Formandens dragehale Erik Nissen Referat GF 2014 FI kursus 2014 Referater bestyrelsesmøder Kurser 2015 Kassererens spalte Årets Julehjerter Kalender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens dragehale Erik Nissen Referat GF 2014 FI kursus 2014 Referater bestyrelsesmøder Kurser 2015 Kassererens spalte Årets Julehjerter Kalender"

Transkript

1 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 december 2014 Formandens dragehale Erik Nissen Referat GF 2014 FI kursus 2014 Referater bestyrelsesmøder Kurser 2015 Kassererens spalte Årets Julehjerter Kalender

2 Polyteknisk Flyvegruppe Postadresse og værksted: PFG Polyteknisk Flyvegruppe DTU, Nordvej bygn Kgs. Lyngby Tlf Bank: reg.nr.: 9090 konto: vedr. betaling: Formand: Morten Hugo Bennick Tlf Næstformand: Jeppe Nicolaisen Tlf Kasserer: Axel Morgenstjerne Tlf Sekretær: Joachim Hegelund Tlf: Bestyrelsesmedlem: Martin Hangaard Hansen Klubhus (flyveplads): Polyteknisk Flyvegruppe EKKL Eskebjergvej 88B 4593 Eskebjerg Tlf Pladsfrekvens: 122,5 MHz Svæveflyvefrekvens: 123,42 MHz Kalundborg Flyveklub; tlf.: Klubhusformand: Frank Svendstrup Tlf Flyvechef: Lars Sverre Rasmussen Tlf PR-chef: Jon Vincent Steensen Tlf Værkstedsleder: Joachim Hegelund Tlf: Klubtræner: Søren Zebitz Nielsen Christian Krog Madsen Tlf PFG-nyt udgivelsesterminer 2015: februar, sommer og november. Deadline for næste blad: 15. februar Materiale sendes til Ansvarshavende redaktør er formanden: Morten Hugo Bennick. Forsidebilledet: Fra PFG udstillingen på DTU bibliotek, der var åben hele oktober måned. Den flotte P2 i skala 1/3 var velvilligt udlånt af Poul Munck fra Kalundborg Modelflyveklub. Tryk: Lyngby Tryk ApS, Kongevejen 392, 2840 Holte. Oplag: 240 eksemplarer 2

3 Formandens Dragehale Tag chancen! Ofte, når man tager ud for at flyve, er man ikke helt parat til at flyve en opgave eller flyve en stræk tur. Forklaringerne kan være mange: man har haft en stresset uge og har ikke fulgt med i vejrudviklingen, man tror ikke på, at det kan lade sig gøre, man har ikke sat sig ind i hvordan loggeren virker, man er nervøs for at snakke med Roskilde eller man mener simpelthen, at det er noget opreklameret noget det med at flyve stræk. Men hvorfor ikke engang imellem tage chancen og prøve at vinde sit væddemål eller flyve en udskrevet opgave. Selvfølgelig skal man være forberedt, men det behøves ikke at tage hele ugen før man tager på EKKL i weekenden. Brug fem minutter hver dag på at tænke over, hvad den kommende weekends vejr kan bruges til og bliver det ikke det store vejr, så brug lidt tid på Kaldred til at sætte dig ind hvordan loggeren virker, hvordan man navigere efter den og sidst, men ikke mindst, hvordan man up loader en opgave til loggeren. Så når du er parat og har taget chancen og vejret ikke blev helt som du regnede med og du kommer lavt, så find dig en god mark at lande på og vent på, at der kommer nogle klubkammerater og henter dig. Stig Øye tog chancen i Juni måned og satte en Danmarks rekord fra Kaldred med en FAI trekant på mere end 600 km. Selv om det var godt vejr, så var det ikke super godt vejr, men stor viden, stædighed og et par kalkulerede chancer gjorde at det kunne lade sig gøre. Flyvningen bekræftede endnu engang at Kaldred ligger ret godt når man skal ud på lange opgaver! Værkstedet er i fuld sving med at blive brugt til vinteroverhaling af vores fly, så vi kan være klar til sæsonstart, så husk at være med til at bringe flyene i orden, så de er klar til at du kan tage chancen til foråret. Med disse ord vil jeg gerne ønske alle en god Jul og et godt Nytår med håb om mange gode flyvetimer og strækoplevelser fra Kaldred i 2015! Morten Bennick 3

4 Nekrolog Erik Nissen 19. september april 2014 Erik blev uddannet som jagerpilot i Canada i midten af 50 erne på den fra spillefilmen om the Gimli Glider kendte base ved Winnipeg i Manitoba. Tilbage i Danmark fløj han datidens fly, først T-33 og senere F100 Super Sabre. Efter tjenesten i flyvevåbnet videreuddannede han sig til ingeniør. Senest underviste han bl.a. også på engelsk - på Teknikum i Ballerup. Efter en periode som medlem af Værløse Svæveflyveklub kom Erik i begyndelsen af 1990 erne til PFG. Han blev hurtigt herefter omskolet til Polyt 5, og var i en årrække en særdeles flittig slæbepilot. I en periode var han flyvegruppens faste hverdags-slæbepilot, og stillede beredvilligt op når små flyvehold på blot få piloter ville udnytte hverdage med godt termikvejr. Sammen med Eva tog han aktivt del i mange facetter af klublivet, og de var bl.a. også på besøg i Sisteron i Frankrig i sommeren De seneste år så vi ikke meget til Erik og Eva, men som passiv opretholdt Erik lejlighedsvis kontakt med flyvegruppen, og da han som gammel jagerpilot havde været måleobjekt i NASA s G-slynge, benyttede han anledningen til at afholde en underholdende aften på Kaldred om oplevelserne. Han overraskede i vid udstrækning NASA s læger ved at klare en del flere G end de forventede af selv en frisk gammel gut. Det, der satte en stopper for Eriks flyvning var et forhøjet blodtryk, der ikke ville makke ret. Efter ca. 10 år viste det sig under meget dramatiske omstændigheder, at blodtrykket ikke var forhøjet af sygdom, men pga. en langvarig COforgiftning, der skyldtes et defekt gasfyr i boligen. Da årsagen forsvandt, faldt blod-trykket på plads og Erik og Eva fik det begge meget bedre, men den langvarige forgiftning havde slidt på helbredet og stjålet mange år, så Erik havde ikke mulighed for at genoptage sin flyvning. Det virker måske upassende, at omtale CO-forgiftningen her, men Erik ringede selv til os i flyvegruppen for at fortælle om de uhyggelige omstændigheder, der var skyld i at han blev passiv mange år før han selv ønskede det. Han ønskede, at årsagen blev kendt, og at advare andre om faren ved kulilte-forgiftning. Erik var en god kammerat og desuden meget underholdende med gode historier fra sin tid som en del af dansk jagerflyvnings tidlige. Æret være hans minde. Bestyrelsen 4

5 19. marts 2014, kl. 19:30 på Danmarks Tekniske Universitet, byg. 208, aud. 51. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Godkendelse af beretningen 4. Regnskab for det forløbne år med revisorernes bemærkninger 5. Godkendelse af regnskabet 6. Vedtagelse af planer, budget og takstregulativ for det kommende år 7. Langsigtede handlingsplaner 8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 9. Valg af 2 kritiske revisorer 10. Indkomne forslag 11. Eventuelt 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Niels Erik Kaiser som dirigent, og han blev valgt. Dirigenten bekendtgjorde, at generalforsamlingen har været indkaldt med mindst 14 dages varsel, og at mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer var fremmødt (23 deltagere). Dirigenten erklærede dermed generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig jf. gældende vedtægter. 2. Beretning for det forløbne år Formandens beretning for det forløbne år har været udsendt i PFG-nyt nr Formanden nævnte desuden, at der var tilføjet to punkter til dagsordenen om hhv. bygning 237 og Falken. Derudover havde en forklaring på forslaget til de nye takster, som han vil vende tilbage til senere. Formanden takkede Søren, Jesper og Mikkel for det store arbejde de havde lagt i genopfriskningskursus for radiocertifikater. 3. Godkendelse af beretningen. Beretningen blev godkendt. Generalforsamling Regnskab for det forløbne år med revisorernes bemærkninger Regnskabet inklusive revisorernes påtegning har været udsendt i PFG-nyt nr. 1, Kassereren gennemgik regnskabet og redegjorde for afvigelserne på de enkelte poster i forhold til det budgetterede. Svæveflyveudgifterne har været lidt højere end budgetteret hvilket kan begrundes med anskaffelsen af den nye motorfalke som vi deler med KF. Udgifterne på Polyt 5 har været lidt lavere end budgetteret. Et spørgsmål fra Mikkel Wahlgreen om hvorfor udgifterne til ApS'et er sat til 0 kr. hvortil Kassereren svarede, at Erik har overtaget Kasserer-tjansen i ApS'et og herved sparet den store udgift til revisor. 5

6 Udgifterne til klubhuset har været som budgetteret. En forklaring på hvorfor olieforbruget er højere end budgetteret er periodiseringsafregningen. Der er sparet på telefon vha. omlægning af abonnementet. Halvdelen af udgifterne til PR-tøj er dækket af DTU-sport. Der er et driftoverskud på kr i stedet for kr. Spilregnskabet har et underskud på grund af de ekstra udgifter i forbindelse med udskifting af gearkasse. Festkassen har givet underskud. De hensatte midler på 5800 kr er gaver fra DSvU. Kassereren kunne berette, at vi har afviklet en del af gælden til medlemmerne. Ølkassen manglede kr. Under spørgsmål til regnskabet kunne Thomas Bucka fortælle at regnskabet er nemt at finde rundt i (en ros til kassereren). 5. Godkendelse af regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 6. Vedtagelse af planer, budget og takstregulativ for det kommende år Formanden fortalte, at strategien bag de nye takster skal findes i, at gennemsnitsalderen for klubben er 45 år og at medlemstallet er dalende. For at rette op på dette er ideen at gøre det billigt for studerende at komme ud at flyve og derved få flere medlemmer. Martin Hangaard Hansen kunne supplere med at der er oprettet en facebook side for at udbrede kendskabet til klubben, og at den ikke skal forveksles med vores facebookgruppe ved navn PFG, som er til brug internt mellem medlemmerne. Mikkel Wahlgreen opforderede medlemmerne til at tage fat i PR-udvalget hvis man ville have noget på siden. Kommentar fra Stig Øye ang. de nye takster og reklamen på hjemmesiden: De 99 kr. skal være eksplicit hvortil formanden oplyste at siden ikke var helt færdig endnu. Spørgsmål fra Mikkel Wahlgreen: hvad løber udgiften op i for de nye takster. Kassereren: Ekstraudgiften for de nye takster bliver dækket af den besparelse vi har fået i ApS'et sammen med de 1000 kr som DTU-sport giver pr. studerende DTU-medlem. De studerende får tilbudet på 10 ture for 400 kr. Samtidig reklamerede kassereren for skolestartspakken: Flyv alt hvad du vil inden for fire måneder (50 dage). Kassereren kom med forslaget om at droppe hverdagstaksten, da den stort set aldrig bliver brugt. Erik kunne oplyse, at det er muligt at betale med MobilePay med et maxbeløb på 5200 kr/år. Jon Steensen spurgte til, hvordan forslaget fra Louise (KF) om fællesflyvning afregnes. Kassereren: Efter den gamle aftale vi har med KF. Svendstrup: Hvis nogen spørger hvad det koster at flyve, hvordan finder man så ud af det? Formanden oplyste, at der vil komme en prisliste i A4-form. 6

7 Stig Øye: Det vil være rart med priseksempler, eks. 2 gange om måneden osv. Der er givet rabat på flyslæb for at få Polytten ud at flyve noget mere. Jon Steensen: Hvad er tacho-minutter, hvor meget er det? Kassereren: Et standardslæb til 600 m koster 7-8 tacho-minutter. Stig Øye: Koster flyslæb det samme for en KF'er som for en PFG'er? Kassereren: Nej, rabatten er kun for aktive PFG'er. Thomas Bucka: Formuleringen i pkt. 3 om tosædede elever der kan flyve ubegrænset på Junior. Junioren er jo ikke 2-sædet. Kassereren mener, at formuleringer er ok og fastholder denne. Som der jo står, er det ved tilmeldingen, at eleven skal være tosædet. Til driftsbudgettet kunne kassereren fortælle, at skolestartspakken er underbudgetteret og at dette bliver dækket via besparelse andet sted. Stig Øye: Reduceret indtægt, forøget udgift - hvordan bliver det dækket og hvordan er flyvninger med K13 bogført (pakke/normal flyveafgift). Til det svarede kassereren, at flyvningerne bliver bogført som hidtil. Formanden: Den reklame vi laver skulle gerne medføre, at der er flere der melder sig til ordningen. Kassereren tilføjede, at han har forsøgt at bedømme hvor meget det vil komme til at koste. Lars Sverre Rasmussen: Jeg er overrasket over Polyt 5-taksten - at prisen for flyslæb næsten er den samme som for spilstart. Kassereren: Forklaringen er, at Polyt 5 bliver brugt for lidt, og for at få den ud at flyve noget mere nedsætter vi taksten. Michael Østerholm berettede om handlingsforløbet med bygning 237 og PMC. Formanden berettede om Falken, at man har valgt at tage den ud af drift i 2013 for at få ordnet papirer og få den over på dansk register. Efter et stykke tid gik arbejdet i stå, og vi blev enige med KF om, at lade Morten Habekost foretage alt parpirarbejdet i forbindelse med syn og omregistrering. Dette resulterede i en lang række punkter som skulle udføres og ordnes. KF og PFG blev enige om, at hvis Falken skulle ud at flyve, så måtte vi lade Torkil (Kalundborg Aviation) ordne alle punkterne på WO-listen fra Morten Habekost. Dette tog et par dage. Formanden sagde, at Morten Habekost regnede bestemt med, at den var ude at flyve til 1. maj. 7. Langsigtede handlingsplaner Om den langsigtede planlægning kunne formanden sige, at de eneste planer der var på nuværende tidspunkt var et opvarmet spilværksted og det vognportprojekt, som Lars Sverre Rasmussen tidligere havde snakket om. Hvis jordmateriellet bliver holdt vedlige og derved kører bedre, giver det flere elever og flere elever giver penge i kassen og en klub der kører bedre. 7

8 Michael Østerholm understregede, at det langsigtede er, at vi skal have vores jord- og startmateriel til at fungere det er det allervigtigeste, derefter kan vi snakke om nye fly og hvad vi ellers har af ønsker. Mikkel Wahlgreen vil gerne hjælpe, men vil ikke være primusmotor. Formanden forsikrer, at sådan ville det heller ikke blive. Jon Steensen: Er der planer om hvordan vi får startstedet til at virke. Det virker som om der ikke er nogen der gør noget, og at det ikke må koste noget. Formanden: Det er ikke tilfældet, tvært imod så arbejdes der på flere ideer til at få startstedet til at virke bedre samt øge frekvensen af starter. Jens Rytter: Et godt eksempel er, at da spillet gik i stykker, blev vi enige om, at det skulle laves ordentligt og professionelt i stedet for selv at bikse noget sammen. Dette har resulteret i, at vi sparer benzin, wire og at vi får fly i luften. Det er lidt den stil vi skal lægge fremover. Mikkel Wahlgreen: kommenterede, at der er sat penge af til disse ting i budgettet. Erik : Vi bør kigge efter en ny startvogn med krog, så man kan køre startvognen ned i vestenden med K13 på slæb og derved komme hurtigere igang med flyvningen. 8. Valg til bestyrelsen Dirigenten: Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen foreslår genvalg af: Morten Hugo Bennick, Jeppe nicolaisen, Martin Hangaard Hansen og Axel Morgenstjerne. Desuden nyvalg af Joachim Hegelund, da Christian er blevet meldt passiv. Som suppleanter foreslås genvalg af Michael Jørgensen og Jens Rytter. Dette blev godkendt ved akklamation. DTU's repræsentant er professor Jens Nørkær Sørensen. 9. Valg af 2 kritiske revisorer Michael Krogh, Iver Christoffersen og Thomas Bucka blev genvalgt som kritiske revisorer. 10. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag. Formanden sagde et par ord uden for dagsordenen: Unionens Guldnål gives til Stig Øye. Stig har været aktiv i mere end 50 år og har været et utroligt stort aktiv for DSvU og PFG og har lavet GS500: Utroligt at 30 år gammel elektronik stadig virker og er noget af det bedste der findes. Stig er god til at gennemskue problemer, er en yderst aktiv instruktør og kompetent materielkontrollant, der er god til at gennemskue hvad der er det relle problem. En kompetent ARS, mest vindende pilot til DM, der er ikke nogen der har slået Stig endnu, og Danmarks første verdensmester. På vegne af DSVU sagde Lars Sverre Rasmussen, at Felipe Cvitanich har fået guldnålen som stor tak for det arbejde han har gjort i hovedbestyrelsen. 8

9 11. Eventuelt Dirigenten bemærkede, at intet kunne vedtages under dette punkt, men spurgte om nogen af de fremmødte havde noget at sige. Lars Sverre Rasmussen: Mht. værkstedet så vil jeg jeg gerne foreslå rengøring af lokaler og toiletter med jævne mellemrum. Mht. opbevaring af papirer bør det være på et elektronisk medie. Formanden: det er et yderst kendt problem med de originale dokumenter. Kassereren: Forsikringspapirer ligger på serveren. Erik oplyste, at der er et arkivskab på værkstedet som kan bruges. Mikkel Wahlgreen: Hvor langt er vi med tegningerne til en vognport? Lars Sverre Rasmussen: Det er ikke meget, men det handler om at finde ud af hvad der skal til for at lave sådan en port. Mikkel Wahlgreen vil gerne være med. Da der ikke var flere kommentarer til eventuelt, afsluttede dirigenten GF og takker for god ro og orden. Referent: Jeppe Nicolaisen Godkendt d. 20. oktober 2014 Morten Hugo Bennick (Formand) Niels Erik Kaiser (Dirigent) 9

10 TERMIK-Ligaen: Klubber i 1.Division Opgaver Nr. Points Medregnet Ialt Klub Prognose , SG , Midtsjællands Svæveflyveklub , Østsjællands Flyveklub , Vestjysk Svæveflyveklub , Silkeborg Flyveklub , Herning Svæveflyveklub , Vejle Svæveflyveklub , Polyteknisk Flyvegruppe Genereret af Arne J. Boye-Møller/Herning Svæveflyveklub Anvendt Pointformel: TERMIK-Ligaen 2013/14 i SoarTask v PFG rykker ned i 2. division i Aarhus (31710 points) rykker op og erstatter PFG i 1. division. I Sjællandsdistriktet opnåede vi en 3. plads i 2014, under 1000 points fra 1. pladsen, som vi jo plejer at indtage. Resultater for Sjællandsdistriktet Nr. Points Klub Registrerede antal piloter ,0 Østsjællands Flyveklub ,8 Midtsjællands Svæveflyveklub ,8 Polyteknisk Flyvegruppe ,8 Fr.sund-Fr.værk Flyveklub ,1 Lolland-Falster Svæveflyveklub ,2 Nordsjællands Svæveflyveklub ,5 Tølløse Flyveklub ,0 Kalundborg Flyveklub 5 9 0,0 Bornholms Flyveklub 0 10

11 FI kursus 2014 For godt tre år siden var jeg på HI kursus i det tidlige forår og nu kunne det ikke vente længere det var tid til at komme på FI kursus og få afsluttet instruktøruddannelsen. Jeg fik booket mig ind på kurset i juni måned og fik aftalt et lift med to medkursister fra Midtsjælland Svæveflyveklub. Vi mødtes tidligt lørdag morgen på Høje Taastrup station og kørte afsted i en tætpakket bil mod Svæveflyvecenter Arnborg. Lidt efter tre timer var vi fremme, blev indkvarteret og nåede tilmed lige en bid morgenbrød og et skud kaffe inden briefingen kl. 10. Efter briefingen blev døren lukket og tilbage sad syv FI aspiranter tre fra Sjælland og fire fra jyske klubber. Michael Kristensen, DSvU s uddannelsesansvarlige, bød velkommen og introducerede os til programmet for de kommende dage. Som på HI kurset lagde vi ud med to heldages teori i diverse emner, hvoraf vi aspiranter selv skulle stå for præsentationen af nogle emner f.eks. navigation, trafikledelse og strækflyvning. I modsætning fra HI kurset, så sluttede vi allerede undervisningen kl. 19 om aftenen. Så var der jo også bedre tid til at skylle nogle fadbamser ned Udfladning i Puchacz (foto: Jens Bonderup Kjeldsen, Aviator) Fra om mandagen skulle der flyves og vores praktiske evner bag styrepinden vurderes. Min første flyvning blev en navigationstur i DSvU s Motorfalke. Jeg skulle flyve ruten Arnborg Bolhede Gesten Arnborg og det skulle naturligvis foregå i lav højde ellers ville det blive for nemt. Med fremmed flytype, fremmed landskab, uvant med radioprocedurerne i Billund TMA/CTR og et ICAO kort som hjælpemiddel var der mange stressfaktorer i spil. Så der blev svedt igennem i cockpittet. På trods af beregning af vindtrekanter og udarbejdet flyveplan lykke- 11

12 des det mig at havne nær Varde på mit første ben. Så vi nåede først Bolhede noget forsinket i forhold til flyveplanen. Efter et lille hvil på flyvepladsen fortsatte turen til Gesten og endnu engang drillede ICAO kortet eller også var flyvepladsen flyttet andetsteds midlertidigt. Anyway vi fik vendt Gesten og satte kurs mod Arnborg. Benet gik tværs over Billund Lufthavn, hvor vi passerede banen i 1000 bagom en 737. Ruten tilbage til Arnborg gik OK og jeg kunne endelig stige ud af Motorfalken. Puhaaaaaaaa for en oplevelse! De næste par dage gik med flyvning i Puchacs og Duo Discus, hvor der skulle demonstreres flyslæb i forskellige udgaver (højkantsdrej, descent, afbrudt slæb, dum slæbepilot osv.) ligesom der skulle demonstreres udretning af spin og gerne på kurs. Hele tiden blev vi vurderet og bedømt fra start til landing af vores tre undervisere - Helge Hald (Viborg), Jørgen Legind-Hansen (Midtsjælland) og Poul Kjærgaard Pedersen (Århus). Ind imellem forsøgte de at lægge små fælder for at få os i fedtefadet eller for bare at se om vi var opmærksomme. Besøg på Danmarks Flymuseum (foto: Jens Bonderup Kjeldsen, Aviator) Eftersom vi kun var syv aspiranter på kurset og alle fløj pænt, så lykkedes det at skære en hel dag af i forhold til kursusplanen. Ja, rent faktisk havde vi allerede overstået den praktiske flyvning om onsdagen, så da vejret torsdag viste sig fra sin mere dystre side med kraftig blæst og lav skybase besluttede vi at tage på feltekskursion til Danmarks Flymuseum i Stauning. Vi fremrykkede endvidere teoriprøven til fredag formiddag, således at kurset sluttede med festmiddagen om aftenen. Alle aspiranterne bestod prøven og kunne således udskifte HI beviset med et FI bevis. 12

13 Nyudklæggede FI ere og undervisere (foto: Jens Bonderup Kjeldsen, Aviator) Hvorledes instruktøruddannelsen kommer til at forløbe fremover vides ikke i skrivende stund. Nye EASA regler på certifikatområdet står til at træde i kraft i 2015 og vil formentlig betyde ændringer i måden, hvorpå DSvU kan uddanne instruktører. Måske er der slet ikke noget, der hedder HI- eller FIkursus, men bare I-kursus. tiden vil vise. Joachim Hegelund Red. bemærkning: På møde i EASA-committee den 8. og 9. oktober 2014 blev det besluttet at fristen for implementering af ATO'er (Approved Training Organization) for LAPL (motorfly, helicopter, svævefly og ballon), SPL, BPL, kunstflyvningsrating, flyslæb, bannerslæb samt bjergrating og de tilhørende instruktørratings udsættes i tre år til 8. april Vi har således efter følgende fået tre år mere, indtil de nye regler som JHE omtaler skal træde i kraft. 13

14 Referat bestyrelsesmøde 19. maj 2014 Tilstedeværende: Martin Hangaard Hansen (MHH) Morten Hugo Bennick (MHB) Jeppe Torben Nicolaisen (JTN) Axel Morgenstjerne (AXM) Joachim Hegelund (JHE) Jens Rytter Petersen (JRP) Michael Østerholm Jørgensen (MØJ) Stræktilladelse på Discus MHB: Det tager for lang tid at få nye S-piloter på stræk. Regler for stræktilladelse på Discus foreslås ændret. Sikkerhed og modenhed har prioritet, men bestyrelsen mener, at det kunne være godt for nyudannede S-piloter at få lov at flyve stræk på en Discus tidligere for at øge motivationen hos de unge piloter. Det vil betyde vi skal anskaffe et nyt fly i klasse med en Discus. Muligvis kunne en Junior så sælges til KF, så klubberne har hver en Junior og samarbejder så der stadig er redundans på den ensædede skoling. En Junior er jo ikke så driftsikker som en K-23, så kun at have adgang til én Junior vil være at gamble på bekostning af de ensædede elever. Falke MHB gav update på status der mangler stadig lidt papirarbejde, men forhåbentlig er den klar efter få uger. MØJ: Vi skal have en plan for drift af motorfalken og for at få den i brug. Bestyrelsen blev enige om at første prioritet er at få den i luften. Derefter ser vi på om der skal købes mere udstyr til den. Ejer af klubbens fly søges Ejerens ansvarlig er defineret i Part M. Ejerens ansvar er at hive fat i sjakbajserne og holde dem ansvarlige for deres tildelte fly gennem vedligehold og efterfølgende sæson. De skal opdatere wiki'en med udløbsdatoerne og sørge for at der er overblik over papirarbejdet. Vi udnævner MØJ til flyejer. Mere præcist bliver ejerens opgave defineret ved næste bestyrelsesmøde. MØJ skriver et udkast. Spiludvalg Mikkel, Jeppe og Svenstrup nomineres til spiludvalgsmedlemmer for PFG. Jeppe kontakter KF og samler spiludvalget. Lige pt. er der gået et leje i wirestyret, som skal fikses hurtigst muligt. Aktion: JTN Status på ZW Der er flere fejl i papirarbejdet. højde- og fartmåleren er ikke godkendte af PZL. De fejl skal rettes inden den kan få ARC. 14

15 Elektronisk bogføring JHE har både en liste over fejl, mangler og ønsker til forbedringer i systemet og han har forfattet en brugsvejledning. Evaluering: Der er mange indtastningsfejl og der er mangel på overblik over eksempelvis hver flyvedag. Handlingsplan: Vi fortsætter med systemet. Folk skal uddannes bedre i at føre listerne, journalerne og det elektroniske system. AXM, MHB og JHE er i udvalget. PR Dankort terminal kan fås til smartphone. Det kan være smart til betaling for prøveture og prøvemedlemskaber. MHH undersøger sagen. AXM og MHH var med til repræsentantskabsmøde for DTU Sport. Kommende events: Drone aften og DTU International afternoon (medarbejdere+familier). GF referat Referatet fra PFG's generalforsamling 2014 godkendes snarest over mail. DTU 237 Der gøres ikke regelmæssigt rent på bl.a. toiletterne. Værkstedslederen (JHE) gives mandat til at ansætte en rengøringsdame. Elektrodesvejseanlæg afskaffes: Aktion JHE. EKKL Mikkel Ø W har foreslået at leje en tromle til at jævne banen. Prisen er kr per dag for en vejtromle. Mikkel bedes om at levere et mere præcist budget før han får lov, men han gives lov til at administrere projektet. Aktion JHE. Flyslæb SKAL KUN foregå efter taxivejen eller eventuelt fra spilstartstedet, hvis spillet ikke er i funktion. Der må ikke udvikles en holdning om at det kan foregå hvor som helst på pladsen. 15

16 16 Bestyrelsesmøde 21. august 2014 Tilstede: Joachim Hegelund (JHE) Jeppe Torben Nicolaisen (JTN) Martin Hangaard Hansen (MHH) Morten Hugo Bennick (MHB) Jens Rytter Petersen (JRP) Axel Morgenstjerne (AXM) Michael Østerholm Jørgensen (MØJ) Dagsorden: 1 Formalia: Godkendelse af Dagsorden Godkendelse af Referater Post og meddelelser 2 EKKL Hangarporte Hangar indvendigt Gulvplader i P6 vognport 3 Falken Langfart (flere dage) Organisation om vedl. time/startsystem 4 PFG værksted Fyr og olietank Vintervedligehold PF Auto og DTU 5 Andet Klubkultur - Bestyrelse 2. EKKL Finn Passov skal se på hangarportenes tilstand. Aktion: Jens Rytter. Hangarens indretning i PFG siden er meget rodet og skal organiseres, evt med opsætning af nye skabe. Der mangler en ansvarlig. Aktion: JHE. Plader til underlaget i P6 vognporten indkøbes. Aktion: JHE. Trådløst netværk til startvognen installeres af Mikkel. Det skal holdes uafhængigt af startfunktionen. Erik og Mikkel skal spørges, om de vil være EKKL-IT ansvarlige (Computere i klubhuset og trådløst net i startvognen). De spørges også om at finde en plan for ny startvogn/container. Aktion: MHH. 3) Falken Der er udført 50t eftersyn på falken. Jens Rytter og Hans er enige om at de frem-

17 over koordinerer hvilket vedligehold der skal udføres på Falken, men at kun de personligt kun påfylder olie. Der blev afholdt et møde om falkens brug og vedligehold med KF og PFG's bestyrelse har fået fremlagt referatet. KF's bestyrelse skal også godkende referatet. Joachim har også indført de nye regler for Falken på wiki'en og referatet skal sendes ud til alle medlemmer når det er godkendt. Flarm og ny radio skal installeres. Det koster i alt det er vedtaget. Falkens bogføring går via Bent Daugaard til Axel som afregner og bogfører. Lån af falken over flere dage: Bestyrelsens holdning er at det godt kan godkendes at den bortføres over flere dage i hverdagene, men den skal overnatte på Kaldred i weekenderne. Dette henstilles til falkeforeningen. 4. Bygning 237 MØJ og JHE koordinerer vintervedligehold Meddelelse til alle medlemmer skal sendes ud om ansvarsfordeling for materiel. Derunder at sjakbajser har ansvar for et år ad gangen og hvordan sjakbajser skal samarbejde med flyejeren (MØJ). Aktion: MHB. Fyr og olietank: Olietanken skal fjernes inden Vi tager et møde med campusservice om sagen efter næste møde med PF Auto. Ønskeløsningen er et gasfyr og gasforbindelse. 5) Andet Formanden (MHB) er i Indien hele efteråret. Bestyrelsesmøde 25. september 2014 Tilstede: Martin Hangaard Hansen (MHH) Axel Morgenstjerne (AXM) Jens Rytter Petersen (JRP) Jeppe Torben Nicolaisen (JTN) Michael Østerholm Jørgensen (MØJ) Joachim Hegelund (JHE) Erik Trudsø Jespersen (ETJ) Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2. ApS'et 3. Falken(Flarm, Radio, Transponder) 4. Vedligeholdelse af jordmateriellet 5. Eventuelt 6. Næste møde 17

18 Ad 1, Godkendelse af referat Ad 2, ApS'et Erik Trudsø fremlagde en oversigt over budgettet for bestyrelsen. Der er penge til rådighed på budgettet til at sætte asfalten på EKKL i stand. Erik Trudsø undersøger pris og mulighed for dette. Ad 3, Falken(Flarm, Radio, Transponder) Jeppe Nicolaisen fremlægger forslag om indkøb af transponder til Falken. KF har tilsluttet sig dette på et bestyrelsesmøde og PFG's bestyrelse tilslutter sig, hvis man køber en brugt til max kr i alt. Ad 4, Vedligeholdelse af jordmateriellet Bestyrelsen tilslutter sig at når en af vores to Ferguson er brudt sammen eller står foran en større vedligeholdelsesudgift, da erstatter vi den i stedet med indkøb af en eldrevet golfvogn. Et startvognsudvalg skal nedsættes. Aktion: MHH og ETJ. Der er endnu ikke fastsat et spiludvalg. Mikkel er kandidat til PFG's kontaktperson i spiludvalget. Aktion: JTN Ad 5, Sjællandsmøde PFG vil gerne være værter for en del af Sjællandsmesterskaberne ETJ vil gerne med til sjællandsmødet og berette om flarmradarprojektet. AXM tager også med. S-teori skal arrangeres. AXM spørger til mødet hvem der er koordinator. Ad 6, Eventuelt Postcheck på værkstedet og videregivelse af besked til modtagere. En person udpeges som også har lov til at åbne posten: Jesper Schmaltz er kandidat til dette. Aktion: JTN. PFGnyt: Generalforsamlingsreferat. Referater skal sendes rundt og godkendes: Aktion: MHH. 18

19 Kurser i 2015 Radio-kursus Der afholdes radio-kurser i samarbejde med Nordsjællands Svæveflyveklub i vinteren Der forventes at afholdes både N-beg og Beg. Jesper Schmaltz er tovholder for PFG. Hvis du er interesseret i at deltage, så tag kontakt til Jesper. Teori-kursus Som tidligere år afholdes der teori-kursus i et samarbejde med Nordsjællands Svæveflyveklub. Martin Hangaard er koordinator for PFG, så hvis du er interesseret i at deltage, så tag kontakt til Martin. Der er sendt invitationer ud pr. mail. Kassererens spalte I 2014 har vi fløjet 136 timer mere på klubfly end sidste år, og dermed er det også blevet det bedste år siden Særligt for HY er fremgangen iøjenfaldende, da den i 2014 har fløjet 2,8 gange mere end i 2013 og 1,7 gange mere end gennemsnittet for Her er en del af forklaringen naturligvis, at HY var i Sisteron. Men det var den jo fordi, der er kommet en række nye unge piloter, der nu flyver HY Flyvestatistik for klubfly Måned Gns Marts 15:40 23:11 2:08 4:20 8:18 April 67:38 82:31 74:48 76:12 74:05 Maj 101:51 16:23 99:00 77:52 84:07 Juni 111:13 68:58 33:42 142:06 83:04 Juli 142:27 71:57 64:40 96:55 133:33 August 24:02 46:55 30:00 19:11 52:51 September 29:55 47:15 30:17 16:30 43:48 Oktober 10:19 9:50 13:51 14:22 17:16 øvrige 0:37 I alt 503:05 367:00 348:26 447:28 497:39 19

20 Timerne er fordelt således på klubflyene: Gennemsnit er beregnet fra pågældende flys aktive år i Fly Gns Duo Discus (P2) Discus bt (HY) Discus CS (P6) ASK-13 (A3) Junior (P4) Junior (ZW) Ka-6CR (B3) 106:07 86:12 104:37 126:43 144:51 112:43 39:23 72:58 82:30 67:24 66:06 44:56 36:37 59:00 70:39 96:10 84:27 63:21 76:49 101:59 76:32 64:20 38:17 71:06 56:19 45:27 47:42 32:36 31:20 40:53 I alt 503:05 367:00 348:26 447:28 Motorfalke: Motorfalken, som vi har med KF, er ikke med i ovenstående statistikker. Der er af PFG-piloter fløjet i alt 57 tachotimer i 2014 i OY-KXP. Efter flyvetid i klubfly i 2014 er her top-10-piloterne: 1. Jonathan Sverre Bülow-Olsen S-pilot 62:26 59 starter 2. Jon Vincent Steensen S-pilot 51:22 46 starter 3. Didac Rodriges Arbonès S-pilot 37: starter 4. Reuben Geoffrey Dayal S-pilot 34: starter 5. Magnus Gøtzsche Baastrup S-pilot 30: starter 6. Adam Carsten Stoot S-pilot 26:51 40 starter 7. Martin Hangaard Hansen S-pilot 19:51 19 starter 8. Christian Lerche S-pilot 19: starter 9. Svend Emil Therkildsen S-pilot 18:21 79 starter 10. Finn Beldring Instruktør 14:58 18 starter 20

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7.

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 19. Dec. 2011

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 19. Dec. 2011 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 19. Dec. 2011 Formandens Dragehale 10 års PFG-nyt Kassererens Spalte Referater Vintervedligehold Strækflyvningskursus Hjælpeinstruktørkursus Baby til PFG Nytår

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 5.6.2015, og

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 10. maj 2004

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 10. maj 2004 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 10. maj 2004 Formandens dragehale Kassererens spalte Indbydelse til old-boys dag PFGs PR roadshow Takstregulativ 2004 Sommerlejren Bestyrelsesmøder Generalforsamling

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

www.pfg.dk Polyteknisk Flyvegruppe

www.pfg.dk Polyteknisk Flyvegruppe Nr. 3 25. juni 2002 Postadresse (værksted): PFG Polyteknisk Flyvegruppe DTU bygn. 237, 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 87 59 14 BG Bank girokonto nr. 1199-1086855 Danske Bank konto nr. 3113-4360162966 Email vedr

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 15. oktober 2004

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 15. oktober 2004 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 15. oktober 2004 Formandens dragehale Jørgen Bachmann Værkstedet Vejen til S Medlemsfordeling En flyvedag med min far TERMIK-Ligaen Skygader Velkommen og tillykke

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 25. juni 2003

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 25. juni 2003 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 25. juni 2003 Formandens dragehale Kassererens spalte Sommerlejr DM på Arnborg Jubilæum Generalforsamlingsreferat Bestyrelsesmøder Medlemsstatistik Udlandsnyt

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 31. Aug. 2011

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 31. Aug. 2011 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 31. Aug. 2011 Formandens Dragehale Kassererens Spalte ARC-sangen GF referat Væddemål 2011 Polyt 5 til DM på Arnborg TERMIK-Ligaen Bestyrelsesmøder Den Hellige

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

REFERAT Nr. 19: DaSK-GENERALFORSAMLING d. 13.03.2011. Mødet blev afholdt på Svæveflyvecenter Arnborg. Til stede / Bestyrelse: Johannes Lyng (Formand) : JL. Bent Holgersen (Næstformand) : BH. Ove Hillersborg

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 30. Maj 2008

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 30. Maj 2008 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 30. Maj 2008 Formandens dragehale Kassererens spalte Familie rum Prøv en anderledes sommerferie Fuldstændigt takstregulativ SM. 1. afdeling 2008 Referat fra

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 16. Maj 2009

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 16. Maj 2009 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 16. Maj 2009 Formandens dragehale Kassererens spalte Referat fra GF Bestyrelsesmøder En hjertelig tak 100m mere, tak PFG team til Spring Cup TERMIK-Liga Takstregulativ

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 marts 2015

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 marts 2015 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 marts 2015 Årsberetning 2014 Invitation til Generalforsamling 2015 Assumption SD1 Minisport Årsregnskab 2014 Tanker om takster Budget 2015 Forslag til takstregulativ

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 20. december 2009

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 20. december 2009 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 20. december 2009 Formandens dragehale Kassererens spalte Bestyrelsesmøder Talentprogram En sæson går på hæld Sommerlejr 2009 Væddemål Sisteron-ekspeditionen

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 23. maj 2005

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 23. maj 2005 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 23. maj 2005 Formandens dragehale Kassererens spalte Old-boys dag Velkommen og tillykke SM Sommerlejr på Kaldred Referat fra generalforsamlingen Vedtaget takstregulativ

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005 Formandens dragehale Kassererens spalte Mellem Kaldred og Himmelen Vintervedligeholdelsesplan Investeringer Bestyrelsesmøder Sæsondebriefing

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 26. februar 2007

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 26. februar 2007 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 26. februar 2007 Indkaldelse til generalforsamling Sæsonstart Årsberetning for 2006 Revideret årsregnskab for 2006 Forslag til budget for 2007 Forslag til

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling SMK 26-2-2013

Generalforsamling SMK 26-2-2013 Generalforsamling SMK 26-2-2013 Keld Jensen Bød velkommen. Rolf Weber og Kurt Siig blev valgt til stemmetællere. Punkt 1 : Valg af dirigent. Allan Mølbach blev valgt til dirigent. Indkaldelsen er udsendt

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 06. Februar 2009

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 06. Februar 2009 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 06. Februar 2009 Indkaldelse til generalforsamling Sæsonstart Årsberetning for 2008 Revideret årsregnskab for 2008 Forslag til budget for 2009 Forslag til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 1. Valg af dirigent: Claus Sylvest blev forslået og valgt 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Peter orienterede først om medlemssituationen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere