Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag

2 Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008 Regionsgården Kongens Vænge Hillerød Telefon Fax Mail Web CVR/SE-nr: Journal nr.: Dato: 30. september 2008 Bilag 1, Strategi for jordforurening konkret indsats for oktober 2007 til oktober 2008 Baggrund Regionsrådet har den 30. oktober 2007 vedtaget en strategi for jordforurening. Visionen for jordforureningsområdet er: ren jord rent vand sundere liv. I strategien forklares visionen således: Ren jord og rent vand giver ikke i sig selv et sundere liv, men er et af mange bidrag til at den enkelte kan opnå et sundere liv. Vand er en forudsætning for vores eksistens og rent drikkevand sikrer, at vandet ikke påvirker vores sundhed i negativ retning. Forudsætningen for at indvinde rent vand er at jorden ikke er forurenet. Indledning Koncern Miljø arbejder ud fra den vedtagne strategi for jordforurening, som har fire mål. Målene handler i hovedtræk om: borgernes sundhed prioritering af indsatsen kommunikation med borgeren udvikling på området Dette notat beskriver de aktiviteter, der er udført pr. 1. oktober Det er regionens opgave at sikre drikkevandsressourcerne mod de forureninger, der truer nuværende og fremtidige indvindinger af drikkevand samt sikre mennesker mod stærkere forurenet jord. Der skønnes at være ca lokaliteter som kan være forurenet i Region Hovedstaden, af disse forventes det at er forurenet i større eller mindre omfang. På nuværende tidspunkt er der fundet knap 3100 lokaliteter med forurening. Før Koncern Miljø kan vurdere om en lokalitet har en forurening, der skal fjernes, gennemgår lokaliteten flere faser. Først gennemgås gamle tegninger og oplysninger om tidligere aktiviteter på lokaliteten, herefter gennemføres en indledende fysisk undersøgelse af jord og vand. Hvis forureningen udgør en trussel mod mennesker eller miljø gennemføres endnu en fysisk undersøgelse. Denne undersøgelse skal klarlægge forureningens omfang og styrke og pege mod mulige metoder til oprensning. Herefter

3 sættes egentlige oprensninger i værk og nogle af disse fører til efterfølgende drift af tekniske anlæg. De samlede omkostninger til undersøgelser og etablering/drift af anlæg er skønnet til en størrelsesorden af 4-6 mia. kr. Mål 1 i strategien lyder: Borgerne skal ikke påvirkes negativt sundhedsmæssigt af jord og grundvandsforureninger Målet er at sikre, at borgernes sundhed ikke trues af jord- og grundvandsforureninger. Det skal ske gennem lokalisering af forureninger, ved aktiv indsats mod forureningerne, kontrol med forureningerne og ved rådgivning. Den samlede undersøgelses- og oprydningsindsats er primært blevet foretaget i områder med særlige drikkevandsinteresser samt i områder med følsom arealanvendelse, som bolig og børneinstitution. Delmål - opspore og undersøge forureninger Der er gennemgået historiske oplysninger på 583 grunde, desuden er der udført fysiske undersøgelser på 225 grunde. Det er primært lokaliteter med mulige forureninger med klorerede stoffer, som er undersøgt ved undersøgelserne, idet de klorerede stoffer udgør den største trussel mod drikkevandet. Antallet af undersøgelser samt antal berørte kommuner ses i tabel 1. Denne gennemgang har medført, at der er kommet 452 nye grunde på listen over registreringer. Grænseværdierne for jord, der er forurenet med tungmetaller og tjærestoffer, er blevet ændret af Miljøstyrelsen. På den baggrund er der til dato gennemført en revurdering af ca ejendomme. Delmål - indsats mod forureninger i grundvand Ud af den samlede liste over konstaterede forureninger er der pt. udarbejdet konkrete oprensningsprojekter på 18 grunde og på en del af dem er der igangsat fysiske oprensninger. På to af regionens store forureninger udføres der oprensning. Regionen har i dag 98 anlæg i drift. Indsatserne mod forureningerne har primært været rettet imod klorerede stoffer, og der er her anvendt en række forskellige metoder (biologisk og kemisk nedbrydning, ventilering, afgravning og oppumpning). Størstedelen af driftssagerne drejer sig om oppumpninger af grundvand (61 stk.). Ud over oprensningerne sker der en overvågning af forurenede grunde på 112 lokaliteter. Delmål - indsats mod forureninger på boliggrunde På 5 sager er indeklimaet blevet sikret mod forureningen, ved fx at ventilere under gulv. Antallet af oprensninger og drift af anlæg samt antal berørte kommuner ses i tabel 1 (se side 8). Delmål - dialog med andre aktører på jordforureningsområdet Når borgere eller kommuner ønsker at bygge på forurenede arealer skal de indhente en særlig tilladelse hertil i kommunen ( 8). Denne tilladelse skal i høring i regionen inden tilladelse kan meddeles. Regionen har til dato 715 sager, hvor der bygges eller graves på forurenede grunde. Derudover har der været 40 kommunale påbudssager i høring. For Oliebranchens Miljøpulje har regionen 210 aktive sager. Sagsnr: Side 2

4 Koncern Miljø har etableret dialog møder med kommunerne og samarbejdet med kommunerne forløber godt. Mål 2 i strategien lyder: De tilgængelige økonomiske ressourcer anvendes optimal Målet er at udnytte de økonomiske ressourcer så optimalt som muligt. Det skal ske gennem et godt overblik over kendte forureninger, en løbende vurdering af truslen fra endnu ukendte forureninger, og samlet prioritering af oprydninger, således at indsatser mod forureningerne sker ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning. Delmål - prioritering af indsats Grundvandet som drikkevandsressource er i Hovedstadsområdet under voldsomt pres fra et meget stort antal forurenede grunde. De økonomiske ressourcer i forhold til opgavens størrelse er begrænsede, og med de metoder vi har i dag, vil det tage mere end 50 år, før der er ryddet tilstrækkeligt op til at sikre grundvandsressourcen i Region Hovedstaden. Det store antal forurenede grunde, set overfor den trussel de udgør mod regionens potentielle drikkevandsforsyninger, nødvendiggør en velovervejet indsats. Det betyder at de kommende års prioritering af rækkefølgen af indsatsen bliver afgørende for graden af succes i forhold til at sikre drikkevandet. Regionens overordnede mål er, at indsatsen udføres på de forurenede grunde, hvor der vurderes at være størst miljø- og sundhedsmæssig effekt af indsatsen. I relation til prioriteringen af indsatsen angives i strategien at: Grundvandsbeskyttelse og indeklima prioriteres højere end indsatsen mod risikoen for kontakt med forurenet jord. Beskyttelsen af drikkevandsinteresser Med hensyn til sikringen af drikkevandsinteresser er der angivet følgende præciseringer i strategien: De største drikkevandsressourcer med god kvalitet prioriteres højst Mindre drikkevandsressourcer med godt drikkevand prioriteres ligeledes højt, hvis afstanden til alternativ vandforsyning er stor og hvor en omlægning derfor vil være meget omkostningsfyldt. I områder med drikkevandsinteresser, hvor drikkevandet indvindes under ældre by- og industriområder vil der kun ske en indsats, såfremt en konkret miljømæssig og økonomisk analyse viser, at der kan opnås en væsentlig og blivende effekt på kvaliteten af grundvandet. De største drikkevandsressourcer med god kvalitet er placeret inden for de områder af Region Hovedstaden, som er udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Inden for OSD indvindes godt 90 % af de 75 mio. m 3 drikkevand, der samlet indvindes i regionen, og ca % af de forurenede grunde udgør en trussel mod indvindingen inden for disse områder. De resterende 10 % af drikkevandet indvindes under byområder med en række ældre industriområder tilknyttet. Inden for disse områder er skønsmæssigt mindst 50 % af de forurenede grunde placeret. Oprensninger i de ældre by- og industriområder vil således kun redde 10 % af drikkevandet i regionen og omkostningerne vil være meget store. Sagsnr: Side 3

5 De i strategien vedtagne prioriteringsprincipper betyder, at Region Hovedstadens grundvandsbeskyttende indsats i form af opsporing, undersøgelser og oprensninger af jordforureninger i 2008 og i de kommende, nærmeste år i høj grad vil være rettet mod områderne med de største drikkevandsressourcer af god kvalitet. Dette indebærer, at oprensning af forurenede grunde, som er placeret inden for ældre industriområder, hvor grundvandets kvalitet er forringet, har en lavere prioritering i regionens grundvandsbeskyttende indsats inden for de nærmeste år. Sikring af indeklima Selvstændigt og parallelt med den grundvandsbeskyttende indsats vil Koncern Miljø i hele regionen arbejde med en målrettet indsats mod forurenede grunde med flygtige stoffer, som udgør en risiko for indeklimaet i boliger og børneinstitutioner. Delmål - helhedsbetragtning af grundvandsindsats For at opnå en sammenhængende planlægning og en effektiv udnyttelse af ressourcerne på jordforureningsområdet forudsættes det at regionen koordinerer sin indsats (efter Jordforureningsloven) med statens og kommunernes indsats i henhold til Vandforsyningsloven. Delmål - økonomisk optimering af opgaver For at sikre, at der løbende sker en optimering af undersøgelses- og oprydningsindsatsen anvender og videreudvikler Koncern Miljø interne risikovurderings- og beslutningsstøtteværktøjer i forbindelse med den daglige vurdering og prioritering af indsatsen på forurenede grunde. Mål 3 i strategien lyder: Regionens opgaver skal være forståelige for borgerne, og formidles på en måde der giver borgeren mulighed for at handle fornuftigt i egen interesse Målet er at gøre opgaverne på jord- og grundvandsforureningsområdet mere gennemsigtige for borgerne og andre interessenter. Det skal ske blandt andet ved målrettet information, debat samt deltagelse i relevante møder. Delmål - let adgang til regionens oplysninger Koncern Miljø er ved at opbygge en mere brugervenlig hjemmeside om jordforurening. Brugerne skal på en let og overskuelig måde kunne finde en lang række oplysninger om jordforurening, fx hvor der er forurenet, hvilke regler der gælder for forurenede grunde og gode råd om jordforurening i forhold til sundheden. Koncern Miljø får årligt forespørgsler om forurenede grunde primært fra ejendomsmæglere. Koncern Miljø arbejder på, at ejendomsmæglerne via hjemmesiden kan få svar på forespørgslerne. Som en del af den direkte dialog med borgerne holder Koncern Miljø informationsmøder i forbindelse med konkrete oprensningssager, ligesom Koncern Miljø i større forureningssager har mailgrupper med borgerne/de berørte grundejere. For en af sagerne har Koncern Miljø som forsøg udarbejdet en video, der viser forureningens omfang og formålet med oprensningen. Delmål gennemsigtig prioritering af indsatsen Sagsnr: Side 4

6 For at sikre at borgeren kan få nemmere adgang til oplysninger har Koncern Miljø i 2008 samlet alle regionens oplysninger om de mange tusinde forurenede og muligt forurenede grunde i én database. Oplysninger om prioriteringen skal også lægges på hjemmesiden på en måde så den er tilgængelig og forståelig for alle. Delmål kvalitet i opgaveløsningen Koncern Miljø arbejder løbende med at udvikle koncernens skriftlige materiale, så budskaberne fremstår tydeligt og forståeligt. I breve og pjecer giver Koncern Miljø råd og vejledning, så grundejeren har mulighed for at forholde sig til forureningen og handle ud fra dette. Koncern Miljø tilstræber, at der er klare retningslinjer for omfanget og kvaliteten af undersøgelser og oprensninger, når grundejerne selv ønsker at undersøge og oprense forurening. Mål 4 i strategien lyder: Regionens viden fastholdes og udvikles i tæt samarbejde med forskningsverdenen, og med anvendelse af de nyeste internationale erfaringer og metoder på området Målet er at udvikle og afprøve metoder, processer og værktøjer på jordforureningsområdet. Dette skal bidrage til at styrke kompetencer og viden på området. I målet ligger også, at Koncern Miljø vil være blandt de førende aktører på området. Delmål - vidensopbygning Vidensopbygning i Koncern Miljø omfatter opbygning af kompetencer, deling af erfaringer og indhentning af viden fra ind- og udland. Vidensopbygning er også et hovedelement i Koncern Miljøs projekter med samarbejdspartnere. Koncern Miljø har i 2008 indgået samarbejdsaftaler om vidensdeling med flere parter. De fremgår af tabel 2 (se side 9). Desuden har Koncern Miljø holdt konferenceindlæg og udarbejdet artikler i forbindelse med fagmøder, nationale og internationale konferencer. Koncern Miljø har i 2008 holdt i alt ca. 15 indlæg i forskellige regi. Koncern Miljø har desuden indsendt ca. 10 abstracts til optagelse på danske og udenlandske konferencer i Hvilke steder fremgår af tabel 2. Der har været holdt et seminar for nationale samarbejdspartnere. Her blev Koncern Miljøs strategi, arbejdsområder og udvalgte projekter mm. præsenteret. Der var ca. 80 eksterne deltagere i seminaret. Delmål - innovation Lange driftstider kan indebære en risiko for at udgifterne til drift af anlæg med tiden vil udgøre en større og større del af det samlede budget. Med de metoder, der anvendes i dag, er det dog lykkedes at undgå etablering af flere anlæg med efterfølgende drift. Med den nuværende økonomi betyder det, at den samlede løsning af jordforureningsopgaven vil vare mere end 50 år. Dette lange perspektiv indebærer en risiko for at indsatsen i sidste ende kan komme for sent i forhold til at redde drikkevandsressourcen. Derfor er det vigtigt, at den optimale fremdrift sikres ved procesoptimering, udvikling og prioritering. Sagsnr: Side 5

7 Koncern Miljø arbejder med at identificere nye metoder med henblik på at gøre opgaveløsningen hurtigere, billigere og mere effektiv samt med at afprøve, implementere og dokumenterer nye metoder. Der er i løbet af 2008 således iværksat 5 udviklingsprojekter med ekstern finansiering. Herudover har Koncern Miljø selv finansieret 8 udviklingsprojekter. Af tabel 3 (se side 10) er projekterne nævnt. Delmål - partnerskab I forbindelse med partnerskaber er der udarbejdet et idékatalog, som udgør en del af grundlaget for det fremtidige arbejde med formaliserede partnerskaber. På baggrund af idékataloget er der konkret arbejdet videre med følgende partnerskaber: Udvikling af passiv prøvetager til udtagning af grundvandsprøver i flere niveauer. Parterne er Koncern Miljø, udvikler og rådgiver. Status er, at parterne er udpeget og en indledende accept er givet. Aftalen er ikke endeligt forhandlet på plads. Udvikling af et mixer-hoved til anvendelse ved oprensning med jordblandingsmetoden. Parterne er Koncern Miljø, rådgiver og entreprenør. Status er, at der er givet en indledende interessetilkendegivelse fra både rådgiver og entreprenør. På skitseplan er der kontakt med et internationalt firma der udvikler metode til biologisk fjernelse af olieforureninger. Formålet er at regionen, firmaet sammen med ex. et universitet indgår partneraftale om en bedre brug af metoden. Udfordringer At sikre drikkevandsressourcen og borgerne mod forureninger er en stor udfordring for regionen. Der er mange forureninger og der kommer fortsat nye forureninger til. Der skal være en løbende afvejning af de ressourcer der investeres i området. Da de eksisterende drikkevandsressourcer ikke kan erstattes, er det bydende nødvendigt at foretage de nødvendige oprydninger hurtigst muligt. Dette betyder, at Koncern Miljø i de kommende år skal fokusere på at prioritere de rette oprydninger. Med den samlede horisont i dag på mere end 50 år er der behov for stadig udvikling af nye metoder og teknikker, så den samlede oprensningsindsats kan forkortes. Ventetiden for den enkelte borger vil stadig være lang. Derfor skal borgeren have den nødvendige information om sundhedsrisiko, lov og pligter. Koncern Miljø vil i det kommende år have særligt fokus på følgende områder: Prioritering af forureninger Udvikling af metoder og nye samarbejdsformer Kommunikation med borgeren Indsats mod forureninger på børneinstitutionsområdet Koncern Miljø har indgået et samarbejde med kommunerne om opgaven. Kommunerne indsender oplysninger om mulige forureninger til regionen, der udvælger de børneinstitutioner, som skal undersøges nærmere. Til dato er modtaget oplysninger om 213 børneinstitutioner fra fem kommuner. Koncern Miljø undersøger kun børneinstitutioner, hvor der er oplysninger om mulige kilder til forurening. Hvis en kommune selv undersøger og finder kraftig forurening på en børneinstitution, har regionen tilbudt at Sagsnr: Side 6

8 overtage sagen med henblik på at afgrænse forureningen. Der undersøges pt. 27 børneinstitutioner, hvor der er mistanke om forurening. Afskæring af kontakt med stærkere forurenet jord i børneinstitutioner er prioriteret pga. 0-6 årige børns særlige risiko og følsomhed i relation til forurenet jord. Der udføres pt. en oprydning. Tre kommuner har allerede undersøgt og opryddet deres børneinstitutioner. Sagsnr: Side 7

9 Tabel 1 Opgørelse af aktiviteter i forhold til mål 1 Opgørelse for perioden Fordelt på kommuner oktober 2007 til oktober antal 2008 Historiske redegørelser Indledende undersøgel ser Større undersøgelser Oprydning 18 9 Drift af anlæg (i alt) Monitering (i alt) Byggesager OM-sager* Opgørelse for perioden Fordelt på kommuner oktober 2007 til oktober antal 2008 Kortlægning af forure ning på baggrund af mistanke Kortlægning af påvist forurening Udgår af liste * sager for Oliebranchens Miljøpulje Sagsnr: Side 8

10 Tabel 2 Aktiviteter med vidensopbygning i forhold til mål 4 Samarbejdsaftaler med eksterne parter Steder med konferenceindlæg og artikler Vidensopbygning Rådgiver om udvikling af ny risikovurderingsmetode i forhold til at vurdere risikoen, som er knyttet til et større antal forurenede grunde i et vandopland. Danmarks Tekniske Universitet Rådgiver, entreprenør, og amerikanske entreprenør om konkret oprensningsprojekt. Rådgiver, entreprenør, amerikansk entreprenør og Danmarks Tekniske Universitet om moniterings- og oprensningsprojekt. Foreningen af Miljø-, Plan-, og Naturmedarbejdere i det offentlige (Envina) Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) Videncenter for Jordforurening (VJ) Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) Kommunernes Landsforening (KL) Fælles Nordisk møde om jord- og grundvandsforurening (NordRocs) Sagsnr: Side 9

11 Tabel 3 Udviklingsprojekter i forhold til mål 4 Ekstern medfinansiering Finansiering af Koncern Miljø Udviklingsprojekter Erfaringsopsamling og vurdering af tidshorisonter for bakteriel nedbrydning af forurening med klorerede opløsningsmidler i moræneler. Parterne er Koncern Miljø, Danmarks Tekniske Universitet og Miljøstyrelsen Erfaringsopsamling og evaluering af passiv ventilation som oprensningsmetode. Parterne er Koncern Miljø, Region Sjælland og rådgiver Risikovurdering af pesticidpunktkilder. Parterne er Koncern Miljø, Region Syd, Københavns Energi og rådgiver REMTEC-forskningsprojekt indenfor jord- og grundvandsforureningsområdet i samarbejde med blandt andre Danmarks Tekniske Universitet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Region Syd og danske og udenlandske rådgivere. Videreudvikling af eksisterende beslutningsstøtteværktøj for at fokusere på oprensningsprojekters bæredygtighed og bidrag til global opvarmning. Videreudviklingen understøtter Regionen i at vælge de teknisk, økonomisk samt miljøog energimæssigt mest optimale løsninger og skaber synlighed i forhold til klimakonferencen i Parterne er Koncern Miljø, Videncenter for Jordforurening, Miljøstyrelsen og rådgiver. Bedre bestemmelse af forureningsfrigivelse fra forurenede lokaliteter. Koncern Miljø, Danmarks Tekniske Universitet og rådgiver. Test af muligheder for at forbedre effekt af biologisk oprensning i lerjord. Koncern Miljø og Danmarks Tekniske Universitet. Anvendelse af kunstigt stimuleret bakteriel nedbrydning af forurening med klorerede opløsningsmidler som afværgemetode på 2-3 lokaliteter. Laboratorietest. Parterne er Koncern Miljø, Danmarks Tekniske Universitet og rådgiver. Afprøvning af oprensning af klorerede opløsningsmidler ved bortkogning i jorden. Parterne er Koncern Miljø, rådgiver (dansk og amerikansk) og entreprenør. Udvikling af koncept for risikovurdering og prioritering af forurenede grunde. Parterne er Koncern Miljø og rådgiver. Et parallelt udviklingsprojekt til ovenstående med fokus på risikoanalyse og risikodialog. Parterne er Koncern Miljø og Miljøcenter Roskilde. Afprøvning af kemisk nedbrydning kombineret med jordblandingsmetode til oprensning af forurening med rent produkt af klorerede opløsningsmidler. Parterne er Koncern Miljø, rådgiver, Danmarks Tekniske Universitet og et ame- Sagsnr: Side 10

12 rikansk forskningslaboratorium. Afprøvning af oprensningsmetode til rent produkt af klorerede opløsningsmidler hvor opløseligheden øges og hvor forureningen samtidig nedbrydes kemisk (S-ISCO) eller alternativt bakteriel og kemisk nedbrydning (ABC+metoden). Parterne er Koncern Miljø, rådgiver og amerikanske specialistfirmaer. Sagsnr: Side 11

13 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 10 Emne: Indberetning til depotrådet om jordforurening - resultat af høring i kommunerne 4 bilag

14

15 Indberetning til Depotrådet Region Hovedstaden Koncern Miljø Maj 2008

16 Indholdsfortegnelse 1. REGION HOVEDSTADENS PRIORITERING AF DEN SAMLEDE INDSATS PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET REGION HOVEDSTADENS PRINCIPPER FOR PRIORITERING AF DEN OFFENTLIGE INDSATS BEMÆRKNINGER TIL REGION HOVEDSTADENS PRIORITERING AF INDSATSEN LØBENDE PRIORITERING AF REGION HOVEDSTADENS INDSATS REGNSKABSOVERSIGT 2007 FOR JORDFORURENINGSOMRÅDET EKSKLUSIVE PERSONALEOMKOSTNINGER FAKTA VEDRØRENDE KONCERN MILJØS INDSATS PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET I LUKKEDE BORINGER ELLER AVANCERET VANDBEHANDLING I TVÆRGÅENDE PROJEKTER SAMARBEJDE MED MILJØCENTER ROSKILDE OG KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN REGION HOVEDSTADENS DATABASER (JAR, GEOGIS) OG DET KOMMENDE PRIORITERINGSSYSTEM (GISP) (OG ANDET IT) FÆLLES REGIONALT PROJEKT VEDRØRENDE PRIORITERING AF INDEKLIMASAGER BUDGET 2008 FOR JORDFORURENINGSOMRÅDET EKSKLUSIVE PERSONALEOMKOSTNINGER (MEN INKLUSIVE EVENTUELLE OVERFØRSLER) AKTIVITETSPLANER FOR BUDGETÅRET MÅLSÆTNINGER FOR OVERSIGT OVER DEN FORVENTEDE OFFENTLIGE INDSATS I REGION HOVEDSTADEN PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET I 2008 OG NÆRMESTE ÅR OVERSIGT A OVERSIGT B OVERSIGT C OVERSIGT D DE STORE FORURENINGER STATUS FOR REGION HOVEDSTADENS INDSATS REGION HOVEDSTADENS AKTIVITETER I RELATION TIL DE 50 STORE FORURENINGSSAGER REGION HOVEDSTADENS HIDTIDIGE OG FREMTIDIGE ØKONOMISKE INDSATS PÅ DE STORE FORURENINGSSAGER OVERSIGT OVER DE STORE FORURENINGER Bilag 1: Kort resumé over de store forureninger i Region Hovedstaden 2

17 1. Region Hovedstadens prioritering af den samlede indsats på jordforureningsområdet I lov om forurenet jord fastslås det, at den offentlige undersøgelses- og oprydningsindsats som udgangspunkt begrænses til de arealer, hvor der vurderes at være en særlig risiko for skade på grundvand og/eller på menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Der er ifølge 6 i lov om forurenet jord tale om de arealer, hvor der er forurening eller forureningskilder, der kan have skadelig virkning på: 1. grundvandet inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, 2. grundvandet i et indvindingsopland for et alment vandforsyningsanlæg eller 3. mennesker på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads. Vurderingen af om en forurening kan have skadelig virkning på mennesker relaterer sig til den aktuelle anvendelse af arealet på kortlægningstidspunktet Region Hovedstadens principper for prioritering af den offentlige indsats Region Hovedstadens principper for prioritering af indsatsen er beskrevet i regionens Strategi for jordforurening, november Prioriteringen tager udgangspunkt i lovgivningens indsatsområder, og det er regionens opgave løbende at sikre, at indsatsen udføres på netop de forurenede grunde, hvor det vurderes at have den have største miljø- og sundhedsmæssige effekt. Formålet med Region Hovedstadens undersøgelses- og oprydningsindsats er at sikre uforurenet grundvand i tilstrækkelige mængder til dækning af befolkningens nuværende og fremtidige drikkevandsbehov. Herudover er det regionens opgave at sikre, at boliger, børneinstitutioner og offentlige legepladser ikke er påvirket af jordforurening, hvorved mennesker udsættes for en sundhedsrisiko. De forurenede grunde, hvor sundhedsrisikoen kun optræder ved en langtidspåvirkning fra forureningen, prioriteres lavere. Undersøgelses- og oprydningsindsatsen vil først og fremmest finde sted på områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt på områder med følsom arealanvendelse. Det er afgørende for Region Hovedstadens strategi, at denne medvirker til, at der reddes værdifuldt grundvand af god kvalitet. Det er regionens mål at prioritere en indsats, der sikrer de største og bedste drikkevandsressourcer mod forurening eller giver mest mulig sundhed for pengene. I tilfælde hvor der er stor afstand til alternativ drikkevandsforsyning, vil Region Hovedstaden også kunne prioritere mindre drikkevandsressourcer, idet en omlægning i sådanne tilfælde vil være meget omkostningskrævende. 3

18 Udenfor områder med grundvand af god drikkevandskvalitet vil der kun blive iværksat en indsats, såfremt en konkret miljømæssig og økonomisk analyse viser, at der herved opnås en væsentlig og blivende effekt på kvaliteten af drikkevandsressourcen. Det er Region Hovedstadens mål primært at gennemføre oprydninger, der sikrer drikkevandet. Sideløbende med grundvandsbeskyttelsen vil regionen gennemføre oprydninger, der sikrer indeklimaet i boliger og børneinstitutioner. Regionen vil prioritere at fjerne forureninger, som udgør den største trussel mod sundheden. Det kan til eksempel være på børneinstitutioner, hvor forureningstypen og styrken har en afgørende betydning for børnenes sundhed. Region Hovedstaden vil prioritere indsatsen på boliggrunde med indeklimaproblemer højere end indsatsen på boliggrunde med forurenet havejord Bemærkninger til Region Hovedstadens prioritering af indsatsen Sikring af drikkevandsinteresser Region Hovedstaden er inddelt i forskellige drikkevandsområder. I størstedelen af regionen er der områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). I disse områder er grundvandet af meget god kvalitet. I byområderne omkring hovedstaden er grundvandet af mindre god kvalitet, men der indvindes alligevel drikkevand her. Disse områder, som betegnes områder med drikkevandsinteresser (OD), er kendetegnet ved at være tæt bebyggede med en stor koncentration af gamle industriområder. En indsats mod forureninger i disse områder er ofte meget omkostningstung samtidigt med, at indsatsen sjældent giver en markant effekt på kvaliteten af grundvandet. De store grundvandsressourcer af god kvalitet, som udgør grundlaget for fremtidens drikkevand til Region Hovedstaden, ligger primært uden for de tæt bebyggede områder. Det er derfor afgørende, at regionens indsats først og fremmest finder sted i disse værdifulde grundvandsområder (OSD). Endvidere tages der i prioriteringen hensyn til OSD-områder med mindre vandressourcer, hvor afstanden til alternativ vandforsyning er stor og derfor forbundet med store omkostninger. I henhold til Region Hovedstadens strategi vil en indsats i tæt bebyggede områder med gamle industriaktiviteter godt kunne iværksættes, såfremt en miljømæssig- og økonomisk analyse viser, at der herved kan opnås en væsentlig og blivende effekt på kvaliteten af grundvandet. Prioritering af arealanvendelse Ud over den grundvandsbeskyttende indsats vil sager, hvor der konstateres forurening med flygtige stoffer, som indebærer en risiko for indeklimaet i boliger og/eller børneinstitutioner, blive prioriteret. Herudover er det i Region Hovedstadens strategi for jordforurening anført, at borgerne ikke skal påvirkes negativt sundhedsmæssigt af jordforurening. Risikoen for kontakt med forurenet jord er derfor et indsatsområde, hvor forureningen udgør en trussel mod sund- 4

19 heden. Det kan eksempelvis være tilfældet i relation til børneinstitutioner, da mindre børn er specielt eksponerede og sårbare i relation til forurenet jord. Region Hovedstaden vil derfor gennemgå samtlige børneinstitutioner, hvor regionen via kommunerne har kendskab til, at der kan være en kilde til forurening af jorden. Målet er, at disse institutioner undersøges og afværges, hvor dette skønnes påkrævet inden for en 2- årig periode. Kontaktrisikosager, som normalt omfatter forurening med immobile og ikke-flygtige stoffer, prioriteres generelt lavere end indeklimasager. Begrundelsen er, at mennesker, der bor i en bolig, hvor indeklimaet er forureningspåvirket, umiddelbart er mere udsatte end mennesker, der bor på en grund, hvor forureningen udelukkende kan indebære en risiko ved fysisk kontakt. I disse tilfælde kan der rådgives og der kan tages de nødvendige forholdsregler Løbende prioritering af Region Hovedstadens indsats Det er selvsagt ikke muligt for Region Hovedstaden at løse alle jordforureningssager på én gang. Det er derfor nødvendigt at prioritere indsatsen ud fra en miljø- og sundhedsmæssig risikovurdering. Hermed vil de mest kritiske forureninger samt de forureninger, der genererer mest rent vand og jord og/eller mest sundhed for pengene, blive håndteret først. Region Hovedstadens indsats med kortlægning, undersøgelser og afværge af forureninger planlægges og udføres inden for de økonomiske rammer, der årligt afsættes til formålet på regionens budget. Region Hovedstadens prioritering af indsatsen justeres løbende i takt med tilgang af nye kortlægninger af forurenede grunde og ny viden på området. V1-kortlægning Region Hovedstaden prioriterer at gennemføre V1-kortlægning (kortlægning ved mistanke om forurening) i områder med særlige drikkevandsinteresser. Samtidigt prioriteres det at få gennemgået og eventuelt V1-kortlagt grunde med følsom arealanvendelse, hvor der kan være risiko for væsentlige indeklimaproblemer som følge af en jordforurening. Herefter prioriteres gennemførelse af V1-kortlægning i den resterende del af Region Hovedstaden, d.v.s. dels områder med drikkevandsinteresser (OD), hvor der kan være risiko for grundvandet og dels lokaliteter i hele regionen, hvor der kan være risiko i forhold til arealanvendelsen (kontaktrisiko) alternativt risiko for mindre væsentlige indeklimaproblemer som følge af jordforurening. 5

20 V2-kortlægning Region Hovedstaden prioriterer, at forurenede lokaliteter, der kan udgøre en risiko for grundvandet inden for væsentlige OSD-områder, skal undersøges og kortlægges først. På samme tidspunkt prioriteres det at få undersøgt og V2-kortlagt (kortlægning ved viden om forurening) alle forurenede børneinstitutioner samt lokaliteter, der vides at være forurenede med stoffer, der kan give anledning til væsentlige indeklimapåvirkninger i boliger. Undersøgelse og kortlægning af lokaliteter hvor der er kendskab til en mulig forurening med stoffer, der kan indebære en akut sundhedsrisiko ved kontakt, er også højt prioriterede. Endeligt er det højt prioriteret at få kortlagt alle gamle lossepladser i Region Hovedstaden. Det har lavere prioritet at kortlægge de grundvandstruende forureninger i OD-områderne og de lokaliteter i Region Hovedstaden, hvor der vurderes at være en mindre væsentlig risiko i forhold til arealanvendelsen (kontaktrisiko) eller indeklimaet. Afgrænsende undersøgelser og afværgeforanstaltninger Det er Region Hovedstadens mål at sikre, at der fortsat kan indvindes drikkevand fra OSDområder i regionen uden anvendelse af avanceret vandbehandling. Inden for regionens areal indvindes årligt 76,3 mio. m 3 drikkevand med normal vandbehandling. I alt indvindes årligt 80 mio. m 3. For at kunne gennemføre dette mål, er et godt overblik over forureningstruslerne over for grundvandet påkrævet. Det er således afgørende, at Region Hovedstaden kan gennemføre det nødvendige antal afgrænsende undersøgelser og - om nødvendigt - afværgeforanstaltninger på de forurenede lokaliteter i OSD-områderne. Det har ligeledes høj prioritet at få undersøgt, risikovurderet og om nødvendigt gennemført afværgeforanstaltninger på de kendte forureninger, der kan indebære en akut risiko for påvirkning af indeklima i boliger eller en akut kontaktrisiko ved følsom arealanvendelse. Det er derfor højt prioriteret at få undersøgt, risikovurderet og om nødvendigt gennemført afværgeforanstaltninger på alle børneinstitutioner, hvor der er konstateret væsentlig forurening. Ny viden om jord- og vandforurening samt betydningen heraf for grundvand, indeklima og arealanvendelse anvendes i avancerede vurderings- og prioriteringsværktøjer, hvorved undersøgelses- og afværgeindsatsen optimeres. For at minimere trækket på grundvandsressourcerne henholdsvis reducere tidshorisonterne for afværgeforanstaltningerne tilstræbes det at benytte hurtigere in-situ-løsninger til oprensninger frem for langvarige afværgepumpninger. 6

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 20. oktober 2009. Sag nr. 6

Forretningsudvalgets møde den 20. oktober 2009. Sag nr. 6 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. oktober 2009 Sag nr. 6 Emne: Oversigt over den offentlige indsats i henhold til jordforureningsloven - resultat af offentlig kommentering bilag Koncern

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -2 af 50 Bilag 1 - Side -3 af 50 Bilag 1 - Side -4 af 50 Bilag 1 - Side -5 af 50 Bilag 1 - Side -6 af 50 Bilag 1 - Side -7 af 50 Bilag 1 - Side -8 af 50 Bilag 1 -

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand...

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand... INDBERETNING OM JORDFORURENING 2012 Indhold Indledning... 2 Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3 Status for kortlægning... 4-5 Indsatsen for grundvand... 6-10 Indsatsen for menneskers

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Region Hovedstadens Kommuner Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Tlf. 43 68 68 68 albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-57-6 Rent

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere