Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde"

Transkript

1 Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

2 Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige styrkepositioner inden for lægemiddel- og hjælpemiddelområdet. Innovation af sundhedsydelser giver nye og bedre behandlingstilbud med forhåbentligt et bedre og længere liv for den enkelte borger til følge. Samarbejdet med erhvervslivet om sundhedsinnovationen kan herudover være med til at skabe grundlaget for vores velfærdssamfund ved at videreudvikle vores erhvervsmæssige styrkepositioner inden for området. Regionerne har ansvaret for såvel drift som forskning og udvikling af sundhedsvæsenet og via de regionale vækstfora ansvaret for at udvikle danske erhvervsmæssige styrkepositioner. Det giver en unik mulighed for at koble disse to områder, hvor regionerne selv kan gå forrest og være med til at vise vejen. Sygehusene er en attraktiv samarbejdspartner for erhvervslivet både på grund af deres størrelse, og fordi de er i konstant udvikling - teknologisk, med hensyn til patientbehandling og via afprøvning af nye lægemidler. Sygehusene har endvidere mange medarbejdere, der er vant til at have fokus på udvikling. Endelig er det et område med stærke traditioner for dokumentation og evidens. Regioner og sygehuse har i mange år arbejdet med udvikling og forskning også i samarbejde med det private erhvervsliv. Regionerne har i de senere år stigende fokus på at understøtte en systematisk indsats for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. I folderen beskriver de enkelte regioner, hvordan de arbejder med området. Der er til inspiration en række gode eksempler dels på nye initiativer og enheder, der skal understøtte arbejdet på sygehusene, dels konkrete eksempler på nye samarbejder.

3 Sundhedsinnovation i Nordjylland er i overvejende grad drevet af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Erhvervssamarbejdet i regionen har flere former og knytter an til sundhedsinnovationen på forskellige måder, hvor aktiviteter hvor Vækstforum er involveret dog spiller en stor rolle. Regionens arbejde tager på den måde udgangspunkt i dels Strategien for sundhedsforskning i Region Nordjylland og dels den regionale Erhvervsudviklingsstrategi. Forskningsstrategien Forskningsstrategien fokuserer grundlæggende på at etablere forudsætningerne for en tilfredsstillende behandling af høj kvalitet, og breder visionen ud i kraft af at:... forskning [har] mange andre positive effekter, såsom øget ekstern finansiering og iværksætteri. Endelig skal den sundhedsvidenskabelige forskning i regionen ses som et bidrag til regionens profilering, som innovativt vækstområde, hvor der er attraktivt at bo, og med gode udviklingsmuligheder. Forskningsstrategien indeholder på den måde både et aktivt arbejde med patentering og andre IPR-spørgsmål, et ønske om at understøtte nye virksomheder som spin-off af forskningsaktiviteterne, og som et element i at tiltrække og fastholde højtuddannede i regionen. Erhvervsudviklingsstrategien En af Erhvervsudviklingsstrategiens hovedtemaer er at understøtte Nordjylland som en innovativ region, og derunder sundhedsinnovation. Desuden er det en grundtanke at udviklingen sker i samarbejde og partnerskab mellem de forskellige aktører som illustreret i nedenstående figur:

4 Mere specifikt for sundhedsinnovation har Vækstforum valgt, som et indsatsområde, at videreudvikle den sundhedsteknologiske klynge, som knytter en række virksomheder sammen med forsknings-og udviklingsaktiviteterne på Aalborg Universitet og Aalborg Sygehus. På det praktiske niveau har en række initiativer fået fodfæste og flere er godt på vej. Forskningens Hus Forskningens Hus på Aalborg Sygehus (http://forskningenshus.dk) er etableret som et middel tili at styrke forskning og innovationskulturen. Forskningens Hus både en fysisk og organisatorisk enhed, som råder over 4300 m 2, og indeholder: Forskningsadministration Fundraisning, kommunikation og synliggørelse, EU-kontor Patent og kontraktenhed, teknologioverførelse TechTrans enhed GCP-filial Medicinsk bibliotek Færdighedslaboratorium I Forskningens Hus er forskning, undervisning og innovation under samme tag, hvor der er samlet en række foranstaltninger til at understøtte forskning og teknologioverførelse i bred forstand. Ansatte kan f.eks. leje lokaler til opstart af nye virksomheder, som udspringer fra forskningsaktiviteter m.v. på sygehuset. Herudover er Patent- og Kontraktenheden fysisk placeret i Forskningen Hus med henblik på at tilbyde en række services, f.eks. patentering og erhvervsmæssig nyttiggørelse af opfindelser (dvs. indgåelse af salgs- og licensaftaler). Et fingerpeg om innovationsgraden er antallet af opfindelser, som er blevet behandlet i Patent- og Kontraktenheden: 2003: : : : 3

5 2007: 4 Derudover er der stigende indtægter fra kommercialisering af forskningen. Der er etableret en række initiativer, som alle (bortset fra AMPHI) er støttet af Vækstforum, og som tilsammen viser udviklingstendenserne indenfor samarbejde omkring sundhedsinnovation i Nordjylland. Som et nyere initiativ er der i forlængelse af Forskningens Hus etableret en Ideklinik på Aalborg Sygehus. Ideklinikkens formål er at understøtte idéer, som medarbejdere og patienter genererer, frem til innovationer som i første omgang kan lette og effektivisere arbejdsgangene på Aalborg Sygehus, selvom det er med i billedet at innovationerne kan kommercialiseres. Alliancer Region Nordjylland har derudover etableret et samarbejde med NordDanmarks EU- Kontor og Aalborg Universitet omkring en EU-Sundhedsgruppe, hvor formålet blandt andet er at øge bevidstheden om de muligheder der ligger i de europæiske forsknings- og teknologiprogrammer, samt identificere potentielle udenlandske samarbejdspartnere med henblik på at skabe stærke internationale alliancer. BioMed Community (http://biomedcom.dk) er et samarbejde mellem centrale aktører blandt offentlige og private virksomheder og institutioner med det formål at fremme udviklingen af nye virksomheder, bl.a. via hjælp til forretningsudvikling at styrke de eksisterende nordjyske virksomheder via netværk og samarbejde at tiltrække nye virksomheder og investorer via målrettede fremstød og direkte kontakt at synliggøre de nordjyske kompetencer på sundhedsområdet via markedsføring og dokumentation BioMed Community har pt. Omkring 50 virksomheder i netværket og afholder blandt andet en konference om sundhedsteknologi d. 11. juni i år. Sundhedsinnovation foregår desuden i en anden af de nordjyske klynger: IKT-klyngen Brains Business (http://brainsbusiness.dk) er en sammenlægning af de hidtidige IKT netværk med det formål at skabe en af EU mest attraktive klynger indenfor blandt andet sundheds-ikt. Specielt forudses muligheder indenfor tele-pleje, indlejrede systemer og beslutningsstøtte. Konkrete projekter TELEKAT (http://telekat.dk), der har fokus på at udvikle nye forebyggende pleje- og behandlingsmetoder til kroniske patienter i eget hjem ved brug af tele-pleje. Målgruppen er borgere med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL).

6 AMPHI er et projekt som har ført til implementering af en elektronisk ambulancejournal, som kan sende information til sygehuset om patientens tilstand og indledende behandling før ankomsten til modtagelsen. Systemet er udviklet i samarbejde med Anæstesisektor Nordjylland, Judex A/S, IT-Sundhed og Falck A/S. Der er mere om AMPHI på: Endelig er der initiativer på tegnebrættet, som skal styrke samarbejdet mellem forskningsmiljøer indenfor sundhedsområdet på Aalborg Universitet og relevante virksomheder, og på den måde skabe attraktive innovationsmiljøer både regionalt og internationalt.

7 En Horisontal tilgang i Region Midtjylland Vækstforum Midtjylland har vedtaget en innovationsstrategi, der sætter det mål, at dagens samfundsmæssige udfordringer skal blive morgendagens forretningsområder. Dette gør sig ikke mindst gældende i sundhedssektoren, hvor fremskrivningsmodeller giver anledning til at forberede sig på store forandringer i eksempelvis organisationen mellem primær og sekundær sektor, i patientforløbene, samt i den tilgængelige arbejdskraft. Forandringer, der i mange tilfælde kan tilvejebringes gennem samarbejder mellem sundhedspersonale og private virksomheder om velfærdsteknologiske løsninger med bedre offentlige serviceydelser og træfsikre kommercielle produkter til følge. Men vejen fra rå ide til arbejdende produkt kan være lang og fyldt med farlige huller. Mange gode ideer lider således en krank skæbne, da de enkelte hospitaler ikke altid har de fornødne ressourcer til at tage hånd om alle de forhold, der kan have betydning for et projekts succes fx udbudsjura, patentret, business cases, innovationsledelse, prototyping, fundraising, brugerdreven innovation, identifikation af rette partnere, nyhedsundersøgelser, takstudredning, certificering, opskalering mm. For at styrke den erhvervsmæssige udvikling i relation til sundhedssektoren har Vækstforum Midtjylland iværksat megasatsningen Erhverv- Sundhed som netop har til formål at styrke kommercialisering og implementering af ideer, opfindelser og forskningsresultater. (se nedenstående beskrivelse). Da der er mange gode ideer i regionen har Region Midtjylland flere initiativer på tegnebrættet. Et projekt har mange faser fra den rå ide udvikles, til det færdige produkt kommer i arbejde. Disse faser kræver forskellige kompetencer og midler at gennemføre, og det kan være svært for den enkelte sundhedsinstitution at finde den rette hjælp i et virvar af vertikalt opbyggede offentlige kompetencecentre og puljesystemer, der ofte ikke koordinerer aktiviteter og derfor utilsigtet kan komme til at gøre vold på et projekts grundidé. Region Midtjylland ønsker at tænke på tværs af kasserne at etablere horisontale innovationstrukturer så et projekt til enhver tid bliver ledt videre til de kompetencecentre (afdelinger, stabe), der bedst kan understøtte projektets aktuelle udviklingsfase. Hvordan? Den horisontale tilgang gennemføres på flere forskellige måder. Organisatorisk: Regionens sundhedsstab og afdeling for Regional Udvikling koordinerer projektindsatser, så parallelle aktiviteter undgås og så projekterne tilknyttes de rette kompetencer i de forskellige faser fra udvikling til opskalering.

8 Regionens tværorganisatoriske innovationsenhed Midtlab bestående af konsulenter rangerende fra sundhedsingeniøren til antropologen kan yde en on-site hjælp/innovationskraft til sundhedsinnovationsprojekter (se nedenstående beskrivelse). Ligeledes inddrages juridiske kompetencer fra regionens afdeling Indkøb og Logistik i de enkelte projekter, der måtte have særlige udbudsmæssige udfordringer. Regionens megasatsning Erhverv og Sundhed: hjælp til kommercialisering af ideer fra sundhedssektoren (business cases, patent, prototyping mm.), se nedenstående beskrivelse. Etableringen af centraliserede udviklings- og afprøvningsgrunde i den primære og sekundære sektor med innovationskompetent personale giver nemmere standardisering og udbredelse. Sådanne afprøvningsgrunde rummer stort potentiale for tværregionalt samarbejde og arbejdsdeling, så man også her undgår dobbeltarbejde. Etableret samarbejde mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitets TechTrans Enhed Forskningsstøtteenheden ved Århus Universitetshospital hjælper sygehusets forskere med biblioteksfunktion, fundraising, regnskabsaflæggelse m.v. Fundraisingmedarbejderne rådgiver om hjemtagning af eksterne forskningsmidler, informerer om ansøgningsmuligheder og giver input i udarbejdelsen af ansøgninger. Enheden er bemandet med en daglig leder og syv konsulenter. Støtteordninger: Nu: Risikovillig pulje til modning af Offentlig-Privat Innovationssamarbejder (OPI) i de tidligste faser samt megasatningen Erhverv og Sundhed til gennemførsel af projekter om kommercialisering af ideer fra sundhedssektoren. Snart: Horisontale puljer, der kan yde støtte til projekterne i alle deres udviklingsfaser og på tværs af regionens faglige opbygning. Tanken er, at projekterne således ikke skal starte forfra ved at søge en ny pulje for hver fase med den indbyggede fare for at måtte hakke en hæl og klippe en tå for at passe ind. Igangværende samarbejde med Vækstfonden om projekt Sundhedskapital. Beskrivelser af vækstforum strategi og initiativer på området. Megasatsningen erhverv og sundhed Vækstforum for Region Midtjylland har vedtaget den såkaldte megasatsning indenfor Erhvervsundhedsområdet. Megasatsningen tager udgangspunkt i regionens styrkeposition på sundhedsområdet og sigter mod en erhvervsmæssig nyttiggørelse af sundhedssektorens ressourcer og potentialer. Væsentlige dele af betingelserne for at skabe en egentlig forretningsmæssig udvikling er på plads: Der er internationale styrker på forskningsområderne på it-området og de natur- og sundhedsvidenskabelige områder, en stor og udviklingsorienteret driftssektor samt et voksende budget-, kvalitets- og rekrutteringsmæssigt pres. Hertil kommer en række relevante virksomheder inden for området. Men når det kommer til kommercialisering af forskningsresultater er indsatsen ikke tilfredsstillende, f.eks. udgør regionens kommercialisering inden for hhv. bio- og medtech kun omkring 1 %. Vækstforum har derfor med megasatsningen Erhverv-sundhed igangsat en indsats, der skal sætte øget fokus på kommercialisering af ideer, opfindelser og forskningsresultater. Indsatsen omhandler følgende initiativer:

9 Etablering af udviklingsplatformen CareTech Innovation. Caretech Innovation skal skabe forretningsbaseret og forskningsbaseret nyudvikling inden for sundheds-it. Caretech skal i den tre-årige projektperiode udvikle ca. 15 nye projekter, der skal skabe innovative itløsninger i sundhedssektoren. Projekterne skal alle have et forretningsmæssigt perspektiv og forskning på internationalt niveau. Desuden vil der være fokus på brugerdreven innovation. Etablering af udviklingsplatformen MedTech Innovation Center MTIC. MTIC har til formål at accelerere udviklingsprocessen i eksisterende virksomheder og spændende projekter med globalt potentiale for derigennem at optimere deres time to market. Samtidig skal MTIC arbejde for at øge kompetenceniveauet inden for medtech og biotech i regionen og for at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og kapitalmarkedet nationalt og internationalt Etablering af en generel innovationsindsats i sundhedsvæsenet, startende med Innovationshospitalet Horsens. Formålet med etablering af en generel innovationsindsats i sundhedssektoren er at sikre, at de gode ideer der genereres i sundhedsvæsenet bidrager til erhvervsudvikling og øget innovation inden for sektoren. Endelig deltager Region Midtjylland i et samarbejde med Projektafdelingen for Det ny Universitetshospital vedrørende udvikling og innovation i forbindelse med byggeprocessen. Der er ved at blive udviklet en metode og proces, der skal skabe innovation og udvikling i hele projektet. Formålet med projektet er at sikre, at det nye hospital får nytte af forskning, udvikling og erfaringer indenfor alle relevante fagområder, herunder arbejde for et øget erhvervsmæssigt spin-off i forbindelse med byggeriet. Kontakt: Pulje for offentlig-privat innovation (OPI): Vækstforum for Region Midtjylland vil gerne bidrage til udviklingen af nye samarbejdsformer, der kan skabe synergi mellem innovationsprocesserne i den offentlige og private sektor. Det er Vækstforums udgangspunkt, at den offentlige og private sektor i fællesskab kan udvikle forretningsmæssigt rentable løsninger på de udfordringer, som den offentlige sektor konfronteres med, f.eks. krav om øget velfærd og højere service. Nutidens samfundsmæssige udfordringer kan således blive til morgendagens forretningsområder, hvis den offentlige og den private sektor samarbejder aktivt og ligeværdigt om at skabe nye træfsikre og kommercielle løsninger, som markedet ellers ikke ville kunne tilbyde. Det er netop, hvad en ny type samarbejde OPI går ud på. Samarbejdet er dog ikke uden juridiske og processuelle udfordringer, da der her betrædes ny jord. Derfor har Vækstforum og Regionsrådet for Region Midtjylland afsat 5 mio. kr. af de regionale midler for erhvervsfremme til en formålsbestemt pulje for projekter under Offentlig- Privat Innovation (OPI). Puljen har til formål at modne OPI partnerskaber i deres tidligste fase ved at yde hjælp til at fjerne de knaster, som forhindrer projekterne i at komme godt fra start. Kontakt:

10 Midtlab: Midtlab er en fleksibel og mobil enhed, der arbejder på tværs af den offentlige og den private sektor, kommuner, regioner og den tredje sektor for at søge innovative løsninger og nye og effektive veje i udviklingen af velfærdssamfundets opgaver og ydelser. MidtLab er tilknyttet afdelingen for Innovation & Forskning under Regional Udvikling. Samfundet og dermed regionen - står over for en lang række udfordringer eller kriser, med mangel på arbejdskraft, finanser, fødevarer og energi, samtidig med at vi får markant flere ældre/syge og borgernes krav til de offentlige serviceydelser stiger. Der er behov for at tænke og handle anderledes: eksperimentere med innovation på tværs af institutions- og organisatoriske grænser, hvis vi skal kunne løse velfærdsopgaverne på sigt. Dette er MidtLabs primære arbejdsopgave. Midtlab består af en fast kerne af innovationskonsulenter rangerende fra sundhedsingeniøren til antropologen plus en løsere tilknyttet skare af medarbejdere fra Regional udvikling, HR samt interne og eksterne kompetencer (design, jura mm), der kan inddrages i arbejdet efter behov. På denne måde sikrer Midtlab, at en given opgave løses med de bedst og mest relevante kompetencer på tværs af interne og eksterne faggrænser. Midtlab er en indtægtsdækket virksomhed, der sælger hjælp til at drive innovationsprocesser. Koncernbærende aktiviteter for Regionen udføres gratis, mens større driftsopgaver udføres mod betaling. Kunderne er typisk kommuner, hospitaler og andre af regionens egne institutioner. Kontakt: Patent- og kontraktenheden ved Aarhus Universitet et er målet for Aarhus Universitet, at bidrage til i samspil med erhvervslivet at udvikle nye teknologier og virksomheder samt at styrke Danmarks konkurrenceevne. Universitetet ønsker, at relevante forskningsresultater nyttiggøres og bidrager til erhvervs- og samfundsudviklingen. Derfor er viden- og teknologioverførsel fra forskning til erhvervsliv et højt prioriteret område. Aarhus Universitet har som en del af sin strategi besluttet, at omfanget af teknologioverførsel og forskningsbaseret innovation mellem universitetet og erhvervslivet skal forøges. Patent- og Kontraktenheden faciliterer og understøtter teknologioverførsel fra universitetet til det danske og internationale erhvervsliv. Patent- og Kontraktenheden er sekretariat for Patentudvalget og teknologioverførselsenhed for Region Midtjylland inkl. Aarhus Universitetshospital. Patent- og Kontraktenheden har to primære arbejdsområder: Det ene arbejdsområder relaterer til forskningssamarbejde. Samarbejdet kan være mellem universitet og erhvervslivet, andre universiteter eller andre eksterne parter. Patent- og Kontraktenheden sikrer, at der bliver indgået en tilfredsstillende kontrakt for forskningssamarbejdet, som er i overensstemmelse med gældende regler, herunder universitetets egne retningslinjer for samarbejdsaftaler. Det andet hovedområde vedrører arbejdet med patenterbare opfindelser, som gøres af ansatte ved Aarhus Universitet eller hos Region Midtjylland. Det er enhedens opgave at sørge for, at de opfindelser, som universitetet eller regionen overtager rettighederne til, søges patenteret og kommercialiseret.

11 Patent og Kontraktenheden har et udstrakt samarbejde med Region Midtjylland på tech-trans området. Alle forskningssamarbejdsaftaler, som indgås på universitetshospitalerne, kommer således via Klinisk Institut til enheden, der varetager den juridiske behandling heraf. Derudover fungerer Patent- og Kontraktenheden også som teknologioverførselsenhed for Region Midtjylland, således at alle opfindelser, der gøres af ansatte ved Region Midtjylland, indberettes til Patent- og Kontraktenheden, som på vegne af og i tæt samarbejde med Region Midtjylland foretager den videre sagsbehandling. På denne måde forenes kræfterne for regionen og universitetet, hvilket giver en meget stor fordel i forhold til såkaldt kritisk masse. Aarhus Universitet er medstifter af University Technology Network, der er et unikt samarbejde mellem Aarhus, Aalborg og Syddansk Universitet. Her præsenteres en stor del af de Regions- samt universitetetstilgængelige teknologier for potentielle aftagere og samarbejdspartnere Derudover bidrager DJF Tech Trans til teknologioverførsel på det jordbrugsvidenskabelige område gennem klynge-dannelse inden for udvalgte forskningsområder Kontakt: Kristine Kjer Hansen, Århus Universitet: Central Denmark s EU Office Indsatsen har i 2008 rettet sig mod kommunale og regionale initiativer på sundhedsområdet såvel som mod virksomheder, der producerer produkter eller IT-løsninger til sundhedssektoren. I starten af året offentliggjorde EU s Folkesundhedsprogram hvilke aktiviteter, de ville støtte i CDEU opfangede i den forbindelse flere sundhedsprojekter, der søgte partnere, og sendte denne information, sammen med rådgivning om det specifikke projekt og selve Folkesundhedsprogrammet, videre til relevante partnere i Midtjylland. Derudover har der løbende været dialog med forskellige offentlige aktører på sundhedsområdet i Midtjylland om, hvordan man kan søge støtte til sundhedsprojekter inden for programmer rettet mod unge eller bysamarbejde. CDEU har endvidere afholdt en workshop om sundhedsinnovation, som satte fokus på støttemuligheder for virksomheder, der arbejder med produkter og IT-løsninger til sundhedssektoren. Workshoppen gav tre eksempler på succesfuldt samarbejde mellem midtjyske forskningsinstitutioner og virksomheder, som har modtaget EU-støtte. Desuden blev de forskellige støttefunktioner inden for dette område præsenteret. Der var en god fordeling mellem forskere og virksomhedsrepræsentanter blandt de ca. 70 deltagere i arrangementet. En del blev også til den efterfølgende networking. Efter workshoppen er der kommet flere henvendelser angående projektmuligheder, og CDEU vil i løbet af 2009 kontakte flere af deltagerne om konkrete muligheder. I Bruxelles er det europæiske netværk blevet udvidet gennem deltagelse i flere arrangementer og netværk på sundhedsområdet. Der er dermed skabt god basis for i højere grad at matche lokale og regionale sundhedsaktører i Midtjylland med lignende aktører andre steder i EU, så de kan lære af hinanden i EU-støttede projekter

12 Resumé Vækstforum har i handlingsplan for fokuseret på Velfærdsteknologier- og service inden for social og sundhedsområdet som ét af fire forretningsområder. Derudover er Region Syddanmark medinitiativtager og væsentlig drivkraft i et initiativ, som har til formål at skabe et internationalt kraftcenter for udvikling, implementering og udbredelse af velfærdsteknologi og service inden for social og sundhedsområdet. Initiativet kaldes Velfærdsteknologi.nu og beskrives nærmere på hjemmesiden Der er desuden taget initiativ til oprettelsen af en implementeringsenhed, som skal sikre idéopsamling og udbredelse af nye teknologier, samt til etableringen af afprøvningsfaciliteter for velfærdsteknologier på tværs af regionens sygehuse og i samspil med kommunerne. Èt forretningsområde i regi af syddansk Vækstforum Det syddanske Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi rummer indsatsområdet Det sunde liv. Inden for dette indsatsområde har Vækstforum i handlingsplan for fokuseret på Velfærdsteknologier- og service inden for social og sundhedsområdet som et selvstændigt forretningsområde. Vækstforums satsning har bl.a. som målsætning gennem offentlig-privat samarbejde at 1) Frigøre arbejdskraftressourcerne i social- og sundhedsområdet til andre funktioner gennem brug af nye teknologier og serviceydelser; 2) Skabe flere nye vækstvirksomheder inden for velfærdsteknologi og service; 3) Skabe højere værditilvækst i eksisterende virksomheder inden for velfærdsteknologi og -service i regionen. Vækstforums fokusering spiller sammen med regeringens kvalitetsreform. I finansloven for 2008 er der afsat samlet 3 mia. kr. fra til medfinansiering af investeringer i udvikling og udbredelse af ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg. I Region Syddanmark er der siden medio 2008 genereret projekter for mere end 74 mio kr inden for velfærdsteknologi. Det drejer sig om projekter såsom: Tele-hjertesvigt, hvor en patientkuffert muliggør kommunikation mellem patient og sygehus;

13 Sund Vækst, som blandt andet omhandler anvendelse af robotteknologi til en genoptræningsmåtte samt telemedicinsk sårbehandling, hvor dialogen mellem patient og behandler foregår via Internettet, elektronisk papir og mobiltelefon, og hvor behandleren optager billeder af såret ved hvert besøg som sendes til journalen, hvor de straks registreres uden brug af personaleressourcer; Teletolkning per videokonference, hvor OUH, efter et velgennemført pilotprojekt står i spidsen for en regional udbredelse af teknologien. Der skal etableres et centralt center i Odense, som kan servicere alle hospitalsenheder i regionen. Tolkeservicen foregår via en teleløsning. Foruden at spare arbejdskraft i form af tolke, giver teletolkning også mulighed for tidsbesparelser i de konkrete konsultationer og i hele arbejdstilrettelæggelsen; Servicedesign på Odense Universitetshospital, som skal højne serviceniveauet på de kliniske afdelinger ved at anvende patienthotelkonceptet; Elektroniske låseenheder, hvor tidsforbrug til nøglehåndtering reduceres og hvor serviceniveauet for berørte borgere højnes; Afprøvning af nye teknologier til flytning og vending. Vækstforum har yderligere fået udarbejdet rapporter, der kortlægger velfærdsteknologier på regionens sygehuse og regionens erhvervsmæssige styrker på velfærdsteknologiområdet. Rapporterne kan downloades fra hjemmesiden Der findes endnu ikke en entydig definition på Velfærdsteknologi. En anvendt forståelse kan være produkter eller løsninger hvis tilsigtede funktion kan øge effektiviteten i offentlige pleje- og sundhedsydelser, og som dermed potentielt er arbejdskraftbesparende. Kilde: 12. møde i Danmarks Vækstråd, 2009, Bilag 5B Analyse af erhvervspotentiale og barrierer i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger Velfærdsteknologi.nu Region Syddanmark har sammen med Odense Kommune, Syddansk Universitet og Servicestyrelsen taget initiativ til Velfærdsteknologi.nu, der har til formål at skabe et internationalt kraftcenter for udvikling, implementering og udbredelse af velfærdsteknologi og service inden for social og sundhedsområdet. Gennem offentligprivat samarbejde skal der skabes nye teknologiske løsninger, som giver en bedre kvalitet i ydelserne til borgerne, skaber bedre arbejdsvilkår for medarbejdere, frigiver arbejdskraft og samtidig fremmer nye forretningsområder og produkter i regionens virksomheder. Initiativet tager udgangspunkt i de særlige erhvervsmæssige styrker og vidensmæssige kompetencer, der findes i Odense, men skal involvere hele regionen. Som det fremhæves i regionens partnerskabsaftale med staten, drejer det sig blandt andet om robotteknologi og telemedicin. Velfærdsteknologi.nu samler relevante og væsentlige aktører om en fælles vision og handlingsplan. Samarbejdet indbefatter for øjeblikket bl.a. Odense og en række andre kommuner i regionen, Syddansk Universitet, MedCom, MedCom International, Servicestyrelsen, Designskolen Kolding, Udviklingsforum Odense, Udviklingsråd Sønderjylland, Dansk Center for Robotteknologi, RoboCluster (klynge af virksomheder inden for automatisation og robotteknologi), AluCluster, University College Lillebælt,

14 FOA, University College Syd, University College Vest samt Region Syddanmark, herunder Odense Universitetshospital. Initiativet er åbent for alle der interesserer sig for Velfærdsteknologi. Odense Kommune og Region Syddanmark går foran med at stille faciliteter til rådighed for afprøvning af nye og/eller tilpassede teknologier på institutioner, plejehjem og sygehuse. Initiativet Velfærdsteknologi.nu har fungeret som katalysator for igangsætning af nye projekter, skabt overblik over finansieringsmuligheder, synliggjort fælles styrker på velfærdsteknologiområdet, og samlet kommuner, institutioner, virksomheder og region om forretningsudvikling af arbejdskraftbesparende velfærdsteknologier. Initiativet beskrives yderligere på hjemmesiden Kick-off konference for Velfærdsteknologi.nu Lanceringen af initiativet velfaerdsteknologi.nu markeres med en kick-off konference på Bramstrup Gods ved Odense d. 20. april Konferencen indeholder et messeområde, hvor virksomheder, institutioner og organisationer fremviser konkrete velfærdsteknologiske produkter og projekter. Konferencen henvender sig til virksomheder, hospitaler, forskere, erhvervsfremmeaktører og fagfolk inden for social- og sundhedsområdet. Konferencen sætter fokus på, hvad der konkret kan gøres for yderligere at sætte skub i det velfærdsteknologiske lokomotiv inden for erhvervsudvikling, samt social- og sundhedsområdet. Udnyttelse af idéer og implementering af velfærdsteknologi Region Syddanmark har taget initiativ til oprettelsen af en velfærdsteknologienhed og en velfærdsteknologisk projektbørs med en dedikeret medarbejderstab. Enheden skal systematisk arbejde med velfærdsteknologier så medarbejderes og ildsjæles store engagement omsættes til en høj innovationsgrad på tværs af alle regionens sygehuse og i samspil med kommunerne. Enheden skal bistå med inddragelse af relevante fagkompetencer og kendskab til dokumentation i klinisk og kommerciel forstand i alle projektets faser fra idé til implementering. Enheden skal kort sagt sikre, at der fokuseres på de teknologier og løsninger, hvor potentialet er størst, samt at teknologier og løsninger koordineres på tværs af regionens sygehuse og i forhold til virksomheder, forskningsverden og primærsektor. Initiativet igangsættes som et joint-venture mellem Regional Udvikling, Sundhedsstaben, IT og Psykiatri i Region Syddanmark. Enheden vil indgå i tæt samarbejde med Syddansk Universitet omkring støtte til patentering og kontrakter, og inddrager dermed alle relevante fagkompetencer i dets arbejde fra projektstart til - slut.

15 Kontakt: Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde i Sundhedsstaben Alle relevante afdelinger i Region Syddanmarks Sundhedsstab deltager i og bidrager til Vækstforums satsning på Velfærdsteknologier- og service inden for social og sundhedsområdet. Derudover sker der en række initiativer i regi af Region Syddanmarks politik for sundhedsforskning, som er relevante i denne sammenhæng. En handlingsplan for sundhedsforskning i erhvervssamarbejde er under udarbejdelse. Handlingsplanen indeholder en række initiativer der skal styrke rammevilkår og/eller udbrede best practice indenfor samarbejde med regionalt, nationalt og internationalt erhvervsliv herunder kontraktforskning, forskningssamarbejde, kliniske medicinafprøvninger mm. Handlingsplanens forslag valideres ved besøg hos forskere med stor erfaring i erhvervssamarbejde og ved virksomheder med forskningssamarbejder på offentlige forskningsinstitutioner. Derudover er samarbejdet mellem Region Syddanmark og Syddansk Universitet om patentering og kommercialisering af forskningsbaserede opfindelser forankret i Sundhedsstaben. På dette område pågår der pt. et arbejde med at sikre øget forankring og vidensopbygning decentralt på de enkelte sygehuse og afdelinger med henblik på at sikre at alle potentielle opfindelser indberettes og at alle forskere kender til de infrastrukturer og services, der findes på dette område. Der arbejdes også med at synliggøre områdets succeshistorier og muligheder. Kontakt:

16 Resume: I region Sjælland er der fokus på sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde både i Vækstforums strategi og handlingsplaner, ligesom sundhedsinnovation udgør et prioriteret område i Den Regionale Udviklingsstrategi. I den Regionale Udviklingsstrategi er sundhedsområdet et selvstændigt fokusområde som ligeledes inddrages i regionens innovationsindsats. Innovationsindsatsen skal forbedre den offentlige service ved at styrke samspillet mellem vidensinstitutioner, private virksomheder og offentlige institutioner under nye former. I vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi indgår medico-sundhed og det sociale område som væksterhverv, hvor der lægges vægt på at inddrage private virksomheder i kommercialiserings- og innovationsprocessen inden for medico-sundhedsområdet. Som en udmøntning af strategien har vækstforum bl.a. gennemført en ideindkaldelse til projekter som satte fokus på sundhed, wellness, fødevareudvikling og oplevelser i kombination. Idéindkaldelsens formål er at nedbryde barrierer mellem offentlige og private parter og støtte nye måder at udvikle ydelser og produkter på. På nuværende tidspunkt bliver der gennemført 4 projekter i vækstforumregi, samt et stort sigtelinje-projekt inden for sundhedsområdet, som alle er rettet imod sundhedsinnovation. Medarbejder- og brugerdreven innovation på Sygehus Syd. Reality lab - Fremtidens sengeafsnit Reality lab Fremtidens sengeafsnit er et projekt som gennemføres i samarbejde med Sygehus Syd og Forskerparken CAT. Projektet vil indeholde et pilotforløb omkring temaet fremtidens sengeafsnit, som er yderst relevant i relation til udbygninger af regionernes sygehuse. Projektet, er blevet formuleret på baggrund af et tidligere udviklingsforløb i samarbejde med CAT forskerpark og Sygehus Syd, som blandt andet indeholdte en workshop om fremtidens sengeafsnit. Projektet skal udvikle metoder, værktøjer og konkrete faciliteter til et fuldskala laboratorium, Reality Lab. Formålet er, at sundhedspersonale i samarbejde med brugere og private virksomheder kan skabe nye og bedre produkter samt serviceydelser til sundhedssektoren gennem innovative processer. Udover etablering af et Reality Lab arbejder Sygehus Syd på at ansætte en

17 innovationsmanager og oprette et innovationssekretariat for at styrke den bruger- og medarbejderdrevne innovation på Sygehus Syd. Resultaterne af projektet forventes at være udvikling af arbejdsprocesser som reducerer arbejdskraft behovet, udvikling af kommercielle produkter og services i samarbejde med regionale og nationale virksomheder, større arbejdsglæde og trivsel samt bedre muligheder for at fastholde og rekruttere personale. Vidensforum Sjælland/Sundhedskonsortiet Videnforum Sjælland er et netværk som består af 17 kommuner, hvis indsats koordineres af Næstved kommune. Vidensforum Sjælland skal hjælpe virksomheder, som leverer sundhedsrelaterede ydelser og produkter, med at komme i kontakt med relevante instanser i den offentlige sundhedssektor. I regi af Vidensforum Sjælland er der nedsat et sundhedskonsortium, der er et netværk af virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner, patientforeninger m.fl. Vidensforum Sjællands fokus er på udvikling af nye produkter og ydelser inden for medico-sundhed. I projektet indgår en række konkrete udviklings- og innovationsforløb, hvor virksomheder inden for medico-sundhed samarbejder med offentlige aktører med henblik på at udvikle nye produkter og ydelser. Der er bl.a. afholdt en række workshops, hvor der er blevet formuleret flere udviklingsprojekter. De nuværende erfaringer fra projektet peger på, at der kan være potentialer for at gennemføre et arbejdskraftbesparende projekt inden for genoptræningsområdet samt videreførende erfaringerne fra robotteknologi. Vidensforum Sjælland har inddraget Teknologisk Institut og CAT i arbejdet. Projekt KLAR Projekt KLAR har fokus på efteruddannelse, bl.a. inden for sundhedsområdet. Projektet blev igangsat i august 2008 i regi af Selandia- Center for erhvervsrettet uddannelse, har allerede resulteret i en bred vifte af efteruddannelsestilbud. I forhold til social- og sundhedsområdet er det lykkes at udvikle et efteruddannelsesforløb i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Greve Kommune. Med den særligt skræddersyede efteruddannelse har en privat virksomhed, som arbejder med sundhedsopgaver for kommunen, fået opkvalificeret sine medarbejdere, hvilket har resulteret i stor tilfredshed hos virksomheden. Realkompetenceløft til vækst Projektet med CELF (Center for Erhvervsrettet Uddannelse Lolland- Falster) i spidsen sætter fokus på realkompetencer og behovet for kvalificeret arbejdskraft inden for produktion, håndværk og social- og sundhedsområdet. Projektet vil udvikle og afprøve redskaber til afklaring af realkompetencer. Projektet skal medvirke til at motivere kortuddannede medarbejdere til efteruddannelse i det formelle uddannelsessystem. Projektet har deltagelse af ti uddannelsesinstitutioner, som er erhvervsskoler og social- og sundhedsskoler og regionens to nuværende kompetencecentre. Herudover deltager op til 20 mindre virksomheder og op til 400 medarbejdere, der arbejder i disse virksomheder. Foruden projektholderen CELF, indgår en række sosu skoler og erhvervsuddannelsescentre. Planen er, at

18 hver institution inviterer to private virksomheder til at deltage i projektet, der således kommer til at involvere op til 450 medarbejdere og ledere i alt. Endelig udgør vækstforum Sjællands kontrakt med Invest in Denmark en anden vigtig kilde til innovation inden for sundhedsområdet. Kontrakten indeholder bl.a. et mål om at Invest in Denmark skal fremme lokaliseringen af videns intensive virksomheder i regionen. Kontrakten har bl.a. medført lokalisering af en udenlandsk medicinal virksomhed med 35 ansatte i regionen. Af tidligere succesfulde projekter, som bygger på samarbejde mellem region Sjællands sundhedsinstitutioner og private virksomheder kan RoboBraille fremhæves. RoboBraille er en baseret tjeneste, som kan oversætte dokumenter til syntetisk tale og forkortet punktskrift. Tjenesten understøtter målsætningen om at flest mulige mennesker skal have mulighed for at tilgå digitale informationer og opnå selvhjulpenhed i hverdagen. I øjeblikket understøtter RoboBraille Dansk, Engelsk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Græsk og Litauisk. RoboBraille er udviklet af Synscenter Refsnæs i Kalundborg i samarbejde med Sensus ApS i Hillerød. Tjenesten bliver bl.a. finansieret og videreudviklet for midler fra Velfærdsministeriets Satspulje og Undervisningsministeriet. Det danske RoboBraille projekt vandt e-accessibility prisen ved Europa Kommissionens e-inclusion Awards Sigtelinie-projektet Overordnet udgør sundhedsinnovation i stigende grad et højt prioriteret satsningsområde for Region Sjælland og Sigtelinije projektet er helt centralt i det nuværende arbejde. Projektet har til formål at imødegå den stigende mangel på personale i sundhedsområdet ved at igangsætte innovationsprojekter inden for rekruttering og fastholdelse af personale, udvikling af attraktive arbejdspladser samt arbejdstilrettelæggelse og arbejdsdeling inden for sundhedsområdet. Alle institutioner på sundhedsområdet og socialområdet er blevet inviteret til at indsende innovationsprojekter for deres felt som kan bidrage til formålet for indsatsen. Projektet har oplevet en overvældende interesse og har modtaget mere end 150 projektideer til puljen på 82 mio. kr. Fremtidig indsats Sundhedsinnovation udgør et centralt indsatsområde for Region Sjælland, også i fremtiden. Regionen og Vækstforum Sjælland er ved at opbygge sin politik og udvikle nye initiativer inden for området. Bl.a. arbejdes i samarbejde med et ekspertpanel for innovation på en model for offentligt privat samarbejde, som skal fremme udvikling og kommercialisering af produkter til det offentlige. Et centralt område inden for Offentlig Privat innovation i region Sjælland er social- og sundhedsområdet. Der er indledt et arbejde som skal styrke og fremme sygehusenes kommercialisering af nye produkter og serviceydelser samt patentering og virksomhedsetablering i forbindelse med forskningsresultater. Forskellige former for samarbejdsformer og måder at implementere og udmønte technology- og knowledgetransfer bliver pt. undersøgt.

19 Resume Hospitalerne i Region Hovedstaden har gennem de seneste år haft samarbejde med erhvervslivet højt på dagsordenen, ikke mindst i tilknytning til den kliniske forskning. Et tæt samarbejde om forskning og udvikling mellem hospitalerne og erhvervslivet spiller således en stor rolle for udviklingen og konkurrenceevnen i den biosundhedsklynge i hovedstadsregionen, som i dag står blandt de absolut førende på verdensplan.. Region Hovedstaden vedtog i 2007 Politik for Sundhedsforskning. Via årlige handlingsplaner arbejder regionen målrettet på at etablere de strukturer, som skal hjælpe forskerne på regionens hospitaler, når de gerne vil forske, innovere og samarbejde med erhvervslivet om udvikling og kommercialisering af nye produkter og processer. Regionens teknologioverførselsenhed, Tectra, bistår med rådgivning og vejledning om kommercialisering og samarbejdsaftaler med erhvervslivet. Tilsvarende hjælper regionens forsknings- og innovationsstøtteenhed, FIE, med at skaffe eksterne forskningsbevillinger. Og som det seneste skud på stammen har Region Hovedstaden sammen med Københavns Universitet og DTU etableret et fælles EU-kontor, creodk, som skal sikre, at hovedstadsregionen markerer sig stærkere i forhold til at tiltrække forskningsbevillinger fra EU's rammeprogrammer. Grundlaget for hele indsatsen er den store idérigdom blandt forskere og øvrige medarbejdere på hospitalerne. Men der er potentiale for mere. Derfor igangsætter Region Hovedstaden nu en markant satsning på sundhedsinnovation gennem etablering af Center for Sundhedsinnovation og Medico Innovation Center. Teknologioverførsel, fundraising, samarbejde med erhvervsliv og universiteterne Udviklingen af samarbejdet med erhvervslivet og andre aktører om innovation, udvikling og forskning kræver en indsats på flere fronter. Samarbejde mellem offentlig og privat forskning og innovation samt ekstern medfinansiering af forskningen er helt afgørende for hurtig og effektiv udvikling af morgendagens lægemidler og behandlingsmetoder til gavn for patientbehandling og erhvervsudvikling. Region Hovedstadens hospitaler er en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med biosundhedsindustriens kliniske forsøg. Som eksempler kan nævnes: En forsker på Herlev Hospital, der samarbejder med en dansk virksomhed om at udvikle en elektrode til brug i kræftbehandling ved hjælp af strøm til brug for behandling af hjernesvulster. Et mangeårigt, tæt samarbejde på diabetesområdet mellem regionens hospitaler, Novo Nordisk og Steno Diabetescenter. Kræftforskere på flere af regionens hospitaler arbejder med at identificere vacciner til brug i kræftbehandlingen. Og på Rigshospitalet har forskere fundet en ny metode til at modne kvinders

20 æg, hvor man i samarbejde med Novo Nordisk vil videreudvikle metoden, som kan få stor betydning for behandlingen af barnløshed i fremtiden. Teknologioverførselsenheden Tectra skal understøtte samarbejdet med erhvervslivet om forskning og udvikling af ny medicin, nyt apparatur og kommercialisering af opfindelser. Enheden hjælper forskere på regionens hospitaler med at patentere og kommercialisere deres resultater med stor succes. Således bliver der via Tectra indgået næsten 400 aftaler med erhvervslivet årligt ud af de 2000, der vurderes at blive indgået i hele Region Hovedstaden. Tectra er bemandet med en daglig leder og 10 medarbejdere, der er eksperter i at vurdere, om anmeldte opfindelser kan beskyttes og kommercialiseres, at stå for kommercialiseringsprocessen, og at varetage den juridiske behandling af samarbejdsaftaler og forskningskontrakter mellem ansatte på regionens hospitaler og private virksomheder. Forsknings- og Innovationsstøtteenheden FIE er nyetableret i 2008, og er nu fuldt bemandet med en daglig leder, fem konsulenter og to studenter. FIE arbejder for at tiltrække flere eksterne midler til forskning og innovation på regionens hospitaler. Enheden har allerede nu opnået markante resultater og udfylder et stort behov blandt forskerne for hjælp til at finde vejen til midlerne. Desuden samarbejder Region Hovedstaden med Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet på flere områder. Blandt andet har parterne oprettet et fælles kontor i Bruxelles, creodk med en daglig leder og to EU-konsulenter. creodk lobbyer for at tiltrække yderligere EU-midler til forsknings- og udviklingsprojekter fra EU's rammeprogrammer. Sundhedsinnovation - en strategisk indsats Center for Sundhedsinnovation og Medico Innovation Center er de nyeste tiltag i Region Hovedstaden. Beslutningen om etablering af de to centre skal ses som led i en strategisk satsning på sundhedsinnovation. Den klare målsætning for begge centre er at understøtte en markant øgning af medarbejderdrevne innovationsprojekter i samspil med andre forskningsmiljøer og erhvervslivet for at udvikle nye, mere effektive og konkurrencedygtige produkter og processer til brug i sundhedsvæsenet. Med Center for Sundhedsinnovation etableres en fælles, organisatorisk enhed for alle hospitaler i Region Hovedstaden, der skal udbrede systematisk arbejde med brugerdrevet og medarbejderdrevet innovation på alle niveauer, som 1) kan forbedre kvaliteten og effektiviteten i sundhedsvæsnet, 2) medvirke til, at viden og erfaringer kan blive formidlet ud og komme alle regionens hospitaler og sundhedsvæsenet i resten af Danmark til gode og 3) styrke samarbejdet med erhvervslivet om udvikling og anvendelse af nye sundhedsteknologier, organisationsformer, ydelser og produkter. Center for Sundhedsinnovation, som får et årligt driftsbudget på 4 mio. kr., forankres på regionens hospitaler gennem en styregruppe bestående af 8 direktionsmedlemmer fra hospitalerne og koncerndirektionen. Der ansættes en daglig leder samt 3 specialiserede medarbejdere til at drive centeret. Allerede på nuværende tidspunkt er der ytret stor interesse for samarbejde fra en række aktører, blandt andre ITEK, Medicoindustrien, Byggebranchen, Dansk Erhverv, Symbion, Scion- DTU, Alexandra Instituttet, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, Vækstfonden og Dansk Standard.

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland 1 Velkommen Landskabet Ideklinikken 2012, KL Eir, CV LANDSKABET Eks. på aktiviteter Mulige indgange FORSKNING Teknologisk-klinisk forskning Forskningssamarbejder:

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Mere om de regionale strategier og indsatser findes på regionernes hjemmesider: Region Nordjylland hjemmesiden om Forskningens Hus er en samlet indgang til forskning,

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense TRE EKSEMPLER PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI Teletolkning i sundhedsvæsenet:

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Kan man skabe rammerne for innovation og vækst via en klynge? Mikkel Hemmingsen

Kan man skabe rammerne for innovation og vækst via en klynge? Mikkel Hemmingsen Kan man skabe rammerne for innovation og vækst via en klynge? Mikkel Hemmingsen Hvad er værktøjerne/rammen Grundvilkår: E"erspørgsel er der et marked? Udbud er der virksomheder? Er der forskning/innova

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Bilag 5c. Oversigt over regionale initiativer på velfærdsområdet

Bilag 5c. Oversigt over regionale initiativer på velfærdsområdet 18. maj 2009 Bilag 5c Oversigt over regionale initiativer på velfærdsområdet På mødet i Danmarks Vækstråd d. 12. marts 2009 blev det besluttet, at der til brug for Rådets møde den 28. maj 2009 skulle udarbejdes

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Strategi 2012-2015 creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Design: Refleks / refleksdesign.dk Fotos: Vincent Lestienne

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

København vil kopiere Midtjyllands EU-succes

København vil kopiere Midtjyllands EU-succes Page 1 of 5 Succeshistorierne fra især Region Midtjylland har fået København til at overveje oprettelsen af sit eget EU-kontor i Bruxelles efter seks år uden repræsentation. København vil kopiere Midtjyllands

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Rapport - Kompetenceudvikling Hovedaktivitet 3

Rapport - Kompetenceudvikling Hovedaktivitet 3 Rapport - Kompetenceudvikling Hovedaktivitet 3 Medico Innovation 1 Indhold Baggrund... 3 Summary... 3 Målgrupper... 4 Behov for kompetenceudvikling... 4 Før start up virksomheden... 4 Start - up virksomheden...

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Sammenfatning af publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut September 2009 Hele

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai.

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrund for samarbejdet med Kina Kina er på vej til at blive et videnssamfund og investerer massivt i forskning

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk)

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Oplæggets hovedpointer 1. Innovation: lovende idéer men også meget varm luft 2. OPI defineret og

Læs mere