Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)"

Transkript

1 Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et eller flere lodnumre, og hvor spilleren har mulighed for og ret til at spille videre på samme nummer/numre, så længe spilleren selv ønsker dette, jf. nedenfor punkt 9 og 19, og så længe lodnumrene udbydes af 2. Klasselotteriet kan spilles elektronisk direkte via Herudover kan der indsendes en bestilling eller telefonisk foretages en bestilling på elektronisk spil. Elektronisk spil foregår med betaling og gevinstudbetaling via Pengeinstitutternes Betalingsservice (Nets) og uden udsendelse af en fysisk lodseddel til spilleren. Nærværende retningslinjer gælder alene for elektronisk spil samt for fysiske lodder, der overgår til betaling via Nets. 3. Spillet er delt op i to årlige lotterier, der starter henholdsvis i april og oktober måned. Hvert lotteri er opdelt i seks klasser (måneder) hver med sin særskilte udtrækning fra den i hver måned. En spilleperiode kan enten gælde for 1. klasse (måned) eller for 6. klasser (måneder). Antallet og størrelsen af gevinster for hver enkelt og efterfølgende spilleperioder (gevinstplanen) samt prisen pr. lodtype for hver spilleperiode kan ses på Klasselotteriet kan til enhver tid med virkning for fremtidige køb ændre antallet af lotterier, antallet af klasser (måneder), antal udtrækninger m.m. I forbindelse med køb eller genkøb af lodder kan spilleren gøre sig bekendt med den/de gevinstplan(-er) og priser, der gælder for netop dette køb. 4. Det er en betingelse for deltagelse i lotteriet, at spilleren tiltræder Klasselotteriets retningslinjer for spil på Ved bestilling via Klasselotteriets hjemmeside sker dette i forbindelse med bestillingen. Ved indsendelse af kupon eller ved telefonisk bestilling orienteres spilleren om, at retningslinjerne til enhver tid kan ses på Klasselotteriets hjemmeside eller blive tilsendt ved henvendelse til Klasselotteriets Spillerservice. Samme orientering gives ved bekræftelse af bestillingen. 5. Klasselotteriet kan når som helst foretage ændringer i eller give supplerende bestemmelser til de udstedte retningslinjer med virkning for fremtidige køb. Meddelelse om væsentlige ændringer i retningslinjerne vil blive bekendtgjort på spillerens Betalingsservicemeddelelse, og spilleren opfordres til selv at gøre sig bekendt med de ændrede retningslinjer på Klasselotteriets hjemmeside. 6. En spiller deltager med de numre, der er registreret i Klasselotteriets database som solgte til den pågældende. Det er alene de oplysninger, der er registreret i Klasselotteriets database, der er gældende. Spillet 7. Alle lodder har et nummer mellem 1 og det til enhver tid efter Klasselotteriets bestemmelse antal udstedte numre i hvert lotteri. Antallet af lodder kan ses på hvortil der henvises. 8. Hvert lodnummer er udstedt som enten et megalod, et hellod, et halvlod, et kvartlod eller et ottendedelslod. Klasselotteriet kan til enhver tid ændre antallet af lodtyper og lodtypefordelingen med virkning for fremtidige køb. Lodtypen har betydning for dels prisen på lodnummeret, dels andelen af den gevinst, der kan falde på det pågældende lodnummer.

2 På numre, der er udstedt som henholdsvis megalodder og hellodder, kan der kun være én spiller. På numre, der er udstedt som halve lodder, kan der være to spillere. Hvert halvlod har udover lodnummeret tillige anført enten et A eller et B efter nummeret. På numre, der er udstedt som kvarte lodder, kan der være fire spillere. Kvarte lodder har udover lodnummeret tillige anført enten et A, B, C eller et D efter nummeret. På numre, der er udstedt som ottendedelslodder, kan der være otte spillere. Ottendedelslodder har udover lodnummeret tillige enten et A, B, C. D, E, F, G eller et H anført efter nummeret. 9. En spiller har mulighed for og ret til at spille på det samme nummer/lod fra klasse til klasse (måned til måned) og fra lotteri til lotteri i overensstemmelse med nærværende retningslinjer, forudsat at lodsedlen fortsat er i spil. Retten til at spille videre på et elektronisk lodnummer ophører, når spilleren ikke har spillet på loddet i to på hinanden følgende klasser (måneder). Køb og betaling oprettelse af betalingsserviceaftale 10. Elektronisk spil forudsætter samtidig oprettelse af en betalingsserviceaftale hos Pengeinstitutternes Betalingsservice (BS). Alene Klasselotteriet kan formidle oprettelse af en betalingsserviceaftale. En oprettelse forudsætter, At spilleren opgiver sit cpr. nr. samt registreringsnummer og kontonummer på sit pengeinstitut. At spilleren er fyldt 18 år. At spilleren ikke er erklæret personligt konkurs og At spilleren ikke er umyndiggjort eller sat under lavværgemål. Ved oprettelsen giver spilleren sit samtykke til, at Klasselotteriet kan indhente oplysninger til validering og verifikation af spillerens identitet i cpr-registeret. Klasselotteriet forbeholder sig i den forbindelse ret til at korrigere de af spilleren angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de af spilleren angivne oplysninger og de oplysninger, der fremgår af cpr-registeret. For hver bestilling gælder en beløbsgrænse på kr. pr. aftale pr. måned. De bestilte lodder bliver tilknyttet BS, og lodnumre samt spilleperiode fremgår af den betalingsoversigt, spilleren modtager fra sit pengeinstitut. 11. Der kan alene være tilknyttet én konto til hver betalingsserviceaftale. Efter oprettelsen af betalingsserviceaftalen er denne alene knyttet op omkring et betalings-id til Nets. Eventuelt skift af pengeinstitut og/eller kontonummer har som udgangspunkt ikke betydning for aftalens videreførelse og skal derfor ikke meddeles Såfremt skift af pengeinstitut medfører, at aftalen bliver afmeldt, skal der oprettes en ny aftale. Dette sker ved henvendelse til 12. Det er den enkelte spiller, der har ansvaret for at oplyse Klasselotteriet om ændringer i navn, adresse og adresse samt om overdragelse af lodderne til andre. Klasselotteriet kan kræve dokumentation herfor. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for, at der er overensstemmelse mellem det til Klasselotteriet opgivne spillernavn, dennes adresse og den person, der er tilknyttet aftalen via betalings-id et med Nets. Klasselotteriet overfører ikke automatisk eventuelle underretninger herom fra Nets.

3 13. Ved elektronisk bestilling og spil via registreres spillet i Klasselotteriets database, når spilleren har bekræftet spillet, og bestillingsoversigten for spillet vises på spillerens computerskærm. Inden spillet bekræftes, skal spilleren kontrollere, at bestillingen er som ønsket. Bestillingen registreres i Klasselotteriets database som tilhørende den pågældende registrerede spiller, og det er denne registrering, der er bestemmende for, hvilke lodder spilleren spiller på og for hvilken periode. Dette gælder tillige ved indsendte eller telefoniske bestillinger på lodder, der af Klasselotteriet oprettes som elektronisk køb. I tilfælde hvor spilleren ikke har oplyst en e- mailadresse på bestillingen - tilsendes spilleren et bekræftelsesbrev. I alle andre tilfælde fremsendes bekræftelse på den oplyste adresse. Spilleren har ansvaret for, at det er den korrekte adresse, der er oplyst. 14. Hvis en bestilling og spil via en betalingsserviceaftale ikke kan nå at blive oprettet, således at spilleren kan spille med fra førstkommende trækning, har spilleren mulighed for at betale første spilleperiode (første måned) med betalingskort. Bestilling med betalingskort forudsætter, at der samtidig indtastes oplysninger til brug for samtidig oprettelse af betalingsserviceaftale hos Nets, jf. punkt 10. Spilleren spiller dog alene på loddet/lodderne, hvis bestillingen er registreret i Klasselotteriets database, og betalingen er registreret på Klasselotteriets konto. Skulle betalingen være indgået på Klasselotteriets konto, men bestillingen mod forventning ikke registreret i Klasselotteriets database, spiller spilleren ikke på loddet/lodderne uanset årsagerne til manglende registrering. Dette er tilfældet, uanset om spilleren måtte have modtaget en bestillingsoversigt, hvoraf et eller flere lodnumre fremgår. Klasselotteriet tilbagebetaler spilleren indskuddet for denne spilleperiode til fuld og endelig afgørelse, og spilleren kan ikke fremsætte andre krav mod Klasselotteriet i denne anledning. 15. Betalingsoversigten fra spillerens pengeinstitut er spillerens dokumentation for, at spilleren deltager i lotteriet og med hvilke lodder, forudsat at lodderne er registreret i Klasselotteriets database, og Klasselotteriet har modtaget betaling for deltagelsen. En udskrift af den elektroniske bestillingsoversigt eller en , der viser spillerens bestilling, er ikke dokumentation for spillet. Ved en eventuel uoverensstemmelse med lodnumre oplyst under online køb af lodder og lodnumre på betalingsoversigten fra pengeinstituttet, er de angivne lodder på betalingsoversigten fra pengeinstituttet gældende. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem de anførte lodnumre på betalings-oversigten fra pengeinstituttet og de lodnumre, der er registreret på den pågældende spiller i Klasselotteriets database, er de lodnumre, der er registreret i Klasselotteriets database gældende. Betaling for lodderne er en forudsætning for at spille. Er betaling ikke gennemført og registreret på Klasselotteriets konto spilles ikke uanset årsagen hertil. Spilleren opfordres til selv altid at kontrollere, at det er de rigtige lodder med korrekte priser, der står på betalingsoversigten fra pengeinstituttet. Dette gælder ved såvel første som efterfølgende betalingsopkrævninger. 16. Spil via en betalingsserviceaftale kan såvel ske pr. måned som for seks måneder ad gangen, jf. punkt 3. Ved spil pr. måned tillægges et gebyr på p.t. 5 kr. pr. aftale pr. måned. Der tillægges ikke et gebyr for betaling af første måned med betalingskort. 17. Ved køb for seks måneder kan der være forskellige priser for måneder, der ligger henholdsvis før og efter en prisjustering, idet et køb for seks måneder kan være delt over 2 lotterier jf. pkt. 3. Er dette tilfældet, fremgår dette i forbindelse med det elektroniske køb. Automatisk opkrævning

4 18. Fornyelse/genkøb af lodderne sker automatisk via Betalingsservice på spillerens konto, så længe spilleren ønsker at spille med. Opkrævningen sker så vidt muligt den 1. hverdag i en måned. Ophør/afmelding/afvisning 19. Hvis spilleren ønsker at ophøre med at spille, skal spilleren selv meddele dette til sit pengeinstitut, hvorefter betalingsserviceaftalen bringes til ophør/afmeldes med virkning fra førstkommende betalingsopkrævning ifølge betalingsserviceaftalen. Ved afmelding i forbindelse med/på baggrund af en udsendt opkrævning er spilleren selv ansvarlig for samtidig med afmeldingen af betalingsserviceaftalen at afvise den udsendte opkrævning. Der henvises i den forbindelse til de almindelige regler for betalingsserviceaftaler omkring afmelding/afvisning, som fremgår af betalingsoversigten. Såfremt spilleren kun ønsker at afmelde et eller flere af sine lodder men ikke alle, skal henvendelse rettes til Klasselotteriets Spillerservice. Ændringerne kan ske fra førstkommende opkrævning, med mindre denne er igangsat. Fortrydelsesret og manglende betaling 20. De almindelige regler for afmelding/afvisning af betalinger, der opkræves via Nets, er gældende, jr. pkt. 19 ovenfor. Har Klasselotteriet ikke modtaget betaling via Nets, betragtes købet som ophævet, og spilleren deltager ikke i det pågældende spil. Der er ikke fortrydelsesret på køb af lodder hos Spilleren har dog adgang til at opsige en aftale om automatisk køb af lodder hos Klasselotteriet med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er forløbet 5 måneder, efter spilleren har købt et eller flere lodder i overensstemmelse med punkt 13. Aftalen kan opsiges for et eller flere lodder samtidig. Opsigelsen skal sendes skriftligt pr. post til Klasselotteriets adresse, Rådhuspladsen 2, 1550 København V, og være underskrevet af den, der ifølge Klasselotteriets database spiller på loddet/lodderne eller pr. fuldmagt er bemyndiget til at handle på vedkommendes vegne. Stemmer brevskriverens navn ikke med de data, Klasselotteriet er i besiddelse af og har spilleren ikke orienteret Klasselotteriet om personskifte, suspenderes fristen. Opsigelsesbrevet skal udover navn og adresse på spilleren tillige indeholde oplysning om spillerens CPR-nummer, kundenummer i Klasselotteriet og præcist hvilke lodder, der ønskes opsagt med tydelig angivelse af lodnummer samt eventuelt bogstav. Månedsfristen regnes fra brevets modtagelse i Klasselotteriet, og det er spillerens ansvar, at brevet kommer Klasselotteriet i hænde. Kan spiller og lod ikke umiddelbart sammenkædes, suspenderes fristen tillige. Klasselotteriet bekræfter opsigelsen pr. post med angivelse af hvilke lodder, opsigelsen omfatter, fra hvilket tidspunkt opsigelsen træder i kraft og vedlægger en check på det beløb, der tilbagebetales. De eventuelle lodder, der ikke står anført i brevet, spiller spilleren videre på, så længe betaling for disse modtages af Bekræftelsesbrevet fra Klasselotteriet erstatter for så vidt angår de opsagte lodder oversigten fra BS, der i øvrigt er dokumentationen for, hvilke lodder spilleren spiller på. Gevinstudbetaling 21. Der udbetales mellem 65 % og 72 % af den samlede indskudssum i henhold til den til enhver tid gældende gevinstplan, som kan ses på.. hvoraf gevinststørrelser og gevinstantal fremgår. 22. Gevinstudbetalingen for de enkelte gevinster afhænger af, hvilken lodtype jf. pkt. 8 gevinsten er faldet på. De til enhver tid gældende gevinststørrelser fremgår af hvortil der henvises. Der skal ifølge lov om afgifter af spil betales en gevinstafgift på 15 % af den del af hver enkelt gevinst, der overstiger 200 kr. Afgiften er fratrukket, inden gevinsten udbetales, og Klasselotteriet afregner gevinstafgiften til skattemyndighederne. Gevinsterne afrundes ikke. Der

5 skal ikke herudover betales indkomstskat i Danmark af gevinsten. Er spilleren underlagt skatteregler i andre lande, er den skattemæssige behandling af gevinsterne i dette land Klasselotteriet uvedkommende. 23. Udbetaling af gevinster sker automatisk via BS aftalenummeret til den hos Nets på udbetalingstidspunktet registrerede bankkonto. Udbetalingen sker så vidt muligt den 2. bankdag i måneden efter, at hver enkelt trækning er afsluttet. Dette gælder også for gevinster, hvor købet for første spilleperiode er sket med betalingskort. Udbetalingen sker med frigørende virkning for 24. Er spillerens betalingsserviceaftale blevet afmeldt, får spilleren i stedet tilsendt en check på gevinstbeløbet. Udbetaling kan ikke ske på anden måde. Der tillægges ikke renter til gevinstbeløbet, selv om udbetalingen ikke skulle ske straks. Det er spilleren, der bærer risikoen for checkens hændelige bortkomst under postforsendelsen samt for tredjemands eventuelle uretmæssige tilegnelse af checken. Checken fremsendes til den hos Klasselotteriet registrerede adresse for spilleren. 25. Klasselotteriet kan med frigørende virkning til enhver tid udbetale en gevinst til den spiller, som Klasselotteriet har registreret. 26. En gevinst, det ikke har været muligt at udbetale, som følge af at spilleren ikke har kunnet identificeres inden for 3 år, efter at gevinsten er udtrukket, forældes og tilfalder herefter 27. Skulle det vise sig, at en gevinst udbetales ved en fejl uanset årsag hertil er Klasselotteriet berettiget til at kræve den fejlagtigt udbetalte gevinst tilbagebetalt og foretage modregning i spillerens øvrige gevinster. Trækningen 28. Trækningen af numre foretages af Klasselotteriet på en særlig trækningsapplikation og under opsyn af Spillemyndigheden. Trækningen foregår mellem samtlige numre, der indgår i lotteriet. Spillemyndigheden godkender afslutningsvis trækningsresultatet. Der kan hverken rejses krav mod Klasselotteriet eller Spillemyndigheden i forbindelse med ændringer af trækningsresultatet. Det godkendte trækningsresultat er herefter den officielle og eneste gældende trækningsliste. Offentliggørelse af trækningsresultater mv. 29. Oplysning om trækningsresultater kan findes på i dagspressen, på DR s tekst-tv, på TV2 s tekst-tv samt på telefon Det er endvidere muligt for elektroniske lodder at tilmelde sig gevinstorientering via Gevinst-sms og/eller Gevinst-mail samt at benytte Min side på Vinderhistorier med oplysninger om bl.a. gevinststørrelser, lodsammensætning, lodnumre og vinderes omtrentlige geografiske placering kan endvidere offentliggøres på Klasselotteriets hjemmeside og videreformidles til pressen. Alle informationer om vindere offentliggøres i anonymiseret form, med mindre andet er aftalt. Personoplysninger 30. Klasselotteriet registrerer som dataansvarlig i henhold til persondataloven personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for gennemførelse af spillet og for registrering/validering af spillerens identitet. Registreringen foretages med det formål at kunne håndtere de enkelte spilleres deltagelse, betaling af spillet og udbetaling af gevinster. Indsamling og behandling af

6 personoplysninger sker i fortrolighed og i overensstemmelse med persondataloven. Spillerens navn og adresse kan blive valideret i cpr-registeret, jf. punkt 10, og oplysning om spillere videregives til Nets i forbindelse med oprettelse af betalingsserviceaftalen, men videregives i øvrigt ikke til tredjemand og anvendes ikke til andre formål end angivet ovenfor, med mindre den enkelte spiller konkret giver sit samtykke hertil. 31. Spørgsmål til eller ønske om indsigt i egne personoplysninger kan rettes til Klasselotteriet, og spilleren har mulighed for at berigtige sine personoplysninger samt tilbagekalde sit samtykke til registreringen. En tilbagekaldelse kan indebære, at spillet må ophøre. Ansvarsbegrænsninger 32. Klasselotteriet er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i de oplysninger, der offentliggøres f.eks. på på tekst-tv, i dagblade mv. samt i udsendte mails, Gevinst-mails og Gevinst-sms er. Offentliggørelsen af trækningsresultater mv. sker uden ansvar for Klasselotteriet, idet det alene er det officielle trækningsresultat jf. pkt. 28, der er gældende. 33. Klasselotteriet kan ikke holdes ansvarlig for forkerte eller ikke oplyste ændringer i aftaleforholdet med spilleren det være sig ændringer i navn og adresse eller deling/overdragelse af lodderne til andre. 34. Klasselotteriet kan ikke gøres ansvarlig, hvis fejl eller afbrydelser i det elektroniske system forhindrer, at et spil kan gennemføres eller forsinkes, og det samme gælder, såfremt det ikke er muligt at afvikle spil som følge af force majeure. Skulle den situation opstå, at Klasselotteriet af tekniske årsager eller som følge af force majeure ikke kan gennemføre et spil, vil spillerens eneste krav mod Klasselotteriet være tilbagebetaling af spillerens konkrete køb i relation til det aflyste spil. 35. Klasselotteriet er ikke ansvarlig for pengeinstituttets eventuelle mangelfulde afmelding/afvisning af en betalingsserviceaftale eller andre forhold hos spillerens pengeinstitut eller Nets, der medfører, at et køb ved en fejl ikke registreres eller registreres fejlagtigt hos Spillemyndigheden samt klagevejledning 36. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Se 37. Klager over spillet skal stiles til Det Danske Klasselotteri A/S, Rådhuspladsen 2, 1550 København V. De involverede får skriftlig besked. Klager over spillet skal være indgivet senest et halvt år efter den pågældende klasses afslutning. Se i øvrigt Spillemyndighedens klagevejledning. 38. Enhver tvist, der udspringer af et aftaleforhold med Klasselotteriet, herunder fortolkning af nærværende retningslinjer, er undergivet dansk ret, og retssag herom skal anlægges ved Københavns Byret som 1. instans. Det Danske Klasselotteri A/S 1. maj 2014

Retningslinjer for spil på lodbevis 20. januar

Retningslinjer for spil på lodbevis 20. januar Retningslinjer for spil på lodbevis på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor man spiller på et eller flere

Læs mere

Spilleregler for Nabolotteriet

Spilleregler for Nabolotteriet Spilleregler for Nabolotteriet Et spil udbudt af Det Danske Klasselotteri A/S Gældende fra 1. april 2017 Generelt 1. Nabolotteriet er et klasselotteri, hvor en kunde spiller og kun kan spille på sin registrerede

Læs mere

Spilleregler for. Bingo

Spilleregler for. Bingo Spilleregler for Bingo gældende fra 15. maj 2014 Generelt 1. Bingo er betegnelsen på et talspil bestående af 75-90 numre, hvoraf der i hvert spil udtrækkes et givent antal numre. 2. Bingo kan spilles via

Læs mere

Spilleregler for. Find & Vind

Spilleregler for. Find & Vind Spilleregler for Find & Vind gældende fra 3. marts 2016 1 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Find & Vind spil i henhold til de nedenstående regler. 2. Find & Vind er en spiltype,

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Spilleregler for. Lotto

Spilleregler for. Lotto Spilleregler for Lotto gældende fra 22. oktober 2014 Generelt 1. Lotto er betegnelsen på et talspil, som går ud på at forudsige det rigtige lodtrækningsresultat, når der af 36 tal udtrækkes 7. Foruden

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Spilleregler for. BingoBoxen

Spilleregler for. BingoBoxen Spilleregler for BingoBoxen gældende fra 05. marts 2014 1 Generelt 1. BingoBoxen er betegnelsen på et talspil, hvor de vindende kombinationer fremkommer ved udtrækningen af en talrække. Trækningen eller

Læs mere

Spilleregler for. Keno

Spilleregler for. Keno Spilleregler for Keno gældende fra 23. maj 2013 1 Generelt 1. Keno er betegnelsen på et talspil, hvor spilleren efter eget valg skal forudsige, hvorvidt enten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 af tallene

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Spilleregler for. Keno

Spilleregler for. Keno Spilleregler for Keno gældende fra 20. december 2016 1 Generelt 1. Keno er betegnelsen på et talspil, hvor spilleren efter eget valg skal forudsige, hvorvidt enten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 af tallene

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Handelsbetingelser ved tilmelding, betaling og abonnement

Handelsbetingelser ved tilmelding, betaling og abonnement Handelsbetingelser ved tilmelding, betaling og abonnement Gælder for kurser, arrangementer og kontingent udbudt af De grønne pigespejdere eller af deres lokale grupper/afdelinger Vores handelsbetingelser

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Spilleregler for. Eurojackpot

Spilleregler for. Eurojackpot Spilleregler for Eurojackpot gældende fra 21. oktober 2014 Generelt Eurojackpot arrangeres af Danske Lotteri Spil A/S i samarbejde med europæiske spilleselskaber. For tiden omfatter dette samarbejde Bremer

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld)

Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld) Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld) 1. Parter Aftalevilkårene (herefter Aftalen) er gældende for personer, der modtager gældsrådgivning fra DinGæld ApS, Store Torv 10,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Spilleregler for. Joker

Spilleregler for. Joker Spilleregler for Joker gældende fra 1. januar 2012 Generelt 1. Joker er betegnelsen på et talspil, hvor det vindende 7-cifrede Joker-tal fremkommer ved lodtrækning.. Joker kan spilles sammen med følgende

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice

Aftale om Betalingsservice Aftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Aftale om Betalingsservice AFTALE OM BETALINGSSERVICE BETINGELSER 1. PenSam Bank må, om ønsket, gennemføre betalinger

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere