REGNSKABSBERETNING Maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSBERETNING 2011. Maj 2012. www.skive.dk"

Transkript

1 REGNSKABSBERETNING 211 Maj 212

2 1 Indhold BORGMESTERENS FORORD... 2 PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING... 5 ORGANISATIONSOVERSIGT... 1 POLITIKOMRÅDER SEKTORBEMÆRKNINGER TIL ÅRSBERETNINGEN TEKNIK OG MILJØUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET SUNDHEDSUDVALGET... 3 ØKONOMIUDVALGET TURISME-, ERHVERV-, KLIMA- OG ENERGIUDVALGET HOVED- OG NØGLETAL KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS DRIFTSREGNSKAB BALANCEN NOTER OG BILAG TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE BILAG TIL REGNSKABSBERETNINGEN... 52

3 2 Borgmesterens forord Med et overskud på den ordinære drift på 116 mio. kr. og en likviditet på 224 mio. kr. er der i 211 sket en yderligere konsolidering af kommunens økonomi. Det er således femte år i træk, at vi er rigtig gode til at holde budgetterne, med et pænt overskud på den ordinære drift samtidig med at vi har en fornuftig likviditet. Dermed er der et godt afsæt for de kommende års udfordringer med stram statslig udgiftsstyring og bestræbelserne i Skive Kommune på at sikre et godt indtægtsgrundlag, en fastholdelse af indbyggertallet og en opretholdelse af den grundlæggende service overfor kommunens borgere og erhvervsliv. I 211 har der været plads til at iværksætte en række initiativer. Kommunen arbejder som Energiby fortsat med energibesparelser og omlægning af forsyning til moderne CO 2 -neutrale energiløsninger. Det sker bl.a. ved renovering af kommunale bygninger, anvendelse af vedvarende energianlæg, herunder solceller, anvendelse af el biler og udnyttelse af geotermisk energi. En markedsføring af Skive Kommune under pejlemærket RENT LIV, der signalerer en egn, der altid har levet af og med naturen, og for det gode og aktive liv i foreninger og fællesskaber, med kultur, idræt og oplevelser. De 4 konkrete styrkepositioner fjorden, det aktive liv, moderne fødevareoplevelser og bæredygtig energi understøtter pejlemærket. I skoler og dagpasning er der fokus på en tidlig indsats overfor udsatte børn og deres familier med udgangspunkt i social inklusion i lokalområdet, der skal sikre muligheder, for at alle børn deltager i fællesskaber. Fra august 211 er der gennemført skolestruktur ændringer, således at overbygningseleverne fra klasse samles på færre undervisningssteder end tidligere. Stigende digitalisering af borgerhenvendelser, på biblioteket, i skoler, i daginstitutioner og i administrationen. Det sker med henblik på en mere fleksibel og bedre kvalitet i borgerservicen, kompetenceløft for børn og unge samt effektivisering af administrationen. På socialområdet er der fokus på større rummelighed på normalområdet og dermed en yderligere reduktion i antallet af borgere, der får specialiserede ydelser. Ældreområdet udfordres af rationaliseringer indenfor hospitalsvæsenet med hurtigere og kortere indlæggelsestider. Det betyder mere fokus på rehabilitering af ældre borgere, så de igen bliver i stand til at varetage tabte funktioner. På arbejdsmarkedsområdet er Skive Kommune fremdeles en af de kommuner, der har den største aktiviseringsgrad af ledige. Etablering af sundhedscenter Skive med ansvar for bl.a. genoptræning, forebyggende besøg, vedligeholdende træning af ældre og klar til job indsatsen overfor sygedagpengemodtagere. Sygefraværet i den kommunale organisation Skive Kommune er blandt de laveste i landet og er faldet yderligere fra 4,7 % i 21 til 4,6 % i 211. Der har yderligere været investeringer i vejrenoveringer, byggeri af Fur Færge, der er taget i brug i 212, rådhusudbygningen, der afsluttes i 212, en række projekter til fremme af by- og landsbyudviklingen og tilskud til en række idrætsfaciliteter. Endvidere er der foretaget opførelse og renovering af ældreboliger ved Plejecenter Marienlyst og bo enhederne Hjaltesvej og Nattergalevej. 211 har således været et begivenhedsrigt år, og i regnskabsberetningen kan du læse mere om både kommunens økonomi og om aktiviteterne på de enkelte områder. Flemming Eskildsen Borgmester

4 3 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d aflagt årsregnskab for 211 for Skive Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets (ØIM) Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revisionen. Skive Kommune, den 29. maj 212 Flemming Eskildsen Borgmester Per Mathiasen Kommunaldirektør

5 4 Revisionspåtegning Efter byrådets godkendelse af regnskab 211 gennemfører revisionen den afsluttende revision for året. Resultatet af gennemgangen og revisionspåtegningen afleveres herefter til Skive Kommune i en særskilt revisionsberetning.

6 5 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Regnskabsresultat Regnskabet for 211 fremgår i oversigt af nedenstående tabel. Regnskabet er sammenholdt med det vedtagne budget og det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder tillægsbevillinger givet i årets løb, herunder overførte bevillinger fra 21 til 211 minus overførslerne fra 211 til 211. Mio. kr. Det skattefinansierede område Vedtaget budget Tillægsbevillinger/ omplac. Ændring i overførsel 1/11-11/12 Korrigeret budget, excl. overførsler Forbrug regnskab 211 Indtægter Skatter 1.723,3 2,1, 1.725, ,7 Tilskud og udligning 875,5 26,8, 92,3 95,5 Indtægter i alt 2.598,8 28,9, 2.627, ,2 Driftsudgifter Service ,6 -,8 45,7-1.92,7-1.92,8 Overførselsudgifter -556,8-81,1 4, -633,9-598,8 Driftsudgifter i alt -2.54,4-81,9 49, ,6-2.51,6 Renter m.v. -15,9,, -15,9-13,4 Resultat af ordinær drift 78,5-53, 49,7 75,2 116,2 Anlæg Anlægsudgifter -135,6-27,1 22, -14,7-14,2 Udgifter vedr. jordforsyning -12, 6,1-1,3-7,2-7,2 Indtægter vedr. jordforsyning 12, -6,, 6, 4,4 Nettoanlægsudgifter i alt -135,6-27, 2,7-141,9-143, Resultat - skattefinansieret område -57,1-8, 7,4-66,7-26,8 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 5,4 3,, 8,4 1,3 Anlægsresultat -1,6, -,3-1,9-1,9 Resultat - forsyningsvirksomheder 3,8 3, -,3 6,5 8,4 Resultat ialt -53,3-77, 7,1-6,2-18,4 Pengestrømme Resultat i alt -53,3-77, 7,1-6,2-18,4 Afdrag på lån -42,8,, -42,8-44,5 Lånoptagelse 93,3 62,2-13,8 141,7 141,1 Øvrige finansforskydninger -4,8-8,5-4,5-17,8-51,4 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -7,6-23,3 51,8 2,9 26,8 Resultat af ordinær drift. Resultatet af ordinær drift udgør 116,2 mio. kr., hvilket er 37,7 mio. kr. mere end det oprindelige budget og 41, mio. kr. mere end det korrigerede budget renset for overførsler mellem årene. Det historiske driftsresultat fremgår af figuren.

7 6 Resultat af ordinær drift ,8 116, ,5 83, Mio. kr , 38,5 48, 57, 55,1 65, Regnskab Mål I henhold til den økonomiske politik skal resultatet af den ordinære drift som minimum kunne finansiere skattefinansieret anlæg og afdrag. På grund af meget store afdrag og varierende anlægsaktiviteter kan målet formentlig ikke realiseres indenfor en 4-årig periode. Målsætningen vil derfor være mindst 1. kr. pr. indbygger i perioden svarende til 48 mio. kr. Dertil skal lægges bloktilskud til borgernær anlæg, der i 211 udgør 17 mio. kr. Målet er således 65 mio. kr. i 211. Driftsresultatet er 51 mio. kr. over målet. Skattefinansieret drift. De samlede driftsudgifter i regnskab 211 udgør 2.51,6 mio. kr. mod et korrigeret budget 2.677,3 mio. kr., inkl. overførsler fra 21 på 9,9 mio. kr. Af restbudgettet på 175,7 mio. kr. overføres 14,6 mio. kr. til 212, mens restbeløbet på 35,1 mio. kr. tilføres kassen. Af det tilførte beløb til kassen vedr. 4,9 mio. kr. service og 3,2 mio. kr. overførselsudgifter, efter at der er overført 5, mio. kr. af arbejdsmarkedsudvalgets budget til økonomiudvalget til finansiering af udgift til Jobcentret. Der tilføres kassen 4,9 mio. kr. på serviceudgifter, vedrørende primært: På park & vej er der et merforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. vintertjeneste og vejafvandingsbidrag. En merindtægt fra driften på ældreboliger på 7,8 mio. kr. Skive Kommune overholder i regnskab 211 rammen for serviceudgifter. Rammen er på mio. kr., jf. aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 211. Forbruget er på 1.93 mio. kr., altså 56 mio. kr. under rammen. KL forventer, at kommunernes samlede serviceudgifter ligger ca. 6 mia. kr. under rammen, således at der ikke bliver tale om en sanktion med reduktion i kommunernes bloktilskud. Den samlede overførsel fra 211 til 212 udgør 114,3 mio. kr. på serviceudgifterne og ligger væsentlig over niveauet fra året før på 68,6 mio. kr., en opsparing på knap 46 mio. kr., der samlet set ikke kan forbruges af, hvis serviceudgifterne skal overholdes i 212. Skattefinansieret anlæg. Anlægsniveauet har med et forbrug på 143, mio. kr. været højere end de forudsatte 135,6 mio. kr. Med henblik på at fremme investeringer i borgernære anlæg til skoler, dagpasning, idræt for børn og unge samt ældre, eksklusive ældreboliger, har staten siden 29 ydet bloktilskud til formålet under forudsætning af en tilsvarende kommunal egenfinansiering. Det forudsættes endvidere at kommunerne afholder en udgift til borgernær anlæg svarende til den samlede finansiering, inkl. egenfinansieringen. Rammen for Skive Kommune er på 34,6 mio. kr. i 211, hvoraf der er givet bloktilskud på 17,3 mio. kr. Såfremt kommunen ikke overholder aftalen, skal der ske deponering af halvdelen af mindre forbruget i forhold til rammen.

8 7 Skive Kommune har i 211 afholdt udgifter til borgernær anlæg på 38,1 mio. kr. af et korrigeret budget på 7 mio. kr., mens 32 mio. kr. overføres til 212. Rammen for 211 er således overholdt. Bruttoudgifterne på i alt 38,1 mio. kr. til borgernær anlæg er fordelt således: 29,6 mio. kr. til folkeskoler og daginstitutioner fordelt med o 14,6 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. o 2,6 mio. kr. til it-investeringer. o 12,4 mio. kr. til bygningsrenoveringer. 6,7 mio. kr. til idræt for børn og unge, herunder tilskud til udvidelse og etablering af kunststofbaner i Egeris, Fursund Hallen, Nr. Søby Friluftsbad, SIS projekter og Spøttrup Hallen. 1,8 mio. kr. på ældreområdet. Af øvrige anlægsinvesteringer i 211 kan nævnes: 16,4 mio. kr. til forskellige vejrenoveringsprojekter. 17,7 mio. kr. til byggeri af ny Fur Færge. 2,7 mio. kr. til områdefornyelse i Søndergade-området i Skive. 4,3 mio. kr. til nedrivning af sundhedsfarlige boliger, hvortil der er givet statstilskud. 47,2 mio. kr. til rådhusudbygning, der afsluttes i ,2 mio. kr. opførelse og renovering af almene ældreboliger ved Plejecenter Marienlyst og bo enhederne Hjaltesvej og Nattergalevej. 8,2 mio. kr. til en række øvrige projekter til fremme af by- og landsbyudvikling. 1,8 mio. kr. til Sundhedshus. 1,6 mio. kr. til geotermisk energi. Salg af KCL til leasingselskab har indbragt en indtægt på 33,9 mio. kr. Lån. Skive kommune har i 211 haft afdrag på den langfristede gæld med 44,5 mio. kr. og en låneoptagelse på 141,1 mio. kr. Målsætningen er, at der ikke lånefinansieres til anlægsudgifter. Dog kan låneoptagelse finde sted efter en vurdering i hvert enkelt tilfælde af konkrete anlægsprojekter byggende på en forretningsmæssig og/eller energimæssig vurdering. Endvidere optages lån til jordkøb. Den langfristede gæld tilstræbes reduceret med minimum 1 mio. kr. netto årligt. Afdrag på lån er fordelt med 7,1 mio. kr. på ældreboliger og 37,4 mio. kr. på ordinære lån. Der er optaget lån på 141,1 mio. kr. fordelt med 59,6 mio. kr. til ældreboliger og 81,5 mio. kr. i ordinære lån. De ordinære lån er optaget til: 9,4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger 4,1 mio. kr. til byfornyelse 9,7 mio. kr. til borgernær anlæg 47,2 mio. kr. til rådhusudbygning 17,7 mio. kr. til Fur Færge,6 mio. kr. til øvrige formål Modregning af for meget optaget lån på 7,2 mio. kr. i 21. Den langfristede gæld udgør ultimo mio. kr. fordelt med 389 mio. kr. vedr. ældreboliger og 539 mio. kr. i ordinær gæld. Likviditet. Regnskabet for 211 viser en likviditetsstyrkelse på 26,8 mio. kr. Den kortfristede nettogæld er forøget med 41,7 mio. kr. i 211. Kassebeholdningen udgør pr. ultimo ,3 mio. kr. mod 13,1 mio. kr. primo 211. Dertil kommer midlertidigt deponerede beløb på 44,5 mio. kr. ultimo 211. I henhold til lovgivningen skal kommunerne efter kassekreditreglen til enhver tid over de sidste 365 dage have en gennemsnitlig likviditet der er over. Skive Kommunes gennemsnitlige likviditet udgør i ,7 mio. kr. mod 171,6 mio. kr. i 21. Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal i henhold til den økonomiske politik således udgøre, hvad der svarer til ½ måneds nettodriftsudgifter, hvilket

9 8 svarer til 15 mio. kr. Med en gennemsnitlig likviditet på 223,7 mio. kr. ligger niveauet således væsentligt over minimumsmålet. Den gennemsnitlige likviditet fremgår af figuren nedenfor. Af kommunens likviditet har forsyningsvirksomhederne et tilgodehavende på 54,9 mio. kr. ultimo 211 fordelt med 15,8 mio. kr. til spildevand, der nu er udskilt i et A/S og 39,1 mio. kr. til renovation. Desuden har kirkerne et tilgodehavende er på,5 mio. kr. Med til billedet af likviditeten hører overførslerne af bevillinger der udgør 197,5 mio. kr. i alt fra 211 til 212, jf. tabellen nedenfor. Mio. kr Drift 58,6 54,6 75, 64,3 9,9 14,6 Anlæg 1,8 89, 86,2 11,1 11,7 122, Drift og anlæg i alt 159,4 143,6 161,2 174,4 192,6 262,6 Låneoptagelse -6,6-34,7-27,3-9,5-15,9-29,6 Renter og afdrag 7,4 12, Finansforskydninger 3,7 1,3-35,9-31, -35,5 I alt 156,5 18,9 142,5 141, 145,7 197,5 Overførslen under finansforskydninger vedr. primært en kort kredit til byggeri af bo enheden Nattergalevej.

10 9 Befolkning og ledighed Skive Kommunes befolkningstal er efter at have ligget stabilt omkring 48.3 i en periode, jf. figuren, nu under 48.. Kilde: Danmarks Statistik Kilde. Danmarks Statistik. Ledigheden ligger på det seneste forholdsvis tæt på landsgennemsnittet.

11 Organisationsoversigt Skive Kommune er administrativ organiseret under seks direktører, der tilsammen udgør kommunens direktion. 1

12 11 Politikområder Under Byrådet er der nedsat 6 udvalg, som tager sig af hver sit fagområde. Udvalgene består af politikere fra Byrådet som med jævne mellemrum mødes i de enkelte udvalg. Skive Kommune har inddelt sine aktiviteter i nedenstående politikområder, således at alle kommunens aktiviteter er medtaget. Teknik og Miljøudvalget Kultur-, og Fritidsudvalget Parker og veje Natur og miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Renovation Boligstøtte Kultur Idræt Folkeoplysning Biblioteket Kultur og markedsføring Borgerservice Museum Salling Musikskolen Børne- og Familieudvalget Social- og Ældreudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Socialområdet/handicappede Ældre Ældreboligdel Arbejdsmarkedsudvalget Sundhedsudvalget Overførselsudgifter ekskl. boligstøtte Sundhed Økonomiudvalget Politisk organisation By og landsbyudvikling Administration Renter og afdrag Forskydninger i likvide aktiver Finansforskydninger Tilskud Skatter Turisme- Erhverv, Klima og Energiudvalget Erhverv og Turisme Klima og Energi

13 SEKTORBEMÆRKNINGER TIL ÅRSBERETNINGEN 12 I sektorbemærkningerne afrapporteres de væsentligste resultater og fokusområder for alle sektorområder. Områderne er inddelt efter de politiske udvalg de hører under. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Teknik og miljøudvalget 5,1% af regnskabet Vintertjenesten Udgifterne til vintertjeneste i kalenderåret 211 var ca. 12 mio. kr., hvilket er over det budgetterede. Det hænger specielt sammen med vintervejret i årets første måneder, hvor stort set hele årets budget blev brugt. Der er i årets løb brugt ca. 2.8 tons salt til at bekæmpe glatføre på de kommunale veje. På de højt prioriterede A-veje har der været foretaget udkald 88 gange til glatførebekæmpelse. Udkald til snerydning har derimod været betydeligt mindre. Gadelys Teknik og miljøudvalget, regnskab 211 (1. kr.) Planlægning; 1.49 Bygninger; I 211 fortsattes det intensive arbejde med at efterleve de nye EU-regler om, at der inden 215 skal ske en udfasning af energikrævende og tungmetalholdige lyskilder. I Skive Kommune betyder det, at ca. 1.8 lyskilder og armaturer skal udskiftes i de kommende år. Kollektiv trafik; Nat ur og miljø; 6.2 Park og vej; I årets løb er der udskiftet ca. 4 kviksølvlamper ofte til nye lamper med LED-teknologi med et betydeligt lavere energiforbrug. Samtidig muliggør ny teknologi, at gadebelysningen nu kan dæmpes 5 % i nattetimerne i stedet for den hidtidige løsning, hvor man har slukket hver anden lampe om natten. Park og Vej Vejdrift og anlæg I 211 blev der udlagt nyt asfalt på ca. 28 km vej og der blev brugt ca ton asfalt til reparation af huller og lapper på kørebaner og cykelstier rundt i kommunen. Den gradvise energioptimering viser sig efterhånden i energiforbruget til trods for, at der bliver opsat flere lamper. Der er over de seneste 2-3 år sket et fald i elforbruget på ca. 5 % pr. år, hvilket har medvirket til at imødegå de senere års markante stigninger i afregningsprisen for el. Da der er blevet lagt nyt asfalt på en del vejstrækninger med vejafmærkning er der udført nymarkering med striber på ca. 2 km og udført genmarkeringer på ca. 3 km, og i en del kryds i Skive by. Der blev udført en totalrenovering af kantsten og fortov på ca. 3,2 km.

14 13 Broer Udover den normale vedligeholdelse af de ca. 15 broer og tunneller i Kommunen, blev der i 211 foretaget en ekstraordinær indsats som følge af bæreevneproblemer ved den ca. 8- årige bro over Hinnerup Å ved Åsted. Et ekstraordinært eftersyn ved denne bro over havde afsløret markante tæringsproblemer i betonen. Derfor blev det nødvendigt at foretage hastigheds- og vægtbegrænsning ved broen, og det blev besluttet at bygge en helt ny bro. Der har tidligere været tilfælde af oversvømmelser ved den gamle bro. For at undgå fremtidige oversvømmelser, blev den nye bro og vejtilslutningerne hævet ca. 6 cm, og samtidig blev selve gennemløbet udvidet. Den nye bro blev taget i brug i august måned, og anlægssummen var ca. 1,5 mio. kr. bump og en rød opmærksomhedsflade på strækningen mellem Lyngen og Lyngdalen. Der desuden etableret akustiske lydsignaler i signalanlægget ved krydset Viborgvej/Engvej. Der er pustet nyt liv i Skive Færdselssikkerhedsråd med engagerede interessenter som alle arbejder for øget trafiksikkerhed. Vejanlæg I løbet af 211 har Park og Vej i samarbejde med Skive Vand været i gang med en totalrenovering i Lyby og Fredensgade. Som opfølgning på Fredensgade-projektet er der påbegyndt områdefornyelse i Søndergade i Skive. Omlægning af Tønderingvej blev påbegyndt i 211 efter forudgående ekspropriation. Projektet er delvis færdigt og afsluttes i 212. En del af projektet indgår i områdefornyelse i Durup. Der er gennemført cykelstiprojekter i Oddense. Langs Furvej og mellem Hald og Ørslevkloster er der desuden påbegyndt cykelstier som færdiggøres primo 212. I uge 42 blev et nyt kunstværk i rundkørslen ved Kjærgaardsholm afsløret. Trafiksikkerhed Flere trafiksikkerhedstiltag udsprang af Trafiksikkerhedsplan , herunder sikring af det ulykkesbelastede firbenede kryds på Hobrovej ved Fiskbækvej. I krydset er der etableret venstresvingsbaner og variable hastighedstavler, som nedsætter hastigheden på Hobrovej til 6 km/t, når der er tilkørende trafik på sidevejene. Et tilsvarende projekt udføres i 212 på Hobrovej i krydset med Sdr. Hald Vej. Et andet trafiksikkerhedsprojekt har sikret skoleelevers krydsning af Ringvej i Glyngøre med Der er som tidligere år gennemført landsdækkende og lokale trafiksikkerhedskampagner og information. Et nyt tiltag har været Cykelbanen som Rådet for Sikker Trafik har foræret kommunen, som tak for deltagelse i Kommunernes Skoletrafiktest. Cykelbanen giver elever på klassetrin mulighed for at træne deres cykelfærdigheder og ruster derved eleverne til at færdes mere sikkert i trafikken. Selve banen består af forskellige dele, der skal samles til ti forskellige øvelser. På banen kan eleverne blive endnu bedre til fx at køre med en hånd, orientere sig bagud og i det hele taget manøvrere cyklen. Cykelbanen har været udlånt til 9 skoler. Byggemodninger Byggemodning af Jernbanevej etape III er færdig og afventer kun muldarbejde for at være endelig afsluttet. Derudover blev flere gamle byggemodninger færdiggjort med kantsten, fortov og slidlag. Planlægning I løbet af 211 blev udarbejdelse af en trafikplan for Skive By igangsat og den færdige trafikplan er klar til offentliggørelse primo 212. Der er desuden igangsat udarbejdelse af cykel-

15 14 stiplan for Skive Kommune, der forventes afsluttet 212. Havne Ud over de driftsmæssige oprensning af havnebassiner og havneindløb ved de kommunale havne, er der blevet bygget en ny færge, Mjølner-Fur, til overfarten mellem Branden og Fur. Den blev indviet i marts 212. Der er desuden etableret miljøstation på Glyngøre havn og der er lavet betalingstilslutning af el for på havnens brugere. Ydelsesbeskrivelser Park og Vej har fra 28 til 21 udarbejdet ydelsesbeskrivelser for samtlige arbejdsopgaver på Entreprenørgården for at harmonisere ydelserne ved kommunesammenlægningen, hvor fire kommuner og et Amt blev sammenlagt til det nye Skive kommune. Selvom der henover årerne er sket en gradvis harmonisering, var 211 det første år, hvor vi implementerede beskrivelserne for samtlige arbejdsområder. Vi er nu i gang med en evaluering af første års harmoniseringsinitiativ og de foreløbige resultater tyder på at alle medarbejderne har taget rigtig godt imod ydelsesbeskrivelserne, der beskriver hvordan arbejdsopgaverne skal udføres. Det betyder at uanset, hvor opgaverne udføres i kommunen og uanset hvor medarbejderne tidligere har været ansat, har de en fælles forståelse af ydelsernes udførelse. Disse ydelsesbeskrivelser følges op af registrering og opmåling/indmåling af arealer, elementer etc. Skove I 212 blev alle Skive Kommunes skove og plantager PEFC-certificeret, således at miljøvenlig og naturnær drift kan dokumenteres. Som en del af processen er der lavet en politik på området, som sikrer det langsigtede perspektiv på skovdriften. Der er samtidigt udarbejdet nye registreringer og skovkort. I samarbejde med Natur og Miljø afdelingen er der i Skive plantage renoveret og nyetableret ca. 1 km skovveje og stier, således at brugerne oplever større fremkommelighed og plads. Krabbesholm skov fik på stierne tilført ekstra stigrus, i et forsøg på at holde hovedstierne tørre og farbare i alle vejrsituationer. Parker Glyngøre Søpark er under udførelse, og det forventes at den er færdig medio 212. Boldbaner Da boldbanerne i Egeris og Nr. Søby bliver benyttet meget hyppigt, fik de ekstra pleje i sommerpausen i form af topdressing (afretning) og eftersåning. Arbejdsmiljøprojekt På Entreprenørgården har vi i 21 og 211 gennemført et arbejdsmiljøprojekt, til forebyggelse af nedslidende rutiner og forbedring af arbejdsgange, herunder initiativer vedrørende sundhed og rygning, alkohol, kost og fysisk aktivitet, samt forbedring af kommunikationen generelt. Til gennemførelse af projektet har vi fået støtte fra Forebyggelsesfonden. Og projektet er gennemført i samarbejde med tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og nøglepersoner fra Alkoholprojektet i Hvidovre Kommunes tekniske forvaltning. Projektet er funderet på den antagelse, at et godt arbejdsmiljø giver et lavere sygefravær og dermed en mere effektiv organisation. Projektet har involveret alle medarbejdere på Entreprenørgården. Geografisk WEB I 211 har Kommunen investeret i et nyt geografisk onlinesystem, Geografisk WEB, der er et meget brugervenligt redskab for både borgere og medarbejdere. Systemet gør komplicerede

16 15 geografiske informationer meget lettilgængelige for brugerne. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Kultur- og fritidsudvalget 4,6% af regnskabet Geografisk WEB er et online kortsystem, hvor du via din computer e.l. kan klikke dig ind på de områder af kommunen som du ønsker at danne dig et overblik over. Geografisk WEB indeholder flere former for kort, alt efter hvilke informationer du ønsker at finde. Søgemulighederne er mange. Du kan se forskellige temaer, som på den ene eller anden måde viser arealanvendelsen i kommunen i forhold til fx natur og miljø. Desuden er der forskellige informationstemaer i stil med Hvor ligger den nærmeste skole, genbrugsplads, kulturhus og meget, meget mere?" Temaerne kan du se på forskellige baggrundskort. Der kan f. eks vises luftfotos fra flere årgange, matrikelkort, tekniske kort og færdselskort. Man kan tone kortene ind over hinanden i flere lag, hvilket i nogle situationer kan give en bedre forståelse af det der vises. Brugerne kan desuden tegne og skrive på kortet, og efterfølgende kan man udskrive det i PDF-format eller vedhæfte det til en eller koble det på en sag i kommunens dokumenthåndteringssystem. Geografisk WEB bruges nu også som baggrund for Grundsalgsmodulet i Skive Kommune. Fremover bliver systemet den nye platform for Vandforsyningsplanen, den kommende Digitale Kommuneplan, PlanInfo og mange andre af de nye tiltag i den Digitale Kommune. Team Geodata arbejder på en videreudvikling af systemet, bl.a. med en integration af Geografisk WEB og PlanInfo, og det forventes at medføre en yderligere forenkling og en mere grafisk brugerflade, der gerne skulle gøre systemet endnu mere brugervenligt for både borgere og kommunens medarbejdere. Borgerservice; Markedsf øring; Kultur- og fritids valget, regns kab 211 (1. kr.) Skive Museum Musikskole; Salling; Bibliotek; Folkeoplysning Folkeoplysning ; Boligstøtte; Kultur; 8.53 Idræt; Skive var i juli 211 vært for Barnlek, der er et nordisk stævne for børn/unge folkedanser og spillemænd. Stævnet afholdes hvert tredje år i skiftevis Danmark, Island, Sverige, Finland og Norge. Børnene har været indkvarteret på skolerne i Skive og givet opvisning i Skive by. De sluttede af med en opvisning på Skive stadion, og der deltog ca. 1.5 i arrangementet. Skive Roklub er blevet udbygget og renoveret i 211. Der er indgået nye rammeaftaler med de Selvejende haller for I rammeaftalen står, hvem hallen er forpligtet til at stille faciliteter til rådighed for. Fra 212 skal hallerne bruge Webbook til indberetning af aktiviteterne i hallerne og på det grundlag, vil der så blive udbetalt aktivitetstil-

17 16 skud. Aktivitetstilskuddet vil blive udbetalt i forhold til de timer, hvor der bliver udøvet idrætsaktiviteter efter kl. 21. på hverdage og i weekender. Nr. Søby Friluftsbad er i 211 blevet renoveret. Friluftsbadet har i 29 og 21 haft en dispensation fra miljømyndighederne, da det ikke kunne leve op til de gældende miljøkrav. Kultur og Markedsføring På det kulturelle område bød 211 på en række højdepunkter. Kulturhusbåden er ved at komme i mere faste rammer, og der har i 211 været 46 dage med afholdte arrangementer. Af arrangementer kan nævnes, at Limfjordsteatret har spillet teaterforestillinger på Svanen. P4 har sendt flere forskellige radioprogrammer direkte fra båden, Skive Windsurf Klub har brugt Svanen til VM i Formula, Glyngøre har brugt den ved Sildefestivalen. Som et nyt tiltag har der været fortælleteater for børnehaveklasser i Skive kommune. Der blev opført 1 forestillinger for i alt 25 glade børn. Forestillingerne blev opført på Svanen både i Skive og Glyngøre havn. Som en del af Udenrigsministeriets kampagne for FN s 215-mål for verdens fattige var FN s flygtningebåd ANTON på besøg i Skive Havn. Båden var fyldt med livagtige flygtningefigurer af bronze, skabt af kunstneren Jens Galshiøtt, og flere af de opsigtsvækkende figurer blev stillet op rundt i Skive bymidte for at gøre opmærksom på det usædvanlige besøg. Udover at 7 skoleklasser fik oplæg og rundvisning på båden, var der ca. 7 personer der besøgte båden i løbet af 3 dage. Sommer i Skive blev afholdt fra juni til september. I 211 blev der afholdt 69 arrangementer i hele Skive Midtby, Skive Anlæg og på Museum Salling. Børnekulturnatten er nu blevet en tradition. Den afholdes hvert år første fredag i oktober. I år var der flere involverede partnere end tidligere og flere arrangementer med fokus på involvering af børnene. Børnekulturnatten blev besøgt af ca. 1.5 børn og voksne, hvilket er en ny rekord. Skive kommune har sagt ja til at deltage i Århus som Europæisk Kulturhovedstad i 217. Allerede nu begynder der en del forberedende arbejde, som udvider netværket og samarbejdet med de øvrige midtjyske kommuner. Inden for markedsføring bød 211 ligeledes på en række højdepunkter: RENT LIV blev implementeret i september 211. Skive Kommune skal synliggøre og markedsføre sig i forhold til nuværende som potentielle borgere, virksomheder og turister under det overordnede pejlemærke, RENT LIV. Pejlemærket sammenfatter en egn, der altid har levet af og med naturen, og for det gode og aktive liv i foreninger og fællesskab, med kultur, idræt og oplevelser. De fire konkrete styrkepositioner der understøtter pejlemærket er: Fjorden Det aktive liv Moderne fødevareoplevelser Bæredygtig energi I forbindelse med implementeringen af RENT LIV har der været gennemført en række tiltag så som foto- og video konkurrence, der er udgivet en RENT LIV pjece med borgernes tolkning af RENT LIV, der er afholdt en række foredrag og møder såvel internt som eksternt med fokus på implementering af RENT LIV og den lokale opbakning. RENT LIV er desuden blevet indarbejdet i kommunens kommunikationsmaterialer eksempelvis i annoncer, hjemmeside og markedsføringsmateriale ved lokale klubber. RENT LIV indarbejdes herudover løbende i eksisterende tiltag i kommunen samt ved udviklingsprojekter. Der er i samarbejde med HR og Kommunikation blevet udarbejdet en kommunikationspolitik for Skive Kommune. Her beskrives hvorledes kommunen arbejder med såvel ekstern som intern kommunikation. Der er implementeret en ny politik for Skive kommunes fællesannonce, således at der bringes 1 hel side hver uge i 4 ugeaviser samt i Skive Folkeblad. I forbindelse med bosætning har der været øget fokus på tiltrækning af hollændere og ansatte ved Skive Kaserne.

18 17 Der er udarbejdet en ny web-strategi for skive.dk og med udgangspunkt i den er arbejdet omkring implementering af ny skive.dk i nyt websystem igangsat. Borgerservice I gennemsnit har Borgerservice dagligt ca. 175 personlige borgerhenvendelser. Borgerservice omfatter bl.a. folkeregister, sygesikring, børneydelser, vielser, pension, boligstøtte, pas, fleksydelse, kørekort, opkrævning, kontrol mod misbrug af sociale ydelser, rådhusets borgerinformation samt kommunens hovedomstilling. På baggrund af den fælleskommunale 215- vision om digital service har der også i 211 været meget fokus på at flytte borgernes henvendelser over på de digitale kanaler. Beslutningen om Udbetaling Danmark betyder, at opgaverne børnefamilieydelser, barselsdagpenge, boligstøtte samt folke- og førtidspension ultimo 212/primo 213 samles i 5 landsdækkende centre, hvor ATP skal stå for administrationen. Det ene center bliver placeret i Holstebro. Ca. 12 medarbejdere fra Borgerservice vil derfor i 212/213 blive virksomhedsoverdraget til ATP eller overført til Staten (tjenestemænd). I forbindelse med Kommunens interne organisationsprojekt, Struktur 212, er det besluttet, at Borgerservice organisatorisk bliver placeret i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Skive Bibliotek Nye visioner Omverdenen er i hastig forandring også når det gælder generelle forventninger og efterspørgsel af informationsmæssige og kulturelle oplevelser og ydelser. Den nye digitale signatur, NEMid, blev lanceret og udsendt via bankerne i sommeren 21 til alle borgere med Netbank. Godt 1.5 borgere har i 211 personligt henvendt sig i Borgerservice vedrørende udstedelse af NEMid eller anden hjælp i forbindelse med brug af NEMid. Ultimo 211 anvender ca. 5% af de relevante borgere løsningen Forsat udbetaling af underholdsbidrag (børnebidrag). Der er ultimo 211 købt ny digital løsning til brug for borgernes anmeldelse af flytninger. Samtlige medarbejdere i Borgerservice har i 211 deltaget i kurset Digitale ambassadører, som KL turnerer rundt i landet med. Som en del af kurset er købt et demo-miljø med bl.a. Skive Kommune hjemmeside, selvbetjeningsløsninger og NEMid, hvor medarbejderne uden risiko kan træne brugen af de forskellige digitale løsninger. Demo-miljøet kan også anvendes i forbindelse med undervisning af andre kollegaer samt borgere bl. a. seniorer. Herudover har 211 båret præg af regeringens beslutning om Udbetaling Danmark samt Skive Kommunes organisationsprojekt Struktur 212. I begyndelse af 211 blev der formuleret 4 nye visioner for biblioteket. Disse skal supplere og understøtte den eksisterende bibliotekspolitik. Visionerne lyder: 1) Skive Bibliotek skal fungere som Borgernes Hus både i den fysiske og virtuelle verden. 2) Skive Bibliotek skal understøtte og videreudvikle borgernes innovative og kreative kompetencer i kraft af kulturelle oplevelser og vidensmæssig læring. 3) Skive Bibliotek skal medvirke til at styrke borgernes identitet og position i en globaliseret verden, ligesom biblioteket skal bidrage til at udvikle og understøtte Det gode liv for egnens befolkning. 4) Skive Bibliotek skal tage initiativ til at danne og udvikle nye kreative netværk ved at samvirke med mange lokale partnere.

19 18 Disse visioner vil indgå i grundlaget for kommende års virksomhedsplaner og er allerede en del af den reviderede virksomhedsplan Omflytning For at indfri målsætningen om biblioteket som kultur-og samlingssted blev der i 211 påbegyndt nogle større ændringer af husets indretning. Ændringerne skal tilvejebringe endnu mere atmosfære og stemning, fx har det været hensigten at skaffe bedre faciliteter og plads til børnefamilierne, som allerede har skabt betydeligt mere liv i børneudlånet. Omflytningen forventes afsluttet i løbet af første halvår af 212. En del af den gode oplevelse ved at besøge biblioteket skyldes de mange, skiftende temaudstillinger, som et medarbejderteam tager sig af. Denne aktivitet er i de seneste år blevet stærkt opprioriteret. I 211 blev personalestaben reduceret med godt 3,5 årsværk svarende til cirka 11% af personaleressourcerne. Således er der nu 32 ansatte, hvoraf 3 er ansat i flexjob/skånejob. Desuden er der 3 ansatte i løntilskudsjob. Øvrige fakta om Biblioteket Besøgstallet var sidste år på 189. en mindre stigning i forhold til 21. Udlånet af materialer endte på 483. stk. et fald på 2,8 %. Bogbussernes andel udgjorde 83.4 stk. en lille fremgang. 3 elektroniske tjenester er på hastig brugsmæssig fremmarch: E-bøger, netlydbøger samt Film-striben. Skive Musikskole Skive Musikskole har i 211 haft et år præget af udvikling af igangværende aktiviteter og etablering af nye. Udviklingsprojekt Det gode liv Sammen med 6 andre kommuner indgår Skive Bibliotek i et udviklingsprojekt på bogbusområdet. Projektet har fået titlen Det gode liv i landområderne. Det støttes af Kulturstyrelsen løber over perioden En vigtig målsætning er, at der med udgangspunkt i bogbusserne eksperimenteres med nye og andre aktiviteter og relationer end de traditionelle. I 211 har bogbussen medvirket i 2 nye sammenhænge: Muslingefestivalen på Fur og jagtarrangement i Ramsing forsamlingshus. Disse 2 begivenheder indgår i en film, som dels skal dokumentere projektet og dels gøre reklame for det. Filmen kan ses på bibliotekets hjemmeside og Face-book. Arrangementer og udstillinger 211 var det hidtil travleste år, hvad angår arrangementer og udstillinger. Enten alene eller sammen med andre parter forestod biblioteket 81 arrangementer for børn og voksne. Desuden blev der vist 17 udstillinger med eksterne udstillere. Det er opgjort, at i alt 4.6 mennesker deltog i eller overværede de forskellige arrangementer. Personale Det tidligere MGK NordVest med administration og center på Skive Musikskole blev efter Kunstrådets Musikudvalgs beslutning fusioneret med Holstebro fra 1. januar som led i en større sammenlægning på landsplan. MGK og talentlinje Det nye MGK MidtVest har nu fået administration på Holstebro Musikskole. Det er imidlertid lykkedes at bevare halvdelen af MGK s undervisning, elevtal og øvrige aktiviteter i det tidligere MGK miljø omkring Skive Musikskole. Det er et væsentligt indsatsområde at arbejde målrettet for tilgang til MGK, således at MGKmiljøet, som er et stort aktiv for hele musikmiljøet i området, kan bevares på Skive Musikskole. Her er arbejdet med Musikskolens talentlinje af afgørende betydning. Den blev oprettet i 27, med tilskud fra Statens Kunstråd. Talentlinjen tæller nu 12 elever, ligeligt fordelt mellem rytmiske og klassiske elever, som alle modtager et udvidet undervisningstilbud. Målet

20 19 med talentlinjen er at give eleverne forudsætning for, efter 3 år, at bestå en optagelsesprøve til MGK. Ross Teigan Legatet Ross Teigan Legatet er stadig et af musikskolens helt store aktiver. I 211 blev sponsorkredsen udvidet med endnu en sponsor, hvilket betyder at legatet nu har 6 private sponsorer ud over Skive Kommune. Legatet tilbyder fripladser til Skive Musikskole op til en værdi af 3. kr. og uddelte talentpriser for 1. kr. samt 3 uddannelseslegater til samlet værdi af 12. kr. i 211 ved en festkoncert i KCL. Koncerter og øvrige arrangementer Af andre arrangementer kan nævnes Theaterkoncerten på Skive Theater (for folkeskolernes klasser), Temakoncerten i KCL, hvor hele musikskolen deltog, deltagelse i Kulturnatten, samarbejde med Ungdomsskolen om opsætning af musicalen You are not alone, der opførtes i Skive Theater, rytmiske koncerter med MGK- og MusikCollege-elever i ungdomshuset Drivhuset. Herudover planlægger og gennemfører Skive Musikskole talrige mindre koncerter og workshops såvel alene som i samarbejde med andre musikskoler. Skive Musikskoles kor deltog endvidere som en del af operakoret ved Opera Akademiets friluft sommerkoncert Opera ved Fjorden på Resenlund med Skive Symfoniorkester og Det Jyske Ensemble, dirigeret af Frans Rasmussen. Der er således indgået et samarbejde med Resen DayCare om undervisning af institutionens børn og pædagoger med henblik på at gøre sang og musik til en naturlig del af børnenes hverdag. I alt deltog 96 børn i alderen 4-6 år. Endvidere lykkedes det, at starte basunundervisning, Basunbanden, for 8 basunelever i alderen 1-13 år, i samarbejde med Skive Friskole. Erfaringerne herfra vil danne grundlag for decentral rekruttering af elever til det kommende Ungdoms Symfoniorkester i 212. BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Børne- og familieudvalget 28,9% af regnskabet Ungdomssymfoniorkester Skive byråd imødekom i 211 en ansøgning fra Skive Musikskole om driftstilskud til etablering af Skive ungdomssymfoniorkester over en 3- årig periode fra Etableringen igangsættes i 212. Det overordnede formål med orkesterprojektet er at rekruttere tilgang til de (smalle) orkesterinstrumenter, sikre en stabil fødekæde til de eksisterende ensembler samt at øge musikskolen elevvolumen med henblik på at skabe og sikre stabile, bæredygtige sammenspilsmiljøer. Decentrale undervisningsmiljøer Et af Skive Musikskoles indsatsområder er at samarbejde med kommunens institutioner om at udvikle decentrale undervisningsmiljøer.

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Forventet regnskab Pr. 31.07.09

Forventet regnskab Pr. 31.07.09 Forventet regnskab Pr. 31.07.09 1 Indholdsfortegnelse. Side 1. Resultatopgørelse 3 2. Forventet regnskab 31.07.09 på bevillingsniveau og politikområder 4 3. Oversigt over søgte tillægsbevillinger pr. 31.

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Årsberetning 2012 17. september 2013. www.skive.dk

Årsberetning 2012 17. september 2013. www.skive.dk Årsberetning 212 17. september 213 www.skive.dk 1 Indhold BORGMESTERENS FORORD... 2 PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 6 LEDELSENS ÅRSBERETNING...

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere