73 % af lønmodtagerne har normalt/altid parkeringsplads ved arbejdspladsen i Kbh.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "73 % af lønmodtagerne har normalt/altid parkeringsplads ved arbejdspladsen i Kbh."

Transkript

1 NOAH-Trafik Nørrebrogade København N Kbh. den 7. juni 2012 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Rådhus 1595 København V Vedrørende Handlingsplan for GRØN MOBILITET Hermed fremsendes kommentarer til Handlingsplan for GRØN MOBILITET. Planen indeholder en masse gode ord og tanker, intentioner og initiativer. Vi bliver dog nødt til at påpege nogle forhold, der på afgørende måde undergraver de gode intentioner. Voldsomme krav fra Københavns Kommune om parkeringspladser også til pendlere - undergraver visionerne om miljø og grøn mobilitet. Det samme gør en ny udvandet målsætning om fordeling af trafik på trafikarterne Et af de allerstørste problemer er de mange private pendlerparkeringspladser, der allerede nu er i København, samt de mange som fortsat kræves ved nybyggeri. 73 % af lønmodtagerne har normalt/altid parkeringsplads ved arbejdspladsen i Kbh. Vi har indhentet oplysninger fra Transportvaneundersøgelsen, der viser, at 73 % af lønmodtagere, der pendler til centralkommunerne, København og Frederiksberg normalt/altid har adgang til parkeringsplads ved deres arbejdsplads. Det er ødelæggende for ønsket om en bæredygtig trafikudvikling. De allerfleste af de lønmodtagere, der ikke har parkeringsplads, må formodes at bruge andre transportmidler. Adgang til parkering for parkering ved arbejdsplads, fordelt på arbejdskommunen, for lønmodtagere i 2011 Arbejdskommune Adgang til parkering ved arbejdsplads Procentfordeling København eller Frederiksberg Normalt/altid plads 73 København eller Frederiksberg Sjældent/aldrig plads 27 Kilde: Transportvaneundersøgelsen.

2 Lønmodtagere, der bor i København eller Frederiksberg og arbejder i andre kommuner, bliver også stimuleret kraftigt til at benytte bil, idet 81 % normalt/altid har parkeringsplads ved deres arbejdsplads. Det er naturligvis ikke Københavns kommunes ansvar, men det forklarer den store udpendling i bil. Den pendling er tilmed ud af byen, hvor presset på den kollektive trafik er mindre og der derfor er plads til flere ekstra passagerer. Adgang til parkering ved arbejdsplads, fordelt på respondentens bopælskommune, for lønmodtagere i 2011 Bopælskommune Adgang til parkering ved arbejdsplads Procentfordeling København eller Frederiksberg Normalt/altid plads 81 København eller Frederiksberg Sjældent/aldrig plads 19 Kilde: Transportvaneundersøgelsen. Pendlerne både i København og i andre kommuner kan normalt benytte parkeringspladserne ved arbejdspladsen uden betaling eller for symbolsk betaling og værdien beskattes end ikke. En fri eller billig parkeringsplads er en så kraftig lokkemad og så vanedannende, at det er svært at få disse pendlere til at undlade at tage bilen med på arbejde. NOAH-Trafik har derfor overfor Folketinget foreslået, at fri eller billig pendlerparkering skal beskattes med markedsværdien som fryns ligesom fri bil og fri telefon. Det vil være uhyre effektivt i retning af at få folk til at overveje om de kan pendle uden bil. Se henvendelsen her: Vi er klar over, at det med beskatning ikke er noget kommunen kan beslutte, men man kan arbejde for det overfor Folketinget. Som det kan ses af skemaet nedenfor, er der dagligt omkring personer, som pendler til København i bil. En beskeden del er disse bilister er handicappede. Resten må formodes at være raske og rørige således, at de må kunne pendle på anden og mere bæredygtig måde. Kilde:Transportvaneundersøgelsen og Københavns Kommune. Fra god til verdens bedste, Københavns cykelstrategi

3 Handlingsplan for grøn mobilitet Kommentar Vi er enige i, at parkeringspolitikken er et effektivt redskab til at påvirke brugen af bil i byen. Vi synes derfor, at det er ekstra ærgerligt at Københavns kommune med sine voldsomme, og nu tilmed forøgede krav om private parkeringspladser - også til pendlere stimulerer til brug af bil i urimeligt omfang. Det er også uforståeligt, at kommunen tilmed vil udvide antallet af offentlige p-pladser med Dertil kommer alle de nye private p-pladser. I Kommuneplan 2011 er parkeringsnormerne ændret således, at det, der i Kommuneplan 2009 var det absolutte maksimale antal p-pladser, nu er en ønsket parkeringsdækning, som anført i citatet til venstre. Se parkeringsnormer i Kommuneplan 2009 og Kommuneplan 2011 nedenfor. Parkering skaber trafik. Det er en gammel samdhed. Vi vil i denne forbindelse citere den verdenskendte danske arkitekt og ekspert i moderne miljøvenlige byplanlægning og byrum Jan Gehl: Jan Gehl, arkitekt og byplanlægger: Når der bygges boliger i fremtidens København skal vi klart markere, at så er der ikke plads til biler. Der skal kun være plads til delebiler. Erhverv skal ligge tæt på stationer og metro og skal ikke have p-pladser. Citat fra Den tænkende storby, Københavns Kommune, Kommuneplanstrategi 2007, s. 11 Desværre har denne melding fra Jan Gehl ikke haft indflydelse på parkeringsnormerne i Kommuneplan Ifølge Kommuneplan 2011 kræver kommunen, i forbindelse med nybyggeri eller ombygninger af eksisterende bebyggelse, at der etableres parkeringspladser i henhold til bestemmelserne i denne tabel:

4 Selv ved stationsnær beliggenhed af erhverv kræves efter tabellen masser af pendlerparkeringspladser. Man fremhæver ellers ofte, at kommuneplanens parkeringsnormer understøtter stationsnærhedsprincippet. Det er kun tilfældet i yderst begrænset omfang. Desværre er de nye parkeringsnormer lanngt mindre miljøvenlige end dem der var gældende i Kommuneplan Selve tallene er de samme, men i stedet for HØJST i Kommuneplan 2009, står der nu i Kommuneplan 2011 I STØRRELSESORDEN OG HØJST. Det er af afgørende betydning, idet man lægger en norm, der svarer til det højeste antal parkeringspladser man må bygge. Det er nu, som citatet ovenfor fra Handlingsplan for grøn mobilitet, viser blevet en ønsket parkeringsdækning. Det giver en meget stor forskel. Nedenfor er gengivet de parkeringsnormer, som var gældende i Kommuneplan 2009:

5 Vi vil derfor indtrængende anmode om, at man i praksis nedsætter kravet til under maksimum i de konkrete sager og i forbindelse med næste revision af kommuneplanen ændrer normerne i retning af, kun at tillade langt færre pendlerparkeringspladser. Hvis Københavns Kommune fortsætter med at stille så voldsomme krav om pendlerparkering ved nybyggeri, undergraves alle de pæne tanker og ord om en mere miljøvenlig by med renere luft, bæredygtig trafik og mindre CO2-udslip. Der skal naturligvis være parkeringspladser for handicappede bilister og servicetrafik, men til det formål vil det være rigeligt, hvis man maksimalt tillod 1 p-plads pr. 350 etagemeter. Man opnår ikke en bæredygtig by ved at stimulere pendlere til at fravælge cykel og kollektive transportmidler. 1 parkeringsplads pr. 150 m 2 (jfr. skemaerne ovenfor) indebærer en parkeringsplads for hver 3-4 ansatte. Det er alt for mange og 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 for C (boliger og serviceerhverv) og S (serviceerhverv) i Øvrige områder og ved blandet erhverv, industri, havneformål, tekniske anlæg og offentlige formål i hele byen, er naturligvis endnu værre, hvis man vil forbedre bymiljøet. Disse normer vil give alt for megen biltrafik både lokalt, i resten af byen og på indfaldsvejene. Oslo og Trondheim fører en aktiv politik på dette område. Parkeringsdækningen i Oslo og Trondheim er blandt de laveste i større byer i Norden, med henholdsvis 0,11 og 0,14 parkeringspladser pr. arbejdsplads i byen. Det svarer til hhv. 9 og 7 arbejdspladser pr. parkeringsplads. Man kan også finde inspiration i disse normer fra Holland. Kilde: Styring af erhvervslokalisering og omdannelse af ældre erhvervsområder. Instrumenter, erfaringer og eksempler fra Holland, Frankrig, England og Tyskland. Forfattere Peter Hartoft-Nielsen og John Nousiainen. Udgiver: Skov & Landskab.

6 Mange pendlerparkeringspladser giver naturligvis megen bilpendling. Samtidig er netop pendling den trafik, der er nemmest at håndtere med kollektive transportmidler. Man må også huske på hvordan sammensætningen af den motoriserede trafik er i København. Det er primært personbiler, der kører på gaderne i København og de fylder meget og forsinker andre trafikanter og deres mængde styrer i de fleste tilfælde signalreguleringen. Privatbiler kører 76 % af de motoriserede kilometer. Dertil kommer, at en ukendt del af varevognene (på gule eller gulhvide plader) der står for 18,3 % af kørslen, også primært er persontransport. Det er fordi disse biler er billigere at købe. Helt grotesk er det, at bilpendlingen - med normalt kun én person i hver bil i den grad ødelægger fremkommeligheden for bustrafikken. Buspassagererne er de store tabere. De kommer sjældent frem med mere end 6-8 km/timen, når man medregner gangtid, ventetid og skiftetid.

7 Her en tabel, der viser, at bilerne er næsten tomme i myldretiden: Trængsel er ikke kun et motorvejsfænomen. Den præger i endnu højere grad trafikken på de københavnske veje. Alene A-buspassagerernes forsinkelser svarer til op mod 60 procent af bilisternes samlede forsinkelser på alle motorveje omkring hele København. Kilde: HUR Årsberetning Det er formentlig blevet endnu værre siden denne analyse blev foretaget og man må huske på, at disse forsinkelser der er i forhold til køreplanen - kommer oveni en køreplan, der er fastlagt ud fra den langsomme fremkommelighed bestemt af biltrafikken. Dertil skal også lægges forsinkelser på alle andre busruter end A-busserne. Bilisternes forsinkelser på motorveje er derimod sammenlignet med højst tilladte hastighed på strækningen. Trods forsinkelser kommer bilister altså mange gange hurtigere frem end buspassagererne, der normalt tilmed også har vente- og skiftetid. Parkering på gader Københavns kommune har så nogenlunde fået styr på gadeparkeringen i de centrale bykvarterer i takt med indførelse af betalingsordninger. Ordningen burde dog udvides til større områder af byen. Der er dog alt for mange parkeringspladser, og takstpolitikken fastlægges ikke for at begrænse bilkørslen, men for at sikre flow i benyttelsen af parkeringspladserne. Dette flow betyder

8 megen kørsel, forurening og CO2 udslip ved brug af parkeringspladserne, sammenlignet med brug af andre transportmidler. At der skal være offentlige parkeringspladser til handicappede bilister, vare- og servicekørsel siger sig selv, men det bør ikke være så tillokkende som i dag at vælge bil til andre formål i de centrale bykvarterer. Da man kun skal betale for den tid man parkerer - uden nogen minimumstakst på f.eks. en time - er betalingen ikke særlig afskrækkende. Nu har man tilmed lavet gratis korttidspladser i City og planlægger endnu flere. Parkering på private arealer Når det gælder pendlerparkering ved arbejdspladser er der på ingen måde styr på situationen. Der er gennem årtier bygget titusinder og atter titusinder af nye pendlerparkeringspladser i Københavns kommune. Disse parkeringspladser er en afgørende forudsætning for den voldsomme vækst i biltrafikken, som har fundet sted i København og til og fra byen. Der findes ikke i kommunen nogen samlet oversigt over, hvor mange ekstra private parkeringspladser, der er kommet i København de seneste årtier. Man har heller ikke et samlet overblik over, hvor mange der er under anlæg, og hvor mange der er krævet i forbindelse med planlagte byggerier. Der er dog et enkelt alarmerende tal for udviklingen i antallet af pendlerparkeringspladser fra ca til 2002, men det omfatter kun nye større erhvervsbyggerier i nævnte periode. Der er kommet over ekstra parkeringspladser: I forbindelse med de sidste 10 års større erhvervsbyggerier i København, bl.a. i havneområderne er der således anlagt over parkeringspladser på privat grund eller parkeringskældre. Kilde: Københavns Kommune: Trafik- og miljøplan Status og hovedproblemer NOAH-Trafik har gennem mange år forgæves forsøgt at få en oversigt over alle private parkeringspladser ved arbejdspladser i København. Københavns Kommune har undskyldt sig med, at man ikke havde ressourcer til at lave en sådan oversigt. Den 9. november 2001 sendte NOAH-Trafik derfor en henvendelse (gengivet som bilag 1) til Københavns Kommune og HUR med en liste over de nyligt anlagte eller planlagte parkeringspladser i Københavns Kommune, som vi havde kendskab til. Oversigten viser det omtrentlige antal parkeringspladser, der var anlagt de seneste år, var under anlæg eller mulige ifølge lokalplan. Det drejede sig om ca i Indre by og mere end i det øvrige København. Samlet antal altså over Brevet gav anledning til en større artikel i JP København og en unavngiven repræsentant for København Kommune tilkendegav, at det nok havde sin rigtighed, set i et perspektiv på år. Eftersom der nu er gået 11 år siden denne udtalelse, vil vi hermed anmode om oplysninger om hvordan det er gået med hver af de nævnte projekter og antallet af parkeringspladser. Vi vil

9 naturligvis også gerne have suppleret listen med andre byggerier/projekter som er realiseret, planlagt eller under planlægning Vi afventer med spænding svar om, hvad der er sket i nævnte sager, hvad angår nye parkeringspladser. Byudviklingsområder Nordhavnsområdet fremhæves nævnes ofte som en fremtidig bæredygtig bydel. Man skulle så forvente, at kravene om parkeringspladser var stærkt reduceret for at gøre det nemmere at opfylde målsætningen om bæredygtighed. Det er desværre ikke tilfældet. Der er masser af trafikskabende parkeringsanlæg på vej i Nordhavnen. Alene i lokalplan for Århusgadekvarteret og rammerne for Indre Nordhavn midt gives der grønt lys for anlæg af nye parkeringspladser. Så mange ekstra parkeringspladser vil betyde en voldsom ekstra trafik. De vil også være meget dyre. I p-huse/p-kældre vil de formentlig koste mellem millioner og millioner kr. at anlægge. Tænk hvis de kommende bygherrer i stedet blev pålagt at betale pengene til bæredygtige kollektive trafikløsninger. Reduceret bilkørsel til en virksomhed burde også forbedre det image virksomheder gerne ved have ved at satse på grønt byggeri. Københavns kommune vurderer, at alene en udbygning med etagemeter i dette område forventes at betyde en stigning af biler på Sundkrogsgade fra til biler per hverdagsdøgn. Store brede veje, som Nordhavnsvejen, der er under anlæg, og masser af p-pladser indbærer, at man lokker de ansatte til at benytte bil til pendling i stedet for at benytte den kollektive trafik og cykler. Vi synes i øvrigt ikke, at man skal bygge metro til Nordhavnen, men i stedet bygge et letbanesystem. Vi synes generelt, at Ringmetroen skal være den sidste metro. I stedet skal man satse på letbaner, der giver meget mere miljøvenlig trafik for pengene. Fra målsætning om fordeling af den samlede trafik til fordeling af væksten Der er desværre sket en alvorlig udhuling af miljømålsætningen. Sådan var målsætningen i Kommuneplan 2009: Kommuneplan 2009: Det er målet at videreudvikle den bæredygtige fordeling på transportmidler yderligere, således at mindst en tredjedel af det samlede antal ture i byen er cykelture, mindst en tredjedel af turene er med den kollektive trafik, og højst en tredjedel af turene er bilture. I Handlingsplan for grøn mobilitet angives denne trafikfordeling kun som en overordnet vision, mens Kommuneplan 2009, som nævnt havde denne trafikfordeling som en konkret målsætning.

10 Kilde. Handlingsplan for Grøn Mobilitet. Kommuneplan 2011 har nu en målsætning om, at det kun er hovedparten af VÆKSTEN i persontrafikken, der skal ske med grønne transportmidler. Det er et voldsomt tilbageslag i forhold til Kommuneplan 2009, der er langt mere miljøvenlig, idet det skulle være mindst 2/3 af den samlede trafik, der skulle være miljøvenlig. Sådan er målsætningen i Kommuneplan 2011: Mål i Kommuneplan 2011: At hovedparten af væksten i den samlede persontrafik (mindst 2/3 målt som antal personture) sker med grønne transportmidler, det vil sige gang, cykel og kollektiv trafik Arealbehov Vi er kede af, at Københavns kommune ikke klart illustrerer fordelene ved miljøvenlige transportmidler hvad angår arealforbrug. Derfor denne graf:

11 Nej til en havnetunnel/ østlig omfartsvej Vi er kede af at planerne om en østlig omfartsvej stadig er på banen. Kilde: Handlingsplan for grøn mobilitet En sådan ny vejforbindelse vil undergrave alle de pæne miljøintentioner, idet den vil være en trafikgenerator, der vil gøre det ekstremt attraktivt og hurtigt at bruge privatbil frem for andre transportmidler. Det, at man kan slippe for nogen lastbiltrafik, kan ikke opveje alle de negative konsekvenser af en sådan ekstra stor vej. I artikel i Ingeniøren 27. september 1996 Havnetunnelen bør opgives (se den her ), af en af vore førende byplanlæggere Peter Hartoft-Nielsen indleder han med dette citat af tidligere EU-miljøkommissær og overborgmester i København Ritt Bjerregaard: Hvis man vil den miljøvenlige udvikling skal man ikke samtidig undergrave en sådan med miljøødelæggende tiltag som en havnetunnel eller østlig omfartsvej. Det var kommentarer til dele af planen. Vi vil i denne omgang begrænse om til dette. Med venlig hilsen Ivan Lund Pedersen BILAG 1: Brev af 9. november 2001 fra NOAH-Trafik til BR og HUR 2Bi Hovedforslag 2025 Ændring 0

12 NOAH-TRAFIK Nørrebrogade 39, 1. tv DK 2200 København N Tlf.: Fax: Hjemmeside:www.noah.dk/trafik København den 9. November 2001 Til Københavns Borgerrepræsentation og Hovedstadens Udviklingsråd Københavns kommunes nægter at rykke ud med tal for nye private parkeringspladser man siger at det har man ikke ressourcer til. NOAH har derfor måttet foretage en analyse der viser at antallet af parkeringspladser primært til pendlere - vil stige med op til pladser indenfor en årrække. Til sammenligning kører der ca privatbiler over kommunegrænsen mod København i "spidstimen". Antallet af parkeringspladser er af afgørende betydning for hvor megen bilkørsel der kommer, da hver parkeringsplads ofte benyttes 6 gange i døgnet. Københavns kommunes krav om masser af p-pladser ved nybyggeri er udtryk for forældet byplanlægning og en bombe under byens miljø. NOAH har gennem flere år forsøgt at få trafikborgmester Søren Pind (V) og hans forgænger Bente Frost (V) til at udarbejde en oversigt over antallet af nye parkeringspladser, som er kommet til de senere år samt hvor mange der er under bygning og krævet i vedtagne lokalplaner eller forslag til lokalplaner. Kommunen har gang på gang nægtet at lave en sådan oversigt. Det har man ikke ressourcer til siger man. Vi finder det dybt uansvarligt at kommunen ikke har villet bidrage med disse tal, som er af afgørende betydning for trafikpolitikken. Københavns Borgerrepræsentation besluttede i januar 1997, at biltrafikniveauet i København ikke måtte overstige 1996-niveauet. Siden da er trafikken steget med ca. 12 %. Kommunen gør ingenting for at efterleve nævnte beslutning. Tværtimod undergraver man målsætningen ved at kræve et stort antal nye parkeringspladser ved nybyggeri. Derved stimuleres bilbrug i unødig grad. I moderne byplanlægning erkendes det, at et yderst effektivt middel til fredeliggørelse af byer er at undlade at bygge mange parkeringspladser. København er derfor håbløst bagefter, selvom man tilmed har udnævnt sig til Europas Miljøhovedstad. Kommunen kræver næsten altid 1 parkeringsplads for hver 100 etagemeter nybyggeri. Det er helt meningsløst, idet pendlere derved opfordres til at tage bilen med på arbejde. I tætte bykvarterer i Holland tillader man ofte kun 1 parkeringsplads for hver 250 kvadratmeter etageareal. Vi foreslår at der kun tillades en parkeringsplads pr. 350 kvadratmeter når der er anvendelige kollektive trafikforbindelser. NOAH har i mangel af vilje fra København kommunes side selv måttet lave et oversigt. Da vi ikke har kommunens ressourcer er oversigten ikke komplet og der kan være enkelte fejl i datagrundlaget. Der

13 kan imidlertid ikke være tvivl om hovedtendensen. Her er oversigten over nyligt anlagte eller planlagte parkeringspladser opgjort efter placering i Indre By / i øvrige dele af Københavns Kommune. Forøgelse af antallet af parkeringspladser i Indre by (inden for søerne): Antal nye parkeringspladser, som er planlagt/besluttet/overvejet Glyptoteksgården, domicil m kontor og m lejligheder Kommunehospitalet 325 Kvæsthusbroen 500 Turbinegrunden 200 I alt: Forøgelse af antallet af parkeringspladser i det øvrige København: Antal parkeringspladser, som er anlagt/planlagt/besluttet/overvejet "Ny Tøjhus", m 2 nybyggeri "Holmen II" lokalplan nr m Christianshavn syd for Torvegade, Unibank m.v 830 Ny Amager Strandpark Islands Brygge syd, op til m 2 boliger og serviceerhverv Bellacenter II, m Rica Hotels ASA, Vejlands Allé m Færgehavn Nord,

14 m 2 erhvervsbyggeri Parkeringshus ved Blågårdsgade/Ågade 200 Kalkbrænderihavnen, m 2 kontor 280 Tuborg nord, m 2 kontor 400 Østerbro (Østerbrogade/Jagtvej), m Østbanegade op til m 2 kontor 85 Nordisk Fjer, m 2 kontor 140 Sønderfrihavn, m 2 kontor 500 Amerikakaj, m 2 ejerboliger 55 Amerikakaj, m 2 kontorer 65 Amerikakaj, etape II, Domicilbyggeri, m 2 64 Langelinie, m 2 kontorer 250 Kanonbådskurene, m 2 kontorer 125 Amager Boulevard, kvadratmeter kontor 105 Fisketorvet Havnestad, Islands Brygge, m Havneholmen, m 2 kontor/bolig Strandlodsvej, m 2 butik/kontor 80 Teglværkshavnen, 50 boliger 50

15 Østre Teglgade, m 2 kontor 320 Teglholmen, kvadratmeter kontor 700 Teglholmen, erhvervsbyggeri kvadratmeter 75 Sluseholmen, kvadratmeter boliger/kontor/hotel 900 Islands Brygge, m 2 erhverv. 80 Sydhavn Plads m 2 kontor 85 Teglholmsgade, m 2 kontor 400 Borgmestergården, Sydhavnen, m 2 erhverv. 110 Frederikskaj, m 2 erhverv 220 Sjællandsbroen, m 2 kontor. 66 Scanpark, Valby, kvadratmeter kontor 90 Gl. Køge Landevej, m 2 kontor/industri 60 DGI-byen 220 Dansk Ingeniørforening (Kalvebod brygge) 92 Marriott Hotel og Nykredit på Kalvebod brygge 417 Sagabyggeriet, Vesterbrogade 200 Comfort House City, m 2 = 70 ejerboliger 74 Livjægergade m 2 kontor/bolig 45 Rejsbyhus m 2 kontor / erhverv 83 Domicilbyggeri, Amager Strandvej m 2 650

16 Scanpark m 2 Kontor "Ørestad Nord", Danmarks Radio, m.v. op til m 2 til undervisning, kulturelle formål, boliger og serviceerhverv Ørestad City m 2 kontor 310 Ørestad 8/18/ m 2 kontor 400 Ørestadhuse, m 2 kontor. 270 Fields, Ørestaden m KLP m 2 kontor 540 KLP m 2 kontor 500 Gl. Køge Landevej, m 2 kontor/ m butik 20 Center v. Vanløse St. 100 I alt: Denne oversigt viser det omtrentlige antal parkeringspladser der er anlagt de seneste år, under anlæg eller på anden måde undervejs. Det drejer sig om ca i Indre by og mere end i det øvrige København. Samlet antal er altså over Kørsel til/fra disse parkeringspladser vil give endnu mere kaos og miljøbelastning i København. Bustrafikken er i forvejen stærkt forringet på grund af de mange biler. NOAH-TRAFIK opfordrer København Kommune til at tage alle de lokalplansager op igen hvor parkeringspladserne endnu ikke er bygget. Parkeringskravene må ændres for at undgå yderligere miljøbelastning. Der skal sættes en lavt loft over hvor mange der må bygges. Vi foreslår, at der ikke må bygges mere end 1 parkeringsplads for hver 350 kvadratmeter nyt erhvervsbyggeri. Der skal naturligvis være parkeringspladser til handicappede bilister og vare/last/servicetrafik. Samtidig må kommunen sætte alle sejl ind for at få den kollektive trafik udbygget og herunder stoppe HUR s planer om omfattende nedskæringer af bustrafikken når Metroen åbner.

17 Med venlig hilsen NOAH-TRAFIK V / Ivan Lund Pedersen l

Vedrørende: Forslag til Københavns Kommune, Kommuneplan 2015

Vedrørende: Forslag til Københavns Kommune, Kommuneplan 2015 Vedrørende: Forslag til Københavns Kommune, Kommuneplan 2015 København den 13. oktober 2015 Tak for muligheden for at kommentere forslaget. NOAH-Trafik vil især beskæftige os med en del af de trafikale

Læs mere

Vedr: Århusgadekvarteret i Nordhavn. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Ingen udsigt til Nordhavn som en bæredygtig bydel, hvad trafik angår.

Vedr: Århusgadekvarteret i Nordhavn. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Ingen udsigt til Nordhavn som en bæredygtig bydel, hvad trafik angår. Kbh. den 30. september 2011 Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postboks 447 1505 København V Vedr: Århusgadekvarteret i Nordhavn. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan Rådet for Bæredygtig

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Vedrørende: Den sammenhængende by. Forslag til kommuneplanstrategi for København 2014

Vedrørende: Den sammenhængende by. Forslag til kommuneplanstrategi for København 2014 NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København den 12. oktober 2014 Vedrørende: Den sammenhængende by. Forslag til kommuneplanstrategi for København 2014 NOAH-Trafik

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge-, Plan og Miljøafdelingen Frederiksberg Rådhus 2000 Frederiksberg. Vedrørende: Frederiksbergstrategien 2011

Frederiksberg Kommune Bygge-, Plan og Miljøafdelingen Frederiksberg Rådhus 2000 Frederiksberg. Vedrørende: Frederiksbergstrategien 2011 Frederiksberg den 17. januar 2012 Frederiksberg Kommune Bygge-, Plan og Miljøafdelingen Frederiksberg Rådhus 2000 Frederiksberg Vedrørende: Frederiksbergstrategien 2011 Vi er glade for at Frederiksberg

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Åbent brev til Trafikminister Flemming Hansen og Folketingets Trafikudvalg

Åbent brev til Trafikminister Flemming Hansen og Folketingets Trafikudvalg Miljøbevægelsen NOAH Nørrebrogade 39 2200 København N Tlf. 35361212 Fax. 35361217 noah@noah.dk www.noah.dk København den 20. februar 2007. Åbent brev til Trafikminister Flemming Hansen og Folketingets

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE TØF 21.4.08 UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE METROEN ØGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 255.000 BUS 281.000 METRO BIL CYK 2002 2005 KOLLEKTIV TRAFIK

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

I Kommissoriet for VVM-undersøgelsen var anført, at der også skulle udarbejdes samfundsøkonomiske analyser af udvalgte løsningsforslag.

I Kommissoriet for VVM-undersøgelsen var anført, at der også skulle udarbejdes samfundsøkonomiske analyser af udvalgte løsningsforslag. NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N noahtrafik@noah.dk København den 27. august 2016 Vejdirektoratet Københavns Borgerrepræsentation Folketingets partier Vedrørende Nordhavnstunnel, VVM- redegørelse

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København den 2. december 2012 Åbent brev til Københavns Borgerrepræsentation og Folketinget Vedrørende diskussionerne

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 81 af 21. juni 2007) ændres hovedstrukturens retningslinier for byudviklingspolitik, for rækkefølge for byudvikling

Læs mere

Parkeringspolitik i Ørestad - En ny måde at regulere parkering på

Parkeringspolitik i Ørestad - En ny måde at regulere parkering på Parkeringspolitik i Ørestad - En ny måde at regulere parkering på Juni 2002 Johan Nielsen Transportrådet Arbejdsnotat nr. 02-03 Transportrådet, Chr. IX's Gade 7, 4., 1111 Købehavn K. Tlf. 33 93 37 38 Fax

Læs mere

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter KOMMUNEPLAN 2015 SCENARIE 2.MIN. KP 15 flytter områder fra planperiodens 2. del til efter planperioden som perspektivområder. Kortgrundlag: Kommuneplan 11 1. del af planperioden 2. del af planperioden

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Byudvikling og trafik 18. juni 2011 Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Side 2 Kommunens overordnede trafikpolitik: 3/3 Let at huske svær at udføre Minimum 1/3 cykel trafik Minimum 1/3 kollektiv

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Planlægningens dilemmaer

Planlægningens dilemmaer Planlægningens dilemmaer Indlæg fra det danske udvalg Transport i byer Bergen, oktober 2010 www.nvfnorden.org September 2010 Planlægningens dilemmaer Planlæggere står ofte i dilemmaer, hvor forskellige

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr.

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr. BILAG 1 Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008 Sagsnr. 2007-112334 Dokumentnr. 2008-302699 Kommuneplan 2005 - rammerne for lokalplanlægningen

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08 Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen Regeringens pejlemærke Transportsektorens CO 2 udslip skal

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Betalingsring En ekspertvurdering

Betalingsring En ekspertvurdering Betalingsring En ekspertvurdering Ingeniørforeningen 2012 Betalingsring En ekspertvurdering 2 Betalingsring En ekspertvurdering 3 Betalingsring En ekspertvurdering Resume Ingeniørforeningens kortlægning

Læs mere

Byplanlægning. Indhold

Byplanlægning. Indhold Byplanlægning Planlægningen af vore byer er med til at skabe de rammer, der gives for trafikken. Virkningerne af byplanlægning på cykeltrafikkens omfang er imidlertid små, hvis ikke cykeltrafikkens vilkår

Læs mere

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Fingerplan 2007 og stationsnær lokalisering Jan Engell Arkitekt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet Region Skåne, Malmö, 29. februar 2008

Læs mere

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TØF KONFERENCE 8. MARTS 2004 TRAFIKKENS ORGANISERING I KØBENHAVN Søren Elle, trafikplanlægger, Københavns Kommune OVERORDNET MÅLSÆTNING EN STÆRK, KONKURRENCEDYGTIG REGION MED EN

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9 Høje Taastrup C Bilag 1 Parkering 2016.08.14 Emne: Parkering Sideantal: 9 600M -250-150 -72-77 - 742-385 - 119 Stationsnærhed Nyt byggeri P-hus Mulig placering af p-hus Nedlagt parkering 2 1:4000 0m 50m

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE FEBRUAR 2014 Forudgående høring om VVM-redegørelse for nye boligøer og kanaler på Enghave Brygge BYUDVIKLING PÅ ENGHAVE BRYGGE Det aktuelle projekt med boligøer og kanaler

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 15-06-2015 Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015 lov

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Bæredygtig trafikplan for Hovedstadsregionen Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Miljøstrategisk årsmøde, 5. december 2016 Karl Vogt Nielsen, rådgiver for Enhedslistens Folketingsgruppe

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Letbaner i København - 2005

Letbaner i København - 2005 Letbaner i København - 2005 Helge Bay Morten Engelbrecht Moderne sporveje i København Århus d. 12.09.2005 Copyright Hvem er? består af en gruppe trafikfolk med forskellig baggrund Formålet er at udbrede

Læs mere

Ejendom og arealer til salg

Ejendom og arealer til salg PostNord AB Ejendom og arealer til salg Allerød Kommune 50 meter fra Allerød St. 30 min. fra København City Allerød Kommune og PostNord Real Estate udbyder i fællesskab attraktiv ejendom og areal til bebyggelse

Læs mere

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 Bilag 6 Fjernkøling i Nordhavnen Maj 2014 Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 I henhold til lov om kommunal fjernkøling skal Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skoler i Sydhavn og Ørestad

Skoler i Sydhavn og Ørestad Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Skoler i Sydhavn og Ørestad Dette notat indeholder de senest kendte bolig- og befolkningsprognoser fra Økonomiforvaltningen fra juni 2006 for henholdsvis Sydhavn og

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Kommuneplanstrategi 2014

Kommuneplanstrategi 2014 Danielsen Architecture 2014.10.08 Sag nr. 694-00 TI Kommuneplanstrategi 2014 Ønske om anvendelsesændring og udnyttelsesgrad af Kommuneplanramme nr. 832, Kongens Enghave, Kommuneplan 2011 Hermed fremsættes

Læs mere

Regionplantillæg. TV-byens fremtidige anvendelse. Retningslinier og redegørelse

Regionplantillæg. TV-byens fremtidige anvendelse. Retningslinier og redegørelse Regionplantillæg TV-byens fremtidige anvendelse Retningslinier og redegørelse Januar 2004 TV-byens fremtidige anvendelse Retningslinier og redegørelse Regionplantillæg til Regionplan 2001 for Hovedstadsregionen

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Metro eller letbane. Nina Kampmann Vicedriftsdirektør Ørestadsselskabet

Metro eller letbane. Nina Kampmann Vicedriftsdirektør Ørestadsselskabet Metro eller letbane Nina Kampmann Vicedriftsdirektør Ørestadsselskabet Hvad er det for en Metro København har i dag? Etape 1 og 2 er ibrugtaget 2002 og 2003 Etape 3 er under anlæg Metroens linieføring

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

NOTAT. Trængselskommissionen. Henvendelser til Trængselskommissionen

NOTAT. Trængselskommissionen. Henvendelser til Trængselskommissionen NOTAT Dato J.nr. Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Henvendelser til Trængselskommissionen www.trængselskommissionen.dk Afsender dato Id nummer Vibeke Storm Rasmussen og Otto

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold.

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. september 2015 Login mohou/jap Notat Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Dette notat redegør for planlægningsmæssige forhold

Læs mere

De seneste dage vælter det frem med allehånde natur- og miljøødelæggende vejkrav.

De seneste dage vælter det frem med allehånde natur- og miljøødelæggende vejkrav. NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 8. februar 2014 Til redaktionen Flere motorveje f.eks. i Nordsjælland - vil forringe miljøet, undergrave

Læs mere

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder:

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder: Bybanesystemer, erfaringer fra udlandet af civ.ing. Bent Jacobsen og civ. ing., Ph.D. Jan Kragerup RAMBØLL, Bredevej 2, DK-2830 Virum, tel. 45 98 60 00, fax 45 98 67 00 0. Resumé I bestræbelserne på at

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk 20. maj 2008 DN PGPAK 08002-004 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Bemærkninger

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg - Høringssvar: handlingsplan for grøn mobilitet

Amager Øst Lokaludvalg - Høringssvar: handlingsplan for grøn mobilitet Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Amager Øst Lokaludvalg Kvarterhuset lok. 417 Jemtelandsgade 3 2300 København S Amager Øst Lokaludvalg - Høringssvar: handlingsplan for grøn mobilitet AØLU

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 04-08-2010 Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 Poul Sulkjær Chefplanlægger Teknik- & Miljø Københavns Kommune Københavns P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

VORES BY CARLSBERGBYGGERIET

VORES BY CARLSBERGBYGGERIET CARLSBERGBYGGERIET VORES BY Sammendrag af planer for området med kommentarer Udarbejdet af ABKBs bestyrelse (v/casper Petersen og Birgitte T. Henriksen, juli 2008) 15-07-2008/1-10 Indhold 1. Lokalplansområde...

Læs mere

Strategi for byernes erhverv

Strategi for byernes erhverv Strategi for byernes erhverv Dansk byplanlaboratorium og Erhvervsstyrelsen 1 Virksomhederne er forskellige og ligger mange steder i byerne De store og miljøbelastende industrier 2 Virksomhederne er forskellige

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

ARCHIMEDES projektet

ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet Aalborg er kendt som en af foregangsbyerne i Europa inden for miljø- og energirigtige løsninger på transportområdet. Med ARCHIMEDES projektet bliver denne placering

Læs mere

Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune

Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august 2011 Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Side 2 Kommunens overordnede trafikpolitik: 3/3 Let at huske svær at udføre Minimum 1/3

Læs mere

Byudvikling i Nordhavn

Byudvikling i Nordhavn Byudvikling i Nordhavn Ingvar Sejr Hansen Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen 12. oktober 2016 Masterplan for Nordhavn 33 Blå og grøn by Strukturplanen: Urbant tæt på Østerbro forlængelse af byen

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

MILJØMINISTERIET By- og Landskabsstyrelsen

MILJØMINISTERIET By- og Landskabsstyrelsen Hovedstadsområdet overordnet plankoordinering Hovedstadsområdet 1 storbyområde (Fingerbyen) med sammenhængende bolig- og arbejdsmarkeder 1,9 mio. mennesker 34 kommuner (tidl. 50) 2 regioner (28 + 6 kommuner)

Læs mere