Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli 2011"

Transkript

1 Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli 2011 En spørgeskemaundersøgelse blandt husejere og beboere på Amager Karl Vogt-Nielsen, CASA August 2012 Undersøgelsen er gennemført for Amager Vest Lokaludvalg og Amager Øst Lokaludvalg

2 Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli En spørgeskemaundersøgelse blandt husejere og beboere på Amager 8 CASA, August 2012 ISBN Elektronisk udgave: ISBN Denne udgivelse er kopieret/trykt på Svanemærket papir og indbundet i omslag lavet af PP

3 Resumé CASA har for en fælles arbejdsgruppe under lokaludvalgene i Amager Vest og Amager Øst samt Miljøpunkt Amager gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at undersøge en række aspekter knyttet til primært husejere og skybrud. Undersøgelsen er gennemført i juni måned Sigtet er, at lokaludvalgene gerne ville have et grundlag for et videre strategisk udspil over for Københavns Kommune med henblik på et samarbejde om en øget indsats i bydelene angående LAR-løsninger lokal afledning af regnvand og gerne med sigte på fællesløsninger. Lokaludvalgenes indsats er en del af arbejdet med bydelsplaner, hvor der udarbejdes udspil til kommunen om lokale tiltag og udviklinger. Der blev i juni 2012 omdelt ca flyers til parcelhuse i København S med opfordring til at gå ind på en hjemmeside og besvare et webspørgeskema. Der er registreret svar fra 595 parcelhuse, hvilket anses for et meget tilfredsstillende resultat for en undersøgelse af denne type, hvor respondenter selv skal opsøge en hjemmeside og afgive svar. Metoden sikrer ikke en statistisk repræsentativ besvarelse, da det ikke vides, om dem der svarer, er repræsentative for hele parcelhusfolket. Imidlertid viser undersøgelsen kun små afvigelser i besvarelserne blandt de, der havde problemer i huset ved skybruddet d. 2. juli 2011 og dem, der ikke havde. Endvidere viser den geografiske spredning i besvarelserne, at respondenterne er jævnt fordelt over hele området. Derfor kan det antages, at en repræsentativ undersøgelse næppe ville afvige væsentligt fra resultaterne her. Det var i spørgeskemaet obligatorisk at anføre vejnavn for, at der kunne vurderes den geografiske spredning i besvarelserne. Endvidere var der opfordring til også at anføre husnummer: For at kunne foretage en kortlægning skal vi vide, hvor du bor. Det er tilstrækkeligt med vejnavn, men det vil hjælpe yderligere, hvis du også anfører husnummer. Ud af besvarelserne har 556 anført vejnavn og 466 anført husnummer. Der var endvidere mulighed for at anføre Hvis du oplyser en adresse har vi mulighed for evt. at kontakte dig senere - fx hvis der arbejdes videre med et forslag til en aktivitet der vedrører jeres hus/ejendom. Ud af besvarelserne har 386 anført deres adresse, hvilket giver mulighed for direkte kontakt med disse respondenter. 1

4 På spørgsmålet om, hvorvidt man havde problemer i huset ved skybruddet d. 2. juli 2011 svarer 75 % ja og 24 % nej. Der er for en række af spørgsmålene præsenteret svarprofiler for hver af disse to grupper for at se, om der er forskelle i disse to gruppers holdninger og vurderinger. Langt hovedparten af dem med problemer havde oversvømmelse i kælder, og vandet kom primært via toilet og gulvafløb, men mange fik også vand ind via indsivning gennem selve gulvet og vægge. 19 % af dem, der ikke oplevede problemer, anfører, at de har forebygget at det sker. 51 % af dem uden problemer anfører, at de ikke har kælder. 54 % af alle husejere har gennemført tiltag med sigte på at forebygge problemer med regnvand og hos 25 % er det på vej eller under overvejelse. 20 % svarer nej. Der er generelt stor opbakning til en række mulige tiltag, som lokaludvalgene kan tage initiativ til. Dette kommer til udtryk i en pointgivning til forskellige forslag. Respondenterne blev spurgt om deres holdning til 5 mulige tiltag, som kommunen kan understøtte. Der kunne gives mellem 1 og 7 point, hvor 1 = meget dårlig ide, 4 = ligeglad og 7 = meget god ide. Forslag 1: Opsøgende rådgivning til husejere om løsningsmuligheder for at udnytte regnvand i husholdningen (fx til toiletskyl og tøjvask). Forslaget har fået en pointværdi på 5,6 i gennemsnit for alle husejere. Forslag 2: Opsøgende rådgivning til husejere om, hvorledes du kan etablere faskiner. (Bemærk at kommunen udbetaler et engangsbeløb på ca kr. pr. boligenhed, hvis regnvandet - på godkendt måde - afkobles fra kloakken. Det er en form for tilbagebetaling af det oprindelige kloakeringsbidrag fra dengang huset blev opført). Forslaget har fået en pointværdi på 5,9 i gennemsnit for alle husejere. Forslag 3: Kommunen må gerne etablere faskiner (usynlig nedsivning af "mit" regnvand) på min grund hvis jeg får refunderet noget af afledningsafgiften. Forslaget har fået en pointværdi på 5,4 i gennemsnit for alle husejere. Forslag 4: Vil du være interesseret i at grundejerforeningen - hvis denne fik bistand hertil af kommunen - kunne være omdrejningspunkt for en ind- 2

5 sats om, hvorledes du som husejer kan forebygge oversvømmelser, udnytte regnvand og /eller lokal nedsivning af regnvand for at aflaste kloaknettet? Forslaget har fået en pointværdi på 5,4 i gennemsnit for alle husejere. Forslag 5: En stor del af regnvandet i kloakken kommer via vand fra fællesarealer - fx vejen. Grundejerforeningen eller Vejlauget kan tage initiativ til fælles løsninger for at nedsive dette regnvand uden om kloaksystemet. Hvor interesseret er du i, at foreningen/lauget får mulighed for at undersøge mulighederne og økonomien heri nærmere? Forslaget har fået en pointværdi på 5,5 i gennemsnit for alle husejere. De husejere som har haft problemer, har generelt en lidt større positiv holdning til diverse forslag i forhold til de husejere, som ikke har oplevet problemer, men forskellen er lille. Det kan derfor antages, at selvom undersøgelsen som sådan ikke er statistisk repræsentativ, så er resultatet af holdningsundersøgelsen brugbar for en generel vurdering af parcelhusfolkets holdninger i lokaludvalgenes områder, dvs. den københavnske del af Amager. Vidensniveauet om, hvorledes man selv kan undgå skybrudsproblemer vurderes lidt over middel blandt husejerne selv. På en skala fra 1 til 5 har de samlet placeret sig med 3,6. Vidensniveauet om, hvorledes man selv kan udnytte regnvand i husholdningen vurderes omvendt under middel. Her giver de sig selv 2,6 point. Der er her stort set ingen forskel mellem husejere, som har haft problemer, og dem, der ikke har. Der var mulighed for at anføre supplerende bemærkninger og uddybninger ved en række af spørgsmålene, og det har mange benyttet sig af. Det er aftalt med arbejdsgruppen, at alle disse bidrag medtages i rapporten, da de indeholder en del supplerende information. Hovedparten indgår som bilag og det bemærkes, at der ikke er foretaget korrekturbearbejdning af disse. Arbejdsgruppen har udarbejdet en sammenfatning med anbefalinger, og dette bygger bl.a. på de mange kommentarer. 3

6 Indhold Resumé Sammenfatning - anbefalinger Metode Parcelhusfolkets problemer, løsninger og holdninger Husejere med problemer d. 2. juli Husejere uden problemer Gennemførte tiltag Overvejede tiltag Barrierer for tiltag Forsikringspræmien Holdning til en række mulige tiltag Opsøgende rådgivning om udnyttelse af regnvand Opsøgende rådgivning om etablering af faskiner Kommunen må etablere faskiner på min grund Grundejerforeningen som omdrejningspunkt for en indsats Interesse for fælles LAR-løsninger fx for villavejen Vidensniveau Bilag 1 oplevede problemer Bilag 2 gennemførte tiltag Bilag 3 afsluttende kommentarer

7 1 Sammenfatning - anbefalinger Denne sammenfatning er udarbejdet af lokaludvalgenes arbejdsgruppe for projektet: Klimatilpasning i dit lokale kvarter. Sammenfatningen har udgangspunkt i besvarelserne i undersøgelsen samt i de mange kommentarer, vurderinger og forslag, der er indkommet som en del af undersøgelsen. Sammenfatningen skal betragtes dels som en række opsummerende anbefalinger, dels som en oplistning vedrørende emneområder, der vil være interessante og relevante at følge op på i det videre arbejde med løsninger til forebyggelse af oversvømmelser ved voldsomt regnvejr/skybrud i fremtiden på Amager. Det gælder både faglig/teknisk og politisk. Der er ikke tale om en prioriteret rækkefølge af emneområderne. 1. En del besvarelser roser lokaludvalgene for initiativet til undersøgelsen og udtrykker, at de ser frem til, at resultatet af undersøgelsen kan bruges til at få kommunen i tale omkring behovet for foranstaltninger til forebyggelse af oversvømmelser i huse og ejendomme ved kraftige regnskyl/skybrud på Amager. Resultatet af undersøgelsen kan, som det er, i en vis udstrækning også godt anvendes som rådgivningsværktøj af husejere, der allerede her-og-nu vil etablere forebyggende løsninger. 2. Efter skybrud og oversvømmelser 2. juli 2011 har mange husejere selv taget initiativ til indretning med lukkemekanismer, tilbageløbsstop mv. i kloakken samt brønd- og pumpeløsninger af forskellig art på grunden. Det drejer sig især om at sikre kælderetagen mod tilbageløb fra kloakken og indtrængning af overfladevand fra parcellen og belagte arealer til kælderrum. Der er i en vis udstrækning en fælles linje i nogle af de anvendte løsninger, men det er også tydeligt, at det er mangfoldigheder i løsninger, der er altdominerende. Der efterlyses således standardløsningsmodeller på området, som kommunen bør være behjælpelig med. 3. Mange har allerede etableret faskiner på grunden for afledning og nedsivning af regnvand fra tage og overdækninger. Nogle steder er faskiner indrettet i kombination med opsamling af regnvand til havevanding og/eller udledning i vådbundsbed eller vandbassin på grunden. Vedrørende nedsivningsspørgsmålet udtrykkes der i undersøgelsen betydelig usikkerhed omkring løsningers effektivitet og holdbarhed i områder på Amager, da grundvandspejlet er meget højt på øen og vandgennemtrængeligheden i undergrunden er meget forskellig. 5

8 Der savnes bedre kendskab til undergrundens beskaffenhed som grundlag for indretning med faskiner, så der kan sikres effektivitet og langtidsholdbarhed på installationen. 4. Opsamling af regnvand i beholdere er for det meste mhp. anvendelse til havevanding eller til at forsinke udledningen på grunden. Kun i meget beskedent omfang sker opsamling med det formål at anvende det i husholdningen til toiletskyl, tøjvask og andet. 5. Mange husejere ved en del om LAR-løsninger, men føler sig ikke klædt godt nok på til at træffe sikre beslutninger om løsningerne. Usikkerheden gælder ikke mindst anvendelse af regnvand i husholdningen. Der efterspørges kommunalt understøttet rådgivning på LAR-området. En rådgivning der gerne må være opsøgende og skal bygge på langsigtede og holdbare løsninger. Beplantninger af træer og buske opsuger også betydelige mængder vand til bladvæksten i sæsonen. Grønne tage er stort set ikke eksisterende i parcelhusfolkets verden. 6. Parcelhusfolket er generelt åbent for at lade kommunen etablere faskiner på grunden, og for at kommunen også kan forestå fællesskabsløsninger på området. Det gælder fx vedrørende nedsivning/afløb af overfladevand fra veje, fortove og pladser til andre afløbssteder end kloaknettet, hvilket kan være til grøfter, bassiner, kanaler, vejrabatter og grønne områder. I den forbindelse er der peget på nedlagte vandbassiner og kanaler i områder på Amager. De kan med fordel genetableres. 7. Omkring fællesskabsløsninger udtrykkes der i undersøgelsen interesse for, at grundejerforeninger på vegne af medlemmerne - kan være omdrejningspunkt omkring fælles, lokal indsats på området, og at det sker i samarbejde med kommunen. 8. Viden om hvordan skybrudsproblemer kan undgås, er ikke så ringe endda hos parcelhusfolket. Men at omsætte den i handling er ikke så lige til hos alle. Der er stor usikkerhed omkring løsninger og der er økonomiske barrierer, der skal overvindes. Orientering om tilskudsordninger skal være let tilgængelige og forståelige. 9. Der udtrykkes i nogle besvarelser bekymring for, at kommunen vil bruge undersøgelsen til at lade grundejerne selv betale for løsninger omkring afledning af overfladevand i København. Generelt afspejler besvarelserne dog en klar forventning om, at kommunen som udgangspunkt skal betale/godtgøre udgifter, der er forbundne med gennemførelse af løsninger til afledning af regnvand. 6

9 10. I undersøgelsen peges der på, at kommunen kan indrette sig med et effektivt beredskab, der med udgangspunkt i oplysninger fra vejrtjeneste mv. overvåger, styrer og regulerer gennemløb og udløb af kloaknettet fra Amager til havet. Ved betids i en ekstrem vejrsituation at kunne åbne for slusen vil det være med til at reducere oversvømmelser i skybrudssituationer på øen i fremtiden. 11. Ved udbedring af skader i kældre efter skybruddet i 2011 forsynes gulve og vægge med hårdt materiale (uorganisk). Det mindsker skadesomfang i tilfælde af oversvømmelse igen. Forsikringsselskaber stiller nu en række krav til kældres indretning og udnyttelse for at forsikre dem. I visse tilfælde forhøjes selvrisikoen. 12. Kælderskakter og lyskasser ved kældervinduer anbefales forsynet med tag over, samt med støbt kant ved jordoverfladen, så overfladevand ikke kan løbe ned i skakten og lyskassen. Ved etablering af sådant tag henledes opmærksomheden på bebyggelsesgraden på grunden, idet der ved etablering af flere m2 med tag kan være behov for dispensation. 13. Belagte arealer på grunden bør begrænses eller bør være udført i vandgennemtrængeligt belægningsmateriale. Anvendes støbte sten eller fliser skal sikres, at fugerne er så brede og gennemtrængelige, at regnvandet let kan sive ned igennem dem til undergrunden. Belagte arealer skal være indrettet med fald væk fra huset. Betonvarefabrikker opfordres til at fremstille vandgennemtrængeligt belægningsmateriale, så vandet fra belagte arealer trækker i jorden i stedet for som hidtil, at ledes i kloakken. Afslutningsvis vil arbejdsgruppen pege på, at den gennemførte undersøgelse og resultaterne heraf også udgør et godt grundlag for, at der iværksættes strategiske forsøgsprojekter med LAR og regnvandsanvendelse på Amager. Sådanne projekter kan være med til dels at udvikle løsningsmodeller og dels løbende at vise og fortælle om nytteværdien i LAR-løsninger mv. i praksis. Forsøgsprojekterne etableres i et samarbejde mellem lokaludvalgene, kommunen og grundejerne. 7

10 2 Metode Alle ca husejere (1- og 2-families huse og rækkehuse) i den københavnske del af Amager har fået omdelt en flyer med opfordring til at klikke ind på et elektronisk spørgeskema via der er hjemmeside for Amager Vest Lokaludvalg. På hjemmesiden var på forsiden et stort banner svarende til forsiden af flyeren og en forklarende tekst hvorfra der kunne klikkes direkte ind på webspørgeskemaet. Da der kun er ønsket ét svar pr. hus, er der ved to-familiehuse kun lagt en flyer i postkassen til stueetagen. Der er endvidere via lokale netværk, særligt Sundbyernes Grundejerfællesskab SGF, udsendt mail med opfordring til at deltage og ligeledes via artikel herom i lokalavisen Amagerbladet. Der er registreret svar fra 595 parcelhuse, hvilket anses for et meget tilfredsstillende resultat for en undersøgelse af denne type, hvor respondenter selv skal opsøge en hjemmeside og afgive svar og hvor der ikke er mulighed for en rykkerprocedure. Metoden sikrer ikke en statistisk repræsentativ besvarelse, da det ikke vides, om dem der svarer er repræsentative for hele parcelhusfolket. Fx kan formodes, at en henvendelse af denne karakter vil være af relativt større interesse blandt husejere, som har oplevet problemer ved skybrud. Imidlertid viser undersøgelsen kun små afvigelser i besvarelserne blandt de, der 8

11 havde problemer i huset ved skybruddet d. 2. juli 2011 og dem, der ikke havde. Endvidere viser den geografiske spredning i besvarelserne, at respondenterne er jævnt fordelt over hele området og således ikke har overvægt fra særlige delområder. Derfor kan det antages, at en repræsentativ undersøgelse næppe ville afvige væsentligt fra resultaterne her. Det var endvidere tanken at foretage en pejling af problemer og holdninger til fællesløsninger blandt beboere i boligforeninger (etagebyggeri), hvor der vides at have været problemer ved skybruddet d. 2. juli Der blev derfor udvalgt enkelte boligforeninger og uddelt ca flyers til beboere i etagebyggeri omfattende såvel lejere, andelshavere og ejere. Imidlertid er svarprocenten her så lav, at det blev besluttet ikke at inddrage disse data i rapporten. Arbejdsgruppen har fået overdraget de rå svardata, idet nogle af svarene kan give anledning til opfølgende kontakter for et evt. videre samarbejde. 9

12 3 Parcelhusfolkets problemer, løsninger og holdninger I det følgende præsenteres frekvensanalyser af svarene på de enkelte spørgsmål. Der er ved en række svar givet mulighed for supplerende oplysninger. Fig. 1: 75 % af respondenterne havde problemer ved skybruddet d. 2. juli % svarer nej. Der er i analysen af svarene set på hver af disse grupper, hvad angår viden og holdninger til en række potentielle tiltag. Da det ikke kan udelukkes, at relativt flere, som har haft problemer, vælger at deltage i undersøgelsen, vil den således ikke være repræsentativ for husejerne generelt. Men hvis forskellene i resultaterne fra de to grupper er små, kan resultaterne tegne et rimeligt godt billede af de generelle holdninger blandt husejerne. 10

13 3.1 Husejere med problemer d. 2. juli 2011 Fig. 2: Langt hovedparten, der oplevede problemer, var med oversvømmelse i kælderen (85 %). Hos de fleste var det vand, som kom ind via gulvafløb og toilet, men en del fik også indsivende vand gennem gulv og vægge. Hos 25 % var det overfladevand fra terræn eller bygningsflader. For de respondenter, der har afkrydset Andre problemer er vist deres uddybende forklaringer. I bilag 1 er vist resten (yderligere 86 bemærkninger). 1. Vand ind i kælder via huller til rør, der går ind og ud ad huset 2. Etplans villa med krybe kælder, hvor der kom en smule vand i 3. HFI-relæ - dvs. strøm - blev afbrudt pga. tordenvejr 2 gange. 4. Vand ind ved døre pga. regnmængde 5. Den utæthed jeg havde i taget kom virkelig til udtryk.. Min græsplæne blev delvis sat under vand 6. Vandet løb ind i garagen 7. Vand i krybekælder 8. Vi fik vand i kælderskakt, men da vi var hjemme forløb det uden problemer. Vi fik det øst væk. Havde vi ikke været hjemme ville vi have haft vand i kælderen, ikke meget men kedeligt nok. 9. Lidt vand i kælderen, men ikke noget problem og langt fra en oversvømmelse 11

14 Vi fik ikke egentlig oversvømmelse, men vandet stod over kloakhøjde i gården, og jeg brugte en dykpumpe til at flytte noget af vandet ud i græsplænen. 11. Vi har faskine i kælderhalsen, der ikke trækker nok. Derfor havde vi gang i vandstøvsugeren. 12. Hul i kloakrør under huset 13. Vand i krybekælder. Der er kobling af afløb fra vaskemaskine til kloak i krybekælderen, og her steg kloakvand ind. Kombinationen af krybekælder og afløb giver det laveste punkt i foreningen. 14. Hele vores baghave var oversvømmet, samt vores udestue 15. Det kom ikke ind i huset, men der lå meget vand udenfor hoveddøren. Vores grund/have ligger af en eller anden grund lavere end vores 3 naboer, ca. 20 cm. så vi får meget af deres vand ind i vores ha 16. Bor i rækkehus, uden adgange fra baghave til forhave/vej. Fælles tagrendenedløb fra 4 rækkehuse, går under min kælder til samlebrønd i min forhave. Vandet er tilbageløb fra kloak i vej. 17. Vand fra afløb i kælderskakt steg op i 1 meters højde og løb ind under kælderdør 18. Grundvandspumpen kunne ikke klare tilbageløbspresset 19. Oversvømmet omfangsdræn der omslutter ca. 20 % af huset. 20. Der kom lidt sivende op gennem kældergulv, KESSEL låsen først sidder senere 21. Vandet kom ind via afløb i kælderhals der ikke kunne følge med. Så vandet steg op i kælderhalsen og kom ind ved dør, gulv og vægge. 22. De offentlige brønde kunne ikke følge med, så vi kunne ikke aflede vores eget vand, fra egne brønde til offentlig brønd. Derfor kom der til at stå vand på grunden og i egen garage. 23. Har omfangsdræn grundvandspumpe og Kesler højtvandspumpe. Kældervinduer under terræn. Kloakvand og regnvand stemmede op og ind i kælder via vinduer 24. fik ikke oversvømmelse i kælder, men øste fra afløbet op i 2 baljer. Beboerne omkring mig havde meget vand i kælderne. 25. Vand fra trappeskakt til kælder - afløb her var stoppet af afløbsstop pga. høj vandstand i kloaksystemet - når bolde stopper for indkommende vand - kan der logisk nok (men desværre) ikke løbe vand ud 26. Jeg har installeret en højvandslukker da jeg 2 x har haft 1 meters vand i hele kælderen 112 m.2. D. 2/7 blev vandet presset ind bl.a. ved fjernvarmerørene det var nærmest som et vandfald, fra de to rør 27. Jeg er tilsluttet et fællessystem 28. Vi fik vand ind igennem vores 2 håndvaske i kælderen. 29. Det var kloak vand der kom ind gennem gulvafløb i kælder. 30. Vand ind gennem dør i kælderskakt 31. Drænet fik omvendt funktion så vandet løb ind i drænet og vandet rev fliser løs på gulvet og vandet sivede ind (vandet kan ikke sive i gennem ler lagene i undergrunden så hurtigt)

15 32. Kom også op af afløb i vask i kælderen 1 m over gulv, men på så sent tidspunkt at det vand formentlig mest var overfladevand - men dog fra kloakkerne 33. Kælderskakt brønd 34. Der var 1.10 m kloakvand i vores kælder 35. Vand kom ind gennem lyskasser 36. Kloakvandet kom gennem gulvafløb i kælderen. Samtidigt havde der samlet sig flere m2 vand uden for vores kælderdør. Havde vi ikke været hjemme, havde det været en katastrofe for vores hus. 37. Vandet kom fra gaden via kælderskakter, samtidig satte pumper ud pga. strømafbrud, så kloakvand blandede sig 38. Afløbet i kælderen er ikke i gulvniveau, men ca 70 cm oppe i en muret forhøjning. Derfra komme kloakvandet væltende ind. 39. Hver gang der er regn er der oversvømmelse på vejen og alle de omkring liggende veje. Kloakkerne er underdimensioneret og ekstrem dårlig vedligeholdt af KBH kommune. 3.2 Husejere uden problemer Fig. 3: 141 respondenter har svaret på, hvorfor de ikke oplevede problemer. 19 % angiver, at de forinden har forebygget, at det kan ske. 23 % havde ikke problemer, selvom de har kælder, mens 51 % angiver ikke at have kælder. Enkelte har anført supplerende forklaring: 1. Ingen problemer - lille krybekælder 2. Vi var heldige 3. Vi har et lille bitte bryggers hvor der står vaskemaskine og fjernvarmeanlæg, lidt sort vand ca. 2 cm 4. Selvom vi har krybekælder 13

16 5. Jeg afleder vandet på min plæne 6. Vi har kuglevandspærre i kælderen. Min mand smed vand ud af skakten, mens det regnede 7. Ingen problemer og vi har krybekælder 8. Ingen afløb i kælder 9. Grunden skråner lidt, så det nåede ikke op til huset 10. har regnvandstønde (225 l) afleder det ud på græsplæne, måske afhjælper det kloak? 3.3 Gennemførte tiltag Fig. 4: Over 50 % af alle husejerne har gennemført tiltag med sigte på at forebygge problemer, mens 25 % har det på vej eller overvejer. Fig. 5: Samme figur, men her opdelt efter, hvorvidt man oplevede et problem d. 2. juli

17 Ikke uventet er det primært dem, der oplevede et problem, som har gennemført tiltag. Men der er stadig ca. 30 % som oplevede problemer, og som enten kun overvejer at gøre noget eller ikke agter at gøre noget. For de 361, der har angivet, at de har gennemført tiltag eller at det er på vej, er spurgt til, hvilke løsninger de har gennemført. Fig. 7: Den mest benyttede løsning er højvandslukkere, men regnvandsopsamling og faskiner er også taget i anvendelse. Ingen har tilsyneladende etableret grønne tage. For de respondenter, der har afkrydset Andre tiltag er vist deres uddybende forklaringer. I bilag 2 er vist resten (yderligere 56 bemærkninger). 1. Købt en pumpe til at flytte vandet væk fra huset 2. Kældergulvet er med klinker. Der er lavet omfangsdræn. Der er etableret flere brønde + en overløbspumpe, der går automatisk i gang ved høj vandstand. 3. Højvandlukke i kloak, dræn 4. Har fået gravet vores gulv i kælderen op og fået lagt dræn under huset. Skal have lagt højtvandslukker ind og nye gulvafløb i vores afløb i kælderen med ny lukker i 15

18 16 5. Vi har fået nedgravet en vandpumpebrønd i haven. Egen regning kr. Vi havde INGEN oversvømmelse i vores kælder den 2.juli sidste år som eneste hus på vejen pga. af vores vandpumpebrønd. 6. Sat kælder i stand til at klare en evt. oversvømmelse uden at få større men. Har sat fliser op ad vægge og på gulv 7. Renset kloakbrønd 8. Jeg har fået ordnet mine brønde. F.eks. voksede der en busk i en af dem. Den var helt lukket med en 'rodsvamp'. 9. Der er lavet tilbageløbsstop ude i kloarken 10. Har etableret ny kloak med lukning i kælderskakt. 11. Vi har isat komplet rense og inspektionsbrønd med højtvandslukker og alarm i udvendig brønd 12. Har løftet alt fra gulvet. Og fået klinker på gulvet. 13. Dræn under gulv 14. Udskiftet tag og ovenlysvinduer samt tagrender 15. Kloakrør er blevet foret 16. Der er etableret dykpumpe med flydekontakt i regnvandsbrønd i udvendig kælderskakt. 17. Der var dykpumpe i krybekælderen, men den førte over i det afløb for vaskemaskine, som vandet kom ind af. Derfor er der nu yderligere en ny dykpumpe, og vand herfra sendes ud af huset og ud på græs 18. Ændring af fald på terrasse 19. Udskiftet pumpe i brønd i kælder samt grundvandspumpe i haven. Begge steder er det elektriske udskiftet. 20. Har etableret overløbspumpe til udpumpning af overskydende vand. Vandet pumpes ud i haven. 21. Der er etableret højvandslukker i samlebrønd 22. Vi har ingen kælderskakt og ikke afløb i kælderen. Der er omfangsdræn omkring kælderen 23. Vi har sat en vandnæse på hoveddøren. Det var selvfølgelig den eneste yderdør, vi ikke havde vandnæse på, så nu slipper vi forhåbentlig for vand indendøre. 24. Ekstra pumpe udenfor til aflastning af indendørs pumpe. Nyt afløbsrør ført herfra til den store samlebrønd. Dette i højere niveau end det andet afløb. 25. Vi har fået sat bolde i alle afløb i kælder. Så har vi fået indrettet kælder uden træ gulve som vægge. Vi har sat alt op så hvis der kommer vand skal der komme meget ind i kælder førend der sker skade 26. Der er installeret pumpebrønd 27. Det eneste (desværre) er, at vi har fået rettet en skæv tagrende, så den ikke får skævt overløb og vand tonser ned langs huset 28. Vi lægger dræn mellem hus og Kastrupvej 29. Nyt omfangsdræn etableret. Aqua-rende på overfladen etableret. 30. Toilet nedlagt og vandlås på to vaske i kælderen 31. Ny brønd og elektronisk højtvandslukke ved kloakudløbet ved vejen.

19 32. Indrettet kælder så der er mindst mulig skade på indbo og købt dykpumpe så vandkan ledes ud på græsplæne. Ville gerne have højtvandslukker, men det er ikke vores hus og boligselskab har intet gjort. 33. Toilettet vil blive udskiftet og afløbet ført op i terræn. 34. Fald væk fra huset 35. Har etableret tilbageløbsspærre i kælderafløbet for flere år siden 36. Der er etableret højvandslukker i 1 m-brønd på grunden. 37. Højvandslukke i gennemløbsbrønd uden for huset. Regnvandsfaskiner overvejes. 38. Højvandslukke i udendørs brønd 39. Alle tiltag er lavet indendørs for at stoppe vand i kælderen 40. Der er bolde i vores afløb og sat en lem i ved kloakken, så vandet ikke kan kom ind i huset 41. Renset den ene af to eksisterende faskiner 42. Der skal sætte en lukkeanordning på lige efter meterbrønden. 43. Har lavet en pumpebrønd i kælder til at pumpe vandet væk, fået ny flisebelægning der leder vandet bort fra huset 44. Indretningen er ved at blive lavet, så der ikke bliver ødelagt noget selv om der kommer vand ind. Ingen vægbeklædning eller trægulv (kun flisede vægge og rå beton), højbenede reoler, alt i plastkasser 45. Højvandslukke i kloak. 46. Regnvandssikring tag. 47. Afløb i kælder kan lukkes med en 'prop', hvilket normalt holder vand ude, men 2. juli kom det op af et toilet i kælder, der nu er stoppet med sandsæk. ønsker at etablere tilbageløbssikring og omfangsdræn 48. Bestyrelsen for Haveforeningen Bastiansminde, er blevet bedt om at kontakte Københavns Kommune mhp. at få kloakeret (for regnvand) Sundbyvestervej (mellem Englandsvej og Røde Mellemvej). 49. Boldventil i gulvafløb i kælderen + afløbsrende ovenfor kældertrappen udenfor, så vandet ikke løber i kælderhalsen. Kloak totalrenoveret. Overvejer omfangsdræn, da dette er gammelt. 50. Har bygget halvtag over kælderskakten, så vandet bliver ledt væk. 51. Vi har lagt fliser i hele kælderen, således at vi at bedre rustet ved en eventuel kommende ny oversvømmelse. 52. Etableret ny 'vandtæt' kælderdør samt drænpumpe i kælderskakt 53. Vi havde på forhånd installeret kontraventil i gulv. Nu laver vi også en mekanisk lukning på toilettet, så det som udgangspunkt er lukket og kun åbnet ved brug. 54. Pumpe etableret, leder regnvandet fra hovedbrønden (der jo fyldes, når højvandslukket slår til) ud i faskine i haven. Midlertidig løsning, senere laver VVS noget mere permanent. Håber det virker Omfangsdræn og netdræn 56. Planlagt ny pumpebrønd 57. Der er lagt nye fliser langs huset med fald udad 17

20 Pumpebrønde med dykpumper installeret. Nødstrøm via bilen. planlægger faskine - kan i hjælpe med billig løsning på rendegraver da det er meget hårdt at grave op manuelt? evt. hele vejen samme dag. 59. jeg har købt 3x3 mtr plastik nedløbsrør hos Silvan til kr. 200,00 og sat dem til nedløbsrøret og videre ud på græsplænen. Det tager vandet fra hele sydsiden af taget. 60. Taget er blevet renoveret. Der er god mulighed for afløb af regnvand på græsplæne og bede. 61. Fået lavet en ekstra brønd med pumpe som så spuler vandet væk fra ejendommen, samt sat bolde i alle mine afløb + højvandslukker i kloakken, så tror jeg ikke jeg kan gøre mere og håber det bedste 62. lagt klinkegulv over hele kælder arialet, samt sat stål reoler op til opbevaring. Lagt fliser samt stabil grus rundt huset med fald til haven. 63. Der er etableret højvandslukker i brønd 64. Jeg har købt en dykpumpe, som jeg kan sætte ned i samlebrønden, og pumpe vandet ud på græsplænen. 65. Vi har fjernet 2 gulvafløb, lagt om afløb fra vask-vaskemaskine til pumpebrønd 66. Overvejer enten at få højtvandslukker i afløb i kælderskakt eller blokere afløbet og overdække hele kældernedgang 67. Lavet ny brønd udenfor med højtvandslukke og tilbageløb 68. Vandet løber over fra garage der opsamler regnvand fra halvt hustag og garage og normalt løber det i faldrør. Vandtæt skot 60 cm højt monteret foran kælderdør. Dykpumpe tømmer kælderhals ud på vejen. 69. Der er installeret pumpebrønd, vedr. sort spildevand 70. Den ledning der ligger under kældergulvet er blevet foret med glasfiber 71. Har afmonteret alle trægulve og gipsvægge i kælder. Lagt fliser i kælderen. Købt pumpe og vandstøvsuger så vi hurtig kan vandaflede 72. vi har investeret i elektrisk pumpe brønd, så kloakvand ikke kan trænge ind 73. Højvandslukke samt nyt kværntoilet. Kværntoilettet 'holdt tæt' ingen vand der i Vi har fået lagt dræn rundt om hele huset med pumpe, der forhindrer tilbageløb. 74. Vi har skiftet vinduerne (de var gamle) så der ikke kan komme så meget ind i mellemrummet mellem rammen og selve vinduet 75. Har forhøjet trin v/kælderdør, Er nu ca.20 cm. mod før 10 cm. 76. To væsentlige beslutninger i forbindelse med byggeriet i 1974: Vi fravalgte kælder. Vi forhøjede fundamentet med et ekstra skifte fundaments blokke. 77. planlagt ny type toilet med pumpe - måske 78. Der monteres manuelt afpropning af eneste gulvafløb i kælder 79. Vi har fået en ny kælderdør da der også kom meget vand ind den vej. Døren lukker udad da det giver en mere tæt dør 80. Der er etableret elektrisk pumpe i kælder skakt.

UDVIKLINGSPRINCIP: LOKALT SAMARBEJDE OM FÆLLES KLIMA- LØSNINGER

UDVIKLINGSPRINCIP: LOKALT SAMARBEJDE OM FÆLLES KLIMA- LØSNINGER KØBENHAVN SOM METROPOL FOR GRØN VÆKST UDVIKLINGSPRINCIP: LOKALT SAMARBEJDE OM FÆLLES KLIMA- LØSNINGER Mostphotos.com PROJEKTFORSLAG 7 Klimatilpasning på Amager BESKRIVELSE OG FORMÅL Citater fra spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011 kybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i den 2. juli 2011 Bellahøjmarken Islev tation Kirkebjerg kole Fuglebakken tation tation Grøndal tation Damhusengen tadion M tation M Flintholm tation

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Gode råd Hold kælderen tør Denne pjece henvender sig til de mange grundejere i Thisted Kommune, der har kælder i deres ejendom. Kælderen er husets lavest placerede del,

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

Alm Brand Forsikring. Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse

Alm Brand Forsikring. Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse Alm Brand Forsikring Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse Gode akut-råd når skybrud er på vej Ifølge metrologerne skal vi vænne os til voldsommere vejr og kraftigere regnmængder,

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

På det rene med spildevandet

På det rene med spildevandet På det rene med spildevandet Hvem er VandCenter Syd? VandCenter Syd tager hånd om spildevandsrensningen i både Odense Kommune og Nordfyns Kommune, efter vi den 1. januar fusionerede med Nordfyns Spildevand.

Læs mere

Landsbylauget for Slagslunde-Buresø

Landsbylauget for Slagslunde-Buresø , d. 10. marts 2012 Til Egedal Forsyning A/S Att. Kasper Heinicke TV-inspektion af kloakkerne i Forsyningen oplyser i mail af 27/2-2012, at der foretages undersøgelse af kloaknettet i og beder i den anledning

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5 Regnvand i haven Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Vanløse Lokaludvalg 2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET JEG VIL FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper for nedsivning

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE Haveanlæg Ejendom Tagvand Overfladevand Haveanlæg Belægningssten Skot Sandsække Bliver der flere skybrudsskader i fremtiden? Ifølge DMI og FN's

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2014 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Når det regner kraftigt, kan kloaksystemet blive så overbelastet, at der stiger vand op. Vand kan gøre store skader på dit hjem og dine ting

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

Vejledning 3 Vejledning 8

Vejledning 3 Vejledning 8 Vejledning 3 Vejledning 8 Sådan gør du når du skal bygge Retningslinjer for udførelse af faskiner Center for Teknik og Miljø juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Faskiner 3 Ansøgning om udførelse af faskiner

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Udledning til Aarhus Vands nye regnvandssystem eller håndtering af regnvand i egen have Adskillelse

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Vejvand- når regn giver oversvømmelse

Vejvand- når regn giver oversvømmelse Vejvand- når regn giver oversvømmelse hvad kan og skal du gøre Læs mere om, hvordan vejvand fra private fællesveje skal håndteres, dine rettigheder og dine pligter Juni 2012 HVAD ER VEJVAND Når det regner,

Læs mere

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Hvorfor skal regnvand og spildevand

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

LAR-katalog, løsninger og muligheder for håndtering af regnvandet på egen grund

LAR-katalog, løsninger og muligheder for håndtering af regnvandet på egen grund LAR-katalog, løsninger og muligheder for håndtering af regnvandet på egen grund Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal

Læs mere

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD DU EJER SELV EN DEL AF KLOAKSYSTEMET De færreste boligejere er klar over, at kloaksystemet faktisk er en del af boligen, ligesom fx døre og vinduer er det. Derfor

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Drifts og vedligeholdelseshæfte

Drifts og vedligeholdelseshæfte Drifts og vedligeholdelseshæfte For at forebygge og undgå driftsforstyrrelser i Deres kloakinstallationer, bedes De gennemlæse dette drifts- og vedligeholdelseshæfte, grundigt. De kan herunder se, hvilke

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

_rk. a2ot2 *uffihro. 7tt/// otttt / /z VIL DUVIDE MERE? f4iljøministeriet. af din bolig. www.klimatilpas.nu

_rk. a2ot2 *uffihro. 7tt/// otttt / /z VIL DUVIDE MERE? f4iljøministeriet. af din bolig. www.klimatilpas.nu VIL DUVIDE MERE? f4iljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu Københavns Kommune Læs mere om metoder til lokal afledning af regnvand. www.kk.dk/lar

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Kend din kloak Roskilde Forsyning

Kend din kloak Roskilde Forsyning Kend din kloak Roskilde Forsyning Kolofon Redaktionsgruppe: Helle Lyngbye Lis Richardy Merete Gjelstrup Kirsten Toft Illustrationer: Foto, side 4, 5 og 14: AnnaBir Foto, side 8, 10, 11, 16, 18, 20 og 23:

Læs mere

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Resultater af spørgeskemaundersøgelse sommer 2012 v/ HOFOR og Københavns Kommune Dorthe von Bülow & Amanda G. Hertz Ejerrelationer HOFOR A/S 07-01-2013

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING

Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Derfor separatkloakerer vi TRE GODE GRUNDE Separatkloakering betyder,

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser GULDBORGSUND FORSYNING

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser GULDBORGSUND FORSYNING Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser GULDBORGSUND FORSYNING En række områder i Danmark har i sommeren 2011 været ramt af monsterregnvejr,

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Her får du en oversigt over, hvordan din virksomhed kan sikre sig i god tid inden en skadebegivenhed, og hvad du kan iværksætte hurtigt, hvis skadebegivenheden

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Grundejerforeningsmøde februar 2014 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET VIL JEG FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper

Læs mere

Hvordan sikrer du dig mod oversvømmelser?

Hvordan sikrer du dig mod oversvømmelser? Hvordan sikrer du dig mod oversvømmelser? Morten K. Mathiasen Kontakt Bolius Bolius.dk/raadgivning Tlf: 7023 6313 Email: post@bolius.dk Et helejet Realdaniaselskab Et helejet Realdaniaselskab Årsager til

Læs mere

Våde bassiner og damme

Våde bassiner og damme Nedsivning på græs Regnvand løber direkte ud over en græsflade. Her siver det ned og vander græsset og ender i grundvandet eller i dræn under plænen. Er det tagvand, løber det de første par meter via en

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv Intet el-forbrug ved normal drift Ingen slitage ved normal drift Sikrer en tørskoet løsning

Læs mere

Befæstede arealer og afløbsmængder

Befæstede arealer og afløbsmængder Befæstede arealer og afløbsmængder Kort om forløbet I dette forløb arbejder vi med byens overflader. Eleverne skal undersøge et lokalt område og vurdere hvor meget regnvand til kloakker, det genererer.

Læs mere

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse Miljøafdelingen Afløbsregistrering Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse SPØRGSMÅL A type spildevandstank(e) 3 B og (D) tanken(e) modtager spildevand fra 4 C og (E) tanken(e) har afløb til 4 F evt.

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015

gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015 gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015 2 Danmark har de seneste år været udsat for flere og flere kraftige regnskyl. Ved store skybrud kan kloaksystemet ikke

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere