Parkeringspolitik i Ørestad - En ny måde at regulere parkering på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkeringspolitik i Ørestad - En ny måde at regulere parkering på"

Transkript

1 Parkeringspolitik i Ørestad - En ny måde at regulere parkering på Juni 2002 Johan Nielsen Transportrådet Arbejdsnotat nr Transportrådet, Chr. IX's Gade 7, 4., 1111 Købehavn K. Tlf Fax

2 Forord I forbindelse med beslutningen om Ørestad blev det vedtaget, at der skulle bygges en højklasset bybane til Ørestad inden bydelen bebygges. For at mindske bilbrugen i Ørestad er det desuden besluttet at indføre maksimumsregler for antal parkeringspladser pr m 2 bebygget areal i Ørestad. Det er første gang i Danmark at der anvendes maksimumsregler for parkering. I denne undersøgelse beskrives, hvordan denne parkeringspolitik er planlagt implementeret og det er vurderet hvad effekterne af forskellige niveauer for parkeringsafgifter i Ørestad vil være for trafikmængderne. Undersøgelsen illustrerer hermed mere generelt effekten af forskellige niveauer for parkeringsafgifter. Transportrådet, juni 2002

3 Indholdsfortegnelse SAMMENFATNING FORMÅL MED UNDERSØGELSEN UDBYGNING AF ØRESTAD OG P-POLITIKKEN BEREGNING AF EFFEKTEN AF PARKERINGSTILTAGENE I ØRESTAD EFFEKTEN AF PARKERINGSREGLERNE BILAGSTABELLER

4 Sammenfatning Kollektiv trafik og parkeringsforhold af høj kvalitet er to virkemidler, som vil påvirke trafikkens omfang og fordeling på trafiktyper. I Ørestad er man i gang med at bygge en metro til betjening af området og der er i plangrundlaget fastlagt en regulering af parkeringspolitikken som er ny i Danmark, idet der anvendes maksimumsnormer. Dvs. der er fastlagt et maksimalt antal parkeringspladser pr. bolig/erhvervsareal. Kravene er maksimalt 1 plads pr 200 m2 i områder med blandet boliger og erhvervsområder og maksimalt 1 plads pr 100 m2 i de øvrige områder bl.a. rene beboelses- og rene erhvervsområder. I denne lille undersøgelse beskrives, hvordan denne parkeringspolitik er planlagt implementeret og det er vurderet hvad effekterne af forskellige niveauer for parkeringsafgifter i Ørestad vil være for trafikmængderne. Undersøgelsen illustrerer hermed mere generelt effekten af forskellige niveauer for parkeringsafgifter. Ørestadsselskabets parkeringspolitik Ørestadsselskabet har i deres tilrettelæggelse af parkeringsvilkårene i Ørestad lagt op til, at de skal svare til Københavns almindelige parkeringsvilkår. Ørestadsselskabet har planlagt, at pendlerparkering og beboernes natparkering skal foretages i parkeringshuse, som skal være selvfinansierende. Der vil desuden kunne ske besøgsparkering og beboerparkering i gadeplan men også mod betaling. Prisen for parkering er ikke fastlagt endnu. Inden de enkelte kvarterer i Ørestad er fuldt udbygget vil der dog blive mulighed for at parkere på de ubebyggede grunde. Prisen herfor er heller ikke fastlagt. På trods af, at byggeriet i Ørestad er godt undervejs er det således endnu ikke fastlagt, hvordan parkeringsrestriktionerne i Ørestad konkret vil blive udformet, når Ørestad er mere udbygget. Det er derfor vanskeligt at sige, hvilken effekt de pågældende parkeringsrestriktioner vil have for efterspørgslen efter parkeringspladser og dermed om de gældende maksimumsnormer for parkeringspladser vil skabe problemer. Kommuneplanens trafikvurderinger I kommuneplantillægget for København fra 1995 er de trafikale effekter af udbygningen af Ørestad vurderet. Beregningsgrundlaget er fastlagt ud fra, at parkeringsafgiften i Ørestad skal være på niveau med afgiften i indre by i København. Det er imidlertid ikke vurderet om dette niveau for parkeringsafgift betyder, at parkeringsefterspørgslen i Ørestad kommer til at svare til udbuddet af pladser med de fastsatte maksimumsnormer. 2

5 Det må forventes, at parkeringsmønstret i Ørestad vil afvige en del fra mønstret i indre by. Der vil formentlig blive ret få større udvalgsbutikker og forlystelsessteder i Ørestad udover Ørestadsscentret og Danmarks Radios koncertsal. Desuden må forventes en relativ høj bilrådighed blandt beboerne i Ørestad i forhold til København, da der vil blive tale om nybyggede og dermed relativt dyre lejligheder. Samtidig er en del af virksomhederne der etablerer sig i Ørestad højteknologiske virksomheder og virksomheder indenfor serviceindustrien, så indtjeningsniveauet for en del af de ansatte må forventes at være relativt højt. Udviklingen i trafikken er i kommuneplanen belyst ved modelberegninger på OTM-trafikmodellen. I modellen er parkeringsrestriktionerne indlagt via parkeringsomkostninger og søgetid pr person pr tur, idet turvalg i modellen afhænger omkostningen ved at foretage turen. Det betyder, at det er forudsat, at der er tilstrækkeligt mange parkeringspladser til rådighed ved den givne pris. I plangrundlaget er - ud fra forholdene i indre by - regnet med en gennemsnitlig pris på 11 kr pr person pr tur (1992 priser) og 5 minutter søgetid/gang fra parkering til mål. Det er vanskeligt at vurdere, hvad denne pris pr tur vil svare til i parkeringsafgift pr time i Ørestad. Det vil afhænge af hvor lang tid bilen holder og antal personer i bilen. Desuden afhænger det af hvor mange bilister der faktisk betaler pr parkeret time. De der anvendes abonnementsordninger (eller har fri parkeringsmulighed) betaler ikke en pris relateret til den enkelte tur. Da parkeringsvilkårene i Ørestad ikke er fastlagte, er det ikke muligt at vurdere, om 11 kr. pr tur pr person svarer til det niveau, der kan forventes i Ørestad eller om prisen svarer til Ørestadsselskabets krav om selvfinansiering af parkeringsanlæg. Derudover kan det heller ikke vurderes om trafikmængderne er i overensstemmelse med det antal parkeringspladser, der ved maksimumsnormerne er fastlagt for Ørestad. Det er derfor ikke muligt at vurdere, om trafikvurderingerne i kommuneplanen er realistiske i forhold til den trafik, der faktisk vil komme i og udenfor Ørestad. De trafikale effekter af forskellige parkeringsafgifter For at belyse betydningen for trafikmængderne af forskellige parkeringsafgifter har Transportrådet fået foretaget nogle modelkørsler på OTM-modellen med udgangspunkt i de officielle beregninger. Formålet har været at dels at belyse, hvad betydningen konkret i Ørestad ville være af forskellige afgiftsniveauer og herudfra mere generelt belyse effekten af parkeringsafgifter. Beregningerne er foretaget sommeren 2000 og Ørestadscentret er ikke medregnet i beregningerne. 3

6 Effekten af endog meget store udsving i parkeringsafgiften er belyst for at sikre en væsentlig effekt på trafikmængderne. Effekten af en ændring af den forudsatte afgift fra 11 kr til henholdsvis 0 og 33 kr er beregnet. Det store udsving er belyst for at vise effekterne, ikke for at antyde, at den fremtidige afgift i Ørestad skulle blive et af disse beløb. Den parkeringsafgift pr bil pr time som en gennemsnitlig parkeringsafgift på 11 kr eller 33 kr pr person pr tur svarer til afhænger af antal pladser, der er afgiftsbelagte, den parkerede tid og antal personer i bilen. Prisen på 11 og 33 kr pr tur svarer f.eks. ved 75% afgiftsbelagte pladser (eskl. abonnementsordninger), 1,3 person i biler og 3,3 times parkering, til en P-afgift på henholdsvis 6,50 og 19,50 kr pr time. Modelberegningerne er foretaget for 2010 og for en fuldt udbygget Ørestand, betegnet ved årstallet 20XX. Antallet af bilture internt i Ørestad ændres kraftigt ved ændrede parkeringsomkostninger. Bortfalder parkeringsafgiften i forhold til 11 kr pr person pr tur i plangrundlaget stiger antallet af bilture i Ørestad med 22% i 20XX. Samtidig falder antallet af cykelture med 9%, gangture med 8% og ture med kollektiv trafik 10%. Hvis parkeringsprisen ændres til 33 kr, vil antal bilture i Ørestad falde 31%, antallet af cykelture stige 14% antallet af gangture 10% og antallet af kollektivture 17%. Belastningen af vejnettet internt i Ørestad pr hverdagsdøgn vil tilsvarende være meget afhængig af parkeringsprisen. Fjernes afgiften stiger belastningen mellem 6 og 25%. Stiger afgiften til 33 kr pr tur falder belastningen af vejnettet 9 og 27%, afhængig af vejstrækning. Dvs. parkeringsafgifterne har afgørende betydning for biltrafikken i Ørestad. Det samlede antal ture er i modellen forudsat konstant i Hovedstadsregionen. Antallet af ture i Ørestad falder dog lidt ved øgede parkeringsafgifter, idet nogle ture ændrer rejsemål. I forhold til biltrafikmængderne i hele hovedstadsområdet er effekten ikke overraskende lille, da kun en lille del af trafikken berøres af parkeringsrestriktionerne i Ørestad. Ses på trafikken over havnesnittet betyder ændringen til henholdsvis 0 og 33 kr pr person pr tur henholdsvis en stigning i biltrafikken på 3% og et fald på 6%, dvs. henholdsvis svarende til trafikstigningen på ca. 1 år og et fald som vil forsinke trafikniveauet omkring 2 år. Dvs. reelt ikke en afgørende effekt. Men forudsætningen for beregningerne er som nævnt at der er parkeringspladser nok til rådighed. Det er ikke vurderet, hvad de undersøgte prisniveauer betyder for behovet for antallet parkeringspladser. I en sådan vurdering skulle bl.a. betydningen af dobbeltanvendelse af parkeringspladserne, dvs. at de bruges af pendlere om dagen og af beboere om aftenen indgå. Parkeringsafgifter har således meget stor betydning for omfanget af biltrafik internt i Ørestad. På den måde virker parkeringsafgifter effektivt. Men da biltrafikken i Ørestad kun udgør en lille del af den samlede 4

7 trafik i hovedstadsområdet er betydningen for trafikken i dette område lille. Selv på broerne til Amager medfører de forskellige parkeringsafgifter kun forskelle i biltrafikken svarende til bilvæksten i løbet af 1-2 år. Parkeringsafgifter er således et effektivt middel til at regulere trafikmængderne i et givet område, men de skal udbredes til meget store områder, før de vil have en stor effekt for trafikmængderne generelt. 5

8 1. FORMÅL MED UNDERSØGELSEN I forbindelse med beslutningen om Ørestad i 1992 vedtages samtidigt, at der skal bygges en højklasset bybane til Ørestad inden bydelen bebygges. For at mindske bilbrugen i Ørestad er det desuden i kommuneplantillægget for København fra 1995 besluttet at indføre maximumsregler for antal parkeringspladser pr m 2 bebygget areal i Ørestad. Det er første gang i Danmark at der anvendes maximumsregler for parkering. Formålet med denne undersøgelse er at beskrive de vilkår for parkering, der er indført i Ørestad og at diskutere sammenhængen mellem de maksimumsgrænser for parkering, der er opstillet i plangrundlaget og de måder bilisterne kan forventes at reagere på. Det er endelig formålet at beskrive hvilken effekt forskellige afgiftsniveauer for parkering kan forventes at have på trafikmønstrene i Hovedstaden og i Ørestad. Herved belyses effekten af parkeringsafgifter samtidigt mere bredt. 6

9 2. UDBYGNING AF ØRESTAD OG P-POLITIKKEN Ørestad udbygges i henhold til Ørestadsloven og kommuneplantillægget for Københavns kommune fra Ørestad er opdelt i en række områder og det er Ørestadsselskabets tanke, at udbygning af de enkelte områder skal færdiggøres, inden der påbegyndes byggeri i nye områder. Ørestad er planlagt til at betjenes med kollektiv trafik og kun i mindre grad af biltrafik. Det begrundes i kommuneplantillæg for Ørestad fra 1995 med Københavns særlige trafikale situation: biltrafikken er ikke steget i de seneste 25 år, den kollektive trafiks andel af betjeningen af de centrale bydele er høj og cykeltrafikken udgør en væsentlig andel af den samlede interne trafik. Og cykeltrafikken udgør en meget væsentlig andel af den samlede trafik. Desuden konstateres, at ideen i det såkaldte Würtzen-udvalg var ved salg af grunde kunne finansiere den ønskede bybane i København. Det skal bemærkes, at både bilejerskab og bilkørsel i København er steget siden Et væsentligt element i planlægningen af Ørestads trafikmønstre er - udover etablering af metroen - parkeringspolitikken og vejudformningen i Ørestad. Dette notat koncentreres om parkeringspolitikken. I det generelle plangrundlag for Københavns kommune er kravene til parkeringspladser af størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr 100 m2 etageareal som minimumskrav i de fleste typer områder. I kommuneplantillæg for Ørestad fra 1995 fastlægges parkeringsreglerne for Ørestad anderledes stramt som maksimumskrav: maksimalt 1 plads pr 200 m2 i områder med blandet boliger og erhvervsområder og maksimalt 1 plads pr 100 m2 i de øvrige områder bl.a. rene beboelses- og rene erhvervsområder. Ørestadsselskabets udmøntning af de generelle planprincipper Den konkrete udformning af parkeringsreglerne er således overladt til Ørestadsselskabet. Ifølge Ørestadsselskabets internetside vil parkeringen i Ørestad ske på samme måde som i resten af København. Ørestadsselskabet skriver "Det er Ørestadsselskabets opgave at sørge for, at de virksomheder, der bosætter sig i Ørestad har parkeringspladser nok". Ørestadsselskabet vil etablere parkeringshuse, der kan betjene de enkelte bykvarterer. Ørestadsselskabet opsummerer parkeringspolitikken således: 1. I de indledende faser vil man benytte de ubenyttede grunde til terrænparkering. Det sikrer, at parkeringshuse først etableres, når der er behov for dem. 7

10 2. Når de enkelte kvarterer har nået en passende udbygning foretages parkering både for virksomheder og beboere hovedsageligt i fælles parkeringshuse fordelt over byen, så gangafstanden ikke overstiger 200 meter. 3. Parkering på gader og veje vil om dagen kun kunne ske som korttidsparkering mod betaling og vil i det væsentligste være forbeholdt kunder og gæster. Om natten vil gadeparkeringen primært være forbeholdt beboerne 4. Særlige parkeringsanlæg i det planlagte centerbyggeri og park & ride anlæg vil blive gennemført som selvstændige anlæg, der ikke belaster den generelle gadeparkering i Ørestad. Ørestadsselskabet skriver, at parkeringsmulighederne skal svare til forholdene i indre by i København. Formålet med parkeringsrestriktionerne i København indre by er, at parkeringsmulighederne først og fremmest er for de besøgende, mens pendlerparkering prioriteres lavere. Beboerne i Indre By skal, som indbyggerne i det øvrige København, have mulighed for at have bil, men må selv afholde udgifterne herved, herunder omkostningerne til parkering. Dvs. de kan ikke regne med at have gratis parkering til rådighed på gadearealet (Københavns Kommuneplan 1997). Der er betalingsparkering i indre by, varierende fra 7 til 20 kr afhængig af område (2002). Der er endvidere mulighed for at købe uge- og månedskort. For beboere og erhvervsdrivende er lavet særlige ordninger. Beboere kan købe en beboerlicens til 275 kr om året og mindre erhvervsvirksomheder (med højst 5 ansatte) kan få en erhvervslicens til kr om året. Vurderes Indre By og Ørestad i forhold til hinanden kan nævnes nogle ligheder og nogle forskelle, som vil have betydning for trafik- og parkeringsmønstrene, bl.a.: - Forholdet mellem boliger og arbejdspladser er ikke så forskelligt. I Indre by var der omkring beboere (1996) og arbejdspladser (1995) (forhold 1: 3,8). I Ørestad beboere og arbejdspladser (forhold 1 : 4,7), når den er udbygget. - Skinnebetjeningen i Ørestad er væsentligt mere tætmasket end i indre by - Der er store kontorarbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i begge områder - Detailhandlen er forskellig, idet Indre By har en række udvalgsforretninger og stormagasiner, mens Ørestad vil være præget af et stort center - Når Ørestad er fuldt udbygget vil parkeringen fortrinsvis foregå på særskilte pladser og i parkeringshuse, hvor der opkræves parkeringsafgift. Dog vil de store bygherrer i det nordlige område (Dan- 8

11 marks Radio, Universitet, IT højskolen mv.) få mulighed for egne parkeringspladser. I indre by er desuden nogle reserverede private parkeringspladser, hvor der ikke opkræves parkeringsafgift. - Det må forventes, at lejeboliger i Ørestad bliver væsentlig dyrere end gennemsnittet i Københavns centrum, da de vil være nye. Bilejerskabet derfor må forventes at blive højere end i København. 9

12 3. BEREGNING AF EFFEKTEN AF PARKERINGS- TILTAGENE I ØRESTAD Vurderingen af parkeringsrestriktionernes betydning for trafikken i dette notat er beregnet på OTM modellen i den version der forelå, da kørslerne blev foretaget i sommeren Det er vanskeligt præcist at modellere effekten af parkeringstiltagene i Ørestad. Da der ikke tidligere er gennemført denne type parkeringsregulering i Danmark, vides ikke hvordan bilisterne vil reagere. Desuden er den opstillede trafikmodel ikke opbygget, så den præcist kan beregne effekten af maksimumsparkeringsregler. Tiltagene skal derfor omformuleres til faktorer, som indgår i modellen. Modelberegningerne baseres på den enkelte trafikants omkostninger og tidsforbrug ved at foretage den pågældende tur. Parkeringsomkostningerne er derfor omsat til omkostning pr person pr biltur og til søgetid/gangtid fra parkeringsplads. Da den konkrete udmøntning af parkeringsreglerne i Ørestad ikke var fastlagt på tidspunktet for modelkørslen er det ikke de faktiske priser der er regnet på. OTM- modellen er - efter at de her refererede kørsler er foretaget - blevet nykalibreret så den passer med år 2000 situationen i stedet for Desuden er Ørestadsscentret lagt ind i modellen og turene modelleres lidt anderledes så udgangspunkt og slutpunkt, dvs. rejsens retning kan identificeres. Det betyder at nye kørsler vil kunne give lidt anderledes resultater end de her viste. Udgangspunkt i parkering i Indre By OTM modellens forudsætninger om parkering for indre by er baseret på en parkeringsundersøgelse fra 1989 (og revideret 1992). I undersøgelsen var den højeste parkeringsafgift 10 kr og indre by omfattede desuden områder med tidsrestriktioner uden parkeringsafgift, områder med parkeringshuse og med gårdparkering. Undersøgelsen er på grund af den anvendte metode behæftet med en del usikkerhed. Ifølge undersøgelsen holder 50% under 1 time, mens 15% holder over 6 timer. På baggrund af undersøgelsen er omkostningen ved parkering i indre by indlagt i OTM-modellen og varierer mellem zonerne fra 6 til 11 kr pr tur pr person i middelalderbyen og fra 2,50 til 7 kr. i randområderne (1992 priser). Trafikmodelberegninger i kommuneplantillægget Som baggrund for udarbejdelsen af kommuneplantillægget er gennemført beregninger af den trafik, der forventes at komme på grund af Ørestad. Modelberegningerne er foretaget via OTM jf. appendiks til kommuneplantillæg for Ørestad fra 1995, hvor også usikkerheder er 10

13 kort beskrevet. I modellen er set på udviklingen i boliger og arbejdspladser og udvikling i bilejerskab i Hovedstadsregionen. Da Ørestadsscentret ikke var besluttet på tidspunktet for modelkørslerne er dette ikke medtaget i modelberegningerne. Der er gennemført beregninger af effekterne for trafikken for 2010, hvor det er antaget, at ca. 1/3 af det samlede byggeri i Ørestad er fuldført, svarende til ca beboere og ca arbejdspladser. Der er endvidere gennemført beregninger for en fuldt udbygget Ørestad, svarende til beboere og arbejdspladser. Tidspunktet for, at Ørestad er fuldt udbygget er ikke vurderet. Tidspunktet er derfor betegnet ved 20XX. Udover udbygningen af Ørestad er for 20XX regnet med trafikale vilkår som i Disse forudsætninger er også anvendt i de her refererede beregninger. I de gennemførte beregninger i plangrundlaget som er anvendt af Ørestadsselskabet og Københavns kommune ved vurdering af de trafikale effekter af Ørestadsudbygningen er taget udgangspunkt i parkeringsafgifter, svarende til niveauet i Indre by i København. Det er forudsat, at parkeringen i gennemsnit koster 11 kr pr parkering pr person. Der er derudover regnet med 5 min søgetid i modelkørslerne. Forudsætninger i de her gennemførte modelberegninger For at illustrere effekten af forskellige parkeringsstrategier er det valgt i denne undersøgelse at illustrere effekterne af forskellige priser på parkering. Udover at vurdere effekten af de forudsatte 11 kr pr tur som basisscenarie er det valgt at se på effekterne af dels at der ikke er parkeringsafgifter i Ørestad og dels, at parkeringsafgiften svarer til 33 kr pr person pr tur. Det er valgt at anvende store variationer i parkeringsomkostningen for at sikre variation i trafikmængderne. Der er ikke hensigten med beregningerne at antyde, at de faktiske parkeringsafgifter i Ørestad vil blive af dette niveau. Længden af parkering og pris Det er vanskeligt at sige hvilken parkeringsafgift pr time de valgte parkeringsomkostninger på i gennemsnit 11 og 33 kr pr tur svarer til. Det afhænger af den gennemsnitlige parkeringstid, andel af bilister som betaler parkeringsafgift pr parkering og antal personer i bilen. Da der næppe kommer ret mange butikker udenfor Ørestadscentret, kan parkeringsmønstret som tidligere nævnt forventes at være anderledes end i indre by. Parkeringen vil fortrinsvis være knyttet til boliger, arbejdspladser og serviceerhverv. Det kan derfor være rimeligt at forvente relativt lange parkeringer i forhold til indre by. 11

14 Andelen af bilister som betaler parkeringsafgift pr parkering afhænger af antal pladser uden afgift og antal personer, der anvender abonnementsordninger i forhold til det samlede antal parkeringspladser. I de tilfælde hvor bygherren indretter P-pladser på egen grund vil der kun sjældent kræves afgift. Bilister med abonnementsordninger, hvor der ikke betales for parkering pr gang eller hvor arbejdsgiveren betaler, vil ikke reagere på P-afgifter på den enkelte tur, idet den marginale parkeringspris for bilisten er 0 kr. En del, som i andre situationer ville køre i bil, vil dog naturligvis undlade at betale abonnement og derfor undlade at bruge bil på mange ture. Tabel 3-3 viser eksempler på, hvordan P afgiften kan blive henholdsvis 11 og 33 kr pr person pr tur, som er de to niveauer, der er foretaget modelberegninger for. Det er i tabellen forudsat, at henholdsvis 50 og 75% af pladserne benyttes af bilister, som betaler timeafgifter, dvs. enten at de øvrige pladser ikke er afgiftsbelagte eller anvendes af bilister med abonnementsordning. Der er desuden forudsat 1,33 person i hver bil. Tabel 3-3 Eksempler på hvordan P afgiften kan være ca. 11 og ca. 33 kr pr parkering pr person 75 % afgiftsbelagte pladser Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4 Parkeringstid 1,1 time 2,2 time 3,3 time 4,4 time Afgiftsbelagte parkeringer 75 % 75% 75 % 75% Takst nødvendig for at omkostningen bliver: 11 kr pr tur pr person 18 kr/timen 9 kr/timen 6,50 kr/timen 4,50 kr/timen 33 kr pr tur pr person 50 % afgiftsbelagte pladser 54 kr/timen 27 kr/timen 19,50 kr/timen Eks 5 Eks 6 Eks 7 Eks 8 13,50 kr/timen Parkeringstid 1,1 time 2,2 time 3,3 time 4,4 time Afgiftsbelagte parkeringer Takst nødvendig for at omkostningen bliver: 11 kr pr tur pr person 50 % 50% 50 % 50% 26 kr/timen 13 kr/timen 9,50 kr/timen 6,50 Kr/timen 12

15 33 kr pr tur pr person 78 kr/timen 39 kr/timen 28,50 kr/timen 19,50 Kr/timen Det kan ikke vurderes om de parkeringsafgifter der bliver gældende i Ørestad i praksis vil betyde, at de enkelte trafikanter bliver pålagt en afgift, der svarer til 11 kr pr tur som forudsat i modelkørslerne. Beløbet kan blive større og mindre afhængig af de konkrete forhold. 13

16 4. EFFEKTEN AF PARKERINGSREGLERNE Den beregnede trafikale effekt af ændringer i parkeringsomkostningerne er behæftet med nogen usikkerhed. Bilisternes reaktion på parkeringsafgifter er usikker. Desuden er variationen i de her anvendte parkeringsafgifter så store, at det i sig selv medfører en usikkerhed i modelresultaterne. Ved vurdering af beregningsresultaterne skal desuden tages hensyn til, at det ved ændring af priser i modellen er forudsat, at antallet af rejser i Hovedstadsregionen totalt set ikke ændres, men at der kan ske ændringer i turmål og rejsemåde. Effekter for trafikmængder Først beskrives de trafikale effekter i selve Ørestad, hvor virkningen er størst, derefter for trafikken over broerne og til sidst i hele hovedstadsområdet. Trafikken i selve Ørestad Tabel 4-1 Antal ture i Ørestad, fordelt efter hovedtransportmiddel Alt. 0 kr. 11. Kr Alt. 33 kr Bil Cykel Gang Kol. Trafik Total Bil Cykel Gang Kol. Trafik Total XX Parkeringspriserne vil ifølge modelberegningerne have meget stor betydning for fordelingen af ture på transportmidler internt i Ørestad, jf. figur 4-1. Ved bortfald af parkeringsafgiften vil biltrafikken i en fuldt udbygget Ørestad (20xx) stige med 22% i forhold til trafikken ved en afgift på 11 kr. og brugen af cykel og kollektiv trafik vil falde med omkring 10%. Ved forøgelse af afgiften til 33 kr pr person pr tur i bil vil 14

17 biltrafikken i en fuldt udbygget Ørestad falde med 35% i forhold til trafikken ved en afgift på 11 kr. og brugen af cykel og kollektiv trafik vil stige henholdsvis 13 og 15%. I modellen ændres det samlede antal ture i alt ikke, men antallet af ture i Ørestad ændres, da turmålet påvirkes. I bilaget er vist de tabeller der svarer til denne og de følgende figurer. Tabel 4-2 Belastning vejnettet i Ørestad 2010 og 20XX, pr hverdagsdøgn Alt. 0 kr. 11. Kr Alt. 33 kr Vejlands alle til motorvej Center Boulevard Vejlands alle til motorvej Center Boulevard Samtidig vil trafikbelastningen på vejene i Ørestad påvirkes af den førte parkeringspolitik. En ændring i afgiften fra 11 kr (hovedalternativet) til gratis parkering vil betyde en stigning i antal køretøjer på % på Ørestadsboulevard over hele døgnet i 20XX, mens en stigning i afgiften fra 11 kr til 33 kr vil betyde et fald på 27-34% over hele døgnet på samme strækning. På de øvrige veje i Ørestad er effekten af forskellige parkeringsafgifter væsentligt mindre. Effekter for metro Tabel 4-3 Antal påstigere Metro A lt. 0 kr. 11. Kr A lt. 33 kr i alt Nørreport Ørestad i alt Nørreport Ørestad 15

18 XX Tabel 4-3 illustrerer effekten for Metroen af forskellige parkeringsstrategier i Ørestad. Der vil ske en væsentlig stigning i antallet af passagerer, hvis parkeringsafgiften sættes til 33 kr pr parkering pr person. I dette tilfælde stiger antallet af påstigere i metroen 14% i 20XX i forhold til en situation med 11 kr i afgift. Bliver parkering gratis falder antallet af passagerer med 9%. I 2010 er de tilsvarende tal henholdsvis en stigning på 11 % og et fald på 7%. I forhold til det samlede antal påstigninger på Metroen er effekten væsentlig mindre, henholdsvis en stigning på 5% og et fald på 3%. Dvs. det vil kun have lille betydning for metroens driftsresultatet, hvilken parkeringspolitik der vælges. I bilaget er desuden en tabel der viser belastningen på forskellige metrostrækninger, afhængig af parkeringsprisen. Antal biler over havnesnittet Tabel 4-4 Antal biler over havnesnittet hverdagsdøgn begge retninger kr 11 kr 33 kr Knippelsebro Langebro Sjællandsbro Amagermotorvej I alt Knippelsebro Langebro Sjællandsbro Amagermotorvej I alt XX Ses på antal biler over havnesnittet er påvirkningen af modal split markant. En parkeringsafgift på 33 kr per parkering pr person i forhold til 16

19 de forudsatte 11 kr vil betyde, at trafikken over havnesnittet falder 3% i 2010 og 6% i 20XX. Bortfalder parkeringsafgifterne i Ørestad stiger trafikken over havnesnittet med 2% i 2010 og 3% i 20XX i forhold til situationen med 11 kr i parkeringsafgift. Faldet er størst på Sjællandsbroen, mens det er mindre på Amagermotorvejen og bybroerne Knippelsbro og Langebro. En fald i trafikken på 3% som sker i 2010, svarer dog kun til den hidtidige trafikvækst i ca. 1 år, dvs. effekten vil hurtigt blive opvejet af den øgede biltrafik. Antal ture i hovedstadsområdet Tabel 4-5 Antal ture i hovedstadsområdet, hovedtransportmiddel pr hverdagsdøgn Alt. 0 kr. 11. Kr Alt. 33 kr Bil Cykel Gang Kol. Trafik Total Bil Cykel Gang Kol. Trafik Total XX Tabel 4-5 viser, at den samlede fordelingen på transportmidler i Hovedstaden ikke påvirkes nævneværdigt. At effekten af parkeringsafgifter i Ørestad er lille kan ikke overraske, da det kun er et lille området set i forhold til den samlede Hovedstad. Der sker dog en lille stigning i antallet af ture med kollektiv trafik, 2% i 20XX, hvis parkeringsprisen sættes til 33 kr i stedet for 11 kr. 17

20 5. BILAGSTABELLER Tabel 5-1 Antal ture i Ørestad, fordelt efter hovedtransportmiddel 2010 Alt. 0 kr 11 kr Alt. 33 kr Ændring i % fra 11 kr til 0 kr Ændring i % fra 11kr til 33 kr Bil ,9-31,3 Cykel ,6 13,8 Gang ,7 9,6 Kollektiv trafik ,5 16,6 Total ,3-0,5 20xx Bil ,2-34,0 Cykel ,6 13,0 Gang ,5 8,4 Kollektiv trafik ,9 15,5 Total ,5-0,9 18

21 Tabel 5-2 Belastning vejnettet i Ørestad 2010 og 20XX, pr hverdagsdøgn 2010 Alt. 0 kr. 11. Kr Alt. 33 kr. Ændring i % fra 11 til 0 kr Ørestadsboulevard mellem Ve j- lands Alle og motorvej Center Boulevard 20XX Ørestadsboulevard syd for motorvej Ørestadsboulevard syd for motorvejen, Vejlands Alle og motorvej Ørestadsboulevard syd for motorvej Center Boulevard Ændring i % fra 11 til 33 kr Anm.: Afviger fra tallene i kommuneplantillæg Tabel 5-3 Antal påstigere Metro 2010 Alt. 0 kr. 11. Kr Alt. 33 kr. Ændring i % fra 11 kr til 0 kr Ændring i % fra 11 kr til 33 kr i alt Nørreport Ørestad XX i alt Nørreport Ørestad

22 Tabel 5-4 Strækningsbelastning i metroen 2010 Alt. 0 kr. 11. Kr Alt. 33 kr. Ændring i % ændring fra 11 kr til 0 kr Kgs. Nytorv -Chr. Havn Ørestad - Ørestad syd 20XX Kgs. Nytorv -Chr. Havn Ørestad - Ørestad syd Ændring i % ændring fra 11 kr til 33 kr Tabel 5-5 Antal biler over havnesnittet hverdagsdøgn begge retninger kr 11 kr 33 kr Ændring i % fra 11 til 0 kr. Ændring i % fra 11 til 33 kr. Knippelsbro ,7-0,6 Langebro ,3-3,2 Sjællandsbro ,1-3, ,7-2,5 I alt ,3-2,6 20XX Knippelsbro ,6-3,6 Langebro ,6-5,1 Sjællandsbro ,3-11,6 Amagermotorvej Amagermotorvej ,1-6,0 I alt ,7-6,6 20

23 Tabel 5-6 Antal ture i hovedstadsområdet, hovedtransportmiddel pr hverdagsdøgn Alt. 0 kr. 11. Kr Alt. 33 kr. Ændring i % fra 11 kr til 0 kr Ændring i % fra 11 kr til 33 kr Bil ,3-0,4 Cykel ,3 0,3 Gang ,1 0,1 Kollektiv trafik ,5 0,6 Total XX Bil ,7-1,0 Cykel ,5 0,8 Gang ,3 0,3 Kollektiv trafik ,0 1,6 Total

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen

Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen HAVNETUNNEL I KØBENHAVN Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen 1. Baggrund og indledning Vejdirektoratet foretager i øjeblikket

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 04-08-2010 Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 Poul Sulkjær Chefplanlægger Teknik- & Miljø Københavns Kommune Københavns P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre

Læs mere

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: 05.00.00-P19-1-15 Dette notat omhandler konsekvenserne ved indførelse af følgende ændringer på de offentlige parkeringspladser

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer:

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer: Notat Sag: Emne: Til: Fra: Parkeringsanlæg i Svendborg Trafikale konsekvenser Klaus Johannesen Jakob Høj Notatnummer: 2479171.2 Rev.: B. juni 6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: JaH AR JaH 1 Indledning

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr.

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr. BILAG 1 Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008 Sagsnr. 2007-112334 Dokumentnr. 2008-302699 Kommuneplan 2005 - rammerne for lokalplanlægningen

Læs mere

Betalingsring En ekspertvurdering

Betalingsring En ekspertvurdering Betalingsring En ekspertvurdering Ingeniørforeningen 2012 Betalingsring En ekspertvurdering 2 Betalingsring En ekspertvurdering 3 Betalingsring En ekspertvurdering Resume Ingeniørforeningens kortlægning

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TØF KONFERENCE 8. MARTS 2004 TRAFIKKENS ORGANISERING I KØBENHAVN Søren Elle, trafikplanlægger, Københavns Kommune OVERORDNET MÅLSÆTNING EN STÆRK, KONKURRENCEDYGTIG REGION MED EN

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

Parkeringspolitik 2012

Parkeringspolitik 2012 September 2012 Bilag 2. Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune (tekst til særskilt dokument/pjece) Parkeringspolitik 2012 Indledning Parkeringspolitik som et aktivt middel i trafikplanlægningen Det er

Læs mere

Regionsstruktur á la Hovedstaden i Uffe Kousgaard. Afd. for systemanalyse. Danmarks Miljøundersøgelser

Regionsstruktur á la Hovedstaden i Uffe Kousgaard. Afd. for systemanalyse. Danmarks Miljøundersøgelser Regionsstruktur á la Hovedstaden i 1960 Uffe Kousgaard Afd. for systemanalyse Danmarks Miljøundersøgelser Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 357 Regionsstruktur á la Hovedstaden i 1960 Indledning Et

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 4. februar 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 28. december 2012 Teknisk Udvalgs møde den 4. februar 2013 - sag nr.

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Parkeringshenvisning

Parkeringshenvisning Aalborg Universitet Juni 2007 Parkeringshenvisning - Evaluering af tre eksempelbyer Randers Holstebro Viborg Bilagsrapport Vej- og Trafikteknik 10. semester 1 2 Indholdsfortegnelse A. Baggrundsteori...5

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere

P a rk ering i S v end b org

P a rk ering i S v end b org P a rk ering i S v end b org P a rk ering sstruk tur og p a rk ering sp olitik U d a rb ejd et a f S v en A lla n J ensen a s for S v end b org Kom m une Version 2.0 / TKL 1 I d e t fø lg e n d e e r d

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Byplanlægning. Indhold

Byplanlægning. Indhold Byplanlægning Planlægningen af vore byer er med til at skabe de rammer, der gives for trafikken. Virkningerne af byplanlægning på cykeltrafikkens omfang er imidlertid små, hvis ikke cykeltrafikkens vilkår

Læs mere

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger November 2011 Trængselsafgifter i Hovedstaden - Trafikmodelberegninger Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger November 2011 Dato:

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

Parkering på Frederiksberg. - Hvem, hvor og hvad skal det koste?

Parkering på Frederiksberg. - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Parkering på Frederiksberg - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Kære Frederiksberg-borgere og virksomheder, I de senere år er det blevet vanskeligere at finde en parkeringsplads på Frederiksberg. Det skyldes

Læs mere

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem,

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem, AFTALE OM NY PARKERINGSORDNING PÅ FREDERIKSBERG 1. Indledning Borgerne på Frederiksberg har gennem de senere år oplevet et øget pres på byens parkeringspladser. Det er blevet stadig vanskeligere for borgerne

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Parkeringsstrategi for Køge bymidte

Parkeringsstrategi for Køge bymidte Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Tlf. 56 67 67 67 tmf@koege.dk 2 Behovet for en parkeringsstrategi

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Vedr: Århusgadekvarteret i Nordhavn. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Ingen udsigt til Nordhavn som en bæredygtig bydel, hvad trafik angår.

Vedr: Århusgadekvarteret i Nordhavn. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Ingen udsigt til Nordhavn som en bæredygtig bydel, hvad trafik angår. Kbh. den 30. september 2011 Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postboks 447 1505 København V Vedr: Århusgadekvarteret i Nordhavn. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan Rådet for Bæredygtig

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE VEJFORUM 2016 TROELS ANDERSEN TA@ODENSE.DK 1 FRA EN STOR BY TIL EN STORBY Ny parkeringsstrategi. Kommunen har halvdelen af de 17.000 p-pladser i bymidten. Understøtte kommuneplanens

Læs mere

Cykeltrafik - En beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen

Cykeltrafik - En beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen Cykeltrafik - En beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen Juni 2002 Johan Nielsen Transportrådet Arbejdsnotat nr. 02-02 Transportrådet, Chr. IX's Gade 7, 4., 1111 Købehavn K. Tlf. 33 93 37 38 Fax

Læs mere

Cykelparkeringsplan for Århus

Cykelparkeringsplan for Århus Forfattere: Pablo Celis, Civilingeniør, Århus Kommune pace@aarhusdk Kresten Madsen, Trafikplanlægger, COWI A/S krma@cowidk Århus Kommune har i samarbejde med COWI A/S udarbejdet en Cykelparkeringsplan

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Bethesda, Rømersgade 17, torsdag d. 5. februar 2015 kl. 17-19 Cirka 30 borgere og interessenter deltog i mødet. Pointer om ønsker og behov ift. parkering

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008

Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008 Poul Sulkjær Chefplanlægger Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008 P-strategi 2005 Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Kommune. Oktober 2007

Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Kommune. Oktober 2007 Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Kommune Oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND 3 2 NUVÆRENDE PARKERINGSFORHOLD I SVENDBORG BYMIDTE 4 3 TIDLIGERE GENNEMFØRTE PARKERINGSANALYSER

Læs mere

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet.

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Svar på opfølgende spørgsmål fra Jakob Næsager vedr. nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet til indstillingen Forslag til

Læs mere

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm Parkeringsnorm Haderslev Kommune Teknik og Miljø Vej og Trafik Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 23 00 Fax 74 34 23 34 www.haderslev.dk 23. september 2013 Sagsident:13/17781 Sagsbehandler: Per Fogh

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 Ringby - Letbanesamarbejdet v/metroselskabet Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 15.november 2012 1 Undersøgte linjeføringer Efter aftale af 22. juni

Læs mere

OTM 5 og dens anvendelse til VVM for udbygning af Køge Bugt motorvejen

OTM 5 og dens anvendelse til VVM for udbygning af Køge Bugt motorvejen OTM 5 og dens anvendelse til VVM for udbygning af Køge Bugt motorvejen Af Goran Vuk, Vejdirektoratet, og Henrik Paag, Tetraplan A/S Vejdirektoratet har anvendt trafikmodellen OTM til vurderinger af de

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet Jakob Næsager har den 6. august 2015 stillet nedenstående spørgsmål

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Etablering af miljøzoner i Danmark

Etablering af miljøzoner i Danmark Etablering af miljøzoner i Danmark (UOLQJ+YLG&2:, %DJJUXQG Miljøbelastningen fra transporten er i fokus, og der er er gennem de senere år iværksat en lang række tiltag, der sigter på at mindske transportens

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Vedtaget af Roskilde Byråd den 19. marts 2013 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 2. maj 2013 Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Parkering på Frederiksberg

Parkering på Frederiksberg Parkering på Frederiksberg - Hvem, hvor og hvad skal det koste? [Kort forord] 1. Udvidelse af Betalingszonen, altså de steder, hvor man må holde gratis i to timer og dernæst skal betale, dækker den del

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte. September 2008

Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte. September 2008 Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte September 2008 Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND 3 2 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv

En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv Mogens Fosgerau DTU Transport 5. December 2011 Punkter Virker det? Er det godt? Hvor skal ringen ligge? Hvor stor skal taksten være? Hvordan skal den variere

Læs mere

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1 AABENRAA KOMMUNE TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB Trafikal vurdering Parkeringsanalyse NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 3 Kortlægning... 3 3.1 Restriktioner...

Læs mere

Metroens effekter på ansattes transportadfærd delundersøgelser efter åbningen af den københavnske metros anden etape på Frederiksberg

Metroens effekter på ansattes transportadfærd delundersøgelser efter åbningen af den københavnske metros anden etape på Frederiksberg Metroens effekter på ansattes transportadfærd delundersøgelser efter åbningen af den københavnske metros anden etape på Frederiksberg Lic.techn. Peter Hartoft-Nielsen, Center for Skov, Landskab og Planlægning

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

Trafikdage Trafikale og miljømæssige effekter. Susanne Krawack TetraPlan A/S. 11. september 2006

Trafikdage Trafikale og miljømæssige effekter. Susanne Krawack TetraPlan A/S. 11. september 2006 1 Trafikdage 2006 Trafikale og miljømæssige effekter Susanne Krawack TetraPlan A/S 2 3 4 Trafikdage 2006 Modeller i København I alt 13 modeller er vurderet : Betalingsring Stor og lille En eller flere

Læs mere

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. marts 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Opførelse af P-hus med

Læs mere

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND Oktober 2010 Indhold Indledning 2 Bestemmelser 3 Formål og anvendelsesområder 3 Anvendelse 3 Parkeringspladskrav 3 Beregning af bidrag 3 Betaling 4 Klage 4 Lovhjemmel 4 Ikrafttrædelse

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

Strategi for byernes erhverv

Strategi for byernes erhverv Strategi for byernes erhverv Dansk byplanlaboratorium og Erhvervsstyrelsen 1 Virksomhederne er forskellige og ligger mange steder i byerne De store og miljøbelastende industrier 2 Virksomhederne er forskellige

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE

EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE H. C. Lum EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE byes ad Manøg e Effekter og reaktioner på udvidelsen af betalingsområdet, der trådte i kraft 1. marts 2017 Resumé: I de områder hvor der

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering.

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. maj 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Finansiering af P-hus ved

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere