Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde"

Transkript

1 Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

2 Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige styrkepositioner inden for lægemiddel- og hjælpemiddelområdet. Innovation af sundhedsydelser giver nye og bedre behandlingstilbud med forhåbentligt et bedre og længere liv for den enkelte borger til følge. Samarbejdet med erhvervslivet om sundhedsinnovationen kan herudover være med til at skabe grundlaget for vores velfærdssamfund ved at videreudvikle vores erhvervsmæssige styrkepositioner inden for området. Regionerne har ansvaret for såvel drift som forskning og udvikling af sundhedsvæsenet og via de regionale vækstfora ansvaret for at udvikle danske erhvervsmæssige styrkepositioner. Det giver en unik mulighed for at koble disse to områder, hvor regionerne selv kan gå forrest og være med til at vise vejen. Sygehusene er en attraktiv samarbejdspartner for erhvervslivet både på grund af deres størrelse, og fordi de er i konstant udvikling - teknologisk, med hensyn til patientbehandling og via afprøvning af nye lægemidler. Sygehusene har endvidere mange medarbejdere, der er vant til at have fokus på udvikling. Endelig er det et område med stærke traditioner for dokumentation og evidens. Regioner og sygehuse har i mange år arbejdet med udvikling og forskning også i samarbejde med det private erhvervsliv. Regionerne har i de senere år stigende fokus på at understøtte en systematisk indsats for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. I folderen beskriver de enkelte regioner, hvordan de arbejder med området. Der er til inspiration en række gode eksempler dels på nye initiativer og enheder, der skal understøtte arbejdet på sygehusene, dels konkrete eksempler på nye samarbejder.

3 Sundhedsinnovation i Nordjylland er i overvejende grad drevet af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Erhvervssamarbejdet i regionen har flere former og knytter an til sundhedsinnovationen på forskellige måder, hvor aktiviteter hvor Vækstforum er involveret dog spiller en stor rolle. Regionens arbejde tager på den måde udgangspunkt i dels Strategien for sundhedsforskning i Region Nordjylland og dels den regionale Erhvervsudviklingsstrategi. Forskningsstrategien Forskningsstrategien fokuserer grundlæggende på at etablere forudsætningerne for en tilfredsstillende behandling af høj kvalitet, og breder visionen ud i kraft af at:... forskning [har] mange andre positive effekter, såsom øget ekstern finansiering og iværksætteri. Endelig skal den sundhedsvidenskabelige forskning i regionen ses som et bidrag til regionens profilering, som innovativt vækstområde, hvor der er attraktivt at bo, og med gode udviklingsmuligheder. Forskningsstrategien indeholder på den måde både et aktivt arbejde med patentering og andre IPR-spørgsmål, et ønske om at understøtte nye virksomheder som spin-off af forskningsaktiviteterne, og som et element i at tiltrække og fastholde højtuddannede i regionen. Erhvervsudviklingsstrategien En af Erhvervsudviklingsstrategiens hovedtemaer er at understøtte Nordjylland som en innovativ region, og derunder sundhedsinnovation. Desuden er det en grundtanke at udviklingen sker i samarbejde og partnerskab mellem de forskellige aktører som illustreret i nedenstående figur:

4 Mere specifikt for sundhedsinnovation har Vækstforum valgt, som et indsatsområde, at videreudvikle den sundhedsteknologiske klynge, som knytter en række virksomheder sammen med forsknings-og udviklingsaktiviteterne på Aalborg Universitet og Aalborg Sygehus. På det praktiske niveau har en række initiativer fået fodfæste og flere er godt på vej. Forskningens Hus Forskningens Hus på Aalborg Sygehus ( er etableret som et middel tili at styrke forskning og innovationskulturen. Forskningens Hus både en fysisk og organisatorisk enhed, som råder over 4300 m 2, og indeholder: Forskningsadministration Fundraisning, kommunikation og synliggørelse, EU-kontor Patent og kontraktenhed, teknologioverførelse TechTrans enhed GCP-filial Medicinsk bibliotek Færdighedslaboratorium I Forskningens Hus er forskning, undervisning og innovation under samme tag, hvor der er samlet en række foranstaltninger til at understøtte forskning og teknologioverførelse i bred forstand. Ansatte kan f.eks. leje lokaler til opstart af nye virksomheder, som udspringer fra forskningsaktiviteter m.v. på sygehuset. Herudover er Patent- og Kontraktenheden fysisk placeret i Forskningen Hus med henblik på at tilbyde en række services, f.eks. patentering og erhvervsmæssig nyttiggørelse af opfindelser (dvs. indgåelse af salgs- og licensaftaler). Et fingerpeg om innovationsgraden er antallet af opfindelser, som er blevet behandlet i Patent- og Kontraktenheden: 2003: : : : 3

5 2007: 4 Derudover er der stigende indtægter fra kommercialisering af forskningen. Der er etableret en række initiativer, som alle (bortset fra AMPHI) er støttet af Vækstforum, og som tilsammen viser udviklingstendenserne indenfor samarbejde omkring sundhedsinnovation i Nordjylland. Som et nyere initiativ er der i forlængelse af Forskningens Hus etableret en Ideklinik på Aalborg Sygehus. Ideklinikkens formål er at understøtte idéer, som medarbejdere og patienter genererer, frem til innovationer som i første omgang kan lette og effektivisere arbejdsgangene på Aalborg Sygehus, selvom det er med i billedet at innovationerne kan kommercialiseres. Alliancer Region Nordjylland har derudover etableret et samarbejde med NordDanmarks EU- Kontor og Aalborg Universitet omkring en EU-Sundhedsgruppe, hvor formålet blandt andet er at øge bevidstheden om de muligheder der ligger i de europæiske forsknings- og teknologiprogrammer, samt identificere potentielle udenlandske samarbejdspartnere med henblik på at skabe stærke internationale alliancer. BioMed Community ( er et samarbejde mellem centrale aktører blandt offentlige og private virksomheder og institutioner med det formål at fremme udviklingen af nye virksomheder, bl.a. via hjælp til forretningsudvikling at styrke de eksisterende nordjyske virksomheder via netværk og samarbejde at tiltrække nye virksomheder og investorer via målrettede fremstød og direkte kontakt at synliggøre de nordjyske kompetencer på sundhedsområdet via markedsføring og dokumentation BioMed Community har pt. Omkring 50 virksomheder i netværket og afholder blandt andet en konference om sundhedsteknologi d. 11. juni i år. Sundhedsinnovation foregår desuden i en anden af de nordjyske klynger: IKT-klyngen Brains Business ( er en sammenlægning af de hidtidige IKT netværk med det formål at skabe en af EU mest attraktive klynger indenfor blandt andet sundheds-ikt. Specielt forudses muligheder indenfor tele-pleje, indlejrede systemer og beslutningsstøtte. Konkrete projekter TELEKAT ( der har fokus på at udvikle nye forebyggende pleje- og behandlingsmetoder til kroniske patienter i eget hjem ved brug af tele-pleje. Målgruppen er borgere med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL).

6 AMPHI er et projekt som har ført til implementering af en elektronisk ambulancejournal, som kan sende information til sygehuset om patientens tilstand og indledende behandling før ankomsten til modtagelsen. Systemet er udviklet i samarbejde med Anæstesisektor Nordjylland, Judex A/S, IT-Sundhed og Falck A/S. Der er mere om AMPHI på: Endelig er der initiativer på tegnebrættet, som skal styrke samarbejdet mellem forskningsmiljøer indenfor sundhedsområdet på Aalborg Universitet og relevante virksomheder, og på den måde skabe attraktive innovationsmiljøer både regionalt og internationalt.

7 En Horisontal tilgang i Region Midtjylland Vækstforum Midtjylland har vedtaget en innovationsstrategi, der sætter det mål, at dagens samfundsmæssige udfordringer skal blive morgendagens forretningsområder. Dette gør sig ikke mindst gældende i sundhedssektoren, hvor fremskrivningsmodeller giver anledning til at forberede sig på store forandringer i eksempelvis organisationen mellem primær og sekundær sektor, i patientforløbene, samt i den tilgængelige arbejdskraft. Forandringer, der i mange tilfælde kan tilvejebringes gennem samarbejder mellem sundhedspersonale og private virksomheder om velfærdsteknologiske løsninger med bedre offentlige serviceydelser og træfsikre kommercielle produkter til følge. Men vejen fra rå ide til arbejdende produkt kan være lang og fyldt med farlige huller. Mange gode ideer lider således en krank skæbne, da de enkelte hospitaler ikke altid har de fornødne ressourcer til at tage hånd om alle de forhold, der kan have betydning for et projekts succes fx udbudsjura, patentret, business cases, innovationsledelse, prototyping, fundraising, brugerdreven innovation, identifikation af rette partnere, nyhedsundersøgelser, takstudredning, certificering, opskalering mm. For at styrke den erhvervsmæssige udvikling i relation til sundhedssektoren har Vækstforum Midtjylland iværksat megasatsningen Erhverv- Sundhed som netop har til formål at styrke kommercialisering og implementering af ideer, opfindelser og forskningsresultater. (se nedenstående beskrivelse). Da der er mange gode ideer i regionen har Region Midtjylland flere initiativer på tegnebrættet. Et projekt har mange faser fra den rå ide udvikles, til det færdige produkt kommer i arbejde. Disse faser kræver forskellige kompetencer og midler at gennemføre, og det kan være svært for den enkelte sundhedsinstitution at finde den rette hjælp i et virvar af vertikalt opbyggede offentlige kompetencecentre og puljesystemer, der ofte ikke koordinerer aktiviteter og derfor utilsigtet kan komme til at gøre vold på et projekts grundidé. Region Midtjylland ønsker at tænke på tværs af kasserne at etablere horisontale innovationstrukturer så et projekt til enhver tid bliver ledt videre til de kompetencecentre (afdelinger, stabe), der bedst kan understøtte projektets aktuelle udviklingsfase. Hvordan? Den horisontale tilgang gennemføres på flere forskellige måder. Organisatorisk: Regionens sundhedsstab og afdeling for Regional Udvikling koordinerer projektindsatser, så parallelle aktiviteter undgås og så projekterne tilknyttes de rette kompetencer i de forskellige faser fra udvikling til opskalering.

8 Regionens tværorganisatoriske innovationsenhed Midtlab bestående af konsulenter rangerende fra sundhedsingeniøren til antropologen kan yde en on-site hjælp/innovationskraft til sundhedsinnovationsprojekter (se nedenstående beskrivelse). Ligeledes inddrages juridiske kompetencer fra regionens afdeling Indkøb og Logistik i de enkelte projekter, der måtte have særlige udbudsmæssige udfordringer. Regionens megasatsning Erhverv og Sundhed: hjælp til kommercialisering af ideer fra sundhedssektoren (business cases, patent, prototyping mm.), se nedenstående beskrivelse. Etableringen af centraliserede udviklings- og afprøvningsgrunde i den primære og sekundære sektor med innovationskompetent personale giver nemmere standardisering og udbredelse. Sådanne afprøvningsgrunde rummer stort potentiale for tværregionalt samarbejde og arbejdsdeling, så man også her undgår dobbeltarbejde. Etableret samarbejde mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitets TechTrans Enhed Forskningsstøtteenheden ved Århus Universitetshospital hjælper sygehusets forskere med biblioteksfunktion, fundraising, regnskabsaflæggelse m.v. Fundraisingmedarbejderne rådgiver om hjemtagning af eksterne forskningsmidler, informerer om ansøgningsmuligheder og giver input i udarbejdelsen af ansøgninger. Enheden er bemandet med en daglig leder og syv konsulenter. Støtteordninger: Nu: Risikovillig pulje til modning af Offentlig-Privat Innovationssamarbejder (OPI) i de tidligste faser samt megasatningen Erhverv og Sundhed til gennemførsel af projekter om kommercialisering af ideer fra sundhedssektoren. Snart: Horisontale puljer, der kan yde støtte til projekterne i alle deres udviklingsfaser og på tværs af regionens faglige opbygning. Tanken er, at projekterne således ikke skal starte forfra ved at søge en ny pulje for hver fase med den indbyggede fare for at måtte hakke en hæl og klippe en tå for at passe ind. Igangværende samarbejde med Vækstfonden om projekt Sundhedskapital. Beskrivelser af vækstforum strategi og initiativer på området. Megasatsningen erhverv og sundhed Vækstforum for Region Midtjylland har vedtaget den såkaldte megasatsning indenfor Erhvervsundhedsområdet. Megasatsningen tager udgangspunkt i regionens styrkeposition på sundhedsområdet og sigter mod en erhvervsmæssig nyttiggørelse af sundhedssektorens ressourcer og potentialer. Væsentlige dele af betingelserne for at skabe en egentlig forretningsmæssig udvikling er på plads: Der er internationale styrker på forskningsområderne på it-området og de natur- og sundhedsvidenskabelige områder, en stor og udviklingsorienteret driftssektor samt et voksende budget-, kvalitets- og rekrutteringsmæssigt pres. Hertil kommer en række relevante virksomheder inden for området. Men når det kommer til kommercialisering af forskningsresultater er indsatsen ikke tilfredsstillende, f.eks. udgør regionens kommercialisering inden for hhv. bio- og medtech kun omkring 1 %. Vækstforum har derfor med megasatsningen Erhverv-sundhed igangsat en indsats, der skal sætte øget fokus på kommercialisering af ideer, opfindelser og forskningsresultater. Indsatsen omhandler følgende initiativer:

9 Etablering af udviklingsplatformen CareTech Innovation. Caretech Innovation skal skabe forretningsbaseret og forskningsbaseret nyudvikling inden for sundheds-it. Caretech skal i den tre-årige projektperiode udvikle ca. 15 nye projekter, der skal skabe innovative itløsninger i sundhedssektoren. Projekterne skal alle have et forretningsmæssigt perspektiv og forskning på internationalt niveau. Desuden vil der være fokus på brugerdreven innovation. Etablering af udviklingsplatformen MedTech Innovation Center MTIC. MTIC har til formål at accelerere udviklingsprocessen i eksisterende virksomheder og spændende projekter med globalt potentiale for derigennem at optimere deres time to market. Samtidig skal MTIC arbejde for at øge kompetenceniveauet inden for medtech og biotech i regionen og for at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og kapitalmarkedet nationalt og internationalt Etablering af en generel innovationsindsats i sundhedsvæsenet, startende med Innovationshospitalet Horsens. Formålet med etablering af en generel innovationsindsats i sundhedssektoren er at sikre, at de gode ideer der genereres i sundhedsvæsenet bidrager til erhvervsudvikling og øget innovation inden for sektoren. Endelig deltager Region Midtjylland i et samarbejde med Projektafdelingen for Det ny Universitetshospital vedrørende udvikling og innovation i forbindelse med byggeprocessen. Der er ved at blive udviklet en metode og proces, der skal skabe innovation og udvikling i hele projektet. Formålet med projektet er at sikre, at det nye hospital får nytte af forskning, udvikling og erfaringer indenfor alle relevante fagområder, herunder arbejde for et øget erhvervsmæssigt spin-off i forbindelse med byggeriet. Kontakt: Pulje for offentlig-privat innovation (OPI): Vækstforum for Region Midtjylland vil gerne bidrage til udviklingen af nye samarbejdsformer, der kan skabe synergi mellem innovationsprocesserne i den offentlige og private sektor. Det er Vækstforums udgangspunkt, at den offentlige og private sektor i fællesskab kan udvikle forretningsmæssigt rentable løsninger på de udfordringer, som den offentlige sektor konfronteres med, f.eks. krav om øget velfærd og højere service. Nutidens samfundsmæssige udfordringer kan således blive til morgendagens forretningsområder, hvis den offentlige og den private sektor samarbejder aktivt og ligeværdigt om at skabe nye træfsikre og kommercielle løsninger, som markedet ellers ikke ville kunne tilbyde. Det er netop, hvad en ny type samarbejde OPI går ud på. Samarbejdet er dog ikke uden juridiske og processuelle udfordringer, da der her betrædes ny jord. Derfor har Vækstforum og Regionsrådet for Region Midtjylland afsat 5 mio. kr. af de regionale midler for erhvervsfremme til en formålsbestemt pulje for projekter under Offentlig- Privat Innovation (OPI). Puljen har til formål at modne OPI partnerskaber i deres tidligste fase ved at yde hjælp til at fjerne de knaster, som forhindrer projekterne i at komme godt fra start. Kontakt:

10 Midtlab: Midtlab er en fleksibel og mobil enhed, der arbejder på tværs af den offentlige og den private sektor, kommuner, regioner og den tredje sektor for at søge innovative løsninger og nye og effektive veje i udviklingen af velfærdssamfundets opgaver og ydelser. MidtLab er tilknyttet afdelingen for Innovation & Forskning under Regional Udvikling. Samfundet og dermed regionen - står over for en lang række udfordringer eller kriser, med mangel på arbejdskraft, finanser, fødevarer og energi, samtidig med at vi får markant flere ældre/syge og borgernes krav til de offentlige serviceydelser stiger. Der er behov for at tænke og handle anderledes: eksperimentere med innovation på tværs af institutions- og organisatoriske grænser, hvis vi skal kunne løse velfærdsopgaverne på sigt. Dette er MidtLabs primære arbejdsopgave. Midtlab består af en fast kerne af innovationskonsulenter rangerende fra sundhedsingeniøren til antropologen plus en løsere tilknyttet skare af medarbejdere fra Regional udvikling, HR samt interne og eksterne kompetencer (design, jura mm), der kan inddrages i arbejdet efter behov. På denne måde sikrer Midtlab, at en given opgave løses med de bedst og mest relevante kompetencer på tværs af interne og eksterne faggrænser. Midtlab er en indtægtsdækket virksomhed, der sælger hjælp til at drive innovationsprocesser. Koncernbærende aktiviteter for Regionen udføres gratis, mens større driftsopgaver udføres mod betaling. Kunderne er typisk kommuner, hospitaler og andre af regionens egne institutioner. Kontakt: Patent- og kontraktenheden ved Aarhus Universitet et er målet for Aarhus Universitet, at bidrage til i samspil med erhvervslivet at udvikle nye teknologier og virksomheder samt at styrke Danmarks konkurrenceevne. Universitetet ønsker, at relevante forskningsresultater nyttiggøres og bidrager til erhvervs- og samfundsudviklingen. Derfor er viden- og teknologioverførsel fra forskning til erhvervsliv et højt prioriteret område. Aarhus Universitet har som en del af sin strategi besluttet, at omfanget af teknologioverførsel og forskningsbaseret innovation mellem universitetet og erhvervslivet skal forøges. Patent- og Kontraktenheden faciliterer og understøtter teknologioverførsel fra universitetet til det danske og internationale erhvervsliv. Patent- og Kontraktenheden er sekretariat for Patentudvalget og teknologioverførselsenhed for Region Midtjylland inkl. Aarhus Universitetshospital. Patent- og Kontraktenheden har to primære arbejdsområder: Det ene arbejdsområder relaterer til forskningssamarbejde. Samarbejdet kan være mellem universitet og erhvervslivet, andre universiteter eller andre eksterne parter. Patent- og Kontraktenheden sikrer, at der bliver indgået en tilfredsstillende kontrakt for forskningssamarbejdet, som er i overensstemmelse med gældende regler, herunder universitetets egne retningslinjer for samarbejdsaftaler. Det andet hovedområde vedrører arbejdet med patenterbare opfindelser, som gøres af ansatte ved Aarhus Universitet eller hos Region Midtjylland. Det er enhedens opgave at sørge for, at de opfindelser, som universitetet eller regionen overtager rettighederne til, søges patenteret og kommercialiseret.

11 Patent og Kontraktenheden har et udstrakt samarbejde med Region Midtjylland på tech-trans området. Alle forskningssamarbejdsaftaler, som indgås på universitetshospitalerne, kommer således via Klinisk Institut til enheden, der varetager den juridiske behandling heraf. Derudover fungerer Patent- og Kontraktenheden også som teknologioverførselsenhed for Region Midtjylland, således at alle opfindelser, der gøres af ansatte ved Region Midtjylland, indberettes til Patent- og Kontraktenheden, som på vegne af og i tæt samarbejde med Region Midtjylland foretager den videre sagsbehandling. På denne måde forenes kræfterne for regionen og universitetet, hvilket giver en meget stor fordel i forhold til såkaldt kritisk masse. Aarhus Universitet er medstifter af University Technology Network, der er et unikt samarbejde mellem Aarhus, Aalborg og Syddansk Universitet. Her præsenteres en stor del af de Regions- samt universitetetstilgængelige teknologier for potentielle aftagere og samarbejdspartnere Derudover bidrager DJF Tech Trans til teknologioverførsel på det jordbrugsvidenskabelige område gennem klynge-dannelse inden for udvalgte forskningsområder Kontakt: Kristine Kjer Hansen, Århus Universitet: Central Denmark s EU Office Indsatsen har i 2008 rettet sig mod kommunale og regionale initiativer på sundhedsområdet såvel som mod virksomheder, der producerer produkter eller IT-løsninger til sundhedssektoren. I starten af året offentliggjorde EU s Folkesundhedsprogram hvilke aktiviteter, de ville støtte i CDEU opfangede i den forbindelse flere sundhedsprojekter, der søgte partnere, og sendte denne information, sammen med rådgivning om det specifikke projekt og selve Folkesundhedsprogrammet, videre til relevante partnere i Midtjylland. Derudover har der løbende været dialog med forskellige offentlige aktører på sundhedsområdet i Midtjylland om, hvordan man kan søge støtte til sundhedsprojekter inden for programmer rettet mod unge eller bysamarbejde. CDEU har endvidere afholdt en workshop om sundhedsinnovation, som satte fokus på støttemuligheder for virksomheder, der arbejder med produkter og IT-løsninger til sundhedssektoren. Workshoppen gav tre eksempler på succesfuldt samarbejde mellem midtjyske forskningsinstitutioner og virksomheder, som har modtaget EU-støtte. Desuden blev de forskellige støttefunktioner inden for dette område præsenteret. Der var en god fordeling mellem forskere og virksomhedsrepræsentanter blandt de ca. 70 deltagere i arrangementet. En del blev også til den efterfølgende networking. Efter workshoppen er der kommet flere henvendelser angående projektmuligheder, og CDEU vil i løbet af 2009 kontakte flere af deltagerne om konkrete muligheder. I Bruxelles er det europæiske netværk blevet udvidet gennem deltagelse i flere arrangementer og netværk på sundhedsområdet. Der er dermed skabt god basis for i højere grad at matche lokale og regionale sundhedsaktører i Midtjylland med lignende aktører andre steder i EU, så de kan lære af hinanden i EU-støttede projekter

12 Resumé Vækstforum har i handlingsplan for fokuseret på Velfærdsteknologier- og service inden for social og sundhedsområdet som ét af fire forretningsområder. Derudover er Region Syddanmark medinitiativtager og væsentlig drivkraft i et initiativ, som har til formål at skabe et internationalt kraftcenter for udvikling, implementering og udbredelse af velfærdsteknologi og service inden for social og sundhedsområdet. Initiativet kaldes Velfærdsteknologi.nu og beskrives nærmere på hjemmesiden Der er desuden taget initiativ til oprettelsen af en implementeringsenhed, som skal sikre idéopsamling og udbredelse af nye teknologier, samt til etableringen af afprøvningsfaciliteter for velfærdsteknologier på tværs af regionens sygehuse og i samspil med kommunerne. Èt forretningsområde i regi af syddansk Vækstforum Det syddanske Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi rummer indsatsområdet Det sunde liv. Inden for dette indsatsområde har Vækstforum i handlingsplan for fokuseret på Velfærdsteknologier- og service inden for social og sundhedsområdet som et selvstændigt forretningsområde. Vækstforums satsning har bl.a. som målsætning gennem offentlig-privat samarbejde at 1) Frigøre arbejdskraftressourcerne i social- og sundhedsområdet til andre funktioner gennem brug af nye teknologier og serviceydelser; 2) Skabe flere nye vækstvirksomheder inden for velfærdsteknologi og service; 3) Skabe højere værditilvækst i eksisterende virksomheder inden for velfærdsteknologi og -service i regionen. Vækstforums fokusering spiller sammen med regeringens kvalitetsreform. I finansloven for 2008 er der afsat samlet 3 mia. kr. fra til medfinansiering af investeringer i udvikling og udbredelse af ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg. I Region Syddanmark er der siden medio 2008 genereret projekter for mere end 74 mio kr inden for velfærdsteknologi. Det drejer sig om projekter såsom: Tele-hjertesvigt, hvor en patientkuffert muliggør kommunikation mellem patient og sygehus;

13 Sund Vækst, som blandt andet omhandler anvendelse af robotteknologi til en genoptræningsmåtte samt telemedicinsk sårbehandling, hvor dialogen mellem patient og behandler foregår via Internettet, elektronisk papir og mobiltelefon, og hvor behandleren optager billeder af såret ved hvert besøg som sendes til journalen, hvor de straks registreres uden brug af personaleressourcer; Teletolkning per videokonference, hvor OUH, efter et velgennemført pilotprojekt står i spidsen for en regional udbredelse af teknologien. Der skal etableres et centralt center i Odense, som kan servicere alle hospitalsenheder i regionen. Tolkeservicen foregår via en teleløsning. Foruden at spare arbejdskraft i form af tolke, giver teletolkning også mulighed for tidsbesparelser i de konkrete konsultationer og i hele arbejdstilrettelæggelsen; Servicedesign på Odense Universitetshospital, som skal højne serviceniveauet på de kliniske afdelinger ved at anvende patienthotelkonceptet; Elektroniske låseenheder, hvor tidsforbrug til nøglehåndtering reduceres og hvor serviceniveauet for berørte borgere højnes; Afprøvning af nye teknologier til flytning og vending. Vækstforum har yderligere fået udarbejdet rapporter, der kortlægger velfærdsteknologier på regionens sygehuse og regionens erhvervsmæssige styrker på velfærdsteknologiområdet. Rapporterne kan downloades fra hjemmesiden Der findes endnu ikke en entydig definition på Velfærdsteknologi. En anvendt forståelse kan være produkter eller løsninger hvis tilsigtede funktion kan øge effektiviteten i offentlige pleje- og sundhedsydelser, og som dermed potentielt er arbejdskraftbesparende. Kilde: 12. møde i Danmarks Vækstråd, 2009, Bilag 5B Analyse af erhvervspotentiale og barrierer i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger Velfærdsteknologi.nu Region Syddanmark har sammen med Odense Kommune, Syddansk Universitet og Servicestyrelsen taget initiativ til Velfærdsteknologi.nu, der har til formål at skabe et internationalt kraftcenter for udvikling, implementering og udbredelse af velfærdsteknologi og service inden for social og sundhedsområdet. Gennem offentligprivat samarbejde skal der skabes nye teknologiske løsninger, som giver en bedre kvalitet i ydelserne til borgerne, skaber bedre arbejdsvilkår for medarbejdere, frigiver arbejdskraft og samtidig fremmer nye forretningsområder og produkter i regionens virksomheder. Initiativet tager udgangspunkt i de særlige erhvervsmæssige styrker og vidensmæssige kompetencer, der findes i Odense, men skal involvere hele regionen. Som det fremhæves i regionens partnerskabsaftale med staten, drejer det sig blandt andet om robotteknologi og telemedicin. Velfærdsteknologi.nu samler relevante og væsentlige aktører om en fælles vision og handlingsplan. Samarbejdet indbefatter for øjeblikket bl.a. Odense og en række andre kommuner i regionen, Syddansk Universitet, MedCom, MedCom International, Servicestyrelsen, Designskolen Kolding, Udviklingsforum Odense, Udviklingsråd Sønderjylland, Dansk Center for Robotteknologi, RoboCluster (klynge af virksomheder inden for automatisation og robotteknologi), AluCluster, University College Lillebælt,

14 FOA, University College Syd, University College Vest samt Region Syddanmark, herunder Odense Universitetshospital. Initiativet er åbent for alle der interesserer sig for Velfærdsteknologi. Odense Kommune og Region Syddanmark går foran med at stille faciliteter til rådighed for afprøvning af nye og/eller tilpassede teknologier på institutioner, plejehjem og sygehuse. Initiativet Velfærdsteknologi.nu har fungeret som katalysator for igangsætning af nye projekter, skabt overblik over finansieringsmuligheder, synliggjort fælles styrker på velfærdsteknologiområdet, og samlet kommuner, institutioner, virksomheder og region om forretningsudvikling af arbejdskraftbesparende velfærdsteknologier. Initiativet beskrives yderligere på hjemmesiden Kick-off konference for Velfærdsteknologi.nu Lanceringen af initiativet velfaerdsteknologi.nu markeres med en kick-off konference på Bramstrup Gods ved Odense d. 20. april Konferencen indeholder et messeområde, hvor virksomheder, institutioner og organisationer fremviser konkrete velfærdsteknologiske produkter og projekter. Konferencen henvender sig til virksomheder, hospitaler, forskere, erhvervsfremmeaktører og fagfolk inden for social- og sundhedsområdet. Konferencen sætter fokus på, hvad der konkret kan gøres for yderligere at sætte skub i det velfærdsteknologiske lokomotiv inden for erhvervsudvikling, samt social- og sundhedsområdet. Udnyttelse af idéer og implementering af velfærdsteknologi Region Syddanmark har taget initiativ til oprettelsen af en velfærdsteknologienhed og en velfærdsteknologisk projektbørs med en dedikeret medarbejderstab. Enheden skal systematisk arbejde med velfærdsteknologier så medarbejderes og ildsjæles store engagement omsættes til en høj innovationsgrad på tværs af alle regionens sygehuse og i samspil med kommunerne. Enheden skal bistå med inddragelse af relevante fagkompetencer og kendskab til dokumentation i klinisk og kommerciel forstand i alle projektets faser fra idé til implementering. Enheden skal kort sagt sikre, at der fokuseres på de teknologier og løsninger, hvor potentialet er størst, samt at teknologier og løsninger koordineres på tværs af regionens sygehuse og i forhold til virksomheder, forskningsverden og primærsektor. Initiativet igangsættes som et joint-venture mellem Regional Udvikling, Sundhedsstaben, IT og Psykiatri i Region Syddanmark. Enheden vil indgå i tæt samarbejde med Syddansk Universitet omkring støtte til patentering og kontrakter, og inddrager dermed alle relevante fagkompetencer i dets arbejde fra projektstart til - slut.

15 Kontakt: Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde i Sundhedsstaben Alle relevante afdelinger i Region Syddanmarks Sundhedsstab deltager i og bidrager til Vækstforums satsning på Velfærdsteknologier- og service inden for social og sundhedsområdet. Derudover sker der en række initiativer i regi af Region Syddanmarks politik for sundhedsforskning, som er relevante i denne sammenhæng. En handlingsplan for sundhedsforskning i erhvervssamarbejde er under udarbejdelse. Handlingsplanen indeholder en række initiativer der skal styrke rammevilkår og/eller udbrede best practice indenfor samarbejde med regionalt, nationalt og internationalt erhvervsliv herunder kontraktforskning, forskningssamarbejde, kliniske medicinafprøvninger mm. Handlingsplanens forslag valideres ved besøg hos forskere med stor erfaring i erhvervssamarbejde og ved virksomheder med forskningssamarbejder på offentlige forskningsinstitutioner. Derudover er samarbejdet mellem Region Syddanmark og Syddansk Universitet om patentering og kommercialisering af forskningsbaserede opfindelser forankret i Sundhedsstaben. På dette område pågår der pt. et arbejde med at sikre øget forankring og vidensopbygning decentralt på de enkelte sygehuse og afdelinger med henblik på at sikre at alle potentielle opfindelser indberettes og at alle forskere kender til de infrastrukturer og services, der findes på dette område. Der arbejdes også med at synliggøre områdets succeshistorier og muligheder. Kontakt:

16 Resume: I region Sjælland er der fokus på sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde både i Vækstforums strategi og handlingsplaner, ligesom sundhedsinnovation udgør et prioriteret område i Den Regionale Udviklingsstrategi. I den Regionale Udviklingsstrategi er sundhedsområdet et selvstændigt fokusområde som ligeledes inddrages i regionens innovationsindsats. Innovationsindsatsen skal forbedre den offentlige service ved at styrke samspillet mellem vidensinstitutioner, private virksomheder og offentlige institutioner under nye former. I vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi indgår medico-sundhed og det sociale område som væksterhverv, hvor der lægges vægt på at inddrage private virksomheder i kommercialiserings- og innovationsprocessen inden for medico-sundhedsområdet. Som en udmøntning af strategien har vækstforum bl.a. gennemført en ideindkaldelse til projekter som satte fokus på sundhed, wellness, fødevareudvikling og oplevelser i kombination. Idéindkaldelsens formål er at nedbryde barrierer mellem offentlige og private parter og støtte nye måder at udvikle ydelser og produkter på. På nuværende tidspunkt bliver der gennemført 4 projekter i vækstforumregi, samt et stort sigtelinje-projekt inden for sundhedsområdet, som alle er rettet imod sundhedsinnovation. Medarbejder- og brugerdreven innovation på Sygehus Syd. Reality lab - Fremtidens sengeafsnit Reality lab Fremtidens sengeafsnit er et projekt som gennemføres i samarbejde med Sygehus Syd og Forskerparken CAT. Projektet vil indeholde et pilotforløb omkring temaet fremtidens sengeafsnit, som er yderst relevant i relation til udbygninger af regionernes sygehuse. Projektet, er blevet formuleret på baggrund af et tidligere udviklingsforløb i samarbejde med CAT forskerpark og Sygehus Syd, som blandt andet indeholdte en workshop om fremtidens sengeafsnit. Projektet skal udvikle metoder, værktøjer og konkrete faciliteter til et fuldskala laboratorium, Reality Lab. Formålet er, at sundhedspersonale i samarbejde med brugere og private virksomheder kan skabe nye og bedre produkter samt serviceydelser til sundhedssektoren gennem innovative processer. Udover etablering af et Reality Lab arbejder Sygehus Syd på at ansætte en

17 innovationsmanager og oprette et innovationssekretariat for at styrke den bruger- og medarbejderdrevne innovation på Sygehus Syd. Resultaterne af projektet forventes at være udvikling af arbejdsprocesser som reducerer arbejdskraft behovet, udvikling af kommercielle produkter og services i samarbejde med regionale og nationale virksomheder, større arbejdsglæde og trivsel samt bedre muligheder for at fastholde og rekruttere personale. Vidensforum Sjælland/Sundhedskonsortiet Videnforum Sjælland er et netværk som består af 17 kommuner, hvis indsats koordineres af Næstved kommune. Vidensforum Sjælland skal hjælpe virksomheder, som leverer sundhedsrelaterede ydelser og produkter, med at komme i kontakt med relevante instanser i den offentlige sundhedssektor. I regi af Vidensforum Sjælland er der nedsat et sundhedskonsortium, der er et netværk af virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner, patientforeninger m.fl. Vidensforum Sjællands fokus er på udvikling af nye produkter og ydelser inden for medico-sundhed. I projektet indgår en række konkrete udviklings- og innovationsforløb, hvor virksomheder inden for medico-sundhed samarbejder med offentlige aktører med henblik på at udvikle nye produkter og ydelser. Der er bl.a. afholdt en række workshops, hvor der er blevet formuleret flere udviklingsprojekter. De nuværende erfaringer fra projektet peger på, at der kan være potentialer for at gennemføre et arbejdskraftbesparende projekt inden for genoptræningsområdet samt videreførende erfaringerne fra robotteknologi. Vidensforum Sjælland har inddraget Teknologisk Institut og CAT i arbejdet. Projekt KLAR Projekt KLAR har fokus på efteruddannelse, bl.a. inden for sundhedsområdet. Projektet blev igangsat i august 2008 i regi af Selandia- Center for erhvervsrettet uddannelse, har allerede resulteret i en bred vifte af efteruddannelsestilbud. I forhold til social- og sundhedsområdet er det lykkes at udvikle et efteruddannelsesforløb i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Greve Kommune. Med den særligt skræddersyede efteruddannelse har en privat virksomhed, som arbejder med sundhedsopgaver for kommunen, fået opkvalificeret sine medarbejdere, hvilket har resulteret i stor tilfredshed hos virksomheden. Realkompetenceløft til vækst Projektet med CELF (Center for Erhvervsrettet Uddannelse Lolland- Falster) i spidsen sætter fokus på realkompetencer og behovet for kvalificeret arbejdskraft inden for produktion, håndværk og social- og sundhedsområdet. Projektet vil udvikle og afprøve redskaber til afklaring af realkompetencer. Projektet skal medvirke til at motivere kortuddannede medarbejdere til efteruddannelse i det formelle uddannelsessystem. Projektet har deltagelse af ti uddannelsesinstitutioner, som er erhvervsskoler og social- og sundhedsskoler og regionens to nuværende kompetencecentre. Herudover deltager op til 20 mindre virksomheder og op til 400 medarbejdere, der arbejder i disse virksomheder. Foruden projektholderen CELF, indgår en række sosu skoler og erhvervsuddannelsescentre. Planen er, at

18 hver institution inviterer to private virksomheder til at deltage i projektet, der således kommer til at involvere op til 450 medarbejdere og ledere i alt. Endelig udgør vækstforum Sjællands kontrakt med Invest in Denmark en anden vigtig kilde til innovation inden for sundhedsområdet. Kontrakten indeholder bl.a. et mål om at Invest in Denmark skal fremme lokaliseringen af videns intensive virksomheder i regionen. Kontrakten har bl.a. medført lokalisering af en udenlandsk medicinal virksomhed med 35 ansatte i regionen. Af tidligere succesfulde projekter, som bygger på samarbejde mellem region Sjællands sundhedsinstitutioner og private virksomheder kan RoboBraille fremhæves. RoboBraille er en baseret tjeneste, som kan oversætte dokumenter til syntetisk tale og forkortet punktskrift. Tjenesten understøtter målsætningen om at flest mulige mennesker skal have mulighed for at tilgå digitale informationer og opnå selvhjulpenhed i hverdagen. I øjeblikket understøtter RoboBraille Dansk, Engelsk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Græsk og Litauisk. RoboBraille er udviklet af Synscenter Refsnæs i Kalundborg i samarbejde med Sensus ApS i Hillerød. Tjenesten bliver bl.a. finansieret og videreudviklet for midler fra Velfærdsministeriets Satspulje og Undervisningsministeriet. Det danske RoboBraille projekt vandt e-accessibility prisen ved Europa Kommissionens e-inclusion Awards Sigtelinie-projektet Overordnet udgør sundhedsinnovation i stigende grad et højt prioriteret satsningsområde for Region Sjælland og Sigtelinije projektet er helt centralt i det nuværende arbejde. Projektet har til formål at imødegå den stigende mangel på personale i sundhedsområdet ved at igangsætte innovationsprojekter inden for rekruttering og fastholdelse af personale, udvikling af attraktive arbejdspladser samt arbejdstilrettelæggelse og arbejdsdeling inden for sundhedsområdet. Alle institutioner på sundhedsområdet og socialområdet er blevet inviteret til at indsende innovationsprojekter for deres felt som kan bidrage til formålet for indsatsen. Projektet har oplevet en overvældende interesse og har modtaget mere end 150 projektideer til puljen på 82 mio. kr. Fremtidig indsats Sundhedsinnovation udgør et centralt indsatsområde for Region Sjælland, også i fremtiden. Regionen og Vækstforum Sjælland er ved at opbygge sin politik og udvikle nye initiativer inden for området. Bl.a. arbejdes i samarbejde med et ekspertpanel for innovation på en model for offentligt privat samarbejde, som skal fremme udvikling og kommercialisering af produkter til det offentlige. Et centralt område inden for Offentlig Privat innovation i region Sjælland er social- og sundhedsområdet. Der er indledt et arbejde som skal styrke og fremme sygehusenes kommercialisering af nye produkter og serviceydelser samt patentering og virksomhedsetablering i forbindelse med forskningsresultater. Forskellige former for samarbejdsformer og måder at implementere og udmønte technology- og knowledgetransfer bliver pt. undersøgt.

19 Resume Hospitalerne i Region Hovedstaden har gennem de seneste år haft samarbejde med erhvervslivet højt på dagsordenen, ikke mindst i tilknytning til den kliniske forskning. Et tæt samarbejde om forskning og udvikling mellem hospitalerne og erhvervslivet spiller således en stor rolle for udviklingen og konkurrenceevnen i den biosundhedsklynge i hovedstadsregionen, som i dag står blandt de absolut førende på verdensplan.. Region Hovedstaden vedtog i 2007 Politik for Sundhedsforskning. Via årlige handlingsplaner arbejder regionen målrettet på at etablere de strukturer, som skal hjælpe forskerne på regionens hospitaler, når de gerne vil forske, innovere og samarbejde med erhvervslivet om udvikling og kommercialisering af nye produkter og processer. Regionens teknologioverførselsenhed, Tectra, bistår med rådgivning og vejledning om kommercialisering og samarbejdsaftaler med erhvervslivet. Tilsvarende hjælper regionens forsknings- og innovationsstøtteenhed, FIE, med at skaffe eksterne forskningsbevillinger. Og som det seneste skud på stammen har Region Hovedstaden sammen med Københavns Universitet og DTU etableret et fælles EU-kontor, creodk, som skal sikre, at hovedstadsregionen markerer sig stærkere i forhold til at tiltrække forskningsbevillinger fra EU's rammeprogrammer. Grundlaget for hele indsatsen er den store idérigdom blandt forskere og øvrige medarbejdere på hospitalerne. Men der er potentiale for mere. Derfor igangsætter Region Hovedstaden nu en markant satsning på sundhedsinnovation gennem etablering af Center for Sundhedsinnovation og Medico Innovation Center. Teknologioverførsel, fundraising, samarbejde med erhvervsliv og universiteterne Udviklingen af samarbejdet med erhvervslivet og andre aktører om innovation, udvikling og forskning kræver en indsats på flere fronter. Samarbejde mellem offentlig og privat forskning og innovation samt ekstern medfinansiering af forskningen er helt afgørende for hurtig og effektiv udvikling af morgendagens lægemidler og behandlingsmetoder til gavn for patientbehandling og erhvervsudvikling. Region Hovedstadens hospitaler er en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med biosundhedsindustriens kliniske forsøg. Som eksempler kan nævnes: En forsker på Herlev Hospital, der samarbejder med en dansk virksomhed om at udvikle en elektrode til brug i kræftbehandling ved hjælp af strøm til brug for behandling af hjernesvulster. Et mangeårigt, tæt samarbejde på diabetesområdet mellem regionens hospitaler, Novo Nordisk og Steno Diabetescenter. Kræftforskere på flere af regionens hospitaler arbejder med at identificere vacciner til brug i kræftbehandlingen. Og på Rigshospitalet har forskere fundet en ny metode til at modne kvinders

20 æg, hvor man i samarbejde med Novo Nordisk vil videreudvikle metoden, som kan få stor betydning for behandlingen af barnløshed i fremtiden. Teknologioverførselsenheden Tectra skal understøtte samarbejdet med erhvervslivet om forskning og udvikling af ny medicin, nyt apparatur og kommercialisering af opfindelser. Enheden hjælper forskere på regionens hospitaler med at patentere og kommercialisere deres resultater med stor succes. Således bliver der via Tectra indgået næsten 400 aftaler med erhvervslivet årligt ud af de 2000, der vurderes at blive indgået i hele Region Hovedstaden. Tectra er bemandet med en daglig leder og 10 medarbejdere, der er eksperter i at vurdere, om anmeldte opfindelser kan beskyttes og kommercialiseres, at stå for kommercialiseringsprocessen, og at varetage den juridiske behandling af samarbejdsaftaler og forskningskontrakter mellem ansatte på regionens hospitaler og private virksomheder. Forsknings- og Innovationsstøtteenheden FIE er nyetableret i 2008, og er nu fuldt bemandet med en daglig leder, fem konsulenter og to studenter. FIE arbejder for at tiltrække flere eksterne midler til forskning og innovation på regionens hospitaler. Enheden har allerede nu opnået markante resultater og udfylder et stort behov blandt forskerne for hjælp til at finde vejen til midlerne. Desuden samarbejder Region Hovedstaden med Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet på flere områder. Blandt andet har parterne oprettet et fælles kontor i Bruxelles, creodk med en daglig leder og to EU-konsulenter. creodk lobbyer for at tiltrække yderligere EU-midler til forsknings- og udviklingsprojekter fra EU's rammeprogrammer. Sundhedsinnovation - en strategisk indsats Center for Sundhedsinnovation og Medico Innovation Center er de nyeste tiltag i Region Hovedstaden. Beslutningen om etablering af de to centre skal ses som led i en strategisk satsning på sundhedsinnovation. Den klare målsætning for begge centre er at understøtte en markant øgning af medarbejderdrevne innovationsprojekter i samspil med andre forskningsmiljøer og erhvervslivet for at udvikle nye, mere effektive og konkurrencedygtige produkter og processer til brug i sundhedsvæsenet. Med Center for Sundhedsinnovation etableres en fælles, organisatorisk enhed for alle hospitaler i Region Hovedstaden, der skal udbrede systematisk arbejde med brugerdrevet og medarbejderdrevet innovation på alle niveauer, som 1) kan forbedre kvaliteten og effektiviteten i sundhedsvæsnet, 2) medvirke til, at viden og erfaringer kan blive formidlet ud og komme alle regionens hospitaler og sundhedsvæsenet i resten af Danmark til gode og 3) styrke samarbejdet med erhvervslivet om udvikling og anvendelse af nye sundhedsteknologier, organisationsformer, ydelser og produkter. Center for Sundhedsinnovation, som får et årligt driftsbudget på 4 mio. kr., forankres på regionens hospitaler gennem en styregruppe bestående af 8 direktionsmedlemmer fra hospitalerne og koncerndirektionen. Der ansættes en daglig leder samt 3 specialiserede medarbejdere til at drive centeret. Allerede på nuværende tidspunkt er der ytret stor interesse for samarbejde fra en række aktører, blandt andre ITEK, Medicoindustrien, Byggebranchen, Dansk Erhverv, Symbion, Scion- DTU, Alexandra Instituttet, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, Vækstfonden og Dansk Standard.

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde

KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde Idéklinikken. Alternativ behandling af gode ideer KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde Hans Gregersen Forsknings- og Innovationschef Kick-off konference 18 august 2009 Hvor kom

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs NORTH Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs North - projektidé Formål Healthcare Labs NORTH er et samlet regionalt koncept til understøttelse

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland 1 Velkommen Landskabet Ideklinikken 2012, KL Eir, CV LANDSKABET Eks. på aktiviteter Mulige indgange FORSKNING Teknologisk-klinisk forskning Forskningssamarbejder:

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vi hjælper din forskning og innovation på vej

Vi hjælper din forskning og innovation på vej AFDELINGEN FOR UNIVERSITETSHOSPITALSANLIGGENDER Vi hjælper din forskning og innovation på vej ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL AFDELINGEN FOR UNIVERSITETSHOSPITALS- ANLIGGENDER Afdelingen for Universitetshospitalsanliggender

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg. Uri Andersen 12. november 2014

Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg. Uri Andersen 12. november 2014 Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg Uri Andersen 12. november 2014 Guidesite lancering Agenda Baggrund Vision Målgruppe www.medicoapp.dk Indhold Muligheder Community Flere spørgsmål og

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Innovation indenfor sundhedsteknologi

Innovation indenfor sundhedsteknologi Region Midtjylland Innovation indenfor sundhedsteknologi Science: conversion og money to knowledge Innovation: conversion of knowledge to money Jens K. Gundersen24. august 2007 Struktur Baggrund Hvorfor

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Strategi for sundhedsinnovation

Strategi for sundhedsinnovation Strategi for sundhedsinnovation i Region Sjælland 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formålet med sundhedsinnovation... 4 Effekter af sundhedsinnovation... 5 Finansiering af sundhedsinnovation...

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

DTU s innovationspolitik

DTU s innovationspolitik DTU s innovationspolitik DTU indtager sin egen plads i det danske universitetslandskab i kraft af universitetets polytekniske, monofakultære karakter og det samfundsrettede sigte for universitetets virksomhed.

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi for sundhedsinnovation i Region Sjælland

Strategi for sundhedsinnovation i Region Sjælland Strategi for sundhedsinnovation i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Baggrund og formål..................................... 2 Forudsætninger...................................... 4 Hvad er sundhedsinnovation?..........................

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet

Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet Leif Vestergaard Pedersen www.regionmidtjylland.dk Sygehusvæsnets økonomiske forhold og mulighed for eventuelt at formindske udgiften Årsager: Befolkningens

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Mere om de regionale strategier og indsatser findes på regionernes hjemmesider: Region Nordjylland hjemmesiden om Forskningens Hus er en samlet indgang til forskning,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet Sikring af fremtidens velfærd Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk udvikling medfører øget efterspørgsel

Læs mere

Strategi for sundhedsinnovation i Region Sjælland 2013

Strategi for sundhedsinnovation i Region Sjælland 2013 Strategi for sundhedsinnovation i Region Sjælland 2013 Brevid 2052448 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formålet med sundhedsinnovation... 3 Effekter af sundhedsinnovation... 3 Finansiering af sundhedsinnovation...

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense TRE EKSEMPLER PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI Teletolkning i sundhedsvæsenet:

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel

Læs mere

Uddannelsesområdet. Dato: 20. november Brevid: Ledelsessekretariatet Alléen Sorø. Tlf.:

Uddannelsesområdet. Dato: 20. november Brevid: Ledelsessekretariatet Alléen Sorø. Tlf.: Afrapportering fra Tværgående udvalg for forskning, innovation og uddannelses arbejde i 2012-2013 Region Sjælland har inden for de seneste år haft stort fokus på udvalgets fagområder. Der er blandt andet

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

eller. Byggeprojekter som løftestang for innovation og vækst Netværksdage august, Nyborg

eller. Byggeprojekter som løftestang for innovation og vækst Netværksdage august, Nyborg Byggeprojekter som løftestang for innovation og vækst eller. Netværksdage 2014 27. august, Nyborg Peter Kyhl Senior chefkonsulent Ansvarlig for innovation Nyt Hospital Nordsjælland Morten Rasmussen Innovationskonsulent

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT 1. Hvorfor er konkurrencen igangsat? Som en del af en koncernfælles strategiske indsats styrkelse af innovation og forskning gennemfører Center for

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6.

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. oktober 2011 Hvem er Welfare Tech Region? Welfare Tech Region er erhvervslivets

Læs mere

Formål med temadagen

Formål med temadagen Formål med temadagen Øget fokus på, hvorfor det er vigtigt at arbejde med innovation, Formidle et bredspektret billede af de mange innovationsaktiviteter, der allerede foregår på OUH Demonstrere eksempler

Læs mere

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6 Bilag til mødet i Vækstforum den 31. august 2009 Program for Vidensamarbejde Baggrund I Vækstforums handlingsplan for 2007-2008 er Viden i arbejde beskrevet som et initiativ, der skal sikre den regionale

Læs mere

Innovation X 29. marts 2012

Innovation X 29. marts 2012 Innovation X 29. marts 2012 Aktiviteter hvad laver vi? Fremme udviklingen af nye virksomheder via: - Kvalificeret assistance til iværksættere og virksomheder - Forretningsudvikling Styrke de eksisterende

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark Formål Region Syddanmark skal fremme den internationale dimension i regionale politikker og i den regionale udviklingsstrategi. For at kunne

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere