Mentorskab i praksis - en undersøgelse af mentorordninger på storkøbenhavnske virksomheder og institutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mentorskab i praksis - en undersøgelse af mentorordninger på storkøbenhavnske virksomheder og institutioner"

Transkript

1 Mentorskab i praksis - en undersøgelse af mentorordninger på storkøbenhavnske virksomheder og institutioner

2 Mentorskab i praksis - en undersøgelse af mentorordninger på storkøbenhavnske virksomheder og institutioner Undersøgelsen er udarbejdet af AOF Analyse v/ Søren Lassen og Stine Skaarup i samarbejde med Fagligt Internationalt Center v/ Lars Gaardhøj og Lene Rosfort på vegne af styregruppen for socialfondsprojektet Mentoruddannelse (www.mentoruddannelse.socialfonden.net). Vi takker alle de mange gode kræfter, som har hjulpet til med at skabe denne analyse. Undersøgelsen er støttet af EU s Socialfond og Aktiveringsudvalget under AF-Storkøbenhavn. Henvendelse vedrørende analysen: Henvendelse vedrørende Projekt Mentoruddannelse: Søren Lassen Lars Gaardhøj Teglværksgade 27 Lygten 18, 1. sal 2100 København Ø 2400 København NV Telefon: Telefon: September

3 Indhold 1. Projektets formål og metode 2. Sammenfatning, resumé 2.1 Rammerne for mentorskab 2.2 Mentors funktioner og opgaver 2.3 Ønsker og forventninger til uddannelse af mentorer 3. Mentorroller og -relationer 3.1 Mentorroller 3.2 Mentorrelationer 4. Rammerne for mentorskab 4.1 Organisering og forberedelse 4.2 Rekruttering af mentorer 5. Mentorskab i praksis 5.1 Mentors målgrupper 5.2 Mentors sociale og pædagogiske funktioner 5.3 Mentors rolle i forhold til arbejdspladsens rummelighed 6. Uddannelse af mentorer 6.1 Krav til mentors kompetencer 6.2 Er der behov for en mentoruddannelse? 6.3 Tilrettelæggelse Bilag a. Oversigt over arbejdsmarkedsrettede mentorkurser/uddannelser b. Oversigt over interviewpersoner c. Spørgeguides, ledere, mentorer og kursusudbydere 3

4 1. Projektets formål og metode Undersøgelsens formål er at afdække storkøbenhavnske virksomheders behov for og erfaringer med mentorordninger og uddannelse. Mere præcist er det formålet at afdække virksomhedernes rekrutteringspraksis, herunder erfaring med mentorordninger eller mentorlignende funktioner med fokus på mentorordningernes funktion i forhold til nyansættelse, herunder ansættelse af personer i støttede jobs samt personer med anden etnisk baggrund end dansk at afdække virksomhedernes, de faglige organisationers og arbejdsgiverorganisationers ønsker og forventninger til mentorers kompetencer at afdække erfaringer fra eksisterende mentoruddannelser og -kurser at skabe overblik over ønsker og forventninger til en mentoruddannelse Undersøgelsens resultater indgår i udviklingen af en ny grundlæggende mentoruddannelse, der forventes etableret indenfor det ordinære uddannelsessystem. Med afsæt i analysens resultater udvikles og gennemføres et pilotforløb for potentielle eller eksisterende mentorer og ressourcepersoner fra de deltagende virksomheder og institutioner. Metode Undersøgelsen er gennemført som en interviewundersøgelse blandt udvalgte virksomheder samt uddannelses- eller kursusinstitutioner. I alt er gennemført 47 interviews med virksomhedsledere, tillidsvalgte, mentorer og medarbejdere samt 4 interviews med ledere af kursusinstitutioner. Interviewene er gennemført i perioden maj - august Forud for undersøgelsen gennemføres litteraturscreening for relevante undersøgelser, projekter og statistik samt for eksisterende mentoruddannelser. Afdækningen er således kvalitativ, idet hensigten primært har været at opsamle erfaringer, holdninger, ønsker og forventninger til mentorskab og mentoruddannelse. Dog er virksomhederne og institutionerne udvalgt, så de dækker såvel offentlige som private virksomheder/institutioner, virksomheder og institutioner i forskellige brancher og virksomheder med forskellig størrelse. Endelig er der i udvælgelsen taget hensyn til, at såvel arbejdspladser, der har erfaring med mentorforløb, som virksomheder uden sådanne erfaringer er omfattet. Mentorroller, -relationer og mentordefinition Som ramme for undersøgelsen er anvendt en model for mentors roller og relationer på arbejdspladsen (jf. afsnit 3.2). Modellen søger at indkredse mentors relationer til de øvrige aktører og funktioner på arbejdspladsen - hhv. leder, mellemleder, tillidsvalgt og kolleger - og definerer med dette udgangspunkt mentor som: en udvalgt kollega, der bruger sin faglighed og arbejdspladserfaring i introduktionen/oplæringen af nyansatte eller nyplacerede kollegaer til virksomhedens faglige, sociale og/eller kulturelle liv. 4

5 I denne undersøgelse er fokus således på formelle mentorordninger, der benytter virksomhedens eller institutionens ansatte som mentorer. Organiseringen af undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af AOF Analyse i samarbejde med Fagligt Internationalt Center og styregruppen i projekt mentoruddannelse. En styregruppe med repræsentanter fra Amager Erhvervsråd, AOF Danmark, Erhvervsakademiet Nordsjælland, LO Storkøbenhavn, Fagligt Rummeligt Arbejdsmarked (FRA), Arbejdsgiverforeningen HTS-A, Mentor Coaching A/S og FIC har løbende diskuteret undersøgelsens resultater og er kommet med vigtigt input og inspiration i forbindelse med analysearbejdet. Styregruppens medlemmer har endvidere påtaget sig at kontakte relevante virksomheder, institutioner, nøglepersoner m.v. med henblik på interviews. Denne rapport I afsnit 2 sammenfattes undersøgelsens vigtigste resultater, dels i forhold til de funktioner, som mentor udfylder på de interviewede virksomheder og institutioner, dels i forhold til de ønsker og forventninger, som de interviewede ledere, tillidsvalgte, mentorer og medarbejdere har til en mentoruddannelse. I afsnit 3 indkredses og defineres mentorbegrebet, sådan som det bruges i denne undersøgelse. Og der opstilles en model for mentors relationer til øvrige aktører på arbejdspladsen - tillidsvalgte, mellemledere og ledere. Modellen danner afsæt for undersøgelsen af rammerne for mentorskab (afsnit 4) på de interviewede virksomheder/institutioner. I afsnit 5 afdækkes de praktiske erfaringer med mentorordninger, som de interviewede virksomheder/institutioner har indhøstet. Fokus er på faglig oplæring, social indslusning og på mentors/mentorskabets påvirkning af arbejdspladsens rummelighed. Endelig, i afsnit 6, sammenfattes de interviewede lederes, tillidsvalgtes, mentorers og ansattes holdninger til, hvilke kompetencer mentor skal have samt deres ønsker og forventninger til en mentoruddannelse. De valgte citater (i kursiv) tjener til illustration og nuancering af de holdninger, som de interviewede giver udtryk for i interviewene. I bilag a findes en oversigt over arbejdsmarkedsrettede mentorkurser og -uddannelser, afdækket ved en internetsøgning i maj Oversigten omfatter således kun kurser og uddannelser, der har egen hjemmeside eller som hitter på danske hjemmesider ved en traditionel Google-søgning. En samlet oversigt over virksomheder og interviewpersoner findes i bilag b. God læselyst! 5

6 2. Sammenfatning, resumé Undersøgelsen bygger på interviews med i alt 47 virksomhedsledere, tillidsvalgte, mentorer og medarbejdere samt 4 ledere af kursusinstitutioner. Undersøgelsen er kvalitativ og kan altså ikke sige noget om omfanget af mentorordninger eller om udbredelsen af de forskellige metoder til indslusning og oplæring, som undersøgelsen beskæftiger sig med. Undersøgelsen afdækker rammerne for mentorskab på virksomheder - erfaringerne med etablering og organisering af mentorforløb, herunder rekruttering af mentorer mentors funktioner og opgaver, herunder faglig oplæring, social indslusning og påvirkning af arbejdspladsens rummelighed. ønsker og forventninger til uddannelse af mentorer, herunder krav til mentorkompetencer og ønsker om mentoruddannelse 2.1 Rammerne for mentorskab Den praktiske organisation og tilrettelæggelse af mentorordningerne er meget forskellig på de interviewede virksomheder - fra velorganiserede og gennemplanlagte koncepter til mere ad hoc-prægede forløb. Det er karakteristisk, at organisationen er mest udbygget på de større arbejdspladser, mens mindre og helt små virksomheder og institutioner har mere uformelle ordninger. Udpegning eller frivillighed Mentorerne på virksomhederne/institutionerne rekrutteres overvejende efter to modeller: Udpegning, som regel af mellemleder, og frivillighed, hvor de kolleger, der har lyst får mentorjobbet. Frivilligheds-modellen sætter mentorens motivation i højsædet, mens udpegnings-modellen herudover lægger vægt på en række andre kompetencer som kommunikationsevner, åbenhed og loyalitet. Der er ikke tale om skarp afgrænsede rekrutteringsmodeller, men mere om vægtninger af mentors kompetencer. Mentorforløbenes tidsmæssige rammer Der er meget stor forskel på de tidsmæssige rammer for mentorforløb på virksomhederne - fra få dage til 6-8 måneder - og på, hvor stor en del af mentors arbejdstid, der medgår til oplæring og indslusning. Mentoruddannelse Mentoruddannelse tilbydes typisk på de større virksomheder/institutioner og har en varighed på mellem 1 dag og 2 uger. Målgrupper, mentees Målgrupperne for mentorforløbene - mentees - omfatter primært langtidsledige i kommunal aktivering, revalidender samt personer med anden etnisk oprindelse end dansk. Enkelte virksomheder har endvidere erfaringer med mentorordninger for fysisk handicappede og udviklingshæmmede. 6

7 Samarbejde med kommunerne Flere virksomheder oplever, at samarbejdet med kommunerne om formidling og oplæring er problematisk. Ikke mindst visitering og opfølgning kritiseres for at være mangelfuld. Spilleregler og rollefordeling Mange af de interviewede understreger vigtigheden af, at mentorordningen er godt forberedt, og at der aftales et sæt spilleregler mellem alle aktører på virksomheden. Spillereglerne skal frem for alt sikre, at rollefordelingen mellem ledere, mellemledere, mentorer og tillidsvalgte er på plads. 2.2 Mentors funktioner og opgaver Mentors funktioner og opgaver er meget forskellige alt efter om målgruppen er ordinært ansatte, langtidsledige, som mangler motivation og energi til at varetage et almindeligt job, og som ofte mangler elementære arbejdsmarkedskompetencer eller flygtninge og indvandrere med sproglige og kulturelle barrierer. Indslusning eller frasortering Afdækningen viser, at en række virksomheder tager udfordringerne alvorligt, fx ved at tilrettelægge indslusningsforløb og uddannelsesprojekter både for mentorer og mentees, indgå i samarbejde med kommunale jobtræningsprojekter, sprogskoler m.v. Enkelte af de interviewede virksomheder forsøger i stedet at frasortere de mest ressourcesvage ved ansættelsen. Faglig oplæring Mentorforløbet består på alle virksomheder og institutioner af såvel faglig oplæring som social og kulturel indslusning. Men vægtningen er forskellig fra sted til sted, og mentors funktioner følgelig forskellige. Den faglige oplæring er på nogle (større) virksomheder tilrettelagt meget nøje med detaljerede manualer, test m.v. På andre, typisk små og mindre virksomheder, tilrettelægges oplæringen mere klassisk, hvor mentee følger og lærer af den erfarne medarbejder. Mentor kan enten selv have rolle som sidemandsoplærer, eller denne funktion kan være overladt til særlige jobtrænere. Mentor har i disse tilfælde udelukkende sociale og kulturelle mentorfunktioner. Kompetenceafdækning På flere af arbejdspladserne har mentor en særlig rolle i forbindelse med afdækning og afklaring af mentees kompetencer. Mentor evaluerer oplæringen og vurderer eventuelt, om mentee har behov for yderligere oplæring, fx i form af kurser. Afdækningen kan fx resultere i særlige forløb til styrkelse af mentees almene arbejdspladskompetencer, herunder sprogkompetencer. Kulturel og social indslusning Mentorerne spiller en helt afgørende rolle i indslusningen af nyansatte på alle de virksomheder og institutioner i undersøgelsen, der har mentorordninger. Mentors rolle er at introducere de nyansatte for de værdier, som virksomheden står for, at indføre dem i kulturen på arbejdspladsen, at følge, vejlede og rådgive nye kolleger og eventuelt at mægle, hvis der opstår konflikter. 7

8 Flere ledere og tillidsvalgte peger på, at det er vigtigt, at mentor kender sine begrænsninger i forhold til vejledning og rådgivning - mentor skal ikke være psykolog eller socialrådgiver. Barrierer for mentorskab Mentor har også vigtige funktioner i forhold til at skabe plads, accept og tolerance, så nyansatte føler sig som en del af fællesskabet på arbejdspladsen. Mentor møder på flere virksomheder en række barrierer for at udøve sit mentorskab: Dels modstand fra tillidsvalgte og ansatte som følge af misbrug af støtteordninger m.v., dels modstand fra medarbejdere, der er skeptiske overfor at ansætte flygtninge og indvandrere. Mentoren kan her få en vigtig funktion som barrierenedbryder 2.3 Ønsker og forventninger til uddannelse af mentorer e, tillidsvalgte, mentorer og ansatte på de virksomheder, der er omfattet af denne undersøgelse er i store træk enige om, hvilke krav der skal stilles til mentors kompetencer. Det handler først og fremmest om personlige og sociale kompetencer - mentor skal have en række personlige egenskaber, såsom ærlighed, åbenhed, loyalitet m.v. Herudover skal mentor kende sin egen rolle og have et fordomsfrit menneskesyn kommunikative kompetencer - mentor skal kunne formidle viden om arbejdspladsen - også det uformelle - og kunne lære fra sig vejlederkompetencer - mentor skal kunne gennemføre ligeværdige og empatiske samtaler samarbejds- og konfliktløsningskompetencer - mentor skal kunne samarbejde med såvel arbejdsgiver, kolleger, tillidsvalgte og - ikke mindst - mentees. Herudover skal mentor kunne løse konflikter, mægle og forhindre mobning videnskompetencer - mentor skal være faglig stærk og have viden om arbejdspladsens sociale og faglige spilleregler Behov for mentoruddannelse Langt størstedelen af de interviewede ledere, tillidsvalgte, mentorer og ansatte er positive overfor mentoruddannelse - også på arbejdspladser, der (endnu) ikke har etablerede mentorordninger. Flere ledere giver udtryk for, at de ville bruge en sådan uddannelse. Enkelte store virksomheder foretrækker dog at etablere egen mentorordning, mens enkelte helt små virksomheder ikke mener, at de kan gøre brug af en mentoruddannelse. Tilrettelæggelse Blandt de (få) virksomheder, der har en mening om, hvordan en mentoruddannelse skal tilrettelægges, er der ikke enighed. Først og fremmest er der uenighed om, hvor lang uddannelsen bør være: Store virksomheder med etableret mentorordning foretrækker tilsyneladende længere forløb - op til 3-4 uger - end små virksomheder, der foretrækker forløb af 1-3 dages varighed. 8

9 3. Mentorroller og -relationer I dette afsnit forsøges begreberne mentor og mentorskab indkredset. Hensigten er at skabe klarhed over, dels hvordan begreberne bruges og tillægges forskellige betydninger af forskellige aktører, dels at beskrive de forskellige aspekter af mentorfunktionen. Efter denne begrebsafklaring er det muligt at præcisere indholdet i det mentorbegreb, der ligger til grund for denne undersøgelse. Kilderne til begrebsafklaringen er dels det offentligt tilgængelige materiale om mentorer, herunder lovgivningen samt materiale om de eksisterende mentoruddannelser, dels de interviewede arbejdsgivere, tillidsrepræsentanter, mentorer og medarbejdere på de 30 storkøbenhavnske virksomheder og institutioner. Herudover er mentorbegrebet blevet diskuteret i Styregruppen, som har bidraget med erfaringer fra såvel virksomheder/institutioner, faglige organisationer som uddannelsesinstitutioner. Der er altså tale om en afklaring, der i høj grad bygger på de praktiske erfaringer, som virksomheder, medarbejdere og uddannelsesinstitutioner har gjort sig i forbindelse med etablering af og vejledning om mentorordninger, introduktion og vejledning af mentees, tilrettelæggelse af mentoruddannelse mm Mentorroller Der er ikke nogen entydige definitioner på mentor og mentorskab, og de mange forskellige praktiske tilgange gør det vanskeligt præcist at afgrænse begreberne. Mentorordninger kan således være organiseret på forskellig vis, fx være mere eller mindre formelle, benytte eksterne eller interne mentorer, eller mentorordningerne kan være etableret med hhv. (mellem)lederen eller kollegaen som hovedperson. Og mentorordninger kan anvendes med forskellige målsætninger og fokus, fx mod faglig oplæring eller mod personlig udvikling - mod opkvalificering af nyansatte til bestemte arbejdsfunktioner eller mod coaching og personlig sparring af kolleger. Mentordefinitioner Mentor, tutor, brobygger, kontaktperson, vejleder, coach, onkel, fadder på virksomheder og uddannelsesinstitutioner benyttes et væld af betegnelser for personer, der har introducerende, vejledende og/eller oplærende funktioner. I dette projekt betegner mentor en udvalgt kollega, der bruger sin faglighed og arbejdspladserfaring i introduktionen/oplæringen af nyansatte eller nyplacerede kollegaer til virksomhedens faglige, sociale og/eller kulturelle liv. Formelle eller uformelle mentorordninger På en stor del af de arbejdspladser, hvor ledere og medarbejdere er interviewet, er mentorordninger tilrettelagt i faste og mere eller mindre organiserede procedurer. Virksomhederne og institutionerne har fx aftalte tidsrammer for mentorforløb og har indgået aftaler om uddannelse af mentorer, forberedelse m.v. Mentorordningen er formelt etableret og anerkendt af virksomheden, de tillidsvalgte og medarbejderne, og arbejdspladsen udnytter de offentlige støttemuligheder til frikøb og eventuel uddannelse af medarbejdere. 9

10 Langt den mest udbredte model er imidlertid den uformelle mentorordning, hvor arbejdsgiver og medarbejder aftaler, at en eller flere erfarne kolleger tager sig af introduktion og oplæring af en nyansat. Aftalerne kan indgås fra gang til gang, eller en erfaren medarbejder, der har lyst og overskud, kan stå for den uformelle mentorrolle på arbejdspladsen. Den uformelle mentor har typisk ikke nogen mentoruddannelse, men har måske et særligt talent eller en særlig motivation for at oplære og vejlede nye kolleger. Uformelle mentorordninger er fx udbredte i forbindelse med lærlinges virksomhedspraktik. På flere af de interviewede virksomheder og institutioner er mentorordningerne kun delvist formelle, fx på den måde, at en mentorordning er aftalt i SU, men ikke er implementeret i praksis, eller at uformelle ordninger med tiden har udviklet sig til en fast og anerkendt praksis på arbejdspladsen, uden at ordningen er formelt aftalt. I dette projekt, der bl.a. har til formål at opsamle erfaringer med mentorordninger, er fokus på etableringen af formelle, aftalte mentorordninger. Medarbejdere og ledere på en række virksomheder og institutioner uden egentlige mentorordninger eller med mere eller mindre uformelle ordninger er dog også blevet interviewet, men også her har hensigten været at afdække muligheder og barrierer for etableringen af egentlige - formelle - mentorordninger. Intern eller ekstern mentor En mentor kan være ansat i samme virksomhed/institution som den eller de, der skal oplæres, eller mentor kan hentes ind udefra. Eksterne mentorer har ofte en psykologisk baggrund eller en uddannelse som coach, der giver dem kompetence til at beskæftige sig med personlig udvikling og/eller karriereudvikling. En ekstern mentor behøver dog ikke at have en fagpsykologisk baggrund, men fx være en faglig specialist med erfaring fra en given branche - fx en erfaren leder. Mentorordninger med eksterne mentorer bruges overvejende i forbindelse med personlig udvikling til at styrke karriereforløb og til afklaring og udvikling af kompetencer/potentialer. Det er særligt ledere, eller ansatte med lederpotentiale, der er målgruppen for eksterne mentorer. Interne mentorer rekrutteres blandt virksomhedens ansatte - som oftest blandt ansatte med stor erfaring og med lyst og evner til at introducere og oplære nye kolleger. I dette kollegiale mentorskab er det netop mentorens kendskab til hverdagen på arbejdsstedet, til kollegaerne og selve jobbet, der er det afgørende. Kendskab til virksomheden og kontakt i hverdagen er en forudsætning for, at mentor kan introducere til de forskellige arbejdsfunktioner og til kulturen og virksomhedens sociale liv. Derfor er det er også medarbejdere eller tillidsvalgte, der udfylder rollen som intern mentor. I dette projekt, der sigter på at afdække grundlaget for etableringen af en mentoruddannelse i AMU-regi, benyttes mentorbegrebet om interne mentorer, dvs. kolleger, der påtager sig rollen som vejleder og oplærer på arbejdspladsen. Kun få af de interviewede virksomheder/institutioner benytter sig af eksterne konsulenter i forhold til disse funktioner, og da i forhold til ledere og mellemledere. Virksomhedernes brug af eksterne mentorer ligger således udenfor dette projekts rammer. 10

11 Personlig udvikling, coaching eller faglig og social sparring Mentorer kan have funktioner, der retter sig mod medarbejdernes personlige (karriere-) udvikling eller coaching - og de kan have funktioner rettet mod social, faglig og kulturel introduktion og indslusning af nyansatte. Coaching handler om at stille spørgsmål på en måde, der sætter den coachede i stand til at afklare egne kompetencer og mål - og at nå dem. Teknikken er som oftest rettet mod ledere eller lederaspiranter, men er også brugt af ledere eller mellemledere i forhold til medarbejderne, fx i forbindelse med MUS. Den faglige og sociale sparring (eller mentoring, som det benævnes nogle steder) handler i højere grad om at bruge sig selv og sine egne personlige og faglige erfaringer i formidlingen at faglige og (virksomheds-)sociale forhold. Den faglige og sociale sparring kan være rettet mod nyansatte, men også mod socialt udsatte grupper på arbejdspladsen, fx som led i en politik for fastholdelse, rummelighed eller lignende. Selv om enkelte af de interviewede virksomheder og institutioner benytter sig af mentorer i forbindelse med coaching af ledere og særlige personalegrupper, så er fokus i dette projekt i høj grad på den faglige og sociale sparring. En central udfordring for mentorer på de interviewede virksomheder er således formidlingen af egne faglige og sociale kompetencer til mentees, som kan være ordinært nyansatte, ansatte med fysiske eller psykiske handicaps, ansatte med sproglige eller kulturelle barrierer eller andre udsatte grupper. Social og kulturel eller faglig introduktion Virksomhedernes eller institutionens anvendelse af mentorer kan primært være rettet mod faglig oplæring - sidemandsoplæring - i forhold til bestemte arbejdsfunktioner, - metoder, produktionsflowet o. lign. Eller mentorerne kan have funktioner, der først og fremmest sigter på at introducere nyansatte til arbejdspladsens kultur, sociale miljø o. lign. I praksis er der sjældent tale om et enten-eller. På størstedelen af de virksomheder og institutioner, der indgår i dette projekt fremhæves begge aspekter som vigtige mentorfunktioner, men med større eller mindre betydning. På virksomheder/institutioner, hvor produktionen eller serviceydelserne kræver særlige forudsætninger, fx teknisk indsigt, vægtes den faglige oplæring naturligt nok højere end på andre virksomheder. På virksomheder/institutioner, der prioriterer mentors funktioner i forhold til den sociale og kulturelle introduktion højt, sker det ofte som led i mere generelle politikker om fastholdelse, mangfoldighed, rummelighed m.v., fx i forbindelse med sociale kapitler. I dette projekt er der fokus på såvel det sociale og kulturelle som det faglige aspekt ved mentorfunktionen. For mange virksomheder/institutioner og medarbejdere er det netop sammenhængen og dynamikken imellem de to funktioner, der er mentorordningens styrke. Og det er ofte her, i sammenkædningen af sociale og faglige kompetencer, at de største praktiske og pædagogiske udfordringer ligger. Mentorroller - anvendelse og organisering Som det fremgår af ovenstående spænder mentorbegrebet vidt - fra coach til faglig sparringspartner eller sidemandsoplærer og fra ekstern konsulent til kollega m.v. Helt overordnet kan de forskellige mentorroller bestemmes i forhold til på den ene side mentorernes anvendelse på virksomheden, og på den anden side den grad af organiseringen, som mentorerne indgår i: 11

12 I dette projekt er en mentor defineret som en udvalgt medarbejder, der bruger sin faglighed og arbejdspladserfaring i introduktionen og oplæring af nyansatte eller nyplacerede kollegaer til virksomhedens/institutionens faglige, sociale og/eller kulturelle liv. Elipsen angiver fokusområdet for den mentoruddannelse, som udvikles på baggrund af denne undersøgelse. Mentoruddannelsen sigter således på at etablere og understøtte formelt organiserede mentorordninger, hvor mentor rekrutteres internt blandt medarbejderne. En række erfaringer fra virksomheder, der benytter mere uformelle mentorordninger og fra virksomheder, der har fokus på karriereudvikling inddrages dog også. 3.2 Mentorrelationer Et centralt spørgsmål i afdækningen af mentorordninger på de interviewede virksomheder og institutioner har været mentors rolle i forhold til de øvrige aktører i og udenfor arbejdspladsen - arbejdsgiveren (og personalechefen eller -afdelingen), de tillidsvalgte, kollegerne samt eventuelt offentlige myndigheder, kommuner, AF m.fl. Det fremgår af interviewene med ledere, tillidsvalgte og mentorer, at mentors relationer til omgivelserne er et meget kritisk spørgsmål, når mentorordninger etableres, og at relationerne skal afstemmes løbende i forhold til de enkelte mentorførløb. 12

13 Mentorskabet indebærer nemlig ofte, at mentors arbejdsområde bevæger sig tæt på, og nogle gange ind over, de øvrige aktørers traditionelle arbejdsfelter. Mentor og mentee Mentors primære relation som mentor er relationen til mentee. Af interviewene med mentorer, medarbejdere og tillidsvalgte fremgår, at denne relation generelt opleves som særdeles positiv (jf. afsnit 4). vurderet ud fra interviewene har mentees generelt et stort udbytte at mentorernes vejledning og oplæring, både socialt og fagligt. Men også mentorerne har, ifølge de tillidsvalgte og mentorerne selv, stort udbytte af arbejdet. Mentorjobbet opleves som en betroet og værdsat funktion, der giver nyt og meningsfuldt jobindhold. Mentorjobbet er dog ikke uden problemer. Flere mentorer, tillidsvalgte og medarbejdere beretter om situationer og problemstillinger, som de har svært ved at tackle, fx når mentee er mødeustabil eller helt mangler motivation for jobbet. Blandt de virksomheder, der er omfattet af dette projekt, er målgrupperne for mentorordningerne koncentreret om nyansatte, først og fremmest ufaglærte, i ordinære jobs ufaglærte med lang ledighed bag sig, typisk i løntilskudsordninger indvandrere og flygtninge fysisk handicappede Arbejdsgiver Relationen til arbejdsgiveren eller lederen er helt afgørende, både i forhold til etableringen af mentorordningen og i forhold til den løbende drift af ordningen. Det er i samarbejde med arbejdsgiveren/lederen at de enkelte elementer i mentorordningen skal aftales, ligesom arbejdsgiveren har en vigtig rolle i forhold til at skabe de rette rammer for mentors arbejde, ikke mindst tid og ro. Det fremgår endvidere af interviewene, at lederens anerkendelse og engagement i forhold til mentorordningen er afgørende. Hvis lederen betragter mentorordningen som et personalegode, mere end som en udviklingsaktivitet for virksomheden som sådan, så falder kollegernes engagement tilsvarende. Mentor får et udvendigt og påklistret forhold til virksomhedens eller institutionens personale- og uddannelsespolitik. De fleste ledere på de interviewede virksomheder/institutioner er opmærksomme på disse farer og har på forskellig vis taget initiativer, der modvirker mentorernes isolation på virksomheden (jf. gennemgangen i afsnit 4). Men på enkelte arbejdspladser er der problemer med ledelsesopbakningen og med samarbejdet om mentorordningen. Den faglige ledelse Også relationen til den faglige ledelse - driftsledelse, arbejdsledere, værkfører, gruppeleder m.fl. - er afgørende for mentorerne og for mentorordningerne som sådan. Flere tillidsvalgte og mentorer på de interviewede virksomheder og institutioner peger på, at rollefordelingen mellem mellemleder og mentor skal aftales i detaljer forud for mentorforløb. Mellemlederen vil ofte have nogle klare forventninger til effekten af mentorforløb, først og fremmest i retning af konkrete arbejdsresultater. Og mellemlederens pres på mentor og mentee kan stresse forholdet og skabe nye barrierer for indslusning og oplæring. 13

14 På andre virksomheder/institutioner overlader mellemlederen helt og holdent den faglige oplæring til mentor, hvilket kan skabe uklarhed om rollefordelingen på gulvet. Den faglige leder kan opleve, at oplæringsfunktionen, der tidligere var placeret hos ham eller hende, nu bliver indskrænket. Derved skabes der afstand mellem den faglige leder og mentee, og lederen kan opleve at miste sit overblik over medarbejdernes kompetencer. Under alle omstændigheder viser interviewene, ikke mindst med medarbejdere og tillidsvalgte, at gode relationer mellem mentorer og mellemledere er en vigtig forudsætning for en velfungerende mentorordning. Der er kun gennemført enkelte interviews med mellemledere i forbindelse med dette projekt. I disse tilfælde var mellemlederne direkte involverede i bl.a. rekrutteringen af mentorer og i den praktiske tilrettelæggelse af mentorforløb. De tillidsvalgte På flere af de interviewede arbejdspladser er de tillidsvalgte primus motor i mentorordningerne. Flere steder er mentorordningerne opstået efter forslag fra de tillidsvalgte, og de tillidsvalgte udfylder vigtige funktioner som praktiske organisatorer og indpiskere i forhold til mentorordningerne. På andre arbejdspladser er rollerne mere skarpt tegnet op, så mentoren koncentrerer sin indsats om den del af introduktionen, der knytter sig direkte til arbejdsstedet. Også den tillidsvalgte kan imidlertid opleve, at mentoren bevæger sig ind over hans/hendes felt. Mentoren kan, i kraft af sine tætte relationer til mentees, også spille en rolle i forhold til at skabe rummelighed på arbejdspladsen, fx i forhold til, at indvandrere og flygtninge accepteres på lige fod med andre kolleger, eller at fysisk handicappede arbejder under mindre belastende forhold end deres kolleger. Blandt de interviewede tillidsvalgte er der ikke direkte eksempler på, at disse overlappende opgaver resulterer i konflikter eller lignende. Men flere tillidsvalgte er opmærksomme på faren for, at rolle- og opgavefordelingen ikke er afstemt ordentligt. Mentoropgaver og -relationer Mentors relationer til hhv. personaleledelse, faglig ledelse og til de tillidsvalgte kan afbildes som en trekant: 14

15 Figuren illustrerer, at mentors opgaver indeholder aspekter fra såvel tillidsrepræsentant- som ledelsesfunktioner. Selv om det af flere interviews med både tillidsvalgte og ledere fremgår, at mentorerne ikke skal erstatte hverken ledelses eller tillidsrepræsentantfunktioner, så er det omvendt klart, at rolleafklaring og forventningsafstemning mellem mentorer, tillidsvalgte og ledelse er forudsætningen for velfungerende mentorordninger. Mentors relation til eksterne samarbejdspartnere Endnu en relation har betydning for flere mentorers funktion: Relationen til eksterne samarbejdspartnere, primært offentlige myndigheder (kommunale jobformidlere, AFs jobkonsulenter) og uddannelsesinstitutioner (AMU, VUC m.fl.). Mentor er ofte den mest oplagte kontaktperson for disse samarbejdspartnere, fordi mentor er tæt på og kan følge mentee. Mentor kan fx give tilbagemeldinger på mentees motivation, stabilitet og arbejdsmarkedsparathed. 15

16 Mentorbegrebet i lovgivningen Selv om mentorordninger er formelle tilbud i beskæftigelseslovgivningen, så er der ikke her megen hjælp at hente med hensyn til afklaring af mentorroller eller mentorrelationer. De formelle regler om (tilskud til) mentorer findes dels i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dels i lov om integration af udlændinge i Danmark 1. Bestemmelserne har tydeligvis til formål, at præcisere betingelserne for offentligt tilskud til hhv. frikøb, honorar og/eller uddannelse af mentorer. Indenfor denne ramme beskriver de to lovtekster helt overordnet mentors funktioner. Af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og af Integrationsloven fremgår således, at mentor er en medarbejder i virksomheden eller - på mindre virksomheder og på uddannelsesinstitutioner - en ekstern konsulent med introducerende, vejledende eller oplærende funktioner, og at mentors funktioner ligger ud over det, som man sædvanligvis forstår som arbejdsgiverens hhv. uddannelsesinstitutionens områder. Det fremgår endvidere, at der i samarbejde med arbejdsgiveren skal fastsættes et timetal for mentorfunktionen. Hvad der nærmere skal forstås ved funktioner, som arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage er ikke helt klart - virksomheder og uddannelsesinstitutioner benytter jo vidt forskellige rekrutterings- og introduktionsformer - men formuleringens hensigt kan være, at udelukke støtte til mentorer, der varetager deciderede arbejdsgiverfunktioner eller fx rutineprægede personalefunktioner. I dette projekt er der ikke fokus på de lovgivningsmæssige rammer og støttemuligheder. Virksomhedernes eventuelle brug af støttemulighederne er kun afdækket i den udstrækning, det har betydning for virksomhedens faktiske brug af mentorer. Blandt de interviewede virksomheder har kun få benyttet sig af støttemulighederne i lovgivningen. 1 Hhv. lovbekendtgørelse nr. 685 af 29/06/2005 og nr. 839 af 05/09/2005 med tilhørende bekendtgørelser. Se bilag 1. Også denne relation er imidlertid problemfyldt, dels fordi kommunikationen med myndigheder og andre eksterne samarbejdspartnere kan være krævende og stille mentor i loyalitetsdilemmaer, og dels fordi også denne rolle bevæger sig ind over arbejdsfelter, som sædvanligvis varetages af personaleledelsen, og eventuelt den tillidsvalgte. Også når det handler om denne relation, er det afgørende, at roller og forventninger til mentor på forhånd er afstemt nøje. 16

17 4. Rammerne for mentorskab I dette afsnit afdækkes de interviewede lederes, medarbejderes, tillidsvalgtes og mentorers erfaringer med at skabe og vedligeholde rammerne for mentorforløb på de enkelte arbejdspladser. Gennemgangen har til hensigt at sammenfatte erfaringer med etableringen og den praktiske organisering af mentorordningerne, herunder rekruttering og uddannelse af mentorer. 4.1 Organisering og forberedelse Den praktiske organisation og tilrettelæggelse af mentorordningerne er meget forskellig på de interviewede virksomheder - fra velorganiserede og gennemplanlagte koncepter til mere ad hoc-prægede forløb. Det er karakteristisk, at organisationen er mest udbygget på de større arbejdspladser, mens mindre og helt små virksomheder og institutioner har mere uformelle ordninger. De praktiske rammer for mentorjobbet På flere af de større arbejdspladser er mentorordningerne koblet op på arbejdsorganisationer med teams og selv- eller medstyrende grupper (Radiometer, Panum, Frederiksberg Hospital m.fl.). Mentoren tilrettelægger her introduktion og oplæring i samarbejde med gruppen, eventuelt sådan, at mentee på skift følger de enkelte kolleger i gruppen i en nærmere afgrænset periode. På virksomheder/institutioner, hvor der gennemføres egentlig faglig oplæring i form af kurser eller uddannelse (fx Frederiksberg Forsyning, SAS), træder mentor typisk i funktion ved kursusforløbets afslutning. I forhold til den faglige oplæring er det her mentors funktion at oversætte det lærte til praksis - at demonstrere og øve praktiske arbejdsfunktioner. Der er stor forskel på, hvor lang tid virksomhederne/institutionerne har afsat til mentorforløb - og om tidsrammerne er faste eller variable. På de fleste af de interviewede arbejdspladser er introduktionsperiodens længde fastlagt på forhånd og spænder fra forløb af få dages varighed til et halvt år, afhængig af arbejdets art og målgrupperne for forløbene. Men på enkelte arbejdspladser er introduktionsperiodens længde variabel, for, som en driftsleder udtrykker det: Der er ikke en fast periode, som introduktionen tager det er forskelligt, hvor hurtigt folk kommer ind i stoffet. Det kommer også an på, hvor interesseret personen er, hvor meget vi introducerer. Driftsleder. Og forløbets længde kan bl.a. afhænge af mentors vurdering: Vi har nogen overordnede retningslinjer, men ellers er det mentor som afgør, hvornår mentee er klar. Driftsleder Endelig er der forskel på, hvor stor en del af mentorernes arbejdstid der er afsat til mentorarbejdet. På enkelte store arbejdspladser er mentorerne nærmest fuldt optaget af mentorjobbet, mens det på andre (mindre) arbejdspladser begrænser sig til få dage om året. Til gengæld er der noget der tyder på, at forløbene på de mindre 17

18 arbejdspladser er mere fleksible og kan rettes mere præcist mod mentees behov. Den tætte kontakt mellem medarbejderne gør, at mentor kan sætte ind med støtte, når der er behov for det: Hvornår det slutter? Jamen for nogen slutter det sikkert aldrig forstå mig ret, men det er jo meget op til den enkelte. Der er da folk, der har brug for hele tiden at blive mindet om, hvornår vi møder på arbejdspladsen. Så laver vi en aftale om vækning. Det er meget forskelligt. Mentor Uddannelse af mentorer På flere af de interviewede arbejdspladser gennemgår mentor et kursus eller et kursusforløb. Det er typisk de større virksomheder/institutioner, der tilbyder mentoruddannelse. Kurset eller uddannelsen kan være tilrettelagt som intern uddannelse på arbejdspladsen (fx SAS) eller som eksterne forløb hos en privat kursusudbyder. Endelig har flere af de mindre arbejdspladser (Irma, Tranegårdsskolen m.fl.) udnyttet, at de er en del af en større virksomhed/ kommune, som udbyder mentorforløb. Mentoruddannelserne har typisk en varighed fra 1 dag til 2 x 1 uge. Kursuslængden varierer blandt andet afhængigt af målgruppen for mentorordningen - der, hvor målgruppen omfatter personer med anden etnisk baggrund er forløbene typisk længere, blandt andet fordi der indgår kulturforståelse i forløbene. Men forskellene på forløbenes varighed afspejler også forskellige holdninger blandt lederne til, hvilken rolle mentor skal spille på virksomheden eller institutionen: To dage, det er simpelthen for lidt. Det at oplære og være mentor, det er et stort område, det kræver flere dage Hvis mentor skal have ansvaret for oplæringen, så skal der også satses så skal de også have de rette kvalifikationer. Nu skal man jo ikke gøre det til mere, end det er. Det er jo temmelig enkle ting, det her. Der kan være nogle praktiske ting, som mentor skal lære, men det behøver ikke tage flere dage. Den nye skal sluses ind på virksomheden og behandles ordentlig, men det er jo ikke [kun] mentor, der skal tage godt imod, men os alle sammen. Det er jo sådan en stil. Mentor kan vise det praktiske osv. Tillidsvalgt Målgrupper for mentorordningerne - mentees På flertallet af de interviewede virksomheder og institutioner, der allerede har erfaringer med mentorordninger sigter forløbene på indslusning og oplæring af nyansatte, der kræver en særlig opmærksomhed, som en tillidsvalgt udtrykker det. Det fremgår, at denne gruppe først og fremmest omfatter langtidsledige i kommunal aktivering, revalidender samt andre etniske grupper. Herudover har et par virksomheder erfaringer med mentorforløb for fysisk handicappede og udviklingshæmmede (Oppenheim & Jannson, Frederiksberg Hospital, Coop), og en virksomhed (Radiometer) har kørt mentorforløb for unge, der falder ud af skolesystemet og skal hjælpes i gang igen. 18

19 En lille gruppe blandt de interviewede virksomheder/institutioner (blandt andet Novo, Frederiksberg Hospital, Tranegårdsskolen) benytter mentorordninger overfor alle nyansatte og kolleger, der skifter arbejdsområde. På flere af disse virksomheder er den faglige oplæring - sidemandsoplæringen - det helt centrale. Endelig har flere af de interviewede virksomheder ikke på forhånd lagt sig fast på, hvilke målgrupper mentorordningerne kan omfatte. Først i forbindelse med ansættelsessamtaler med leder og eventuelt med teams og efter en vis introperiode afgøres det, om pågældende har de fornødne ressourcer: Du kan ikke sige på forhånd det du r ikke! Det finder vi ud af ved samtaler. Og vi spørger mentorerne til råds løbende. De er jo tættest på. Vi sorterer ikke på den måde folk kan have mange skjulte talenter, som de bare ikke får lov at vise. Det er det, vi skal bruge introperioden til - at finde ud af, hvor folk har nogle stærke sider. Der er ikke en mentor på ved ganske almindelige ansatte. Der skal vi ikke bruge kræfterne. Tillidsvalgt En række af de interviewede ledere oplever, at samarbejdet med de kommunale myndigheder i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere er yderst problematisk, først og fremmest fordi de får for få - eller forkerte - oplysninger om de ledige. Derved besværliggøres indslusningen: Vi har nogen der har været i fængsel, men det får vi ikke noget at vide om, og det kunne være godt, så havde vi mødt dem på en anden måde. Vi har spurgt, om vi ikke kunne blive rustet lidt mere men det kan vi ikke. Det kan derfor være svært som arbejdsgiver at tackle det. Men også det løbende samarbejde og opfølgning på aftaler halter ifølge flere virksomhedsledere, fx: Opfølgningen fra jobkonsulenternes side er også for dårlig. Når vi først har taget dem, så bekymrer de sig ikke mere om det. Man har følelsen af, at de får point for at sende folk ud på arbejdspladserne. Og hvis der senere opstår problemer, er de ekstrem dårlig til at tage kontakt. Der er kæmpe forskel på de jobkonsulenter, man kan få. Forventningsafstemning og rolleafklaring Adskillige af de interviewede ledere, medarbejdere og mentorer understreger vigtigheden af, at mentorordningen er godt forberedt, og at der aftales et sæt spilleregler mellem alle aktører på virksomheden. Spillereglerne skal frem for alt sikre, at rollefordelingen mellem ledere, mellemledere, mentorer og tillidsvalgte er på plads. 19

20 nes opbakning fremhæves som helt afgørende: Vi gør ingenting før lederne er involveret. ne skal være med til at støtte op om det. Vi stemmer det af med lederne, ellers går det slet ikke. Tillidsvalgt Ledelsen skal blandt andet sikre, at der er tid og plads til indslusning og introduktion. Og lederne spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre kollegernes opbakning: At der er en bevidst lederholdning omkring det er vigtigt, for at projektet skal lykkes. Vigtigt, at der ikke pludselig kommer noget nyt dumpende. De områder som mentoren ellers har skal falde bort, så der er tid og rum til at drage omsorg for den nye. Der skal være tid, og der skal være opbakning fra ledelsen ( ) Kollegerne skal have et klart indtryk af, at ledelsen bakker op om mentorerne. Der kan opstå mange misforståelser, hvis forventningerne ikke er stemt af i forhold til de nyansatte. Driftsleder Også mellemlederne skal være klædt på til mentorforløb: Og det er vigtigt at, mellemlederne spiller med det havde vi ikke helt på et tidspunkt. Da vi blev opmærksomme på det, sendte vi også de daglige ledere af sted på kursus. Man skal huske at have hele organisationen med. Mellemledernes opbakning er vigtig, fordi det på mange arbejdspladser er dem, der traditionelt styrer introduktionen af nye medarbejdere og som i det daglige stilles overfor krav til produktion, effektivitet m.v. Mellemlederen kan således føle sig presset, når der skal afsættes tid til mentorforløb: Som leder siger man: Jeg har overhovedet ikke kapacitet til at røre det der. Det jeg bliver målt på er, hvad vi producerer. Så jeg skal ikke stå til skideballe for at have brugt ressourcer på noget, som vi måske ikke kan lykkes med. Driftsleder Kollegernes opbakning er vital for mentorprojekterne. På flere af de interviewede arbejdspladser har ledere og tillidsvalgte oplevet problemer med opbakningen fra kollegerne, enten fordi kollegerne føler, at mentorfunktionerne tager for meget tid, og at de derved skal arbejde mere eller hårdere. Eller også fordi mentees opfattes som besværlige og, nogle gange, privilegerede kolleger. En leder oplever det sådan: Vi gjorde meget mere ud af det [indslusningen], end vi nogensinde har gjort. Og det faldt nogen for brystet. De kunne ikke se, hvorfor de [mentees] skulle have sådan en særbehandling. Det var en periode på et par måneder, hvor vi havde denne diskussion. Så gik det over. Kollegerne kan også have modstand mod mentorerne, fordi de opfattes som ledelsens forlængede arm. Et par af de interviewede virksomheder/institutioner har oplevet 20

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Arbejdspapir nr. 2, marts 2007: Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Telefon: 7222 3600 Hjemmeside: www.brnordjylland.dk

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten DIALOG om indvandrere på arbejdspladsen Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten Maj 2005 2 DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN Der er brug for dialog LO Århus har i 2004 gennemført en undersøgelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

Handlingsplan Broen, VUC&hf Nordjylland

Handlingsplan Broen, VUC&hf Nordjylland Handlingsplan Broen, VUC&hf Nordjylland 1. Forarbejde a. Målsætning & målgruppe: Formålet med projektet Broen er at sikre integration og at fastholde kursister med anden etnisk baggrund i uddannelsessystemet.

Læs mere

Virksomhedens sociale engagement - brugerundersøgelse. Brugeranalyse

Virksomhedens sociale engagement - brugerundersøgelse. Brugeranalyse Brugeranalyse Virksomhedens sociale engagement Efteråret 2006 1 Indholdsfortegnelse Kort om undersøgelsen 2 Arbejdets betydning 2 Kommunernes forventning 3 Samarbejde med kommuner 3 Vurdering af eksisterende

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Mentorordningen i beskæftigelsesindsatsen

Mentorordningen i beskæftigelsesindsatsen Mentorordningen i beskæftigelsesindsatsen - en undersøgelse af brugen af mentorordninger i arbejdet med beskæftigelse af nydanskere Af Susie Skov Nørregård, MentorKompagniet i samarbejde med Foreningen

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Juni 2012. Sprogmentorordningen

Juni 2012. Sprogmentorordningen Juni 2012 Sprogmentorordningen 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Mentorskab på arbejdspladsen

Mentorskab på arbejdspladsen Fra sidemand til mentor Hvad er er Mentorskab? Bruges i i mange sammenhænge - på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, sportsforeninger, blandt iværksættere, mv. Mentorordning på arbejdspladser, socialt

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin Få mere information om løntilskudsjob

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Undersøgelse af mentorområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Undersøgelse af mentorområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 215 Undersøgelse af mentorområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Borgernes oplevelse af mentorforløbet og mentorernes baggrund og forudsætninger 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3

Læs mere

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra?

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Nye danskere - ny arbejdskraft Et tilbud til virksomheden fra kommuner, AF, DA og LO i Frederiksborg Amt Nye danskere - ny arbejdskraft Overvejer I at ansætte nye

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 Hvordan skaber man en forandring med og for den enkelte borger? Tja, sagsbehandlerens indflydelse

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009 Jesper Gath Mentorordning i en aftager virksomhed Junior/senior-ordning Baggrund I 2005 blev der etableret juniorklubber

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj.

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Værdier for fælles personalepolitik i Distrikt Østerhøj: Respekt anerkendelse Udvikling faglighed Initiativ engagement Loyalitet ærlighed Humor arbejdsglæde

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og

Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og /2PHGOHPPHUVPRGWDJHOVHDI LQGYDQGUHUHSnDUEHMGVSODGVHQ Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Ledelse og fastholdelse af frivillige

Ledelse og fastholdelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse og fastholdelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg oktober 2007 1. Ansøgeroplysninger Ansøger UU Silkeborg og Ungeteamet i Jobcenter Silkeborg En fælles ansøgning med baggrund i det første

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Bente Nissen, Seniorkonsulent København, 26. oktober 2016 Jeg vil tale om: Hvorfor tage flygtninge ind Hvordan I kan samarbejde med jobcentret

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED Dokumenttype b Inspirationskatalog udarbejdet af Rambøll Management Consulting Dato September 2017 FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED INDLEDNING VI SKAL HAVE FLERE BORGERE

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis

ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis BEHOV OG BAGGRUND Den Sociale Kapitalfond oplever, at virksomhederne, når de har været

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Tjeklisten til mentorer Klik på et punkt for at gå direkte til indholdet

Tjeklisten til mentorer Klik på et punkt for at gå direkte til indholdet Tjeklisten til mentorer Klik på et punkt for at gå direkte til indholdet Introduktion...2 De 10 råd...6 INDEN...6 START...6 UNDERVEJS...6 AFSLUTNING...7 Råd 1. Vær godt forberedt til opgaven...8 Uddybning...8

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

IDA Mentor. 1:1 sparring

IDA Mentor. 1:1 sparring IDA Mentor 1:1 sparring IDA Mentor Større indsigt i og bedre muligheder for udvikling af dig selv Søger du erfaringsudveksling og personlig udvikling i en fortrolig atmosfære, er du på rette vej med en

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i DLBR En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Forord Tillykke med dit nye job. I DLBR Dansk Landbrugsrådgivning ønsker vi at tage godt imod nye medarbejdere. Vi gennemfører derfor

Læs mere