Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)"

Transkript

1 Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et eller flere lodnumre, og hvor spilleren har mulighed for og ret til at spille videre på samme nummer/numre, så længe spilleren selv ønsker dette, jf. nedenfor punkt 9 og 19, og så længe lodnumrene udbydes af 2. Klasselotteriet kan spilles elektronisk direkte via Herudover kan der indsendes en bestilling eller telefonisk foretages en bestilling på elektronisk spil. Elektronisk spil foregår med betaling og gevinstudbetaling via Pengeinstitutternes Betalingsservice (Nets) og uden udsendelse af en fysisk lodseddel til spilleren. Nærværende retningslinjer gælder alene for elektronisk spil samt for fysiske lodder, der overgår til betaling via Nets. 3. Spillet er delt op i to årlige lotterier, der starter henholdsvis i april og oktober måned. Hvert lotteri er opdelt i seks klasser (måneder) hver med sin særskilte udtrækning fra den i hver måned. En spilleperiode kan enten gælde for 1. klasse (måned) eller for 6. klasser (måneder). Antallet og størrelsen af gevinster for hver enkelt og efterfølgende spilleperioder (gevinstplanen) samt prisen pr. lodtype for hver spilleperiode kan ses på Klasselotteriet kan til enhver tid med virkning for fremtidige køb ændre antallet af lotterier, antallet af klasser (måneder), antal udtrækninger m.m. I forbindelse med køb eller genkøb af lodder kan spilleren gøre sig bekendt med den/de gevinstplan(-er) og priser, der gælder for netop dette køb. 4. Det er en betingelse for deltagelse i lotteriet, at spilleren tiltræder Klasselotteriets retningslinjer for spil på Ved bestilling via Klasselotteriets hjemmeside sker dette i forbindelse med bestillingen. Ved indsendelse af kupon eller ved telefonisk bestilling orienteres spilleren om, at retningslinjerne til enhver tid kan ses på Klasselotteriets hjemmeside eller blive tilsendt ved henvendelse til Klasselotteriets Spillerservice. Samme orientering gives ved bekræftelse af bestillingen. 5. Klasselotteriet kan når som helst foretage ændringer i eller give supplerende bestemmelser til de udstedte retningslinjer med virkning for fremtidige køb. Meddelelse om væsentlige ændringer i retningslinjerne vil blive bekendtgjort på spillerens Betalingsservicemeddelelse, og spilleren opfordres til selv at gøre sig bekendt med de ændrede retningslinjer på Klasselotteriets hjemmeside. 6. En spiller deltager med de numre, der er registreret i Klasselotteriets database som solgte til den pågældende. Det er alene de oplysninger, der er registreret i Klasselotteriets database, der er gældende. Spillet 7. Alle lodder har et nummer mellem 1 og det til enhver tid efter Klasselotteriets bestemmelse antal udstedte numre i hvert lotteri. Antallet af lodder kan ses på hvortil der henvises. 8. Hvert lodnummer er udstedt som enten et megalod, et hellod, et halvlod, et kvartlod eller et ottendedelslod. Klasselotteriet kan til enhver tid ændre antallet af lodtyper og lodtypefordelingen med virkning for fremtidige køb. Lodtypen har betydning for dels prisen på lodnummeret, dels andelen af den gevinst, der kan falde på det pågældende lodnummer.

2 På numre, der er udstedt som henholdsvis megalodder og hellodder, kan der kun være én spiller. På numre, der er udstedt som halve lodder, kan der være to spillere. Hvert halvlod har udover lodnummeret tillige anført enten et A eller et B efter nummeret. På numre, der er udstedt som kvarte lodder, kan der være fire spillere. Kvarte lodder har udover lodnummeret tillige anført enten et A, B, C eller et D efter nummeret. På numre, der er udstedt som ottendedelslodder, kan der være otte spillere. Ottendedelslodder har udover lodnummeret tillige enten et A, B, C. D, E, F, G eller et H anført efter nummeret. 9. En spiller har mulighed for og ret til at spille på det samme nummer/lod fra klasse til klasse (måned til måned) og fra lotteri til lotteri i overensstemmelse med nærværende retningslinjer, forudsat at lodsedlen fortsat er i spil. Retten til at spille videre på et elektronisk lodnummer ophører, når spilleren ikke har spillet på loddet i to på hinanden følgende klasser (måneder). Køb og betaling oprettelse af betalingsserviceaftale 10. Elektronisk spil forudsætter samtidig oprettelse af en betalingsserviceaftale hos Pengeinstitutternes Betalingsservice (BS). Alene Klasselotteriet kan formidle oprettelse af en betalingsserviceaftale. En oprettelse forudsætter, At spilleren opgiver sit cpr. nr. samt registreringsnummer og kontonummer på sit pengeinstitut. At spilleren er fyldt 18 år. At spilleren ikke er erklæret personligt konkurs og At spilleren ikke er umyndiggjort eller sat under lavværgemål. Ved oprettelsen giver spilleren sit samtykke til, at Klasselotteriet kan indhente oplysninger til validering og verifikation af spillerens identitet i cpr-registeret. Klasselotteriet forbeholder sig i den forbindelse ret til at korrigere de af spilleren angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de af spilleren angivne oplysninger og de oplysninger, der fremgår af cpr-registeret. For hver bestilling gælder en beløbsgrænse på kr. pr. aftale pr. måned. De bestilte lodder bliver tilknyttet BS, og lodnumre samt spilleperiode fremgår af den betalingsoversigt, spilleren modtager fra sit pengeinstitut. 11. Der kan alene være tilknyttet én konto til hver betalingsserviceaftale. Efter oprettelsen af betalingsserviceaftalen er denne alene knyttet op omkring et betalings-id til Nets. Eventuelt skift af pengeinstitut og/eller kontonummer har som udgangspunkt ikke betydning for aftalens videreførelse og skal derfor ikke meddeles Såfremt skift af pengeinstitut medfører, at aftalen bliver afmeldt, skal der oprettes en ny aftale. Dette sker ved henvendelse til 12. Det er den enkelte spiller, der har ansvaret for at oplyse Klasselotteriet om ændringer i navn, adresse og adresse samt om overdragelse af lodderne til andre. Klasselotteriet kan kræve dokumentation herfor. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for, at der er overensstemmelse mellem det til Klasselotteriet opgivne spillernavn, dennes adresse og den person, der er tilknyttet aftalen via betalings-id et med Nets. Klasselotteriet overfører ikke automatisk eventuelle underretninger herom fra Nets.

3 13. Ved elektronisk bestilling og spil via registreres spillet i Klasselotteriets database, når spilleren har bekræftet spillet, og bestillingsoversigten for spillet vises på spillerens computerskærm. Inden spillet bekræftes, skal spilleren kontrollere, at bestillingen er som ønsket. Bestillingen registreres i Klasselotteriets database som tilhørende den pågældende registrerede spiller, og det er denne registrering, der er bestemmende for, hvilke lodder spilleren spiller på og for hvilken periode. Dette gælder tillige ved indsendte eller telefoniske bestillinger på lodder, der af Klasselotteriet oprettes som elektronisk køb. I tilfælde hvor spilleren ikke har oplyst en e- mailadresse på bestillingen - tilsendes spilleren et bekræftelsesbrev. I alle andre tilfælde fremsendes bekræftelse på den oplyste adresse. Spilleren har ansvaret for, at det er den korrekte adresse, der er oplyst. 14. Hvis en bestilling og spil via en betalingsserviceaftale ikke kan nå at blive oprettet, således at spilleren kan spille med fra førstkommende trækning, har spilleren mulighed for at betale første spilleperiode (første måned) med betalingskort. Bestilling med betalingskort forudsætter, at der samtidig indtastes oplysninger til brug for samtidig oprettelse af betalingsserviceaftale hos Nets, jf. punkt 10. Spilleren spiller dog alene på loddet/lodderne, hvis bestillingen er registreret i Klasselotteriets database, og betalingen er registreret på Klasselotteriets konto. Skulle betalingen være indgået på Klasselotteriets konto, men bestillingen mod forventning ikke registreret i Klasselotteriets database, spiller spilleren ikke på loddet/lodderne uanset årsagerne til manglende registrering. Dette er tilfældet, uanset om spilleren måtte have modtaget en bestillingsoversigt, hvoraf et eller flere lodnumre fremgår. Klasselotteriet tilbagebetaler spilleren indskuddet for denne spilleperiode til fuld og endelig afgørelse, og spilleren kan ikke fremsætte andre krav mod Klasselotteriet i denne anledning. 15. Betalingsoversigten fra spillerens pengeinstitut er spillerens dokumentation for, at spilleren deltager i lotteriet og med hvilke lodder, forudsat at lodderne er registreret i Klasselotteriets database, og Klasselotteriet har modtaget betaling for deltagelsen. En udskrift af den elektroniske bestillingsoversigt eller en , der viser spillerens bestilling, er ikke dokumentation for spillet. Ved en eventuel uoverensstemmelse med lodnumre oplyst under online køb af lodder og lodnumre på betalingsoversigten fra pengeinstituttet, er de angivne lodder på betalingsoversigten fra pengeinstituttet gældende. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem de anførte lodnumre på betalings-oversigten fra pengeinstituttet og de lodnumre, der er registreret på den pågældende spiller i Klasselotteriets database, er de lodnumre, der er registreret i Klasselotteriets database gældende. Betaling for lodderne er en forudsætning for at spille. Er betaling ikke gennemført og registreret på Klasselotteriets konto spilles ikke uanset årsagen hertil. Spilleren opfordres til selv altid at kontrollere, at det er de rigtige lodder med korrekte priser, der står på betalingsoversigten fra pengeinstituttet. Dette gælder ved såvel første som efterfølgende betalingsopkrævninger. 16. Spil via en betalingsserviceaftale kan såvel ske pr. måned som for seks måneder ad gangen, jf. punkt 3. Ved spil pr. måned tillægges et gebyr på p.t. 5 kr. pr. aftale pr. måned. Der tillægges ikke et gebyr for betaling af første måned med betalingskort. 17. Ved køb for seks måneder kan der være forskellige priser for måneder, der ligger henholdsvis før og efter en prisjustering, idet et køb for seks måneder kan være delt over 2 lotterier jf. pkt. 3. Er dette tilfældet, fremgår dette i forbindelse med det elektroniske køb. Automatisk opkrævning

4 18. Fornyelse/genkøb af lodderne sker automatisk via Betalingsservice på spillerens konto, så længe spilleren ønsker at spille med. Opkrævningen sker så vidt muligt den 1. hverdag i en måned. Ophør/afmelding/afvisning 19. Hvis spilleren ønsker at ophøre med at spille, skal spilleren selv meddele dette til sit pengeinstitut, hvorefter betalingsserviceaftalen bringes til ophør/afmeldes med virkning fra førstkommende betalingsopkrævning ifølge betalingsserviceaftalen. Ved afmelding i forbindelse med/på baggrund af en udsendt opkrævning er spilleren selv ansvarlig for samtidig med afmeldingen af betalingsserviceaftalen at afvise den udsendte opkrævning. Der henvises i den forbindelse til de almindelige regler for betalingsserviceaftaler omkring afmelding/afvisning, som fremgår af betalingsoversigten. Såfremt spilleren kun ønsker at afmelde et eller flere af sine lodder men ikke alle, skal henvendelse rettes til Klasselotteriets Spillerservice. Ændringerne kan ske fra førstkommende opkrævning, med mindre denne er igangsat. Fortrydelsesret og manglende betaling 20. De almindelige regler for afmelding/afvisning af betalinger, der opkræves via Nets, er gældende, jr. pkt. 19 ovenfor. Har Klasselotteriet ikke modtaget betaling via Nets, betragtes købet som ophævet, og spilleren deltager ikke i det pågældende spil. Der er ikke fortrydelsesret på køb af lodder hos Spilleren har dog adgang til at opsige en aftale om automatisk køb af lodder hos Klasselotteriet med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er forløbet 5 måneder, efter spilleren har købt et eller flere lodder i overensstemmelse med punkt 13. Aftalen kan opsiges for et eller flere lodder samtidig. Opsigelsen skal sendes skriftligt pr. post til Klasselotteriets adresse, Rådhuspladsen 2, 1550 København V, og være underskrevet af den, der ifølge Klasselotteriets database spiller på loddet/lodderne eller pr. fuldmagt er bemyndiget til at handle på vedkommendes vegne. Stemmer brevskriverens navn ikke med de data, Klasselotteriet er i besiddelse af og har spilleren ikke orienteret Klasselotteriet om personskifte, suspenderes fristen. Opsigelsesbrevet skal udover navn og adresse på spilleren tillige indeholde oplysning om spillerens CPR-nummer, kundenummer i Klasselotteriet og præcist hvilke lodder, der ønskes opsagt med tydelig angivelse af lodnummer samt eventuelt bogstav. Månedsfristen regnes fra brevets modtagelse i Klasselotteriet, og det er spillerens ansvar, at brevet kommer Klasselotteriet i hænde. Kan spiller og lod ikke umiddelbart sammenkædes, suspenderes fristen tillige. Klasselotteriet bekræfter opsigelsen pr. post med angivelse af hvilke lodder, opsigelsen omfatter, fra hvilket tidspunkt opsigelsen træder i kraft og vedlægger en check på det beløb, der tilbagebetales. De eventuelle lodder, der ikke står anført i brevet, spiller spilleren videre på, så længe betaling for disse modtages af Bekræftelsesbrevet fra Klasselotteriet erstatter for så vidt angår de opsagte lodder oversigten fra BS, der i øvrigt er dokumentationen for, hvilke lodder spilleren spiller på. Gevinstudbetaling 21. Der udbetales mellem 65 % og 72 % af den samlede indskudssum i henhold til den til enhver tid gældende gevinstplan, som kan ses på.. hvoraf gevinststørrelser og gevinstantal fremgår. 22. Gevinstudbetalingen for de enkelte gevinster afhænger af, hvilken lodtype jf. pkt. 8 gevinsten er faldet på. De til enhver tid gældende gevinststørrelser fremgår af hvortil der henvises. Der skal ifølge lov om afgifter af spil betales en gevinstafgift på 15 % af den del af hver enkelt gevinst, der overstiger 200 kr. Afgiften er fratrukket, inden gevinsten udbetales, og Klasselotteriet afregner gevinstafgiften til skattemyndighederne. Gevinsterne afrundes ikke. Der

5 skal ikke herudover betales indkomstskat i Danmark af gevinsten. Er spilleren underlagt skatteregler i andre lande, er den skattemæssige behandling af gevinsterne i dette land Klasselotteriet uvedkommende. 23. Udbetaling af gevinster sker automatisk via BS aftalenummeret til den hos Nets på udbetalingstidspunktet registrerede bankkonto. Udbetalingen sker så vidt muligt den 2. bankdag i måneden efter, at hver enkelt trækning er afsluttet. Dette gælder også for gevinster, hvor købet for første spilleperiode er sket med betalingskort. Udbetalingen sker med frigørende virkning for 24. Er spillerens betalingsserviceaftale blevet afmeldt, får spilleren i stedet tilsendt en check på gevinstbeløbet. Udbetaling kan ikke ske på anden måde. Der tillægges ikke renter til gevinstbeløbet, selv om udbetalingen ikke skulle ske straks. Det er spilleren, der bærer risikoen for checkens hændelige bortkomst under postforsendelsen samt for tredjemands eventuelle uretmæssige tilegnelse af checken. Checken fremsendes til den hos Klasselotteriet registrerede adresse for spilleren. 25. Klasselotteriet kan med frigørende virkning til enhver tid udbetale en gevinst til den spiller, som Klasselotteriet har registreret. 26. En gevinst, det ikke har været muligt at udbetale, som følge af at spilleren ikke har kunnet identificeres inden for 3 år, efter at gevinsten er udtrukket, forældes og tilfalder herefter 27. Skulle det vise sig, at en gevinst udbetales ved en fejl uanset årsag hertil er Klasselotteriet berettiget til at kræve den fejlagtigt udbetalte gevinst tilbagebetalt og foretage modregning i spillerens øvrige gevinster. Trækningen 28. Trækningen af numre foretages af Klasselotteriet på en særlig trækningsapplikation og under opsyn af Spillemyndigheden. Trækningen foregår mellem samtlige numre, der indgår i lotteriet. Spillemyndigheden godkender afslutningsvis trækningsresultatet. Der kan hverken rejses krav mod Klasselotteriet eller Spillemyndigheden i forbindelse med ændringer af trækningsresultatet. Det godkendte trækningsresultat er herefter den officielle og eneste gældende trækningsliste. Offentliggørelse af trækningsresultater mv. 29. Oplysning om trækningsresultater kan findes på i dagspressen, på DR s tekst-tv, på TV2 s tekst-tv samt på telefon Det er endvidere muligt for elektroniske lodder at tilmelde sig gevinstorientering via Gevinst-sms og/eller Gevinst-mail samt at benytte Min side på Vinderhistorier med oplysninger om bl.a. gevinststørrelser, lodsammensætning, lodnumre og vinderes omtrentlige geografiske placering kan endvidere offentliggøres på Klasselotteriets hjemmeside og videreformidles til pressen. Alle informationer om vindere offentliggøres i anonymiseret form, med mindre andet er aftalt. Personoplysninger 30. Klasselotteriet registrerer som dataansvarlig i henhold til persondataloven personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for gennemførelse af spillet og for registrering/validering af spillerens identitet. Registreringen foretages med det formål at kunne håndtere de enkelte spilleres deltagelse, betaling af spillet og udbetaling af gevinster. Indsamling og behandling af

6 personoplysninger sker i fortrolighed og i overensstemmelse med persondataloven. Spillerens navn og adresse kan blive valideret i cpr-registeret, jf. punkt 10, og oplysning om spillere videregives til Nets i forbindelse med oprettelse af betalingsserviceaftalen, men videregives i øvrigt ikke til tredjemand og anvendes ikke til andre formål end angivet ovenfor, med mindre den enkelte spiller konkret giver sit samtykke hertil. 31. Spørgsmål til eller ønske om indsigt i egne personoplysninger kan rettes til Klasselotteriet, og spilleren har mulighed for at berigtige sine personoplysninger samt tilbagekalde sit samtykke til registreringen. En tilbagekaldelse kan indebære, at spillet må ophøre. Ansvarsbegrænsninger 32. Klasselotteriet er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i de oplysninger, der offentliggøres f.eks. på på tekst-tv, i dagblade mv. samt i udsendte mails, Gevinst-mails og Gevinst-sms er. Offentliggørelsen af trækningsresultater mv. sker uden ansvar for Klasselotteriet, idet det alene er det officielle trækningsresultat jf. pkt. 28, der er gældende. 33. Klasselotteriet kan ikke holdes ansvarlig for forkerte eller ikke oplyste ændringer i aftaleforholdet med spilleren det være sig ændringer i navn og adresse eller deling/overdragelse af lodderne til andre. 34. Klasselotteriet kan ikke gøres ansvarlig, hvis fejl eller afbrydelser i det elektroniske system forhindrer, at et spil kan gennemføres eller forsinkes, og det samme gælder, såfremt det ikke er muligt at afvikle spil som følge af force majeure. Skulle den situation opstå, at Klasselotteriet af tekniske årsager eller som følge af force majeure ikke kan gennemføre et spil, vil spillerens eneste krav mod Klasselotteriet være tilbagebetaling af spillerens konkrete køb i relation til det aflyste spil. 35. Klasselotteriet er ikke ansvarlig for pengeinstituttets eventuelle mangelfulde afmelding/afvisning af en betalingsserviceaftale eller andre forhold hos spillerens pengeinstitut eller Nets, der medfører, at et køb ved en fejl ikke registreres eller registreres fejlagtigt hos Spillemyndigheden samt klagevejledning 36. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Se 37. Klager over spillet skal stiles til Det Danske Klasselotteri A/S, Rådhuspladsen 2, 1550 København V. De involverede får skriftlig besked. Klager over spillet skal være indgivet senest et halvt år efter den pågældende klasses afslutning. Se i øvrigt Spillemyndighedens klagevejledning. 38. Enhver tvist, der udspringer af et aftaleforhold med Klasselotteriet, herunder fortolkning af nærværende retningslinjer, er undergivet dansk ret, og retssag herom skal anlægges ved Københavns Byret som 1. instans. Det Danske Klasselotteri A/S 1. maj 2014

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3.

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), i depotvilkår,

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard kredit

Kortbestemmelser for MasterCard kredit Kortbestemmelser for MasterCard kredit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Generelle definitioner

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Kortbestemmelser. MasterCard

Kortbestemmelser. MasterCard Kortbestemmelser MasterCard Gældende fra 1. november 2014 Kortbestemmelser for MasterCard DEFINITIONER KORTTYPER: PRIVATKORT MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. FAMILIEKORT Et ekstra,

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner Side 1 af 9 5999 Danske Andelskassers Bank A/S Hammershøj 8830 Tjele info@dabank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 31. maj 2015 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat MasterCard, som indehaveren af et Privatkort kan

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Definitioner. Østergade 2

Definitioner. Østergade 2 Side 1 af 9 7500 HVIDBJERG BANK Østergade 2 7790 Thyholm post@hvidbjergbank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Kortbestemmelser for MC Priv. Guld. Definitioner

Kortbestemmelser for MC Priv. Guld. Definitioner Side 1 af 9 7500 HVIDBJERG BANK Østergade 2 7790 Thyholm post@hvidbjergbank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Definitioner. Østergade 2

Definitioner. Østergade 2 Side 1 af 9 7500 HVIDBJERG BANK Østergade 2 7790 Thyholm post@hvidbjergbank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner Side 1 af 9 6520 Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov lb@lollandsbank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat MasterCard,

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner Side 1 af 9 5960 Frørup Andelskasse Sportsvænget 2 5871 Frørup post@froerupandelskasse.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra,

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Mobilpenge

Tillægsaftale om Mobilpenge Side 1 af 6 Dokumentnummer 2012-03-14-15.09.56.836195 Tillægsaftale om Mobilpenge A. Kontohaver og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk har dags dato i henhold til Aftale om

Læs mere

Kortbestemmelser. MasterCard

Kortbestemmelser. MasterCard Kortbestemmelser MasterCard Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper: Privatkort MasterCard Classic

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07 DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 1. marts 2015 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere