Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)"

Transkript

1 Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et eller flere lodnumre, og hvor spilleren har mulighed for og ret til at spille videre på samme nummer/numre, så længe spilleren selv ønsker dette, jf. nedenfor punkt 9 og 19, og så længe lodnumrene udbydes af 2. Klasselotteriet kan spilles elektronisk direkte via Herudover kan der indsendes en bestilling eller telefonisk foretages en bestilling på elektronisk spil. Elektronisk spil foregår med betaling og gevinstudbetaling via Pengeinstitutternes Betalingsservice (Nets) og uden udsendelse af en fysisk lodseddel til spilleren. Nærværende retningslinjer gælder alene for elektronisk spil samt for fysiske lodder, der overgår til betaling via Nets. 3. Spillet er delt op i to årlige lotterier, der starter henholdsvis i april og oktober måned. Hvert lotteri er opdelt i seks klasser (måneder) hver med sin særskilte udtrækning fra den i hver måned. En spilleperiode kan enten gælde for 1. klasse (måned) eller for 6. klasser (måneder). Antallet og størrelsen af gevinster for hver enkelt og efterfølgende spilleperioder (gevinstplanen) samt prisen pr. lodtype for hver spilleperiode kan ses på Klasselotteriet kan til enhver tid med virkning for fremtidige køb ændre antallet af lotterier, antallet af klasser (måneder), antal udtrækninger m.m. I forbindelse med køb eller genkøb af lodder kan spilleren gøre sig bekendt med den/de gevinstplan(-er) og priser, der gælder for netop dette køb. 4. Det er en betingelse for deltagelse i lotteriet, at spilleren tiltræder Klasselotteriets retningslinjer for spil på Ved bestilling via Klasselotteriets hjemmeside sker dette i forbindelse med bestillingen. Ved indsendelse af kupon eller ved telefonisk bestilling orienteres spilleren om, at retningslinjerne til enhver tid kan ses på Klasselotteriets hjemmeside eller blive tilsendt ved henvendelse til Klasselotteriets Spillerservice. Samme orientering gives ved bekræftelse af bestillingen. 5. Klasselotteriet kan når som helst foretage ændringer i eller give supplerende bestemmelser til de udstedte retningslinjer med virkning for fremtidige køb. Meddelelse om væsentlige ændringer i retningslinjerne vil blive bekendtgjort på spillerens Betalingsservicemeddelelse, og spilleren opfordres til selv at gøre sig bekendt med de ændrede retningslinjer på Klasselotteriets hjemmeside. 6. En spiller deltager med de numre, der er registreret i Klasselotteriets database som solgte til den pågældende. Det er alene de oplysninger, der er registreret i Klasselotteriets database, der er gældende. Spillet 7. Alle lodder har et nummer mellem 1 og det til enhver tid efter Klasselotteriets bestemmelse antal udstedte numre i hvert lotteri. Antallet af lodder kan ses på hvortil der henvises. 8. Hvert lodnummer er udstedt som enten et megalod, et hellod, et halvlod, et kvartlod eller et ottendedelslod. Klasselotteriet kan til enhver tid ændre antallet af lodtyper og lodtypefordelingen med virkning for fremtidige køb. Lodtypen har betydning for dels prisen på lodnummeret, dels andelen af den gevinst, der kan falde på det pågældende lodnummer.

2 På numre, der er udstedt som henholdsvis megalodder og hellodder, kan der kun være én spiller. På numre, der er udstedt som halve lodder, kan der være to spillere. Hvert halvlod har udover lodnummeret tillige anført enten et A eller et B efter nummeret. På numre, der er udstedt som kvarte lodder, kan der være fire spillere. Kvarte lodder har udover lodnummeret tillige anført enten et A, B, C eller et D efter nummeret. På numre, der er udstedt som ottendedelslodder, kan der være otte spillere. Ottendedelslodder har udover lodnummeret tillige enten et A, B, C. D, E, F, G eller et H anført efter nummeret. 9. En spiller har mulighed for og ret til at spille på det samme nummer/lod fra klasse til klasse (måned til måned) og fra lotteri til lotteri i overensstemmelse med nærværende retningslinjer, forudsat at lodsedlen fortsat er i spil. Retten til at spille videre på et elektronisk lodnummer ophører, når spilleren ikke har spillet på loddet i to på hinanden følgende klasser (måneder). Køb og betaling oprettelse af betalingsserviceaftale 10. Elektronisk spil forudsætter samtidig oprettelse af en betalingsserviceaftale hos Pengeinstitutternes Betalingsservice (BS). Alene Klasselotteriet kan formidle oprettelse af en betalingsserviceaftale. En oprettelse forudsætter, At spilleren opgiver sit cpr. nr. samt registreringsnummer og kontonummer på sit pengeinstitut. At spilleren er fyldt 18 år. At spilleren ikke er erklæret personligt konkurs og At spilleren ikke er umyndiggjort eller sat under lavværgemål. Ved oprettelsen giver spilleren sit samtykke til, at Klasselotteriet kan indhente oplysninger til validering og verifikation af spillerens identitet i cpr-registeret. Klasselotteriet forbeholder sig i den forbindelse ret til at korrigere de af spilleren angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de af spilleren angivne oplysninger og de oplysninger, der fremgår af cpr-registeret. For hver bestilling gælder en beløbsgrænse på kr. pr. aftale pr. måned. De bestilte lodder bliver tilknyttet BS, og lodnumre samt spilleperiode fremgår af den betalingsoversigt, spilleren modtager fra sit pengeinstitut. 11. Der kan alene være tilknyttet én konto til hver betalingsserviceaftale. Efter oprettelsen af betalingsserviceaftalen er denne alene knyttet op omkring et betalings-id til Nets. Eventuelt skift af pengeinstitut og/eller kontonummer har som udgangspunkt ikke betydning for aftalens videreførelse og skal derfor ikke meddeles Såfremt skift af pengeinstitut medfører, at aftalen bliver afmeldt, skal der oprettes en ny aftale. Dette sker ved henvendelse til 12. Det er den enkelte spiller, der har ansvaret for at oplyse Klasselotteriet om ændringer i navn, adresse og adresse samt om overdragelse af lodderne til andre. Klasselotteriet kan kræve dokumentation herfor. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for, at der er overensstemmelse mellem det til Klasselotteriet opgivne spillernavn, dennes adresse og den person, der er tilknyttet aftalen via betalings-id et med Nets. Klasselotteriet overfører ikke automatisk eventuelle underretninger herom fra Nets.

3 13. Ved elektronisk bestilling og spil via registreres spillet i Klasselotteriets database, når spilleren har bekræftet spillet, og bestillingsoversigten for spillet vises på spillerens computerskærm. Inden spillet bekræftes, skal spilleren kontrollere, at bestillingen er som ønsket. Bestillingen registreres i Klasselotteriets database som tilhørende den pågældende registrerede spiller, og det er denne registrering, der er bestemmende for, hvilke lodder spilleren spiller på og for hvilken periode. Dette gælder tillige ved indsendte eller telefoniske bestillinger på lodder, der af Klasselotteriet oprettes som elektronisk køb. I tilfælde hvor spilleren ikke har oplyst en e- mailadresse på bestillingen - tilsendes spilleren et bekræftelsesbrev. I alle andre tilfælde fremsendes bekræftelse på den oplyste adresse. Spilleren har ansvaret for, at det er den korrekte adresse, der er oplyst. 14. Hvis en bestilling og spil via en betalingsserviceaftale ikke kan nå at blive oprettet, således at spilleren kan spille med fra førstkommende trækning, har spilleren mulighed for at betale første spilleperiode (første måned) med betalingskort. Bestilling med betalingskort forudsætter, at der samtidig indtastes oplysninger til brug for samtidig oprettelse af betalingsserviceaftale hos Nets, jf. punkt 10. Spilleren spiller dog alene på loddet/lodderne, hvis bestillingen er registreret i Klasselotteriets database, og betalingen er registreret på Klasselotteriets konto. Skulle betalingen være indgået på Klasselotteriets konto, men bestillingen mod forventning ikke registreret i Klasselotteriets database, spiller spilleren ikke på loddet/lodderne uanset årsagerne til manglende registrering. Dette er tilfældet, uanset om spilleren måtte have modtaget en bestillingsoversigt, hvoraf et eller flere lodnumre fremgår. Klasselotteriet tilbagebetaler spilleren indskuddet for denne spilleperiode til fuld og endelig afgørelse, og spilleren kan ikke fremsætte andre krav mod Klasselotteriet i denne anledning. 15. Betalingsoversigten fra spillerens pengeinstitut er spillerens dokumentation for, at spilleren deltager i lotteriet og med hvilke lodder, forudsat at lodderne er registreret i Klasselotteriets database, og Klasselotteriet har modtaget betaling for deltagelsen. En udskrift af den elektroniske bestillingsoversigt eller en , der viser spillerens bestilling, er ikke dokumentation for spillet. Ved en eventuel uoverensstemmelse med lodnumre oplyst under online køb af lodder og lodnumre på betalingsoversigten fra pengeinstituttet, er de angivne lodder på betalingsoversigten fra pengeinstituttet gældende. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem de anførte lodnumre på betalings-oversigten fra pengeinstituttet og de lodnumre, der er registreret på den pågældende spiller i Klasselotteriets database, er de lodnumre, der er registreret i Klasselotteriets database gældende. Betaling for lodderne er en forudsætning for at spille. Er betaling ikke gennemført og registreret på Klasselotteriets konto spilles ikke uanset årsagen hertil. Spilleren opfordres til selv altid at kontrollere, at det er de rigtige lodder med korrekte priser, der står på betalingsoversigten fra pengeinstituttet. Dette gælder ved såvel første som efterfølgende betalingsopkrævninger. 16. Spil via en betalingsserviceaftale kan såvel ske pr. måned som for seks måneder ad gangen, jf. punkt 3. Ved spil pr. måned tillægges et gebyr på p.t. 5 kr. pr. aftale pr. måned. Der tillægges ikke et gebyr for betaling af første måned med betalingskort. 17. Ved køb for seks måneder kan der være forskellige priser for måneder, der ligger henholdsvis før og efter en prisjustering, idet et køb for seks måneder kan være delt over 2 lotterier jf. pkt. 3. Er dette tilfældet, fremgår dette i forbindelse med det elektroniske køb. Automatisk opkrævning

4 18. Fornyelse/genkøb af lodderne sker automatisk via Betalingsservice på spillerens konto, så længe spilleren ønsker at spille med. Opkrævningen sker så vidt muligt den 1. hverdag i en måned. Ophør/afmelding/afvisning 19. Hvis spilleren ønsker at ophøre med at spille, skal spilleren selv meddele dette til sit pengeinstitut, hvorefter betalingsserviceaftalen bringes til ophør/afmeldes med virkning fra førstkommende betalingsopkrævning ifølge betalingsserviceaftalen. Ved afmelding i forbindelse med/på baggrund af en udsendt opkrævning er spilleren selv ansvarlig for samtidig med afmeldingen af betalingsserviceaftalen at afvise den udsendte opkrævning. Der henvises i den forbindelse til de almindelige regler for betalingsserviceaftaler omkring afmelding/afvisning, som fremgår af betalingsoversigten. Såfremt spilleren kun ønsker at afmelde et eller flere af sine lodder men ikke alle, skal henvendelse rettes til Klasselotteriets Spillerservice. Ændringerne kan ske fra førstkommende opkrævning, med mindre denne er igangsat. Fortrydelsesret og manglende betaling 20. De almindelige regler for afmelding/afvisning af betalinger, der opkræves via Nets, er gældende, jr. pkt. 19 ovenfor. Har Klasselotteriet ikke modtaget betaling via Nets, betragtes købet som ophævet, og spilleren deltager ikke i det pågældende spil. Der er ikke fortrydelsesret på køb af lodder hos Spilleren har dog adgang til at opsige en aftale om automatisk køb af lodder hos Klasselotteriet med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er forløbet 5 måneder, efter spilleren har købt et eller flere lodder i overensstemmelse med punkt 13. Aftalen kan opsiges for et eller flere lodder samtidig. Opsigelsen skal sendes skriftligt pr. post til Klasselotteriets adresse, Rådhuspladsen 2, 1550 København V, og være underskrevet af den, der ifølge Klasselotteriets database spiller på loddet/lodderne eller pr. fuldmagt er bemyndiget til at handle på vedkommendes vegne. Stemmer brevskriverens navn ikke med de data, Klasselotteriet er i besiddelse af og har spilleren ikke orienteret Klasselotteriet om personskifte, suspenderes fristen. Opsigelsesbrevet skal udover navn og adresse på spilleren tillige indeholde oplysning om spillerens CPR-nummer, kundenummer i Klasselotteriet og præcist hvilke lodder, der ønskes opsagt med tydelig angivelse af lodnummer samt eventuelt bogstav. Månedsfristen regnes fra brevets modtagelse i Klasselotteriet, og det er spillerens ansvar, at brevet kommer Klasselotteriet i hænde. Kan spiller og lod ikke umiddelbart sammenkædes, suspenderes fristen tillige. Klasselotteriet bekræfter opsigelsen pr. post med angivelse af hvilke lodder, opsigelsen omfatter, fra hvilket tidspunkt opsigelsen træder i kraft og vedlægger en check på det beløb, der tilbagebetales. De eventuelle lodder, der ikke står anført i brevet, spiller spilleren videre på, så længe betaling for disse modtages af Bekræftelsesbrevet fra Klasselotteriet erstatter for så vidt angår de opsagte lodder oversigten fra BS, der i øvrigt er dokumentationen for, hvilke lodder spilleren spiller på. Gevinstudbetaling 21. Der udbetales mellem 65 % og 72 % af den samlede indskudssum i henhold til den til enhver tid gældende gevinstplan, som kan ses på.. hvoraf gevinststørrelser og gevinstantal fremgår. 22. Gevinstudbetalingen for de enkelte gevinster afhænger af, hvilken lodtype jf. pkt. 8 gevinsten er faldet på. De til enhver tid gældende gevinststørrelser fremgår af hvortil der henvises. Der skal ifølge lov om afgifter af spil betales en gevinstafgift på 15 % af den del af hver enkelt gevinst, der overstiger 200 kr. Afgiften er fratrukket, inden gevinsten udbetales, og Klasselotteriet afregner gevinstafgiften til skattemyndighederne. Gevinsterne afrundes ikke. Der

5 skal ikke herudover betales indkomstskat i Danmark af gevinsten. Er spilleren underlagt skatteregler i andre lande, er den skattemæssige behandling af gevinsterne i dette land Klasselotteriet uvedkommende. 23. Udbetaling af gevinster sker automatisk via BS aftalenummeret til den hos Nets på udbetalingstidspunktet registrerede bankkonto. Udbetalingen sker så vidt muligt den 2. bankdag i måneden efter, at hver enkelt trækning er afsluttet. Dette gælder også for gevinster, hvor købet for første spilleperiode er sket med betalingskort. Udbetalingen sker med frigørende virkning for 24. Er spillerens betalingsserviceaftale blevet afmeldt, får spilleren i stedet tilsendt en check på gevinstbeløbet. Udbetaling kan ikke ske på anden måde. Der tillægges ikke renter til gevinstbeløbet, selv om udbetalingen ikke skulle ske straks. Det er spilleren, der bærer risikoen for checkens hændelige bortkomst under postforsendelsen samt for tredjemands eventuelle uretmæssige tilegnelse af checken. Checken fremsendes til den hos Klasselotteriet registrerede adresse for spilleren. 25. Klasselotteriet kan med frigørende virkning til enhver tid udbetale en gevinst til den spiller, som Klasselotteriet har registreret. 26. En gevinst, det ikke har været muligt at udbetale, som følge af at spilleren ikke har kunnet identificeres inden for 3 år, efter at gevinsten er udtrukket, forældes og tilfalder herefter 27. Skulle det vise sig, at en gevinst udbetales ved en fejl uanset årsag hertil er Klasselotteriet berettiget til at kræve den fejlagtigt udbetalte gevinst tilbagebetalt og foretage modregning i spillerens øvrige gevinster. Trækningen 28. Trækningen af numre foretages af Klasselotteriet på en særlig trækningsapplikation og under opsyn af Spillemyndigheden. Trækningen foregår mellem samtlige numre, der indgår i lotteriet. Spillemyndigheden godkender afslutningsvis trækningsresultatet. Der kan hverken rejses krav mod Klasselotteriet eller Spillemyndigheden i forbindelse med ændringer af trækningsresultatet. Det godkendte trækningsresultat er herefter den officielle og eneste gældende trækningsliste. Offentliggørelse af trækningsresultater mv. 29. Oplysning om trækningsresultater kan findes på i dagspressen, på DR s tekst-tv, på TV2 s tekst-tv samt på telefon Det er endvidere muligt for elektroniske lodder at tilmelde sig gevinstorientering via Gevinst-sms og/eller Gevinst-mail samt at benytte Min side på Vinderhistorier med oplysninger om bl.a. gevinststørrelser, lodsammensætning, lodnumre og vinderes omtrentlige geografiske placering kan endvidere offentliggøres på Klasselotteriets hjemmeside og videreformidles til pressen. Alle informationer om vindere offentliggøres i anonymiseret form, med mindre andet er aftalt. Personoplysninger 30. Klasselotteriet registrerer som dataansvarlig i henhold til persondataloven personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for gennemførelse af spillet og for registrering/validering af spillerens identitet. Registreringen foretages med det formål at kunne håndtere de enkelte spilleres deltagelse, betaling af spillet og udbetaling af gevinster. Indsamling og behandling af

6 personoplysninger sker i fortrolighed og i overensstemmelse med persondataloven. Spillerens navn og adresse kan blive valideret i cpr-registeret, jf. punkt 10, og oplysning om spillere videregives til Nets i forbindelse med oprettelse af betalingsserviceaftalen, men videregives i øvrigt ikke til tredjemand og anvendes ikke til andre formål end angivet ovenfor, med mindre den enkelte spiller konkret giver sit samtykke hertil. 31. Spørgsmål til eller ønske om indsigt i egne personoplysninger kan rettes til Klasselotteriet, og spilleren har mulighed for at berigtige sine personoplysninger samt tilbagekalde sit samtykke til registreringen. En tilbagekaldelse kan indebære, at spillet må ophøre. Ansvarsbegrænsninger 32. Klasselotteriet er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i de oplysninger, der offentliggøres f.eks. på på tekst-tv, i dagblade mv. samt i udsendte mails, Gevinst-mails og Gevinst-sms er. Offentliggørelsen af trækningsresultater mv. sker uden ansvar for Klasselotteriet, idet det alene er det officielle trækningsresultat jf. pkt. 28, der er gældende. 33. Klasselotteriet kan ikke holdes ansvarlig for forkerte eller ikke oplyste ændringer i aftaleforholdet med spilleren det være sig ændringer i navn og adresse eller deling/overdragelse af lodderne til andre. 34. Klasselotteriet kan ikke gøres ansvarlig, hvis fejl eller afbrydelser i det elektroniske system forhindrer, at et spil kan gennemføres eller forsinkes, og det samme gælder, såfremt det ikke er muligt at afvikle spil som følge af force majeure. Skulle den situation opstå, at Klasselotteriet af tekniske årsager eller som følge af force majeure ikke kan gennemføre et spil, vil spillerens eneste krav mod Klasselotteriet være tilbagebetaling af spillerens konkrete køb i relation til det aflyste spil. 35. Klasselotteriet er ikke ansvarlig for pengeinstituttets eventuelle mangelfulde afmelding/afvisning af en betalingsserviceaftale eller andre forhold hos spillerens pengeinstitut eller Nets, der medfører, at et køb ved en fejl ikke registreres eller registreres fejlagtigt hos Spillemyndigheden samt klagevejledning 36. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Se 37. Klager over spillet skal stiles til Det Danske Klasselotteri A/S, Rådhuspladsen 2, 1550 København V. De involverede får skriftlig besked. Klager over spillet skal være indgivet senest et halvt år efter den pågældende klasses afslutning. Se i øvrigt Spillemyndighedens klagevejledning. 38. Enhver tvist, der udspringer af et aftaleforhold med Klasselotteriet, herunder fortolkning af nærværende retningslinjer, er undergivet dansk ret, og retssag herom skal anlægges ved Københavns Byret som 1. instans. Det Danske Klasselotteri A/S 1. maj 2014

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Spilleregler for. Bingo

Spilleregler for. Bingo Spilleregler for Bingo gældende fra 15. maj 2014 Generelt 1. Bingo er betegnelsen på et talspil bestående af 75-90 numre, hvoraf der i hvert spil udtrækkes et givent antal numre. 2. Bingo kan spilles via

Læs mere

Spilleregler for. Lotto

Spilleregler for. Lotto Spilleregler for Lotto gældende fra 22. oktober 2014 Generelt 1. Lotto er betegnelsen på et talspil, som går ud på at forudsige det rigtige lodtrækningsresultat, når der af 36 tal udtrækkes 7. Foruden

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld)

Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld) Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld) 1. Parter Aftalevilkårene (herefter Aftalen) er gældende for personer, der modtager gældsrådgivning fra DinGæld ApS, Store Torv 10,

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER I det følgende beskrives rammerne og betingelserne for LO Plus ved brug af LO Plus med enten et fysisk medlemskort eller det mobile medlemskort, der er en del af LO Plus

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

Handelsbetingelser - Privatkunder

Handelsbetingelser - Privatkunder Handelsbetingelser - Privatkunder Nærværende handelsbetingelser gælder for leverance af el fra energileverandøren MyPower ApS (CVR nr. 36 46 04 07) til kunder, hvor el-forbruget overvejende er bestemt

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere