73 % af lønmodtagerne har normalt/altid parkeringsplads ved arbejdspladsen i Kbh.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "73 % af lønmodtagerne har normalt/altid parkeringsplads ved arbejdspladsen i Kbh."

Transkript

1 NOAH-Trafik Nørrebrogade København N Kbh. den 7. juni 2012 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Rådhus 1595 København V Vedrørende Handlingsplan for GRØN MOBILITET Hermed fremsendes kommentarer til Handlingsplan for GRØN MOBILITET. Planen indeholder en masse gode ord og tanker, intentioner og initiativer. Vi bliver dog nødt til at påpege nogle forhold, der på afgørende måde undergraver de gode intentioner. Voldsomme krav fra Københavns Kommune om parkeringspladser også til pendlere - undergraver visionerne om miljø og grøn mobilitet. Det samme gør en ny udvandet målsætning om fordeling af trafik på trafikarterne Et af de allerstørste problemer er de mange private pendlerparkeringspladser, der allerede nu er i København, samt de mange som fortsat kræves ved nybyggeri. 73 % af lønmodtagerne har normalt/altid parkeringsplads ved arbejdspladsen i Kbh. Vi har indhentet oplysninger fra Transportvaneundersøgelsen, der viser, at 73 % af lønmodtagere, der pendler til centralkommunerne, København og Frederiksberg normalt/altid har adgang til parkeringsplads ved deres arbejdsplads. Det er ødelæggende for ønsket om en bæredygtig trafikudvikling. De allerfleste af de lønmodtagere, der ikke har parkeringsplads, må formodes at bruge andre transportmidler. Adgang til parkering for parkering ved arbejdsplads, fordelt på arbejdskommunen, for lønmodtagere i 2011 Arbejdskommune Adgang til parkering ved arbejdsplads Procentfordeling København eller Frederiksberg Normalt/altid plads 73 København eller Frederiksberg Sjældent/aldrig plads 27 Kilde: Transportvaneundersøgelsen.

2 Lønmodtagere, der bor i København eller Frederiksberg og arbejder i andre kommuner, bliver også stimuleret kraftigt til at benytte bil, idet 81 % normalt/altid har parkeringsplads ved deres arbejdsplads. Det er naturligvis ikke Københavns kommunes ansvar, men det forklarer den store udpendling i bil. Den pendling er tilmed ud af byen, hvor presset på den kollektive trafik er mindre og der derfor er plads til flere ekstra passagerer. Adgang til parkering ved arbejdsplads, fordelt på respondentens bopælskommune, for lønmodtagere i 2011 Bopælskommune Adgang til parkering ved arbejdsplads Procentfordeling København eller Frederiksberg Normalt/altid plads 81 København eller Frederiksberg Sjældent/aldrig plads 19 Kilde: Transportvaneundersøgelsen. Pendlerne både i København og i andre kommuner kan normalt benytte parkeringspladserne ved arbejdspladsen uden betaling eller for symbolsk betaling og værdien beskattes end ikke. En fri eller billig parkeringsplads er en så kraftig lokkemad og så vanedannende, at det er svært at få disse pendlere til at undlade at tage bilen med på arbejde. NOAH-Trafik har derfor overfor Folketinget foreslået, at fri eller billig pendlerparkering skal beskattes med markedsværdien som fryns ligesom fri bil og fri telefon. Det vil være uhyre effektivt i retning af at få folk til at overveje om de kan pendle uden bil. Se henvendelsen her: Vi er klar over, at det med beskatning ikke er noget kommunen kan beslutte, men man kan arbejde for det overfor Folketinget. Som det kan ses af skemaet nedenfor, er der dagligt omkring personer, som pendler til København i bil. En beskeden del er disse bilister er handicappede. Resten må formodes at være raske og rørige således, at de må kunne pendle på anden og mere bæredygtig måde. Kilde:Transportvaneundersøgelsen og Københavns Kommune. Fra god til verdens bedste, Københavns cykelstrategi

3 Handlingsplan for grøn mobilitet Kommentar Vi er enige i, at parkeringspolitikken er et effektivt redskab til at påvirke brugen af bil i byen. Vi synes derfor, at det er ekstra ærgerligt at Københavns kommune med sine voldsomme, og nu tilmed forøgede krav om private parkeringspladser - også til pendlere stimulerer til brug af bil i urimeligt omfang. Det er også uforståeligt, at kommunen tilmed vil udvide antallet af offentlige p-pladser med Dertil kommer alle de nye private p-pladser. I Kommuneplan 2011 er parkeringsnormerne ændret således, at det, der i Kommuneplan 2009 var det absolutte maksimale antal p-pladser, nu er en ønsket parkeringsdækning, som anført i citatet til venstre. Se parkeringsnormer i Kommuneplan 2009 og Kommuneplan 2011 nedenfor. Parkering skaber trafik. Det er en gammel samdhed. Vi vil i denne forbindelse citere den verdenskendte danske arkitekt og ekspert i moderne miljøvenlige byplanlægning og byrum Jan Gehl: Jan Gehl, arkitekt og byplanlægger: Når der bygges boliger i fremtidens København skal vi klart markere, at så er der ikke plads til biler. Der skal kun være plads til delebiler. Erhverv skal ligge tæt på stationer og metro og skal ikke have p-pladser. Citat fra Den tænkende storby, Københavns Kommune, Kommuneplanstrategi 2007, s. 11 Desværre har denne melding fra Jan Gehl ikke haft indflydelse på parkeringsnormerne i Kommuneplan Ifølge Kommuneplan 2011 kræver kommunen, i forbindelse med nybyggeri eller ombygninger af eksisterende bebyggelse, at der etableres parkeringspladser i henhold til bestemmelserne i denne tabel:

4 Selv ved stationsnær beliggenhed af erhverv kræves efter tabellen masser af pendlerparkeringspladser. Man fremhæver ellers ofte, at kommuneplanens parkeringsnormer understøtter stationsnærhedsprincippet. Det er kun tilfældet i yderst begrænset omfang. Desværre er de nye parkeringsnormer lanngt mindre miljøvenlige end dem der var gældende i Kommuneplan Selve tallene er de samme, men i stedet for HØJST i Kommuneplan 2009, står der nu i Kommuneplan 2011 I STØRRELSESORDEN OG HØJST. Det er af afgørende betydning, idet man lægger en norm, der svarer til det højeste antal parkeringspladser man må bygge. Det er nu, som citatet ovenfor fra Handlingsplan for grøn mobilitet, viser blevet en ønsket parkeringsdækning. Det giver en meget stor forskel. Nedenfor er gengivet de parkeringsnormer, som var gældende i Kommuneplan 2009:

5 Vi vil derfor indtrængende anmode om, at man i praksis nedsætter kravet til under maksimum i de konkrete sager og i forbindelse med næste revision af kommuneplanen ændrer normerne i retning af, kun at tillade langt færre pendlerparkeringspladser. Hvis Københavns Kommune fortsætter med at stille så voldsomme krav om pendlerparkering ved nybyggeri, undergraves alle de pæne tanker og ord om en mere miljøvenlig by med renere luft, bæredygtig trafik og mindre CO2-udslip. Der skal naturligvis være parkeringspladser for handicappede bilister og servicetrafik, men til det formål vil det være rigeligt, hvis man maksimalt tillod 1 p-plads pr. 350 etagemeter. Man opnår ikke en bæredygtig by ved at stimulere pendlere til at fravælge cykel og kollektive transportmidler. 1 parkeringsplads pr. 150 m 2 (jfr. skemaerne ovenfor) indebærer en parkeringsplads for hver 3-4 ansatte. Det er alt for mange og 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 for C (boliger og serviceerhverv) og S (serviceerhverv) i Øvrige områder og ved blandet erhverv, industri, havneformål, tekniske anlæg og offentlige formål i hele byen, er naturligvis endnu værre, hvis man vil forbedre bymiljøet. Disse normer vil give alt for megen biltrafik både lokalt, i resten af byen og på indfaldsvejene. Oslo og Trondheim fører en aktiv politik på dette område. Parkeringsdækningen i Oslo og Trondheim er blandt de laveste i større byer i Norden, med henholdsvis 0,11 og 0,14 parkeringspladser pr. arbejdsplads i byen. Det svarer til hhv. 9 og 7 arbejdspladser pr. parkeringsplads. Man kan også finde inspiration i disse normer fra Holland. Kilde: Styring af erhvervslokalisering og omdannelse af ældre erhvervsområder. Instrumenter, erfaringer og eksempler fra Holland, Frankrig, England og Tyskland. Forfattere Peter Hartoft-Nielsen og John Nousiainen. Udgiver: Skov & Landskab.

6 Mange pendlerparkeringspladser giver naturligvis megen bilpendling. Samtidig er netop pendling den trafik, der er nemmest at håndtere med kollektive transportmidler. Man må også huske på hvordan sammensætningen af den motoriserede trafik er i København. Det er primært personbiler, der kører på gaderne i København og de fylder meget og forsinker andre trafikanter og deres mængde styrer i de fleste tilfælde signalreguleringen. Privatbiler kører 76 % af de motoriserede kilometer. Dertil kommer, at en ukendt del af varevognene (på gule eller gulhvide plader) der står for 18,3 % af kørslen, også primært er persontransport. Det er fordi disse biler er billigere at købe. Helt grotesk er det, at bilpendlingen - med normalt kun én person i hver bil i den grad ødelægger fremkommeligheden for bustrafikken. Buspassagererne er de store tabere. De kommer sjældent frem med mere end 6-8 km/timen, når man medregner gangtid, ventetid og skiftetid.

7 Her en tabel, der viser, at bilerne er næsten tomme i myldretiden: Trængsel er ikke kun et motorvejsfænomen. Den præger i endnu højere grad trafikken på de københavnske veje. Alene A-buspassagerernes forsinkelser svarer til op mod 60 procent af bilisternes samlede forsinkelser på alle motorveje omkring hele København. Kilde: HUR Årsberetning Det er formentlig blevet endnu værre siden denne analyse blev foretaget og man må huske på, at disse forsinkelser der er i forhold til køreplanen - kommer oveni en køreplan, der er fastlagt ud fra den langsomme fremkommelighed bestemt af biltrafikken. Dertil skal også lægges forsinkelser på alle andre busruter end A-busserne. Bilisternes forsinkelser på motorveje er derimod sammenlignet med højst tilladte hastighed på strækningen. Trods forsinkelser kommer bilister altså mange gange hurtigere frem end buspassagererne, der normalt tilmed også har vente- og skiftetid. Parkering på gader Københavns kommune har så nogenlunde fået styr på gadeparkeringen i de centrale bykvarterer i takt med indførelse af betalingsordninger. Ordningen burde dog udvides til større områder af byen. Der er dog alt for mange parkeringspladser, og takstpolitikken fastlægges ikke for at begrænse bilkørslen, men for at sikre flow i benyttelsen af parkeringspladserne. Dette flow betyder

8 megen kørsel, forurening og CO2 udslip ved brug af parkeringspladserne, sammenlignet med brug af andre transportmidler. At der skal være offentlige parkeringspladser til handicappede bilister, vare- og servicekørsel siger sig selv, men det bør ikke være så tillokkende som i dag at vælge bil til andre formål i de centrale bykvarterer. Da man kun skal betale for den tid man parkerer - uden nogen minimumstakst på f.eks. en time - er betalingen ikke særlig afskrækkende. Nu har man tilmed lavet gratis korttidspladser i City og planlægger endnu flere. Parkering på private arealer Når det gælder pendlerparkering ved arbejdspladser er der på ingen måde styr på situationen. Der er gennem årtier bygget titusinder og atter titusinder af nye pendlerparkeringspladser i Københavns kommune. Disse parkeringspladser er en afgørende forudsætning for den voldsomme vækst i biltrafikken, som har fundet sted i København og til og fra byen. Der findes ikke i kommunen nogen samlet oversigt over, hvor mange ekstra private parkeringspladser, der er kommet i København de seneste årtier. Man har heller ikke et samlet overblik over, hvor mange der er under anlæg, og hvor mange der er krævet i forbindelse med planlagte byggerier. Der er dog et enkelt alarmerende tal for udviklingen i antallet af pendlerparkeringspladser fra ca til 2002, men det omfatter kun nye større erhvervsbyggerier i nævnte periode. Der er kommet over ekstra parkeringspladser: I forbindelse med de sidste 10 års større erhvervsbyggerier i København, bl.a. i havneområderne er der således anlagt over parkeringspladser på privat grund eller parkeringskældre. Kilde: Københavns Kommune: Trafik- og miljøplan Status og hovedproblemer NOAH-Trafik har gennem mange år forgæves forsøgt at få en oversigt over alle private parkeringspladser ved arbejdspladser i København. Københavns Kommune har undskyldt sig med, at man ikke havde ressourcer til at lave en sådan oversigt. Den 9. november 2001 sendte NOAH-Trafik derfor en henvendelse (gengivet som bilag 1) til Københavns Kommune og HUR med en liste over de nyligt anlagte eller planlagte parkeringspladser i Københavns Kommune, som vi havde kendskab til. Oversigten viser det omtrentlige antal parkeringspladser, der var anlagt de seneste år, var under anlæg eller mulige ifølge lokalplan. Det drejede sig om ca i Indre by og mere end i det øvrige København. Samlet antal altså over Brevet gav anledning til en større artikel i JP København og en unavngiven repræsentant for København Kommune tilkendegav, at det nok havde sin rigtighed, set i et perspektiv på år. Eftersom der nu er gået 11 år siden denne udtalelse, vil vi hermed anmode om oplysninger om hvordan det er gået med hver af de nævnte projekter og antallet af parkeringspladser. Vi vil

9 naturligvis også gerne have suppleret listen med andre byggerier/projekter som er realiseret, planlagt eller under planlægning Vi afventer med spænding svar om, hvad der er sket i nævnte sager, hvad angår nye parkeringspladser. Byudviklingsområder Nordhavnsområdet fremhæves nævnes ofte som en fremtidig bæredygtig bydel. Man skulle så forvente, at kravene om parkeringspladser var stærkt reduceret for at gøre det nemmere at opfylde målsætningen om bæredygtighed. Det er desværre ikke tilfældet. Der er masser af trafikskabende parkeringsanlæg på vej i Nordhavnen. Alene i lokalplan for Århusgadekvarteret og rammerne for Indre Nordhavn midt gives der grønt lys for anlæg af nye parkeringspladser. Så mange ekstra parkeringspladser vil betyde en voldsom ekstra trafik. De vil også være meget dyre. I p-huse/p-kældre vil de formentlig koste mellem millioner og millioner kr. at anlægge. Tænk hvis de kommende bygherrer i stedet blev pålagt at betale pengene til bæredygtige kollektive trafikløsninger. Reduceret bilkørsel til en virksomhed burde også forbedre det image virksomheder gerne ved have ved at satse på grønt byggeri. Københavns kommune vurderer, at alene en udbygning med etagemeter i dette område forventes at betyde en stigning af biler på Sundkrogsgade fra til biler per hverdagsdøgn. Store brede veje, som Nordhavnsvejen, der er under anlæg, og masser af p-pladser indbærer, at man lokker de ansatte til at benytte bil til pendling i stedet for at benytte den kollektive trafik og cykler. Vi synes i øvrigt ikke, at man skal bygge metro til Nordhavnen, men i stedet bygge et letbanesystem. Vi synes generelt, at Ringmetroen skal være den sidste metro. I stedet skal man satse på letbaner, der giver meget mere miljøvenlig trafik for pengene. Fra målsætning om fordeling af den samlede trafik til fordeling af væksten Der er desværre sket en alvorlig udhuling af miljømålsætningen. Sådan var målsætningen i Kommuneplan 2009: Kommuneplan 2009: Det er målet at videreudvikle den bæredygtige fordeling på transportmidler yderligere, således at mindst en tredjedel af det samlede antal ture i byen er cykelture, mindst en tredjedel af turene er med den kollektive trafik, og højst en tredjedel af turene er bilture. I Handlingsplan for grøn mobilitet angives denne trafikfordeling kun som en overordnet vision, mens Kommuneplan 2009, som nævnt havde denne trafikfordeling som en konkret målsætning.

10 Kilde. Handlingsplan for Grøn Mobilitet. Kommuneplan 2011 har nu en målsætning om, at det kun er hovedparten af VÆKSTEN i persontrafikken, der skal ske med grønne transportmidler. Det er et voldsomt tilbageslag i forhold til Kommuneplan 2009, der er langt mere miljøvenlig, idet det skulle være mindst 2/3 af den samlede trafik, der skulle være miljøvenlig. Sådan er målsætningen i Kommuneplan 2011: Mål i Kommuneplan 2011: At hovedparten af væksten i den samlede persontrafik (mindst 2/3 målt som antal personture) sker med grønne transportmidler, det vil sige gang, cykel og kollektiv trafik Arealbehov Vi er kede af, at Københavns kommune ikke klart illustrerer fordelene ved miljøvenlige transportmidler hvad angår arealforbrug. Derfor denne graf:

11 Nej til en havnetunnel/ østlig omfartsvej Vi er kede af at planerne om en østlig omfartsvej stadig er på banen. Kilde: Handlingsplan for grøn mobilitet En sådan ny vejforbindelse vil undergrave alle de pæne miljøintentioner, idet den vil være en trafikgenerator, der vil gøre det ekstremt attraktivt og hurtigt at bruge privatbil frem for andre transportmidler. Det, at man kan slippe for nogen lastbiltrafik, kan ikke opveje alle de negative konsekvenser af en sådan ekstra stor vej. I artikel i Ingeniøren 27. september 1996 Havnetunnelen bør opgives (se den her ), af en af vore førende byplanlæggere Peter Hartoft-Nielsen indleder han med dette citat af tidligere EU-miljøkommissær og overborgmester i København Ritt Bjerregaard: Hvis man vil den miljøvenlige udvikling skal man ikke samtidig undergrave en sådan med miljøødelæggende tiltag som en havnetunnel eller østlig omfartsvej. Det var kommentarer til dele af planen. Vi vil i denne omgang begrænse om til dette. Med venlig hilsen Ivan Lund Pedersen BILAG 1: Brev af 9. november 2001 fra NOAH-Trafik til BR og HUR 2Bi Hovedforslag 2025 Ændring 0

12 NOAH-TRAFIK Nørrebrogade 39, 1. tv DK 2200 København N Tlf.: Fax: Hjemmeside:www.noah.dk/trafik København den 9. November 2001 Til Københavns Borgerrepræsentation og Hovedstadens Udviklingsråd Københavns kommunes nægter at rykke ud med tal for nye private parkeringspladser man siger at det har man ikke ressourcer til. NOAH har derfor måttet foretage en analyse der viser at antallet af parkeringspladser primært til pendlere - vil stige med op til pladser indenfor en årrække. Til sammenligning kører der ca privatbiler over kommunegrænsen mod København i "spidstimen". Antallet af parkeringspladser er af afgørende betydning for hvor megen bilkørsel der kommer, da hver parkeringsplads ofte benyttes 6 gange i døgnet. Københavns kommunes krav om masser af p-pladser ved nybyggeri er udtryk for forældet byplanlægning og en bombe under byens miljø. NOAH har gennem flere år forsøgt at få trafikborgmester Søren Pind (V) og hans forgænger Bente Frost (V) til at udarbejde en oversigt over antallet af nye parkeringspladser, som er kommet til de senere år samt hvor mange der er under bygning og krævet i vedtagne lokalplaner eller forslag til lokalplaner. Kommunen har gang på gang nægtet at lave en sådan oversigt. Det har man ikke ressourcer til siger man. Vi finder det dybt uansvarligt at kommunen ikke har villet bidrage med disse tal, som er af afgørende betydning for trafikpolitikken. Københavns Borgerrepræsentation besluttede i januar 1997, at biltrafikniveauet i København ikke måtte overstige 1996-niveauet. Siden da er trafikken steget med ca. 12 %. Kommunen gør ingenting for at efterleve nævnte beslutning. Tværtimod undergraver man målsætningen ved at kræve et stort antal nye parkeringspladser ved nybyggeri. Derved stimuleres bilbrug i unødig grad. I moderne byplanlægning erkendes det, at et yderst effektivt middel til fredeliggørelse af byer er at undlade at bygge mange parkeringspladser. København er derfor håbløst bagefter, selvom man tilmed har udnævnt sig til Europas Miljøhovedstad. Kommunen kræver næsten altid 1 parkeringsplads for hver 100 etagemeter nybyggeri. Det er helt meningsløst, idet pendlere derved opfordres til at tage bilen med på arbejde. I tætte bykvarterer i Holland tillader man ofte kun 1 parkeringsplads for hver 250 kvadratmeter etageareal. Vi foreslår at der kun tillades en parkeringsplads pr. 350 kvadratmeter når der er anvendelige kollektive trafikforbindelser. NOAH har i mangel af vilje fra København kommunes side selv måttet lave et oversigt. Da vi ikke har kommunens ressourcer er oversigten ikke komplet og der kan være enkelte fejl i datagrundlaget. Der

13 kan imidlertid ikke være tvivl om hovedtendensen. Her er oversigten over nyligt anlagte eller planlagte parkeringspladser opgjort efter placering i Indre By / i øvrige dele af Københavns Kommune. Forøgelse af antallet af parkeringspladser i Indre by (inden for søerne): Antal nye parkeringspladser, som er planlagt/besluttet/overvejet Glyptoteksgården, domicil m kontor og m lejligheder Kommunehospitalet 325 Kvæsthusbroen 500 Turbinegrunden 200 I alt: Forøgelse af antallet af parkeringspladser i det øvrige København: Antal parkeringspladser, som er anlagt/planlagt/besluttet/overvejet "Ny Tøjhus", m 2 nybyggeri "Holmen II" lokalplan nr m Christianshavn syd for Torvegade, Unibank m.v 830 Ny Amager Strandpark Islands Brygge syd, op til m 2 boliger og serviceerhverv Bellacenter II, m Rica Hotels ASA, Vejlands Allé m Færgehavn Nord,

14 m 2 erhvervsbyggeri Parkeringshus ved Blågårdsgade/Ågade 200 Kalkbrænderihavnen, m 2 kontor 280 Tuborg nord, m 2 kontor 400 Østerbro (Østerbrogade/Jagtvej), m Østbanegade op til m 2 kontor 85 Nordisk Fjer, m 2 kontor 140 Sønderfrihavn, m 2 kontor 500 Amerikakaj, m 2 ejerboliger 55 Amerikakaj, m 2 kontorer 65 Amerikakaj, etape II, Domicilbyggeri, m 2 64 Langelinie, m 2 kontorer 250 Kanonbådskurene, m 2 kontorer 125 Amager Boulevard, kvadratmeter kontor 105 Fisketorvet Havnestad, Islands Brygge, m Havneholmen, m 2 kontor/bolig Strandlodsvej, m 2 butik/kontor 80 Teglværkshavnen, 50 boliger 50

15 Østre Teglgade, m 2 kontor 320 Teglholmen, kvadratmeter kontor 700 Teglholmen, erhvervsbyggeri kvadratmeter 75 Sluseholmen, kvadratmeter boliger/kontor/hotel 900 Islands Brygge, m 2 erhverv. 80 Sydhavn Plads m 2 kontor 85 Teglholmsgade, m 2 kontor 400 Borgmestergården, Sydhavnen, m 2 erhverv. 110 Frederikskaj, m 2 erhverv 220 Sjællandsbroen, m 2 kontor. 66 Scanpark, Valby, kvadratmeter kontor 90 Gl. Køge Landevej, m 2 kontor/industri 60 DGI-byen 220 Dansk Ingeniørforening (Kalvebod brygge) 92 Marriott Hotel og Nykredit på Kalvebod brygge 417 Sagabyggeriet, Vesterbrogade 200 Comfort House City, m 2 = 70 ejerboliger 74 Livjægergade m 2 kontor/bolig 45 Rejsbyhus m 2 kontor / erhverv 83 Domicilbyggeri, Amager Strandvej m 2 650

16 Scanpark m 2 Kontor "Ørestad Nord", Danmarks Radio, m.v. op til m 2 til undervisning, kulturelle formål, boliger og serviceerhverv Ørestad City m 2 kontor 310 Ørestad 8/18/ m 2 kontor 400 Ørestadhuse, m 2 kontor. 270 Fields, Ørestaden m KLP m 2 kontor 540 KLP m 2 kontor 500 Gl. Køge Landevej, m 2 kontor/ m butik 20 Center v. Vanløse St. 100 I alt: Denne oversigt viser det omtrentlige antal parkeringspladser der er anlagt de seneste år, under anlæg eller på anden måde undervejs. Det drejer sig om ca i Indre by og mere end i det øvrige København. Samlet antal er altså over Kørsel til/fra disse parkeringspladser vil give endnu mere kaos og miljøbelastning i København. Bustrafikken er i forvejen stærkt forringet på grund af de mange biler. NOAH-TRAFIK opfordrer København Kommune til at tage alle de lokalplansager op igen hvor parkeringspladserne endnu ikke er bygget. Parkeringskravene må ændres for at undgå yderligere miljøbelastning. Der skal sættes en lavt loft over hvor mange der må bygges. Vi foreslår, at der ikke må bygges mere end 1 parkeringsplads for hver 350 kvadratmeter nyt erhvervsbyggeri. Der skal naturligvis være parkeringspladser til handicappede bilister og vare/last/servicetrafik. Samtidig må kommunen sætte alle sejl ind for at få den kollektive trafik udbygget og herunder stoppe HUR s planer om omfattende nedskæringer af bustrafikken når Metroen åbner.

17 Med venlig hilsen NOAH-TRAFIK V / Ivan Lund Pedersen l

Vedrørende: Den sammenhængende by. Forslag til kommuneplanstrategi for København 2014

Vedrørende: Den sammenhængende by. Forslag til kommuneplanstrategi for København 2014 NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København den 12. oktober 2014 Vedrørende: Den sammenhængende by. Forslag til kommuneplanstrategi for København 2014 NOAH-Trafik

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København den 2. december 2012 Åbent brev til Københavns Borgerrepræsentation og Folketinget Vedrørende diskussionerne

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport Ny rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport - Vidensoverblik,, vurderinger og væsentlige anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet Arbejdsgruppens opgave At kortlægge

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Erhvervsudvikling i København

Erhvervsudvikling i København Erhvervsudvikling i København Kenneth Horst Hansen //Fuldmægtig //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Vækst og erhvervsudvikling i København 2. Planlægning for erhvervsudvikling 3. Fremtidens

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg. Analyse af udviklingen i beskatningen af biler og brændstof. København 24.

Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg. Analyse af udviklingen i beskatningen af biler og brændstof. København 24. NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København 24. november 2011 Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg Analyse af udviklingen i beskatningen af

Læs mere

SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus. - Vision for kollektiv trafikbetjening

SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus. - Vision for kollektiv trafikbetjening SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus - Vision for kollektiv trafikbetjening Maj 2006 SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus Vision for kollektiv trafikbetjening Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Hovedstadens

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 RETNINGSLINJER 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 INDLEDNING Hvilke forventninger er der til Københavns fremtidige udvikling, og hvor meget areal skal der bruges til byudviklingen? Hvor skal virksomheder,

Læs mere

Hvordan fremmes delebilisme

Hvordan fremmes delebilisme 7. januar 2008 Til politikere og beslutningstagere med indflydelse på trafikplanlægning Hvordan fremmes delebilisme Bilismen stiger markant i disse år, og koster samfundet mange penge. Bilisme betragtes

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

handlingsplan for grøn mobilitet kort version

handlingsplan for grøn mobilitet kort version handlingsplan for grøn mobilitet kort version Trafikken i København skaber i dag problemer med trængsel, forurening og udledning af CO2. Derfor skal vi fremover satse på de transportformer, der gør det

Læs mere

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16.

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. juni 2006 foreslår at bygge en undersøisk terminal under bunden af havnen

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring?

Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring? Opgavens organisering Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring? af Jan Kragerup, NIRAS (JKR@NIRAS.dk) 1 NIRAS Opgavens organisering Problemstilling: Borgerrepræsentationen efterlyste

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? - projekter i Hovedstadsområdet Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? 5. oktober 2005 Baggrund udenlandske succeser Letbaner er

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Andelen af regionale togrejser i en mono og polycentrisk byregionsstruktur Baggrund, Effekter og perspektiver Thomas Hjorth

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL Hvad er trængsel Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 1 2 Projekt Trængsel Problemformulering Hvad er trængsel og med hvilke parametre kan den opgøres? Hvor stort er trængselsproblemet i Københavnsområdet

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

REFERAT Dato: 26. marts 2008

REFERAT Dato: 26. marts 2008 VORES BY REFERAT Dato: 26. marts 2008 Dialogmøde (4) med beboere og andre interesserede Deltagere: 20-25 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Inviterede var Beboere Vesterfælledvej 66, Beboere

Læs mere

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Af regionsrådsmedlem Andreas Røpke (uden for partierne), 4. november 2013 København skal styrkes som europæisk metropol og som grøn og social storby, hvor mobilitet

Læs mere

Trafikgruppens rapport til Lokaludvalgene - 2014

Trafikgruppens rapport til Lokaludvalgene - 2014 Trafikgruppens rapport til Lokaludvalgene - 2014 Selv med etablering af en havnetunnel viser trafikfremskrivninger en trafikvækst på kommunens indfaldsveje på op mod 71%! Er det en sådan udvikling, vi

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Bykvarterer skitser 1980-2008

Bykvarterer skitser 1980-2008 Bykvarterer skitser 1980-2008 bertelsen & scheving, bredgade 76 a, havehuset, 1260 København k, 35 87 47 40, www.bsarkitekter.dk, jens@bsarkitekter.dk Første artikel i antologien Arkitekturens Poesi, Archipress

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalg Jemtelandsgade 3, 4 sal (lokale 417) 2300 København S Web: www.aølu.dk Facebook: www.facebook.com/amageroest

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen Handlingsplan for Grøn Mobilitet Annette Kayser Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen København - kommunen 570.000 indbyggere 360.000 arbejdspladser 67.000 studenter 178.000 pendlere Tilføj

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere