REGNSKABSBERETNING Maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSBERETNING 2011. Maj 2012. www.skive.dk"

Transkript

1 REGNSKABSBERETNING 211 Maj 212

2 1 Indhold BORGMESTERENS FORORD... 2 PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING... 5 ORGANISATIONSOVERSIGT... 1 POLITIKOMRÅDER SEKTORBEMÆRKNINGER TIL ÅRSBERETNINGEN TEKNIK OG MILJØUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET SUNDHEDSUDVALGET... 3 ØKONOMIUDVALGET TURISME-, ERHVERV-, KLIMA- OG ENERGIUDVALGET HOVED- OG NØGLETAL KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS DRIFTSREGNSKAB BALANCEN NOTER OG BILAG TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE BILAG TIL REGNSKABSBERETNINGEN... 52

3 2 Borgmesterens forord Med et overskud på den ordinære drift på 116 mio. kr. og en likviditet på 224 mio. kr. er der i 211 sket en yderligere konsolidering af kommunens økonomi. Det er således femte år i træk, at vi er rigtig gode til at holde budgetterne, med et pænt overskud på den ordinære drift samtidig med at vi har en fornuftig likviditet. Dermed er der et godt afsæt for de kommende års udfordringer med stram statslig udgiftsstyring og bestræbelserne i Skive Kommune på at sikre et godt indtægtsgrundlag, en fastholdelse af indbyggertallet og en opretholdelse af den grundlæggende service overfor kommunens borgere og erhvervsliv. I 211 har der været plads til at iværksætte en række initiativer. Kommunen arbejder som Energiby fortsat med energibesparelser og omlægning af forsyning til moderne CO 2 -neutrale energiløsninger. Det sker bl.a. ved renovering af kommunale bygninger, anvendelse af vedvarende energianlæg, herunder solceller, anvendelse af el biler og udnyttelse af geotermisk energi. En markedsføring af Skive Kommune under pejlemærket RENT LIV, der signalerer en egn, der altid har levet af og med naturen, og for det gode og aktive liv i foreninger og fællesskaber, med kultur, idræt og oplevelser. De 4 konkrete styrkepositioner fjorden, det aktive liv, moderne fødevareoplevelser og bæredygtig energi understøtter pejlemærket. I skoler og dagpasning er der fokus på en tidlig indsats overfor udsatte børn og deres familier med udgangspunkt i social inklusion i lokalområdet, der skal sikre muligheder, for at alle børn deltager i fællesskaber. Fra august 211 er der gennemført skolestruktur ændringer, således at overbygningseleverne fra klasse samles på færre undervisningssteder end tidligere. Stigende digitalisering af borgerhenvendelser, på biblioteket, i skoler, i daginstitutioner og i administrationen. Det sker med henblik på en mere fleksibel og bedre kvalitet i borgerservicen, kompetenceløft for børn og unge samt effektivisering af administrationen. På socialområdet er der fokus på større rummelighed på normalområdet og dermed en yderligere reduktion i antallet af borgere, der får specialiserede ydelser. Ældreområdet udfordres af rationaliseringer indenfor hospitalsvæsenet med hurtigere og kortere indlæggelsestider. Det betyder mere fokus på rehabilitering af ældre borgere, så de igen bliver i stand til at varetage tabte funktioner. På arbejdsmarkedsområdet er Skive Kommune fremdeles en af de kommuner, der har den største aktiviseringsgrad af ledige. Etablering af sundhedscenter Skive med ansvar for bl.a. genoptræning, forebyggende besøg, vedligeholdende træning af ældre og klar til job indsatsen overfor sygedagpengemodtagere. Sygefraværet i den kommunale organisation Skive Kommune er blandt de laveste i landet og er faldet yderligere fra 4,7 % i 21 til 4,6 % i 211. Der har yderligere været investeringer i vejrenoveringer, byggeri af Fur Færge, der er taget i brug i 212, rådhusudbygningen, der afsluttes i 212, en række projekter til fremme af by- og landsbyudviklingen og tilskud til en række idrætsfaciliteter. Endvidere er der foretaget opførelse og renovering af ældreboliger ved Plejecenter Marienlyst og bo enhederne Hjaltesvej og Nattergalevej. 211 har således været et begivenhedsrigt år, og i regnskabsberetningen kan du læse mere om både kommunens økonomi og om aktiviteterne på de enkelte områder. Flemming Eskildsen Borgmester

4 3 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d aflagt årsregnskab for 211 for Skive Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets (ØIM) Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revisionen. Skive Kommune, den 29. maj 212 Flemming Eskildsen Borgmester Per Mathiasen Kommunaldirektør

5 4 Revisionspåtegning Efter byrådets godkendelse af regnskab 211 gennemfører revisionen den afsluttende revision for året. Resultatet af gennemgangen og revisionspåtegningen afleveres herefter til Skive Kommune i en særskilt revisionsberetning.

6 5 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Regnskabsresultat Regnskabet for 211 fremgår i oversigt af nedenstående tabel. Regnskabet er sammenholdt med det vedtagne budget og det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder tillægsbevillinger givet i årets løb, herunder overførte bevillinger fra 21 til 211 minus overførslerne fra 211 til 211. Mio. kr. Det skattefinansierede område Vedtaget budget Tillægsbevillinger/ omplac. Ændring i overførsel 1/11-11/12 Korrigeret budget, excl. overførsler Forbrug regnskab 211 Indtægter Skatter 1.723,3 2,1, 1.725, ,7 Tilskud og udligning 875,5 26,8, 92,3 95,5 Indtægter i alt 2.598,8 28,9, 2.627, ,2 Driftsudgifter Service ,6 -,8 45,7-1.92,7-1.92,8 Overførselsudgifter -556,8-81,1 4, -633,9-598,8 Driftsudgifter i alt -2.54,4-81,9 49, ,6-2.51,6 Renter m.v. -15,9,, -15,9-13,4 Resultat af ordinær drift 78,5-53, 49,7 75,2 116,2 Anlæg Anlægsudgifter -135,6-27,1 22, -14,7-14,2 Udgifter vedr. jordforsyning -12, 6,1-1,3-7,2-7,2 Indtægter vedr. jordforsyning 12, -6,, 6, 4,4 Nettoanlægsudgifter i alt -135,6-27, 2,7-141,9-143, Resultat - skattefinansieret område -57,1-8, 7,4-66,7-26,8 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 5,4 3,, 8,4 1,3 Anlægsresultat -1,6, -,3-1,9-1,9 Resultat - forsyningsvirksomheder 3,8 3, -,3 6,5 8,4 Resultat ialt -53,3-77, 7,1-6,2-18,4 Pengestrømme Resultat i alt -53,3-77, 7,1-6,2-18,4 Afdrag på lån -42,8,, -42,8-44,5 Lånoptagelse 93,3 62,2-13,8 141,7 141,1 Øvrige finansforskydninger -4,8-8,5-4,5-17,8-51,4 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -7,6-23,3 51,8 2,9 26,8 Resultat af ordinær drift. Resultatet af ordinær drift udgør 116,2 mio. kr., hvilket er 37,7 mio. kr. mere end det oprindelige budget og 41, mio. kr. mere end det korrigerede budget renset for overførsler mellem årene. Det historiske driftsresultat fremgår af figuren.

7 6 Resultat af ordinær drift ,8 116, ,5 83, Mio. kr , 38,5 48, 57, 55,1 65, Regnskab Mål I henhold til den økonomiske politik skal resultatet af den ordinære drift som minimum kunne finansiere skattefinansieret anlæg og afdrag. På grund af meget store afdrag og varierende anlægsaktiviteter kan målet formentlig ikke realiseres indenfor en 4-årig periode. Målsætningen vil derfor være mindst 1. kr. pr. indbygger i perioden svarende til 48 mio. kr. Dertil skal lægges bloktilskud til borgernær anlæg, der i 211 udgør 17 mio. kr. Målet er således 65 mio. kr. i 211. Driftsresultatet er 51 mio. kr. over målet. Skattefinansieret drift. De samlede driftsudgifter i regnskab 211 udgør 2.51,6 mio. kr. mod et korrigeret budget 2.677,3 mio. kr., inkl. overførsler fra 21 på 9,9 mio. kr. Af restbudgettet på 175,7 mio. kr. overføres 14,6 mio. kr. til 212, mens restbeløbet på 35,1 mio. kr. tilføres kassen. Af det tilførte beløb til kassen vedr. 4,9 mio. kr. service og 3,2 mio. kr. overførselsudgifter, efter at der er overført 5, mio. kr. af arbejdsmarkedsudvalgets budget til økonomiudvalget til finansiering af udgift til Jobcentret. Der tilføres kassen 4,9 mio. kr. på serviceudgifter, vedrørende primært: På park & vej er der et merforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. vintertjeneste og vejafvandingsbidrag. En merindtægt fra driften på ældreboliger på 7,8 mio. kr. Skive Kommune overholder i regnskab 211 rammen for serviceudgifter. Rammen er på mio. kr., jf. aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 211. Forbruget er på 1.93 mio. kr., altså 56 mio. kr. under rammen. KL forventer, at kommunernes samlede serviceudgifter ligger ca. 6 mia. kr. under rammen, således at der ikke bliver tale om en sanktion med reduktion i kommunernes bloktilskud. Den samlede overførsel fra 211 til 212 udgør 114,3 mio. kr. på serviceudgifterne og ligger væsentlig over niveauet fra året før på 68,6 mio. kr., en opsparing på knap 46 mio. kr., der samlet set ikke kan forbruges af, hvis serviceudgifterne skal overholdes i 212. Skattefinansieret anlæg. Anlægsniveauet har med et forbrug på 143, mio. kr. været højere end de forudsatte 135,6 mio. kr. Med henblik på at fremme investeringer i borgernære anlæg til skoler, dagpasning, idræt for børn og unge samt ældre, eksklusive ældreboliger, har staten siden 29 ydet bloktilskud til formålet under forudsætning af en tilsvarende kommunal egenfinansiering. Det forudsættes endvidere at kommunerne afholder en udgift til borgernær anlæg svarende til den samlede finansiering, inkl. egenfinansieringen. Rammen for Skive Kommune er på 34,6 mio. kr. i 211, hvoraf der er givet bloktilskud på 17,3 mio. kr. Såfremt kommunen ikke overholder aftalen, skal der ske deponering af halvdelen af mindre forbruget i forhold til rammen.

8 7 Skive Kommune har i 211 afholdt udgifter til borgernær anlæg på 38,1 mio. kr. af et korrigeret budget på 7 mio. kr., mens 32 mio. kr. overføres til 212. Rammen for 211 er således overholdt. Bruttoudgifterne på i alt 38,1 mio. kr. til borgernær anlæg er fordelt således: 29,6 mio. kr. til folkeskoler og daginstitutioner fordelt med o 14,6 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. o 2,6 mio. kr. til it-investeringer. o 12,4 mio. kr. til bygningsrenoveringer. 6,7 mio. kr. til idræt for børn og unge, herunder tilskud til udvidelse og etablering af kunststofbaner i Egeris, Fursund Hallen, Nr. Søby Friluftsbad, SIS projekter og Spøttrup Hallen. 1,8 mio. kr. på ældreområdet. Af øvrige anlægsinvesteringer i 211 kan nævnes: 16,4 mio. kr. til forskellige vejrenoveringsprojekter. 17,7 mio. kr. til byggeri af ny Fur Færge. 2,7 mio. kr. til områdefornyelse i Søndergade-området i Skive. 4,3 mio. kr. til nedrivning af sundhedsfarlige boliger, hvortil der er givet statstilskud. 47,2 mio. kr. til rådhusudbygning, der afsluttes i ,2 mio. kr. opførelse og renovering af almene ældreboliger ved Plejecenter Marienlyst og bo enhederne Hjaltesvej og Nattergalevej. 8,2 mio. kr. til en række øvrige projekter til fremme af by- og landsbyudvikling. 1,8 mio. kr. til Sundhedshus. 1,6 mio. kr. til geotermisk energi. Salg af KCL til leasingselskab har indbragt en indtægt på 33,9 mio. kr. Lån. Skive kommune har i 211 haft afdrag på den langfristede gæld med 44,5 mio. kr. og en låneoptagelse på 141,1 mio. kr. Målsætningen er, at der ikke lånefinansieres til anlægsudgifter. Dog kan låneoptagelse finde sted efter en vurdering i hvert enkelt tilfælde af konkrete anlægsprojekter byggende på en forretningsmæssig og/eller energimæssig vurdering. Endvidere optages lån til jordkøb. Den langfristede gæld tilstræbes reduceret med minimum 1 mio. kr. netto årligt. Afdrag på lån er fordelt med 7,1 mio. kr. på ældreboliger og 37,4 mio. kr. på ordinære lån. Der er optaget lån på 141,1 mio. kr. fordelt med 59,6 mio. kr. til ældreboliger og 81,5 mio. kr. i ordinære lån. De ordinære lån er optaget til: 9,4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger 4,1 mio. kr. til byfornyelse 9,7 mio. kr. til borgernær anlæg 47,2 mio. kr. til rådhusudbygning 17,7 mio. kr. til Fur Færge,6 mio. kr. til øvrige formål Modregning af for meget optaget lån på 7,2 mio. kr. i 21. Den langfristede gæld udgør ultimo mio. kr. fordelt med 389 mio. kr. vedr. ældreboliger og 539 mio. kr. i ordinær gæld. Likviditet. Regnskabet for 211 viser en likviditetsstyrkelse på 26,8 mio. kr. Den kortfristede nettogæld er forøget med 41,7 mio. kr. i 211. Kassebeholdningen udgør pr. ultimo ,3 mio. kr. mod 13,1 mio. kr. primo 211. Dertil kommer midlertidigt deponerede beløb på 44,5 mio. kr. ultimo 211. I henhold til lovgivningen skal kommunerne efter kassekreditreglen til enhver tid over de sidste 365 dage have en gennemsnitlig likviditet der er over. Skive Kommunes gennemsnitlige likviditet udgør i ,7 mio. kr. mod 171,6 mio. kr. i 21. Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal i henhold til den økonomiske politik således udgøre, hvad der svarer til ½ måneds nettodriftsudgifter, hvilket

9 8 svarer til 15 mio. kr. Med en gennemsnitlig likviditet på 223,7 mio. kr. ligger niveauet således væsentligt over minimumsmålet. Den gennemsnitlige likviditet fremgår af figuren nedenfor. Af kommunens likviditet har forsyningsvirksomhederne et tilgodehavende på 54,9 mio. kr. ultimo 211 fordelt med 15,8 mio. kr. til spildevand, der nu er udskilt i et A/S og 39,1 mio. kr. til renovation. Desuden har kirkerne et tilgodehavende er på,5 mio. kr. Med til billedet af likviditeten hører overførslerne af bevillinger der udgør 197,5 mio. kr. i alt fra 211 til 212, jf. tabellen nedenfor. Mio. kr Drift 58,6 54,6 75, 64,3 9,9 14,6 Anlæg 1,8 89, 86,2 11,1 11,7 122, Drift og anlæg i alt 159,4 143,6 161,2 174,4 192,6 262,6 Låneoptagelse -6,6-34,7-27,3-9,5-15,9-29,6 Renter og afdrag 7,4 12, Finansforskydninger 3,7 1,3-35,9-31, -35,5 I alt 156,5 18,9 142,5 141, 145,7 197,5 Overførslen under finansforskydninger vedr. primært en kort kredit til byggeri af bo enheden Nattergalevej.

10 9 Befolkning og ledighed Skive Kommunes befolkningstal er efter at have ligget stabilt omkring 48.3 i en periode, jf. figuren, nu under 48.. Kilde: Danmarks Statistik Kilde. Danmarks Statistik. Ledigheden ligger på det seneste forholdsvis tæt på landsgennemsnittet.

11 Organisationsoversigt Skive Kommune er administrativ organiseret under seks direktører, der tilsammen udgør kommunens direktion. 1

12 11 Politikområder Under Byrådet er der nedsat 6 udvalg, som tager sig af hver sit fagområde. Udvalgene består af politikere fra Byrådet som med jævne mellemrum mødes i de enkelte udvalg. Skive Kommune har inddelt sine aktiviteter i nedenstående politikområder, således at alle kommunens aktiviteter er medtaget. Teknik og Miljøudvalget Kultur-, og Fritidsudvalget Parker og veje Natur og miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Renovation Boligstøtte Kultur Idræt Folkeoplysning Biblioteket Kultur og markedsføring Borgerservice Museum Salling Musikskolen Børne- og Familieudvalget Social- og Ældreudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Socialområdet/handicappede Ældre Ældreboligdel Arbejdsmarkedsudvalget Sundhedsudvalget Overførselsudgifter ekskl. boligstøtte Sundhed Økonomiudvalget Politisk organisation By og landsbyudvikling Administration Renter og afdrag Forskydninger i likvide aktiver Finansforskydninger Tilskud Skatter Turisme- Erhverv, Klima og Energiudvalget Erhverv og Turisme Klima og Energi

13 SEKTORBEMÆRKNINGER TIL ÅRSBERETNINGEN 12 I sektorbemærkningerne afrapporteres de væsentligste resultater og fokusområder for alle sektorområder. Områderne er inddelt efter de politiske udvalg de hører under. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Teknik og miljøudvalget 5,1% af regnskabet Vintertjenesten Udgifterne til vintertjeneste i kalenderåret 211 var ca. 12 mio. kr., hvilket er over det budgetterede. Det hænger specielt sammen med vintervejret i årets første måneder, hvor stort set hele årets budget blev brugt. Der er i årets løb brugt ca. 2.8 tons salt til at bekæmpe glatføre på de kommunale veje. På de højt prioriterede A-veje har der været foretaget udkald 88 gange til glatførebekæmpelse. Udkald til snerydning har derimod været betydeligt mindre. Gadelys Teknik og miljøudvalget, regnskab 211 (1. kr.) Planlægning; 1.49 Bygninger; I 211 fortsattes det intensive arbejde med at efterleve de nye EU-regler om, at der inden 215 skal ske en udfasning af energikrævende og tungmetalholdige lyskilder. I Skive Kommune betyder det, at ca. 1.8 lyskilder og armaturer skal udskiftes i de kommende år. Kollektiv trafik; Nat ur og miljø; 6.2 Park og vej; I årets løb er der udskiftet ca. 4 kviksølvlamper ofte til nye lamper med LED-teknologi med et betydeligt lavere energiforbrug. Samtidig muliggør ny teknologi, at gadebelysningen nu kan dæmpes 5 % i nattetimerne i stedet for den hidtidige løsning, hvor man har slukket hver anden lampe om natten. Park og Vej Vejdrift og anlæg I 211 blev der udlagt nyt asfalt på ca. 28 km vej og der blev brugt ca ton asfalt til reparation af huller og lapper på kørebaner og cykelstier rundt i kommunen. Den gradvise energioptimering viser sig efterhånden i energiforbruget til trods for, at der bliver opsat flere lamper. Der er over de seneste 2-3 år sket et fald i elforbruget på ca. 5 % pr. år, hvilket har medvirket til at imødegå de senere års markante stigninger i afregningsprisen for el. Da der er blevet lagt nyt asfalt på en del vejstrækninger med vejafmærkning er der udført nymarkering med striber på ca. 2 km og udført genmarkeringer på ca. 3 km, og i en del kryds i Skive by. Der blev udført en totalrenovering af kantsten og fortov på ca. 3,2 km.

14 13 Broer Udover den normale vedligeholdelse af de ca. 15 broer og tunneller i Kommunen, blev der i 211 foretaget en ekstraordinær indsats som følge af bæreevneproblemer ved den ca. 8- årige bro over Hinnerup Å ved Åsted. Et ekstraordinært eftersyn ved denne bro over havde afsløret markante tæringsproblemer i betonen. Derfor blev det nødvendigt at foretage hastigheds- og vægtbegrænsning ved broen, og det blev besluttet at bygge en helt ny bro. Der har tidligere været tilfælde af oversvømmelser ved den gamle bro. For at undgå fremtidige oversvømmelser, blev den nye bro og vejtilslutningerne hævet ca. 6 cm, og samtidig blev selve gennemløbet udvidet. Den nye bro blev taget i brug i august måned, og anlægssummen var ca. 1,5 mio. kr. bump og en rød opmærksomhedsflade på strækningen mellem Lyngen og Lyngdalen. Der desuden etableret akustiske lydsignaler i signalanlægget ved krydset Viborgvej/Engvej. Der er pustet nyt liv i Skive Færdselssikkerhedsråd med engagerede interessenter som alle arbejder for øget trafiksikkerhed. Vejanlæg I løbet af 211 har Park og Vej i samarbejde med Skive Vand været i gang med en totalrenovering i Lyby og Fredensgade. Som opfølgning på Fredensgade-projektet er der påbegyndt områdefornyelse i Søndergade i Skive. Omlægning af Tønderingvej blev påbegyndt i 211 efter forudgående ekspropriation. Projektet er delvis færdigt og afsluttes i 212. En del af projektet indgår i områdefornyelse i Durup. Der er gennemført cykelstiprojekter i Oddense. Langs Furvej og mellem Hald og Ørslevkloster er der desuden påbegyndt cykelstier som færdiggøres primo 212. I uge 42 blev et nyt kunstværk i rundkørslen ved Kjærgaardsholm afsløret. Trafiksikkerhed Flere trafiksikkerhedstiltag udsprang af Trafiksikkerhedsplan , herunder sikring af det ulykkesbelastede firbenede kryds på Hobrovej ved Fiskbækvej. I krydset er der etableret venstresvingsbaner og variable hastighedstavler, som nedsætter hastigheden på Hobrovej til 6 km/t, når der er tilkørende trafik på sidevejene. Et tilsvarende projekt udføres i 212 på Hobrovej i krydset med Sdr. Hald Vej. Et andet trafiksikkerhedsprojekt har sikret skoleelevers krydsning af Ringvej i Glyngøre med Der er som tidligere år gennemført landsdækkende og lokale trafiksikkerhedskampagner og information. Et nyt tiltag har været Cykelbanen som Rådet for Sikker Trafik har foræret kommunen, som tak for deltagelse i Kommunernes Skoletrafiktest. Cykelbanen giver elever på klassetrin mulighed for at træne deres cykelfærdigheder og ruster derved eleverne til at færdes mere sikkert i trafikken. Selve banen består af forskellige dele, der skal samles til ti forskellige øvelser. På banen kan eleverne blive endnu bedre til fx at køre med en hånd, orientere sig bagud og i det hele taget manøvrere cyklen. Cykelbanen har været udlånt til 9 skoler. Byggemodninger Byggemodning af Jernbanevej etape III er færdig og afventer kun muldarbejde for at være endelig afsluttet. Derudover blev flere gamle byggemodninger færdiggjort med kantsten, fortov og slidlag. Planlægning I løbet af 211 blev udarbejdelse af en trafikplan for Skive By igangsat og den færdige trafikplan er klar til offentliggørelse primo 212. Der er desuden igangsat udarbejdelse af cykel-

15 14 stiplan for Skive Kommune, der forventes afsluttet 212. Havne Ud over de driftsmæssige oprensning af havnebassiner og havneindløb ved de kommunale havne, er der blevet bygget en ny færge, Mjølner-Fur, til overfarten mellem Branden og Fur. Den blev indviet i marts 212. Der er desuden etableret miljøstation på Glyngøre havn og der er lavet betalingstilslutning af el for på havnens brugere. Ydelsesbeskrivelser Park og Vej har fra 28 til 21 udarbejdet ydelsesbeskrivelser for samtlige arbejdsopgaver på Entreprenørgården for at harmonisere ydelserne ved kommunesammenlægningen, hvor fire kommuner og et Amt blev sammenlagt til det nye Skive kommune. Selvom der henover årerne er sket en gradvis harmonisering, var 211 det første år, hvor vi implementerede beskrivelserne for samtlige arbejdsområder. Vi er nu i gang med en evaluering af første års harmoniseringsinitiativ og de foreløbige resultater tyder på at alle medarbejderne har taget rigtig godt imod ydelsesbeskrivelserne, der beskriver hvordan arbejdsopgaverne skal udføres. Det betyder at uanset, hvor opgaverne udføres i kommunen og uanset hvor medarbejderne tidligere har været ansat, har de en fælles forståelse af ydelsernes udførelse. Disse ydelsesbeskrivelser følges op af registrering og opmåling/indmåling af arealer, elementer etc. Skove I 212 blev alle Skive Kommunes skove og plantager PEFC-certificeret, således at miljøvenlig og naturnær drift kan dokumenteres. Som en del af processen er der lavet en politik på området, som sikrer det langsigtede perspektiv på skovdriften. Der er samtidigt udarbejdet nye registreringer og skovkort. I samarbejde med Natur og Miljø afdelingen er der i Skive plantage renoveret og nyetableret ca. 1 km skovveje og stier, således at brugerne oplever større fremkommelighed og plads. Krabbesholm skov fik på stierne tilført ekstra stigrus, i et forsøg på at holde hovedstierne tørre og farbare i alle vejrsituationer. Parker Glyngøre Søpark er under udførelse, og det forventes at den er færdig medio 212. Boldbaner Da boldbanerne i Egeris og Nr. Søby bliver benyttet meget hyppigt, fik de ekstra pleje i sommerpausen i form af topdressing (afretning) og eftersåning. Arbejdsmiljøprojekt På Entreprenørgården har vi i 21 og 211 gennemført et arbejdsmiljøprojekt, til forebyggelse af nedslidende rutiner og forbedring af arbejdsgange, herunder initiativer vedrørende sundhed og rygning, alkohol, kost og fysisk aktivitet, samt forbedring af kommunikationen generelt. Til gennemførelse af projektet har vi fået støtte fra Forebyggelsesfonden. Og projektet er gennemført i samarbejde med tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og nøglepersoner fra Alkoholprojektet i Hvidovre Kommunes tekniske forvaltning. Projektet er funderet på den antagelse, at et godt arbejdsmiljø giver et lavere sygefravær og dermed en mere effektiv organisation. Projektet har involveret alle medarbejdere på Entreprenørgården. Geografisk WEB I 211 har Kommunen investeret i et nyt geografisk onlinesystem, Geografisk WEB, der er et meget brugervenligt redskab for både borgere og medarbejdere. Systemet gør komplicerede

16 15 geografiske informationer meget lettilgængelige for brugerne. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Kultur- og fritidsudvalget 4,6% af regnskabet Geografisk WEB er et online kortsystem, hvor du via din computer e.l. kan klikke dig ind på de områder af kommunen som du ønsker at danne dig et overblik over. Geografisk WEB indeholder flere former for kort, alt efter hvilke informationer du ønsker at finde. Søgemulighederne er mange. Du kan se forskellige temaer, som på den ene eller anden måde viser arealanvendelsen i kommunen i forhold til fx natur og miljø. Desuden er der forskellige informationstemaer i stil med Hvor ligger den nærmeste skole, genbrugsplads, kulturhus og meget, meget mere?" Temaerne kan du se på forskellige baggrundskort. Der kan f. eks vises luftfotos fra flere årgange, matrikelkort, tekniske kort og færdselskort. Man kan tone kortene ind over hinanden i flere lag, hvilket i nogle situationer kan give en bedre forståelse af det der vises. Brugerne kan desuden tegne og skrive på kortet, og efterfølgende kan man udskrive det i PDF-format eller vedhæfte det til en eller koble det på en sag i kommunens dokumenthåndteringssystem. Geografisk WEB bruges nu også som baggrund for Grundsalgsmodulet i Skive Kommune. Fremover bliver systemet den nye platform for Vandforsyningsplanen, den kommende Digitale Kommuneplan, PlanInfo og mange andre af de nye tiltag i den Digitale Kommune. Team Geodata arbejder på en videreudvikling af systemet, bl.a. med en integration af Geografisk WEB og PlanInfo, og det forventes at medføre en yderligere forenkling og en mere grafisk brugerflade, der gerne skulle gøre systemet endnu mere brugervenligt for både borgere og kommunens medarbejdere. Borgerservice; Markedsf øring; Kultur- og fritids valget, regns kab 211 (1. kr.) Skive Museum Musikskole; Salling; Bibliotek; Folkeoplysning Folkeoplysning ; Boligstøtte; Kultur; 8.53 Idræt; Skive var i juli 211 vært for Barnlek, der er et nordisk stævne for børn/unge folkedanser og spillemænd. Stævnet afholdes hvert tredje år i skiftevis Danmark, Island, Sverige, Finland og Norge. Børnene har været indkvarteret på skolerne i Skive og givet opvisning i Skive by. De sluttede af med en opvisning på Skive stadion, og der deltog ca. 1.5 i arrangementet. Skive Roklub er blevet udbygget og renoveret i 211. Der er indgået nye rammeaftaler med de Selvejende haller for I rammeaftalen står, hvem hallen er forpligtet til at stille faciliteter til rådighed for. Fra 212 skal hallerne bruge Webbook til indberetning af aktiviteterne i hallerne og på det grundlag, vil der så blive udbetalt aktivitetstil-

17 16 skud. Aktivitetstilskuddet vil blive udbetalt i forhold til de timer, hvor der bliver udøvet idrætsaktiviteter efter kl. 21. på hverdage og i weekender. Nr. Søby Friluftsbad er i 211 blevet renoveret. Friluftsbadet har i 29 og 21 haft en dispensation fra miljømyndighederne, da det ikke kunne leve op til de gældende miljøkrav. Kultur og Markedsføring På det kulturelle område bød 211 på en række højdepunkter. Kulturhusbåden er ved at komme i mere faste rammer, og der har i 211 været 46 dage med afholdte arrangementer. Af arrangementer kan nævnes, at Limfjordsteatret har spillet teaterforestillinger på Svanen. P4 har sendt flere forskellige radioprogrammer direkte fra båden, Skive Windsurf Klub har brugt Svanen til VM i Formula, Glyngøre har brugt den ved Sildefestivalen. Som et nyt tiltag har der været fortælleteater for børnehaveklasser i Skive kommune. Der blev opført 1 forestillinger for i alt 25 glade børn. Forestillingerne blev opført på Svanen både i Skive og Glyngøre havn. Som en del af Udenrigsministeriets kampagne for FN s 215-mål for verdens fattige var FN s flygtningebåd ANTON på besøg i Skive Havn. Båden var fyldt med livagtige flygtningefigurer af bronze, skabt af kunstneren Jens Galshiøtt, og flere af de opsigtsvækkende figurer blev stillet op rundt i Skive bymidte for at gøre opmærksom på det usædvanlige besøg. Udover at 7 skoleklasser fik oplæg og rundvisning på båden, var der ca. 7 personer der besøgte båden i løbet af 3 dage. Sommer i Skive blev afholdt fra juni til september. I 211 blev der afholdt 69 arrangementer i hele Skive Midtby, Skive Anlæg og på Museum Salling. Børnekulturnatten er nu blevet en tradition. Den afholdes hvert år første fredag i oktober. I år var der flere involverede partnere end tidligere og flere arrangementer med fokus på involvering af børnene. Børnekulturnatten blev besøgt af ca. 1.5 børn og voksne, hvilket er en ny rekord. Skive kommune har sagt ja til at deltage i Århus som Europæisk Kulturhovedstad i 217. Allerede nu begynder der en del forberedende arbejde, som udvider netværket og samarbejdet med de øvrige midtjyske kommuner. Inden for markedsføring bød 211 ligeledes på en række højdepunkter: RENT LIV blev implementeret i september 211. Skive Kommune skal synliggøre og markedsføre sig i forhold til nuværende som potentielle borgere, virksomheder og turister under det overordnede pejlemærke, RENT LIV. Pejlemærket sammenfatter en egn, der altid har levet af og med naturen, og for det gode og aktive liv i foreninger og fællesskab, med kultur, idræt og oplevelser. De fire konkrete styrkepositioner der understøtter pejlemærket er: Fjorden Det aktive liv Moderne fødevareoplevelser Bæredygtig energi I forbindelse med implementeringen af RENT LIV har der været gennemført en række tiltag så som foto- og video konkurrence, der er udgivet en RENT LIV pjece med borgernes tolkning af RENT LIV, der er afholdt en række foredrag og møder såvel internt som eksternt med fokus på implementering af RENT LIV og den lokale opbakning. RENT LIV er desuden blevet indarbejdet i kommunens kommunikationsmaterialer eksempelvis i annoncer, hjemmeside og markedsføringsmateriale ved lokale klubber. RENT LIV indarbejdes herudover løbende i eksisterende tiltag i kommunen samt ved udviklingsprojekter. Der er i samarbejde med HR og Kommunikation blevet udarbejdet en kommunikationspolitik for Skive Kommune. Her beskrives hvorledes kommunen arbejder med såvel ekstern som intern kommunikation. Der er implementeret en ny politik for Skive kommunes fællesannonce, således at der bringes 1 hel side hver uge i 4 ugeaviser samt i Skive Folkeblad. I forbindelse med bosætning har der været øget fokus på tiltrækning af hollændere og ansatte ved Skive Kaserne.

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. April 2014. www.skive.dk

ÅRSBERETNING 2013. April 2014. www.skive.dk ÅRSBERETNING 213 April 214 www.skive.dk Indhold PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING... 5 OVERSIGT OVER ORGANISATIONEN...

Læs mere

Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser. Årsberetning 2014. www.skive.dk. April 2015

Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser. Årsberetning 2014. www.skive.dk. April 2015 Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser Årsberetning 214 April 215 www.skive.dk Indhold PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING...

Læs mere

Regnskabsberetning 2007

Regnskabsberetning 2007 Regnskabsberetning 27 side 1 INDHOLD Side Borgmesterens forord 2 Kommuneoplysninger 3 Påtegninger: Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2013

Regnskab & årsberetning 2013 Regnskab & årsberetning 2013 Indhold Borgmesterens forord 3 Ledelsens påtegning 4 Beretning 5 Regnskab 67 Beretning Borgmesterens forord Årsberetningen for 2013 sætter fokus på det samlede regnskabsresultat,

Læs mere

Årsberetning 2014. Lemvig Kommune

Årsberetning 2014. Lemvig Kommune Årsberetning Lemvig Kommune FORORD Forord Lemvig Kommune kom igen i ud med et meget stort overskud på den ordinære drift. Overskuddet på den ordinære drift er steget fra forventet 24,8 mio. kr. til 64,3

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014

Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Charlotte Sander (A) Hans Nissen (A) Lars Søndergaard (V) Pernille Solvig Graux (V) Ole Bergmann (F) Suzan Daoud (F) Kristian Hegaard (B)

Charlotte Sander (A) Hans Nissen (A) Lars Søndergaard (V) Pernille Solvig Graux (V) Ole Bergmann (F) Suzan Daoud (F) Kristian Hegaard (B) Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wulff (V) Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Charlotte Sander (A) Hans Nissen (A) Pia Bødtker

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger 3. Generelle bemærkninger 13 14 3.1 Resultatopgørelse 2009-2012 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668,4 1.687,5 1.704,1 1.754,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Regnskab 2013 Budget

Regnskab 2013 Budget Regnskab 2013 Budget BilagØU_140422_pkt.06.01 Side FORORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 ÅRSBERETNING 2013 Generelle bemærkninger 3.. Arbejdsmarked.... 6 Kultur og Fritid.... 8 Skoler m.v...... 11. Social og

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL...

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL... Årsberetning Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Silkeborg Kommune det første år

Silkeborg Kommune det første år Silkeborg Kommune det første år 2007 har været noget helt særligt for Silkeborg Kommune. Det første år er gået og vi er kommet godt fra start. Vi har fået en ny politisk og administrativ struktur, overtaget

Læs mere

Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling

Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling Budgetforslag Generelle bemærkninger Bevillingsoversigt Takstoversigt 1 2 Indholdsfortegnelse Budgetforslag 2010 5 Generelle bemærkninger 12 1.

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere