UDVIKLINGSPRINCIP: LOKALT SAMARBEJDE OM FÆLLES KLIMA- LØSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGSPRINCIP: LOKALT SAMARBEJDE OM FÆLLES KLIMA- LØSNINGER"

Transkript

1 KØBENHAVN SOM METROPOL FOR GRØN VÆKST UDVIKLINGSPRINCIP: LOKALT SAMARBEJDE OM FÆLLES KLIMA- LØSNINGER Mostphotos.com PROJEKTFORSLAG 7 Klimatilpasning på Amager BESKRIVELSE OG FORMÅL Citater fra spørgeskemaundersøgelse foretaget af lokaludvalgene på Amager: Savner let tilgængelig info om, hvordan man kan udnytte opsamlet vand inde i huset. Når man læser om det på kommunens info, skræmmes man væk af regelhenvisninger. Der er meget snak om, man overhovedet kan lave faskine på den fl ade ø Amager. Mere viden ville være dejligt. Jeg har problemer med tilbageløb fra hovedkloak til min stikledning. Det er blevet værre, efter at Metroen er anlagt. På baggrund af borgerhenvendelser og forventningen om stigende nedbørsmængder fremover ønsker lokaludvalgene på Amager, at indsatsen på klimatilpasningsområdet intensiveres og videreudvikles. Klimaændringerne medfører øget pres på kloaksystemet og lokale oversvømmelser af kældre. Dette er dyre udgifter for såvel kommunen som borgere. Det er centralt, at den enkelte husejer ikke står alene med ansvaret ved skader som følge af mangelfuld afl edning. For at kvalifi cere indsatsen har lokaludvalgene på Amager i samarbejde med Miljøpunkt Amager gennemført en spørgeskemaundersøgelse hos parcelhusbeboerne på Amager. I undersøgelsen har 595 husstande på Amager videregivet deres viden og input til de aktuelle problemer og lokale indsatser på området. Undersøgelsen understreger en efterspørgsel på løsninger på oplevede regnvandsproblemer, og mange beboeres oplevelse af at blive bremset i selv at gøre noget pga. manglende indsigt i de økonomiske og tekniske udfordringer, som regnvandsløsninger i byen giver. Læs mere om undersøgelsen og projektet på avlu.dk/bydelsplan. Særligt med udgangspunkt i borgernes svar peger lokaludvalgene på Amager på følgende mål, som Københavns Kommune bør sigte efter i sit fremtidige klimatilpasningsarbejde på Amager: Fastholdelse af fokus på behovet for en forbedret kapacitet på kloaknettet: Med henblik på fremtidige alvorlige regnhændelser, skal der arbejdes med kloaknettets fl eksibilitet, således at kloaknettet kan formidle større regnmængder, uden at der sker tilbageløb i kloaknettet. Dette vil kunne fi nansieres gennem skybrudsplanen for København. Øget satsning og udvikling af supplerende og alternative håndteringer af regnvand: Lokaludvalgene har forståelse for, at der som supplement til kloaknettet skal etableres alternative og supplerende løsninger til håndteringen af regnvand. På Amager er faskiner mange steder en problematisk løsning, hvorfor lokaludvalget anbefaler, at der på Amager fokuseres på andre løsninger. Med sin særlige beliggenhed og dokumenterede problemer med regnvand, er Amager et oplagt område at igangsætte såvel små som store regnvands-projekter f.eks. som demonstrationsprojekter. Lokaludvalgene på Amager peger også på potentialet i fællesløsninger, hvor private går sammen om mindre løsninger, eller hele grundejerforenin- Nørrebro Lokaludvalg 28 København som metropol for grøn vækst Bydelsplan for Amager Vest

2 ger, der igangsætter fælles projekter og partnerskabsløsninger mellem private grundejere og offentlige myndigheder. Afbureaukratisering og opsøgende lokal rådgivning Lokaludvalgene vurderer, at de administrative og juridiske forhold for etablering af LAR-løsninger (Lokal Afl edning af Regnvand) ofte virker som en barriere for, at borgerne påbegynder løsninger på egen hånd. Lokaludvalgene foreslår derfor, at der udvikles en række pakkeløsninger, hvor kommunen og Københavns Energi (KE) tager ansvar for processen i forhold til ansøgning, godkendelse og etablering af de enkelte løsninger. Lokaludvalgene vurderer ligeledes, at den kommunale information til borgerne om klimatilpasning er omfattende, men ofte uoverskuelig. Lokaludvalgene anbefaler derfor, at der, i samarbejde med lokaludvalgene og Miljøpunkt Amager, foretages lokalt opsøgende arbejde, i forhold til at vejlede om og igangsætte lokale klimatilpasningsløsninger. Dette kan ske ved etablering af en lokal informations- og rådgivningsfunktion. Forslag til tre indsatsområder: Peder Lykke Skolen på Brydes Allé. Andelsforeningen A/B Brydesgaard på Mjøsensgade/Lysefjordsgade. Opsamling og anvendelse af regnvand Den regn, der i dag falder på byens tage, kan i langt større grad anvendes til f.eks. toiletskyl, tøjvask, havevanding m.v. Mange grundejere i undersøgelsen udtrykker stor interesse heri. Ud over at afl ede regnvandet mindsker anvendelsen af regnvand forbruget af rent grundvand. Indsatsen skal bæres af opsøgende rådgivning, samt forsøg og afprøvninger af tekniske installationer, for anvendelse af regnvand i husholdningen. Sted i bydelen: Kulturhuset Islands Brygge. Ideerne understøtter Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan og kommuneplanens vision om at skabe grønne åndehuller samt supplerer byen med fl ere grønne fl ader. Projekterne skal etableres og gennemføres af Amager Vest Lokaludvalg i partnerskaber mellem Miljøpunkt Amager, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundbyernes Grundejerfællesskab, Amager Øst Lokaludvalg, institutioner, Københavns Ejendomme, Københavns Energi, boligselskaber og virksomheder på Amager. Inddragelse af vejbaner til lokal afl edning af regnvand (LAR) Flere grundejerforeninger på Amager har udtrykt ønske om at kunne afl ede regnvand fra offentlige veje og parkeringsarealer uden om kloaknettet. I den sammenhæng ønsker lokaludvalgene, at den kommunale forvaltning stiller sig mere åben over for brug af veje og parkeringsarealer til håndtering af regnvand herunder ændring af arealernes udseende og form (f.eks. permeable belægninger). Der foreslås gennemført studier og forsøg på dette område. Sted i bydelen: Grundejerforeningen Gimle. Regnvandsanlæg og grønne tage som forsinkelse København har et uudnyttet potentiale for etablering og udformning af regnvandsanlæg og grønne tage ved offentlige bygninger og på private etageejendomme med større tagarealer og haver. Det er tiltag, der forsinker afl edningen, skaber fordampning, har en rekreativ værdi og forbedrer det nære miljø. Etableringen af en eller fl ere demonstrations-vandhaver i naturlig størrelse vil kunne teste effekten indenfor forsinkelse og fordampning. Haverne kan kombineres med regnvandsbassiner, regnvandskanaler og lignende. Større opsamlingsanlæg kan desuden udformes til i tørre perioder at kunne anvendes til forskellige aktiviteter herunder skaterbane, idrætspladser og lign. Sted i bydelen: % Vil du være interesseret i, at grundejerforeningen kunne være omdrejningspunkt for en indsats om, at forebygge oversvømmelse, udnytte regnvand og/eller lokal nedsivning af regnvand? Point Afdækning af husejeres holdning til klimatilpasningstiltag i deres nærområde. 1 = meget dårlig ide, 7 = meget god ide København som metropol for grøn vækst Bydelsplan for Amager Vest 29

3 SAMMENHÆNG MED ANDRE PROJEKTER Projektet er i tråd med Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan, Københavns Kommunes Skybrudsplan, Københavns Kommunes Vandhandleplan, Københavns Kommunes Kommuneplan 2011, Agenda 21, samt LAR på cykelbaner. ØKONOMI Fase 1 Indgår i normal drift i Teknik- og Miljøforvaltningen Fase 2 A: Anlæg af LAR på vej/parkering: kr. B: Anlæg af regnvandsanlæg (forsinkelse) på skole og i andelsforening: kr kr. C: Anlæg af vandopsamling (anvendelse) i Kulturhuset Islands Brygge: kr. Fase 3 Indgår i normal drift i Teknik- og Miljøforvaltningen og Amager Vest Lokaludvalg. Fase 4 Indgår i normal drift Teknik- og Miljøforvaltningen og Amager Vest Lokaludvalg. I alt: kr. Jan Burgdorf Nielsen Finansiering af opsøgende lokal rådgivning skattefi nansieret takstmidler fra Københavns Energi. REALISERING AF PROJEKTET Fase 1 Projektering: Seks mdr: A: LAR-projekt på vejareal/parkering B: Regnvandsanlæg (forsinkelse) på skole og i andelsforening C: Vandopsamling (anvendelse) i Kulturhuset Islands Brygge Nørrebro Lokaludvalg Fase 2 Etablering af forsøgsprojekter fra fase 1: Et år. Fase 3 Evaluering: Tre til seks mdr. Fase 4 Vandhandlingsplan for Amager udformes: Et år. 30 København som metropol for grøn vækst Bydelsplan for Amager Vest

4 Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli 2011 En spørgeskemaundersøgelse blandt husejere og beboere på Amager Karl Vogt-Nielsen, CASA August 2012 Undersøgelsen er gennemført for Amager Vest Lokaludvalg og Amager Øst Lokaludvalg

5 Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli En spørgeskemaundersøgelse blandt husejere og beboere på Amager 8 CASA, August 2012 ISBN Elektronisk udgave: ISBN Denne udgivelse er kopieret/trykt på Svanemærket papir og indbundet i omslag lavet af PP

6 Resumé CASA har for en fælles arbejdsgruppe under lokaludvalgene i Amager Vest og Amager Øst samt Miljøpunkt Amager gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at undersøge en række aspekter knyttet til primært husejere og skybrud. Undersøgelsen er gennemført i juni måned Sigtet er, at lokaludvalgene gerne ville have et grundlag for et videre strategisk udspil over for Københavns Kommune med henblik på et samarbejde om en øget indsats i bydelene angående LAR-løsninger lokal afledning af regnvand og gerne med sigte på fællesløsninger. Lokaludvalgenes indsats er en del af arbejdet med bydelsplaner, hvor der udarbejdes udspil til kommunen om lokale tiltag og udviklinger. Der blev i juni 2012 omdelt ca flyers til parcelhuse i København S med opfordring til at gå ind på en hjemmeside og besvare et webspørgeskema. Der er registreret svar fra 595 parcelhuse, hvilket anses for et meget tilfredsstillende resultat for en undersøgelse af denne type, hvor respondenter selv skal opsøge en hjemmeside og afgive svar. Metoden sikrer ikke en statistisk repræsentativ besvarelse, da det ikke vides, om dem der svarer, er repræsentative for hele parcelhusfolket. Imidlertid viser undersøgelsen kun små afvigelser i besvarelserne blandt de, der havde problemer i huset ved skybruddet d. 2. juli 2011 og dem, der ikke havde. Endvidere viser den geografiske spredning i besvarelserne, at respondenterne er jævnt fordelt over hele området. Derfor kan det antages, at en repræsentativ undersøgelse næppe ville afvige væsentligt fra resultaterne her. Det var i spørgeskemaet obligatorisk at anføre vejnavn for, at der kunne vurderes den geografiske spredning i besvarelserne. Endvidere var der opfordring til også at anføre husnummer: For at kunne foretage en kortlægning skal vi vide, hvor du bor. Det er tilstrækkeligt med vejnavn, men det vil hjælpe yderligere, hvis du også anfører husnummer. Ud af besvarelserne har 556 anført vejnavn og 466 anført husnummer. Der var endvidere mulighed for at anføre Hvis du oplyser en adresse har vi mulighed for evt. at kontakte dig senere - fx hvis der arbejdes videre med et forslag til en aktivitet der vedrører jeres hus/ejendom. Ud af besvarelserne har 386 anført deres adresse, hvilket giver mulighed for direkte kontakt med disse respondenter. 1

7 På spørgsmålet om, hvorvidt man havde problemer i huset ved skybruddet d. 2. juli 2011 svarer 75 % ja og 24 % nej. Der er for en række af spørgsmålene præsenteret svarprofiler for hver af disse to grupper for at se, om der er forskelle i disse to gruppers holdninger og vurderinger. Langt hovedparten af dem med problemer havde oversvømmelse i kælder, og vandet kom primært via toilet og gulvafløb, men mange fik også vand ind via indsivning gennem selve gulvet og vægge. 19 % af dem, der ikke oplevede problemer, anfører, at de har forebygget at det sker. 51 % af dem uden problemer anfører, at de ikke har kælder. 54 % af alle husejere har gennemført tiltag med sigte på at forebygge problemer med regnvand og hos 25 % er det på vej eller under overvejelse. 20 % svarer nej. Der er generelt stor opbakning til en række mulige tiltag, som lokaludvalgene kan tage initiativ til. Dette kommer til udtryk i en pointgivning til forskellige forslag. Respondenterne blev spurgt om deres holdning til 5 mulige tiltag, som kommunen kan understøtte. Der kunne gives mellem 1 og 7 point, hvor 1 = meget dårlig ide, 4 = ligeglad og 7 = meget god ide. Forslag 1: Opsøgende rådgivning til husejere om løsningsmuligheder for at udnytte regnvand i husholdningen (fx til toiletskyl og tøjvask). Forslaget har fået en pointværdi på 5,6 i gennemsnit for alle husejere. Forslag 2: Opsøgende rådgivning til husejere om, hvorledes du kan etablere faskiner. (Bemærk at kommunen udbetaler et engangsbeløb på ca kr. pr. boligenhed, hvis regnvandet - på godkendt måde - afkobles fra kloakken. Det er en form for tilbagebetaling af det oprindelige kloakeringsbidrag fra dengang huset blev opført). Forslaget har fået en pointværdi på 5,9 i gennemsnit for alle husejere. Forslag 3: Kommunen må gerne etablere faskiner (usynlig nedsivning af "mit" regnvand) på min grund hvis jeg får refunderet noget af afledningsafgiften. Forslaget har fået en pointværdi på 5,4 i gennemsnit for alle husejere. Forslag 4: Vil du være interesseret i at grundejerforeningen - hvis denne fik bistand hertil af kommunen - kunne være omdrejningspunkt for en ind- 2

8 sats om, hvorledes du som husejer kan forebygge oversvømmelser, udnytte regnvand og /eller lokal nedsivning af regnvand for at aflaste kloaknettet? Forslaget har fået en pointværdi på 5,4 i gennemsnit for alle husejere. Forslag 5: En stor del af regnvandet i kloakken kommer via vand fra fællesarealer - fx vejen. Grundejerforeningen eller Vejlauget kan tage initiativ til fælles løsninger for at nedsive dette regnvand uden om kloaksystemet. Hvor interesseret er du i, at foreningen/lauget får mulighed for at undersøge mulighederne og økonomien heri nærmere? Forslaget har fået en pointværdi på 5,5 i gennemsnit for alle husejere. De husejere som har haft problemer, har generelt en lidt større positiv holdning til diverse forslag i forhold til de husejere, som ikke har oplevet problemer, men forskellen er lille. Det kan derfor antages, at selvom undersøgelsen som sådan ikke er statistisk repræsentativ, så er resultatet af holdningsundersøgelsen brugbar for en generel vurdering af parcelhusfolkets holdninger i lokaludvalgenes områder, dvs. den københavnske del af Amager. Vidensniveauet om, hvorledes man selv kan undgå skybrudsproblemer vurderes lidt over middel blandt husejerne selv. På en skala fra 1 til 5 har de samlet placeret sig med 3,6. Vidensniveauet om, hvorledes man selv kan udnytte regnvand i husholdningen vurderes omvendt under middel. Her giver de sig selv 2,6 point. Der er her stort set ingen forskel mellem husejere, som har haft problemer, og dem, der ikke har. Der var mulighed for at anføre supplerende bemærkninger og uddybninger ved en række af spørgsmålene, og det har mange benyttet sig af. Det er aftalt med arbejdsgruppen, at alle disse bidrag medtages i rapporten, da de indeholder en del supplerende information. Hovedparten indgår som bilag og det bemærkes, at der ikke er foretaget korrekturbearbejdning af disse. Arbejdsgruppen har udarbejdet en sammenfatning med anbefalinger, og dette bygger bl.a. på de mange kommentarer. 3

9 Indhold Resumé Sammenfatning - anbefalinger Metode Parcelhusfolkets problemer, løsninger og holdninger Husejere med problemer d. 2. juli Husejere uden problemer Gennemførte tiltag Overvejede tiltag Barrierer for tiltag Forsikringspræmien Holdning til en række mulige tiltag Opsøgende rådgivning om udnyttelse af regnvand Opsøgende rådgivning om etablering af faskiner Kommunen må etablere faskiner på min grund Grundejerforeningen som omdrejningspunkt for en indsats Interesse for fælles LAR-løsninger fx for villavejen Vidensniveau Bilag 1 oplevede problemer Bilag 2 gennemførte tiltag Bilag 3 afsluttende kommentarer

10 1 Sammenfatning - anbefalinger Denne sammenfatning er udarbejdet af lokaludvalgenes arbejdsgruppe for projektet: Klimatilpasning i dit lokale kvarter. Sammenfatningen har udgangspunkt i besvarelserne i undersøgelsen samt i de mange kommentarer, vurderinger og forslag, der er indkommet som en del af undersøgelsen. Sammenfatningen skal betragtes dels som en række opsummerende anbefalinger, dels som en oplistning vedrørende emneområder, der vil være interessante og relevante at følge op på i det videre arbejde med løsninger til forebyggelse af oversvømmelser ved voldsomt regnvejr/skybrud i fremtiden på Amager. Det gælder både faglig/teknisk og politisk. Der er ikke tale om en prioriteret rækkefølge af emneområderne. 1. En del besvarelser roser lokaludvalgene for initiativet til undersøgelsen og udtrykker, at de ser frem til, at resultatet af undersøgelsen kan bruges til at få kommunen i tale omkring behovet for foranstaltninger til forebyggelse af oversvømmelser i huse og ejendomme ved kraftige regnskyl/skybrud på Amager. Resultatet af undersøgelsen kan, som det er, i en vis udstrækning også godt anvendes som rådgivningsværktøj af husejere, der allerede her-og-nu vil etablere forebyggende løsninger. 2. Efter skybrud og oversvømmelser 2. juli 2011 har mange husejere selv taget initiativ til indretning med lukkemekanismer, tilbageløbsstop mv. i kloakken samt brønd- og pumpeløsninger af forskellig art på grunden. Det drejer sig især om at sikre kælderetagen mod tilbageløb fra kloakken og indtrængning af overfladevand fra parcellen og belagte arealer til kælderrum. Der er i en vis udstrækning en fælles linje i nogle af de anvendte løsninger, men det er også tydeligt, at det er mangfoldigheder i løsninger, der er altdominerende. Der efterlyses således standardløsningsmodeller på området, som kommunen bør være behjælpelig med. 3. Mange har allerede etableret faskiner på grunden for afledning og nedsivning af regnvand fra tage og overdækninger. Nogle steder er faskiner indrettet i kombination med opsamling af regnvand til havevanding og/eller udledning i vådbundsbed eller vandbassin på grunden. Vedrørende nedsivningsspørgsmålet udtrykkes der i undersøgelsen betydelig usikkerhed omkring løsningers effektivitet og holdbarhed i områder på Amager, da grundvandspejlet er meget højt på øen og vandgennemtrængeligheden i undergrunden er meget forskellig. 5

11 Der savnes bedre kendskab til undergrundens beskaffenhed som grundlag for indretning med faskiner, så der kan sikres effektivitet og langtidsholdbarhed på installationen. 4. Opsamling af regnvand i beholdere er for det meste mhp. anvendelse til havevanding eller til at forsinke udledningen på grunden. Kun i meget beskedent omfang sker opsamling med det formål at anvende det i husholdningen til toiletskyl, tøjvask og andet. 5. Mange husejere ved en del om LAR-løsninger, men føler sig ikke klædt godt nok på til at træffe sikre beslutninger om løsningerne. Usikkerheden gælder ikke mindst anvendelse af regnvand i husholdningen. Der efterspørges kommunalt understøttet rådgivning på LAR-området. En rådgivning der gerne må være opsøgende og skal bygge på langsigtede og holdbare løsninger. Beplantninger af træer og buske opsuger også betydelige mængder vand til bladvæksten i sæsonen. Grønne tage er stort set ikke eksisterende i parcelhusfolkets verden. 6. Parcelhusfolket er generelt åbent for at lade kommunen etablere faskiner på grunden, og for at kommunen også kan forestå fællesskabsløsninger på området. Det gælder fx vedrørende nedsivning/afløb af overfladevand fra veje, fortove og pladser til andre afløbssteder end kloaknettet, hvilket kan være til grøfter, bassiner, kanaler, vejrabatter og grønne områder. I den forbindelse er der peget på nedlagte vandbassiner og kanaler i områder på Amager. De kan med fordel genetableres. 7. Omkring fællesskabsløsninger udtrykkes der i undersøgelsen interesse for, at grundejerforeninger på vegne af medlemmerne - kan være omdrejningspunkt omkring fælles, lokal indsats på området, og at det sker i samarbejde med kommunen. 8. Viden om hvordan skybrudsproblemer kan undgås, er ikke så ringe endda hos parcelhusfolket. Men at omsætte den i handling er ikke så lige til hos alle. Der er stor usikkerhed omkring løsninger og der er økonomiske barrierer, der skal overvindes. Orientering om tilskudsordninger skal være let tilgængelige og forståelige. 9. Der udtrykkes i nogle besvarelser bekymring for, at kommunen vil bruge undersøgelsen til at lade grundejerne selv betale for løsninger omkring afledning af overfladevand i København. Generelt afspejler besvarelserne dog en klar forventning om, at kommunen som udgangspunkt skal betale/godtgøre udgifter, der er forbundne med gennemførelse af løsninger til afledning af regnvand. 6

12 10. I undersøgelsen peges der på, at kommunen kan indrette sig med et effektivt beredskab, der med udgangspunkt i oplysninger fra vejrtjeneste mv. overvåger, styrer og regulerer gennemløb og udløb af kloaknettet fra Amager til havet. Ved betids i en ekstrem vejrsituation at kunne åbne for slusen vil det være med til at reducere oversvømmelser i skybrudssituationer på øen i fremtiden. 11. Ved udbedring af skader i kældre efter skybruddet i 2011 forsynes gulve og vægge med hårdt materiale (uorganisk). Det mindsker skadesomfang i tilfælde af oversvømmelse igen. Forsikringsselskaber stiller nu en række krav til kældres indretning og udnyttelse for at forsikre dem. I visse tilfælde forhøjes selvrisikoen. 12. Kælderskakter og lyskasser ved kældervinduer anbefales forsynet med tag over, samt med støbt kant ved jordoverfladen, så overfladevand ikke kan løbe ned i skakten og lyskassen. Ved etablering af sådant tag henledes opmærksomheden på bebyggelsesgraden på grunden, idet der ved etablering af flere m2 med tag kan være behov for dispensation. 13. Belagte arealer på grunden bør begrænses eller bør være udført i vandgennemtrængeligt belægningsmateriale. Anvendes støbte sten eller fliser skal sikres, at fugerne er så brede og gennemtrængelige, at regnvandet let kan sive ned igennem dem til undergrunden. Belagte arealer skal være indrettet med fald væk fra huset. Betonvarefabrikker opfordres til at fremstille vandgennemtrængeligt belægningsmateriale, så vandet fra belagte arealer trækker i jorden i stedet for som hidtil, at ledes i kloakken. Afslutningsvis vil arbejdsgruppen pege på, at den gennemførte undersøgelse og resultaterne heraf også udgør et godt grundlag for, at der iværksættes strategiske forsøgsprojekter med LAR og regnvandsanvendelse på Amager. Sådanne projekter kan være med til dels at udvikle løsningsmodeller og dels løbende at vise og fortælle om nytteværdien i LAR-løsninger mv. i praksis. Forsøgsprojekterne etableres i et samarbejde mellem lokaludvalgene, kommunen og grundejerne. 7

13 2 Metode Alle ca husejere (1- og 2-families huse og rækkehuse) i den københavnske del af Amager har fået omdelt en flyer med opfordring til at klikke ind på et elektronisk spørgeskema via der er hjemmeside for Amager Vest Lokaludvalg. På hjemmesiden var på forsiden et stort banner svarende til forsiden af flyeren og en forklarende tekst hvorfra der kunne klikkes direkte ind på webspørgeskemaet. Da der kun er ønsket ét svar pr. hus, er der ved to-familiehuse kun lagt en flyer i postkassen til stueetagen. Der er endvidere via lokale netværk, særligt Sundbyernes Grundejerfællesskab SGF, udsendt mail med opfordring til at deltage og ligeledes via artikel herom i lokalavisen Amagerbladet. Der er registreret svar fra 595 parcelhuse, hvilket anses for et meget tilfredsstillende resultat for en undersøgelse af denne type, hvor respondenter selv skal opsøge en hjemmeside og afgive svar og hvor der ikke er mulighed for en rykkerprocedure. Metoden sikrer ikke en statistisk repræsentativ besvarelse, da det ikke vides, om dem der svarer er repræsentative for hele parcelhusfolket. Fx kan formodes, at en henvendelse af denne karakter vil være af relativt større interesse blandt husejere, som har oplevet problemer ved skybrud. Imidlertid viser undersøgelsen kun små afvigelser i besvarelserne blandt de, der 8

14 havde problemer i huset ved skybruddet d. 2. juli 2011 og dem, der ikke havde. Endvidere viser den geografiske spredning i besvarelserne, at respondenterne er jævnt fordelt over hele området og således ikke har overvægt fra særlige delområder. Derfor kan det antages, at en repræsentativ undersøgelse næppe ville afvige væsentligt fra resultaterne her. Det var endvidere tanken at foretage en pejling af problemer og holdninger til fællesløsninger blandt beboere i boligforeninger (etagebyggeri), hvor der vides at have været problemer ved skybruddet d. 2. juli Der blev derfor udvalgt enkelte boligforeninger og uddelt ca flyers til beboere i etagebyggeri omfattende såvel lejere, andelshavere og ejere. Imidlertid er svarprocenten her så lav, at det blev besluttet ikke at inddrage disse data i rapporten. Arbejdsgruppen har fået overdraget de rå svardata, idet nogle af svarene kan give anledning til opfølgende kontakter for et evt. videre samarbejde. 9

15 3 Parcelhusfolkets problemer, løsninger og holdninger I det følgende præsenteres frekvensanalyser af svarene på de enkelte spørgsmål. Der er ved en række svar givet mulighed for supplerende oplysninger. Fig. 1: 75 % af respondenterne havde problemer ved skybruddet d. 2. juli % svarer nej. Der er i analysen af svarene set på hver af disse grupper, hvad angår viden og holdninger til en række potentielle tiltag. Da det ikke kan udelukkes, at relativt flere, som har haft problemer, vælger at deltage i undersøgelsen, vil den således ikke være repræsentativ for husejerne generelt. Men hvis forskellene i resultaterne fra de to grupper er små, kan resultaterne tegne et rimeligt godt billede af de generelle holdninger blandt husejerne. 10

16 3.1 Husejere med problemer d. 2. juli 2011 Fig. 2: Langt hovedparten, der oplevede problemer, var med oversvømmelse i kælderen (85 %). Hos de fleste var det vand, som kom ind via gulvafløb og toilet, men en del fik også indsivende vand gennem gulv og vægge. Hos 25 % var det overfladevand fra terræn eller bygningsflader. For de respondenter, der har afkrydset Andre problemer er vist deres uddybende forklaringer. I bilag 1 er vist resten (yderligere 86 bemærkninger). 1. Vand ind i kælder via huller til rør, der går ind og ud ad huset 2. Etplans villa med krybe kælder, hvor der kom en smule vand i 3. HFI-relæ - dvs. strøm - blev afbrudt pga. tordenvejr 2 gange. 4. Vand ind ved døre pga. regnmængde 5. Den utæthed jeg havde i taget kom virkelig til udtryk.. Min græsplæne blev delvis sat under vand 6. Vandet løb ind i garagen 7. Vand i krybekælder 8. Vi fik vand i kælderskakt, men da vi var hjemme forløb det uden problemer. Vi fik det øst væk. Havde vi ikke været hjemme ville vi have haft vand i kælderen, ikke meget men kedeligt nok. 9. Lidt vand i kælderen, men ikke noget problem og langt fra en oversvømmelse 11

17 Vi fik ikke egentlig oversvømmelse, men vandet stod over kloakhøjde i gården, og jeg brugte en dykpumpe til at flytte noget af vandet ud i græsplænen. 11. Vi har faskine i kælderhalsen, der ikke trækker nok. Derfor havde vi gang i vandstøvsugeren. 12. Hul i kloakrør under huset 13. Vand i krybekælder. Der er kobling af afløb fra vaskemaskine til kloak i krybekælderen, og her steg kloakvand ind. Kombinationen af krybekælder og afløb giver det laveste punkt i foreningen. 14. Hele vores baghave var oversvømmet, samt vores udestue 15. Det kom ikke ind i huset, men der lå meget vand udenfor hoveddøren. Vores grund/have ligger af en eller anden grund lavere end vores 3 naboer, ca. 20 cm. så vi får meget af deres vand ind i vores ha 16. Bor i rækkehus, uden adgange fra baghave til forhave/vej. Fælles tagrendenedløb fra 4 rækkehuse, går under min kælder til samlebrønd i min forhave. Vandet er tilbageløb fra kloak i vej. 17. Vand fra afløb i kælderskakt steg op i 1 meters højde og løb ind under kælderdør 18. Grundvandspumpen kunne ikke klare tilbageløbspresset 19. Oversvømmet omfangsdræn der omslutter ca. 20 % af huset. 20. Der kom lidt sivende op gennem kældergulv, KESSEL låsen først sidder senere 21. Vandet kom ind via afløb i kælderhals der ikke kunne følge med. Så vandet steg op i kælderhalsen og kom ind ved dør, gulv og vægge. 22. De offentlige brønde kunne ikke følge med, så vi kunne ikke aflede vores eget vand, fra egne brønde til offentlig brønd. Derfor kom der til at stå vand på grunden og i egen garage. 23. Har omfangsdræn grundvandspumpe og Kesler højtvandspumpe. Kældervinduer under terræn. Kloakvand og regnvand stemmede op og ind i kælder via vinduer 24. fik ikke oversvømmelse i kælder, men øste fra afløbet op i 2 baljer. Beboerne omkring mig havde meget vand i kælderne. 25. Vand fra trappeskakt til kælder - afløb her var stoppet af afløbsstop pga. høj vandstand i kloaksystemet - når bolde stopper for indkommende vand - kan der logisk nok (men desværre) ikke løbe vand ud 26. Jeg har installeret en højvandslukker da jeg 2 x har haft 1 meters vand i hele kælderen 112 m.2. D. 2/7 blev vandet presset ind bl.a. ved fjernvarmerørene det var nærmest som et vandfald, fra de to rør 27. Jeg er tilsluttet et fællessystem 28. Vi fik vand ind igennem vores 2 håndvaske i kælderen. 29. Det var kloak vand der kom ind gennem gulvafløb i kælder. 30. Vand ind gennem dør i kælderskakt 31. Drænet fik omvendt funktion så vandet løb ind i drænet og vandet rev fliser løs på gulvet og vandet sivede ind (vandet kan ikke sive i gennem ler lagene i undergrunden så hurtigt)

18 32. Kom også op af afløb i vask i kælderen 1 m over gulv, men på så sent tidspunkt at det vand formentlig mest var overfladevand - men dog fra kloakkerne 33. Kælderskakt brønd 34. Der var 1.10 m kloakvand i vores kælder 35. Vand kom ind gennem lyskasser 36. Kloakvandet kom gennem gulvafløb i kælderen. Samtidigt havde der samlet sig flere m2 vand uden for vores kælderdør. Havde vi ikke været hjemme, havde det været en katastrofe for vores hus. 37. Vandet kom fra gaden via kælderskakter, samtidig satte pumper ud pga. strømafbrud, så kloakvand blandede sig 38. Afløbet i kælderen er ikke i gulvniveau, men ca 70 cm oppe i en muret forhøjning. Derfra komme kloakvandet væltende ind. 39. Hver gang der er regn er der oversvømmelse på vejen og alle de omkring liggende veje. Kloakkerne er underdimensioneret og ekstrem dårlig vedligeholdt af KBH kommune. 3.2 Husejere uden problemer Fig. 3: 141 respondenter har svaret på, hvorfor de ikke oplevede problemer. 19 % angiver, at de forinden har forebygget, at det kan ske. 23 % havde ikke problemer, selvom de har kælder, mens 51 % angiver ikke at have kælder. Enkelte har anført supplerende forklaring: 1. Ingen problemer - lille krybekælder 2. Vi var heldige 3. Vi har et lille bitte bryggers hvor der står vaskemaskine og fjernvarmeanlæg, lidt sort vand ca. 2 cm 4. Selvom vi har krybekælder 13

19 5. Jeg afleder vandet på min plæne 6. Vi har kuglevandspærre i kælderen. Min mand smed vand ud af skakten, mens det regnede 7. Ingen problemer og vi har krybekælder 8. Ingen afløb i kælder 9. Grunden skråner lidt, så det nåede ikke op til huset 10. har regnvandstønde (225 l) afleder det ud på græsplæne, måske afhjælper det kloak? 3.3 Gennemførte tiltag Fig. 4: Over 50 % af alle husejerne har gennemført tiltag med sigte på at forebygge problemer, mens 25 % har det på vej eller overvejer. Fig. 5: Samme figur, men her opdelt efter, hvorvidt man oplevede et problem d. 2. juli

20 Ikke uventet er det primært dem, der oplevede et problem, som har gennemført tiltag. Men der er stadig ca. 30 % som oplevede problemer, og som enten kun overvejer at gøre noget eller ikke agter at gøre noget. For de 361, der har angivet, at de har gennemført tiltag eller at det er på vej, er spurgt til, hvilke løsninger de har gennemført. Fig. 7: Den mest benyttede løsning er højvandslukkere, men regnvandsopsamling og faskiner er også taget i anvendelse. Ingen har tilsyneladende etableret grønne tage. For de respondenter, der har afkrydset Andre tiltag er vist deres uddybende forklaringer. I bilag 2 er vist resten (yderligere 56 bemærkninger). 1. Købt en pumpe til at flytte vandet væk fra huset 2. Kældergulvet er med klinker. Der er lavet omfangsdræn. Der er etableret flere brønde + en overløbspumpe, der går automatisk i gang ved høj vandstand. 3. Højvandlukke i kloak, dræn 4. Har fået gravet vores gulv i kælderen op og fået lagt dræn under huset. Skal have lagt højtvandslukker ind og nye gulvafløb i vores afløb i kælderen med ny lukker i 15

Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli 2011

Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli 2011 Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli 2011 En spørgeskemaundersøgelse blandt husejere og beboere på Amager Karl Vogt-Nielsen, CASA August 2012 Undersøgelsen er gennemført for Amager Vest Lokaludvalg

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011 kybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i den 2. juli 2011 Bellahøjmarken Islev tation Kirkebjerg kole Fuglebakken tation tation Grøndal tation Damhusengen tadion M tation M Flintholm tation

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Resultater af spørgeskemaundersøgelse sommer 2012 v/ HOFOR og Københavns Kommune Dorthe von Bülow & Amanda G. Hertz Ejerrelationer HOFOR A/S 07-01-2013

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Udledning til Aarhus Vands nye regnvandssystem eller håndtering af regnvand i egen have Adskillelse

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

Landsbylauget for Slagslunde-Buresø

Landsbylauget for Slagslunde-Buresø , d. 10. marts 2012 Til Egedal Forsyning A/S Att. Kasper Heinicke TV-inspektion af kloakkerne i Forsyningen oplyser i mail af 27/2-2012, at der foretages undersøgelse af kloaknettet i og beder i den anledning

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj.

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Sted: AAB afd. 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Når det regner kraftigt, kan kloaksystemet blive så overbelastet, at der stiger vand op. Vand kan gøre store skader på dit hjem og dine ting

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Afkobling af regnvand fra fælleskloakken Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Københavns Energi vs. Københavns Kommune KE A/S er 100% privat og 100% ejet af Københavns Kommune Visionerne kan

Læs mere

Kend din kloak Roskilde Forsyning

Kend din kloak Roskilde Forsyning Kend din kloak Roskilde Forsyning Kolofon Redaktionsgruppe: Helle Lyngbye Lis Richardy Merete Gjelstrup Kirsten Toft Illustrationer: Foto, side 4, 5 og 14: AnnaBir Foto, side 8, 10, 11, 16, 18, 20 og 23:

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Problemet med skybrud i byen Det er skybrud, ikke regnvejr, der sætter kloakkerne under

Læs mere

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Her får du en oversigt over, hvordan din virksomhed kan sikre sig i god tid inden en skadebegivenhed, og hvad du kan iværksætte hurtigt, hvis skadebegivenheden

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse Miljøafdelingen Afløbsregistrering Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse SPØRGSMÅL A type spildevandstank(e) 3 B og (D) tanken(e) modtager spildevand fra 4 C og (E) tanken(e) har afløb til 4 F evt.

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt Regnvand - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Jasmina M. Gabel og Karl Johan Gabel Som følge af klimaforandringerne har Danmark de seneste år mærket mere til de kraftige

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE Nedsivning af regnvand fra tagoverflader INDHOLD 2 KORT OVER NØRREBRO...3 IDÉDIAGRAMMER...4 REGNVANDETS PROCES...5 PLAN AF GADEN...6 REFERENCER...7 PRINCIPPLAN AF PLADS...8

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet Regnvandshåndtering for grundejere STEVNS følger med klimaet Dit og vores ansvar Som grundejer er du ansvarlig for: At håndtere det regnvand, som falder på din grund At kloakledningen er i orden fra bolig

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling LAR i en ny bydel Dahlsvej i Odense Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling Bæredygtig byggemodning på bar mark 18 ha ~ Ca. 78 parceller og 4 storparceller. Lokalplan Dahlsvej Regnvand håndteres

Læs mere

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m (12) PATENTSKRIFT - Patent- og Varemærkestyrelsen (1 O) (51) (21) (22) (24) lnt.ci. : E 03 F 5/10 (2006.01) Ansøgningsnummer: PA 2011 00706 lndleveringsdato: 2011-09-16 Løbedag: 2011-09-16

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

SPOR H: Borgerinddragelse i klimatilpasning

SPOR H: Borgerinddragelse i klimatilpasning SPOR H: Borgerinddragelse i klimatilpasning Dorthe Hedensted Lund Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet dhl@life.ku.dk Indhold Borgerinddragelse i klimatilpasning giver

Læs mere

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre og anlægsgartnere Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre Klimaændringerne resultere i stigende nedbørsmængder og ændret regnmønster Udfordringer i forhold til den nuværende

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Nedsivning af regnvand på egen grund. Jagtparken. TG Entreprise ApS Drachmannsvej 1 2930 Klampenborg

Nedsivning af regnvand på egen grund. Jagtparken. TG Entreprise ApS Drachmannsvej 1 2930 Klampenborg Nedsivning af regnvand på egen grund Jagtparken TG Entreprise ApS Drachmannsvej 1 2930 Klampenborg Formål med projektet: At reducere risikoen for oversvømmelser i foreningens kældre. At etablere nye regnvandsledninger

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

ERFA-møder om LAR og ekstremregn

ERFA-møder om LAR og ekstremregn ERFA-møder om LAR og ekstremregn 1 1 Agenda Velkommen til dagens ERFA møde v/ BL s Jens B. Hansen, kredskonsulent Lokal afledning af regnvand Kom godt i gang v/ udviklingschef, Pia Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Regnhændelsen d. 15. august 2006

Regnhændelsen d. 15. august 2006 Regnhændelsen d. 15. august 2006 Den 15. august 2006 var voldsom regn i en lang periode årsag til at Aalborg Kommunes kloaksystem blev sat under pres flere steder. Det var glædeligt at se, at kloaksystemet

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Fra England til Skotland

Fra England til Skotland Fra England til Skotland - KLIKOVANDs projektledelse på studietur med Vand i Byer 22.-26. oktober 2013 I det følgende kan du læse hele vores beskrivelse af studieturen og om de tanker, vi gjorde os undervejs.

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere