Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Mogens Johansen åben

2 Økonomiudvalg, torsdag, den 09. januar 2003 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Sydfyns Erhvervsråd Til efterretning - Kommunernes Landsforening Til efterretning - Det Skæve Danmark... 2 Til behandling - for åbne døre Næstformand Styregruppen for Rute 9-projektet Posthusforhold Vester Skerninge Ansøgning om støtte til Sydfyns Landbrugshistoriske maskinsamling Revision af af projekter i regi af Egebjerg ErhvervsCenter og Egebjerg Erhvervsråd Kontaktpunkt for iværksættere Forslag til Landsplanredegørelse Kollegiet Toften, godkendelse af regnskab fro 2001/ Kollegiet Plantagen, godkendelse af regnskab 2001/ Aftalt boligforbedring i Kommunernes Landsforenings delegeretmøde den 03. og 04. april Økonomiudvalgets møder Til bebehandling - for lukkede døre Lukket sag: Personalesag Lukket sag: Personaleforhold Lukket sag: Personalesag Lukket sag: Personalesag Eventuelt Information til pressen åben

3 Økonomiudvalg, torsdag den 09. januar 2003 Side 1 Til efterretning - for åbne døre 1. Til efterretning - Sydfyns Erhvervsråd J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Sydfyns Erhvervsråd fremsender referat af ekstraordinærtmøde den (bilag ligger i sagen dok. nr ) Økonomiudvalgs beslutning den Til efterretning. 2. Til efterretning - Kommunernes Landsforening J.nr.:.G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fra Kommunernes Landsforening foreligger Kommunal budgetredegørelse I budgetredegørelsen er de overordnede økonomiske forudsætninger for kommunernes budgetlægning og udviklingen på de enkelte sektorområder beskrevet. (Bilag ligger i sagen dok. nr ) Økonomiudvalgs beslutning den Til efterretning.

4 Økonomiudvalg, torsdag den 09. januar 2003 Side 2 3. Til efterretning - Det Skæve Danmark J.nr.: A04 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fra Det Skæve Danmark fremsendes referat fra Landsudvalgets møde i Årslev den (Bilag ligger i sagen dok. nr ) Økonomiudvalgs beslutning den Til efterretning.

5 Økonomiudvalg, torsdag den 09. januar 2003 Side 3 Til behandling - for åbne døre 4. Næstformand J.nr.: A10 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Økonomiudvalget består af følgende pr : 1. Mogens Johansen (A) 2. Birger Jensen (V) 3. Arne Ebsen (T) 4. Christian Ulrich (C) 5. Finn Olsen (B) Borgmesteren er født formand for udvalget. Udvalget skal vælge næstformand. Økonomiudvalgs beslutning den Birger Jensen valgt. Arne Ebsen stemmer imod. 5. Styregruppen for Rute 9-projektet J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag I forbindelse med Rute 9-vejens omdannelse til motorvej er der nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra de berørte kommuner. Styregruppen skal bl.a. drøfte muligheder og udfordringer i forbindelse med etableringen af motorvejen. Økonomiudvalget har i møde den udpeget kommunalbestyrelsesmedlem Ove Engstrøm til at repræsentere Egebjerg Kommune.

6 Økonomiudvalg, torsdag den 09. januar 2003 Side 4 Notat: Ove Engstrøm er indbudt til Økonomiudvalgets møde den 09. januar 2003 kl Ove Engstrøm ønsker bl.a. at orientere om gruppens arbejde. Økonomiudvalgs beslutning den Orienteringen taget til efterretning. Eventuelle habilitetsproblemer drøftet udvalget finder ikke, at der foreligger risiko for inhabilitet, idet styregruppen der rettelig ikke er en styregruppe intet har med projektering m.v. af motorvejen. Udvalget behandler erfaringer fra de forskellige etaper samt markedsføring af regionen. 6. Posthusforhold Vester Skerninge J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Post Danmark har meddelt, at det er besluttet at flytte posthusfilialen i Vester Skerninge til placering i form af en postbutik hos Dagli Brugsen Thor, Vester Skerninge. Flytningen begrunder Post Danmark med, at de skal tilpasse sig til posthusets forretningsgrundlag, der har været vigende i de senere år, primært på grund af den hastige overgang til elektroniske transaktioner af betalingsoverførsler. Ved flytningen bevarer lokalområdet den hidtidige posthusservice og samtlige posthusforretninger vil kunne udføres i samme omfang som nu. Posthusets åbningstid vil være mandag fredag kl Brev- og pakkeomdelingen bliver ikke berørt af filialens flytning - fortsætter som hidtil fra omdelingscenteret i Vester Skerninge. Post Danmark forespørger om Egebjerg Kommune har bemærkninger til ovennævnte. Notat: Rådhusbutikken afholder møde med Post Danmark den ang. spørgsmål i forhold til rådhusbutikken. På Økonomiudvalgets møde den vil der blive orienteret om mødet. (Bilag ligger i sagen dok )

7 Økonomiudvalg, torsdag den 09. januar 2003 Side 5 Vedtaget, at indbyde repræsentanter fra Post Danmark til en drøftelse med udvalget vedr. konsekvenserne for lokalsamfundet. 7. Ansøgning om støtte til Sydfyns Landbrugshistoriske maskinsamling. J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sydfyns Landbrugshistoriske Maskinsamling v/johannes Vest ansøger om støtte til bevaringen af projekt Sydfyns Landbrugshistoriske Maskinssamling eventuelt ved at stille en byggegrund til rådighed. Økonomiudvalget bevilgede i kr. til starten af et museum. Bevillingen bevirkede at foreningen fik mulighed for at leje lokaler til at få maskinsamlingen opbevaret, men nu er situationen den at lejemålet er opsagt pr , da de lejede lokaler er stillet til salg../. Vedlagt: - Ansøgning - dok nr Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til Kulturudvalget med anmodning om en vurdering af projektet. Økonomiudvalget vil i givet fald være indstillet på at indgå forhandlinger om en kommunal byggegrund. Niels Bo Lauridsen tager forbehold om det sidste. Kulturudvalgets beslutning den Kulturudvalget vurderer projektet af kulturpolitisk værdi, så man støtter projektet. Udvalget har ingen mulighed ofr at gå ind med driftsmidler men kan følge Økonomiudvalgets indstilling. Teknik & Miljøafdelingen kan pege på 2 mulige grunde til opførelse af en maskinhal. Den ene mulighed er på Smedegårdsvej hvor der er udstykket en grund på 3100 m 2, og der kan udstykkes andre grunde ned til ca m 2. Grundprisen er fastsat til 56,50 kr. og værdien af en grund vil være fra kr. til kr. Kloakbidrag er indeholdt i grundprisen.

8 Økonomiudvalg, torsdag den 09. januar 2003 Side 6 Den anden mulighed er et areal bag Materielgården. Vi har tidligere set på muligheden for at skaffe en vejadgang til dette areal der er overflødigt ved nedlæggelse af nogle vandboringer, men nu hvor Egebjerg Kommune har købt Rødmevej 1 kan der skaffes vejadgang ved et mageskift. Ved at Rødmevej 1 afgiver og modtager ca. 700 m 2 får begge ejendomme vejadgang til Rødmevej og en fornuftig beliggenhed og udformning. Grunden der bliver til et maskinmuseum kan blive på ca m 2. For at gøre grunden fri til byggeri skal der flyttes en vandledning til en udgift af ca kr. og der skal betales et kloakbidrag på kr. i 2001 priser. For begge grunde vil der være udstyknings- og skødeomkostninger på ca kr. Kortbilag for begge muligheder ligger i sagen og vil blive gennemgået på mødet. Hvis en af nævnte grunde skal stilles til rådighed skal der tages stilling til vilkårene for omkostninger og tilslutningsbidrag, og specielt for grunden ved Rødmevej er det ikke Egebjerg Kommune der ejer den, men den kommunale vandforsyning. Teknik & Miljøafdelingen vil anbefale at det bliver grunden ved Rødmevej der stilles til rådighed, da den skal pålægges servitutter om vandledning, brønde og vejadgang. Derfor vil det vær nemmere at sælge grundene på Smedegårdsvej. Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Niels Boe Lauridsen Godkendt, at der vederlagsfrit stilles en grund ca m2, del af matr.nr. 53-c til rådighed under forudsætning af, at Sydfyns Landbrugshistoriske Maskinsamling inden udgangen af august måned 2002 dokumenterer, at man har finansiel grundlag for opførelse af udstillingshal til samlingen. Ved brev af 7. juni har foreningen søgt om udsættelse af fristen til at dokumentere det finansielle grundlag for opførelse af en udstillingshal til udgangen af Som begrundelse anføres at der i løbet af efteråret vil komme svar på en del af de fonde foreningen har søgt midler fra. Indstilling: Teknik & Miljøafdelingen indstiller at fristen forlænges til 13. december Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Mogens Johansen Godkendt. Notat: Ved brev af 18. december 2002 har foreningen meddelt, at det ikke er lykkedes at finde så stor interesse for sagen at der er givet penge til formålet, og foreningen frasiger sig dermed brugsretten til grunden. Foreningen har overdraget de fleste maskiner til andre museer og samlinger i landet, og de største maskiner er destrueret. Resten står stadig hos Johannes West der stadig tegner foreningen.

9 Økonomiudvalg, torsdag den 09. januar 2003 Side 7 Indstilling: Sagen henlægges og Teknik- og Miljøafdelingen bemyndiges til at sælge grunden til anden side. Indstillingen godkendt. 8. Revision af projekter i regi af Egebjerg ErhvervsCenter og Egebjerg Erhvervsråd J.nr.: Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag Bestyrelsen i Egebjerg ErhvervsCenter har på en række møder i sidste halvår af 2002 drøftet forhold omkring regnskab, budget og projektansøgninger til bl.a. EU i regi af Egebjerg ErhvervsCenter og Egebjerg Erhvervsråd. På den baggrund ønsker borgmesteren, at ansøge Økonomiudvalget om midler til en revision af de igangværende projekter og indsendte projektansøgninger. Der ønskes en særlig fokus på eventuel sammenfald af indhold, finansiering, tidsplaner og deltagerkreds m.m. Kommunernes Revision er blevet forespurgt om de kan løse opgaven og i givet fald til hvilken pris. Tage Kristiansen har oplyst, at Kommunernes Revision gerne påtager sig opgaven og foreslår følgende fremgangsmåde: I første omgang afsættes ½ dag (maks. 4 timer) til en foranalyse af opgavens omfang. Det forventes, at foranalysen kan give et bud på hvilken områder, som anbefales underkastet særlig grundig revision. I anden omgang kan det besluttes at foretage en egentlig revision på baggrund af en konkret vurdering og pristilbud. Det indstilles, at Økonomiudvalget bevilger en ramme på kr fra udviklingspuljen til foranalysen af opgavens omfang. Når der efterfølgende foreligger et konkret tilbud på revisionsopgaven fra Kommunernes Revision, forelægges sagen igen for Økonomiudvalget.

10 Økonomiudvalg, torsdag den 09. januar 2003 Side 8 Indstillingen godkendt, idet de kr. bevilges som lån. 9. Kontaktpunkt for iværksættere J.nr.: Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag I henhold til beslutning i Økonomiudvalget den 6. december 2001 er ordningen vedrørende kontaktpunkt for iværksættere i en forsøgsperiode på 1 år (gældende fra 1. januar 2002 til 31. december 2002) placeret hos Egebjerg ErhvervsCenter. Ifølge tidsplanen skulle Økonomiudvalget derfor inden 1. januar 2003 have truffet beslutning om den fortsatte placering af ordningen. Imidlertid har direktionen vurderet, at denne beslutning ikke bør træffes på nuværende tidspunkt p.g.a. den forventede revision af projekter i regi af Egebjerg ErhvervsCenter og Egebjerg Erhvervsråd (jf. foregående punkt på Økonomiudvalgets dagsorden). Revisionen forventes afsluttet inden udgangen af 1. kvartal Det indstilles derfor, at forsøgsordningen med Egebjerg ErhvervsCenter forlænges med 4 måneder (til og med den 30. april 2003) og at Økonomiudvalget behandler sagen omkring den fortsatte placering af kontaktpunkt for iværksættere senest på sit møde i april Indstillingen godkendt.

11 Økonomiudvalg, torsdag den 09. januar 2003 Side Forslag til Landsplanredegørelse J.nr.: P17 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Miljøministeren har den 12. december offentliggjort et forslag til landsplanredegørelse Et Danmark i Balance hvad skal der gøres. Som et bidrag til den offentlige debat er der udsendt et resume af planforslaget. Forslag og resume kan ses på eller kan fås ved henvendelse til Teknik- og Miljøafdelingen. Analyser til forslaget peger på en anderledes udvikling i dag end for 10 år siden. Nu tegner der sig et billede af at udviklingen sker i tilknytning til de største og mellemstore byer. Med udgangspunkt i 1990 er antallet af arbejdspladser steget mest i de større byer og allerstørst i byer over indbyggere, medens det er faldende i småbyerne (under indbyggere). Fra 1990 til 1994 var der et fald overalt, men herefter indtraf en kraftig vækst bortset fra småbyerne hvor faldet fortsatte, dog med en lidt lavere kurve. Der er således tendens til en tredeling af landet. Områder omkring de store byer har fået den største udvikling og landdistrikterne i randområderne uden nærhed til byer over indbyggere har haft stagnation og tilbagegang. Områder med herimellem har haft vækst. Disse tendenser er udgangspunkt for Ministerens tema til Landsplan, Et Danmark i Balance hvad skal der gøres? Forslaget er til høring frem til den 14. februar 2003 og i perioden holdes 5 debatmøder rundt omkring i landet bl. a. i Odense. Datoer foreligger ikke endnu. Oversendes til 2. behandling efter debatmødet i Odense den Kollegiet Toften, godkendelse af regnskab fro 2001/2002 J.nr.: Ø52 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Bestyrelsen for Toften har ved brev af 29. november 2002 bedt om godkendelse af årsregnskabet for perioden 1. august 2001 til 31. juli Selvejende ungdomsboliger opført med statsstøtte er undergivet offentlig tilsyn der varetages af kommunalbestyrelsen.

12 Økonomiudvalg, torsdag den 09. januar 2003 Side 10 Hovedvægten i det regnskabsmæssige tilsyn består i: at påse at institutionens budget- og regnskabsmateriale indsendes rettidigt at påse at den årlige fastsættelse af huslejen foretages i overensstemmelse med gældende bestemmelser at påse at institutionens drift er i overensstemmelse med gældende bestemmelser at foretage en kritisk gennemgang af institutionens drift og økonomi og vurdere om den drives økonomisk forsvarligt i overensstemmelse med gældende regler og vedtægternes formålsparagraf at konti i pengeinstitutter er oprettet i institutionens navn. Regnskab, beretning, revisorpåtegning og checkskema ligger i sagen. Som det har været fremlagt i en anden sag om ansøgning om lån til forbedring af Toften trænger ejendommen til forbedringer. Det har ikke hidtil været muligt at opspare og henlægge til nødvendige forbedringer. Kontoen til fornyelse og henlæggelser er faldende fra sidste år på grund af ejendommens nedslidning, og derfor bør der fremover henlægges større midler til oprettelse af ejendommen. Det bliver dog først muligt når det er muligt at nedsætte ejendommens energiforbrug. Til energi betaler hver lejer i denne ejendom ca kr. pr. måned mod 561 kr. pr. lejer i Plantagen. Dette spørgsmål bør tages op når der skal lægges budget for ejendomme efter der er taget endelig stilling til lånesagen. Indstilling: Regnskabet godkendes på det foreliggende grundlag, idet ovennævnte punkter ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Godkendt. 12. Kollegiet Plantagen, godkendelse af regnskab 2001/2002 J.nr.: Ø52 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Bestyrelsen for Plantagen har ved brev af 03. december 2002 bedt om godkendelse af årsregnskabet for perioden 1. august 2001 til 31. juli 2002.

13 Økonomiudvalg, torsdag den 09. januar 2003 Side 11 Selvejende ungdomsboliger opført med statsstøtte er undergivet offentlig tilsyn der varetages af kommunalbestyrelsen. Hovedvægten i det regnskabsmæssige tilsyn består i: at påse at institutionens budget- og regnskabsmateriale indsendes rettidigt at påse at den årlige fastsættelse af huslejen foretages i overensstemmelse med gældende bestemmelser at påse at institutionens drift er i overensstemmelse med gældende bestemmelser at foretage en kritisk gennemgang af institutionens drift og økonomi og vurdere om den drives økonomisk forsvarligt i overensstemmelse med gældende regler og vedtægternes formålsparagraf at konti i pengeinstitutter er oprettet i institutionens navn. Regnskab, beretning, revisorpåtegning og checkskema ligger i sagen. Indstilling: Regnskabet godkendes på det foreliggende grundlag idet ovennævnte punkter ikke giver anledning til bemærkninger. Godkendt. 13. Aftalt boligforbedring i 2003 J.nr.: P21 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Ved ændring af Byfornyelsesloven i 1999 blev der indført en ny ordning Aftalt boligforbedring. Ordningen bygger i modsætning til tidligere på en privat aftale mellem en privat udlejer og dennes lejere. Inden for en investeringsramme kan der meddeles tilskud til nedbringelse af den lejeforhøjelse der følger af en forbedring af en ejendom. Tilskuddet udgør 50 % af lejeforhøjelsen i 5 år hvorefter tilskuddet nedtrappes over yderligere 5 år med 10 % pr. år. Rammen er for Egebjerg Kommune kr. pr. år der dog kan udvides med ikke brugte rammer fra året før. Siden ordningens start har vi i Egebjerg Kommune kun haft 1 sag som netop er blevet afsluttet nu inden udgangen af 2002.

14 Økonomiudvalg, torsdag den 09. januar 2003 Side 12 De enkelte sager behandles administrativt, men hvert år skal der udmeldes kriterier for tildeling af investeringsrammer. Hidtil har kriterierne været: 1. Private ejendomme. 2. Ejendomme ejet af private andelsboligforeninger som ikke har modtaget støtte til opførelse efter lov om boligbyggeri. 3. Ejendommen skal være beliggende ud til de overordnede veje i enten Ulbølle, Hundstrup, Stenstrup, Kirkeby Ollerup eller Vester Skerninge. 4. Der skal ved udvendig renovering opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning. 5. Ejendommen skal indeholde mindst 2 lejligheder til udlejning. 6. Huslejen skal også efter bortfald af tilskud til lejen være rimelig i forhold til det lokale lejeniveau. 7. Arbejder der fremmer energibesparelse prioriteres frem for andre arbejder. 8. Ansøgninger vil blive prioriteret i forhold til økonomi og ejendommens tilstand. Som nævnt har der ikke været andet end en sag siden 2000, og på den baggrund bør det overvejes om kriterierne skal lempes. F. eks. er punkt 3 indsat for at fremme en opgradering af vore landsbyer og primært de største og dem der falder mest i øjnene. På grund af en lovændring skal punkt 2 udgå fremover. Indstilling: Punkterne 1,4,5,6,7 og 8 udgør kriterierne for 2003 Indstillingen godkendt. 14. Kommunernes Landsforenings delegeretmøde den 03. og 04. april J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommunernes Landsforening afholder delegeretmøde i dagene den 03. og 04. april 2003 i Odense. Antal delegerede: Ifølge landsforeningens love har hver medlemskommune 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8000 indbyggere. Pr udgør Egebjerg Kommunes folketal: indbyggere.

15 Økonomiudvalg, torsdag den 09. januar 2003 Side 13 Kommunalbestyrelsen har valgt - som stemmeberettiget: Mogens Johansen og Hanne Staff. - som stedfortrædere: Karen Strandhave og Christian Ulrich Deltager de delegerede og deltager der yderligere personer? Delegeretmødets dagsorden: Eventuelle forslag fra Egebjerg Kommune, der ønskes optaget på delegeretsmødets dagsordenen, skal være fremsendt KL senest den 03. marts /. Vedlagt: - KL s skrivelse af dok. nr Notat: Økonomiudvalget besluttede under behandlingen af sagen i 2002, at der sigtes mod, at økonomiudvalget deltager i KL s delegeret møde Birger Jensen deltager uden hotel. Endvidere Mogens Johansen og Hanne Staff. 15. Økonomiudvalgets møder J.nr.: A12 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fastsættelse af mødedag og mødetidspunkt for Økonomiudvalgets møder i året Ved konstituerende møde vedtoges - Mødedag: 1. torsdag i måneden - Mødetidspunkt: kl Fastholdes Økonomiudvalgets tidligere vedtagelse?

16 Økonomiudvalg, torsdag den 09. januar 2003 Side 14 Hvis ja, foreslås flg. undtagelser: - møde 02. januar 2003 flyttes til torsdag, den 09. januar møde 05. juni 2003 juni 2003 flyttes til onsdag, den 04. juni 2003 Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Christian Ulrich Næste møde 09. januar 2003 kl Øvrige datoer fastsættes på dette møde. Møder: 1. torsdag i hver måned til og med marts. Fra og med april 1. mandag i hver måned. Alle møder kl

17 Økonomiudvalg, torsdag den 09. januar 2003 Side Lukket sag: Personalesag Til behandling - for lukkede døre 17. Lukket sag: Personaleforhold 18. Lukket sag: Personalesag 19. Lukket sag: Personalesag 20. Eventuelt. J.nr.:. Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Økonomiudvalgs beslutning den Intet.

18 Økonomiudvalg, torsdag den 09. januar 2003 Side Information til pressen. J.nr.:. Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Økonomiudvalgs beslutning den Alle sager undtagen de lukkede.

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 20.04.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 7. februar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/492 Boligforeningen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02. Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 02 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 25. januar 2006 Start kl. : 17.00 Slut kl. 18.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x

Læs mere