Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014."

Transkript

1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje

2 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid kopi af sygesikringsbevis på ture med børnene Side 4 Forholdsregler på ulykkestedet Side 5 Videre forløb ved alvorlig ulykke Side 6 Ulykker i dagplejehjemmet Side 7 Videre forløb ved alvorlig ulykke i dagplejehjemmet Side 7 Alvorlig sygdom hos et dagplejebarn Side 8 Hvis et dagplejebarn dør Side 9 Begravelsen Side 9 Tid til efter - bearbejdelse Side 10 Sorgbearbejdelse hos små børn (0-3 år) Side 12 Når et barn ikke magter sin sorg Side 13 Hvis en forælder eller søskende bliver alvorlig syg og evt. dør Side 14 Hvis en ansat bliver alvorlig syg Side 14 Hvis en ansat dør Side 15 Vigtige telefonnumre i tilfælde af ulykke, krise og sorg Udkast til breve: Side 16 Brev til de øvrige dagplejebørns forældre i forbindelse med et dagplejebarns død Side 17 Brev til de øvrige dagplejebørns forældre i forbindelse 2

3 med et dagplejebarns tab af nærtstående familiemedlem Side 18 Brev til dagplejebørnenes forældre i forbindelse med en medarbejders død Side 19 Litteraturhenvisninger Side 19 Bilag: CASE Krise i relation til vuggedød Hvorfor en omsorgsplan? Dagplejens omsorgsplan er tænkt som en hjælp til at støtte barn, forældre, dagplejere og dagplejepædagoger/-ledelsen i sorgarbejdet i situationer, der kan synes kaotiske og uoverskuelige. Da dagplejen fylder en stor del af barnets hverdag, er det væsentligt at de voksne, som er tæt på barnet er rustet til at træde til, hvis der opstår en krise. Vi har alle et ansvar for at tage barnets sorg seriøst og møde barnet med omsorg og forståelse. Børn kan befinde sig i mange former for sorg. Det kan være sorg i forbindelse med dødsfald i familien eller blandt kammerater. Sorg kan også være relateret til langvarig sygdom blandt de nærmeste eller i relation til forældrenes skilsmisse. 3

4 Om at miste. Børn oplever ofte tidligt i deres liv forskellige tab. Det kan være oldeforældre, bedsteforældre eller andre i familie- eller vennekredsen eller et elsket kæledyr, som dør. Vi sørger alle - børn som voksne - når vi mister. Det er vigtigt, at vi som voksne er åbne, lydhøre og opmærksomme på, at disse tab fylder meget i børns liv. Børn bevæger sig ud og ind af sorgen. Det ene øjeblik er barnet ked af det, og i det næste leger det. Vi kan ikke ændre de svære ting, som børn oplever i deres liv, men vi kan hjælpe dem med at leve videre med disse. Vi skal ikke presse børn til samtale og små børn, der knapt har lært at tale kan slet ikke sætte ord på det, der er sket. Vi skal i stedet gennem vore handlinger og ord vise dem, at vi er der for dem til enhver tid. Skilsmisse. Det er meget vigtigt, at forældrene fortæller dagplejeren/ dagplejepædagogen, hvis der sker ændringer i barnets hverdag. Det er særligt nødvendigt, hvis det drejer sig om ændringer, som grundlæggende kommer til at påvirke barnet og dets liv som f.eks. en skilsmisse. På den måde kan dagplejeren/dagplejepædagogen være forberedt på at tage 4

5 hånd om evt. reaktioner hos barnet så som sorg, angst, frustration - eller for lidt større børns vedkommende evt. skyldfølelse. Ulykker på tur med dagplejen. Selv om vi i dagplejen passer på og er opmærksomme, kan der opstå hændelser, som vi ikke kan forudse. Hvad gør vi i en akut situation, hvor et barn kommer ud for en ulykke f.eks. på en udflugt? Det kan nogle gange være vanskeligt at overskue og nedenstående vejledning er derfor udarbejdet. Medbring altid kopi af sygesikringsbevis på ture med børnene. Forholdsregler på ulykkestedet: Stands ulykken Alarmer 112 Yd førstehjælp Få overblik over ulykkens omfang Underret dagplejeledelsen Sørg for samling og omsorg af de øvrige børn 5

6 Sørg for at kopien af sygesikringsbeviset kommer med barnet i ambulancen Tag med i ambulancen hvis du er alene, så tager du de øvrige børn med, hvis I er flere af sted, så tager øvrige dagplejere hånd om de børn, som ikke er berørt af ulykken Dagplejens ledelse sørger for, at der skabes kontakt til de berørte familier Hvis dagplejeren er af sted alene, så sørger dagplejens ledelse for, at øvrige børn bliver hentet på hospitalet Dagplejeren bliver på hospitalet, til forældrene er ankommet Videre forløb ved alvorlig ulykke. Dagplejens ledelse sørger for krisehjælp til de involverede dagplejere, forældre og børn Dagplejens ledelse kontakter/informerer og indkalder evt. de øvrige forældre Børnene holdes samlet, indtil de hentes af deres forældre Der finder en løbende orientering sted om hændelsen, så rygtedannelse undgås 6

7 Dagplejens ledelse sørger for at informere øvrige dagplejere på et møde (samt skriftligt til dagplejere, som ikke har mulighed for at deltage i mødet pga. sygdom eller ferie) Al videreinformation sker via kontakten til det/de berørte hjem, som dagplejepædagogen er ansvarlig for Vær opmærksom på reaktioner fra ikke-involverede børn Ulykker i dagplejehjemmet: Stands ulykken Alarmer 112 Yd førstehjælp Forlad ikke den tilskadekomne Få overblik over ulykkens omfang Underret ledelsen Sørg for at kopien af sygesikringsbeviset kommer med den tilskadekomne i ambulancen Hvis dagplejeassistancen ikke er kommet frem, så tag de øvrige børn med på hospitalet Dagplejeledelsen sørger så for, at øvrige børn bliver hentet på hospitalet Dagplejeledelsen kontakter familien 7

8 Dagplejeren bliver på hospitalet, til forældrene er ankommet Videre forløb ved alvorlig ulykke i dagplejehjemmet. Dagplejens ledelse kontakter/tilkalder de øvrige forældre Dagplejens ledelse sørger for krisehjælp til involverede børn og voksne De øvrige berørte børn holdes samlet, indtil de hentes af de tilkaldte forældre Dagplejens ledelse orienteres løbende om den tilskadekomne efter aftale med forældrene Dagplejens ledelse orienterer resten af personalet ved et orienteringsmøde samt skriftligt til de dagplejere, som ikke har mulighed for at være til stede pga. ferie eller sygdom Alvorlig sygdom hos et dagplejebarn. Hvis et barn bliver alvorligt syg i en længere periode, er det vigtigt med fortsat kontakt mellem dagplejen og familien. 8

9 Barnets dagplejer/dagplejepædagog tilbyder at komme på hjemmebesøg hos den berørte familie. Tanken med besøget er at afdække følgende områder: Barnets sygdom og udvikling/fremtidsperspektiver Hvordan ønsker familien, at dagplejen støtter? Dagplejen kommer om muligt med konkrete handlingsforslag, hvis forældrene måtte ønske dette Selvom et barn lider af en uhelbredelig sygdom, er det vigtigt, at barnet føler sig som en del af den kendte hverdag. Hvad der er bedst for det enkelte barn, er en vurderingssag Hvis et dagplejebarn dør. Det vil altid være chokerende, hvis et barn dør, uanset om det sker som følge af langvarig sygdom eller pga. ulykke og selv en omsorgsplan kan ikke fjerne den sorg og frustration, der vil opstå i forbindelse med et dødsfald. Følgende punkter er tænkt som en hjælp især i den akut opståede situation: Den, der erfarer, at et barn er død kontakter dagplejens ledelse også i ferier Ledelsen underretter de øvrige ansatte. Så snart det kan lade sig gøre, indkaldes medarbejderne, så alle får de samme oplysninger 9

10 I det omfang det kan lade sig gøre, koordinerer dagplejeledelsen og dagplejepædagogen, hvordan dagen skal forløbe mht. praktiske gøremål m.m. En repræsentant for Gentofte Kommunes akutsorgberedskab kan evt. hidkaldes Dagplejens ledelse udarbejder et brev med den nødvendige information, som udleveres/sendes til alle forældre. Forslag til forældrebrev findes på side 16 Dagplejens ledelse sørger for, at der bliver sendt en buket blomster hjem til familien Begravelsen. Dagplejepædagogen aftaler med det afdøde barns familie, hvordan dagplejen skal forholde sig i forhold til begravelsen. Hvis familien ønsker det, deltager dagplejen. Under alle omstændigheder sender dagplejeledelsen en buket blomster til begravelsen Tid til efter bearbejdelse. De foregående punkter handler i høj grad om den første tid efter et dødsfald og om de mange praktiske foranstaltninger. 10

11 Det siger dog sig selv, at et dagplejebarns dødsfald ikke er noget, der bearbejdes hurtigt. Sorgbearbejdelse hos små børn (0-3 år). Når et lille barn mister en nær slægtning, er det ofte helt uforståeligt. Små børn har ikke en konkret forestilling om døden og forstår derfor ikke den lange række af konsekvenser, som døden medfører. Forestillinger knytter sig til sproget og den sproglige udvikling. Børn mellem 0-3 år har endnu ikke de nødvendige erfaringer med ordenes betydning. I stedet reagerer barnet på resten af familiens sorgreaktioner samt på en række af de følelser, som har betydning for barnets aldersgruppe. Det kan f.eks. være følelser, der knytter sig til den adskillelse, som døden medfører. Adskillelse giver en følelse af forladthed, manglende opmærksomhed og tidsfornemmelse, frygt for at være alene, manglende kontrol over sig selv, men også manglende kontrol over sine omgivelser. De mest almindelige sorgreaktioner er: 11

12 Angst for mørke, adskillelse eller at være væk hjemmefra Mareridt eller problemer med at falde i søvn Tristhed Tilbagetrukkenhed Vrede som f.eks. kommer til udtryk ved at slå eller sparke Opmærksomhedskrævende adfærd Pylret eller regressiv adfærd Fysiske gener som ondt i maven Ofte oplever børn i denne aldersgruppe sig selv som midtpunktet i alt det, der sker omkring dem. De kan have en såkaldt magisk tankegang, hvor de tror, at det er deres tanker og ønsker, der danner baggrund for al handling. Børn i den alder kan derfor stille krav, som forekommer urimelige. På trods af gentagne forsøg på at få barnet til at forstå, at den pågældende ikke kommer tilbage, så kan barnet stille krav om den afdødes tilstedeværelse, som f.eks.: Mor skal komme og hente mig! Det er ofte et udtryk for et behov for at få den kendte hverdag tilbage. Samtidig har børn en evne til at leve sig ind i nuet. Det er ensbetydende med, at barnet i det ene øjeblik er dybt 12

13 ulykkeligt og i det næste tilsyneladende leger helt upåvirket af det, som er sket. Derved kan deres sorg synes overfladisk og ubetydelig set i lyset af den/de voksnes forståelse og reaktion, men det forholder sig anderledes. Børn har i virkeligheden en lavere tolerancetærskel overfor stærke følelser end voksne, og det er derfor nødvendigt at holde pause fra sorgen en gang imellem. Et barn skal have lov til at være ked af det, men barnet skal også støttes i, at det er i orden at være glad og have det sjovt også selvom det lige har mistet. På sigt hjælper pauserne barnet til at bearbejde sorgen. Når et barn ikke magter sin sorg. Det er vigtigt at være opmærksom på, om et barn begynder at vise symptomer på, at det ikke kan håndtere sorgen. Disse kan være: Barnet er overdrevent føjeligt Barnet isolerer sig Barnet leger ikke Barnet er meget ængsteligt Barnet har skræmmende fantasier Barnet er aggressivt og udadrettet 13

14 Hvis barnet vedvarende over en længere periode udviser sådanne symptomer, kan det være tegn på, at barnet ikke magter sin sorg. Hvis det er tilfældet, så er det vigtigt, at dagplejeren tager kontakt til familien samt evt. sundhedsplejerske m.fl., så barnet kan få hjælp. Hvis en forælder eller søskende bliver alvorligt syg og evt. dør. Det er vigtigt, at hjemmet giver dagplejen besked hurtigst muligt. Den person, som modtager beskeden sørger for at orientere dagplejeledelsen, der sørger for at underrette øvrige, som endnu ikke er orienteret herunder personalet i legestuen og Gæstehuset. Det er vigtigt at holde kontakten med familien enten telefonisk eller ved besøg i hjemmet. I første omgang er det vigtigt at vide, hvad der er sket og få afklaret, hvad dagplejen kan gøre for at støtte barnet og familien. Hvis det drejer sig om dødsfald og dagplejeren bliver orienteret om dette, skal dagplejeren tage kontakt til ledelsen, som vil tage hånd om dette. Ledelsen eller barnets dagplejepædagog sørger for, at der bliver sendt en buket blomster til familien. 14

15 Hvis en ansat bliver alvorlig syg. Hvis en ansat bliver alvorlig eller livstruende syg, samles personalet og informeres. De medarbejdere, der har en tæt kontakt til den pågældende holder kontakten - hvis kollegaen måtte ønske det. Ledelse eller dagplejepædagog sørger for at sende blomster. Ledelse og dagplejepædagogen sørger for at finde anden pasningsmulighed til de børn, der er berørt af sygefraværet. I første omgang bliver børnene passet i Gæstehuset, men hvis dagplejeren er ramt af langvarig og/eller livstruende sygdom, vil det være nødvendigt at finde en anden fast dagplejer til at passe børnene. Hvis en ansat dør. Medarbejderne samles og informeres. Det tilstræbes, at medarbejderne får rum til og mulighed for at tale med hinanden om det indtrufne og evt. med et medlem af Gentofte Kommunes akut-sorgberedskab. Ledelse og kollegaer sender en buket blomster til hjemmet. 15

16 Kommer dødsfaldet uventet f.eks. som følge af en ulykke eller pludselig opstået sygdom, informerer ledelsen forældrene til de berørte børn og sørger for pasning til børnene. I første omgang i Gæstehuset, men på sigt hos en anden dagplejer. Ledelsen tager kontakt til afdødes familie for at vise omsorg og støtte samt indhente information om, hvilke ønsker familien har omkring dagplejens deltagelse i begravelsen. Under alle omstændigheder fremsender dagplejen en buket blomster til begravelsen. Vigtige telefonnumre i tilfælde af ulykke, krise og sorg: Leder af Gentofte Dagpleje, Helle Mazanti, mobil Dagplejepædagog, Eva Kring, mobil Dagplejepædagog, Karin Hjort Nielsen, mobil Dagplejepædagog, Lisbeth Rønning Jørgensen mobil Gentofte Kommune tlf

17 Brev til de øvrige dagplejebørns forældre i forbindelse med et dagplejebarns død (udarbejdes af dagplejeleder/ -pædagog). Kære forældre. Det er med stor sorg, at vi må fortælle jer, at vi har mistet.. døde i går på grund af Vi voksne har brugt megen tid på at tale om det, der er sket og det vil tage tid at bearbejde sorgen. Vi ved endnu ikke, hvornår begravelsen finder sted, eller hvorvidt familien ønsker deltagelse fra dagplejen og forældre til vores dagplejebørn. I vil få nærmere besked, når vi er vidende om dette. Dagplejen sender en buket blomster til begravelsen. Selvom et lille barn ikke har en konkret forestilling om døden og derfor heller ikke forstår den lange række af konsekvenser, som døden medfører, så kan barnet være påvirket i længere tid efter dødsfaldet, dels fordi barnet reagerer på adskillelse og forandring, og dels fordi barnet reagerer på omgivelsernes reaktioner. Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab er opmærksomme på at lytte til børnenes signaler og hjælpe dem til at få bearbejdet sorgen. Med venlig hilsen 17

18 Brev til de øvrige dagplejebørns forældre i forbindelse med et dagplejebarns tab af nærtstående familiemedlem (udarbejdes af dagplejeleder/-pædagog). Kære forældre. Det er med stor sorg, at vi i dag må fortælle jer, at har mistet sin på grund af Vi voksne har brugt meget tid på at tale om det, der er sket og ved det vil tage tid at bearbejde sorgen. Vi ved endnu ikke, hvornår begravelsen finder sted, eller hvorvidt familien ønsker deltagelse fra dagplejen og forældre til vores dagplejebørn. I vil få nærmere besked, når vi er vidende om dette. Dagplejen sender en buket blomster til begravelsen. Når et familiemedlem dør, kan et lille barn være påvirket af tabet i længere tid, også selvom barnet er så lille, at det ikke har en konkret forestilling om døden og den lange række af konsekvenser, som døden medfører. Et lille barn reagerer på adskillelse og forandring og på omgivelsernes reaktioner. Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab er opmærksomme på at lytte til barnets signaler og hjælpe ham/hende til at få bearbejdet sorgen. 18

19 Med venlig hilsen Brev til dagplejebørnenes forældre i forbindelse med en medarbejders død (udarbejdes af dagplejeleder/-pædagog). Kære Forældre. Dagplejen har i dag modtaget meddelelse om, at er afgået ved døden. døde på grund af. Vi voksne har brugt meget tid på at tale om det, der er sket og det vil tage tid at bearbejde sorgen. Vi ved endnu ikke, hvornår begravelsen finder sted, eller hvorvidt familien ønsker deltagelse fra dagplejen og forældre til vores dagplejebørn. I vil få nærmere besked, når vi er vidende om dette. Selvom et lille barn ikke har en konkret forestilling om døden og derfor heller ikke forstår den lange række af konsekvenser, som døden medfører, så kan et lille barn være påvirket i længere tid efter dødsfaldet, dels fordi barnet reagerer på adskillelse og forandring, og dels fordi barnet reagerer på omgivelsernes reaktioner. Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab er opmærksomme på at lytte til børnenes signaler og hjælpe dem til at få bearbejdet sorgen. 19

20 I må også forvente, at..kollegaer er påvirket og mærket af tabet. Med venlig hilsen Litteraturhenvisninger: Rapport om Kriseberedskab ved akut hændelse, af Torben H. D. Petersen, Bente Sloth, Gerald Maureschat Diverse sorg/omsorgsplaner i Gentofte Kommune Bilag: CASE Krise i relation til vuggedød. Et dagplejebarn bliver fundet død under middagssøvnen i Villa Bagatelle. To medarbejdere går omgående i gang med livreddende førstehjælp, en tredje ringer 112 og orienterer herefter dagplejelederen og Villa Bagatelles daglige leder om det, der er sket. Dagplejelederen eller dagplejepædagogen kontakter forældrene. Der tages hånd om den chokerede/ kriseramte dagplejer, der fandt barnet, indtil ledelsen får sørget for professionel krisehjælp enten i form af BUF s psykologer eller psykiatrisk skadestue. 20

21 Kollegaerne i såvel Gæstehuset som i legestuen tager sig af de øvrige børn og skaber tryghed og omsorg. Ambulancen ankommer, og ambulancepersonalet tager over, men en af de to dagplejere, der har givet førstehjælp, følger barnet til hospitalet og bliver hos barnet, til forældrene er ankommet og gerne længere, hvis forældrene ønsker det. Forældrene har sandsynligvis mange spørgsmål om hændelsen og har brug for at få svar. Der kan ligeledes være spørgsmål fra lægerne, der skal besvares. En fra ledelsesgruppen tager til hospitalet for at støtte forældrene og tage hånd om medarbejderen fra Villa Bagatelle med tilbud om psykologisk krisehjælp. En anden fra ledelsesteamet ankommer til Villa Bagatelle så hurtigt som muligt og skaber sig et overblik over situationen. Der skal tages stilling til om alle forældre til de børn, som er i huset denne dag, skal tilkaldes, eller om det er nok at informere forældrene om det skete, når de afhenter deres børn. Når alle børn er afhentet, samles det personale, der har været til stede i Villa Bagatelle denne dag. Personalet informeres om det videre hændelsesforløb. Psykologen/medlemmer fra Gentofte Kommunes akut-sorgberedskab er i Villa Bagatelle 21

22 eller er på vej til stedet. Deres opgave er at sørge for, at personalet får mulighed for at tale hændelsesforløbet igennem sammen. Ledelsen sørger for, at personalet får efterfølgende krisehjælp, hvis der er behov for det. 22

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave o Når et barn dør o Når en medarbejder dør o Når et barn mister en af sine nærmeste o Når der sker en ulykke o Når der opstår krise i barnets nærmeste omgivelser

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Udgivet af Danmarks Lærerforening Hæftet er skrevet og redigeret af Ingelise Andersen, Skole og Samfund, Per Bøge, Kræftens Bekæmpelse og Thomas

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere