Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag

2 Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008 Regionsgården Kongens Vænge Hillerød Telefon Fax Mail Web CVR/SE-nr: Journal nr.: Dato: 30. september 2008 Bilag 1, Strategi for jordforurening konkret indsats for oktober 2007 til oktober 2008 Baggrund Regionsrådet har den 30. oktober 2007 vedtaget en strategi for jordforurening. Visionen for jordforureningsområdet er: ren jord rent vand sundere liv. I strategien forklares visionen således: Ren jord og rent vand giver ikke i sig selv et sundere liv, men er et af mange bidrag til at den enkelte kan opnå et sundere liv. Vand er en forudsætning for vores eksistens og rent drikkevand sikrer, at vandet ikke påvirker vores sundhed i negativ retning. Forudsætningen for at indvinde rent vand er at jorden ikke er forurenet. Indledning Koncern Miljø arbejder ud fra den vedtagne strategi for jordforurening, som har fire mål. Målene handler i hovedtræk om: borgernes sundhed prioritering af indsatsen kommunikation med borgeren udvikling på området Dette notat beskriver de aktiviteter, der er udført pr. 1. oktober Det er regionens opgave at sikre drikkevandsressourcerne mod de forureninger, der truer nuværende og fremtidige indvindinger af drikkevand samt sikre mennesker mod stærkere forurenet jord. Der skønnes at være ca lokaliteter som kan være forurenet i Region Hovedstaden, af disse forventes det at er forurenet i større eller mindre omfang. På nuværende tidspunkt er der fundet knap 3100 lokaliteter med forurening. Før Koncern Miljø kan vurdere om en lokalitet har en forurening, der skal fjernes, gennemgår lokaliteten flere faser. Først gennemgås gamle tegninger og oplysninger om tidligere aktiviteter på lokaliteten, herefter gennemføres en indledende fysisk undersøgelse af jord og vand. Hvis forureningen udgør en trussel mod mennesker eller miljø gennemføres endnu en fysisk undersøgelse. Denne undersøgelse skal klarlægge forureningens omfang og styrke og pege mod mulige metoder til oprensning. Herefter

3 sættes egentlige oprensninger i værk og nogle af disse fører til efterfølgende drift af tekniske anlæg. De samlede omkostninger til undersøgelser og etablering/drift af anlæg er skønnet til en størrelsesorden af 4-6 mia. kr. Mål 1 i strategien lyder: Borgerne skal ikke påvirkes negativt sundhedsmæssigt af jord og grundvandsforureninger Målet er at sikre, at borgernes sundhed ikke trues af jord- og grundvandsforureninger. Det skal ske gennem lokalisering af forureninger, ved aktiv indsats mod forureningerne, kontrol med forureningerne og ved rådgivning. Den samlede undersøgelses- og oprydningsindsats er primært blevet foretaget i områder med særlige drikkevandsinteresser samt i områder med følsom arealanvendelse, som bolig og børneinstitution. Delmål - opspore og undersøge forureninger Der er gennemgået historiske oplysninger på 583 grunde, desuden er der udført fysiske undersøgelser på 225 grunde. Det er primært lokaliteter med mulige forureninger med klorerede stoffer, som er undersøgt ved undersøgelserne, idet de klorerede stoffer udgør den største trussel mod drikkevandet. Antallet af undersøgelser samt antal berørte kommuner ses i tabel 1. Denne gennemgang har medført, at der er kommet 452 nye grunde på listen over registreringer. Grænseværdierne for jord, der er forurenet med tungmetaller og tjærestoffer, er blevet ændret af Miljøstyrelsen. På den baggrund er der til dato gennemført en revurdering af ca ejendomme. Delmål - indsats mod forureninger i grundvand Ud af den samlede liste over konstaterede forureninger er der pt. udarbejdet konkrete oprensningsprojekter på 18 grunde og på en del af dem er der igangsat fysiske oprensninger. På to af regionens store forureninger udføres der oprensning. Regionen har i dag 98 anlæg i drift. Indsatserne mod forureningerne har primært været rettet imod klorerede stoffer, og der er her anvendt en række forskellige metoder (biologisk og kemisk nedbrydning, ventilering, afgravning og oppumpning). Størstedelen af driftssagerne drejer sig om oppumpninger af grundvand (61 stk.). Ud over oprensningerne sker der en overvågning af forurenede grunde på 112 lokaliteter. Delmål - indsats mod forureninger på boliggrunde På 5 sager er indeklimaet blevet sikret mod forureningen, ved fx at ventilere under gulv. Antallet af oprensninger og drift af anlæg samt antal berørte kommuner ses i tabel 1 (se side 8). Delmål - dialog med andre aktører på jordforureningsområdet Når borgere eller kommuner ønsker at bygge på forurenede arealer skal de indhente en særlig tilladelse hertil i kommunen ( 8). Denne tilladelse skal i høring i regionen inden tilladelse kan meddeles. Regionen har til dato 715 sager, hvor der bygges eller graves på forurenede grunde. Derudover har der været 40 kommunale påbudssager i høring. For Oliebranchens Miljøpulje har regionen 210 aktive sager. Sagsnr: Side 2

4 Koncern Miljø har etableret dialog møder med kommunerne og samarbejdet med kommunerne forløber godt. Mål 2 i strategien lyder: De tilgængelige økonomiske ressourcer anvendes optimal Målet er at udnytte de økonomiske ressourcer så optimalt som muligt. Det skal ske gennem et godt overblik over kendte forureninger, en løbende vurdering af truslen fra endnu ukendte forureninger, og samlet prioritering af oprydninger, således at indsatser mod forureningerne sker ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning. Delmål - prioritering af indsats Grundvandet som drikkevandsressource er i Hovedstadsområdet under voldsomt pres fra et meget stort antal forurenede grunde. De økonomiske ressourcer i forhold til opgavens størrelse er begrænsede, og med de metoder vi har i dag, vil det tage mere end 50 år, før der er ryddet tilstrækkeligt op til at sikre grundvandsressourcen i Region Hovedstaden. Det store antal forurenede grunde, set overfor den trussel de udgør mod regionens potentielle drikkevandsforsyninger, nødvendiggør en velovervejet indsats. Det betyder at de kommende års prioritering af rækkefølgen af indsatsen bliver afgørende for graden af succes i forhold til at sikre drikkevandet. Regionens overordnede mål er, at indsatsen udføres på de forurenede grunde, hvor der vurderes at være størst miljø- og sundhedsmæssig effekt af indsatsen. I relation til prioriteringen af indsatsen angives i strategien at: Grundvandsbeskyttelse og indeklima prioriteres højere end indsatsen mod risikoen for kontakt med forurenet jord. Beskyttelsen af drikkevandsinteresser Med hensyn til sikringen af drikkevandsinteresser er der angivet følgende præciseringer i strategien: De største drikkevandsressourcer med god kvalitet prioriteres højst Mindre drikkevandsressourcer med godt drikkevand prioriteres ligeledes højt, hvis afstanden til alternativ vandforsyning er stor og hvor en omlægning derfor vil være meget omkostningsfyldt. I områder med drikkevandsinteresser, hvor drikkevandet indvindes under ældre by- og industriområder vil der kun ske en indsats, såfremt en konkret miljømæssig og økonomisk analyse viser, at der kan opnås en væsentlig og blivende effekt på kvaliteten af grundvandet. De største drikkevandsressourcer med god kvalitet er placeret inden for de områder af Region Hovedstaden, som er udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Inden for OSD indvindes godt 90 % af de 75 mio. m 3 drikkevand, der samlet indvindes i regionen, og ca % af de forurenede grunde udgør en trussel mod indvindingen inden for disse områder. De resterende 10 % af drikkevandet indvindes under byområder med en række ældre industriområder tilknyttet. Inden for disse områder er skønsmæssigt mindst 50 % af de forurenede grunde placeret. Oprensninger i de ældre by- og industriområder vil således kun redde 10 % af drikkevandet i regionen og omkostningerne vil være meget store. Sagsnr: Side 3

5 De i strategien vedtagne prioriteringsprincipper betyder, at Region Hovedstadens grundvandsbeskyttende indsats i form af opsporing, undersøgelser og oprensninger af jordforureninger i 2008 og i de kommende, nærmeste år i høj grad vil være rettet mod områderne med de største drikkevandsressourcer af god kvalitet. Dette indebærer, at oprensning af forurenede grunde, som er placeret inden for ældre industriområder, hvor grundvandets kvalitet er forringet, har en lavere prioritering i regionens grundvandsbeskyttende indsats inden for de nærmeste år. Sikring af indeklima Selvstændigt og parallelt med den grundvandsbeskyttende indsats vil Koncern Miljø i hele regionen arbejde med en målrettet indsats mod forurenede grunde med flygtige stoffer, som udgør en risiko for indeklimaet i boliger og børneinstitutioner. Delmål - helhedsbetragtning af grundvandsindsats For at opnå en sammenhængende planlægning og en effektiv udnyttelse af ressourcerne på jordforureningsområdet forudsættes det at regionen koordinerer sin indsats (efter Jordforureningsloven) med statens og kommunernes indsats i henhold til Vandforsyningsloven. Delmål - økonomisk optimering af opgaver For at sikre, at der løbende sker en optimering af undersøgelses- og oprydningsindsatsen anvender og videreudvikler Koncern Miljø interne risikovurderings- og beslutningsstøtteværktøjer i forbindelse med den daglige vurdering og prioritering af indsatsen på forurenede grunde. Mål 3 i strategien lyder: Regionens opgaver skal være forståelige for borgerne, og formidles på en måde der giver borgeren mulighed for at handle fornuftigt i egen interesse Målet er at gøre opgaverne på jord- og grundvandsforureningsområdet mere gennemsigtige for borgerne og andre interessenter. Det skal ske blandt andet ved målrettet information, debat samt deltagelse i relevante møder. Delmål - let adgang til regionens oplysninger Koncern Miljø er ved at opbygge en mere brugervenlig hjemmeside om jordforurening. Brugerne skal på en let og overskuelig måde kunne finde en lang række oplysninger om jordforurening, fx hvor der er forurenet, hvilke regler der gælder for forurenede grunde og gode råd om jordforurening i forhold til sundheden. Koncern Miljø får årligt forespørgsler om forurenede grunde primært fra ejendomsmæglere. Koncern Miljø arbejder på, at ejendomsmæglerne via hjemmesiden kan få svar på forespørgslerne. Som en del af den direkte dialog med borgerne holder Koncern Miljø informationsmøder i forbindelse med konkrete oprensningssager, ligesom Koncern Miljø i større forureningssager har mailgrupper med borgerne/de berørte grundejere. For en af sagerne har Koncern Miljø som forsøg udarbejdet en video, der viser forureningens omfang og formålet med oprensningen. Delmål gennemsigtig prioritering af indsatsen Sagsnr: Side 4

6 For at sikre at borgeren kan få nemmere adgang til oplysninger har Koncern Miljø i 2008 samlet alle regionens oplysninger om de mange tusinde forurenede og muligt forurenede grunde i én database. Oplysninger om prioriteringen skal også lægges på hjemmesiden på en måde så den er tilgængelig og forståelig for alle. Delmål kvalitet i opgaveløsningen Koncern Miljø arbejder løbende med at udvikle koncernens skriftlige materiale, så budskaberne fremstår tydeligt og forståeligt. I breve og pjecer giver Koncern Miljø råd og vejledning, så grundejeren har mulighed for at forholde sig til forureningen og handle ud fra dette. Koncern Miljø tilstræber, at der er klare retningslinjer for omfanget og kvaliteten af undersøgelser og oprensninger, når grundejerne selv ønsker at undersøge og oprense forurening. Mål 4 i strategien lyder: Regionens viden fastholdes og udvikles i tæt samarbejde med forskningsverdenen, og med anvendelse af de nyeste internationale erfaringer og metoder på området Målet er at udvikle og afprøve metoder, processer og værktøjer på jordforureningsområdet. Dette skal bidrage til at styrke kompetencer og viden på området. I målet ligger også, at Koncern Miljø vil være blandt de førende aktører på området. Delmål - vidensopbygning Vidensopbygning i Koncern Miljø omfatter opbygning af kompetencer, deling af erfaringer og indhentning af viden fra ind- og udland. Vidensopbygning er også et hovedelement i Koncern Miljøs projekter med samarbejdspartnere. Koncern Miljø har i 2008 indgået samarbejdsaftaler om vidensdeling med flere parter. De fremgår af tabel 2 (se side 9). Desuden har Koncern Miljø holdt konferenceindlæg og udarbejdet artikler i forbindelse med fagmøder, nationale og internationale konferencer. Koncern Miljø har i 2008 holdt i alt ca. 15 indlæg i forskellige regi. Koncern Miljø har desuden indsendt ca. 10 abstracts til optagelse på danske og udenlandske konferencer i Hvilke steder fremgår af tabel 2. Der har været holdt et seminar for nationale samarbejdspartnere. Her blev Koncern Miljøs strategi, arbejdsområder og udvalgte projekter mm. præsenteret. Der var ca. 80 eksterne deltagere i seminaret. Delmål - innovation Lange driftstider kan indebære en risiko for at udgifterne til drift af anlæg med tiden vil udgøre en større og større del af det samlede budget. Med de metoder, der anvendes i dag, er det dog lykkedes at undgå etablering af flere anlæg med efterfølgende drift. Med den nuværende økonomi betyder det, at den samlede løsning af jordforureningsopgaven vil vare mere end 50 år. Dette lange perspektiv indebærer en risiko for at indsatsen i sidste ende kan komme for sent i forhold til at redde drikkevandsressourcen. Derfor er det vigtigt, at den optimale fremdrift sikres ved procesoptimering, udvikling og prioritering. Sagsnr: Side 5

7 Koncern Miljø arbejder med at identificere nye metoder med henblik på at gøre opgaveløsningen hurtigere, billigere og mere effektiv samt med at afprøve, implementere og dokumenterer nye metoder. Der er i løbet af 2008 således iværksat 5 udviklingsprojekter med ekstern finansiering. Herudover har Koncern Miljø selv finansieret 8 udviklingsprojekter. Af tabel 3 (se side 10) er projekterne nævnt. Delmål - partnerskab I forbindelse med partnerskaber er der udarbejdet et idékatalog, som udgør en del af grundlaget for det fremtidige arbejde med formaliserede partnerskaber. På baggrund af idékataloget er der konkret arbejdet videre med følgende partnerskaber: Udvikling af passiv prøvetager til udtagning af grundvandsprøver i flere niveauer. Parterne er Koncern Miljø, udvikler og rådgiver. Status er, at parterne er udpeget og en indledende accept er givet. Aftalen er ikke endeligt forhandlet på plads. Udvikling af et mixer-hoved til anvendelse ved oprensning med jordblandingsmetoden. Parterne er Koncern Miljø, rådgiver og entreprenør. Status er, at der er givet en indledende interessetilkendegivelse fra både rådgiver og entreprenør. På skitseplan er der kontakt med et internationalt firma der udvikler metode til biologisk fjernelse af olieforureninger. Formålet er at regionen, firmaet sammen med ex. et universitet indgår partneraftale om en bedre brug af metoden. Udfordringer At sikre drikkevandsressourcen og borgerne mod forureninger er en stor udfordring for regionen. Der er mange forureninger og der kommer fortsat nye forureninger til. Der skal være en løbende afvejning af de ressourcer der investeres i området. Da de eksisterende drikkevandsressourcer ikke kan erstattes, er det bydende nødvendigt at foretage de nødvendige oprydninger hurtigst muligt. Dette betyder, at Koncern Miljø i de kommende år skal fokusere på at prioritere de rette oprydninger. Med den samlede horisont i dag på mere end 50 år er der behov for stadig udvikling af nye metoder og teknikker, så den samlede oprensningsindsats kan forkortes. Ventetiden for den enkelte borger vil stadig være lang. Derfor skal borgeren have den nødvendige information om sundhedsrisiko, lov og pligter. Koncern Miljø vil i det kommende år have særligt fokus på følgende områder: Prioritering af forureninger Udvikling af metoder og nye samarbejdsformer Kommunikation med borgeren Indsats mod forureninger på børneinstitutionsområdet Koncern Miljø har indgået et samarbejde med kommunerne om opgaven. Kommunerne indsender oplysninger om mulige forureninger til regionen, der udvælger de børneinstitutioner, som skal undersøges nærmere. Til dato er modtaget oplysninger om 213 børneinstitutioner fra fem kommuner. Koncern Miljø undersøger kun børneinstitutioner, hvor der er oplysninger om mulige kilder til forurening. Hvis en kommune selv undersøger og finder kraftig forurening på en børneinstitution, har regionen tilbudt at Sagsnr: Side 6

8 overtage sagen med henblik på at afgrænse forureningen. Der undersøges pt. 27 børneinstitutioner, hvor der er mistanke om forurening. Afskæring af kontakt med stærkere forurenet jord i børneinstitutioner er prioriteret pga. 0-6 årige børns særlige risiko og følsomhed i relation til forurenet jord. Der udføres pt. en oprydning. Tre kommuner har allerede undersøgt og opryddet deres børneinstitutioner. Sagsnr: Side 7

9 Tabel 1 Opgørelse af aktiviteter i forhold til mål 1 Opgørelse for perioden Fordelt på kommuner oktober 2007 til oktober antal 2008 Historiske redegørelser Indledende undersøgel ser Større undersøgelser Oprydning 18 9 Drift af anlæg (i alt) Monitering (i alt) Byggesager OM-sager* Opgørelse for perioden Fordelt på kommuner oktober 2007 til oktober antal 2008 Kortlægning af forure ning på baggrund af mistanke Kortlægning af påvist forurening Udgår af liste * sager for Oliebranchens Miljøpulje Sagsnr: Side 8

10 Tabel 2 Aktiviteter med vidensopbygning i forhold til mål 4 Samarbejdsaftaler med eksterne parter Steder med konferenceindlæg og artikler Vidensopbygning Rådgiver om udvikling af ny risikovurderingsmetode i forhold til at vurdere risikoen, som er knyttet til et større antal forurenede grunde i et vandopland. Danmarks Tekniske Universitet Rådgiver, entreprenør, og amerikanske entreprenør om konkret oprensningsprojekt. Rådgiver, entreprenør, amerikansk entreprenør og Danmarks Tekniske Universitet om moniterings- og oprensningsprojekt. Foreningen af Miljø-, Plan-, og Naturmedarbejdere i det offentlige (Envina) Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) Videncenter for Jordforurening (VJ) Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) Kommunernes Landsforening (KL) Fælles Nordisk møde om jord- og grundvandsforurening (NordRocs) Sagsnr: Side 9

11 Tabel 3 Udviklingsprojekter i forhold til mål 4 Ekstern medfinansiering Finansiering af Koncern Miljø Udviklingsprojekter Erfaringsopsamling og vurdering af tidshorisonter for bakteriel nedbrydning af forurening med klorerede opløsningsmidler i moræneler. Parterne er Koncern Miljø, Danmarks Tekniske Universitet og Miljøstyrelsen Erfaringsopsamling og evaluering af passiv ventilation som oprensningsmetode. Parterne er Koncern Miljø, Region Sjælland og rådgiver Risikovurdering af pesticidpunktkilder. Parterne er Koncern Miljø, Region Syd, Københavns Energi og rådgiver REMTEC-forskningsprojekt indenfor jord- og grundvandsforureningsområdet i samarbejde med blandt andre Danmarks Tekniske Universitet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Region Syd og danske og udenlandske rådgivere. Videreudvikling af eksisterende beslutningsstøtteværktøj for at fokusere på oprensningsprojekters bæredygtighed og bidrag til global opvarmning. Videreudviklingen understøtter Regionen i at vælge de teknisk, økonomisk samt miljøog energimæssigt mest optimale løsninger og skaber synlighed i forhold til klimakonferencen i Parterne er Koncern Miljø, Videncenter for Jordforurening, Miljøstyrelsen og rådgiver. Bedre bestemmelse af forureningsfrigivelse fra forurenede lokaliteter. Koncern Miljø, Danmarks Tekniske Universitet og rådgiver. Test af muligheder for at forbedre effekt af biologisk oprensning i lerjord. Koncern Miljø og Danmarks Tekniske Universitet. Anvendelse af kunstigt stimuleret bakteriel nedbrydning af forurening med klorerede opløsningsmidler som afværgemetode på 2-3 lokaliteter. Laboratorietest. Parterne er Koncern Miljø, Danmarks Tekniske Universitet og rådgiver. Afprøvning af oprensning af klorerede opløsningsmidler ved bortkogning i jorden. Parterne er Koncern Miljø, rådgiver (dansk og amerikansk) og entreprenør. Udvikling af koncept for risikovurdering og prioritering af forurenede grunde. Parterne er Koncern Miljø og rådgiver. Et parallelt udviklingsprojekt til ovenstående med fokus på risikoanalyse og risikodialog. Parterne er Koncern Miljø og Miljøcenter Roskilde. Afprøvning af kemisk nedbrydning kombineret med jordblandingsmetode til oprensning af forurening med rent produkt af klorerede opløsningsmidler. Parterne er Koncern Miljø, rådgiver, Danmarks Tekniske Universitet og et ame- Sagsnr: Side 10

12 rikansk forskningslaboratorium. Afprøvning af oprensningsmetode til rent produkt af klorerede opløsningsmidler hvor opløseligheden øges og hvor forureningen samtidig nedbrydes kemisk (S-ISCO) eller alternativt bakteriel og kemisk nedbrydning (ABC+metoden). Parterne er Koncern Miljø, rådgiver og amerikanske specialistfirmaer. Sagsnr: Side 11

13 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 10 Emne: Indberetning til depotrådet om jordforurening - resultat af høring i kommunerne 4 bilag

14

15 Indberetning til Depotrådet Region Hovedstaden Koncern Miljø Maj 2008

16 Indholdsfortegnelse 1. REGION HOVEDSTADENS PRIORITERING AF DEN SAMLEDE INDSATS PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET REGION HOVEDSTADENS PRINCIPPER FOR PRIORITERING AF DEN OFFENTLIGE INDSATS BEMÆRKNINGER TIL REGION HOVEDSTADENS PRIORITERING AF INDSATSEN LØBENDE PRIORITERING AF REGION HOVEDSTADENS INDSATS REGNSKABSOVERSIGT 2007 FOR JORDFORURENINGSOMRÅDET EKSKLUSIVE PERSONALEOMKOSTNINGER FAKTA VEDRØRENDE KONCERN MILJØS INDSATS PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET I LUKKEDE BORINGER ELLER AVANCERET VANDBEHANDLING I TVÆRGÅENDE PROJEKTER SAMARBEJDE MED MILJØCENTER ROSKILDE OG KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN REGION HOVEDSTADENS DATABASER (JAR, GEOGIS) OG DET KOMMENDE PRIORITERINGSSYSTEM (GISP) (OG ANDET IT) FÆLLES REGIONALT PROJEKT VEDRØRENDE PRIORITERING AF INDEKLIMASAGER BUDGET 2008 FOR JORDFORURENINGSOMRÅDET EKSKLUSIVE PERSONALEOMKOSTNINGER (MEN INKLUSIVE EVENTUELLE OVERFØRSLER) AKTIVITETSPLANER FOR BUDGETÅRET MÅLSÆTNINGER FOR OVERSIGT OVER DEN FORVENTEDE OFFENTLIGE INDSATS I REGION HOVEDSTADEN PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET I 2008 OG NÆRMESTE ÅR OVERSIGT A OVERSIGT B OVERSIGT C OVERSIGT D DE STORE FORURENINGER STATUS FOR REGION HOVEDSTADENS INDSATS REGION HOVEDSTADENS AKTIVITETER I RELATION TIL DE 50 STORE FORURENINGSSAGER REGION HOVEDSTADENS HIDTIDIGE OG FREMTIDIGE ØKONOMISKE INDSATS PÅ DE STORE FORURENINGSSAGER OVERSIGT OVER DE STORE FORURENINGER Bilag 1: Kort resumé over de store forureninger i Region Hovedstaden 2

17 1. Region Hovedstadens prioritering af den samlede indsats på jordforureningsområdet I lov om forurenet jord fastslås det, at den offentlige undersøgelses- og oprydningsindsats som udgangspunkt begrænses til de arealer, hvor der vurderes at være en særlig risiko for skade på grundvand og/eller på menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Der er ifølge 6 i lov om forurenet jord tale om de arealer, hvor der er forurening eller forureningskilder, der kan have skadelig virkning på: 1. grundvandet inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, 2. grundvandet i et indvindingsopland for et alment vandforsyningsanlæg eller 3. mennesker på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads. Vurderingen af om en forurening kan have skadelig virkning på mennesker relaterer sig til den aktuelle anvendelse af arealet på kortlægningstidspunktet Region Hovedstadens principper for prioritering af den offentlige indsats Region Hovedstadens principper for prioritering af indsatsen er beskrevet i regionens Strategi for jordforurening, november Prioriteringen tager udgangspunkt i lovgivningens indsatsområder, og det er regionens opgave løbende at sikre, at indsatsen udføres på netop de forurenede grunde, hvor det vurderes at have den have største miljø- og sundhedsmæssige effekt. Formålet med Region Hovedstadens undersøgelses- og oprydningsindsats er at sikre uforurenet grundvand i tilstrækkelige mængder til dækning af befolkningens nuværende og fremtidige drikkevandsbehov. Herudover er det regionens opgave at sikre, at boliger, børneinstitutioner og offentlige legepladser ikke er påvirket af jordforurening, hvorved mennesker udsættes for en sundhedsrisiko. De forurenede grunde, hvor sundhedsrisikoen kun optræder ved en langtidspåvirkning fra forureningen, prioriteres lavere. Undersøgelses- og oprydningsindsatsen vil først og fremmest finde sted på områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt på områder med følsom arealanvendelse. Det er afgørende for Region Hovedstadens strategi, at denne medvirker til, at der reddes værdifuldt grundvand af god kvalitet. Det er regionens mål at prioritere en indsats, der sikrer de største og bedste drikkevandsressourcer mod forurening eller giver mest mulig sundhed for pengene. I tilfælde hvor der er stor afstand til alternativ drikkevandsforsyning, vil Region Hovedstaden også kunne prioritere mindre drikkevandsressourcer, idet en omlægning i sådanne tilfælde vil være meget omkostningskrævende. 3

18 Udenfor områder med grundvand af god drikkevandskvalitet vil der kun blive iværksat en indsats, såfremt en konkret miljømæssig og økonomisk analyse viser, at der herved opnås en væsentlig og blivende effekt på kvaliteten af drikkevandsressourcen. Det er Region Hovedstadens mål primært at gennemføre oprydninger, der sikrer drikkevandet. Sideløbende med grundvandsbeskyttelsen vil regionen gennemføre oprydninger, der sikrer indeklimaet i boliger og børneinstitutioner. Regionen vil prioritere at fjerne forureninger, som udgør den største trussel mod sundheden. Det kan til eksempel være på børneinstitutioner, hvor forureningstypen og styrken har en afgørende betydning for børnenes sundhed. Region Hovedstaden vil prioritere indsatsen på boliggrunde med indeklimaproblemer højere end indsatsen på boliggrunde med forurenet havejord Bemærkninger til Region Hovedstadens prioritering af indsatsen Sikring af drikkevandsinteresser Region Hovedstaden er inddelt i forskellige drikkevandsområder. I størstedelen af regionen er der områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). I disse områder er grundvandet af meget god kvalitet. I byområderne omkring hovedstaden er grundvandet af mindre god kvalitet, men der indvindes alligevel drikkevand her. Disse områder, som betegnes områder med drikkevandsinteresser (OD), er kendetegnet ved at være tæt bebyggede med en stor koncentration af gamle industriområder. En indsats mod forureninger i disse områder er ofte meget omkostningstung samtidigt med, at indsatsen sjældent giver en markant effekt på kvaliteten af grundvandet. De store grundvandsressourcer af god kvalitet, som udgør grundlaget for fremtidens drikkevand til Region Hovedstaden, ligger primært uden for de tæt bebyggede områder. Det er derfor afgørende, at regionens indsats først og fremmest finder sted i disse værdifulde grundvandsområder (OSD). Endvidere tages der i prioriteringen hensyn til OSD-områder med mindre vandressourcer, hvor afstanden til alternativ vandforsyning er stor og derfor forbundet med store omkostninger. I henhold til Region Hovedstadens strategi vil en indsats i tæt bebyggede områder med gamle industriaktiviteter godt kunne iværksættes, såfremt en miljømæssig- og økonomisk analyse viser, at der herved kan opnås en væsentlig og blivende effekt på kvaliteten af grundvandet. Prioritering af arealanvendelse Ud over den grundvandsbeskyttende indsats vil sager, hvor der konstateres forurening med flygtige stoffer, som indebærer en risiko for indeklimaet i boliger og/eller børneinstitutioner, blive prioriteret. Herudover er det i Region Hovedstadens strategi for jordforurening anført, at borgerne ikke skal påvirkes negativt sundhedsmæssigt af jordforurening. Risikoen for kontakt med forurenet jord er derfor et indsatsområde, hvor forureningen udgør en trussel mod sund- 4

19 heden. Det kan eksempelvis være tilfældet i relation til børneinstitutioner, da mindre børn er specielt eksponerede og sårbare i relation til forurenet jord. Region Hovedstaden vil derfor gennemgå samtlige børneinstitutioner, hvor regionen via kommunerne har kendskab til, at der kan være en kilde til forurening af jorden. Målet er, at disse institutioner undersøges og afværges, hvor dette skønnes påkrævet inden for en 2- årig periode. Kontaktrisikosager, som normalt omfatter forurening med immobile og ikke-flygtige stoffer, prioriteres generelt lavere end indeklimasager. Begrundelsen er, at mennesker, der bor i en bolig, hvor indeklimaet er forureningspåvirket, umiddelbart er mere udsatte end mennesker, der bor på en grund, hvor forureningen udelukkende kan indebære en risiko ved fysisk kontakt. I disse tilfælde kan der rådgives og der kan tages de nødvendige forholdsregler Løbende prioritering af Region Hovedstadens indsats Det er selvsagt ikke muligt for Region Hovedstaden at løse alle jordforureningssager på én gang. Det er derfor nødvendigt at prioritere indsatsen ud fra en miljø- og sundhedsmæssig risikovurdering. Hermed vil de mest kritiske forureninger samt de forureninger, der genererer mest rent vand og jord og/eller mest sundhed for pengene, blive håndteret først. Region Hovedstadens indsats med kortlægning, undersøgelser og afværge af forureninger planlægges og udføres inden for de økonomiske rammer, der årligt afsættes til formålet på regionens budget. Region Hovedstadens prioritering af indsatsen justeres løbende i takt med tilgang af nye kortlægninger af forurenede grunde og ny viden på området. V1-kortlægning Region Hovedstaden prioriterer at gennemføre V1-kortlægning (kortlægning ved mistanke om forurening) i områder med særlige drikkevandsinteresser. Samtidigt prioriteres det at få gennemgået og eventuelt V1-kortlagt grunde med følsom arealanvendelse, hvor der kan være risiko for væsentlige indeklimaproblemer som følge af en jordforurening. Herefter prioriteres gennemførelse af V1-kortlægning i den resterende del af Region Hovedstaden, d.v.s. dels områder med drikkevandsinteresser (OD), hvor der kan være risiko for grundvandet og dels lokaliteter i hele regionen, hvor der kan være risiko i forhold til arealanvendelsen (kontaktrisiko) alternativt risiko for mindre væsentlige indeklimaproblemer som følge af jordforurening. 5

20 V2-kortlægning Region Hovedstaden prioriterer, at forurenede lokaliteter, der kan udgøre en risiko for grundvandet inden for væsentlige OSD-områder, skal undersøges og kortlægges først. På samme tidspunkt prioriteres det at få undersøgt og V2-kortlagt (kortlægning ved viden om forurening) alle forurenede børneinstitutioner samt lokaliteter, der vides at være forurenede med stoffer, der kan give anledning til væsentlige indeklimapåvirkninger i boliger. Undersøgelse og kortlægning af lokaliteter hvor der er kendskab til en mulig forurening med stoffer, der kan indebære en akut sundhedsrisiko ved kontakt, er også højt prioriterede. Endeligt er det højt prioriteret at få kortlagt alle gamle lossepladser i Region Hovedstaden. Det har lavere prioritet at kortlægge de grundvandstruende forureninger i OD-områderne og de lokaliteter i Region Hovedstaden, hvor der vurderes at være en mindre væsentlig risiko i forhold til arealanvendelsen (kontaktrisiko) eller indeklimaet. Afgrænsende undersøgelser og afværgeforanstaltninger Det er Region Hovedstadens mål at sikre, at der fortsat kan indvindes drikkevand fra OSDområder i regionen uden anvendelse af avanceret vandbehandling. Inden for regionens areal indvindes årligt 76,3 mio. m 3 drikkevand med normal vandbehandling. I alt indvindes årligt 80 mio. m 3. For at kunne gennemføre dette mål, er et godt overblik over forureningstruslerne over for grundvandet påkrævet. Det er således afgørende, at Region Hovedstaden kan gennemføre det nødvendige antal afgrænsende undersøgelser og - om nødvendigt - afværgeforanstaltninger på de forurenede lokaliteter i OSD-områderne. Det har ligeledes høj prioritet at få undersøgt, risikovurderet og om nødvendigt gennemført afværgeforanstaltninger på de kendte forureninger, der kan indebære en akut risiko for påvirkning af indeklima i boliger eller en akut kontaktrisiko ved følsom arealanvendelse. Det er derfor højt prioriteret at få undersøgt, risikovurderet og om nødvendigt gennemført afværgeforanstaltninger på alle børneinstitutioner, hvor der er konstateret væsentlig forurening. Ny viden om jord- og vandforurening samt betydningen heraf for grundvand, indeklima og arealanvendelse anvendes i avancerede vurderings- og prioriteringsværktøjer, hvorved undersøgelses- og afværgeindsatsen optimeres. For at minimere trækket på grundvandsressourcerne henholdsvis reducere tidshorisonterne for afværgeforanstaltningerne tilstræbes det at benytte hurtigere in-situ-løsninger til oprensninger frem for langvarige afværgepumpninger. 6

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand...

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand... INDBERETNING OM JORDFORURENING 2012 Indhold Indledning... 2 Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3 Status for kortlægning... 4-5 Indsatsen for grundvand... 6-10 Indsatsen for menneskers

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen

Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen Møde i miljø- og trafikudvalget den 5. november 2014 Punkt nr. 1 -

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten

Læs mere

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Afgivet af Depotrådet i henhold til 8b, stk. 1, i Miljø- og Energiministeriets Lovbekendtgørelse nr. 939 af 27. oktober

Læs mere

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002 Redegørelse om jordforurening 2000 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING 15 1.1 FØRSTE ÅR MED JORDFORURENINGSLOVEN 15

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004 Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Indhold INDHOLD 3 SAMMENFATNING 5 SUMMARY 7 1 BAGGRUND 9 1.1 MÅLSÆTNING 9 2 STATUS FOR ORDNINGEN 11 2.1

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. maj 2007 som afholdes i forlængelse af det ekstraordinære regionsrådsmøde Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. maj 2007 som afholdes i forlængelse af det ekstraordinære regionsrådsmøde Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. maj 2007 som afholdes i forlængelse af det ekstraordinære regionsrådsmøde Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 6 Medlemmer:

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

V1-processen i Region Midtjylland

V1-processen i Region Midtjylland V1-processen i Region Midtjylland 2007-2011 Regional Udvikling Miljø Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår 2012 Titel Redaktion Fotos

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1.

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1. Notat om Kommunernes erfaringer med tilsynskampagner Dette notat er udarbejdet som led i projektet Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf. Notatet præsenterer danske kommuners

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere