STRATEGISK OMRÅDESTUDIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK OMRÅDESTUDIE"

Transkript

1 FORSVARSAKADEMIET VUT-II/L, STK 2000/2001 Kaptajn John Buur Christiansen STRATEGISK OMRÅDESTUDIE Rumænien Serbien- Montenegro Sortehavet Makedonien Tyrkiet Grækenland UKLASSIFICERET

2 FORSVARSAKADEMIET VUT-II/L, STK 2000/2001 Kaptajn John Buur Christiansen På baggrund af en redegørelse af Bulgariens strategiske kapacitet gennemføres dels en analyse af landets sikkerhedspolitiske situation, dels en vurdering af Bulgariens fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder. UKLASSIFICERET

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Side Titelblad 2 Indholdsfortegnelse... 3 Resumé... 4 KAPITEL 1 INDLEDNING 5 1. Opgave Opgavediskussion Relevans og aktualitet Vægtning Afgrænsning Analysemetode Kilder... 7 KAPITEL 2 REDEGØRELSE FOR BULGARIENS STRATEGISKE KAPACITET 8 1. Den historiske faktor Den fysisk-geografiske faktor Den kommunikationsmæssige faktor Den sociologiske faktor Den økonomiske-videnskabelige faktor Den militære faktor Den indenrigspolitiske faktor Den udenrigspolitiske faktor KAPITEL 3 ANALYSE AF BULGARIENS SIKKERHEDSPOLITISKE SITUATION Den historiske faktor Den fysisk-geografiske faktor Den kommunikationsmæssige faktor Den sociologiske faktor Den økonomiske-videnskabelige faktor Den militære faktor Den indenrigspolitiske faktor Den udenrigspolitiske faktor Bulgariens sikkerhedspolitiske situation KAPITEL 4 TILLÆG VURDERING AF BULGARIENS FREMTIDIGE SIKKERHEDS- 25 POLITISKE MULIGHEDER 1. Præmisser Opstilling af scenarier Konklusion A. Analysemodel B. Bibliografi BILAG 1. Bulgariens historie før Kort over Bulgarien. 3. Statistiske oversigter. 4. Bulgariens væbnede styrker. 5. Bulgariens politiske partier. 3

4 RESUMÉ Bulgarien var indtil 1989 under sovjetisk dominans, og oplevede indtil april 1997 indenrigspolitisk uro med i alt 7 regeringer, der alle manglede succes med at gennemføre nødvendige reformer. Den siddende liberale koalitionsregering har nu været ved magten i over tre år, den længste periode i landets historie efter 1989, og har haft ro og succes med at gennemføre økonomiske og politiske reformer. Bulgariens strategi er entydigt rettet mod optagelse i EU. Bulgariens suverænitet er ikke truet på nogen måde, og ingen nabolande anser Bulgarien som en trussel mod dem. Bulgariens sikkerhedspolitiske situation destabiliseres i langt overvejende grad af forhold, der påvirkes/afgøres internt i landet Bulgarien er strategisk placeret mellem Grækenland/Tyrkiet og Centraleuropa og er et vigtigt transitland for landevejstransport af gods mellem Europa og Tyrkiet, Grækenland og Mellemøsten i bred forstand. Bulgariens beliggenhed i det urohærget Balkan kan medføre, at landet ufrivilligt kan blive inddraget i en konflikt enten direkte, eller blive påvirket af konflikten i negativ retning. Bulgarien grænser ikke op til stormagter, hvilket giver et mindre pres sikkerhedspolitisk. Den meget centrale beliggenhed i Balkan og de mange nabolande giver Bulgarien mulighed for at virke som en stabiliserende aktør i regionen. Bulgariens transport- og telekommunikationssystemer er alle under modernisering og udvidelse, og udbygningen af transportsystemerne kan være med til at øge samhandlen mv. med Bulgariens naboer, hvilket vurderes til at virke stabiliserende for landet og regionen generelt. De etniske tyrkere er repræsenteret i landets parlament og undertrykkelsen i 1980 erne med enorme udvandringer udgør et historisk fundament med et muligt opgør med fortiden. Et faldende befolkningstal, der bl.a. tilskrives udvandring af unge, højtuddannet bulgarer, den dalende gennemsnitlige levealder og stor børnedødelighed kan på sigt få alvorlige konsekvenser for Bulgarien. Bulgariens energiproduktion indeholder to problemområder; afhængigheden af gas fra Rusland og anvendelse af forældet kernekraftværker. En stigende arbejdsløshed kan virke destabiliserende på den indenrigske politiske situation. Siden regeringsskiftet 1997 er der sket forbedringer af makroøkonomien (stabilisering af inflationen, ingen negativ udvikling af udenlandsgælden, stigende udenlandske direkte investeringer, og en positiv vækst i BNP år for år). De bulgarske væbnede styrker er af en sådanne størrelse, at ingen nabolande vil øjne mulighed for at erobre Bulgarien uden selv at få alvorlige tab. Styrkerne gennemgår en reduktion frem til år 2004, der bl.a. betyder halvering af antallet af personel. Bulgariens militære materiel er af ældre, sovjetisk oprindelse, med undtagelse af nyere kampfly, og landet besidder SS-23 missiler. Af sikkerhedspolitiske konfliktpotentialer med nabolandene kan der peges på to; det etniske tyrkiske mindretal og den bulgarske etniske gruppering i Makedonien. Ingen af dem vurderes som sandsynlige konflikter. Samlet vurderes det, at Bulgariens sikkerhedspolitiske situation er risikofyldt, idet landet er meget nemt kan påvirkes i negativ retning, f.eks. ved fortsat parlamentarisk uro, manglende tilførelse af energiforsyning, udeblivelse af økonomisk vækst, fortsat høj arbejdsløshed og manglende fremgang i f.eks. sundhedsvæsnet. Udviklingen fra 1997 med politisk stabilitet og indførelse af reformer er den rette vej for Bulgarien, resultaterne fra reformerne har allerede vist sig. Det tidligere kommunistparti, nu Bulgariens Socialist Parti, vurderes at have mulighed for at komme til magten efter parlamentsvalget i Et magtskifte til BSP vil forsinke alle reformer, men landets målsætning om optagelse i EU vil dog fortsat bestå. Det vurderes tillige, at der vil kunne komme ændringer i Bulgariens politik over for Rusland, Bulgarien vil måske overveje, hvorvidt ønsket om at opnå medlemskab i NATO skal trækkes tilbage eller ej, og regering vil føre en passiv udenrigspolitik, for først at få orden på den indenrigspolitiske arena, herunder løse landets strukturelle og økonomiske problemer. UKLASSIFICERET 4

5 1. OPGAVE Områdestudien har flg. problemformulering: UKLASSIFICERET KAPITEL 1 INDLEDNING På baggrund af en redegørelse af Bulgariens strategiske kapacitet gennemføres dels en analyse af landets sikkerhedspolitiske situation, dels en vurdering af Bulgariens fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder. 2. OPGAVEDISKUSSION Nøgleordet i problemformuleringen er begrebet sikkerhedspolitik, der kan defineres som den sammenfattende betegnelse for en stats politiske styrende aktiviteter, der skal sikre, at statens målsætning kan realiseres, også hvor staten trues af andre aktører, især andre stater, i det internationale system 1. Dette peger på, at begrebet sikkerhedspolitik er bredere og mere varieret, end f.eks. under den kolde krig. Det militær-strategiske spørgsmål er ikke længere styrende for en vurdering af en stats sikkerhedspolitiske situation, hvorfor de militære spørgsmål og sikkerhedsbegrebet må ses i en større sammenhæng. Denne større sammenhæng har relationer til de politiske, økonomiske og kulturelle aspekter i sikkerhedsbegrebet. Nye emner som f.eks. miljøkatastrofer, flygtningestrømme, ressourceknaphed, politisk ustabilitet, økonomisk ulighed, etniske spændinger og grænseoverskridende kriminalitet er alle emner, der måske ikke direkte har relationer til en stats sikkerhedspolitiske situation, men en bekæmpelse af problemerne kan løse eller forebygge kriser og konflikter, der således ikke når frem til den militære dagsorden. Opgaven løses med denne brede opfattelse af sikkerhedsbegrebet. De faktorer, der til sammen danner denne brede forståelse af det sikkerhedspolitiske begreb, er angivet i FAK Vejledningssamling, del I. Faktorerne, i nævnt rækkefølge, skal behandles i såvel redegørelsen som i analysen: Den historiske faktor. Den fysisk-geografiske faktor. Den kommunikationsmæssige faktor. Den sociologiske faktor. Den økonomiske-videnskabelige faktor. Den militære faktor. Den indenrigspolitiske faktor. Den udenrigspolitiske faktor. For Bulgariens vedkommende har alle faktorer ikke lige vægt i påvirkningen af landets sikkerhedspolitik. Der er således behov for at klarlægge en vægtning af disse faktorer indbyrdes, hvilket vurderes at kunne gøres på baggrund af en vurdering af aktualitet og relevans, herunder fremkomme med en vurdering af landets umiddelbare største udfordringer og de største problemer, landet har stået over for de sidste år. Vægtningen foretages i pkt NA, p. 16. UKLASSIFICERET 5

6 3. RELEVANS OG AKTUALITET Bulgarien er geografisk placeret i Danmarks nære globale interesseområde, idet kriser eller konflikter herfra vil kunne påvirke Danmarks regionale interesseområde, dvs. området omkring Danmark med tilstødende nærområder. Dette gør Bulgarien relevant, idet kriser eller konflikter her vil kunne påvirke ikke kun det område, hvor danske styrker og/eller enkeltpersoner vil kunne stilles til rådighed for NATO, FN eller OSCE i fredsstøttende missioner, men også det område, hvor dansk forsvar, i rammen af NATO, skal forberede og eventuelt løse forsvarsopgaver 2. Områdestudien er aktuel, fordi Bulgarien er placeret i det urohærget Balkan, og samtidig har vendt sin orientering mod Europa, stærkest udtrykt i ønsket om medlemskab af EU og NATO. Bulgarien har siden den kolde krigs ophør oplevet et utal af regeringsskifter og var omkring årsskiftet 1996/1997 på randen af økonomisk fallit. Udfordringerne for landet er derfor store, og processen for landets tilpasninger til nye krav kan i sig selv være destabiliserende, såfremt man ikke opnår succes. 4. VÆGTNING Som følge af landets økonomiske trængte situation for blot 3 4 år siden, vurderes det relevant at vægte den økonomiske-videnskabelige faktor højt. Den tilsyneladende ringe stabilitet i den indenrigspolitiske faktor i de sidste 10 år peger tillige på, at vægte den indenrigspolitiske faktor højt. Disse faktorers påvirkningen af befolkningen f.s.v.a. arbejdsløshed, levestandard, mv., gør det tillige relevant af vægte den sociologiske faktor højt, idet manglende imødekommelse af løfter til befolkningen kan svække regeringens stilling. 5. AFGRÆNSNING På baggrund af afslutningen af den kolde krig, den ringe indenrigspolitiske stabilitet i de sidste 10 år og den økonomiske kollaps ved årsskiftet 1996/1997, vælges redegørelse og analysen til i hovedsagen at omfatte tiden fra 1989, idet tiden efter den økonomiske kollaps vægtes særligt. Redegørelse og analyse af den historiske faktor dog undtaget herfor. 6. ANALYSEMETODE Definitionen af det brede sikkerhedsperspektiv peger på, at de enkelte faktorer er afhængige af hinanden. Redegørelsen og analysen adskilles derfor, hvilket tillige vurderes at give en højere læsbarhed af og overblik i studien. Denne afhængighed mellem de enkelte faktorer imellem peger tillige på, at faktorerne ikke kun kan analyseres enkeltstående, men at analysen skal indeholde en sammenfattende analyse. Studiens mål er at fremkomme med en vurdering af Bulgariens fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder. Denne vurdering vil bygge på analysen af den sikkerhedspolitiske situation, og vil indeholde opstilling af scenarier for landets udvikling. Opstillingen dannes ved at fremskrive den sikkerhedspolitiske situation, idet det konstaterede væsentligste problem i analysen anvendes som variabel i scenarierne. Problemformuleringen angiver tillige en tredeling af opgavebesvarelsen; en redegørelse, en analyse samt en vurdering, hvorfor flg. analysemetode anvendes: Redegørelsen er en præsentation af dokumenterede, faktuelle forhold, der har til formål at danne grundlag for den senere analyse. 2 FKOM, bilag 1, p. 9. UKLASSIFICERET 6

7 Analysen har efterfølgende til formål at identificere problemstillingen inden for den enkelte faktor jf. ovenstående. Den enkelte faktor vurderes tillige for i hvilken grad, den er stabiliserende eller destabiliserende for Bulgariens sikkerhedspolitiske situation. Afsluttende foretages en sammenfattende analyse af Bulgariens sikkerhedspolitiske situation, hvori sammenhængene mellem de enkelte faktorer behandles. Vurderingen vil på baggrund af analysen fremkomme med en fremskrivning af den sikkerhedspolitiske situation. Fremskrivning beskrives ved at opstilles scenarier, idet det væsentligste problem, afdækket i analysen, anvendes som variabel. Vægtningen af faktorerne indbyrdes fremgår af pkt. 4. Analysemetoden er skematiske anført i tillæg A. 7. KILDER Henset til den høje aktualitet, er nyere kilder vægtet højt. Dette betyder tillige, at kilder fra Internettet er relevante, hvorfor sådanne kilder anvendes i nødvendigt omfang. Kilder, der kun er anvendt en gang, er kun anført i noteapparatet, mens alle øvrige kilder er anført i bibliografien jf. tillæg B. Kilderne i bibliografien er anført i den rækkefølge, der er anvendt i opgaven. Kildeindhentning er afsluttet UKLASSIFICERET 7

8 KAPITEL 2 REDEGØRELSE FOR BULGARIENS STRATEGISKE KAPACITET 1. DEN HISTORISKE FAKTOR Perioden fra Problemer med voksende udenlandsgæld, reduceret sovjetisk økonomisk støtte og manglende held med at forøge befolkningen levevilkår, fik Bulgariens statsleder og partichef, Todor Zjikov, til i 1980 erne at vakle. Under et voksende pres blev han afsat ved et internt opgør i Bulgariens Kommunistparti (BKP). Store antikommunistiske demonstrationer fulgte, iværksat af en paraplyorganisation af modstandsgrupperinger, kaldet the Union of Democratic Forces (UDF), der blev formelt oprettet i december BKP forblev dog ved magten, gav en række indrømmelser og begyndte forhandlinger med UDF, samt tog navneforandring til Bulgariens Socialistiske Parti (BSP). De første frie valg blev afholdt i sommeren 1990, og BSP vandt overraskende. De viste sig dog ude af stand til at lede regeringsarbejdet, og trådte tilbage i november I tiden herefter forsøgte en lang række regeringer, herunder provisoriske regeringer, ledet af eksperter, der alle havde som mål at gennemføre reformer. Regeringerne havde ikke held med sine programmer, blev ofte modarbejdet af øvrige partier i parlamentet, og blev ramt af skandaler, f.eks. våbensalg til Jugoslavien. Økonomien kollapsede i november 1996, og i januar 1997 var der en række voldelige demonstrationer om parlamentet. Disse blev dog efterfulgt af fredelige demonstrationer, og Sofia s borgmester fra UDF blev indsat som midlertidig regeringsleder. Efter et valg i april 1997 dannede Ivan Kostov fra UDF en flertalsregering, der siden har haft regeringsmagten i Bulgarien. 2. DEN FYSISK-GEOGRAFISKE FAKTOR 2.1. Beliggenhed og grænser Bulgarien er beliggende i det sydøstlige Europa på Balkan med kyst til Sortehavet. Bulgarien grænser op til fem lande 5 : Mod syd op til Tyrkiet med grænse på 240 km, og op til Grækenland med grænse på 494 km. Mod vest op til Makedonien med grænse på 148 km, og op til Serbien 6 med grænse på 318 km. Mod nord op til Rumænien med grænse på 608 km, hvoraf 464 km er floden Donau Størrelse Bulgariens areal er km 2, hvilket er omtrent 2 ½ gange så stort som Danmark 8. Bulgarien er overvejende kvadratisk af form, med længste afstande i retning nord-syd og øst-vest på h.h.v. 300 og 520 km. 3 Før 1989, se bilag 1. 4 DSDE, bind 3, p. 473, og EIU/CP, p Se kortet i bilag 2, p Serbien anvendes gennem studien som betegnelse for såvel Ex-Jugoslavien som for Serbien-Montenegro. 7 The World Factbook 1999, p. 2, LIL, p. 3 og TSY, p UKLASSIFICERET 8

9 2.3. Klima og vejr Størstedelen af Bulgarien har fastlandsklima med varme somre og kolde vintre, mens landet i syd og ved Sortehavskysten er klimaet moderat fastlandsklima med milde vintre. Den månedlige middeltemperatur for Sofia er minus 2 C i januar og 21 C i juli. Den månedlige middelnedbør for Sofia er 31 mm i februar og 90 mm i juni Fremtrædende terrænelementer og geografiske regioner Længst mod nord dækker Donausletten mere end en tredjedel af landets areal. Den består af et frugtbart plateaulandskab, der gennemskæres af mange, men korte bifloder til Donau. Syd for Donausletten løber en smal bjergkæde kaldet Balkanbjergene i en bue gennem landet fra nordvest til Sortehavet i øst. Syd for Balkanbjergene ligger flere mindre bjerge, Antibalkan, mens det høje bjergområde kaldet Rodopibjergene findes i det sydvestlige del af Bulgarien. I Rodopi-bjergene er Musula-bjerget med en højde på m det højeste bjerg på Balkan. I sydøst ligger et frugtbare område kaldet det Thrakiske Lavland. 3. KOMMUNIKATIONSMÆSSIGE FAKTOR 3.1. Transportsystemer Vejnettet Vejnettet er rimeligt veludbygget, med ca km vej, hvoraf de ca km er med asfalt eller tilsvarende. Bulgarien har 319 km motorvej, og ud over strækningen mellem Sofia og Plovdiv er de fleste andre større byer forbundet med veje med to spor. Det bulgarske vejnet har siden 1989 manglet vedligeholdelse og vejnettet karakteriseres som meget nedslidt 11. Bulgarien samarbejder med en række europæiske organisationer om at modernisere og udbygge Bulgariens vejnet: Færdiggørelse af transportkorridor VIII, der skal forbinde Sofia, Plovdiv, Burgas og Varna. Transportkorridor IV fra Vidin ved den rumænske grænse via Sofia til Koulata ved den græske grænse og til Promachin i Grækenland. Transportkorridor VIII fra Gueshevo på grænsen til Makedonien via Sofia og videre til Burgas og Varna. Transportkorridor IX fra Ruse på grænsen til Rumænien via Stara Zagora og til Alexandroupolis i Grækenland. Transportkorridor X fra Serbien via Sofia og Plovdiv til Edirne i Tyrkiet. De væsentligste projekter er vist i fig TSY, p. 279, DSDE, p. 468, EIU/CP, p. 3 og LIL, p Se kortet i bilag 2, p EIU/CP, p. 22 og markedsprofil, p. 27. UKLASSIFICERET 9

10 Fig Jernbaner Det bulgarske jernbanenet omfatter ca km spor, hvoraf ca km spor er hovedlinier. Ca. 60 % af jernbanenettet er elektrificeret. Fragten og passagertallet er faldet over de seneste år, men jernbanen er stadig det vigtigste transportmiddel for fragt. Jernbanenettet er dårligt vedligeholdt, og Bulgarien har modtaget støtte til reparation af gamle skinner og lægning af nye. Jernbanen mellem Sofia og Skopje forventes at blive åbnet om få år, og der er tillige planer om at åbne direkte ruter til Grækenland og Tyrkiet Havneanlæg Bulgarien har to moderne havne ved Sortehavskysten, Varna og Burgas, som begge er under udvidelse til at kunne modtage større tankere. Begge havne har roll-on/off-kapacitet og har kapacitet til håndtering af containerskibe. Langs Donau har Bulgarien tillige to havne, Ruse og Vidin, der begge er relativt moderne Lufthavne Lufthavnen i Sofia er af international standard og har siden 1999 været under modernisering og udvidelse med nye terminaler og landingsbaner. Bulgarien har yderligere to internationale lufthavne i Varna og Burgas, men begge benyttes mest til indenrigstrafik. Der er dog planer for at modernisere lufthavnen i Burgas, idet lufthavnen modtager en stor del af turisterne til Sortehavsregionen Telekommunikation 15 Antallet af telefoner var i 1989 det højeste i Østblokken, og antallet er siden steget. Kvaliteten er generel dårlig, bl.a. karakteriseret ved hurtige løsninger, f.eks. mobiltelefoner. Et langsigtet program for digitalisering er begyndt, herunder var den bulgarske del af et netværk, der forbinder Centraleuropa med Grækenland og Mellemøsten, allerede færdig i EIU/CP, p og markedsprofil, p JS, p , EIU/CP, p. 22 og markedsprofil, p EIU/CP, p. 22 og markedsprofil, p EIU/CP, p. 23. UKLASSIFICERET 10

11 4. DEN SOCIOLOGISKE FAKTOR Befolkningens størrelse og geografiske fordeling Befolkningstallet er faldende, og var officielt ved udgangen af 1999 på personer. Det vurderes dog, at det reelle tal er ca mindre, idet de officielle statistikker kun medregner fødsler og dødsfald, og ikke ind- og udvandring. Udvandringen skønnes i perioden at være ca , grundet såvel den økonomiske stagnation som en udvandring af etniske tyrkere. Udvandringen efter 1996 fortsatte, og skønnes at være ca om året, med en svag faldende tendens 17. Det skønnes, at unge, højt uddannede udgør hovedparten af tallene. Ved udgangen af 1999 levede 68 % af befolkningen i byer Etniske, sproglige og religiøse grupperinger 18 De forskellige minoriteter er grupperet i et komplekst system af etniske, sproglige og religiøse forhold: Der er kristne og muslimske sigøjnere, Pomak erne er muslimske, etniske bulgarere, og næsten alle tyrkere er muslimer. Bulgarske nationalister hævder, at antallet at tyrkere er overvurderet, fordi nogle Pomak ere og sigøjnere har erklæret sig som tyrkere. Makedonske nationalister hævder, at der er en makedonsk minoritet i Bulgarien, men regeringen hævder, at makedonere ikke er nogen selvstændig etnisk gruppering. Makedonerne hævder samtidigt, at makedonsk er et selvstændigt sprog, mens regeringen hævder, at det er en dialekt af bulgarsk med nogle serbiske modifikationer. I midten af 1980 erne gennemførtes en undertrykkelse af de etniske tyrkere, og det skønnes, at ca etniske tyrkere flygtede til Tyrkiet. Sigøjnerne beskyldes for kriminalitet og uvilje til integration, og de hævder, at de bliver udsat for diskrimination og vold fra politiet Sundhed 19 I 1999 begyndte en reform af sundhedsvæsnet, hvor første trin var indførelse af en sygesikring, finansieret af 3 %-bidrag fra såvel arbejdsgivere som tagere af lønningerne. Sundhedsvæsenet kritiseret stærkt, og problemer med f.eks. dårlige faciliteter, ingen kontrol med narkotiske stoffer, misbrug af privilegier, etc. er stadig uløste fra før Bulgarske mænds levealder er faldet fra 68,2 år i til 67,2 år i , sammenlignet med et EU-gennemsnit i 1997 på 73,1 år. Børnedødeligheden steg fra 1988 og nåede sin højde i 1997 med 17,5 pr. 1000, sammenlignet med et EU-gennemsnit på 5,9 i Efter 1997 er børnedødeligheden faldet Uddannelse 20 Uddannelsessystemet er generelt tilfredsstillende. Der er mangel på handelsskoler og uddannelser inden for økonomi og marketing, mens det faglige niveau inden for tekniske fag, især ingeniør og informationsteknologi, vurderes meget højt. En kombination af høj kvalitet i uddannelserne og relativt lave afgifter har tiltrukket mange studerende fra nabo- og udviklingslandene. Antallet af lærere er faldende, og en kombination af lav løn og moral, faldende budgetter og elevttal vil sandsynligvis reducere antallet af lærere yderligere. 16 EIU/CP, p , med mindre andet er anført. 17 Se tabel i pkt. 1, bilag Se tabel i pkt. 2, bilag UNDP, p Ibid., p UKLASSIFICERET 11

12 5. DEN ØKONOMISK-VIDENSKABELIGE FAKTOR Energiproduktion og ressourcer 22 Bulgariens elforsyning stammer fra kernekraft og kul- og gasfyrede værker. Kernekraften producerer mere end 40 % af elektriciteten, men alle seks reaktorer, placeret i Kozlodui, er stærkt forældede, hvorfor EU har forsøgt har indgå aftaler om lukning. Bulgarien har ikke villet indgå bindende aftaler om lukning, og har udskudt beslutningen på ubestemt tid 23. Bulgarien udvinder størstedelen af det nødvendige kul selv, men mange miner er underskudsgivende, hvorfor lukninger og privatisering er på vej. Landet har to olieraffinaderier, hvoraf det ene er købt af et russisk firma i 1999 og det andet er truet af lukning. Naturgas, primært importeret fra Rusland, er primær energiforsyning for svær- og den kemiske industri. Indtil 1997 modtog landet naturgas fra Rusland under markedspris, men har været nødt til at indgå aftale om leveringer til markedspriser. Der er etableret en gasledning fra Rusland, via Bulgarien og til Tyrkiet og Grækenland, og en olieledning fra Burgas, via Makedonien og til Albanien er planlagt. Sidstnævnte har skabt diplomatiske forviklinger med Tyrkiet, der oprindeligt skulle have haft olieledning Produktion Industri Industrien domineres af større privatejede virksomheder, men det private erhverv skaber 70 % af den samlede produktionsværdi. Sektoren bidrager med ca. 90 % af landets eksport, men har mærket væsentlig nedgang i 1999 som følge af krisen i Kosovo, og bidrager med ca. 25 % af BNP. I 1. kvartal af 2000 er der dog konstateret en fremgang på 6,2 % Landbrug Landbruget beskæftiger ca. 25 % af den samlede arbejdsstyrke, og bidrager med ca. 18 % af BNP. Sektoren har bidraget mest til landets økonomiske vækst, produktionen er næsten udelukkende privat, og regeringen har iværksat tiltag, bl.a. fordelagtige lån, der vil forbedre vilkårene for de mange små landbrug, der opstod som følge af privatiseringen Service Ca. halvdelen af arbejdsstyrken er beskæftiget i små og mellemstore virksomheder, primært i servicesektoren, og selvom sektoren primært består af private virksomheder, skaber den offentlige sektor en betydelig del af væksten i sektoren. Sektorens andel af BNP er steget moderat til 50 %, hvilket skyldes, at den private detailhandel er i vækst og at telekommunikationsområdet er i vækst. 21 EIU/CP med mindre andet er anført. 22 Se tabel i pkt. 3, bilag Markedsprofil, p , se tillige tabel i pkt. 4, bilag EIU/CR, p UKLASSIFICERET 12

13 5.3. Handel 27 Krisen i Kosovo m.h.t. afbrydelser af traditionelle handelsruter, en stigning i oliepriserne samt en større efterspørgsel efter kapital og forbrugsgoder har givet en negativ udvikling af handelsbalancen siden Eksporten til Tyskland, Grækenland og Italien er faldet, men landene er stadig Bulgariens vigtigste eksportlande. EU aftager en stadig større del af den bulgarske eksport, 52 % i 1999, mens de forhenværende sovjetstater kun aftog ca. 10 % i Samme tendens tegner sig i importen, hvor mere end 1/5 af importen i 1999 stammede fra Tyskland og Italien. Importen fra EU er steget med 10 % fra 1999 til Importmønstret har dog ændret sig, idet tendensen siden 1999 har været import til opbygning af ny kapacitet, men der er tillige konstateret en stærk stigning i import af f.eks. biler (310 % fra 1998 til 1999) Turisme Før 1989 var Bulgarien var et populært feriemål primært for Østblokken. Antallet af turister faldt efter 1989, men ¾ af alle overnatninger er stadig fra førnævnte lande 29. Faciliteterne mangler vedligeholdelse og modernisering og der er problemer med ringe service og organisation, f.eks. overbooking. Investeringer i sektoren er forsinket af manglende regeringsvilje til privatisering af området Arbejdskraft 30 Arbejdsløsheden er steget fra 12,2 % i 2. kvartal 1998 til 18,0 % i 1. kvartal 2000, og nåede rekordhøjde i april 2000 med 19 %. Fagforeningerne hævder, at den reelt er ca. 2 procentpoint højere. Regeringen forventer at skabe nye jobs inden udgangen af 2000, men har endnu ikke indfriet dette løfte. Nedgangen i industrien vil alene betyde, at der skal skabes nye jobs for at undgå, at tallet stiger Økonomi og finanser 31 Bruttonationalproduktet har stabiliseret sig siden regeringsskiftet, primært drevet af eksporten til EU. Udlandsgælden er ligeledes stabiliseret, og selvom inflationen nåede rekordhøjde 1996/1997, er den på 0,4 % i P.g.a. høje oliepriser forventes dog en stigning til 8,5 % i Regeringen gennemførte en pengeombytning i juli 1999, og valutaen er nu bundet til Euroen. Kursbindingen kontrolleres af et valutaråd, oprettet af IMF i Siden landets optagelse i Verdensbanken har denne udlånt i alt 1,44 mia. US $, primært inden for infrastrukturprogrammer 33, investeringslån, og social- og sundhedsområdet Markedsprofil, p og EIU/CR, p. 5; se tabeller i pkt. 5, bilag Sammenligning mellem 1. kvartal i de to år. 29 Se graf i pkt. 6, bilag EIU/CR, p , se tillige tabel i pkt. 7, bilag Se tabeller i pkt. 8, bilag EIU/CP, p. 44, og markedsprofil, p Se pkt /525b2145ffd0bd4f852567ef0053c791?OpenDocumen, , p. 2. UKLASSIFICERET 13

14 6. DEN MILITÆRE FAKTOR 6.1. Doktriner og opgaver for de væbnede styrker 35 Bulgariens forsvarsdoktrin er af defensiv karakter. Landet har formuleret en ny forsvarsdoktrin i 1999, som tilkendegiver, at landes væbnede skal sikre landets suverænitet, sikkerhed og uafhængighed, samt sikre landets territoriale integritet. Styrkerne skal kunne afskrække fjendtlige angreb, gennemføre forsvar samt løse fredsbevarende, humanitære og redningsopgaver Kommandoforhold og relationer til det politiske niveau Kommandomæssige forhold er vist i fig. 2. Parlamentet kan beslutte at erklære krig og beslutte fred, kan sende bulgarske styrker uden for landet grænser og kan beslutte såvel ophold som transit af fremmede styrker på bulgarsk jord. Præsidenten er den øverstkommanderende for de væbnede styrker 36. Præsident Forsvarsminister Forsvarschef Militærdistrikt I III Hæren Flyvevåbnet Søværnet Luftforsvar Uddannelse & Personel Administration Teknisk Støtte Fig Størrelse og materiel En oversigt over størrelse og materiel er anført i bilag Reformer og udvikling 37 De bulgarske væbnede styrker iværksatte først reformer med parlamentets godkendelse af en national sikkerhedskoncept i foråret 1998, fulgt op i 1999 af en ny militær doktrin og en plan for reorganisering, kalde Plan 2004, der samtidigt er landets plan for at imødekomme kravene i NATO s Membership Action Plan. Planen vil bl.a. næsten halvere personellet, men Plan 2004 blev dog ikke modtaget med tilfredshed i parlamentet, fordi Forsvarschefen beslutter hvilke etablissementer, der lukkes. 35 Military Doctrine of the Republic of Bulgaria, pkt og 44 45, Leadership of Defence, Jeffrey Simon, Strategic Forum, Institute for National Strategic Studies, National Defense University, no. 172, June 2000, p. 4. UKLASSIFICERET 14

15 7. DEN INDENRIGSPOLITISKE FAKTOR 7.1. Forfatning og institutioner 38 Landets forfatning fra juli 1991 fastslår, at Bulgarien er en republik med parlamentaristisk styreform med politisk pluralisme. Parlamentets 240 medlemmer vælges for fire år ved forholdstalsvalg, næste valg er senest i juni Forfatningsændringer kræver opbakning fra ¾ af parlamentet. Præsidenten er valgt direkte hver 5. år og næste valg er i november Præsidenten kan udnævne provisoriske regeringer forud for valg, og har ret til at udskyde alle beslutninger i parlamentet. Byråd og borgmestre er valgt direkte, men de er stærkt afhængige af centralt tildelte budgetter. Landets 28 regioner ledes af regeringsvalgte præfekter Nationale interesser og målsætning 41 Bulgariens nationale strategi er rettet mod at forberede landet til fuld medlemskab af EU. Strategien er baseret på, at adgangen til familien af industrialiserede europæiske demokratier er en fundamental national interesse. Den interne målsætning for landet er at opnå politisk og økonomisk stabilitet, normalt fungerende institutioner og udvikle det civile samfund Politiske partier Landet har 130 politiske partier 42, men p.g.a. spærregrænse på 4 % er kun få repræsenteret i parlamentet Regering og stabilitet 44 Den siddende flertalsregering blev dannet af den liberale koalition UtdDF efter valget i april UtdDF har siden årsskiftet været i modvind; Fyring af 10 ministre i december 1999, i håbet om at genvinde befolkningens tillid og for at imødekomme beskyldninger om korruption 46, beskyldninger om korruption, mistillidsafstemning i parlamentet i maj 2000, hvor MRF og Alliance of National Salvation undlod at stemme, lave UDF-meningsmålinger (under 20 % i maj ), EU-chefforhandleren fyret p.g.a. rod i regnskaber, Lederen af MRF er i åbenlys strid med UDF, har gjort tilnærmelser til BSP, og vurderes at være afgørende parti efter valget, rygter om en UDF-partikongres omkring årsskiftet 2000/2001 for at afsætte Ivan Kostov, uden regeringen har grebet ind har 6 bulgarske læger været fængslet et år i Libyen, anklaget for bevidst at have inficeret libyske børn med HIV-virus, og to af lægerne risikerer dødsstraf, og 38 DSDE, p. 468, og EIU/CP, p EIU/CR, p Ibid., p National Strategy, Berlingske Tidende, mandag 16. oktober 2000, 1. sektion, p Bilag 5 indeholder en beskrivelse af de vigtigste partier. 44 EIU/CR, p Se tabeller i pkt. 9, bilag EIU/CP, p Tallene svinger, afhængig af analyseinstitut; der er dog enighed om, at fremgangen er ikke gået til et andet parti, men til vil ikke stemme eller ikke besluttet. UKLASSIFICERET 15

16 generel politiker-lede i befolkningen, herunder vurdering af meget lave stemmeprocent ved næste valg. 8. DEN UDENRIGSPOLITISKE FAKTOR 8.1. EU 48 Bulgarien søgte om medlemskab af EU i december 1995 og opnåelse af dette har højeste prioritet for landet. EU har indledt processen til optagelse 49, og har ved en vurdering i 2000 vurderet, at lande opfylder de politiske kriterier, men opfylder ikke de økonomiske samt en række af konvergenskravene. Der er størst kritik af forholdene inden for domstolene, korruption, undertrykkelse af sigøjnere, manglende strukturelle reformer, manglende konkurrenceevne og nuklear sikkerhed NATO 50 Bulgarien har deltaget aktivt i PfP-programmet siden Landet har en lang række militære samarbejdsaftaler med flere NATO-lande, og støttede NATO s bombninger i Kosovo og Serbien i Bulgarien ønsker at opnå medlemskab af NATO, og forventer at blive inviteret i næste udvidelsesrunde. Ønsket om medlemsskabet er ikke særligt populært i befolkningen, men støttes kraftigt af UtdDF, MRF og BSP, idet sidstnævnte dog først tog denne overraskende beslutning i maj Rusland 51 De to lande har indgået aftale om, at Rusland tilbagebetaler nogle lån med militært materiel, og at Bulgarien ikke sælger våbendele til tidligere sovjetstater. Striden om levering af gas er bilagt, og Rusland har udtrykt bekymring om oprettelse af MPFSEE som et forsøg på at mindske Ruslands indflydelse på Balkan. Landene er tillige enige om, at der ikke skal stationeres fremmede styrker i Bulgarien Rumænien, Grækenland og Tyrkiet 52 Bulgariens forhold til Rumænien, Grækenland og Tyrkiet er forbedre markant siden En langvarig strid med Grækenland over brugen af vandet i Mesta-floden blev løst i 1997, manglende aftaler med Rumænien over placering af broer over Donau blev løst til Bulgariens fordel i marts 2000, og Bulgarien har indgået en frihandelsaftale med Tyrkiet, der har mildnet Tyrkiets syn på behandlingen af det etniske tyrkiske minoritet. Bulgarien har ikke officielt taget parti i forholdet mellem Grækenland og Tyrkiet, men har udtrykt bekymring over Tyrkiets militære kapacitet. 48 EU Kommissionens udtalelse om Bulgariens ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union, KOM(97) 2008, endelig udgave, Bruxelles 1997, og 2000 Regular Report from the Commission on Bulgaria s progress Towards Accession, 8. November 2000, EU har hidtil åbnet 29 af de såkaldte kapitler. 50 EIU/CP, p JS, p EIU/CP, p UKLASSIFICERET 16

17 8.5. Serbien 53 Forholdet til Serbien var relativt godt i de regeringer, der var ledet af BSP, tiltrods for, at Bulgarien støttede FN-sanktionerne. Den nuværende regering tog i 1998 initiativ til regionale forhandlinger om Kosovo, men støttede efterfølgende de økonomiske sanktioner og tillod brugen af landets luftrum for NATO s fly fra marts Enhver kritik af Milosevic har været fulgt af forsikringer om, at landet har gode relationer til det serbiske folk. Bulgarien har i en fælles udtalelse med bl.a. Bosnien-Hercegovina, Kroatien og Makedonien hilst det politiske skifte i Serbien velkommen Makedonien 55 Bulgarien var først til at anerkende Makedonien som uafhængig, og opfatter dets overvejende slaviske befolkning som etniske bulgarer 56. Sprogstriden er bilagt i februar 1999 og landene har indgået flere handelsaftaler. Bulgarske forretningsinteresser blev i 1995 sammenkæde med et mordforsøg på Makedoniens præsident, og der har flere gange været fremsat rygter i pressen om våbensalg til Makedonien. 53 EIU/CP, p. 15, og JS, p /291000_DEKLARATZIA_eng.html, JS, p Bulgarske nationaliser hævder, at ¼ af Makedoniens befolkning er af bulgarsk afstamning. UKLASSIFICERET 17

18 KAPITEL 3 ANALYSE AF BULGARIENS SIKKERHEDSPOLITISKE SITUATION 1. DEN HISTORISKE FAKTOR 57 Den historiske fjende for Bulgarien vurderes at være Osmannerriget og Tyrkiet, selvom historiske stridigheder med Grækenland om Thrakien og Makedonien vurderes at have en vis betydning for bulgarsk historie. Efter Bulgarien i 1880-tallet gennem aktiv krigsindsats havde fået underlagt en række tilstødende territorier, kulminerede ekspansionen ved fredsslutningen efter 2. Balkankrig. Fredsslutningen betød afgivelse af territorium, og selvom landet blev inddraget i både 1. og 2. Verdenskrig og indledningsvis besatte områder i f.eks. Makedonien og Rumænien, blev disse afstået igen. Det vurderes tillige, at landet ikke frivilligt blev involveret i de to Verdenskrige. Bulgarien synes således ikke at have et nederlag fra de to Verdenskrige at skulle gøre op med, og evt. kim til brug for nationalismen i en evt. strid om tabt bulgarsk jord skal historisk findes tilbage til tiden før 1. Verdenskrig. Dette forhold vurderes at virke stabiliserende for landet, idet den ekspansive politik er ophørt for ca. 100 år siden. Landets grænser er således historisk betinget fra Sovjetunionens stærke indflydelse på Bulgarien efter 2. Verdenskrig og til 1989 taler for, at befolkningen i Bulgarien personificere Rusland med denne del af landets historie. Dette taler for, at landet vender ryggen mod de tidligere sovjetstater, og i særdeleshed Rusland, og orienterer sig mod Vesteuropa som modvægt til tidligere tiders undertrykkelse. Omvendt udtrykker den kommunistiske forbliven ved magten efter 1989 og udeblivelsen af voldsomme demonstrationer, herunder at BSP fortsat eksistere, at dele af befolkningen accepterer en vis kommunistisk/socialistisk indflydelse i landet. Det vurderes, at den historiske faktor er stabiliserende for landets sikkerhedspolitik. 2. DEN FYSISK-GEOGRAFISKE FAKTOR Bulgarien er strategisk placeret mellem Grækenland/Tyrkiet og Centraleuropa, og med den ødelagte infrastruktur i nabolandet Serbien, er landet et vigtigt transitland for landevejstransport af gods mellem Europa og Tyrkiet, Grækenland og Mellemøsten i bred forstand. Adgangen til Sortehavet underbygger dette, samtidigt med, at adgangen til Sortehavet vil kunne give Bulgarien mulighed for at fremme samhandlen med andre lande om Sortehavet. Dette peger på et økonomisk udviklingspotentiale for landet. Bulgariens beliggenhed i det urohærget Balkan kan medføre, at landet ufrivilligt kan blive inddraget i en konflikt enten direkte, eller blive påvirket af konflikten i negativ retning. En konflikt mellem Grækenland og Tyrkiet vil kunne involvere bulgarsk jord, f.eks. hvis en af parterne anvende det Thrakiske Lavland til passage, eller en konflikt, der involverer Rumænien, vil kunne hindre bulgarsk sejlads på Donau. Omvendt grænser Bulgarien ikke op til stormagter, hvilket giver et mindre pres sikkerhedspolitisk. Dette forhold sammenholdt med den meget centrale beliggenhed i Balkan og de mange nabolande kunne pege på, at Bulgarien har mulighed for at virke som en stabiliserende aktør i regionen. Landet klima taler for et godt grundlag for turisme, i særdeleshed i Sortehavsregionen, hvor adgang til badestrande vil være et aktiv for turistindustrien. Det vurderes, at den fysisk-geografiske faktor er stabiliserende for landets sikkerhedspolitik. 57 Før 1989, se bilag 1. UKLASSIFICERET 18

19 3. KOMMUNIKATIONSMÆSSIGE FAKTOR Bulgariens transport- og telekommunikationssystemer er alle under modernisering og udvidelse, hvilket vurderes på sigt at virke positivt på at forbedre den nuværende dårlige standard. Udbygningen af vejnettet koncentreres om veje til brug for transit af Bulgarien samt mellem de større byer, herunder i særlig grad at forbinde Sofia med Sortehavskysten. Dette underbygges tillige af, at de eneste internationale lufthavne og de to væsentligste havne ved Sortehavskysten er i disse to vækstcentre af landet. Dette peger på, at de to lufthavne i Varna og Burgas på sigt vil kunne anvendes til international trafik, og derved danne et alternativ til Sofia som vækstcenter. Denne struktur af transportsystemer vil, udover at underbygge landets potentiale som transitland, kunne tiltrække produktionsfabrikker, der er afhængige af transport af rå- og færdigvarer samt arbejdskraft til og fra fabrikkerne. Moderniseringen vil derfor kunne forøge de store byers vækst generelt, hvilket kan tiltrække den ledige arbejdskraft. Sammen med den høje arbejdsløshed peger det på en mulig tilflytning til de større byer, med overbefolkning, boligmangel og i yderste konsekvens slumdannelser som konsekvens. Dette er måske en pessimistisk måde at anskue en ellers positiv indsats for landet, men udbygningen af motorvejsnettet vurderes at kunne medføre denne marginalisering mellem landets større byer og det øvrige land. Det vurderes, at udbygningen af transportsystemerne kan være med til at øge samhandlen med Bulgariens naboer og give mulighed for, at befolkningen i nabolandene lettere kan bevæge sig over tidlige tiders lukkede grænser. Dette vurderes til at virke stabiliserende for landet og regionen generelt. Det vurderes, at den kommunikationsmæssige faktor er stabiliserende for landets sikkerhedspolitik 4. DEN SOCIOLOGISKE FAKTOR Bulgariens etniske, sproglige og religiøse minoriteter undertrykkes ikke åbenlyst i landet. Forholdet til sigøjnerne er Bulgarien ikke ene om at have i Europa, men landet må forholde sig aktivt til problemstillingen, fordi den kan vanskeliggøre en indtræden i EU. Forholdet til de etniske tyrkere er langt vanskeligere. De er repræsenteret i landets parlament gennem MRF, dog med lidt færre sæder end minoritetsgruppens størrelse tilsiger, og undertrykkelsen i 1980 erne med den enorme udvandringer udgør et historisk fundament med et muligt opgør med fortiden. Dette peger på, at selvom regeringen er imødekommende overfor minoritetsgruppen, herunder giver gruppen beskyttelse via love og f.eks. aftaler med Tyrkiet, kan problematikken på sigt virke destabiliserende for såvel landets indenrigspolitiske situation som forholdet til Tyrkiet. Dette peger tillige på, at UtdDF måske efter næste valg vil tilbyde MRF at komme i regering, måske ikke kun for at opnå parlamentaristisk flertal, men også for at lægge låg på en mulig konflikt. Det faldende befolkningstal, der bl.a. tilskrives udvandring af unge, højtuddannet bulgarer, kan på sigt få alvorlige konsekvenser for Bulgarien. Det faldende befolkningstal betyde basalt, at arbejdsstyrken også, på sigt, er faldende. De dårlige vilkår i landet vil tillige skærpe konkurrencen om arbejdskraften, og med landets åbenhed over for omverdenen vil de unge fortsat blive tiltrukket af højere lønninger mv. i udlandet. Landet mister derfor en vigtig del af arbejdsstyrken, får ikke gavn af de gennemførte uddannelser og mister måske noget af evnen til at reproducere sig selv vidensmæssigt. Manglende konkurrenceevne inden for udvikling af f.eks. højteknologi er måske også en konsekvens af udvandringen. Dette kan virke destabiliserende for landet. UKLASSIFICERET 19

20 Den store andel af befolkningen, der lever i byerne, kan på sigt virke problematisk for landbruget, der stadig andrager betydeligt til landets BNP og viser den størst vækstrate. Manglende arbejdskraft i landbruget kan medføre, at landet ikke kan udnytte potentialet i denne sektor og, i værst fald på lang sigt, får problemer med at være selvforsynende, hvilket vil skade handelsbalancen. Den dalende gennemsnitlige levealder, sammenlignet med EU, kan have mange årsager, hvoraf det dårlige sundhedsvæsen kunne være en. Et land vil på lang sigt have svært ved at opretholde en vækst, såfremt arbejdsstyrkens effektivitet reduceres p.g.a. et dårligt sundhedsvæsen. Dette sammenholdt med en alt for stor børnedødelighed peger på, at Bulgarien bør prioritere sundhedsvæsenet langt mere. Det er et område, der er synligt for alle borgere, og hvis det er velfungerende, er det i høj grad med til at give stabilitet internt i landet og omvendt. Det høje børnedødelighed kombineret med den store udvandring kan tillige på lang sigt give Bulgarien problemer med at opretholde det samme numeriske antal borgere i arbejdsstyrken. Uddannelsessystemet har ikke på samme måde som sundhedsvæsenet haft problemer. Dette peger på, at fundamentet til en veluddannet arbejdsstyrke og generelt en oplyst befolkning er til stede. Landet vil i særlig grad kunne udnytte det høje niveau inden for de tekniske fag til at styrke produktionen, herunder styrke udvikling af egne færdigproduktioner, inden for industrien. Den kommende reduktion af antallet af lærere er dog alvorlig, og sammen med afskedigelser i f.eks. de væbnede styrker vil det skabe yderligere arbejdsløshed inden for den offentlige sektor. Dette kan virke destabiliserende, fordi befolkningen derved kan beskylde staten og regeringen for ansvaret for deres ledighed. Det vurderes, at den sociologiske faktor er destabiliserende for landets sikkerhedspolitik 5. DEN ØKONOMISK-VIDENSKABELIGE FAKTOR Bulgariens energiproduktion indeholder to problemområder; afhængigheden af gas fra Rusland og anvendelse af forældet kernekraftværker. Afhængigheden af Rusland er ikke kun gas, men også Ruslands indflydelse på Bulgariens største og vigtigst olieraffinaderi. Dette betyder, at Rusland med denne indflydelse fortsat har mulighed for at kontrollere Bulgarien, fordi energiproduktionen er hele grundlaget for Bulgariens vækst. Rusland kan også af helt andre årsager end en konflikt de to lande imellem se sig nødsaget til at begrænse eller helt stoppe tilførelse af gas til Bulgarien. Dette kan derfor virke stærkt destabiliserende for Bulgariens sikkerhedspolitiske situation. Bulgarien må således forsøge at komme ud af denne afhængighed, hvorfor den planlagte olierørledning fra Burgas kan skabe mulighed for køb af olie, f.eks. fra de centralasiatiske lande. Den fortsatte anvendelse af kernekraft skal måske også ses i denne sammenhæng, fordi den gør landet uafhængig af Rusland. Der er således en baggrund for Bulgariens uvilje mod at lukke reaktorerne, men landet må på den anden side forholde sig til problemstillingen, fordi den kan vanskeliggøre, endog måske helt forhindre, optagelse i EU. Placering af reaktorerne helt op til grænsen til Rumænien kan tillige få som konsekvens, at Rumænien stiller krav om lukning, hvilket kan forværre forholdet landene imellem. Bulgariens industris store andel af eksporten, men relativt ringe bidrag til BNP, gør Bulgariens økonomi sårbar, da man er afhængig af én sektor. Da sektoren samtidig har negativ vækst, vurderes det at kunne skade handelsbalancen yderligere. Bulgariens underskud på handelsbalancen er ikke alarmerende, især set i lyset af de stigende oliepriser, behovet for import til opbygning af ny kapacitet samt den større efterspørgsel på kapital, der nødvendigvis vil være i et land i vækst. Bulgariens orientering mod Vesteuropa og EU ses tydeligt i den stigende eksport fra EU, og landets aftagende afhængighed af Rusland ses også i såvel eksporten som importen. Den stigende import af forbrugsgoder kan virke bekymrende for landet, men p.g.a. landets ønske om optagelse i UKLASSIFICERET 20

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Tabel 1: BNP. En forkortelse for bruttonationalproduktet, der viser mængden af et lands samlede produktion af varer og serviceydelser på et år

Tabel 1: BNP. En forkortelse for bruttonationalproduktet, der viser mængden af et lands samlede produktion af varer og serviceydelser på et år Tabel 1: BNP Hvad betyder BNP: En forkortelse for bruttonationalproduktet, der viser mængden af et lands samlede produktion af varer og serviceydelser på et år Hvordan beregnes BNP: Opgøres som produktionsværdien

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fakultet for strategi og Militære Operationer VUT II/l-STK 2004/2005 Kaptajn H.B. Callisen Kaptajn C.B. Nielsen Oktober 2004

UKLASSIFICERET. Fakultet for strategi og Militære Operationer VUT II/l-STK 2004/2005 Kaptajn H.B. Callisen Kaptajn C.B. Nielsen Oktober 2004 Fakultet for strategi og Militære Operationer VUT II/l-STK 2004/2005 Kaptajn H.B. Callisen Kaptajn C.B. Nielsen Oktober 2004 STRATEGISK LANDESTUDIE Tyrkiet Bosporusstrædet, der adskiller Tyrkiets europæiske

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen Akassernes medlemstal er stagneret trods krisen Efter en mindre stigning i kriseåret 2009 er de dagpengeforsikredes andel af arbejdsstyrken stagneret antallet af medlemmer i akasserne ligger under det

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

PRÆSENTATION OM TYRKIET AF DET DANSKE UDENRIGSMINISTERIUM

PRÆSENTATION OM TYRKIET AF DET DANSKE UDENRIGSMINISTERIUM PRÆSENTATION OM TYRKIET AF DET DANSKE UDENRIGSMINISTERIUM INDHOLDSFORTEGNELSE Landefakta Historie Indenrigspolitik Udenrigspolitik Økonomi Tyrkiet og EU LANDEFAKTA Hovedstad Ankara (ca. 4,8 mio.) Største

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

TYRKIET. Vækstmotor for danske virksomheder?

TYRKIET. Vækstmotor for danske virksomheder? TYRKIET Vækstmotor for danske virksomheder? Myter og misforståelser om Tyrkiet Skovsnegl og tørklæde Islamisk stat Myter og misforståelser om Tyrkiet En del af Mellemøsten Istanbul hovedstad ANKARA Myter

Læs mere