Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag

2 Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008 Regionsgården Kongens Vænge Hillerød Telefon Fax Mail Web CVR/SE-nr: Journal nr.: Dato: 30. september 2008 Bilag 1, Strategi for jordforurening konkret indsats for oktober 2007 til oktober 2008 Baggrund Regionsrådet har den 30. oktober 2007 vedtaget en strategi for jordforurening. Visionen for jordforureningsområdet er: ren jord rent vand sundere liv. I strategien forklares visionen således: Ren jord og rent vand giver ikke i sig selv et sundere liv, men er et af mange bidrag til at den enkelte kan opnå et sundere liv. Vand er en forudsætning for vores eksistens og rent drikkevand sikrer, at vandet ikke påvirker vores sundhed i negativ retning. Forudsætningen for at indvinde rent vand er at jorden ikke er forurenet. Indledning Koncern Miljø arbejder ud fra den vedtagne strategi for jordforurening, som har fire mål. Målene handler i hovedtræk om: borgernes sundhed prioritering af indsatsen kommunikation med borgeren udvikling på området Dette notat beskriver de aktiviteter, der er udført pr. 1. oktober Det er regionens opgave at sikre drikkevandsressourcerne mod de forureninger, der truer nuværende og fremtidige indvindinger af drikkevand samt sikre mennesker mod stærkere forurenet jord. Der skønnes at være ca lokaliteter som kan være forurenet i Region Hovedstaden, af disse forventes det at er forurenet i større eller mindre omfang. På nuværende tidspunkt er der fundet knap 3100 lokaliteter med forurening. Før Koncern Miljø kan vurdere om en lokalitet har en forurening, der skal fjernes, gennemgår lokaliteten flere faser. Først gennemgås gamle tegninger og oplysninger om tidligere aktiviteter på lokaliteten, herefter gennemføres en indledende fysisk undersøgelse af jord og vand. Hvis forureningen udgør en trussel mod mennesker eller miljø gennemføres endnu en fysisk undersøgelse. Denne undersøgelse skal klarlægge forureningens omfang og styrke og pege mod mulige metoder til oprensning. Herefter

3 sættes egentlige oprensninger i værk og nogle af disse fører til efterfølgende drift af tekniske anlæg. De samlede omkostninger til undersøgelser og etablering/drift af anlæg er skønnet til en størrelsesorden af 4-6 mia. kr. Mål 1 i strategien lyder: Borgerne skal ikke påvirkes negativt sundhedsmæssigt af jord og grundvandsforureninger Målet er at sikre, at borgernes sundhed ikke trues af jord- og grundvandsforureninger. Det skal ske gennem lokalisering af forureninger, ved aktiv indsats mod forureningerne, kontrol med forureningerne og ved rådgivning. Den samlede undersøgelses- og oprydningsindsats er primært blevet foretaget i områder med særlige drikkevandsinteresser samt i områder med følsom arealanvendelse, som bolig og børneinstitution. Delmål - opspore og undersøge forureninger Der er gennemgået historiske oplysninger på 583 grunde, desuden er der udført fysiske undersøgelser på 225 grunde. Det er primært lokaliteter med mulige forureninger med klorerede stoffer, som er undersøgt ved undersøgelserne, idet de klorerede stoffer udgør den største trussel mod drikkevandet. Antallet af undersøgelser samt antal berørte kommuner ses i tabel 1. Denne gennemgang har medført, at der er kommet 452 nye grunde på listen over registreringer. Grænseværdierne for jord, der er forurenet med tungmetaller og tjærestoffer, er blevet ændret af Miljøstyrelsen. På den baggrund er der til dato gennemført en revurdering af ca ejendomme. Delmål - indsats mod forureninger i grundvand Ud af den samlede liste over konstaterede forureninger er der pt. udarbejdet konkrete oprensningsprojekter på 18 grunde og på en del af dem er der igangsat fysiske oprensninger. På to af regionens store forureninger udføres der oprensning. Regionen har i dag 98 anlæg i drift. Indsatserne mod forureningerne har primært været rettet imod klorerede stoffer, og der er her anvendt en række forskellige metoder (biologisk og kemisk nedbrydning, ventilering, afgravning og oppumpning). Størstedelen af driftssagerne drejer sig om oppumpninger af grundvand (61 stk.). Ud over oprensningerne sker der en overvågning af forurenede grunde på 112 lokaliteter. Delmål - indsats mod forureninger på boliggrunde På 5 sager er indeklimaet blevet sikret mod forureningen, ved fx at ventilere under gulv. Antallet af oprensninger og drift af anlæg samt antal berørte kommuner ses i tabel 1 (se side 8). Delmål - dialog med andre aktører på jordforureningsområdet Når borgere eller kommuner ønsker at bygge på forurenede arealer skal de indhente en særlig tilladelse hertil i kommunen ( 8). Denne tilladelse skal i høring i regionen inden tilladelse kan meddeles. Regionen har til dato 715 sager, hvor der bygges eller graves på forurenede grunde. Derudover har der været 40 kommunale påbudssager i høring. For Oliebranchens Miljøpulje har regionen 210 aktive sager. Sagsnr: Side 2

4 Koncern Miljø har etableret dialog møder med kommunerne og samarbejdet med kommunerne forløber godt. Mål 2 i strategien lyder: De tilgængelige økonomiske ressourcer anvendes optimal Målet er at udnytte de økonomiske ressourcer så optimalt som muligt. Det skal ske gennem et godt overblik over kendte forureninger, en løbende vurdering af truslen fra endnu ukendte forureninger, og samlet prioritering af oprydninger, således at indsatser mod forureningerne sker ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning. Delmål - prioritering af indsats Grundvandet som drikkevandsressource er i Hovedstadsområdet under voldsomt pres fra et meget stort antal forurenede grunde. De økonomiske ressourcer i forhold til opgavens størrelse er begrænsede, og med de metoder vi har i dag, vil det tage mere end 50 år, før der er ryddet tilstrækkeligt op til at sikre grundvandsressourcen i Region Hovedstaden. Det store antal forurenede grunde, set overfor den trussel de udgør mod regionens potentielle drikkevandsforsyninger, nødvendiggør en velovervejet indsats. Det betyder at de kommende års prioritering af rækkefølgen af indsatsen bliver afgørende for graden af succes i forhold til at sikre drikkevandet. Regionens overordnede mål er, at indsatsen udføres på de forurenede grunde, hvor der vurderes at være størst miljø- og sundhedsmæssig effekt af indsatsen. I relation til prioriteringen af indsatsen angives i strategien at: Grundvandsbeskyttelse og indeklima prioriteres højere end indsatsen mod risikoen for kontakt med forurenet jord. Beskyttelsen af drikkevandsinteresser Med hensyn til sikringen af drikkevandsinteresser er der angivet følgende præciseringer i strategien: De største drikkevandsressourcer med god kvalitet prioriteres højst Mindre drikkevandsressourcer med godt drikkevand prioriteres ligeledes højt, hvis afstanden til alternativ vandforsyning er stor og hvor en omlægning derfor vil være meget omkostningsfyldt. I områder med drikkevandsinteresser, hvor drikkevandet indvindes under ældre by- og industriområder vil der kun ske en indsats, såfremt en konkret miljømæssig og økonomisk analyse viser, at der kan opnås en væsentlig og blivende effekt på kvaliteten af grundvandet. De største drikkevandsressourcer med god kvalitet er placeret inden for de områder af Region Hovedstaden, som er udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Inden for OSD indvindes godt 90 % af de 75 mio. m 3 drikkevand, der samlet indvindes i regionen, og ca % af de forurenede grunde udgør en trussel mod indvindingen inden for disse områder. De resterende 10 % af drikkevandet indvindes under byområder med en række ældre industriområder tilknyttet. Inden for disse områder er skønsmæssigt mindst 50 % af de forurenede grunde placeret. Oprensninger i de ældre by- og industriområder vil således kun redde 10 % af drikkevandet i regionen og omkostningerne vil være meget store. Sagsnr: Side 3

5 De i strategien vedtagne prioriteringsprincipper betyder, at Region Hovedstadens grundvandsbeskyttende indsats i form af opsporing, undersøgelser og oprensninger af jordforureninger i 2008 og i de kommende, nærmeste år i høj grad vil være rettet mod områderne med de største drikkevandsressourcer af god kvalitet. Dette indebærer, at oprensning af forurenede grunde, som er placeret inden for ældre industriområder, hvor grundvandets kvalitet er forringet, har en lavere prioritering i regionens grundvandsbeskyttende indsats inden for de nærmeste år. Sikring af indeklima Selvstændigt og parallelt med den grundvandsbeskyttende indsats vil Koncern Miljø i hele regionen arbejde med en målrettet indsats mod forurenede grunde med flygtige stoffer, som udgør en risiko for indeklimaet i boliger og børneinstitutioner. Delmål - helhedsbetragtning af grundvandsindsats For at opnå en sammenhængende planlægning og en effektiv udnyttelse af ressourcerne på jordforureningsområdet forudsættes det at regionen koordinerer sin indsats (efter Jordforureningsloven) med statens og kommunernes indsats i henhold til Vandforsyningsloven. Delmål - økonomisk optimering af opgaver For at sikre, at der løbende sker en optimering af undersøgelses- og oprydningsindsatsen anvender og videreudvikler Koncern Miljø interne risikovurderings- og beslutningsstøtteværktøjer i forbindelse med den daglige vurdering og prioritering af indsatsen på forurenede grunde. Mål 3 i strategien lyder: Regionens opgaver skal være forståelige for borgerne, og formidles på en måde der giver borgeren mulighed for at handle fornuftigt i egen interesse Målet er at gøre opgaverne på jord- og grundvandsforureningsområdet mere gennemsigtige for borgerne og andre interessenter. Det skal ske blandt andet ved målrettet information, debat samt deltagelse i relevante møder. Delmål - let adgang til regionens oplysninger Koncern Miljø er ved at opbygge en mere brugervenlig hjemmeside om jordforurening. Brugerne skal på en let og overskuelig måde kunne finde en lang række oplysninger om jordforurening, fx hvor der er forurenet, hvilke regler der gælder for forurenede grunde og gode råd om jordforurening i forhold til sundheden. Koncern Miljø får årligt forespørgsler om forurenede grunde primært fra ejendomsmæglere. Koncern Miljø arbejder på, at ejendomsmæglerne via hjemmesiden kan få svar på forespørgslerne. Som en del af den direkte dialog med borgerne holder Koncern Miljø informationsmøder i forbindelse med konkrete oprensningssager, ligesom Koncern Miljø i større forureningssager har mailgrupper med borgerne/de berørte grundejere. For en af sagerne har Koncern Miljø som forsøg udarbejdet en video, der viser forureningens omfang og formålet med oprensningen. Delmål gennemsigtig prioritering af indsatsen Sagsnr: Side 4

6 For at sikre at borgeren kan få nemmere adgang til oplysninger har Koncern Miljø i 2008 samlet alle regionens oplysninger om de mange tusinde forurenede og muligt forurenede grunde i én database. Oplysninger om prioriteringen skal også lægges på hjemmesiden på en måde så den er tilgængelig og forståelig for alle. Delmål kvalitet i opgaveløsningen Koncern Miljø arbejder løbende med at udvikle koncernens skriftlige materiale, så budskaberne fremstår tydeligt og forståeligt. I breve og pjecer giver Koncern Miljø råd og vejledning, så grundejeren har mulighed for at forholde sig til forureningen og handle ud fra dette. Koncern Miljø tilstræber, at der er klare retningslinjer for omfanget og kvaliteten af undersøgelser og oprensninger, når grundejerne selv ønsker at undersøge og oprense forurening. Mål 4 i strategien lyder: Regionens viden fastholdes og udvikles i tæt samarbejde med forskningsverdenen, og med anvendelse af de nyeste internationale erfaringer og metoder på området Målet er at udvikle og afprøve metoder, processer og værktøjer på jordforureningsområdet. Dette skal bidrage til at styrke kompetencer og viden på området. I målet ligger også, at Koncern Miljø vil være blandt de førende aktører på området. Delmål - vidensopbygning Vidensopbygning i Koncern Miljø omfatter opbygning af kompetencer, deling af erfaringer og indhentning af viden fra ind- og udland. Vidensopbygning er også et hovedelement i Koncern Miljøs projekter med samarbejdspartnere. Koncern Miljø har i 2008 indgået samarbejdsaftaler om vidensdeling med flere parter. De fremgår af tabel 2 (se side 9). Desuden har Koncern Miljø holdt konferenceindlæg og udarbejdet artikler i forbindelse med fagmøder, nationale og internationale konferencer. Koncern Miljø har i 2008 holdt i alt ca. 15 indlæg i forskellige regi. Koncern Miljø har desuden indsendt ca. 10 abstracts til optagelse på danske og udenlandske konferencer i Hvilke steder fremgår af tabel 2. Der har været holdt et seminar for nationale samarbejdspartnere. Her blev Koncern Miljøs strategi, arbejdsområder og udvalgte projekter mm. præsenteret. Der var ca. 80 eksterne deltagere i seminaret. Delmål - innovation Lange driftstider kan indebære en risiko for at udgifterne til drift af anlæg med tiden vil udgøre en større og større del af det samlede budget. Med de metoder, der anvendes i dag, er det dog lykkedes at undgå etablering af flere anlæg med efterfølgende drift. Med den nuværende økonomi betyder det, at den samlede løsning af jordforureningsopgaven vil vare mere end 50 år. Dette lange perspektiv indebærer en risiko for at indsatsen i sidste ende kan komme for sent i forhold til at redde drikkevandsressourcen. Derfor er det vigtigt, at den optimale fremdrift sikres ved procesoptimering, udvikling og prioritering. Sagsnr: Side 5

7 Koncern Miljø arbejder med at identificere nye metoder med henblik på at gøre opgaveløsningen hurtigere, billigere og mere effektiv samt med at afprøve, implementere og dokumenterer nye metoder. Der er i løbet af 2008 således iværksat 5 udviklingsprojekter med ekstern finansiering. Herudover har Koncern Miljø selv finansieret 8 udviklingsprojekter. Af tabel 3 (se side 10) er projekterne nævnt. Delmål - partnerskab I forbindelse med partnerskaber er der udarbejdet et idékatalog, som udgør en del af grundlaget for det fremtidige arbejde med formaliserede partnerskaber. På baggrund af idékataloget er der konkret arbejdet videre med følgende partnerskaber: Udvikling af passiv prøvetager til udtagning af grundvandsprøver i flere niveauer. Parterne er Koncern Miljø, udvikler og rådgiver. Status er, at parterne er udpeget og en indledende accept er givet. Aftalen er ikke endeligt forhandlet på plads. Udvikling af et mixer-hoved til anvendelse ved oprensning med jordblandingsmetoden. Parterne er Koncern Miljø, rådgiver og entreprenør. Status er, at der er givet en indledende interessetilkendegivelse fra både rådgiver og entreprenør. På skitseplan er der kontakt med et internationalt firma der udvikler metode til biologisk fjernelse af olieforureninger. Formålet er at regionen, firmaet sammen med ex. et universitet indgår partneraftale om en bedre brug af metoden. Udfordringer At sikre drikkevandsressourcen og borgerne mod forureninger er en stor udfordring for regionen. Der er mange forureninger og der kommer fortsat nye forureninger til. Der skal være en løbende afvejning af de ressourcer der investeres i området. Da de eksisterende drikkevandsressourcer ikke kan erstattes, er det bydende nødvendigt at foretage de nødvendige oprydninger hurtigst muligt. Dette betyder, at Koncern Miljø i de kommende år skal fokusere på at prioritere de rette oprydninger. Med den samlede horisont i dag på mere end 50 år er der behov for stadig udvikling af nye metoder og teknikker, så den samlede oprensningsindsats kan forkortes. Ventetiden for den enkelte borger vil stadig være lang. Derfor skal borgeren have den nødvendige information om sundhedsrisiko, lov og pligter. Koncern Miljø vil i det kommende år have særligt fokus på følgende områder: Prioritering af forureninger Udvikling af metoder og nye samarbejdsformer Kommunikation med borgeren Indsats mod forureninger på børneinstitutionsområdet Koncern Miljø har indgået et samarbejde med kommunerne om opgaven. Kommunerne indsender oplysninger om mulige forureninger til regionen, der udvælger de børneinstitutioner, som skal undersøges nærmere. Til dato er modtaget oplysninger om 213 børneinstitutioner fra fem kommuner. Koncern Miljø undersøger kun børneinstitutioner, hvor der er oplysninger om mulige kilder til forurening. Hvis en kommune selv undersøger og finder kraftig forurening på en børneinstitution, har regionen tilbudt at Sagsnr: Side 6

8 overtage sagen med henblik på at afgrænse forureningen. Der undersøges pt. 27 børneinstitutioner, hvor der er mistanke om forurening. Afskæring af kontakt med stærkere forurenet jord i børneinstitutioner er prioriteret pga. 0-6 årige børns særlige risiko og følsomhed i relation til forurenet jord. Der udføres pt. en oprydning. Tre kommuner har allerede undersøgt og opryddet deres børneinstitutioner. Sagsnr: Side 7

9 Tabel 1 Opgørelse af aktiviteter i forhold til mål 1 Opgørelse for perioden Fordelt på kommuner oktober 2007 til oktober antal 2008 Historiske redegørelser Indledende undersøgel ser Større undersøgelser Oprydning 18 9 Drift af anlæg (i alt) Monitering (i alt) Byggesager OM-sager* Opgørelse for perioden Fordelt på kommuner oktober 2007 til oktober antal 2008 Kortlægning af forure ning på baggrund af mistanke Kortlægning af påvist forurening Udgår af liste * sager for Oliebranchens Miljøpulje Sagsnr: Side 8

10 Tabel 2 Aktiviteter med vidensopbygning i forhold til mål 4 Samarbejdsaftaler med eksterne parter Steder med konferenceindlæg og artikler Vidensopbygning Rådgiver om udvikling af ny risikovurderingsmetode i forhold til at vurdere risikoen, som er knyttet til et større antal forurenede grunde i et vandopland. Danmarks Tekniske Universitet Rådgiver, entreprenør, og amerikanske entreprenør om konkret oprensningsprojekt. Rådgiver, entreprenør, amerikansk entreprenør og Danmarks Tekniske Universitet om moniterings- og oprensningsprojekt. Foreningen af Miljø-, Plan-, og Naturmedarbejdere i det offentlige (Envina) Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) Videncenter for Jordforurening (VJ) Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) Kommunernes Landsforening (KL) Fælles Nordisk møde om jord- og grundvandsforurening (NordRocs) Sagsnr: Side 9

11 Tabel 3 Udviklingsprojekter i forhold til mål 4 Ekstern medfinansiering Finansiering af Koncern Miljø Udviklingsprojekter Erfaringsopsamling og vurdering af tidshorisonter for bakteriel nedbrydning af forurening med klorerede opløsningsmidler i moræneler. Parterne er Koncern Miljø, Danmarks Tekniske Universitet og Miljøstyrelsen Erfaringsopsamling og evaluering af passiv ventilation som oprensningsmetode. Parterne er Koncern Miljø, Region Sjælland og rådgiver Risikovurdering af pesticidpunktkilder. Parterne er Koncern Miljø, Region Syd, Københavns Energi og rådgiver REMTEC-forskningsprojekt indenfor jord- og grundvandsforureningsområdet i samarbejde med blandt andre Danmarks Tekniske Universitet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Region Syd og danske og udenlandske rådgivere. Videreudvikling af eksisterende beslutningsstøtteværktøj for at fokusere på oprensningsprojekters bæredygtighed og bidrag til global opvarmning. Videreudviklingen understøtter Regionen i at vælge de teknisk, økonomisk samt miljøog energimæssigt mest optimale løsninger og skaber synlighed i forhold til klimakonferencen i Parterne er Koncern Miljø, Videncenter for Jordforurening, Miljøstyrelsen og rådgiver. Bedre bestemmelse af forureningsfrigivelse fra forurenede lokaliteter. Koncern Miljø, Danmarks Tekniske Universitet og rådgiver. Test af muligheder for at forbedre effekt af biologisk oprensning i lerjord. Koncern Miljø og Danmarks Tekniske Universitet. Anvendelse af kunstigt stimuleret bakteriel nedbrydning af forurening med klorerede opløsningsmidler som afværgemetode på 2-3 lokaliteter. Laboratorietest. Parterne er Koncern Miljø, Danmarks Tekniske Universitet og rådgiver. Afprøvning af oprensning af klorerede opløsningsmidler ved bortkogning i jorden. Parterne er Koncern Miljø, rådgiver (dansk og amerikansk) og entreprenør. Udvikling af koncept for risikovurdering og prioritering af forurenede grunde. Parterne er Koncern Miljø og rådgiver. Et parallelt udviklingsprojekt til ovenstående med fokus på risikoanalyse og risikodialog. Parterne er Koncern Miljø og Miljøcenter Roskilde. Afprøvning af kemisk nedbrydning kombineret med jordblandingsmetode til oprensning af forurening med rent produkt af klorerede opløsningsmidler. Parterne er Koncern Miljø, rådgiver, Danmarks Tekniske Universitet og et ame- Sagsnr: Side 10

12 rikansk forskningslaboratorium. Afprøvning af oprensningsmetode til rent produkt af klorerede opløsningsmidler hvor opløseligheden øges og hvor forureningen samtidig nedbrydes kemisk (S-ISCO) eller alternativt bakteriel og kemisk nedbrydning (ABC+metoden). Parterne er Koncern Miljø, rådgiver og amerikanske specialistfirmaer. Sagsnr: Side 11

13 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 10 Emne: Indberetning til depotrådet om jordforurening - resultat af høring i kommunerne 4 bilag

14

15 Indberetning til Depotrådet Region Hovedstaden Koncern Miljø Maj 2008

16 Indholdsfortegnelse 1. REGION HOVEDSTADENS PRIORITERING AF DEN SAMLEDE INDSATS PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET REGION HOVEDSTADENS PRINCIPPER FOR PRIORITERING AF DEN OFFENTLIGE INDSATS BEMÆRKNINGER TIL REGION HOVEDSTADENS PRIORITERING AF INDSATSEN LØBENDE PRIORITERING AF REGION HOVEDSTADENS INDSATS REGNSKABSOVERSIGT 2007 FOR JORDFORURENINGSOMRÅDET EKSKLUSIVE PERSONALEOMKOSTNINGER FAKTA VEDRØRENDE KONCERN MILJØS INDSATS PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET I LUKKEDE BORINGER ELLER AVANCERET VANDBEHANDLING I TVÆRGÅENDE PROJEKTER SAMARBEJDE MED MILJØCENTER ROSKILDE OG KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN REGION HOVEDSTADENS DATABASER (JAR, GEOGIS) OG DET KOMMENDE PRIORITERINGSSYSTEM (GISP) (OG ANDET IT) FÆLLES REGIONALT PROJEKT VEDRØRENDE PRIORITERING AF INDEKLIMASAGER BUDGET 2008 FOR JORDFORURENINGSOMRÅDET EKSKLUSIVE PERSONALEOMKOSTNINGER (MEN INKLUSIVE EVENTUELLE OVERFØRSLER) AKTIVITETSPLANER FOR BUDGETÅRET MÅLSÆTNINGER FOR OVERSIGT OVER DEN FORVENTEDE OFFENTLIGE INDSATS I REGION HOVEDSTADEN PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET I 2008 OG NÆRMESTE ÅR OVERSIGT A OVERSIGT B OVERSIGT C OVERSIGT D DE STORE FORURENINGER STATUS FOR REGION HOVEDSTADENS INDSATS REGION HOVEDSTADENS AKTIVITETER I RELATION TIL DE 50 STORE FORURENINGSSAGER REGION HOVEDSTADENS HIDTIDIGE OG FREMTIDIGE ØKONOMISKE INDSATS PÅ DE STORE FORURENINGSSAGER OVERSIGT OVER DE STORE FORURENINGER Bilag 1: Kort resumé over de store forureninger i Region Hovedstaden 2

17 1. Region Hovedstadens prioritering af den samlede indsats på jordforureningsområdet I lov om forurenet jord fastslås det, at den offentlige undersøgelses- og oprydningsindsats som udgangspunkt begrænses til de arealer, hvor der vurderes at være en særlig risiko for skade på grundvand og/eller på menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Der er ifølge 6 i lov om forurenet jord tale om de arealer, hvor der er forurening eller forureningskilder, der kan have skadelig virkning på: 1. grundvandet inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, 2. grundvandet i et indvindingsopland for et alment vandforsyningsanlæg eller 3. mennesker på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads. Vurderingen af om en forurening kan have skadelig virkning på mennesker relaterer sig til den aktuelle anvendelse af arealet på kortlægningstidspunktet Region Hovedstadens principper for prioritering af den offentlige indsats Region Hovedstadens principper for prioritering af indsatsen er beskrevet i regionens Strategi for jordforurening, november Prioriteringen tager udgangspunkt i lovgivningens indsatsområder, og det er regionens opgave løbende at sikre, at indsatsen udføres på netop de forurenede grunde, hvor det vurderes at have den have største miljø- og sundhedsmæssige effekt. Formålet med Region Hovedstadens undersøgelses- og oprydningsindsats er at sikre uforurenet grundvand i tilstrækkelige mængder til dækning af befolkningens nuværende og fremtidige drikkevandsbehov. Herudover er det regionens opgave at sikre, at boliger, børneinstitutioner og offentlige legepladser ikke er påvirket af jordforurening, hvorved mennesker udsættes for en sundhedsrisiko. De forurenede grunde, hvor sundhedsrisikoen kun optræder ved en langtidspåvirkning fra forureningen, prioriteres lavere. Undersøgelses- og oprydningsindsatsen vil først og fremmest finde sted på områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt på områder med følsom arealanvendelse. Det er afgørende for Region Hovedstadens strategi, at denne medvirker til, at der reddes værdifuldt grundvand af god kvalitet. Det er regionens mål at prioritere en indsats, der sikrer de største og bedste drikkevandsressourcer mod forurening eller giver mest mulig sundhed for pengene. I tilfælde hvor der er stor afstand til alternativ drikkevandsforsyning, vil Region Hovedstaden også kunne prioritere mindre drikkevandsressourcer, idet en omlægning i sådanne tilfælde vil være meget omkostningskrævende. 3

18 Udenfor områder med grundvand af god drikkevandskvalitet vil der kun blive iværksat en indsats, såfremt en konkret miljømæssig og økonomisk analyse viser, at der herved opnås en væsentlig og blivende effekt på kvaliteten af drikkevandsressourcen. Det er Region Hovedstadens mål primært at gennemføre oprydninger, der sikrer drikkevandet. Sideløbende med grundvandsbeskyttelsen vil regionen gennemføre oprydninger, der sikrer indeklimaet i boliger og børneinstitutioner. Regionen vil prioritere at fjerne forureninger, som udgør den største trussel mod sundheden. Det kan til eksempel være på børneinstitutioner, hvor forureningstypen og styrken har en afgørende betydning for børnenes sundhed. Region Hovedstaden vil prioritere indsatsen på boliggrunde med indeklimaproblemer højere end indsatsen på boliggrunde med forurenet havejord Bemærkninger til Region Hovedstadens prioritering af indsatsen Sikring af drikkevandsinteresser Region Hovedstaden er inddelt i forskellige drikkevandsområder. I størstedelen af regionen er der områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). I disse områder er grundvandet af meget god kvalitet. I byområderne omkring hovedstaden er grundvandet af mindre god kvalitet, men der indvindes alligevel drikkevand her. Disse områder, som betegnes områder med drikkevandsinteresser (OD), er kendetegnet ved at være tæt bebyggede med en stor koncentration af gamle industriområder. En indsats mod forureninger i disse områder er ofte meget omkostningstung samtidigt med, at indsatsen sjældent giver en markant effekt på kvaliteten af grundvandet. De store grundvandsressourcer af god kvalitet, som udgør grundlaget for fremtidens drikkevand til Region Hovedstaden, ligger primært uden for de tæt bebyggede områder. Det er derfor afgørende, at regionens indsats først og fremmest finder sted i disse værdifulde grundvandsområder (OSD). Endvidere tages der i prioriteringen hensyn til OSD-områder med mindre vandressourcer, hvor afstanden til alternativ vandforsyning er stor og derfor forbundet med store omkostninger. I henhold til Region Hovedstadens strategi vil en indsats i tæt bebyggede områder med gamle industriaktiviteter godt kunne iværksættes, såfremt en miljømæssig- og økonomisk analyse viser, at der herved kan opnås en væsentlig og blivende effekt på kvaliteten af grundvandet. Prioritering af arealanvendelse Ud over den grundvandsbeskyttende indsats vil sager, hvor der konstateres forurening med flygtige stoffer, som indebærer en risiko for indeklimaet i boliger og/eller børneinstitutioner, blive prioriteret. Herudover er det i Region Hovedstadens strategi for jordforurening anført, at borgerne ikke skal påvirkes negativt sundhedsmæssigt af jordforurening. Risikoen for kontakt med forurenet jord er derfor et indsatsområde, hvor forureningen udgør en trussel mod sund- 4

19 heden. Det kan eksempelvis være tilfældet i relation til børneinstitutioner, da mindre børn er specielt eksponerede og sårbare i relation til forurenet jord. Region Hovedstaden vil derfor gennemgå samtlige børneinstitutioner, hvor regionen via kommunerne har kendskab til, at der kan være en kilde til forurening af jorden. Målet er, at disse institutioner undersøges og afværges, hvor dette skønnes påkrævet inden for en 2- årig periode. Kontaktrisikosager, som normalt omfatter forurening med immobile og ikke-flygtige stoffer, prioriteres generelt lavere end indeklimasager. Begrundelsen er, at mennesker, der bor i en bolig, hvor indeklimaet er forureningspåvirket, umiddelbart er mere udsatte end mennesker, der bor på en grund, hvor forureningen udelukkende kan indebære en risiko ved fysisk kontakt. I disse tilfælde kan der rådgives og der kan tages de nødvendige forholdsregler Løbende prioritering af Region Hovedstadens indsats Det er selvsagt ikke muligt for Region Hovedstaden at løse alle jordforureningssager på én gang. Det er derfor nødvendigt at prioritere indsatsen ud fra en miljø- og sundhedsmæssig risikovurdering. Hermed vil de mest kritiske forureninger samt de forureninger, der genererer mest rent vand og jord og/eller mest sundhed for pengene, blive håndteret først. Region Hovedstadens indsats med kortlægning, undersøgelser og afværge af forureninger planlægges og udføres inden for de økonomiske rammer, der årligt afsættes til formålet på regionens budget. Region Hovedstadens prioritering af indsatsen justeres løbende i takt med tilgang af nye kortlægninger af forurenede grunde og ny viden på området. V1-kortlægning Region Hovedstaden prioriterer at gennemføre V1-kortlægning (kortlægning ved mistanke om forurening) i områder med særlige drikkevandsinteresser. Samtidigt prioriteres det at få gennemgået og eventuelt V1-kortlagt grunde med følsom arealanvendelse, hvor der kan være risiko for væsentlige indeklimaproblemer som følge af en jordforurening. Herefter prioriteres gennemførelse af V1-kortlægning i den resterende del af Region Hovedstaden, d.v.s. dels områder med drikkevandsinteresser (OD), hvor der kan være risiko for grundvandet og dels lokaliteter i hele regionen, hvor der kan være risiko i forhold til arealanvendelsen (kontaktrisiko) alternativt risiko for mindre væsentlige indeklimaproblemer som følge af jordforurening. 5

20 V2-kortlægning Region Hovedstaden prioriterer, at forurenede lokaliteter, der kan udgøre en risiko for grundvandet inden for væsentlige OSD-områder, skal undersøges og kortlægges først. På samme tidspunkt prioriteres det at få undersøgt og V2-kortlagt (kortlægning ved viden om forurening) alle forurenede børneinstitutioner samt lokaliteter, der vides at være forurenede med stoffer, der kan give anledning til væsentlige indeklimapåvirkninger i boliger. Undersøgelse og kortlægning af lokaliteter hvor der er kendskab til en mulig forurening med stoffer, der kan indebære en akut sundhedsrisiko ved kontakt, er også højt prioriterede. Endeligt er det højt prioriteret at få kortlagt alle gamle lossepladser i Region Hovedstaden. Det har lavere prioritet at kortlægge de grundvandstruende forureninger i OD-områderne og de lokaliteter i Region Hovedstaden, hvor der vurderes at være en mindre væsentlig risiko i forhold til arealanvendelsen (kontaktrisiko) eller indeklimaet. Afgrænsende undersøgelser og afværgeforanstaltninger Det er Region Hovedstadens mål at sikre, at der fortsat kan indvindes drikkevand fra OSDområder i regionen uden anvendelse af avanceret vandbehandling. Inden for regionens areal indvindes årligt 76,3 mio. m 3 drikkevand med normal vandbehandling. I alt indvindes årligt 80 mio. m 3. For at kunne gennemføre dette mål, er et godt overblik over forureningstruslerne over for grundvandet påkrævet. Det er således afgørende, at Region Hovedstaden kan gennemføre det nødvendige antal afgrænsende undersøgelser og - om nødvendigt - afværgeforanstaltninger på de forurenede lokaliteter i OSD-områderne. Det har ligeledes høj prioritet at få undersøgt, risikovurderet og om nødvendigt gennemført afværgeforanstaltninger på de kendte forureninger, der kan indebære en akut risiko for påvirkning af indeklima i boliger eller en akut kontaktrisiko ved følsom arealanvendelse. Det er derfor højt prioriteret at få undersøgt, risikovurderet og om nødvendigt gennemført afværgeforanstaltninger på alle børneinstitutioner, hvor der er konstateret væsentlig forurening. Ny viden om jord- og vandforurening samt betydningen heraf for grundvand, indeklima og arealanvendelse anvendes i avancerede vurderings- og prioriteringsværktøjer, hvorved undersøgelses- og afværgeindsatsen optimeres. For at minimere trækket på grundvandsressourcerne henholdsvis reducere tidshorisonterne for afværgeforanstaltningerne tilstræbes det at benytte hurtigere in-situ-løsninger til oprensninger frem for langvarige afværgepumpninger. 6

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. maj 2008. Sag nr. 9. Emne: Indberetning til Depotrådet. 2 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. maj 2008. Sag nr. 9. Emne: Indberetning til Depotrådet. 2 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. maj 2008 Sag nr. 9 Emne: Indberetning til Depotrådet 2 bilag Koncern Miljø Regionsgården Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48205000 Direkte 4820

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes anvendelse af kortlægningen Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1 (muligt forurenede) 16.786 grunde

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 20. oktober 2009. Sag nr. 6

Forretningsudvalgets møde den 20. oktober 2009. Sag nr. 6 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. oktober 2009 Sag nr. 6 Emne: Oversigt over den offentlige indsats i henhold til jordforureningsloven - resultat af offentlig kommentering bilag Koncern

Læs mere

Strategi for jordforurening

Strategi for jordforurening Strategi Nov 2007 Koncern Miljø Strategi for jordforurening REN JORD RENT VAND SUNDERE LIV 1 Strategi Jordforurening Indsatsen mod jordforurening er en regional opgave, og fortidens synder vil de næste

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil.

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil. Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød NOTAT Til: Regionsrådet Telefon Direkte Fax Mail Web 38665000 38665700 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Sagsnr.: 13011338

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Enhedschef Carsten Bagge Jensen

Enhedschef Carsten Bagge Jensen Prioriteringsprincipper og parametre i forhold til grundvandet i Region Hovedstaden ATV Vintermøde marts 2013 Enhedschef Carsten Bagge Jensen Disposition Indledning (rammen og omfanget af opgaven) Prioriteringsprincipper

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED Projektleder Ole Frimodt Pedersen Projektleder Henrik Olesen Civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen Orbicon A/S

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget 28-01-2016 Sagsnr. 2016-0006705 Dokumentnr. 2016-0006705-3 Sagsbehandler Anders Jørgensen

Læs mere

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 Miljøstyrelsen og regionerne i Danmark Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume/konklusion... 3 2 Formål... 9 3 Definition af store

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Indberetning 2008 Bilagsdel

Indberetning 2008 Bilagsdel Indberetning 2008 Region Hovedstaden Koncern Miljø Indberetning 2008 Bilagsdel Region Hovedstadens skriftlige indberetning 2008 til Miljøstyrelsen Maj 2009 Koncern Miljø Region Hovedstaden Bilagsoversigt

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2015

Indberetning om jordforurening 2015 Indberetning om jordforurening 2015 Maj 2016 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 14 - Indberetning om jordforureningsindsatsen 2015

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen 1 1 MENU Indledning Organisering af grundvandskortlægningen Udpegninger

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den )

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den ) MILJØ Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet 2014-2017 (revideret den 15-10-2015) Med udgangspunkt i Ledelses- og Styringsgrundlaget for

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere