Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus Kommune over Energitilsynet af 30. juni 2003 Fastsættelse af en kompensation til Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen Professor, dr. jur. Jens Fejø Professor, dr. scient. adm. Ole Jess Olsen Direktør, cand. polyt. H.C. Mortensen Overingeniør, cand. polyt. Jørgen Klitgaard Sagen er indbragt for Energiklagenævnet ved klage af 17. juli 2003 samt supplerende klage af 12. september 2003 fra Jørgen Kjær som advokat for Århus Kommune/Magistratens 5. afdeling/århus Kommunale værker. Der klages over Energitilsynets afgørelse af 30. juni 2003, hvori tilsynet fandt, at det var urimeligt, at de kommunale værker ikke havde ajourtført kompensationen til Brabrand Boligforening i overensstemmelse med udviklingen i varmecentralens faktiske omkostninger. Den påklagede afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 30. juni 2003 citeres: [.] Tilsynet finder, at det er urimeligt, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4, at de kommunale værker ikke har ajourført kompensationen til Brabrand Boligforening i overensstemmelse med udviklingen i varmecentralens faktiske omkostninger. Tilsynet lægger vægt på, at en kostægte opbygning af tarifferne betyder, at aftagere, som selv afholder væsentlige omkostninger, som er en del af de gældende tariffer, kompenseres herfor. Tilsynet finder ikke, at den kompen-

2 sation, som i øjeblikket ydes Brabrand Boligforening, afspejler de ekstraomkostninger, som varmecentralen har. Med afgørelsen fulgte notat af 18. juni 2003 med bl.a. en begrundelse for afgørelsen. Fra Energitilsynets notat citeres: [ ] Sagsfremstilling: 10. Ved brev af 9. januar 2003 har Brabrand Boligforening klaget til Energitilsynet over, at Gellerupparkens Varmecentral betaler en højere pris for varme fra Århus kommunale værker end alle andre af kommunens aftagere. Varmecentralen har siden oktober 1999 ført forhandlinger med de kommunale værker for at få ændret afregningsprisen eller leveringsbetingelserne. I stedet har de kommunale værker tilbudt at overtage ledningsnettet for ca. 10 mio.kr. [ ] 12. Da forhandlingerne med Århus kommunale værker ikke har ført til noget resultat, har boligforeningen bedt Energitilsynet om at behandle sagen. Klagers argumentation 13. Gellerupparkens Varmecentral blev bygget samtidig med etableringen af bebyggelserne i Gellerupplanen i De berørte afdelinger i Brabrand Boligforening afholdt alle omkostninger. Indtil 1980 drev varmecentralen både produktionsanlæg og distributionsnet. 14. I 1980 indgik varmecentralen en aftale med de kommunale værker, der medførte, at egenproduktionen ophørte og varmen herefter blev aftaget fra de kommunale værker. 15. Aftalen havde følgende hovedindhold: selve varmecentralen blev vederlagsfrit overdraget til Århus kommunale værker. Der var gæld i centralen, som boligafdelingen stadig afdrager på. varmecentralen beholdt ejendomsretten til selve ledningsnettet varmecentralen køber varmen til samme pris som værkernes øvrige kunder varmecentralen afholder alle driftsudgifter, udgifter til ledningstab i det interne net og udgifter til fornyelse af nettet 16. Som modydelse for den drifts- og vedligeholdelsesforpligtelse, som Brabrand Boligforening har for så vidt angår det interne ledningsnet, blev det aftalt, at der kun opkræves halv fast afgift for de af boligforeningens ejendomme, der er tilsluttet det interne ledningsnet. 17. I 1990/91 afskaffede Århus kommunale værker den faste afgift. Kompensationen blev herefter ændret til et fast beløb. Siden 1992, hvor modydelsen senest er reguleret, har den udgjort lige under 725 tkr. 18. Gellerupparkens Varmecentral aftager varme for knap 23 mio. kr. pr. år fordelt på fem målere. 19. Varmecentralen leverer varmen til en række afdelinger i Brabrand Boligforening i alt 3066 lejligheder. Desuden leveres til en række eksterne aftagere, herunder skoler, børneinstitutioner og erhvervsvirksomheder. Side 2 af 19

3 20. Boligforeningen anfører, at udgangspunktet for kompensationen har været, at den skulle dække alle faktiske merudgifter. Boligforeningen fremhæver, at formålet var at sikre en ligebehandling af varmecentralens forbrugere sammenholdt med forbrugerne hos Århus kommunale værker. 21. Tkr Ledningstab Varmemester Adm. og revision Vedligeholdelse Henlæggelse Konsulent Tilbageført 301 Renteindtægt I alt Betalt refusion af Århus Kommunale værker Nettoudgift Side 3 af Varmecentralens ledningstab ligger under ledningstabet i de kommunale værker. Boligselskabet anfører, at de kommunale værkers egne teknikere har udtalt, at ledningstabet ligger på et konkurrencedygtigt niveau sammenlignet med værkernes egne tilsvarende net. 23. Sammenfattende anfører boligselskabet, at afregningsprincippet med de kommunale værker betyder, at varmeprisen for Gellerupparkens Varmecentrals kunder bliver højere end den pris andre aftagere i Århus skal betale. De betaler for ledningstab, reparation og vedligeholdelse på det eksterne net på lige fod med andre aftagere, men skal herudover også betale ekstraudgifterne ved det interne ledningsnet. 24. Forbrugerne i Gellerupparkens Varmecentral betaler den samlede varmeudgift som en variabel udgift og et arealbidrag. Den variable del afregnes til samme pris, som Århus kommunale værkers. Ekstrabetalingen for forbrugerne i Gellerupparken viser sig således i en merpris på arealbidraget. Hovedtallene for de seneste år er gengivet nedenfor Kr Arealbidrag pr. m² Århus Kommunale 12,35 12,55 12,94 13,32 værker Gellerupparken 18,29 19,79 15,31 16,88 Merpris 5,94 7,24 2,37 3,56 Årlig merpris for 594,00 724,00 237,00 356,00

4 en lejlighed på 100 m² 25. I regneeksemplet ovenfor indgår ikke dækning for eventuelle henlæggelser til fornyelse af anlægget. [ ] 29. Det er herefter Gellerupparkens Varmecentrals påstand(e): ( )en hidtidige årlige "modydelse" på ca. 725 tkr. forhøjes hvert år den 1. juli i overensstemmelse med den årlige stigning i nettoprisindekset første gang med indeksstigningen fra juli 1981 til juli 1999, beregnet til ca. 1,3 mio. kr. [ ] Indklagedes argumentation [.] 31. Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral, er i forholdet til de kommunale værker en selvstændig privat varmeleverandør med sit eget interne forsyningsnet. Boligforeningen leverer varme med eget retsforhold såvel i forhold til værkerne som til sine varmeaftagere. 32. Det har været fordelagtigt for Brabrand Boligforening at indgå aftalen med de kommunale værker om overtagelsen af varmecentralen. Det fremgår dels af, at det måtte forventes, at varmecentralen skulle drives med et årligt driftsunderskud fra 1981 til 1985 på 2,5 mio. kr. pr. år. Dels af at kommunen havde en engangsudgift på 1,5 mio. kr. på overtagelsen. 33. De kommunale værker afviser, at priserne skal fastsættes med henvisning til, at Brabrand Boligforening er storaftager. Der peges på, at kommunen ikke har forskellige priser til forskellige varmemodtagere. Der findes ingen storaftagertariffer. Derimod har kommunen en enkelt aftale med en afbrydelig kunde (Gartnernes Varmeforsyningsselskab), som på grund af afbrydeligheden betaler en lavere pris. 34. Brabrand Boligforening har selv ønsket at beholde ledningsnettet og skal derfor betale omkostningerne for det. Boligforeningen tilgodeses ved, at de kommunale værker betaler et fast beløb på ca. 725 tkr. Værkerne afviser, at det kan kritiseres, at beløbet er fast. Værkerne henviser til, at kompensationen oprindeligt er fastsat til halvdelen af den faste afgift. Dette indicerer, at der på aftaletidspunktet var tænkt på en ureguleret fast kompensation. 35. Forudsætningerne for aftalen i 1980 har ikke ændret sig. Det anføres, at de udgifter, der afholdes af Brabrand Boligforening, ikke er anderledes end de udgifter, der var forudsat i Der er ikke tale om en ny og ændret udgiftsfordeling, der kan give anledning til en regulering af aftalen. 36. Endelig afviser kommunen, at Brabrand Boligforening skal have dækket sine merudgifter i forhold til andre aftagere. Dette vil efter kommunens opfattelse betyde, at ethvert privat varmeværk kunne rette henvendelse til de kommunale værker og oplyse, at brugerne betalte for meget, fordi de havde for store omkostninger. Herefter skulle de kommunale værker give tilskud til varmeværkets drift, således at kunderne kun kom til at betale den samme pris, som de kommunale værkers egne kunder. Side 4 af 19

5 37. Efter de kommunale værkers opfattelse har Energitilsynet ikke hjemmel til at godkende en varmepris, der er forhøjet, fordi de kommunale værker skal betale et løbende driftsunderskud til Brabrand Boligforening til brug for boligforeningens drift af eget fjernvarmeforsyningsnet. 38. Desuden peges bl.a. på, at taksterne er anmeldt til tilsynet af Århus kommunale værker, og at tilsynet ikke kan tage stilling til et fradrag i prisen, når varmeprisen ikke overstiger den godkendte tarif. Energitilsynet har derfor ikke hjemmel til at gribe ind. [ ] 46. Det Energitilsynet herefter skal tage stilling til er rimeligheden af Århus kommunale værkers pris for varme til Gellerupparkens Varmecentral, herunder om varmecentralens aftagere ved selv at betale for det interne ledningsnet kommer til at betale for ydelser som ledningstab, vedligeholdelse mv. to gange, jf. lovens 21, stk. 4. [ ] Begrundelse 47. Efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven kan Energitilsynet, hvis det finder, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20a eller 20b eller regler udstedt i henhold til loven give pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser, såfremt forholdet ikke kan bringes til ophør gennem forhandling. 48. Det forhold, at priser mv. er anmeldt til Energitilsynet, udelukker ikke, at tilsynet kan gribe ind. Advokat Jørgen Kjærs påstand jf. pkt. 37 og 38 ovenfor om, at Energitilsynet ikke har hjemmel, kan tilsynet derfor afvise. Der vil i øvrigt ikke være tale om, at priserne skal forhøjes med et evt. driftsunderskud i boligforeningen, men om at fordele omkostningerne på en anden måde, hvis Gellerupparkens Varmecentrals aftagere i øjeblikket betaler for ydelser, som de ikke kan gøre brug af. 49. Brabrand Boligforening ønsker, at en evt. regulering af kompensationen sker med virkning tilbage fra Energitilsynets påbud efter varmeforsyningsloven har ikke tilbagevirkende kraft. Lovgivningen indebærer som hovedregel alene, at tilsynet kan bringe et konstateret urimeligt forhold til ophør med fremadrettet virkning. 50. Tilsynet vil derfor ikke kunne imødekomme ønsket om regulering for tidligere år. Tilsynets indgreb kan i overensstemmelse med praksis ske fra det tidspunkt klagen er indbragt, dvs. fra januar Reguleringen af kompensationen 51. Her skal Energitilsynet tage stilling til rimeligheden af Århus kommunale værkers pris for varme til Gellerupparkens Varmecentral, herunder om varmecentralens aftagere ved selv at betale for det interne ledningsnet kommer til at betale for ydelser som ledningstab, vedligeholdelse mv. to gange, jf. lovens 21, stk. 4. Side 5 af 19

6 52. Udgangspunktet for Energitilsynets vurdering er, at der foreligger en aftale mellem parterne, der går ud på ydelse af en eller anden kompensation til Gellerupparkens Varmeværk. Formuleringen i 1980-aftalen er følgende "Som modydelse for den drifts- og vedligeholdelsesforpligtelse, som Brabrand Boligforening har for så vidt angår det interne ledningsnet, opkræves kun halv fast afgift for de af boligforeningens ejendomme, der er tilsluttet det interne ledningsnet." 53. Det forhold at der allerede ligger en aftale betyder, at de kommunale værkers argumentation i pkt. 36 om, at kompensation til Brabrand Boligforening vil føre til at ethvert privat varmeværk vil kunne anmode Århus kommunale værker om tilskud, kan afvises. Det må være en forudsætning for en eventuel kompensation og regulering heraf, at der foreligger et aftalegrundlag, jf. klagenævnets kendelse af 7. maj 2003 i klagen fra Fuglebakkens Varmelaug I/S, Frederiksberg, hvor dette ikke var tilfældet. 54. Der er fra begge parters side refereret til forhold i forbindelse med den oprindelige aftales indgåelse, der støtter deres synspunkter. Tilsynet skal ikke gå ind i en nærmere vurdering heraf. Afklaringen af dette spørgsmål indebærer en konkret vurdering af beviser, som hører under domstolene. 55. Derimod kan Energitilsynet vurdere om praktiseringen af aftalen i dag fører til priser for forbrugerne, som er rimelige, jf. varmeforsyningslovens 21, stk Århus kommunale værker anfører, at værkerne ikke i øjeblikket har nogen særlig tarif for store aftagere. Det er derfor ikke muligt for værkerne at placere Gellerupparkens Varmecentral på en sådan tarif. Dette argument må tilsynet afvise. 57. Dels er aftalen mellem parterne udtryk for, at der er aftalt "en særlig pris", dels må en kostægte opbygning af tarifferne betyde, at aftagere som selv afholder væsentlige omkostninger, som er del af de gældende tariffer, kompenseres herfor. Det betyder, at Gellerupparkens Varmecentral skal have kompensation i forhold til de afholdte omkostninger. 58. Efter varmeforsyningslovens 20, stk. 5, kan de kollektive varmeforsyningsanlæg fastsætte forskellige priser til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geografiske områder. En sådan forskelsbehandling må dog ske efter objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Bestemmelsen kan derfor ikke begrunde den manglende kompensation. 59. Brabrand Boligforening ønsker (den principale påstand, se pkt. 29), at Energitilsynet går ind og fastsætter størrelsen af en regulering af den nuværende kompensation på 725 tkr. efter udviklingen i nettoprisindekset fra juli 1981 til i dag. Det kan tilsynet ikke. Varmeforsyningslovens bestemmelser tager udgangspunkt i de faktiske omkostninger, som ikke nødvendigvis svarer til udviklingen i nettoprisindekset. 60. Tilsynets vurderer, at det ikke er rimeligt, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4, at den kompensation, som i øjeblikket ydes til Brabrand Boligforening ikke afspejler de ekstraomkostninger, som varmecentralen har. Kompensati- Side 6 af 19

7 onen skal fastsættes, så den dækker en væsentlig del af de meromkostninger, som fremgår af oversigten i pkt. 21. Reguleringen skal være gældende fra januar Energitilsynet kan ikke fastlægge den konkrete størrelse af den kompensation, som skal tilbydes Brabrand Boligforening. Det er op til Århus kommunale værker at komme med et udspil til kompensation, der står i rimeligt forhold til meromkostningerne. Udspillet må udformes i en dialog med Brabrand Boligforening. Klagen I klagen af 17. juli 2003 til Energiklagenævnet som uddybet ved brev af 12. september 2003 nedlagde advokat Jørgen Kjær principalt påstand om, at Energitilsynet ikke havde hjemmel til at regulere aftalen mellem Århus Kommunale værker og Brabrand Boligforening. Side 7 af 19 Subsidiært gjorde advokat Jørgen Kjær gældende, at Energitilsynets afgørelse bør ændres, således at kompensationen alene reguleres for udviklingen i drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, omfattende ledningstab og vedligeholdelse, men ikke andre omkostninger med bemærkning om, at en regulering ikke ud fra de foreliggende oplysninger kan fastlægges, da reguleringen skal dække en udvikling af de faktiske meromkostninger uden grundlaget for fastlæggelse heraf kendes. Advokat Jørgen Kjær anfører, at Energitilsynet i afgørelsen af 30. juni 2003 reelt har fortolket og ændret på en aftale indgået mellem Århus Kommunale værker og Brabrand boligforening. Dette er der ifølge advokaten ikke hjemmel til i varmeforsyningslovens 21, stk. 4. Derudover afspejler tilsynets ændring af aftalen ikke de principper parterne drøftede som led i aftalen fra Det er advokatens opfattelse, at der kun er truffet aftale om, at Brabrand Boligforening alene betaler 1 /2 fast afgift. Dette svarer til en "storkunde rabat" og ikke til, at Århus Kommunale værker skal dække en bestemt andel af de omkostninger boligforeningen opgør såsom omkostninger forbundet med drift af ledningsnettet. Advokat Jørgen Kjær er ikke bekendt med, at Brabrand Boligforening skulle betale for ydelser, de ikke gør brug af. Brabrand Boligforening betaler til Århus Kommunale Værker for varmeprisen, og betaler selv egne omkostninger ved drift af ledningsnettet. Det er advokatens opfattelse, at sagen bør behandles og afgøres på samme måde som Energiklagenævnets kendelse af 7. maj 2003 vedrørende Fuglebakkens Varmelaug I/S under henvisning til, at det ikke kan være afgørende,

8 om der foreligger en aftale om ingen kompensation eller en aftale om kompensation. Advokaten anfører, at Brabrand Boligforening ligesom Fuglebakken varmelaug er én kunde i forhold til varmeleverandør. Boligforeningen modtager én afregning og opgør selv de tilsluttede forbrugeres varmeforbrug. I lighed med Fuglebakken-sagen påhviler det omkostningsmæssige ansvar ved den interne varmeforsyning Brabrand Boligforening. Specifikke omkostninger ved ledningstab, varmemester, administration og revision, henlæggelse, vedligeholdelse og andet kan derfor i medfør af varmeforsyningslovens 20, stk. 1, ikke indregnes i Århus kommunale Værkers prisberegning. Det er således Århus Kommunale Værker uvedkommende, hvilke omkostninger boligforeningen vil lade indgå i Varmecentralens drift. Advokat Jørgen Kjær finder, at det ville være urimeligt om disse omkostninger skulle føre til et fald i varmeprisen til Brabrand Boligforening med tilhørende stigning i varmeprisen for Århus Kommunale Værkers øvrige varmeaftagere. Side 8 af 19 Advokat Jørgen Kjær anfører, at omkostningsfordelingen, betingelser m.v. skal være urimelige, såfremt Energitilsynet skal ændre disse efter varmeforsyningsloven 21, stk. 4. Advokaten anser ikke, at en merpris på 237, 00kr. i 2001 og 356, 00kr. i 2002 for en lejlighed på 100 m² for urimelig i forhold til den samlede varmepris. Advokaten finder snare, at skemaet i afgørelsens punkt 24 understøtter, at Brabrand Boligforening selv afgør hvilke udgifter der skal afholdes på hvilke tidspunkter, idet der ikke er nogen begrundelse for, at merprisen varierer fra 724, 00 kr. i 2000 til 237,00 kr. i Advokat Jørgen Kjær bemærker, at værkerne har ydet en rabat som et fast beløb siden aftalen af 1. oktober 1980, uden at Brabrand boligforening før 1999 har ønsket at drøfte rabattens størrelse. Advokaten anfægter derfor, at kompensationen blev ændret til et fastsat beløb i 1990/1991. Den faste afgift blev derimod ændret i 1990, idet der blev indført arealafgift. Det faste fradrag omregnes herefter efter det rigtige areal, hvorefter beløbet der fradrages blev fastsat til ,00kr.. Til den subsidiære påstand anfører advokaten, at Energitilsynet ikke er berettiget til at udvide det beløb, kompensationen skal dække, til andet end det, der maksimalt kan udledes af aftalen fra Da der til driftsudgifterne i aftalen henregnes ledningstab og reparationsomkostninger, mener advokaten, at man af aftalen kan udlede, at modydelsen kun skal dække disse driftsudgifter herunder eventuelle andre vedligeholdel-

9 sesforpligtelser. Andre beløb, såsom udgifter til varmemester, administration og revision, konsulent, renter og henlæggelse vil ikke kunne indregnes, efter som der ikke er hjemmel i aftalen eller i andre forhold. Advokat Jørgen Kjær henviser til en varmetabsberegning udarbejdet af Århus Kommunale Værker, der viser, at det samlede varmetab for et nyt tilsvarende net vil modsvare ,52 kr. Advokaten finder, at det er eventuel stigning eller fald i denne omkostning, der kan føre til, at kompensationsbeløbet til Brabrand Boligforening reguleres op eller ned. Til dette beløb kan der lægges vedligeholdelsesomkostninger ud fra en standardvedligeholdelse. Advokat Jørgen Kjær gør gældende, at såfremt Energiklagenævnet ændrer aftalen mellem værkerne og Brabrand Boligforening, således at det faste beløb erstattes af en kompensation for meromkostningerne, skal beregningen ske ud fra objektive kriterier og ikke efter Brabrand Boligforenings opgørelse. Side 9 af 19 Energitilsynets bemærkninger til klagen Energitilsynet fastholder i brev af 21. oktober 2003 afgørelsen af 30. juni Fra Energitilsynets brev citeres: Fortolkning af aftalen fra 1982 Århus kommunale værker anfører i klageskrift af 12. september 2003, at Energitilsynet reelt går ind og vurderer aftalen mellem de kommunale værker og Brabrand Boligforening. Energitilsynet afviser, at det er tilfældet. Tilsynet vurderer efter bestemmelsen i varmeforsyningsloven 21, stk. 4, jf. 20, om priserne i dag er i overensstemmelse med lovgivningen I den forbindelse skal også nævnes, at det er tilsynets opgave at sikre, at monopolselskaber i energisektoren, konkret Århus kommunale værker, ikke udnytter deres markedsstilling. På et konkurrencemarked vil virksomhederne ikke kunne tage en overpris, som de kommunale værker gør i den konkrete sag, men være nødt til at foretage en tilpasning. Sagen om Fuglebakkens Varmelaug I/S Århus kommunale værker anfører, at sagen skal afgøres på samme måde som sagen om Fuglebakkens Varmelaug I/S (Energiklagenævnets j.nr af 7.maj 2003). Tilsynet afviser, at nærværende sag kan afgøres på grundlag af Fuglebakken-sagen. [.] Det bestrides ikke af de kommunale værker, at der i nærværende sag foreligger en aftale mellem parterne om, at Brabrand Boligforening skal have en kompensation/ storkunderabat [ ]

10 Det, nærværende sag drejer sig om, er størrelsen af rabatten/kompensationen. Sagen er så at sige et skridt længere fremme end situationen i Fuglebakke-sagen, hvor en sådan aftale endnu ikke var indgået. [ ] Endvidere bemærkede tilsynet, at Århus Kommunale Værkers prisfastsættelse, som den foregår i dag, ikke er en kostægte prisfastsættelse, hvilket ikke er i overensstemmelse med praksis efter varmeforsyningsloven. Tilsynet anførte til værkets subsidiære påstand, at kompensationen ikke afspejler de ekstraomkostninger, som varmecentralen har, hvorefter det ikke er en kostægte prisfastsættelse. Udgangspunktet for en forhandling mellem parterne må være boligforeningens fremlagte opgørelse. Bemærkninger fra Århus Kommunale værker Advokat Jørgen Kjær anførte i brev af 28. november 2003, at formuleringen i afgørelsens sagsfremstilling må bero på en misforståelse. Der ikke er tale om, at Brabrand boligforening betaler en højere pris for varme fra Århus Kommunale Værker end andre af kommunens aftagere. Århus Kommunale Værker har kun én afregningspris til sine kunder. Det er denne afregningspris, der i 1980 er indgået aftale om mellem værkerne og boligforeningen, og som anvendes overfor Brabrand Boligforening vedrørende Gellerupparkens forsyningsnet. Side 10 af 19 Ifølge advokat Jørgen Kjær drejer sagen sig kun om størrelsen af afregningsprisen mellem Gellerupparkens Varmeforsyning og aftageren af varme under Gellerupparkens varmeforsyning, en pris som Århus Kommunale Værker ikke har nogen indflydelse på. Advokaten bemærker, at såfremt rabatten skulle reguleres med udgangspunkt i en kostægte opbygning af tariffen, skulle der være indgået en aftale mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommunale Værker om, at visse særlige omkostningsgrupper skal have indflydelse på den pris, værkerne leverer varme til til boligforeningen. En sådan aftale er ikke indgået, hvorfor tilsynet ikke kan pålægge værkerne at drøfte en kostægte opbygning af en pris til Brabrand boligforening på baggrund af udgifter, som boligforeningen afholder. Advokaten finder, at den vurdering af prisernes overensstemmelse med lovgivningen som tilsynet foretager efter varmeforsyningsloven 21 stk. 4, kun kan føre til, at tilsynet kan nedsætte en pris, der ikke er i overensstemmelse med loven. Advokaten er derfor af den opfattelse, at Energitilsynet ikke skulle have truffet afgørelse i nærværende sag. Tilsynet afgørelse burde i stedet svare til afgørelsen i sagen Fuglebakkens Varmelaug I/S, hvor tilsynet ikke ville

11 gå ind i en regulering af en mellem parterne aftalt pris, når dette svarede til den sædvanlige leveringspris. Advokat Jørgen Kjær anser det for en forudsætning for at kunne anlægge den fortolkning af aftalen, som tilsynet gør, at aftalen indeholder en rabat, som ydes til alle ejendomme, der modtager varme fra Gellerupparkens Varmeforsyning, og ikke en rabat, som i ovennævnte sag, kun knytter sig til Brabrand Boligforenings ejendomme. Advokat Jørgen Kjær fremhæver, at der ikke er truffet aftale om kompensation, som Tilsynet anfører. Advokaten begrunder det med, at der ikke er truffet aftalen mellem parterne om en varmepris, der kan reguleres op og ned efter bestemte omkostningsmæssige parametre som Brabrand boligforening selv fastsætter størrelsen af. Advokaten finder det ligeledes utænkeligt, at værkerne ville indgå aftale om dette, da det ville stride mod varmeforsyningsloven bestemmelse om hvorledes tariffer skulle fastlægges, eftersom det ikke ville være udtryk for en kostægte fastlæggelse, men et mere tilfældigt princip. Side 11 af 19 Advokaten er af den opfattelse, at der tværtimod er lavet aftale om, at boligforeningen skal have varme leveret til sædvanlig pris fra Århus Kommunale Værker, men med en rabat. Denne rabat tager ikke udgangspunkt i hverken vedligeholdelse, varmetab, driftsomkostninger eller andre forhold, som værkerne er uden indflydelse på. Advokat Jørgen Kjær anfører ligeledes, at hvis Tilsynet ikke vurderer aftalen i forhold til de oprindelige intentioner, foreligger der netop en fortolkning af aftalen, idet Tilsynet så selv fastlægger indholdet af aftalen ud fra egne og ikke aftaleretlige principper. Dette fører i nærværende sag til, at Tilsynet omfortolker aftalen om fast rabat, således at det bliver en rabat, der skal opbygges efter nogle kostægte principper, hvilket hverken har været forudsat eller drøftet ved aftalens indgåelse i Advokaten mener, at Energitilsynet i sine bemærkninger til klagens subsidiære påstand tager udgangspunkt i nogle betragtninger, der ikke fremgår af sagen. Som værkerne har anført ovenfor tager tilsynet udgangspunkt i en kompensationsordning, hvad der ikke er tilfældet. Derudover anfører tilsynet, at den rabat der er givet ikke afspejler de ekstraomkostninger, som varmecentralen har. Advokaten bemærker, at det ikke fremgår klart hvilke ekstraomkostninger, tilsynet har ment. Brabrand Boligforening har ej heller dokumenteret, at der skulle foreligge sådanne omkostninger.

12 Advokaten bemærker, at boligforeningen kræver, at Århus Kommunale værker skal betale henlæggelse på ,00kr., uanset der ikke i varmeforsynings regnskab er en aktivpost, der kan afskrives på. Advokaten finder, at dette må svare til, at Værkerne skal yde et direkte tilskud på ,00kr., da der ikke knytter sig en driftmæssig afskrivning til beløbet. Advokat Jørgen Kjær gør opmærksom på, at såfremt boligforeningen i 1980 i stedet for den aftalte ordningen havde besluttet, at Århus Kommunale værker skulle overtage ledningsnettet, ville boligforeningens varmetagere være direkte forbrugere under værkerne og have modtaget varmen til sædvanlig pris. Dette ville også have medført, at der skulle installeres varmemålere i hver ejendom, der skulle varmeforsynes, og at der skulle betales tilslutningsafgift. I forbindelse med afregningsprisen skulle forbrugere herefter ud over varmeprisen betale abonnementsbidrag pr. måler, der var knyttet til forbrugsstedet. Denne meromkostning i form af forøgede abonnementsbidrag beregner advokaten til at være på ,00 kr.. Boligforeningen har ikke ved sammenligningen af varmeprisen mellem aftagere under Gellerupparkens Varmeforsyning og Århus Kommunale værkers øvrige forbrugere medtaget denne meromkostning. Side 12 af 19 Advokaten er af den opfattelse, at tager man hensyn til den manglende betaling af abonnementsbidrag pr. måler, er der ingen begrundelse for, at Energitilsynet i sin afgørelse anfører, at aftalen fra 1980 fører til priser, der ikke er rimelige for forbrugeren under Brabrand Boligforening. Bemærkninger fra Brabrand Boligforening I brev af 23. december 2003 anførte advokat Bent Müller på vegne af Brabrand Boligforening, at det på baggrund af aftalen fra 1980 mellem boligforeningen og Århus Kommunale værkers ordlyd kan lægges til grund, at den sædvanlige tarifmæssige betaling til værkerne er betinget af en modydelse for den drifts- og vedligeholdelsesforpligtelse, som boligforeningen har for så vidt angår det interne ledningsnet. Advokat Bent Müller er af den opfattelse, at halv fast afgift ikke kan tages som et udtryk for et fast beløb. Ordlyden taler efter advokatens opfattelse for, at modydelsen skal svare til halvdelen af den til enhver tid gældende faste afgift og dermed, at der skal foretages en regulering af modydelsen i takt med prisudviklingen af den faste afgift. Dette synspunkt understøttes efter advokatens mening af, at kompensationsbeløbet er steget i 1989/1990 i takt med den faste afgift.

13 Advokat Bent Müller anfører, at Århus Kommunale værker betragter kapacitetsafgiften, som blev indført i 1984 som en forøgelse af den faste afgift. Advokaten bemærker, at halv arealafgift således i dag udgør ca ,00 kr. per år, mens kompensationen til Brabrand Boligforening udgør uændret ca ,00 kr. p.a.. Advokat Bent Müller bemærker, at Århus Kommunale værker som den ene kontraktspart ikke kan udnyttet sin monopolstilling til at ændre og afskaffe den faste afgift til skade for Brabrand Boligforening og dermed gøre indholdet af 1980-aftalen betydningsløst. Advokaten Bent Müller gør endvidere gældende, at 1980-aftalens henvisning til, at der opkræves halv fast afgift for de af boligforeningens ejendomme der er tilsluttet det interne ledningsnet må læses synonymt med de aftagere, der er tilknyttet ledningsnettet som varmetagere under Gellerupparkens Varmeforsyning. Terminologien boligforeningens ejendomme er uden tvivl valgt af praktiske årsager, idet det ikke giver mening, at kompensationen kun skulle gælde for nogle aftagere fra Brabrand Boligforenings ledningsnet, og at de andre aftagere ikke skulle have del i kompensationen og dermed betale endnu højere varmepris. Side 13 af 19 Advokat Bent Müller fastholder, at uanset hvordan 1980-aftalen fortolkes, og hvad aftalens intentioner har været, betaler alle varmeaftagere tilknyttet Brabrand Boligforenings ledningsnet mere for varmeleveringen end Århus Kommunale Værkers andre varmeaftagere, hvorfor der er grundlag for at tilsidesætte værkernes afregningspris overfor Brabrand Boligfoerening som værende urimelig efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4. Advokat Bent Müller henviser til, at Energitilsynet ikke har forholdt sig til størrelsen af den kompensation, der skal ydes til Brabrand boligforening, men alene har bestemt, at boligforeningen skal have en kompensation i forhold til de afholdte omkostninger. Det må være op til en forhandling mellem parterne, hvordan de afholdte omkostninger skal opgøres, og hvordan kompensationen skal beregnes i forhold til de afholdte omkostninger. Advokat Bent Müller kan ikke tiltræde de beregninger af ledningstab, som er vedlagt den uddybende klage af 12. september 2003, da beregningen indeholder udokumenterede oplysninger. Endvidere finder advokaten, at det af Århus kommunale værker beregnede ledningstab hviler på teoretiske beregninger. Det relevante sammenlignings grundlag er Århus Kommunale værkers faktiske ledningstab, da boligforeningens ledningsnet skal drives ligeså effektivt som værkernes. Advokaten anfører, at Århus Kommunale værkers teknikere på flere møder med boligforenin-

14 gen har tilkendegivet, at boligforenings ledningstab ikke er større end Århus Kommunale værkers, og Brabrand Boligforening har flere gange forgæves anmodet værkerne om at dokumentere størrelsen af sit ledningstab. Advokat Bent Müller bemærker, at abonnementsbidraget, beregnet efter det nuværende antal målere i boligforeningens ledningsnet og i henhold til Århus Kommunale værkers aktuelle takster, maksimalt vil beløbe sig til ca ,00 kr. En sådan beregning af abonnementsbidraget er imidlertid en ren hypotetisk beregning, eftersom Århus Kommunale Værker ikke har overtaget ledningsnettet, hvorfor resultatet af en eventuel forhandling mellem værkerne og boligforeningen i 1980 om overtagelse af ledningsnettet ikke kendes. Af den grund mener advokaten, at de af Århus Kommunale Værker anførte betragtning vedrørende abonnementsbidrag ingen relevans har. Advokat Bent Müller anfører, at ledningsnettets nuværende målere alle er udskiftede indenfor de seneste år og udgiften ved installering er afholdt af boligforeningen, ligesom vedligeholdelsesudgifterne alle afholdes af varmeaftagerne over varmeregnskabet. Da de nuværende måleres kvalitet er på højde med Århus Kommunale Værkers målere, ville en overdragelse af ledningsnettet ikke i sig selv medføre behov for installering af yderligere målere. Side 14 af 19 Advokaten bemærker, at der i den af boligforeningen udarbejde opstilling over relevante driftsudgifter kun er medtaget ,00 kr. til henlæggelser, mens de faktiske udgifter til afskrivning og forrentning af lånene i alt udgør ,00 kr. Udgifterne til afskrivning og forrentning har hidtil ikke belastet varmeregnskabet, da de er blevet betalt over huslejen i boligforeningens afdelinger. Uanset dette mener advokaten, at beløbet stadig må anses som en relevant udgift i varmeregnskabet, således som det er medtaget i opstillingen. Advokaten oplyser, at en varmeaftager under Brabrand boligforening, City Vest v/steen & Strøm Danmark, har efter henvendelse til Århus Kommunale Værker med ønske om at aftage varme direkte fra værkerne, gjort opmærksom på den store forskel på varmeprisen fra hhv. boligforeningen og Århus Kommunale Værker. Yderligere bemærkninger I brev af 15. marts 2004 fastholdt advokat Jørgen Kjær sine påstande og gentog i det væsentligst de tidligere fremførte synspunkter. Til advokat Bent Mullers brev af 23. december knyttede advokat Jørgen Kjær følgende kommentarer: at kapacitetsafgiften som indført i 1984 ikke var en forøgelse af den faste afgift, at Århus kommunale værker ikke udnytter sin monopolstilling, at det er byrådet der fastlægger de faste afgifter,

15 at oplysningerne fra Steen & Strøm ikke kan bruges til at dokumentere, at forbrugerne under ledningsnettet betaler mere for varmeleveringen end Århus Kommunale værkers varmeaftagere, at der er tale om en storforbruger, hvor abonnementsafgiften for målerne kun er en mindre del, at sammensætningen af arealafgiften for boligforeningen er ukendt, at der er tale om et øjebliksbillede, hvis varmemodtagerne under Gellerupparkens Varmeforsyning betaler mere for varmen end værkernes øvrige forbrugere, idet boligforeningen selv fastsætter varmeprisen. Supplerende oplysninger Det fremgår af brev af 19. november 1992 fra Århus Kommunale værker til Brabrand Boligforening, at værkerne den 1. juni 1992 overtog ledningsnettet på et af de tre anlæg som udgør forsyningen af Gellerupparken, hvorfor modydelsen for dette anlæg bortfaldt. Side 15 af 19 Retsgrundlag og kontraktsgrundlag 20, stk. 1 i varmeforsyningsloven - lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000 har følgende ordlyd: 20, stk. 1, Inden for de i 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeværker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog 20 a, stk. 7, og 20 b. I henhold til 20, stk. 5, kan de kollektive varmeforsyningsanlæg fastsætte forskellige priser til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geografiske områder. Varmeforsyningslovens 21, stk. 4 lyder som følger: 21,Stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser.

16 Af aftalen af 1. oktober 1980 mellem Brabrand Boligforening og Århus kommunalværker fremgår følgende: [..] Forslag til vilkår for kommunal overtagelse. Ved forhandling mellem repræsentanter for Brabrand Boligforening og magistratens 5. afdeling er opnået enighed om at foreslå følgende vilkår for kommunal overtagelse: 1) Overtagelsen sker med virkning fra 1/ ) [ ] 3) Overtagelsen omfatter kun selve varmecentralen. Ejendomsretten og vedligeholdelsespligten vedrørende ledningsnettet forbliver boligforeningens. Dog tildeles kommunen vederlagsfri transit i boligforeningens ledningsnet, således at såvel driftsudgifter som forrentning og afskrivning vedrørende ledningsnettet afholdes af boligforeningen. Til driftsudgifterne henregnes såvel ledningstab som reparationsomkostninger. 4) [ ] 5) Fra overtagelsestidspunktet sker varmeforsyningen efter kommunale værkers almindelige leveringsbestemmelser og til de enhver tids gældende takster for fjernvarme. Som modydelse for den drifts- og vedligeholdelsesforpligtelse, som Brabrand Boligforening har for så vidt angår det interne ledningsnet, opkræves kun halv fast afgift for de af boligforeningens ejendomme, der er tilsluttet det interne ledningsnet. Side 16 af 19 Energiklagenævnets praksis I en sag for Energiklagenævnet (nævnets afgørelse af 7. maj 2003, j.nr. 21-8) klagede Fuglebakkens Varmelaug I/S over, at Energitilsynet ikke havde fundet anledning til at give Frederiksberg Forsyning pålæg om ændring af belastningsafgiften over for varmelauget i forbindelse med levering af fjernvarme. Varmelauget henviste bl.a. til, at forsyningen opnåede store besparelser, idet lauget optrådte som enkeltkunde og afholdt administrations- og vedligeholdelsesudgifter for sine medlemmer. Nævnet fandt i overensstemmelse med tilsynet, at afslaget på ændring af belastningsafgiften var i overensstemmelse med forsyningens praksis og almindelig praksis i øvrigt, idet varmelaugets interne omkostninger var forsyningen uvedkommende.

17 Nævnet bemærkede, at de udgifter, Fuglebakken varmelaug afholdt til drift, vedligeholdelse og administration ikke indgik i Frederiksberg Forsynings prisberegning, og en nedsættelse af belastningsafgiften måtte anses for urimelig efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4, ud fra hensynet til forsyningsselskabets andre kunder. Nævnet kunne ikke tage stilling til det af Fuglebakken varmelaug rejste spørgsmål om, at forsyningsselskabet burde yde storkunde rabat til varmelauget, eftersom dette forhold ikke var omfattet af Energitilsynets afgørelse. Ligesom tilsynet henviste nævnet til, at varmelauget måtte forhandle dette med Frederiksberg forsyning. Energiklagenævnets bemærkninger Sagen drejer sig om, hvorvidt det er urimeligt, at Århus Kommunale Værker ikke har villet indgå aftale med Brabrand Boligforening om at øge et beløb, som Brabrand Boligforening modtager efter en aftale fra Side 17 af 19 Det fremgår af denne aftale fra 1980, at Brabrand Boligforening, der hidtil selv havde drevet fjernvarmevirksomhed, overdrog sin varmecentral til Århus Kommunale Værker, og at varme i Brabrand Boligforenings område fremover skulle leveres af Århus Kommunale Værker. De væsentlige betingelser i aftalen var, at varmeforsyningen sker efter Århus Kommunale Værkers almindelige leveringsbestemmelser og til enhver tid gældende takster, at boligforeningen beholdt ledningsnettet og varetog den dermed forbundne drift og udgift, og at der som modydelse for denne drifts- og vedligeholdelsesforpligtelse.[kun] opkræves halv fast afgift for boligforeningens ejendomme. Det fremgår endvidere af sagen, at aftalen fremkom på Boligforeningens initiativ. I 1990/91 afskaffede Århus Kommunale Værker den faste afgift. Modydelsen konverteredes til et fast beløb, som siden 1992 har været cirka kroner. I 1992 overtog Århus Kommunale værker endvidere en del af ledningsnettet. Efter at parterne forgæves havde forhandlet om boligforeningens ønske om en forhøjelse, rejste Brabrand Boligforening nærværende sag for Energitilsynet. Energiklagenævnet bemærker indledningsvis, at Energitilsynet med føje har antaget, at tilsynet kan tage stilling til, hvorvidt betingelser og omkostningsfordeling i en aftale om varmeforsyning er urimelig efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4. Dette gælder også aftaler som den foreliggende, der er individuelt forhandlede mellem to parter, der begge er erhvervsdrivende under varmeforsyningsloven. Dog mener nævnet, at den større tilbageholdenhed med hensyn til at tilsidesætte erhvervsdrivendes aftaler i medfør af general-

18 klausuler, som i almindelighed antages i dansk ret, også må gælde under varmeforsyningsloven. Nævnet fremhæver dernæst, at det følger af nævnets praksis, at omkostningerne til drift og vedligeholdelse af kundens interne varmedistribution er forsyningsselskabet uvedkommende. I den foreliggende sag var det et led i aftalen fra 1980, at drift af Boligforeningens ledningsnet og omkostningerne herved påhvilede Brabrand Boligforening. De specifikke omkostninger ved ledningstab, varmemester, administration og revision, henlæggelse, vedligeholdelse m.m. kan derfor efter varmeforsyningslovens 20, stk. 4, ikke indregnes i Århus Kommunale Værkers prisberegning. Energiklagenævnet finder, at før det kan vurderes, om modydelsen nu må anses for urimelig, må det fastslås, hvad aftalen fra 1980 med senere tilpasninger går ud på. En aftale er en samlet opgørelse af parternes gensidige rettigheder og forpligtelser. Imidlertid er der i sagen ganske få oplysninger om aftalens tilblivelse og forudsætninger eller om omstændighederne omkring konverteringen af den procentvise rabat til et fast beløb i Som også Energitilsynet har fremhævet, kan aftalens indhold derfor ikke fastslås med de midler, som Energitilsynet eller Energiklagenævnet som forvaltningsmyndigheder råder over. I mangel af en mindelig aftale mellem parterne, hvilket ville have været ønskeligst, må dette derfor i giver fald fastslås af domstolene i en civil retssag. Side 18 af 19 Nævnet bemærker samtidig, at der ikke i sagen er oplysninger, der indikerer, at den nuværende modydelse påfører andre af de kommunale værkers kunder urimelige varmepriser, jf. Energitilsynets afgørelse punkt 53. Energiklagenævnet finder herefter, at der ikke foreligger fornødent grundlag for at fastslå, at modydelsen er urimelig, Energitilsynets afgørelse herom må derfor ophæves. Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 30. juni 2003 ophæves. Denne afgørelse er truffet i henhold til 26 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli Sagen har været behandlet på nævnets møde den 9. december Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Denne afgørelse er sendt til Århus Kommunale værker/v advokat Jørgen Kjær, Energitilsynet og Brabrand Boligforening v/advokat Bent Müller.

19 P. N. V. Christen Boye Jacobsen Nævnsformand / Birgitta Sander Olsen Fuldmægtig Side 19 af 19

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynets afgørelse af 2. oktober 2003 Opkrævning af beregnet varmeforbrug for perioden 1999/2000 Nævnsformand,

Læs mere

Fuglebakkens Varmelaug I/S, Frederiksberg Energitilsynet af 12. september 2001 Nedsættelse af belastningsafgift

Fuglebakkens Varmelaug I/S, Frederiksberg Energitilsynet af 12. september 2001 Nedsættelse af belastningsafgift (Varmeforsyning) Fuglebakkens Varmelaug I/S, Frederiksberg Energitilsynet af 12. september 2001 Nedsættelse af belastningsafgift Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Fhv. overingeniør, cand.polyt. Jørgen

Læs mere

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hirtshals Fjernvarme over Energitilsynet af 7. juni 2004 Udtrædelsesgodtgørelse fra Hirtshals Fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0038 JDA A F G Ø R

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye

Læs mere

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v.

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. 1 Det vil jeg tale om Prissætning Prisdifferentiering Tariffer 2 1 Prissætning Varmeforsyningslovens kapitel 4 Varmeforsyningslovens kapitel

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen. Fhv. overingeniør, cand. polyt. Jørgen Klitgaard Direktør, cand. polyt. H.C.

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen. Fhv. overingeniør, cand. polyt. Jørgen Klitgaard Direktør, cand. polyt. H.C. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 24. juli 2003 Betaling for varmeforbrug Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0087 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav (Elforsyning) [Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor,

Læs mere

Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen, Direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen, Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen, Direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen, Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynets afgørelse af 15. februar 2005 dispensation for TRE-FOR s afkølingstarif Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

AFGØRELSE (varmeforsyning)

AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 4. maj 2001 J.nr. 97-2311-0020 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Læsø Kommune, Fjernvarmeforsyningen

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand

[...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand Nævnsformand, professor, cand. jur.

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0019 HJD Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form A F G Ø R

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

[...] af 11. august 2004 over Nyborg Kommune af 5. august 2004 Sikring af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens

[...] af 11. august 2004 over Nyborg Kommune af 5. august 2004 Sikring af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 11. august 2004 over Nyborg Kommune af 5. august 2004 Sikring af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens 20, stk. 6 Nævnsformand,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frede Gundberg, Roskilde over Energitilsynet af 15. marts 2005 Regler for dispensation i forbindelse med opkrævning af afkølingstarif i Roskilde Kommunes varmeforsyning. (Genoptagelse

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Formål: Forbrugerbeskyttelse Prisbestemmelserne skal hindre at en monopolsituation ikke udnyttes Prisfastsættelse

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...]

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] Formand, cand.jur.

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi [klagers navn udeladt] [klagers adresse udeladt] Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi Ved brev af 11. januar 2005 indbragte De Energitilsynets

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C. Sendt pr. til advokat Asger Janfelt

Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C. Sendt pr.  til advokat Asger Janfelt Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C 6. juli 2015 Varme 15/02176 TBHO / RVN Sendt pr. e-mail til advokat Asger Janfelt (aj@energiogmiljo.dk) AFGØRELSE FÆLLESDRIFTEN AF HØJE

Læs mere

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 23. oktober 2014 /MEMU Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk

Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej 14 8800 Viborg Vedr. selskabets klage over Løgstør Kommunes afgørelse af 17. juni 2002 med godkendelse til Salling Plast A/S til etablering af flisfyret varmeværk Sagen

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende:

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende: Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby UDKAST Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com J.nr. 011286-0012 ano/jhp Sekretær Jette Rohde Pedersen

Læs mere

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS PUNKT 4 TILSYNSMØDE DEN 27. SEPTEMBER 2016 PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS 29. september 2016 Varme 13/03846 bgor/rvn 1.

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0208 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: JSP 3600 Frederikssund E.ON Varme Danmark ApS CVR 2562 5625 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0017 /JDA A F G Ø

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Ved brev af 20. december 2002 klagede [...] på vegne

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Klage over afgørelse af 12. juni 2002 vedrørende måling af varmeforbrug hos [...]

Klage over afgørelse af 12. juni 2002 vedrørende måling af varmeforbrug hos [...] Rise Fjernvarme A.m.b.a. V/ Formand Niels W. Petersen St. Rise Landevej 2 5970 Ærøskøbing Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 12. juni 2002 vedrørende måling af varmeforbrug

Læs mere

Østdeponi over Energitilsynet af 15. november 2005 Horsens Kraftvarmeværk A/S's prisberegning

Østdeponi over Energitilsynet af 15. november 2005 Horsens Kraftvarmeværk A/S's prisberegning (varmeforsyning) Østdeponi over Energitilsynet af 15. november 2005 Horsens Kraftvarmeværk A/S's prisberegning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...], af 28. november 2004 over Energitilsynet af 10. november 2004 betaling for bortkommen gasmåler Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 3390 Hundested Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14 3390 Hundested CVR 3272 0315 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9310 Vodskov Forsyningsvirksomhederne Aalborg Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby v / Aalborg Kommune CVR 1613

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 20. februar 2001 J.nr. 97-2311-0004 HJD A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 20. februar 2001 J.nr. 97-2311-0004 HJD A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [... ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 20. februar 2001 J.nr. 97-2311-0004 HJD A F G Ø R

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 28. februar 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 5. marts 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet 1.1. Brørup Fjernvarme

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere