Bilagsrapport 2: Systembeskrivelse for storskrald Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsrapport 2: Systembeskrivelse for storskrald Århus Kommune"

Transkript

1 Bilagsrapport 2: Systembeskrivelse for storskrald Århus Kommune 16. juli, 2007 Anna Warberg Larsen Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet

2 Indhold 1 INDLEDNING HENTEORDNINGER BESKRIVELSE AF ORDNINGERNE INDSAMLING AF STORSKRALD FRAKTIONER GENBRUGSSTATIONER BESKRIVELSE INDSAMLING FRAKTIONER LOPPEMARKEDER OG VELGØRENDE ORGANISATIONER AFFALDSMÆNGDER HENTEORDNINGER Modtagepladsen Separat indsamling fra genbrugspladser GENBRUGSSTATIONER LOPPEMARKEDER OG VELGØRENDE ORGANISATIONER SAMLET OPGØRELSE ENHEDSMÆNGDER BEHANDLING Småt og stort brændbart Deponiaffald Jern og metal EE-affald Kølemøbler Pap Vinduer Dæk PVC Gips Murbrokker og tegl Beton og natursten Asbest Imprægneret træ Blyakkumulatorer AFGRÆNSNING REFERENCER

3 1 Indledning Dette notat indeholder en systemafgrænsning for håndteringen af storskrald i Århus Kommune og er en del af et større projekt omhandlende miljøvurdering af det samlede affaldssystem i Århus Kommune. Storskrald indsamles via to overordnede indsamlingsordninger: Henteordningerne og genbrugsstationerne. Desuden indsamles og afsættes en del storskrald via velgørende organisationer, og affaldet herfra indgår så vidt muligt også i denne kortlægning. Kommunen opdeles i tre delsystemer: Midtby, Enfamiliesboliger udenfor Midtby og Flerfamiliesboliger uden for Midtby. Borgerne i områderne inden for disse tre delsystemer har alle adgang til genbrugsstationerne, men henteordningerne er forskelligt udformet. I nedenstående afsnit gennemgås både genbrugsstationer og henteordninger mere detaljeret. I Figur 1 er sammenhængen mellem de tre delsystemer og de overordnede indsamlingsordninger skitseret. Midtby Genbrugsstationer Rute Enfamiliesboliger uden for midtby Tilkald Faste aftaler Storskraldsordninger Genbrugspladser Etageboliger uden for midtby Oprydninger Figur 1. Sammenhæng mellem delsystemer og indsamlingsordninger for storskrald. 2

4 2 Henteordninger 2.1 Beskrivelse af ordningerne Århus Kommune har etableret en henteordning for storskrald for alle kommunens borgere. Henteordningen er dog differentieret i sin udformning i forhold til forskellige områder i byen og består af følgende delordninger: Ruteindsamling, tilkaldeordning, genbrugspladser og oprydninger. I Midtbyen er ordningen tilrettelagt som en ruteindsamling, hvor borgerne kan stille storskrald frem til afhentning på fastlagte datoer 12 gange om året. Husstande udenfor Midtbyen kan bestille afhentning af storskrald efter tilkald. Nogle større bebyggelser både i Midtbyen og udenfor har indgået faste aftaler om afhentning af storskrald på faste opsamlingssteder i intervaller af 1, 2 eller 4 uger. Øvrige etageboliger må benytte sig af ruteindsamlingen eller tilkaldeordningen på almindeligvis. Tilkald foretages som oftest af viceværten, men de enkelte beboere kan i princippet også gøre det. Derudover kan større bebyggelser (min. 100 lejligheder) vælge at etablere genbrugspladser, som er lokale opsamlingssteder for storskrald. Opsamlingsmateriellet udlejes af renovatøren, mens afhentningen er gratis for boligforeningerne. De lokale genbrugspladser er fortrinsvist etableret i de større boligforeninger uden for Midtbyen (i alt ca. 100) og er for beboerne her en erstatning for den generelle tilkaldeordning. Der er i princippet ikke forskel på hvilke fraktioner, der indsamles gennem tilkaldeordning og genbrugspladser. Dog er det op til boligforeningerne selv at beslutte hvilke fraktioner, de ønsker at have på genbrugspladserne. I forbindelse med storskraldsindsamlingen foretages også oprydninger på kubestandpladserne og affaldsøer, hvor der ofte henstilles storskrald. 2.2 Indsamling af storskrald Alt storskrald fra ruteindsamling, tilkaldeordning, genbrugspladser og oprydninger indsamles af én renovatør, der tager alle fraktioner med på én bil. Affaldet køres direkte til Modtageplads for Affald ved Affaldscenter Århus (modtagepladsen), hvor bilens indhold aflæsses og sorteres. Pladsen udlejes fra juli 2006 til Marius Pedersen, men det forventes, at driften vil fortsætte som hidtil. Fordelingen af hvor store mængder storskrald, der kommer fra de enkelte kilder, er undersøgt på modtagepladsen over 4 uger i henh. marts 2003 og november Resultaterne af undersøgelserne fremgår af Tabel 1. Undersøgelserne viser samme tendens, og det er valgt at anvende undersøgelsen fra 2003 i dette projekt, da fordelingen af fraktioner også blev analyseret i denne undersøgelse. Tabel 1. Resultat af undersøgelser af storskraldskilder, (Århus Kommunale Værker 2004b) og (Thor 2006) Ruteindsamling 19,4% 22,3% Tilkaldeordning 31,6% 22,2% Faste afhentninger 46,4% 50,4% Oprydning 2,8% 5,0% Total 100,2% 99,9% 3

5 De fleste storskraldsfraktioner fra de lokale genbrugspladser indsamles sammen med det øvrige storskrald. Mindre stykker affald opsamles i opstillede stativer med klare plastsække for de forskellige fraktioner, mens større ting som møbler placeres fritstående. Pap, jern og metal, EEaffald, deponiaffald samt småt og stort brændbart kan efter ønske dog opsamles i større containere, som tømmes separat af renovatøren. Boligforeningerne betaler selv for opstilling af yderligere materiel. De store containere kan være vippecontainere, ladcontainere og krancontainere, som alle fås i flere størrelser. Disse containere tømmes af renovatøren og køres direkte til behandlingsanlæggene eller modtagepladsen. Affaldsopsamlingen kan også etableres i gruber, men dette er ikke udbredt. Boligforeningerne er selv ansvarlige for at lave aftaler om afhentning af haveaffald, byggeaffald og tøj, hvis de ønsker disse fraktioner på genbrugspladserne. 2.3 Fraktioner Alle boliger har et tilbud om at få afhentet storskrald, men ordningerne er blot udformet forskelligt i praksis. Tabel 2 viser hvilke fraktioner, der indsamles via genbrugspladserne og de øvrige henteordninger. Det er også markeret hvilke fraktioner fra genbrugspladserne, der kan indsamles separat udenom ÅKV s henteordninger. I højre kolonne i tabellen er navnet på materialefraktionen eller affaldstypen for hver af de indsamlede fraktioner angivet. Materialefraktionerne er navnene på de materialer eller grupper af materialer, der kan modelleres i EASEWASTE. Affaldstyper, markeret med kursiv, beskrives i selvstændige notater. Tøj går til direkte genbrugs, men da det ikke kan opgøres, hvad direkte genbrug erstatter, indgår det ikke i miljøvurderingen. 4

6 Fraktioner, der indsamles Tabel 2. Oversigt over fraktioner i henteordningerne (Madsen 2006). Rute Genbrugs- Separat Tilkald pladser indsamling Oprydning Materialefraktioner eller affaldstype Småt brændbart X X X Brændbart storskrald Stort brændbart X X X Brændbart storskrald Småt jern og metal X X X Jern og metal Jern og metal X X X Jern og metal Småt X X EE-affald elektronikaffald Elektronikaffald X X X EE-affald PVC X X PVC til genanvendelse eller deponering Affald til deponi X X Deponiaffald Batterier og X X Farligt affald spraydåser Batterier X Farligt affald Maling, lak og lim X X Farligt affald Farligt affald Viceværtordning Farligt affald Pap X X X Pap Storskrald 1 X X Brændbart storskrald Deponiaffald, Jern og metal Hårde hvidevarer 2 X X Kølemøbler Haveaffald X X Haveaffald Ren jord X X Haveaffald Sten og murbrokker X X? Glas og flasker X Kuber/containere Dagrenovation Papir og pap X Kuber/containere Dagrenovation Tøj X Tøjcontainere Velgørende organisationer 3 Genbrugsstationer 3.1 Beskrivelse Alle borgere i Århus Kommune har adgang til at aflevere storskrald på kommunens fem genbrugsstationer, som her betragtes som en bringeordning for storskrald. Udover de storskraldsfraktioner, der indsamles i henteordningerne, kan borgerne aflevere glas og papir, der regnes for dagrenovation, byggeaffald, haveaffald samt farligt affald. Der er opstillet aflukkede skure, hvor brugbare genstande må stilles, og som efterfølgende kan afhentes af velgørende organisationer. Desuden har erhverv adgang til genbrugsstationerne, og i en brugerundersøgelse fra 2005 er det bestemt, at 11% af affaldet på genbrugsstationerne stammer fra erhverv (Århus Kommunale Værker 2006). 1 Fællesbetegnelse for større ting som møbler, gulvtæpper mm. og kan tilhøre både brændbart affald, deponiaffald og jern og metal. 2 Forstås som kølemøbler, da komfurer mm. egentligt er stort jern og metal. Dette ændres med producentansvar på EEaffald pr. 1. april

7 3.2 Indsamling Borgerne transporterer selv affaldet til genbrugsstationerne og sorterer det i de opstillede containere. De fem genbrugsstationer ligger jævnt fordelt i kommunen, hvilket må formodes at minimere borgernes transportafstand. Genbrugsstationerne havde i alt besøg i Ifølge brugerundersøgelsen for erhverv på genbrugsstationer (Århus Kommunale Værker 2006) udgør erhvervskunder 8,3% af besøgene. Det betyder, at antallet af private kunder i 2005 var Det vides ikke, om borgere i enfamiliesboliger bruger genbrugsstationerne mere end andre borgere, men viceværter fra etageboliger kører også storskrald til genbrugsstationerne. Derfor må det forudsættes, at alle borgere benytter genbrugsstationerne lige meget, så længe der ikke findes undersøgelser af kørselsmønstre for besøg på genbrugsstationer. 3.3 Fraktioner Tabel 3 viser hvilke fraktioner, der sorteres i på genbrugsstationerne, samt hvilken materialefraktion eller affaldstype fraktionerne tilhører. Affaldstyper, markeret med kursiv, beskrives i selvstændige notater. Brugsting, tøj og sko går til direkte genbrug, men da det ikke kan opgøres, hvad direkte genbrug erstatter, indgår disse fraktioner ikke i miljøvurderingen. Tabel 3. Oversigt over fraktioner på genbrugsstationerne (Madsen 2006). Fraktioner, der indsamles Materialefraktion eller affaldstype Aviser og ugeblade Papir Bildæk Autogummi Murbrokker og tegl Tegl Beton og natursten Beton Asbest og eternitplader Asbest Deponiaffald Deponiaffald EE-affald EE-affald Farligt affald Farligt affald Flasker og glas Glas Pap Pap Gips Gips Haveaffald Haveaffald Ren jord Haveaffald Jern og metal Jern og metal Vaskemaskiner og komfurer Jern og metal (EE-affald fra 2006) Køleskabe og frysere Kølemøbler (EE-affald fra 2006) Sanitet og stentøj Deponiaffald Småt brændbart Brændbart storskrald Stort brændbart Brændbart storskrald Trykflasker Trykflasker Tøj og sko Direkte genbrug Vinduer Vinduer Akkumulatorer Akkumulatorer Brugsting Direkte genbrug Imprægneret træ Deponiaffald PVC PVC 6

8 4 Loppemarkeder og velgørende organisationer Affald fra loppemarkeder og velgørende organisationer må afleveres som storskrald, ligesom disse også står for en del af indsamlingen af storskrald. Dette system fungerer legalt parallelt med det kommunale indsamlingssystem. Denne affaldsstrøm er vanskelig at kortlægge, dels fordi registrering af mængderne er meget mangelfuld, og dels fordi det er svært at sætte en grænse mellem produkter og affald. Alligevel er det valgt at tage det med i denne kortlægning af mængder for at få en indikation af omfanget af det parallelle system. Der foretages også en miljøvurdering af denne affaldsstrøm, men den indgår ikke som del af den øvrige storskraldsindsamling. De velgørende organisationer må hente genbrugelige genstande på kommunens genbrugsstationer, og indsamlede genstande, som de ikke kan afsætte, må afleveres ved Marius Pedersens forsortering eller på forbrændingsanlægget. 5 Affaldsmængder 5.1 Henteordninger Den samlede mængde indvejet storskrald på modtagepladsen fra henteordningerne var i ton ((Pedersen 2006a) varenr Dertil kommer mængden af separat indsamlet brændbart affald, deponiaffald, EE-affald, pap og jern og metal, som afleveres direkte på modtage- og behandlingsanlæg Modtagepladsen På modtagepladsen sorteres affaldet som vist i Tabel 4, hvor den procentvise andel af hver fraktion er bestemt ved et sorteringsforsøg i marts 2003 ((Århus Kommunale Værker 2004b), Bilag 4). Opgørelse for modtagepladsen for 2005 baseret på vejedata er vanskelig at anvende, fordi storskraldet til dels bliver sammenblandet med erhvervsaffald og affald fra genbrugsstationerne før udvejning. Derfor kan materialestrømmene på anlægget ikke holdes adskilte. Dog viser opgørelsen samme tendens i fraktionsfordelingen som sorteringsforsøget. Det er derfor valgt at anvende resultatet af sorteringsforsøget til bestemmelse af mængderne. Mængderne af deponiaffald, pap og PVC er små, og disse fraktioner er derfor ikke med i opgørelsen, selvom de forekommer i det indsamlede storskrald. På baggrund af den procentvise fordeling i Tabel 4 og den samlede mængde på ton i 2005 er årsmængden af hver fraktion beregnet i tabellens højre kolonne. Andelen af småt og stort brændbart kendes ikke, men antages i modelleringen at være 38% småt og 62% stort brændbart, hvilket er bestemt for det separat indsamlede storskrald, se afsnit Tabel 4. Mængden af sorteret storskrald på modtagepladsen fra genbrugspladserne 2005 (Århus Kommunale Værker 2004b) og (Pedersen 2006a). Fordeling 2005 [Ton] Brændbart affald 60,85% Jern og metal 28,29% 992 EE-affald 5,17% 181 Kølemøbler (HH) 4,68% 164 Maling, olie, batterier 1,01% 35 Total 100,00%

9 5.1.2 Separat indsamling fra genbrugspladser Separat indsamlet brændbart affald indvejes på forbrændingsanlægget og i nogle tilfælde også på modtagepladsen. Ligeledes er separat indsamlet deponiaffald indvejet på modtagepladsen, hvorfra det sendes videre til deponering. Separat indsamlet pap, jern og metal og EE-affald køres direkte til deres respektive modtageanlæg i Århus. Mængderne er bestemt ud fra entreprenøren Johs. Sørensens registreringer fordelt på anvendte varenumre, som det fremgår af Tabel 5. For pap med varenumrene er antallet af tømninger registreret, og mængden er beregnet ud fra antagelse om, at containerne altid er fulde, og at affaldet har en vægtfylde på 0,038 kg/liter (Sørensen 2006b). Mængden af EE-affald er oplyst af ÅKV, men der er ifølge entreprenøren ombyttet 923 standardbure på genbrugspladserne i Tabel 5. Mængder af separat indsamlet storskrald 2005 (Sørensen 2006a) og (Pedersen 2006a) Kilde Varenumre ikke [ton] Varenummer ifølge opgørelsen. inkluderet Småt brændbart 564 Opgørelse Johs. Sørensen 6010 Stort brændbart 934 Opgørelse Johs. Sørensen 6011, , 6021 Deponering 287 Opgørelse Johs. Sørensen 6020, 6030, 9541 Jern og metal 196 Opgørelse Johs. Sørensen , 6071, 6065 Pap 229 Opgørelse Johs. Sørensen Maxi: 6110, 6111 Midi: 6982, 6983, 6984, 6986, 6987 EE-affald 197 Opgørelse EE-affald 7112 (923 bure) 5.2 Genbrugsstationer Mængderne af affald på genbrugsstationer stammer fra årsopgørelsen fra 2005 (Pedersen 2006b). Af Tabel 6 fremgår mængderne samt hvilke varenumre på kommunens anlæg, der refereres til. Genbrugsstationerne har producentnumre I visse tilfælde er der inkluderet flere varenumre i fraktionen, end det fremgår af den udleverede årsopgørelse. Dette er gjort for at sikre en så komplet opgørelse som muligt. I alle tilfælde er mængderne korrigeret ud fra antagelse om, at erhverv bidrager med 11% af den samlede mængde. Andelen af erhvervsaffald er bestemt ved en brugerundersøgelse i 2005 (Århus Kommunale Værker 2006). Det er undersøgt, om erhvervsaffald skulle udgøre en større andel end 11% for visse fraktioner. Data fra brugerundersøgelsen viser en tendens til overrepræsentation i fraktionerne kølemøbler, farligt affald, deponiaffald, beton og jord. Det kan dog ikke fastslås med sikkerhed, hvor stor en andel, der er tale om. En øget andel af erhvervsaffald i disse fraktioner på 20%-40% vil kun betyde et fald i mængden affald fra private på 2%-7%. Det er derfor valgt at fastholde antagelsen om 11% erhvervsaffald for alle fraktioner på genbrugsstationerne, men betydningen af antagelsen kan undersøges i følsomhedsanalyse i miljøvurderingen. Udover de viste fraktioner i Tabel 6, er der indsamlet en ukendt mængde tøj og sko samt 240 ton brugsting, som er afhentet af velgørende organisationer og loppemarkeder. Det skal bemærkes, at vinduer, imprægneret træ, PVC og asbest sammenblandes med henh. stort brændbart og deponiaffald på Modtagepladsen, inden det sendes til behandling. Det vides ikke med sikkerhed, om der kan forekomme dobbeltregistrering af disse mængder. 8

10 Tabel 6. Mængden af storskrald på genbrugsstationerne [ton] Kilde Varenumre Bildæk 180 (Pedersen 2006b) Murbrokker og tegl (Pedersen 2006b) Byggeaffald 503 Beton og natursten (Pedersen 2006b) Ren beton 516 Asbest og eternitplader (Pedersen 2006c) Deponiaffald (Pedersen 2006a;Pedersen 2006b) Ubrændbart 202 EE-affald (Pedersen 2006b) Pap (Pedersen 2006b) Gips (Pedersen 2006b) Jern og metal (Pedersen 2006b) Køleskabe og frysere 411 (Pedersen 2006b) Småt brændbart (Pedersen 2006a;Pedersen 2006b) 102, 112, 135, 206, 216 Stort brændbart (Pedersen 2006a;Pedersen 2006b) 103, a, 204, 207, 232a Trykflasker Ukendt Vinduer (Pedersen 2006b) Akkumulatorer 109 (Pedersen 2006b) Imprægneret træ 270 (Pedersen 2006b) PVC 193 (Pedersen 2006b) 5.3 Loppemarkeder og velgørende organisationer Mængden af affald, der indleveres fra loppemarkeder og velgørende organisationer, er fundet ud fra indvejninger på modtageplads og forbrændingsanlæg med producentnummer 110. Opgørelsen er vist i Tabel 7. Tabel 7. Mængden af affald fra loppemarkeder og velgørende organisationer i Kilde [ton] Varenumre Småt brændbart 178 (Pedersen 2006a) 102, 104, 206 Stort brændbart 267 (Pedersen 2006a) 103, 105, 130a, 131a, 204, 207, 231a, 232a, 240, 241 Deponering 56 (Pedersen 2006a) 201, Samlet opgørelse De kortlagte mængder er sammenstillet i Tabel 8. Det ses, at genbrugsstationerne er den vigtigste indsamlingsordning med 91% af de samlede mængder. Henteordningerne bidrager med ca. 8%, mens loppemarkeder bortskaffer mindre end 1%. Indsamling af separate fraktioner på genbrugspladserne udgør 41% af affaldet fra henteordningerne. Dertil kommer, at ca. halvdelen af det øvrige affald fra henteordningerne, indsamles hos boligforeninger med faste aftaler, herunder også fra genbrugspladser. Samlet set betyder det, at ca. 68% af storskraldet afhentes hos boligforeninger, ca. 19% på tilkald uden for Midtbyen og ca. 11% på ruteindsamling i Midtbyen. 9

11 Fraktioner Tabel 8. Samlet opgørelse af storskraldsmængder i Århus Kommune Genbrugsstationer Loppemarkeder Total Henteordning Modtagepladsen [ton] Henteordning Seperat indsamling [ton] Relativ fordeling [ton] [ton] [ton] Pap ,7% Jern og metal ,1% Kølemøbler ,8% EE-affald ,0% Akkumulatorer ,2% Dæk ,3% Vinduer ,9% Gips ,1% Murbrokker og tegl ,5% Beton og natursten ,0% Imprægneret træ ,4% Asbest ,7% PVC ,3% Småt brændbart ,8% Stort brændbart ,2% Deponiaffald ,1% Total [ton] Relativ fordeling 91,0% 4,9% 3,4% 0,7% 100,0% 5.5 Enhedsmængder Storskrald modelleres ud fra, at alle borgere, producerer samme mængde storskrald, og at sammensætningen af storskrald ikke er afhængig af boligtype, husstandsstørrelse og mængde. Det forudsættes, at alle borgere benytter henteordningerne og genbrugsstationer lige meget. Det må dog formodes, at flerfamilieboliger i højere grad benytter henteordningerne end enfamilieboligerne gør, men der foreligger ikke data, som nærmere kan belyse borgernes brugsmønstre. Der regnes med total borgere i kommunen, jf. Tabel 9. Det betyder, at hver borger afleverer 243 kg storskrald pr. år, jf. Tabel 10. Ud fra de gennemsnitlige husstandsstørrelser i Tabel 9 er mængden af storskrald pr. bolig beregnet i Tabel 11. Den afleverede mængde storskrald pr. besøg på genbrugspladsen er 69 kg. Tabel 9. Antal beboere og husstande Århus Kommune 2005 (Merrild 2006). Antal husstande Antal beboere Gennemsnitlig husstandsstørrelse Midtbyen Udenfor midtbyen Midtbyen Udenfor midtbyen Midtbyen Udenfor midtbyen Flerfamilieboliger ,79 1,83 Enfamilieboliger ,66 10

12 Tabel 10. Totale mængder storskrald pr. borger. Genbrugsstationer Henteordning Modtagepladsen Henteordning Seperat indsamling Loppemarkeder Total Pap 3,4 0,8 4,2 Jern og metal 15,6 3,4 0,7 19,6 Kølemøbler 1,4 0,6 2,0 EE-affald 3,5 0,6 0,8 4,9 Akkumulatorer 0,4 0,4 Dæk 0,6 0,6 Vinduer 4,6 4,6 Gips 5,0 5,0 Murbrokker og tegl 57,1 57,1 Beton og natursten 24,3 24,3 Imprægneret træ 0,9 0,9 Asbest 4,2 4,2 PVC 0,7 0,7 Småt brændbart 40,4 2,7 1,9 0,6 45,6 Stort brændbart 42,9 4,5 3,2 0,9 51,5 Deponiaffald 16,1 1,0 0,2 17,2 TOTAL 221,0 11,8 8,3 1,7 242,8 6 Behandling Tabel 11. Totale mængder storskrald pr. husstand. Storskrald pr. husstand [kg/år] Midtbyen Udenfor midtbyen Flerfamilieboliger Enfamilieboliger Småt og stort brændbart Forbrænding af affald modelleres ud fra data om affaldets kemiske sammensætning og forbrændingsprocessen på det specifikke anlæg. Data for sidstnævnte er fundet ved en forbrændingstest på Århus Kommunes forbrændingsanlæg i Lisbjerg, Århus (Riber 2007) i et projekt, der er gennemført parallelt med denne miljøvurdering. Den kemiske sammensætning af småt brændbart er undersøgt i et projekt fra Miljøstyrelsen (Christensen and Riber 2006), og data herfra anvendes til modelleringen. Der mangler imidlertid data for den kemiske sammensætning af stort brændbart. Det vurderes ud fra en tidligere sorteringsanalyse, at ca. 2/3 af stort brændbart er træaffald, mens den resterende del er blandet affald med en sammensætning lignende småt brændbart (Petersen et al. 1998). Der findes heller ikke data for den kemiske sammensætning af træaffaldet. Derfor er det valgt at modellere både småt og stort brændbart ud fra de data, der eksisterer for småt brændbart. Et projekt parallelt med dette projekt vil i efterår 2007 komme med data for den kemiske sammensætning af stort brændbart, hvor efter vi vil kunne vurdere, hvor stor afvigelse, der er mellem småt og stort brændbart. En anden mulighed er at indhente mere detaljerede oplysninger om hvilke fraktioner Marius Pedersen A/S udsorterer på deres anlæg, hvis sådan en sortering finder sted. Det brændbare affald indsamlet via genbrugsstationerne transporteres i gennemsnit 12 km til forbrændingsanlægget. Det brændbare storskrald indsamlet via de øvrige 11

13 ordninger transporteres direkte fra indsamlingsområdet til forbrændingsanlægget, så denne transport indgår i indsamlingsprocessen Deponiaffald Deponiaffald består af materialer, der ikke er egnet til forbrænding, og som, der ikke umiddelbart findes genanvendelsesmuligheder for, delvist fordi de indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer. På moderne, kontrollerede deponier indkapsles materialerne på måde, der beskytter jord og grundvand. Der udvikles ikke deponigas af betydning, da indholdet af organisk materiale i affaldet er meget lavt. Da udvaskningen fra affaldet er kontrolleret inden for de 100 år, der miljøvurderingens tidshorisont, vil miljøpåvirkningerne fra deponering være minimale. Dog er der heller ingen miljø- og ressourcemæssig gevinst ved deponering, da der ikke sker nyttiggørelse af materialer og energi. Dieselforbruget ved udbringning af affaldet på deponiet er oplyst af Reno Djurs I/S, der ejer Glatved Deponi, hvor affaldet fra Århus Kommune deponeres (Reno Djurs I/S 2007). Data for udvaskning fra deponeringsegnet storskrald fastsat som L/S 2-værdier (Hjelmar et al. 1998), hvilket må siges at være større end den forventede vandgennemstrømning i et deponi over 100 år. Det deponeringsegnede storskrald indsamlet via separat indsamling og loppemarkeder transporteres 53 km fra modtagepladsen til Glatved, mens det der indsamles via genbrugsstationerne transporteres yderligere 12 km, hvilket vil sige totalt 65 km, da det omlastes Jern og metal Fraktionen jern og metal består af mange forskellige produkter og møbler, som overvejende består af metal. Jernskrot behandles typisk ved neddeling i en shredder og efterfølgende separering i magnetisk jern, ikke-magnetisk metal og andre fraktioner, som fx plast og glas. Jern og metal fra Århus Kommune sendes til H.J.Hansen (MRF) i Århus, som sender det til videre behandling. De separerede metaller og andre restprodukter sendes til genanvendelse på et internationalt marked. Derfor kan man ikke med sikkerhed sige, hvor og hvordan det genvindes. I denne modellering er det valgt at bruge eksisterende data i EASEWASTE for oparbejdning af jernskrot, hvilket bygger på en tidligere undersøgelse af behandlingsmulighederne for jernskrot (Larsen and Fjelsted 2007). Det antages, at jern/stål, kobber og aluminium transporteres til behandling i Sydeuropa, hvilket er 2500 km med lastbil. Plast og glas genanvendes i Nordeuropa og transporteres derfor kun 500 km med lastbil. Shredderaffaldet antages at blive deponeret i Danmark, og transportafstanden er sat til 200 km. Jern og metal indsamlet via genbrugsstationerne og henteordning transporteres i gennemsnit 12 km til MRF en, mens det separat indsamlede jern og metal køres direkte fra indsamlingsområdet til MRF en EE-affald EE-affald er en kompliceret fraktion, som omfatter alle typer af elektrisk og elektronisk udstyr. Efter indførelse af producentansvar for behandling af EE-affald i 2006, er det ikke længere kommunens ansvar at sikre korrekt behandling af fraktionen. Indsamlingen foretages af praktiske årsager dog stadig af kommunerne. Det er en vigtig fraktion at genvinde, fordi produkterne kan indeholde miljøfarlige stoffer og også mange metaller, som det er værdifuldt at genvinde. En præliminær miljøvurdering af EE-affald har vist at genvinding af bl.a. sjældne metaller som guld, sølv og kobber fra printplader giver en større ressourcesparelse (målt i personreserver), end der opnås for nogen anden fraktion af storskrald (Larsen 2005). Dette skal ses til trods for, at kølemøbler og jernskrot mængdemæssigt indeholder meget mere metal. På grund af affaldets komplicerede sammensætning er det ikke muligt at foretage en mere dybdegående miljøvurdering af EE-affald inde for rammerne af dette projekt. EE-affald udelades 12

14 derfor af miljøvurderingen, men man skal have in mente, at det miljø- og ressourcemæssigt er vigtigt at indsamle og behandle fraktionen, hvilket også opnås med den nuværende ordning Kølemøbler Kølemøbler er kasserede køleskabe og dybfrysere, der bliver indsamlet separat, fordi ældre produkter kan indeholde ozonlagsnedbrydende gasser. I dag er gasserne dog erstattet med mere miljøvenlige alternativer. Kølemøblerne bliver manuelt og maskinelt delt og sorteret i forskellige restprodukter. De indeholder metaller som jern, aluminium og kobber, der kan sendes til genvinding. De indeholder også plast, der potentielt kan genvindes eller genanvendes, men det bliver formentligt brændt, da det er omkostningsfuldt at separere rene fraktioner. Desuden vil der være restfraktioner, der enten skal deponeres eller behandles som farligt affald. Kølemøbler i Århus Kommune sendes til Uniscrap A/S i Århus, som oparbejder kølemøbler. Når materialerne er separeret, kan de sendes til viderebehandling. Det antages, at kølemøbler indsamlet via genbrugsstationen transporteres 12 km til MRF en, mens kølemøbler indsamlet via henteordningen transporteres 22 km fra modtagepladsen til MRF en. Data for processen er fundet i en tidligere undersøgelse af behandlingen af kølemøbler (Larsen and Fjelsted 2007). Jern/stål, aluminium og kobber transporteres 2500 km til behandling i Sydeuropa, mens kabler og olie transporteres 500 km i Nordeuroapa. Det antages også, at CFC-gas transporteres 200 km til destruering i Danmark, mens PUR, ABS og behandlingsresten behandles lokalt og kun transporteres 20 km Pap Pap sendes først til et sorteringsanlæg, hvor det eftersorteres og komprimeres, inden det kan sendes til genanvendelse et sted i Nordeuropa. Data for sortering og genanvendelse findes i databasen i EASEWASTE (bl.a. fra Århusprojekt 2003). Genbrugspappet substituerer for fremstilling af nyt pap, men der må indregnes et lødighedstab på 10%, da genbrugspap har en lavere kvalitet end nyt pap. Den gennemsnitlige transportafstand fra genbrugsstationerne til modtageanlægget for papaffald (MRF) er beregnet til 16 km. Pap indsamlet via de separate henteordninger køres direkte fra indsamlingen til MRF en, og transporten fra indsamlingsområdet til første behandler indgår i indsamlingsprocessen. Det antages, at pappet transporteres 400 km fra MRF en til behandlingsanlægget i Sverige eller andet sted i Nordeuropa Vinduer Vinduer køres af Marius Pedersen A/S fra genbrugsstationerne til modtagepladsen, hvor glasset slås ud. Glasset blandes med andet deponiaffald, mens træ og plast blandes med stort brændbart og køres tilbage til MP s sorteringsanlæg og videre til forbrænding. I modelleringen er denne fraktion fordelt med 75% glas, der er lagt til mængden af affald til deponering, mens de resterende 25% er lagt til mængden af stort brændbart. Fordelingen stammer fra en tidligere undersøgelse af behandlingen af vinduer (Marius Pedersen A/S 2005) Dæk Via Marius Pedersen A/S og modtagepladsen afsættes dæk til Imdex i Farsø. Tidligere undersøgelser af behandlingen af dækaffald har vist, at fraktionen vægtmæssigt indeholder 20% fælge, som sendes til behandling som jernskrot (Øksendal Dæk 2004). Gummiaffald kan substituere forskellige gummiprodukter. Efter samtale med Imdex vurderes det, at det er mest sandsynligt, at dæk fra Århus Kommune substituerer gummiprodukter fremstillet af syntetisk gummi. Til modelleringen anvendes en eksisterende proces fra EASEWASTE (Larsen and Fjelsted 2007). Transportafstanden fra Århus til behandlingsanlægget i Farsø er beregnet til 107 km. 13

15 6.1.9 PVC PVC-affald køres af Marius Pedersen A/S til modtagepladsen, hvor det blandes med andet deponiaffald. Mængden af PVC er derfor lagt til mængden af deponiaffald og modelleres som dette Gips Gips indsamles og behandles af Gips Recycling A/S, Thisted. Materialet knuses, og metal og papir fra affaldet separeres (Gips Recycling A/S 2007). Metalfraktionen, jern, sendes til genvinding i udlandet, se beskrivelsen af jern og metal. Papiraffaldet brændes på et lokalt forbrændingsanlæg. Gipspulveret anvendes til produktion af nye gipsplader. Imidlertid vurderes det, at der fra genbrugsindustrien og kraftværker findes så meget gips på markedet, at genanvendelse reelt ikke substituerer for fremstilling af nyt gips. Derfor regnes der ikke med nogen substitution af andre produkter ved genanvendelse af gips. Gipsaffald indsamlet via genbrugsstationen transporteres 175 km til behandlingsanlægget Murbrokker og tegl Teglmaterialer oparbejdes ved, at de nedknuses til et materiale, der kan anvendes som stabilgrus og bærelag. Dette foregår på Århus Kommunes Sorteringsanlæg for Byggeaffald. Ressourceforbruget til oparbejdningen stammer fra kommunens grønne regnskab for anlægget (Århus Kommunale Værker 2004a). Data for udvaskning fra tegl og substitution af grus stammer fra databasen i EASEWASTE(Larsen and Fjelsted 2007). Murbrokker og tegl transporteres i gennemsnit 12 km fra genbrugsstationerne til modtageanlægget, der for denne fraktion også er behandlingsanlæg Beton og natursten Betonmaterialer oparbejdes ved, at de nedknuses til et materiale, der kan anvendes som bundsikring og fyldmateriale. Dette foregår på Århus Kommunes Sorteringsanlæg for Byggeaffald. Ressourceforbruget til oparbejdningen stammer fra kommunens grønne regnskab for anlægget (Århus Kommunale Værker 2004a). Data for udvaskning fra tegl og substitution af grus stammer fra databasen i EASEWASTE (Larsen and Fjelsted 2007). Beton og natursten transporteres i gennemsnit 12 km fra genbrugsstationerne til modtageanlægget, der for denne fraktion også er behandlingsanlæg Asbest Asbest-affald køres af Marius Pedersen A/S til modtagepladsen, hvor det blandes med andet deponiaffald. Mængden af asbest er lagt til mængden af deponiaffald og modelleres som dette Imprægneret træ Imprægneret træ køres af Marius Pedersen A/S til modtagepladsen, hvor det blandes med andet deponiaffald. Mængden af imprægneret træ er lagt til mængden af deponiaffald og modelleres som dette Blyakkumulatorer Der findes en national indsamlingsordning for blyakkumulatorer, der sikrer, at disse sendes til genvinding. Behandlingen består i, at blyet genvindes, syren neutraliseres og plastkappen af akkumulatoren forbrændes med energiudnyttelse. Alle blyakkumulatorer fra Danmark sendes formentligt til oparbejdning hos Boliden Bergsöe AB i Sverige. Der eksisterer data for behandling af fraktionen i EASEWASTE (Larsen and Fjelsted 2007). Det antages, at akkumulatorerne transporteres 400 km til behandlingsanlægget. 14

16 7 Afgrænsning Alt storskrald, der indsamles gennem enten henteordningerne eller genbrugsstationer, skal i princippet inkluderes i miljøvurderingen. Det må formodes, at kortlægningen i dette notat omfatter næsten alt storskrald, der produceres af kommunens borgere. Derfor kan den anvendes som et tilfredsstillende udgangspunkt for modellering af affaldssystemet i EASEWASTE. Det viser sig, at mindre end 1% af storskraldet passerer gennem det parallelle indsamlingssystem hos velgørende organisationer. Behandling af affald fra loppemarkeder kan modelleres selvstændigt, men effekten af direkte genbrug kan ikke opgøres. Databasen for affaldsbehandling er stadig under opbygning i EASEWASTE, men den eneste fraktion, der umiddelbart ikke er indsamlet data for endnu, er EE-affald. For de fleste fraktioner anvendes generiske data fra databasen i EASEWASTE for sortering, behandling og substitution, men der er også blevet indsamlet data om behandling specifikt for denne miljøvurdering Transportmønstrene baseres på viden om hvilke anlæg, der aftager affaldet, men for flere af fraktionerne må dette baseres på skøn af valgte transportmiddel og bestemmelsessted. Affaldet afsættes typisk via flere mellemhandlere, og derfor er det vanskeligt at spore, præcist hvilke anlæg, der behandler det. Typisk vil dette også ændre sig, da afsætningsmulighederne kan skifte. Håndtering ved modtagelse af affald på genbrugspladser, genbrugsstationer og modtageplads modelleres ikke. Der kan være et mindre energiforbrug til renholdelse, omlastning og komprimering, men dette udelades af miljøvurderingen, da det miljøpåvirkningen herfra formodes at være minimal i sammenligning med øvrige led af affaldshåndteringen. Det anses også at være temmeligt ressourcekrævende at indsamle de fornødne data. 15

17 8 Referencer References Århus Kommunale Værker 2004a. Grønt Regnskab 2004, Affaldscenter Århus, Øvrige anlæg. Århus Kommunale Værker Brugerundersøgelse på genbrugsstationer i Århus Kommune, samlet rapport, marts Århus Kommunale Værker 2004b. Evalueringsrapport Miljø- og storskraldsordninger, april Christensen, T. H. and Riber, C Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart. Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Miljøprojekt nr Gips Recycling A/S Data for oparbejdning af gipsaffald. Hjelmar, O., Holm, P. E., Andersen, O., and Isaksen, J Karakterisering af affald. Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen. Miljøprojekt nr 414. Larsen, A. W Miljøvurdering af storskrald. Institut for Miljø & Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet. Larsen, A. W. and Fjelsted, L Bilagsrapport 2: Storskrald - systembeskrivelse, Modellering af behandlingen af storskrald i Herning Kommune. Institut for Miljø & Ressoucer, Danmarks Tekniske Universitet. Madsen, S. A Information om storskrald og genbrugspladser, brocurer: Storskrald, Genbrugsplads i bebyggelsen og Genbrugsstationen. Marius Pedersen A/S Samtale med medarbejder Thomas, Marius Pedersen A/S, Herning. Merrild, H Brug af GIS-data til bestemmelse af antal husstand i og udenfor midtby samt antal og type af affaldsbeholdere. Institut for Miljø & Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet. Øksendal Dæk Samtale med medarbejder hos Øksendal Dæk, Nykøbing Mors. Pedersen, J. 2006b. Opgørelse affaldsmængder Århus kommune 2005, Excel Ark: aff2005.xls. Pedersen, J. 2006c. Opgørelse af asbest-affald 2005, oplyst pr. . Pedersen, J. 2006a. Data fra vægtsystemet 2005, Excel-fil: tal_vægtsystem_2005.xls. Petersen, C., Nielsen, C. E., and Kaysen, O Kortlægning og vurdering af storskrald. Miljøstyrelsen, Miljøministeriet. Miljøprojekt nr Reno Djurs I/S Data for Glatved Deponi. Riber, C Forbrænding af affald på Affaldscenter Århus Forbrændingsanlæg. Institut for Miljø & Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet. 16

18 Sørensen, L. 2006b. Pers. Komm. Lars Sørensen fra virksomheden Johs. Sørensen, juni Sørensen, L. 2006a. Opgørelse over faktureringer til ÅKV for henteordninger for storskrald 4. kvartal kvartal Thor, S Data fra undersøgelser af storskraldskilder 2003 og 2005, udleverede kopier. 17

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

AFFALDSPLAN 2000-2012

AFFALDSPLAN 2000-2012 IS FÆLLEDS- FORBRÆNDING AFFALDSPLAN 2000-2012 HOBRO MARIAGER NØRAGER NØRHALD PURHUS Indholdsfortegnelse Side 1 Forord 3 2 Godkendelsespåtegning 5 3 Planens grundlag 7 3.1 Lovgrundlag 8 3.2 Godkendelsesprocedure

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014 Affaldsløsninger 8. oktober 2014 Indhold Rapport for Poul Tarp A/S...2 Rapport for SeerupIT ApS...4 Rapport for SeerupIT ApS...5 Rapport for Grontmij...7 Rapport for Logimatic...9 Rapport for Orbicon...

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Genbrugspladser Årsredegørelse 2012

Genbrugspladser Årsredegørelse 2012 Genbrugspladser Årsredegørelse 2012 Bispeengen Genbrugsstation 2012 Side 2 af 22 Forord Denne årlige afrapportering for ARC s genbrugspladser er den 9. i rækken. Årsredegørelsen giver et samlet overblik

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS 2014 2024 2 IND HOLD Forord 5 Indledning 7 Mål for affaldsområdet 8 Handlingsplan 11 Mål 1 Nedbringe mængden af farligt affald, elektronik affald og

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.2014 til høring 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer...

Læs mere

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt.

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt. Sorter dit affald På vores genbrugspladser er der store blå skilte på alle containerne. Skiltene har et nummer og en tekst om sorteringen af de forskellige slags affald. Nummeret er den nemmeste måde at

Læs mere

sortering Dit affald er penge værd

sortering Dit affald er penge værd nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?...

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

Her er hvad Miljøgården modtager

Her er hvad Miljøgården modtager Her er hvad Miljøgården modtager Små Batterier kan leveres ved vores siloer Alkaline, lithium, knapcelle, brunstensbatterier og genopladelige batterier. Dæk Dæk med/uden fælge. Dækkene skal være rene og

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Ressourceplanen og Reno Djurs

Ressourceplanen og Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Ressourceplanen og Reno Djurs Indledning Med dette notat ønsker administrationen at knytte kommentarer til udvalgte dele af ressourcestrategien.

Læs mere

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner BILAG - oversigt BILAG 1 Scenarieberegninger 1.1 Affaldsgebyret for scenarierne samlet oversigt 1.2 Affaldsgebyrets sammensætning de 6 scenarier 1.2.1 Affaldsgebyrets sammensætning for parcelhuse, parcelhuslignende

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

HAVEAFFALD HAVEAFFALD

HAVEAFFALD HAVEAFFALD HAVEAFFALD HAVEAFFALD Sorteringshåndbog til genbrugspladsen 2015 HAVEAFFALD HAVEAFFALD Se åbningstider på genbrugspladserne på favrskovforsyning.dk/genbrugspladser 4 Hvorslev 1 Hadsten Hammel 2 Hinnerup

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018 Affaldshandlingsplan 2014-2018 Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. december 2012 besluttet, at følgende målsætninger skal være grundlaget for affaldsområdet i perioden 2014 2018. A: Ressourcerne

Læs mere

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010 Agenda 09.30-09.40 Velkomst Anders Christiansen, KL 09.40-10.30 Organisationsformer Line Markert, HORTEN 10.30-11.15 Kalkulation og håndtering

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. marts 2011 7. marts 2011. Nr. 224. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

Affaldsstatistik 2004

Affaldsstatistik 2004 Affaldsstatistik 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 10 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Baggrund Notatet er udarbejdet som en del af projektet Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsguide TIL VIRKSOMHEDER 2015. AVVTlf. 9623 6644

Affaldsguide TIL VIRKSOMHEDER 2015. AVVTlf. 9623 6644 Affaldsguide TIL VIRKSOMHEDER 2015 AVVTlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Gælder pr. 1. januar 2015 Adresser og åbningstider Kære virksomhed i Brønderslev og Hjørring kommuner Denne Affaldsguide er

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.............................................................................4 RESUMÉ.............................................................................5

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GEBYRER... 3 5 KLAGE... 4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF... 4 7 BEMYNDIGELSE... 4 8

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 30-01-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

MATERIELSPECIFIKATIONER

MATERIELSPECIFIKATIONER MATERIELSPECIFIKATIONER TILDELINGSPERIODEN 1. SEPTEMBER 2014 TIL 31. AUGUST 2015: OPSAMLINGSMATERIEL TIL INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD OG BATTERIER Dette dokument indeholder de kollektive producentordningers

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere