Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014."

Transkript

1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje

2 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid kopi af sygesikringsbevis på ture med børnene Side 4 Forholdsregler på ulykkestedet Side 5 Videre forløb ved alvorlig ulykke Side 6 Ulykker i dagplejehjemmet Side 7 Videre forløb ved alvorlig ulykke i dagplejehjemmet Side 7 Alvorlig sygdom hos et dagplejebarn Side 8 Hvis et dagplejebarn dør Side 9 Begravelsen Side 9 Tid til efter - bearbejdelse Side 10 Sorgbearbejdelse hos små børn (0-3 år) Side 12 Når et barn ikke magter sin sorg Side 13 Hvis en forælder eller søskende bliver alvorlig syg og evt. dør Side 14 Hvis en ansat bliver alvorlig syg Side 14 Hvis en ansat dør Side 15 Vigtige telefonnumre i tilfælde af ulykke, krise og sorg Udkast til breve: Side 16 Brev til de øvrige dagplejebørns forældre i forbindelse med et dagplejebarns død Side 17 Brev til de øvrige dagplejebørns forældre i forbindelse 2

3 med et dagplejebarns tab af nærtstående familiemedlem Side 18 Brev til dagplejebørnenes forældre i forbindelse med en medarbejders død Side 19 Litteraturhenvisninger Side 19 Bilag: CASE Krise i relation til vuggedød Hvorfor en omsorgsplan? Dagplejens omsorgsplan er tænkt som en hjælp til at støtte barn, forældre, dagplejere og dagplejepædagoger/-ledelsen i sorgarbejdet i situationer, der kan synes kaotiske og uoverskuelige. Da dagplejen fylder en stor del af barnets hverdag, er det væsentligt at de voksne, som er tæt på barnet er rustet til at træde til, hvis der opstår en krise. Vi har alle et ansvar for at tage barnets sorg seriøst og møde barnet med omsorg og forståelse. Børn kan befinde sig i mange former for sorg. Det kan være sorg i forbindelse med dødsfald i familien eller blandt kammerater. Sorg kan også være relateret til langvarig sygdom blandt de nærmeste eller i relation til forældrenes skilsmisse. 3

4 Om at miste. Børn oplever ofte tidligt i deres liv forskellige tab. Det kan være oldeforældre, bedsteforældre eller andre i familie- eller vennekredsen eller et elsket kæledyr, som dør. Vi sørger alle - børn som voksne - når vi mister. Det er vigtigt, at vi som voksne er åbne, lydhøre og opmærksomme på, at disse tab fylder meget i børns liv. Børn bevæger sig ud og ind af sorgen. Det ene øjeblik er barnet ked af det, og i det næste leger det. Vi kan ikke ændre de svære ting, som børn oplever i deres liv, men vi kan hjælpe dem med at leve videre med disse. Vi skal ikke presse børn til samtale og små børn, der knapt har lært at tale kan slet ikke sætte ord på det, der er sket. Vi skal i stedet gennem vore handlinger og ord vise dem, at vi er der for dem til enhver tid. Skilsmisse. Det er meget vigtigt, at forældrene fortæller dagplejeren/ dagplejepædagogen, hvis der sker ændringer i barnets hverdag. Det er særligt nødvendigt, hvis det drejer sig om ændringer, som grundlæggende kommer til at påvirke barnet og dets liv som f.eks. en skilsmisse. På den måde kan dagplejeren/dagplejepædagogen være forberedt på at tage 4

5 hånd om evt. reaktioner hos barnet så som sorg, angst, frustration - eller for lidt større børns vedkommende evt. skyldfølelse. Ulykker på tur med dagplejen. Selv om vi i dagplejen passer på og er opmærksomme, kan der opstå hændelser, som vi ikke kan forudse. Hvad gør vi i en akut situation, hvor et barn kommer ud for en ulykke f.eks. på en udflugt? Det kan nogle gange være vanskeligt at overskue og nedenstående vejledning er derfor udarbejdet. Medbring altid kopi af sygesikringsbevis på ture med børnene. Forholdsregler på ulykkestedet: Stands ulykken Alarmer 112 Yd førstehjælp Få overblik over ulykkens omfang Underret dagplejeledelsen Sørg for samling og omsorg af de øvrige børn 5

6 Sørg for at kopien af sygesikringsbeviset kommer med barnet i ambulancen Tag med i ambulancen hvis du er alene, så tager du de øvrige børn med, hvis I er flere af sted, så tager øvrige dagplejere hånd om de børn, som ikke er berørt af ulykken Dagplejens ledelse sørger for, at der skabes kontakt til de berørte familier Hvis dagplejeren er af sted alene, så sørger dagplejens ledelse for, at øvrige børn bliver hentet på hospitalet Dagplejeren bliver på hospitalet, til forældrene er ankommet Videre forløb ved alvorlig ulykke. Dagplejens ledelse sørger for krisehjælp til de involverede dagplejere, forældre og børn Dagplejens ledelse kontakter/informerer og indkalder evt. de øvrige forældre Børnene holdes samlet, indtil de hentes af deres forældre Der finder en løbende orientering sted om hændelsen, så rygtedannelse undgås 6

7 Dagplejens ledelse sørger for at informere øvrige dagplejere på et møde (samt skriftligt til dagplejere, som ikke har mulighed for at deltage i mødet pga. sygdom eller ferie) Al videreinformation sker via kontakten til det/de berørte hjem, som dagplejepædagogen er ansvarlig for Vær opmærksom på reaktioner fra ikke-involverede børn Ulykker i dagplejehjemmet: Stands ulykken Alarmer 112 Yd førstehjælp Forlad ikke den tilskadekomne Få overblik over ulykkens omfang Underret ledelsen Sørg for at kopien af sygesikringsbeviset kommer med den tilskadekomne i ambulancen Hvis dagplejeassistancen ikke er kommet frem, så tag de øvrige børn med på hospitalet Dagplejeledelsen sørger så for, at øvrige børn bliver hentet på hospitalet Dagplejeledelsen kontakter familien 7

8 Dagplejeren bliver på hospitalet, til forældrene er ankommet Videre forløb ved alvorlig ulykke i dagplejehjemmet. Dagplejens ledelse kontakter/tilkalder de øvrige forældre Dagplejens ledelse sørger for krisehjælp til involverede børn og voksne De øvrige berørte børn holdes samlet, indtil de hentes af de tilkaldte forældre Dagplejens ledelse orienteres løbende om den tilskadekomne efter aftale med forældrene Dagplejens ledelse orienterer resten af personalet ved et orienteringsmøde samt skriftligt til de dagplejere, som ikke har mulighed for at være til stede pga. ferie eller sygdom Alvorlig sygdom hos et dagplejebarn. Hvis et barn bliver alvorligt syg i en længere periode, er det vigtigt med fortsat kontakt mellem dagplejen og familien. 8

9 Barnets dagplejer/dagplejepædagog tilbyder at komme på hjemmebesøg hos den berørte familie. Tanken med besøget er at afdække følgende områder: Barnets sygdom og udvikling/fremtidsperspektiver Hvordan ønsker familien, at dagplejen støtter? Dagplejen kommer om muligt med konkrete handlingsforslag, hvis forældrene måtte ønske dette Selvom et barn lider af en uhelbredelig sygdom, er det vigtigt, at barnet føler sig som en del af den kendte hverdag. Hvad der er bedst for det enkelte barn, er en vurderingssag Hvis et dagplejebarn dør. Det vil altid være chokerende, hvis et barn dør, uanset om det sker som følge af langvarig sygdom eller pga. ulykke og selv en omsorgsplan kan ikke fjerne den sorg og frustration, der vil opstå i forbindelse med et dødsfald. Følgende punkter er tænkt som en hjælp især i den akut opståede situation: Den, der erfarer, at et barn er død kontakter dagplejens ledelse også i ferier Ledelsen underretter de øvrige ansatte. Så snart det kan lade sig gøre, indkaldes medarbejderne, så alle får de samme oplysninger 9

10 I det omfang det kan lade sig gøre, koordinerer dagplejeledelsen og dagplejepædagogen, hvordan dagen skal forløbe mht. praktiske gøremål m.m. En repræsentant for Gentofte Kommunes akutsorgberedskab kan evt. hidkaldes Dagplejens ledelse udarbejder et brev med den nødvendige information, som udleveres/sendes til alle forældre. Forslag til forældrebrev findes på side 16 Dagplejens ledelse sørger for, at der bliver sendt en buket blomster hjem til familien Begravelsen. Dagplejepædagogen aftaler med det afdøde barns familie, hvordan dagplejen skal forholde sig i forhold til begravelsen. Hvis familien ønsker det, deltager dagplejen. Under alle omstændigheder sender dagplejeledelsen en buket blomster til begravelsen Tid til efter bearbejdelse. De foregående punkter handler i høj grad om den første tid efter et dødsfald og om de mange praktiske foranstaltninger. 10

11 Det siger dog sig selv, at et dagplejebarns dødsfald ikke er noget, der bearbejdes hurtigt. Sorgbearbejdelse hos små børn (0-3 år). Når et lille barn mister en nær slægtning, er det ofte helt uforståeligt. Små børn har ikke en konkret forestilling om døden og forstår derfor ikke den lange række af konsekvenser, som døden medfører. Forestillinger knytter sig til sproget og den sproglige udvikling. Børn mellem 0-3 år har endnu ikke de nødvendige erfaringer med ordenes betydning. I stedet reagerer barnet på resten af familiens sorgreaktioner samt på en række af de følelser, som har betydning for barnets aldersgruppe. Det kan f.eks. være følelser, der knytter sig til den adskillelse, som døden medfører. Adskillelse giver en følelse af forladthed, manglende opmærksomhed og tidsfornemmelse, frygt for at være alene, manglende kontrol over sig selv, men også manglende kontrol over sine omgivelser. De mest almindelige sorgreaktioner er: 11

12 Angst for mørke, adskillelse eller at være væk hjemmefra Mareridt eller problemer med at falde i søvn Tristhed Tilbagetrukkenhed Vrede som f.eks. kommer til udtryk ved at slå eller sparke Opmærksomhedskrævende adfærd Pylret eller regressiv adfærd Fysiske gener som ondt i maven Ofte oplever børn i denne aldersgruppe sig selv som midtpunktet i alt det, der sker omkring dem. De kan have en såkaldt magisk tankegang, hvor de tror, at det er deres tanker og ønsker, der danner baggrund for al handling. Børn i den alder kan derfor stille krav, som forekommer urimelige. På trods af gentagne forsøg på at få barnet til at forstå, at den pågældende ikke kommer tilbage, så kan barnet stille krav om den afdødes tilstedeværelse, som f.eks.: Mor skal komme og hente mig! Det er ofte et udtryk for et behov for at få den kendte hverdag tilbage. Samtidig har børn en evne til at leve sig ind i nuet. Det er ensbetydende med, at barnet i det ene øjeblik er dybt 12

13 ulykkeligt og i det næste tilsyneladende leger helt upåvirket af det, som er sket. Derved kan deres sorg synes overfladisk og ubetydelig set i lyset af den/de voksnes forståelse og reaktion, men det forholder sig anderledes. Børn har i virkeligheden en lavere tolerancetærskel overfor stærke følelser end voksne, og det er derfor nødvendigt at holde pause fra sorgen en gang imellem. Et barn skal have lov til at være ked af det, men barnet skal også støttes i, at det er i orden at være glad og have det sjovt også selvom det lige har mistet. På sigt hjælper pauserne barnet til at bearbejde sorgen. Når et barn ikke magter sin sorg. Det er vigtigt at være opmærksom på, om et barn begynder at vise symptomer på, at det ikke kan håndtere sorgen. Disse kan være: Barnet er overdrevent føjeligt Barnet isolerer sig Barnet leger ikke Barnet er meget ængsteligt Barnet har skræmmende fantasier Barnet er aggressivt og udadrettet 13

14 Hvis barnet vedvarende over en længere periode udviser sådanne symptomer, kan det være tegn på, at barnet ikke magter sin sorg. Hvis det er tilfældet, så er det vigtigt, at dagplejeren tager kontakt til familien samt evt. sundhedsplejerske m.fl., så barnet kan få hjælp. Hvis en forælder eller søskende bliver alvorligt syg og evt. dør. Det er vigtigt, at hjemmet giver dagplejen besked hurtigst muligt. Den person, som modtager beskeden sørger for at orientere dagplejeledelsen, der sørger for at underrette øvrige, som endnu ikke er orienteret herunder personalet i legestuen og Gæstehuset. Det er vigtigt at holde kontakten med familien enten telefonisk eller ved besøg i hjemmet. I første omgang er det vigtigt at vide, hvad der er sket og få afklaret, hvad dagplejen kan gøre for at støtte barnet og familien. Hvis det drejer sig om dødsfald og dagplejeren bliver orienteret om dette, skal dagplejeren tage kontakt til ledelsen, som vil tage hånd om dette. Ledelsen eller barnets dagplejepædagog sørger for, at der bliver sendt en buket blomster til familien. 14

15 Hvis en ansat bliver alvorlig syg. Hvis en ansat bliver alvorlig eller livstruende syg, samles personalet og informeres. De medarbejdere, der har en tæt kontakt til den pågældende holder kontakten - hvis kollegaen måtte ønske det. Ledelse eller dagplejepædagog sørger for at sende blomster. Ledelse og dagplejepædagogen sørger for at finde anden pasningsmulighed til de børn, der er berørt af sygefraværet. I første omgang bliver børnene passet i Gæstehuset, men hvis dagplejeren er ramt af langvarig og/eller livstruende sygdom, vil det være nødvendigt at finde en anden fast dagplejer til at passe børnene. Hvis en ansat dør. Medarbejderne samles og informeres. Det tilstræbes, at medarbejderne får rum til og mulighed for at tale med hinanden om det indtrufne og evt. med et medlem af Gentofte Kommunes akut-sorgberedskab. Ledelse og kollegaer sender en buket blomster til hjemmet. 15

16 Kommer dødsfaldet uventet f.eks. som følge af en ulykke eller pludselig opstået sygdom, informerer ledelsen forældrene til de berørte børn og sørger for pasning til børnene. I første omgang i Gæstehuset, men på sigt hos en anden dagplejer. Ledelsen tager kontakt til afdødes familie for at vise omsorg og støtte samt indhente information om, hvilke ønsker familien har omkring dagplejens deltagelse i begravelsen. Under alle omstændigheder fremsender dagplejen en buket blomster til begravelsen. Vigtige telefonnumre i tilfælde af ulykke, krise og sorg: Leder af Gentofte Dagpleje, Helle Mazanti, mobil Dagplejepædagog, Eva Kring, mobil Dagplejepædagog, Karin Hjort Nielsen, mobil Dagplejepædagog, Lisbeth Rønning Jørgensen mobil Gentofte Kommune tlf

17 Brev til de øvrige dagplejebørns forældre i forbindelse med et dagplejebarns død (udarbejdes af dagplejeleder/ -pædagog). Kære forældre. Det er med stor sorg, at vi må fortælle jer, at vi har mistet.. døde i går på grund af Vi voksne har brugt megen tid på at tale om det, der er sket og det vil tage tid at bearbejde sorgen. Vi ved endnu ikke, hvornår begravelsen finder sted, eller hvorvidt familien ønsker deltagelse fra dagplejen og forældre til vores dagplejebørn. I vil få nærmere besked, når vi er vidende om dette. Dagplejen sender en buket blomster til begravelsen. Selvom et lille barn ikke har en konkret forestilling om døden og derfor heller ikke forstår den lange række af konsekvenser, som døden medfører, så kan barnet være påvirket i længere tid efter dødsfaldet, dels fordi barnet reagerer på adskillelse og forandring, og dels fordi barnet reagerer på omgivelsernes reaktioner. Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab er opmærksomme på at lytte til børnenes signaler og hjælpe dem til at få bearbejdet sorgen. Med venlig hilsen 17

18 Brev til de øvrige dagplejebørns forældre i forbindelse med et dagplejebarns tab af nærtstående familiemedlem (udarbejdes af dagplejeleder/-pædagog). Kære forældre. Det er med stor sorg, at vi i dag må fortælle jer, at har mistet sin på grund af Vi voksne har brugt meget tid på at tale om det, der er sket og ved det vil tage tid at bearbejde sorgen. Vi ved endnu ikke, hvornår begravelsen finder sted, eller hvorvidt familien ønsker deltagelse fra dagplejen og forældre til vores dagplejebørn. I vil få nærmere besked, når vi er vidende om dette. Dagplejen sender en buket blomster til begravelsen. Når et familiemedlem dør, kan et lille barn være påvirket af tabet i længere tid, også selvom barnet er så lille, at det ikke har en konkret forestilling om døden og den lange række af konsekvenser, som døden medfører. Et lille barn reagerer på adskillelse og forandring og på omgivelsernes reaktioner. Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab er opmærksomme på at lytte til barnets signaler og hjælpe ham/hende til at få bearbejdet sorgen. 18

19 Med venlig hilsen Brev til dagplejebørnenes forældre i forbindelse med en medarbejders død (udarbejdes af dagplejeleder/-pædagog). Kære Forældre. Dagplejen har i dag modtaget meddelelse om, at er afgået ved døden. døde på grund af. Vi voksne har brugt meget tid på at tale om det, der er sket og det vil tage tid at bearbejde sorgen. Vi ved endnu ikke, hvornår begravelsen finder sted, eller hvorvidt familien ønsker deltagelse fra dagplejen og forældre til vores dagplejebørn. I vil få nærmere besked, når vi er vidende om dette. Selvom et lille barn ikke har en konkret forestilling om døden og derfor heller ikke forstår den lange række af konsekvenser, som døden medfører, så kan et lille barn være påvirket i længere tid efter dødsfaldet, dels fordi barnet reagerer på adskillelse og forandring, og dels fordi barnet reagerer på omgivelsernes reaktioner. Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab er opmærksomme på at lytte til børnenes signaler og hjælpe dem til at få bearbejdet sorgen. 19

20 I må også forvente, at..kollegaer er påvirket og mærket af tabet. Med venlig hilsen Litteraturhenvisninger: Rapport om Kriseberedskab ved akut hændelse, af Torben H. D. Petersen, Bente Sloth, Gerald Maureschat Diverse sorg/omsorgsplaner i Gentofte Kommune Bilag: CASE Krise i relation til vuggedød. Et dagplejebarn bliver fundet død under middagssøvnen i Villa Bagatelle. To medarbejdere går omgående i gang med livreddende førstehjælp, en tredje ringer 112 og orienterer herefter dagplejelederen og Villa Bagatelles daglige leder om det, der er sket. Dagplejelederen eller dagplejepædagogen kontakter forældrene. Der tages hånd om den chokerede/ kriseramte dagplejer, der fandt barnet, indtil ledelsen får sørget for professionel krisehjælp enten i form af BUF s psykologer eller psykiatrisk skadestue. 20

21 Kollegaerne i såvel Gæstehuset som i legestuen tager sig af de øvrige børn og skaber tryghed og omsorg. Ambulancen ankommer, og ambulancepersonalet tager over, men en af de to dagplejere, der har givet førstehjælp, følger barnet til hospitalet og bliver hos barnet, til forældrene er ankommet og gerne længere, hvis forældrene ønsker det. Forældrene har sandsynligvis mange spørgsmål om hændelsen og har brug for at få svar. Der kan ligeledes være spørgsmål fra lægerne, der skal besvares. En fra ledelsesgruppen tager til hospitalet for at støtte forældrene og tage hånd om medarbejderen fra Villa Bagatelle med tilbud om psykologisk krisehjælp. En anden fra ledelsesteamet ankommer til Villa Bagatelle så hurtigt som muligt og skaber sig et overblik over situationen. Der skal tages stilling til om alle forældre til de børn, som er i huset denne dag, skal tilkaldes, eller om det er nok at informere forældrene om det skete, når de afhenter deres børn. Når alle børn er afhentet, samles det personale, der har været til stede i Villa Bagatelle denne dag. Personalet informeres om det videre hændelsesforløb. Psykologen/medlemmer fra Gentofte Kommunes akut-sorgberedskab er i Villa Bagatelle 21

22 eller er på vej til stedet. Deres opgave er at sørge for, at personalet får mulighed for at tale hændelsesforløbet igennem sammen. Ledelsen sørger for, at personalet får efterfølgende krisehjælp, hvis der er behov for det. 22

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje Sorghandleplan Haderslev kommunale dagpleje Indhold: Forord Hvordan skal vi forholde os, hvis: 1. et dagplejebarn dør 2. et dagplejebarns forældre/søskende dør 3. en medarbejder dør 4. en medarbejders

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011 Billund Idrætsforening Omsorgsplan 02. feruar 2011 Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk En politik til BI Bestyrelser, ledere, trænere, hjælpere og medlemmer af BI. Baggrund: Hvert

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Sorg og Krisehjælp 1

Sorg og Krisehjælp 1 Sorg og Krisehjælp 1 Indhold Vi har i arbejdsgruppen arbejdet ud fra følgende teser:.... 4 Børns opfattelse af døden:.................... 5 Når man oplever en krise, er der typisk 4 faser:........ 6 NB!!!!:...............................

Læs mere

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Udarbejdet august 2011 Indhold Indledning.... 3 Ulykker.... 5 Et barn bliver sygt og indlagt i en længere periode.... 7 Når et barn dør (barnet er ikke i institutionen)....

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm.

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. Beredskabsplan Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. 2) Når et barn mister et nært familiemedlem 3) Når institutionen mister et barn eller en

Læs mere

Sorgplan. Når et barn mister

Sorgplan. Når et barn mister Sorgplan Mange mennesker er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælger de den eneste løsning, der ikke duer... Nemlig at lade som ingenting. Det er godt at huske.:

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

Luther Kirkens Udflytterbørnehave - Kollerødvej 72 3540 Lynge tlf.: 4819 2515 udflytteren@mail.dk www.udflytteren.dk

Luther Kirkens Udflytterbørnehave - Kollerødvej 72 3540 Lynge tlf.: 4819 2515 udflytteren@mail.dk www.udflytteren.dk Sorg og kriseplan Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvorfor en sorg- og kriseplan... 3 Hvad er sorg og krise... 3 Sorg... 3 Krise... 4 Hvordan tackler vi sorg og krise i forhold til dødsfald i barnets

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2 Forord Dette er Maglegårdsskolens OmSorgsplan. Det er en handleplan, der skal tydeliggøre hvem, der har hvilke opgaver og hvilket ansvar, når elever eller ansatte rammes af et dødsfald eller i forbindelse

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole OmSorg Handleplan Sønderholm skole Sorg/krise handleplan på Sønderholm skole. Skal opfattes som et beredskab, der kan støtte og fastholde os alle i at gøre noget, så børn har nogen at dele sorgen med,

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: - Indledning - Hændelser i institutionen: Ulykke på tur - Alvorlig ulykke eller dødsfald i institutionen - Alvorlig sygdom i barnets nærmeste familie - Dødsfald i barnets nærmeste

Læs mere

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Indhold Indledning... 2 Handleplan ved dødsfald blandt eleverne... 3 1. Når meddelelsen kommer... 3 2. Mindehøjtidelighed i festsalen... 3 3. De første timer efter mindehøjtideligheden...

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium Omsorgsplan og kriseplan For Christianshavns Gymnasium Udarbejdet af sikkerhedsgruppen marts 2006 og godkendt på SU-mødet maj 2006 1 Omsorgsplan En elevs dødsfald A) Lige efter dødsfaldet 1. - Lærerne

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Jan 2013 Dette er retningslinier og en handleplan, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Formål: at undgå selvmord og selvmordsforsøg Mål: at personalet kan opfange og videregive symptomer på -depression (kender

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker.

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. OMSORGSPLAN FOR FRISHOLM SKOLE Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Planen er enkel og giver plads for individuelle handlinger. På forældremøder skal

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Indhold. Når en elev dør 5. Når en elev mister en af sine nærmeste 10. Når en ansat på skolen dør 13

Indhold. Når en elev dør 5. Når en elev mister en af sine nærmeste 10. Når en ansat på skolen dør 13 Indhold Oversigt over bilag. 4 Når en elev dør 5 Lige efter dødsfaldet. Om begravelsen/bisættelsen. Opfølgning. Når en elev mister en af sine nærmeste 10 Lige efter dødsfaldet. Opfølgning. Når en ansat

Læs mere

Sorg krise og omsorgsplan

Sorg krise og omsorgsplan Sorg krise og omsorgsplan Omsorgsplan for børn og voksne i sorg og krise (fysisk og psykisk) i forbindelse med skilsmisse, sygdom og dødsfald Indledning Indhold i omsorgplanen Børns forståelse af døden

Læs mere

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn.

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. En ofte anvendt, men ikke særlig anvendelig frase er: sig

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER På landsplan mister ca. 4000 børn årligt en pårørende, og dertil kommer en række reaktioner. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som institution har en

Læs mere

Beredskabsplan for sorg og krise

Beredskabsplan for sorg og krise Beredskabsplan for sorg og krise Katalog til håndtering af dødsfald, alvorlig sygdom, kriser og alvorlige hændelser Vedtaget på skolemødet den 14. April 2011. Kan løbende justeres af arbejdsmiljøudvalget.

Læs mere

SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN

SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN Det fælles tab (når klassen mister en kammerat) Kræver handling med det samme af skoleledelsen, klasselærer, DUS-pædagog, fritidspædagog eller en anden af klassens lærere,

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

OmSorgHandleplan Gedved skole

OmSorgHandleplan Gedved skole OmSorgHandleplan Gedved skole Et gammelt kinesisk ordsprog siger: "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår". Revideret juni 2013

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Gentofte Hospital Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Bearbejdet april 2005 efter materiale fra Skadestuen af Sygehuspræst Tove Gade Klinisk udviklingssygeplejerske Kristina Bartholin

Læs mere

DAGPLEJEN BARNETS BOG

DAGPLEJEN BARNETS BOG DAGPLEJEN BARNETS BOG I Odsherred Kommune arbejder vi med dokumentation af barnets liv i dagplejen. Metoden er Barnets bog. Når barnet starter i dagplejen Ved opstart af dagpleje tilbydes et hjemmebesøg

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard

v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard BLIV BEDRE RUSTET TIL AT YDE PSYKISK FØRSTEHJÆLP Onsdag d. 13/11 2013 kl. 14:00 15:30 v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard 70 10 86 00 / 24 28 91 51 FORMÅL Give handlemuligheder og større sikkerhed

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere