NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre"

Transkript

1 Regn og oversvømmelser i Hvidovre Lørdag den 2. juli 2011 blev store dele af hovedstadsområdet ramt af et voldsomt skybrud, der også gav oversvømmelser af veje og ejendomme flere steder i Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune og Hvidovre Forsyning har udarbejdet dette notat, som redegør for en række fakta om regn og oversvømmelser i Hvidovre Kommune. Notatet indeholder følgende afsnit: Fakta om regn og oversvømmelser den 2. juli 2011 Klimaændringer Afløbssystem Ansvar og opgaver Sammenfatning NOTAT Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Staben for Teknisk Forvaltning Sagsbehandler: Morten Beha Pedersen Sagsnr.: 11/36199 Journalnr.: / Side 1 af 11 Fakta om regn og oversvømmelser den 2. juli 2011 Hvad skete der den 2. juli 2011? Lørdag den 2. juli 2011 blev Hvidovre Kommune ramt af det største regnskyl, der endnu er målt på regnmålerne i Hvidovre Kommune. På figur 1 er vist de regnmængder, der blev målt forskellige steder i Hvidovre og naboområder i løbet af de to timer, hvor regnvejret var mest heftigt. Figur 1 Regnmængder i tidsrummet kl den 2. juli 2011.

2 Normalt falder der omkring 68 mm regn i juli, så ved regnvejret den 2. juli 2011 er der på 2 timer faldet mere end den normale nedbør for hele juli måned. Der var således tale om en meget voldsom og ekstrem regn, som man normalt kun vil forvente at se meget sjældent. Side 2 af 11 Den voldsomme regn betød, at afløbssystemet blev overbelastet, selv om det fungerede som forventet og afledte så meget vand, som det er designet til. Flere ejendomme fik vand ind i husene og blev ramt af vand i kælderen, og regnvandet løb ned af flere veje, da der ikke var plads i kloakkerne. Endvidere gik Harrestrup Å over sine breder og oversvømmede nærliggende veje og ejendomme. Den 14. august 2010 og den 14. august 2011 blev Hvidovre Kommune også ramt af voldsom regn, som ligeledes betød vand i kælderen hos flere ejendomme og oversvømmelser fra Harrestrup Å. Ved regnen den 14. august 2010 blev der i løbet af ca. 6 timer målt nedbørsmængder på mm over hele Hvidovre Kommune, og regnen har således belastet afløbssystemet i hele Hvidovre Kommune på en gang. Hvor omfattende var oversvømmelserne? De mest omfattende oversvømmelser i Hvidovre sås den 2. juli 2011: Harrestrup Å gik over sine breder og oversvømmede Vigerslevparken, Sydkærsvej og en række ejendomme i kvarteret ved Tibberupvej og Fredtoftevej. Ved Spejderhytten i Vigerslevparken stod vandet ca. 1,3 meter over terræn. På omkring 30 ejendomme i området ved Tibberupvej/Asminderødvej stod der ca cm vand på terræn, og flere af ejendommene fik vand ind i huset. Hundredvis af ejendomme spredt rundt omkring i Hvidovre Kommune fik vand i kælderen fra opstuvninger i afløbssystemet. Avedøre Havnevej ved krydsningen med Gl. Køge Landevej blev oversvømmet af Spildevandscenter Avedøres kloakledning, hvor et af dækslerne ikke var boltet fast, og derfor blev løftet af vandmasserne i afløbsledningen. På Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og ved flere underføringer af veje og stier kunne vandet ikke afledes gennem afløbssystemet og løb derfor på vejene og samlede sig i lavninger fx tunneller. Det betød blandt andet, at Hvidovre Vandværk og Materielgårdens kælder blev oversvømmet. Amagermotorvejen og Holbækmotorvejen blev lukket af oversvømmelser. Hvad sker der, når Harrestrup Å går over sine breder? Under voldsomme regn leder alle kommunerne langs med Harrestrup Å som planlagt regnvand ud i åen for at forhindre oversvømmelser af kældre, veje og ejendomme. Det betyder, at Harrestrup Å bliver hårdt belastet og skal kunne lede meget vand videre til Kalveboderne. Hvidovre Kom-

3 mune ligger nedstrøms i systemet, og Harrestrup Å er derfor fuldt belastet på strækningen langs med kommunen. Side 3 af 11 Ved de voldsomme skybrud går Harrestrup Å over sine breder. Den 2. juli 2011 blev mange af de nærliggende ejendomme og kældre i Hvidovre Kommune langs Sydkærsvej og de tilstødende villaveje oversvømmet. Harrestrup Å ligger i Københavns Kommune og er beskyttet mod at gå over sine breder med diger. Oversvømmelserne i Hvidovre Kommune skyldes, at diget på den vestlige side af Harrestrup Å mod Hvidovre Kommune har sat sig op mod cm, og således ikke lever op til den fastlagte digehøjde. Samtidig fungerer flere af cykel- og gangbroene over åen som barrierer, da hullerne under broerne er underdimensionerede i forhold til de store vandmængder. Det betyder, at vandet stuver op til over digekronen umiddelbart opstrøms broerne. På et borgmestermøde den 14. oktober 2011 har 17 borgmestre i hovedstadsområdet besluttet, at samarbejdet i regnvandsforum i regi af Lynettefællesskabet skal undersøge, hvordan udledning af regn og afstrømningen i Harrestrup Å kan forbedres under skybrud. Efterfølgende er der ved drøftelser med Københavns Kommune, Center for Park og Natur fundet enighed om, at skaderne på diget langs Harrestrup Å hovedsagelig skyldes skader sket ved oversvømmelsen 2. juli, hvorfor retableringen er en naturlig del af den almindelige vedligeholdelse af åen. Hvad skete der med de kommunale ejendomme? Den voldsomme regn den 2. juli 2011 gav også alvorlige skader på de kommunale bygninger. Der blev anmeldt ca. 70 skader, og næsten alle skaderne er principielt omfatter af Hvidovre Kommunes selvforsikringsprogram. De fleste skader skyldtes opstuvning af vand fra afløbssystemet og indtrængning af vand fra terræn. Kun i få tilfælde omfatter skaderne svigt i ejendommens tekniske systemer. Håndteringen af oversvømmelserne i de kommunale ejendomme er blevet inddelt i 3 faser: Fase 1: afhjælpning og skadesbegrænsning. Fase 2: Genopretning Fase 3: Begrænsning af fremtidige skader Fase 1 med afhjælpning og begrænsning af skader blev sat i værk umiddelbart efter oversvømmelserne og omfatter affugtning, udpumpning af vand, rengøring, bekæmpelse af skimmelsvamp og sortering af løsøre. I forbindelse med fase 2 er der oprettet en skadegruppe, som koordinerer arbejdet mellem forvaltningerne. De kommunale bygninger bringes tilbage til den samme tilstand, som før det voldsomme regnvejr. Erfaringer fra de aktuelle sager opsamles, så de kan indgå i vurderingen af, hvordan fremtidige skader kan begrænses. For at begrænse fremtidige skader ved voldsom regn er der behov for at se på følgende:

4 Foretage en kritisk gennemgang af driften af de kommunale ejendomme og vurdere, om der er behov for ændringer fx i forhold til rensning af tagrender og brønde eller ændret brugeradfærd. Prioritere den forebyggende indsats, så nemme tiltag ("lavthængende frugter") gennemføres først og hurtigst muligt. Prioritere de langsigtede investeringer, så forebyggende vedligehold i forhold til oversvømmelser prioriteres. Udarbejde retningslinjer for kommunalt nybyggeri eller ved renovering af eksisterende bygninger, så bygningerne sikres bedre mod oversvømmelser. Der skal foretages en helhedsvurdering af retningslinjerne, så vandet ikke finder andre veje og gør skade på fx nabobygninger. Side 4 af 11 Hvordan håndterede beredskabet regnen den 2. juli? Redningsberedskabet havde forberedt sig på skybruddet ud fra varslinger fra DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) og Vestegnens Politi. Disponibelt mandskab og indsatsledere blev indkaldt, og der blev oprettet en koordinerende stab hos Vestegnens Politi. Endvidere blev udviklingen i regnvejret fulgt løbende, da regnvejret begyndte ca. 2 timer tidligere i København. Redningsberedskabet var presset til det yderste og havde akutte opgaver på 6 timer. I Hvidovre Kommune var der mange oversvømmelser i bygninger, men generelt var kommunen forskånet for større uheld, oversvømmelser og brande. De største opgaver var oversvømmelsen af Amagermotorvejen med omlægning af trafik og bortpumpning af vand samt oversvømmelse af Holbækmotorvejen og igangsætning af Vejdirektoratets pumper. Samarbejdet med andre myndigheder, forvaltning, forsyningsselskab og andre sektorer fungerede godt. Der har efterfølgende været et opfølgende møde med Vejdirektoratet, hvor oversvømmelserne af motorvejene blev drøftet herunder beredskabsplaner for bortledning af vand og kontakt til teknikervagt, så disse forhold bliver forbedret til næste gang, det regner voldsomt. For at forberede redningsberedskabet til det næste voldsomme regnvejr er der behov for at opdatere beredskabsplanen og implementeringen af SINE-radioer. Beredskabet havde endvidere en række udfordringer under regnvejret, som skal evalueres, så beredskabet er bedre forberedt til den næste gang, der komme et skybrud: Mange samtidige akutte udrykninger Vanskelig fremkommelighed på grund af vandmasserne Nedbrud af udrykningskøretøjer Nedbrud af alarmcentral og vagtcentral På borgmestermødet den 14. oktober 2011 blev et styrket tværkommunalt samarbejde drøftet herunder et fælles kort og en koordinering af, hvor vandet skal ledes hen en skybrudsplan.

5 Klimaændringer Side 5 af 11 Hvorfor opleves skybrud og ekstremregn som et nyt fænomen i byområderne? I Hvidovre Kommune og andre byområder er der gennem de senere årtier etableret belægning og befæstning på stadig større arealer til parkering, terrasser, carporte, tilbygninger mv. Det betyder, at der kommer stadig mere regnvand i afløbssystemet både fra matrikler og gennem rendestensbrønde i vejene vand som tidligere sivede ned til grundvandet eller til vandløbene. Kombinationen af større befæstede områder og mere voldsom regn betyder, at der ledes større mængder vand til kloakkerne, end de er dimensioneret til. Kloaksystemet i Hvidovre Kommune er anlagt i i den østlige del af kommunen og i i den vestlige del af kommunen. Der er siden da sket en betydelig udvikling i Hvidovre, hvor det af hensyn til byudviklingen og brugen af byen har været standard at lede regnvandet hurtigt væk fra de befæstede arealer til kloakkerne. Den samme udvikling er sket i de øvrige kommuner langs Harrestrup Å. Da alle kommunerne som sikkerhed har overløb fra afløbssystemet til Harrestrup Å, belastes åen også mere og hurtigere end tidligere, hvilket giver en voldsom afstrømning i åen. Kloaksystemet er dimensioneret til at kunne aflede alt spildevand samt regnvand op til en vis mængde. Kloaksystemet har aldrig været dimensioneret til at kunne klare skybrud, men med udviklingen i ekstrem regn er konsekvenserne af skybrud blevet større i de senere år og påvirker langt flere borgere. Vil der ske oversvømmelser igen? Klimaændringer vil i de næste mange årtier sætte deres præg på Danmark og på Hvidovre Kommune. Det er svært at lave præcise beregninger for ændringerne i de klimatiske forhold, men et er sikkert klimaet vil ændre sig, også selv om man globalt får succes med at mindske udledningen af CO 2 og andre drivhusgasser. FN's klimapanel, IPCC, har beregnet forskellige scenarier for udviklingen i klimaet afhængig af udslippet og mængden af CO 2 i atmosfæren. Danmarks Meteorologiske Institut har ud fra IPCC's og EU's globale klimascenarier beregnet de forventede klimaændringer i Danmark frem til år Klimaændringerne vil ske gradvist over en meget lang tidshorisont. Udviklingen forudsiges at ske hurtigere og hurtigere med de mest markante ændringer efter år Indtil år 2050 forventes klimaændringerne at være nogenlunde ens uanset, hvilket scenarium der benyttes. Klimaændringerne betyder ifølge DMI, at der i sommermånederne fremover vil komme voldsommere regn, som forventes at blive op til 20 % kraftigere end i dag, og at havvandstanden vil stige med op til 1 meter. Der vil derfor også komme voldsomme regnhændelser og en øget vandstand i Harrestrup Å fremover, men det kan ikke forudsiges, hvornår eller hvor kraftige regnhændelserne vil være. Et udtryk for udviklingen i klimaet er, at en 100 års regn, der i dag statistisk ses med 100 års mellemrum, fremover forventes at ville komme med intervaller på år.

6 De stigende regnmængder og den øgede havvandstand som følge af klimaændringerne betyder, at Harrestrup Å fremover bliver mere belastet end i dag og naturligt vil have en højere vandstand. Der kan derfor blive behov for at øge digehøjden langs med åen ud over den i dag fastlagte digehøjde. Den stigende vandstand i havene betyder også større risiko for oversvømmelser i de kystnære dele af Hvidovre Kommune. Side 6 af 11 Den voldsomme regn, som er set de seneste år i Hvidovre, vil ske igen på et tidspunkt, og der vil derfor fortsat være risiko for oversvømmelser. De stigende vandstande i havene vil forstærke risikoen for oversvømmelser i de kystnære dele af Hvidovre, hvor der også fremover kan blive behov for tiltag for at minimere skaderne. Afløbssystem Hvordan virker afløbssystemet? Regnvandet fra tage, veje og andre befæstede arealer ledes i kloakken. I den østlige del af Hvidovre Kommune blandes regnvandet med spildevand fra ejendommen, og vandet ledes i det samme rørsystem (fællessystem) til Rensningsanlæg Damhusåen. I den vestlige del af Hvidovre Kommune ledes regnvandet i et selvstændigt rørsystem til Fæstningskanalen, mens spildevandet fra ejendommene ledes i et andet rørsystem (separatkloakeret) til Spildevandscenter Avedøre. Afløbssystemet transporterer vandet fra ejendomme og veje til rensningsanlægget. For at så meget vand som muligt bliver renset på rensningsanlæg, er der indbygget en række store bassiner på afløbssystemet, som kan opmagasinere regn- og spildevand, når det regner, og leder det videre til rensningsanlægget, når der er plads i transportledningerne og på renseanlægget efter regnvejret. Hvis bassinerne bliver fyldt op, sker der overløb af regnfortyndet spildevand til Harrestrup Å og Kalveboderne for så vidt muligt - at undgå, at vandet stuver tilbage i kloakledningerne og giver oversvømmelser i kældre og på terræn. Overløbene til Harrestrup Å og Kalveboderne betyder, at der ikke kan bades i Kalveboderne i en periode på 2-4 dage efter overløbet. Figur 2 viser, hvordan regnvandet ved normal regn løber til bassin og bliver opmagasineret. Figur 2 Afløbssystemets funktion under normal regn.

7 Ved voldsomme regnskyl er der risiko for, at ejendommenes egne kloakledninger og de lokale afløbsledninger i vejene virker som flaskehalse. Spildevand og regnvand kan derfor ikke nå at komme hurtigt nok ud i de store hovedtransportledninger eller til et bassin. Når der ikke længere er plads i ledningerne, stiger vandet i stedet for op i kældre, jf. figur 3. Side 7 af 11 Figur 3 Afløbssystemets funktion under skybrud Kan kloaksystemet håndtere alle ekstremregn i fremtiden? Det er hverken praktisk eller økonomisk muligt at udbygge afløbssystemet, så det kan håndtere al voldsom regn. I august 2011 vedtog bestyrelsen for Hvidovre Forsyning, at afløbssystemet fremover udbygges efter en skærpet målsætning, så der færre gange end i dag sker opstuvning af vand i kældre og på terræn. Målsætningen for afløbssystemets funktion er: Vandet i afløbssystemet må højst stuve op til terræn en gang hvert 20. år. Vandet i afløbssystemet må maksimalt stuve op til 1,50 meter under terræn en gang hvert 7. år for at forhindre oversvømmelse af de fleste kældre. Afløbssystemet i Hvidovre Kommune dimensioneres og udbygges således til at kunne håndtere langt det meste regn, men der vil med års mellemrum forekomme regn, som overbelaster afløbssystemet i større eller mindre grad. I udbygningen af afløbssystemet indregnes de forventede klimaændringer både med mere regn og med stigende vandstande, så afløbssystemet er fremtidssikret til udviklingen ud fra den kendte viden i dag. Den 2. juli 2011 fungerede afløbssystemet som forventet, og der var som planlagt overløb til Harrestrup Å og Kalveboderne, for at komme af med så meget vand som muligt. Det regnede imidlertid så voldsomt og så længe, at kloakrørene i de enkelte lokalområder og hovedtransportledningerne blev fyldt op og ikke kunne nå at transportere vandet hurtigt nok væk fra områderne. I sådanne situationer vil der ske oversvømmelse af kældre og på terræn.

8 Hvilke planer har Hvidovre Forsyning for udbygning af kloaksystemet? Hvidovre Forsynings bestyrelses vedtog i august 2011 at igangsætte udbygningen af fase 1, hvor hovedtransportsystemet langs med Harrestrup Å udbygges, så der kan opmagasineres og transporteres mere vand fra lokalområderne til renseanlægget. I fase 1 udbygges kloaksystemet for 320 mio. kr. i perioden Projekteringen af anlægget er i fuld gang, og det forventes, at selve anlægsarbejdet begynder i sommeren/efteråret Udbygningen af hovedtransportsystemet betyder bl.a., at der vil ske færre oversvømmelser af kældre i området omkring udbygningen, og at antallet af overløb til recipienterne vil blive reduceret væsentligt i forhold til i dag Side 8 af 11 På anmodning fra bestyrelsen udarbejdes endvidere en plan for en forceret udbygning af detailsystemet i lokalområderne, så den fulde udbygning af afløbssystemet kan gennemføres hurtigere end den hidtidige plan, hvor udbygningen ville være færdig omkring Bestyrelsen træffer formentlig beslutning om udbygning af bassin og detailsystem ultimo I planen undersøges og fastlægges grundlaget for at udbygge afløbssystemet i lokalområderne, så fx klimaændringer og lokal håndtering af regnvand kan inddrages i projekteringen. Det forventes, at udbygningen i de første lokalområder kan begynde omkring Planen for udbygning af detailsystemet er ikke færdig endnu, og det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at sætte et sluttidspunkt for udbygningen. Hvordan sikres ejendomme mod oversvømmelser? Kloaksystemet udbygges ikke til at kunne håndtere alle voldsomme regnhændelser fremover. Det er derfor nødvendigt, at udsatte ejendomme i Hvidovre Kommune sikres mod oversvømmelser. For at undgå opstuvning af vand i kælderen kan den enkelte ejendomsejer sikre kælderen med et højvandslukke eller en pumpe. Installationen skal betales af grundejeren, da det ifølge den nuværende lovgivning ikke er tilladt, at Hvidovre Forsyning eller kommunen bidrager. For at undgå, at vand på terræn løber ind i husene, kan den enkelte ejendomsejer vurdere ejendommens terrænforhold, sokkelkote, placering af lyskasser, kældervinduer og indgangsdøre i forhold til, om der kan stuve vand op på grunden, og hvor nemt vandet kan løbe ind i ejendommen. Ejendommen kan efterfølgende sikres med mobile skotter eller sandsække, der kan holde vandet ude. Ved nybyggeri eller omfattende renovering kan ovenstående forhold vurderes, inden der gives byggetilladelse. Ansvar og opgaver Hvad er kommunens ansvar og opgaver? Hvidovre Kommune er ansvarlig for en række områder og opgaver i forhold til regn og oversvømmelser: Gennem spildevandsplanen sætter kommunen rammerne for funktionen af afløbssystemet og forsyningssikkerheden i forhold til håndtering af regn. Kommunen skal sikre, at vandplanernes mål bliver opfyldt, og at de nødvendige indsatser bliver sat i gang.

9 I kommuneplanen udstikkes rammerne for udviklingen af Hvidovre Kommune, og dette omfatter også at sikre, at udviklingen sker i forhold til de klimaændringer, der kan forventes og at indarbejde eventuelle retningslinjer i lokalplaner. Som bygningsejer skal Hvidovre Kommune sikre egne ejendomme mod oversvømmelser. Kommunen er ansvarlig for det kommunale beredskab, herunder at beredskabsplanen opdateres og indeholder tiltag, som kan fungere i situationer med voldsomme oversvømmelser en skybrudsplan. Side 9 af 11 Harrestrup Å ligger i Københavns Kommune, og det er Københavns Kommune, der er vandløbsmyndighed og skal sikre, at åen og dens diger fungerer efter de fastsætte målsætninger og planer i fx vandløbsregulativet. Det er endvidere Københavns Kommune, der skal sikre, at vandplanernes miljømål for Harrestrup Å bliver nået. Hvad er forsyningens ansvar og opgaver? Hvidovre Forsyning er forsyningsselskab og har til opgave at aflede spildevandet og regnvandet fra de enkelte ejendomme. Hvidovre Forsyning har ansvaret for den del af afløbssystemet, der ligger fra ejendommenes grundskel og videre til renseanlæg. Hvidovre Forsyning udbygger og vedligeholder afløbssystemet på en forsvarlig måde ud fra de målsætninger og planer, som kommunen udarbejder, og sørger for, at det fungerer efter hensigten både i den daglige drift og ved fx voldsomme regn. Når et område er kloakeret og indeholdt i Spildevandsplanen, har ejendommene både ret og pligt til at være tilsluttet Forsyningens afløbssystem. En del af denne ret er, at enhver ejendom, som minimum skal kunne lede spildevand og regnvand fra stueniveau uden at skulle pumpe vandet. Der er ingen ret til at kunne aflede vand fra kælderniveau til forsyningens afløbssystem ved gravitation. Det er således den enkelte borgers ansvar at sikre, at spildevandet kan afledes fra kælderen. Hvad er grundejerens ansvar og opgaver? Grundejere har ansvaret for, at kloaksystemet er vedligeholdt og fungerer på egen grund. Det er endvidere grundejerens ansvar, at regn- og spildevand kan afledes fra kælderniveau. Grundejeren kan sikre sin ejendom mod oversvømmelser ved fx at installere et højvandslukke eller en pumpe. Hvis en grundejer har kælder, er der altid en risiko for, at der kommer vand i kælderen fra afløbssystemet under voldsom regn. Det er grundejerens pligt at sikre kælderen mod oversvømmelser og at sikre sig den nødvendige rådgivning til at kunne gennemføre sikringen. Hvem skal sikre mod fremtidige oversvømmelser? For at løse problemet med regn og oversvømmelser bør Hvidovre Kommune, Hvidovre Forsyning og grundejere samarbejde. Problemet kan ikke løses eller finansieres alene af en af parterne. De voldsomme regnskyl de senere år har rykket grænsen for, hvad der tidligere blev betragtet som normalt. Den fælles opgave er at arbejde på at begrænse skaderne hos ejendomsejere efter de skybrud, som i dag betragtes som normale, men

10 med det in mente, at det altid vil komme regnvejr, der er ud over det, der på ethvert tidspunkt betragtes som normalt. Side 10 af 11 Bliver lovgivningen lavet om? Som følge af de seneste års voldsomme regnvejr og de skader, det har givet for mange ejendomsejere, har den tidligere Miljøminister nedsat en arbejdsgruppe, som har vurderet mulighederne for at ændre på betalingen for at komme af med regn- og spildvand. Et af punkterne har været at opdele det nuværende afledningsbidrag i et bidrag for regnvand og i et bidrag for spildevand, så grundejere får et incitament til at reducere tilledningen af regnvand til afløbssystemet. I det nye regeringsgrundlag fremgår det, at regeringen vil undersøge, om vand- og spildevandsselskaberne har tilstrækkeligt gode muligheder for at finansiere klimatilpasning, og om behovet for klimatilpasning i form af andre tiltag end kloakering gør det hensigtsmæssigt at justere arbejdsfordelingen mellem kommuner, vandselskaber og myndigheder i øvrigt. I regeringsgrundlaget indgår endvidere, at alle kommuner inden 2 år skal udarbejde en klimatilpasningsplan, hvor bl.a. håndteringen af ekstremregn skal indgå. I byområder er der væsentlige udfordringer mellem de fysiske klimatilpasningsløsninger og det råderum, som forsyningsselskaberne har i forhold til de forskellige love og bekendtgørelser på området. De 17 borgmestre har på mødet den 14. oktober 2011 sendt et brev til Miljøministeren med forslag, der bl.a. omfatter muligheden for via forsyningens takstmidler at tilpasse veje, så de kan håndtere ekstreme regnskyl og anvende takstmidler til at afkoble regnvand til sø- og åsystemer. Med den nuværende lovgivning er det endvidere uklart, hvem der har ansvaret for at håndtere overfladevand, der strømmer på terræn. Der er behov for at se på, om den samlede lovgivning på området er tilstrækkelig og tidssvarende. Der er således flere initiativer i gang for at ændre lovgivningen til at passe til de fremtidige udfordringer med at håndtere regn og oversvømmelser og klimatilpasse kommunerne. Sammenfatning Regnen den 2. juli 2011 var den hidtil voldsomste regn, der er registreret i Hvidovre. Flere ejendomme blev oversvømmet af vand på terræn og mange fik vand i kælderen. Klimaændringerne betyder, at de voldsomme regnhændelser vil ske igen og at vandstanden i havet vil stige, så der også fremover er risiko for oversvømmelser. Det er ikke praktisk eller økonomisk muligt at udbygge afløbssystemet, så det kan håndtere alle voldsomme regnhændelser. Det er nødvendigt, at både kommune, forsyning og grundejere samarbejder, og at hver tager sit ansvar og løser opgaver for at begrænse skaderne efter skybrud. Oversvømmelserne og konsekvenserne for borgere og grundejere har betydet, at både den gamle og nye regering har fokus på området og eventuelle justeringer af lovgrundlaget og arbejdsfordelingen mellem kommuner, vandselskaber og myn-

11 digheder i øvrigt. Ifølge regeringsgrundlaget skal hver kommune inden 2 år have udarbejdet en klimatilpasningsplan. Side 11 af 11 Efter oversvømmelserne den 2. juli 2011 er der i Hvidovre sat en række initiativer i værk for at forebygge skader ved kommende skybrud: Der er nedsat en task-forcegruppe, der skal udarbejde en handleplan for en bedre sikring af de kommunale bygninger ud fra en evaluering af hændelserne og skaderne fra oversvømmelserne. Beredskabet har holdt opklarende møde med Vejdirektoratet om oversvømmelserne af motorvejene. Der er endvidere behov for at vurdere beredskabsplan og udstyr, så erfaringerne kan indarbejdes og benyttes til at være endnu bedre rustet til næste gang. Der blev afholdt borgermøde den 16. november 2011, hvor der orienteres om regnen og oversvømmelserne den 2. juli, beredskabets håndtering af sagen og Hvidovre Kommunes og Hvidovre Forsynings planer for at håndtere fremtidige voldsomme regnhændelser. På mødet er der afsat tid af til, at borgerne kan stille spørgsmål til oplægsholderne. Hvidovre Kommune har rettet henvendelse til Københavns Kommune for at få udarbejdet en detaljeret projektplan inkl. tidsplan for at sikre Harrestrup Å mod at gå over sine breder i fremtiden. Der har været afholdt møde blandt 17 borgmestre i Storkøbenhavn som har resulteret i, at der er igangsat et tværkommunalt samarbejde omkring Harrestrup Å i regi af Regnvandsforum under Lynettefællesskabet. Hvidovre Forsyning har igangsat fase 1 og udbygger hovedtransportsystemet langs med Harrestrup Å, så det kan håndtere mere regnvand. Bestyrelsen i Hvidovre Forsyning tager formodentligt beslutning om udbygning af bassin og detailsystem i lokalområderne ultimo 2012.

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Oplæg november 20 Lykke Leonardsen Disposition Hvad er det for en udfordring vi står overfor Hvilke løsninger arbejder vi med Muligheder og barrierer i lovgivningen

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-08-2011 Dato: 08-08-2011 Sag nr.: 42 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Den kommende spildevandsplan 2014 bliver den første spildevandsplan vedtaget i Furesø Kommune. Spildevandsplanen samler oplysninger om de eksisterende og

Læs mere

Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer. Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker,

Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer. Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker, Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker, Indhold 1. Udfordringen - Fremtidig nedbør 2002, 2007, 2009 og 2010 2. Klimatilpasningsstrategien

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING 2014-2018 RØDOVRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING 3 HANDLINGER Klimatilpasning i de syv udpegede risikoområder Klimatilpasning i planlægningen af de fem byudviklingsområder

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Klimatilpasning i København Jan Burgdorf Nielsen Center for Park og Natur. Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i København Jan Burgdorf Nielsen Center for Park og Natur. Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i København Jan Burgdorf Nielsen Center for Park og Natur 15. august 2010 2. juli 2011 15. august 2011 2 Disposition 1. Tilpasning til hverdagsregn 2. Tilpasning til skybrud 3. Implementeringsplan

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

København den 2. juli 2011

København den 2. juli 2011 København den 2. juli 2011 Lykke Leonardsen Områdechef Teknik- og Miljøforvaltningen Sonia Sørensen Sektionsleder Københavns Energi Skybrud Hvad gør vi nu? 2011-10-06 Ekstrem skybrud lørdag aften 2. juli

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Usserød Å Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Usserød Å Version 0 22. marts 2011 Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Normalt beredskab før regnen /oversvømmelsen...5

Læs mere

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Indhold Din indflydelse 3 Vind med vandet 4 Konsekvenser i Horsens Kommune 5 Udførte klimatilpasningsprojekter 6 Hvad planlægger kommunen at

Læs mere

Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer?

Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer? Norrlandsmöte 2012 d. 1. februar 2012 Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer? Carsten Cronqvist Københavns Energi A/S 1 Full scale test af et afløbssystem!! xx-xx-2010

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Bilag 1: Andre kommers serviceniveau Revision 1 8. september 2009 Indhold Hvidovre Kommune 2 Greve Kommune 2 Herlev kommune 3 Gribskov kommune

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Bilag 8. Resume af indkomne bemærkninger og Byrådets vurdering

Bilag 8. Resume af indkomne bemærkninger og Byrådets vurdering Bilag 8 Resume af indkomne bemærkninger og Resume af indkomne bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg 05 til Kommuneplan 2013, klimatilpasningsplan samt udkast til af disse I forbindelse med den

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår?

Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår? Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår? Klima mig her og klima mig der - definitioner Hvad er forskellen på forebyggelse og tilpasning: Forebyggelse har til formål at tøjle klimaændringerne

Læs mere

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser GULDBORGSUND FORSYNING

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser GULDBORGSUND FORSYNING Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser GULDBORGSUND FORSYNING En række områder i Danmark har i sommeren 2011 været ramt af monsterregnvejr,

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2008-2011 Tillæg nr. 1 til gl. Gedveds Spildevandsplan Servicemål, sikkerhedsfaktor og bassiner TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning For at forebygge klimaændringernes påvirkning på det kommunale

Læs mere

Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand

Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand Bilag 1 Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand November 2016 1. Hvorfor skal der afkobles Borgerrepræsentationen vedtog i november 2015 at gennemføre 300 skybrudsprojekter.

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Bo Christensen 1 12 MAJ 2016 Disposition: 1 Udfordringerne 2 Løsningsmuligheder i de 3 områder 3 December 2015-hændelsen 4 Økonomi 5 Spørgsmål 2 Problem 1: Stigende

Læs mere

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling DDER s pildevand Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling Klimaet ændrer sig, og vi vil fremover opleve flere og kraftigere regnskyl. Der venter i de kommende år husejere, kommuner og forsyningsselskaber

Læs mere

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Spildevandsplanens regelsæt Mbl. 32: Eksisterende og planlagt kloak og rensning Ophævning af tilslutningsret Nedsivningsområder i det åbne land Renseniveauer

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om klimatilpasning styrkes? Spørgsmål: På tværs af kommunerne i regionen? På tværs af sektorer? På tværs af afdelinger i kommunen? Besvarelser Bord 8:

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

Klimatilpasning i byggeriet

Klimatilpasning i byggeriet Klimatilpasning i byggeriet Ingeniørforeningen 2012 2 Klimatilpasning i byggeriet Resume Klimaændringer vil påvirke bygninger og byggeri i form af øget nedbør og hyppigere ekstremnedbør, højere grundvandsspejl,

Læs mere

Informationsmøde. Informationsmøde Klimatilpasning af Postmosen, Kastaniehaven, Højager og Birkehaven 1

Informationsmøde. Informationsmøde Klimatilpasning af Postmosen, Kastaniehaven, Højager og Birkehaven 1 Informationsmøde Informationsmøde Klimatilpasning af Postmosen, Kastaniehaven, Højager og Birkehaven 1 Program 1. Velkommen, v. Lone Henriksen, Hillerød Kommune 2. Baggrund for projektet v. Peter Underlin,

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde 1 Færre oversvømmelser og bedre vandkvalitet Der sker i dag oversvømmelser visse steder langs Kagså

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 RESUMÉ UDKAST, DECEMBER 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN Frederiksberg Kommune Klimatilpasningsplan 2012 RESUMÈ Udkast, december 2012 Rådgiver: Rambøll Danmark A/S Frederiksberg Kommune

Læs mere

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Notat Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet af Morten Lassen Sundhed og Omsorg, december 2014 Klimaudfordringer Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Danmarks fremtidige

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

15. juli Redegørelse om kloakledninger, overløbsbygværker og overløb

15. juli Redegørelse om kloakledninger, overløbsbygværker og overløb Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 15. juli 2016 Redegørelse om kloakledninger, overløbsbygværker

Læs mere

Klimatilpasning i København

Klimatilpasning i København Klimatilpasning i København Oplæg september 2011 Lykke Leonardsen og Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endetligt vedtaget af vores Borgerrepræsentation d. 25 august 2011 Hovedudfordringer for

Læs mere

HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen

HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen 1 Redegørelse... 2 1.1 Baggrund og forudsætninger... 2 1.1.1 Fremtidens klima... 2 1.1.2 Status på klimatilpasning frem

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune Klimatilpasning til mere regn NOTAT Til Allerød Kommune Fra Orbicon Sag 363090005 Dato 10. september 2009 Projektleder HLA Kvalitetssikring TSB, HETA, GIH, CRP Revisionsnr. 2 Godkendt af

Læs mere

Klimatilpasning i København

Klimatilpasning i København Klimatilpasning i København Oplæg Miljøcenter Roskilde d. 30. august 2011 Lykke Leonardsen Oversigt over oplæg Københavns Kommunes klimatilpasningplan Udfordringer Løsninger Skybrudsplan Udfordringer i

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser. Guldborgsund Forsyning

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser. Guldborgsund Forsyning Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser Guldborgsund Forsyning Landene i Europa risikerer langt mere ekstremvejr på grund af klimaændringer

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 November 2012 Indhold Indledning... 3 Strategi... 5 Fokusområder... 6 Processen... 8 Planlægningshierarki... 9 Vidensdeling... 10 Afslutning...

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Gode råd Hold kælderen tør Denne pjece henvender sig til de mange grundejere i Thisted Kommune, der har kælder i deres ejendom. Kælderen er husets lavest placerede del,

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Vej & Park 29-01-2013 Sags-ID: 13/1064 Sagsbehandler: temi Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Baggrund Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand A/S skal i fællesskab

Læs mere

WILLIS Konference. Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI WILLIS KONFERENCE

WILLIS Konference. Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI WILLIS KONFERENCE WILLIS Konference Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI 1 Disposition Udfordringer Kortlægningstyper Case: Screening af ejendomsportefølje

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014.

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014. Forslag til tillæg nr 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud DANVA November 2013 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk Bæredygtig regnvandshåndtering Både normal afstrømning og skybrud Funktion samt økonomi i anlæg

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR HVORFOR DENNE PJECE? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de kommende år skal forbedre forholdene på din ejendom

Læs mere

Informationsmøde. Området omkring Pilebroen i Allinge. 1. tillæg til spildevandsplanen. Side 1

Informationsmøde. Området omkring Pilebroen i Allinge. 1. tillæg til spildevandsplanen. Side 1 Informationsmøde Området omkring Pilebroen i Allinge 1. tillæg til spildevandsplanen Side 1 Program for aftenen Hvem og hvad er Bornholms Forsyning A/S 1. tillæg til Spildevandsplanen Hvad er det der skal

Læs mere

Godkendelse af LAR katalog

Godkendelse af LAR katalog Punkt 7. Godkendelse af LAR katalog 2016-011992 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender: at LAR-metodekatalog tages til efterretning, samt at de i sagen anførte

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE Haveanlæg Ejendom Tagvand Overfladevand Haveanlæg Belægningssten Skot Sandsække Bliver der flere skybrudsskader i fremtiden? Ifølge DMI og FN's

Læs mere

VAND & KLIMATILPASNING

VAND & KLIMATILPASNING SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNE OG FORSYNING hvordan sikres det i strategien for klimatilpasning? DANVA Temadag om vandhandleplaner Den 4. oktober 2012 Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune Plan-

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere