Statusrapport for GUDP-projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport for GUDP-projekt"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Statusrapporten indsendes til projektets GUDP-kontaktperson, cc. til GUDP-postkassen på: Anfør journalnummer i Emne. Statusrapport for GUDP-projekt Alle relevante felter skal udfyldes, og der må ikke ændres i felternes overskrifter. DATO: 12. december Projektets journalnummer (jf. tilsagn): Projekttitel (og evt. akronym): KOMBI-opdræt 3. Projektets start- og slutdato (Angiv evt. afvigelser fra tilsagn samt godkendelsesdato for ændring) Startdato: 15. december 2011 Slutdato: 1. april 2015 Afrapporteringsperiode: 15. december december Projektleder (Navn, institution, tlf.nr., og evt. projektets hjemmeside) Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg, / ; 5. Redegørelse for evt. ændringer i deltagende institutioner og virksomheder i forhold til ansøgningen samt dato for godkendelse af ændringerne Ingen 6. Kort projektbeskrivelse (Kopi fra ansøgning) Projektets grundidé er at muliggøre en femdobling af havbrugsproduktionen i Danmark og sikre erhvervets internationale konkurrencedygtighed uden at belaste vandmiljøet med kvælstof (N), samtidig med at der udvikles et forretningsområde baseret på produktion af tang til konsum og muslinger til foder. Projektet skal udvikle driftsmetoder som sikrer, at udledningerne af N fra havbrug kan genanvendes til foderproduktion på en økonomisk og miljømæssig bæredygtig måde, så væksten i havbrugsproduktionen optimeres og ikke medfører stigende miljøbelastning. Den

2 mest effektive metode vurderes at være bæredygtigt kombinationsopdræt af fisk, muslinger og tang. Produktionen vil optimeres med henblik på at opsamle næringsstoffer og samtidig producere attraktive råvarer til konsum og foderindustrien (proteiner, fedtstoffer, omega 3), som i stigende grad mangler sunde, marine råvarer. Projektetet er opdelt i en række aktiviteter; optimering af driftsmetoder, optimering af produktion af såliner, analyse af potentialet af tang og muslinger som råvarer for foderindustrien. Projektet er et samspil mellem private og offentlige virksomheder og har deltagelse af stærke aktører inden for havbrug-, tang- og muslingeproduktion, foderindustrien, rådgivere og forskningsinstitutioner. Forventet effekt: 1.miljøneutral udvidelse, større eksport af havbrugsfisk, 2. storskalaproduktion af tang og muslinger og 3. modning af markedet for såliner, der skal sikre Blue Food og DK en ledende rolle i Europa. 7. Projektets formål (Kopi af de linjer fra ansøgningen, som beskriver projektets formål) Det er projektets mål at kunne dokumentere for havbrugerne om kompensationsopdræt af muslinger og tang er et anvendeligt operationelt og økonomisk bæredygtigt virkemiddel til kvælstoffjernelse. Målet nås ved at undersøge om og under hvilke omstændigheder, kompensationsopdræt har kapacitet til at producere biomasse i de mængder og med det N- indhold som kræves for at kompensere for mer-udledningen af N. Desuden er det et væsentligt mål at dokumentere hvordan anvendelsen af den producerede biomasse af tang og muslinger til fiskefoder eller anden fodertype kan optimeres med henblik på merværdiskabelse og bæredygtighed af den totale produktion etc. Desuden laves en vurdering af miljøpåvirkningerne af storskala opdræt af tang og muslinger i forhold til at kunne vurdere, om opdræt af muslinger og tang kan anvendes som virkemiddel i vandplanerne. 8. Projektets forløb, fremdrift og resultater Punkterne bør besvares så kortfattet og præcist som muligt, men stadigt dækkende. A. For hver afrapporteringsperiode angives et kort resumé af projektets hovedresultater og hovedkonklusioner (i alt max. 2 sider). Første projekt år er anvendt til opstart af musling- og tangopdræt. Tangopdræt: Der er foretaget følgende etableringer på tangkulturtilladelsen ved Hjarnø Hage: 1. I perioden 28. december 2011 til medio januar 2012 blev der monteret og udlagt 10 langliner med m tang sporeliner 2. I perioden medio marts til primo april 2012 blev der monteret og udlagt 12 langliner med m tang sporeliner 3. I november 2012 er der monteret og udlagt 19 langliner med m tang sporeliner

3 I alt er der planer om at udsætter m tang sporeliner Forankring sker med selvudviklede skrueankre i hver ende af langlinen. I februar måned overraskede isen og ødelagde tang udlagt under pkt. 1. Alle efterfølgende etableringer er undersænket for at undgå problemer med isen. Der er ikke høstet tang, da produktionsperioden for tang er 2 år. Blue Food udtager løbende prøver, og er i færd med at planlægge det kommende års prøvetagning og produktion. BlueFood og DTU miljø er i færd med at forberede det kommende arbejde med tang forædling. Blue Food stiller faciliteter til rådighed for DTU miljø for at fremavle og organisere forsøgsmateriale (tang) til feltundersøgelser i forbindelse med PhDén. DTU Miljø har ansat PhD studerende Goncalo Marinho fra Portugal, der har erfaring i dyrkning af sukkertang samt integreret akvakultur fra sin tidligere ansættelse i CIMAR, Porto, Portugal. Hans erfaring gør, at han direkte kan gå i gang med sit Ph.D.-studie uden yderligere intro. Muslingopdræt: Etablering af anlæg under tilladelse nr. 268 Sælkrogen (er tidsbegrænset til 1. juni 2015): 60 stk. Smart Farm muslingrør er udlagt i begyndelsen af maj måned. Opsamling af muslinger er forløbet som planlagt. Anlægget er en del af et større anlæg på i alt 60 rør. Orbicon har løbende taget prøver for registrering af tilvækst og skøn over samlet beholdning, samt for at belyse potentielle høsttidspunkter for at opnå optimale biomasse og merværdi for muslinger, også i forhold til diverse risiko. Der er endnu ikke foretaget en egentlig afhøstning. Dog er der foretaget en prøveafhøstning i uge 41 på 1 2/3 rør beliggende ved siden af. Udbyttet her var ca. 20 tons. Analyse af prøvehøsten viste: Kvælstof, total 19000mg/kg Kvælstof, total 28000mg/kg ts. Phosphor, total 1300 mg/kg ts. Phosphor, total 850 mg/kg Gennemsnitlig længde 27,8 mm TrippleNine har udført forsøg med anvendelse af de 20 tons høstede muslinger til videre fabrikation. Umiddelbart er konklusionen at muslinger i rå form ikke umiddelbart er egnet til fabrikation, men at der i stedet skal ske en separering af skaller og kød v.h.a kogning og sigtning. Muslingeanlægget har været rigtigt godt besøgt af edderfugle begyndende i slutningen af juli med tiltagende belastning hen over efteråret. Der er etableret foranstaltninger til dagligt at drive edderfuglene ud af anlægget. I starten var der mellem 0 og 100 stk. Senere var der flokke på 500 edderfugle. Edderfuglene æder en stor del af muslingerne, så der skal findes løsninger på problemet Søstjerner har ikke været et problem på Sælkrogen. Etablering af anlæg i As Vig under tilladelse nr. 234 (er tidsbegrænset til 1. juni 2019) 5 stk Smart Farm rør er udlagt i 2010 og 45 stk. Smart Farm rør udlagt i Prøvedyrkning af muslinger på 5 rør i tons konsum muslinger blev høstet i oktober sidste år (2011). I 2012 har søstjerne været et problem på As Vig. Anlægget er nedsunket og kontrolleres igen til foråret. Der er indsendt ansøgning om 3 nye muslingeopdræt i og udenfor Horsens Fjord. 1) ny vedr. areal syd for Vorsø, 2) Flytning af Fenderhage lidt mod øst fri af fyrlinje, 3) Flytning af Gylling Næs ned vest for Møllegrunden. DTU Miljø har modtaget allerede indsamlede prøver af muslinger og tang til projektet fra Orbicon og Bluefood. DTU Miljø har i samarbejde udformet en pixi-protokol til indsamling af prøver.

4 DTU Miljø har haft møder med DTU Fødevareinstituttet (Senior forsker Jens Jørgen Sloth og Prof. Charlotte Jacobsen) angående prøver de skal analysere for mineraler, vitaminer, tungmetaller, aminosyrer samt lipider. Orbicon har udarbejdet protocol og manual til analyse/indsamlings program i forhold til muslinger, plante- og zooplankton prøver, saltholdighed, temperatur, sigtbarhed mm., samt lavet diverse analyser af muslinger til vækst- og biomasseberegninger over sæsonen mm. Desuden er lavet analyser af planktonprøver fyto og zoo + giftige alger. DHI har lavet diverse modelleringer om næringsstoffer, iltforbrug, chl. a mm. i forhold til muslinge- og tang produktionen. Desuden arbejdes med en model for kobling af næringsstoffer mellem produktion af muslinger, tang og fisk. Resultater Etablering af tanganlæg og muslingeanlæg. Drift og høst erfaringer med muslingeanlæg. Driftserfaringer med tanganlæg. Manualer og undervisning i prøveudtagning. Løbende udtagning af prøver til analyser. Erfaringen med driften af muslingeanlægget har identificeret to væsentlige problemer dels fouragering af edderfugle og dels fouragering af søstjerner. Ansat Phd studerende. Forberedt arbejdet med tangforædling hos Blue Food B. Ændringer i forhold til oprindelige planer angives med en kort og præcis tekstforklaring (max. ½ side) samtidig med at det markeres tydeligt i milepælsskemaet (pkt. I) samt leveringsoversigten (pkt. J). Indtil videre følges den oprindelige plan. C. Beskrivelse af, hvorledes planer for implementering af resultater eller kommercialisering er udført (max. 1 side). Projektet er fortsat under opbygning, så implementering af resultater og kommercialisering er endnu ikke udført. Dog bliver etablerings- og driftserfaringer løbende formidlet videre gennem samarbejdet mellem de øvrige havbrugsvirksomheder, samt ved ERFA samarbejde mellem havbrug, kommuner og miljøstyrelsen. D. Beskrivelse af tiltag i forbindelse med modning af forretningsplaner (max 1 side). Opdaterede forretningsplaner vedlægges. (Gælder ikke for xxx ansøgninger, hvor forretningsplaner ikke indgik i ansøgningen, samt for netværksprojekter, hvor der ikke skal udarbejdes forretningsplaner). Ingen ændringer eller opdateringer i forretningsplan for Hjarnø Havbrug Bemærkning: Selvom udfordringer i form af is, edderfugle og søstjerner har givet anledning til justeringer og udgifter til afværgeforanstaltninger, så fastholdes sigtet i den oprindelige forretningsplan. Det betyder også, at Hjarnø Havbrug har iværksat et større VVM arbejde med henblik på at opnå tilladelse til ørredopdræt syd for Endelave. Ingen ændringer eller opdateringer i forretningsplan for Blue Food

5 I forbindelse med det løbende tilsyn med især tangkulturen, er der konstateret et mindre svind i kulturen. Svindet er opstået som følge af at enkelte liner ikke har været holdt adskilt fra nabolinerne, og de derved har været udsat for slitage op mod hinanden. Derved er tangplanterne reduceret i antal, med deraf følgende fald i biomasse. Overordnet set, trives kulturen dog planmæssigt. Der er ingen tvivl om at problemet med slitage kan afhjælpes effektivt ved korrekt opstramning af dyrkningslinerne og korrekt undersænkning inden forekomst af is eller vind, som kan skubbe linerne sammen. Da tiltagene for at imødegå fremtidige tab kan henregnes til justering af den almindelige praksis, ses der derfor ikke nogen anledning til at foretage ændringer i forretningsplanen på nuværende tidspunkt. E. Beskrivelse af projektets planer for det kommende år. Hvis der er under 1½ år til afslutning af projektet, skal planerne frem til afslutning af projektet beskrives (max. 1 side). Fortsat arbejde med drift og høst af muslinge- og tang anlæg. I 2013 forventes den første storskala høst af muslinge og evt. et års tang. Igangsætning af tang forædlingsarbejdet. DTU Miljø har taget kontakt til en fransk Ass. Prof., der har erfaring med protoplast metoden med henblik på at den Ph.D.-studerende kan have et udenlandsophold i dennes forskningsgruppe og lære protoplastmetoden. Denne metode skal senere anvendes i projektet, for at forædle/avle på den danske sukkertang, for at optimere denne som biofilter ved havbruget. Der skal laves forsøg med anvendelse af muslinger og til dels tang som råvarer for fiskemel og fiskeolie og andre ingredienser til markedet. Modelkørsel fra DHI vil blive planlagt og samkørt sammen med moniteringen for at verificere og forbedre beregninger til moduleringer. Udarbejdelse af en model for anvendelse af kompensationsopdræt som virkemiddel i forhold til udvidelse af havbrugsproduktion. F. Redegørelse for evt. projekt- eller budgetændringer, herunder årsagen til behov for ændringer, som har krævet godkendelse fra GUDP. Bemærk at projekt- og budgetændringer skal ansøges separat (ikke i denne statusrapport) i en mail til GUDPkontoret (jf. bilag 2 i tilsagnsskrivelsen) og skal være godkendt, før ændringer kan implementeres. Angiv godkendelsesdato for ændringer. Der har ikke været behov for ændringer. G. Vurdering af projektets fremdrift og forventede effekter samt samarbejdet mellem projektets deltagere i forhold til oprindelige planer (max. ½ side). Projektets fremdrift og samarbejdet er kørt som forventet. Samarbejdet er vedligeholdt og styrket af afholdte projekt møder, hvor fremdriften samt den kontinuerlige kommunikation mellem projektets deltagere drøftes. H. Redegørelse for kommunikation fra projektet, herunder referencer. Pressemeddelelse ved opstart af projektet. Dansk Akvakultur har præsenteret projektet 16. maj 2012 på et Erfamøde for miljøsagsbehandlere fra kommuner og miljøcentre, havbrugere og miljøstyrelsen. Præsentation ved projektmøde AquaBest i november 2012 i Sverige. Besigtigelse tur med Miljøcentret og Fiskeridirektoratet i maj 2013.

6 Besigtigelse med Natur- og Miljøklagenævnet i juni Vidensopbygning med rejsen til Kina (DTU og Blue Food). Vidensopbygning ved havbrugskonference i Tyrkiet oktober Oplysning og Posters på macroalgae konferencen i Grenå i september Information om projektet til tangnetværket. Hjarnø har arbejdet på et specifikt site/hjemmeside koblet på deres egen hjemmeside. På sitet/hjemmesiden vil diverse materialer fra projektet lagt. Hjemmesiden forventes at være klar primo Løbende formidling og erfaringsudveksling med e øvrige havbrugsvirksomheder og øvrige relevante projekter.

7 AP nr. I. Liste med milepæle (Ifølge Gantt diagram fra ansøgningens budgetskema) Beskrivelse af milepæl Planlagt år/kvartal for opnåelse af milepæl ifgl. ansøgningen Kvartal 1 Drift af kompensationsopdræt af tang og muslinger 1.1Drift og optimering af muslingeproduktion 1.2Drift og optimering af tangproduktion 1.3Drift og videreudvikling af såliner, tang avlsarbejde, rådgivning af tang produktion 2 Forretningsplansudvikling for kombineret produktion 2.1 Forretningsplan for kombi opdræt, tang, muslinger, fisk 2.2 Forretningsplan for anvendelse som råvarer 2.3 Strategi for system eksport af kombi opdræt år 1 år 2 år 3 år 4 Status for milepæle (angiv + eller -) x x x x x x x x x x x planmæssigt x x x x x x x x x x x x planmæssigt 3 Monitering og dokumentation af miljøeffekter og anvendelighed x som x virkemiddel x x x x x x x x planmæssigt 3.1 monitering af miljøeffekter 3.2 Modelkørsel - vandkemi/hydrografi - As Vig og Endelave 3.3 hjælp til modeller, tang forsøg i området Lillebælt til Djursland 3.4 Vurdering af egnethed som virkemiddel 4 Produktionsoptimering i forhold til anvendelse af tang og muslinger x x som x x råvarer x x x x x x x x Planmæssigt 4.1Dyrkningsoptimering af muslinge- og tangbiomasse Phd. 5 Kommunikation x x x x x x x x x x x x planmæssigt Løbende info til nyhedsbreve, følgegruppe mm Åbent hus, lokale arrangementer mm Nyhed til diverse fagtidsskrifter Videnskabelige publikationer, Endelig rapport projektledelse, møder mm budget, a conto afregning, endeligt regnskab Forsinket 1) Nyt tidspunkt angives Opgivet 2)

8 (indsæt flere rækker efter behov) 1) Forklaring her, hvis en milepæl ikke nås til planlagt tid: 2) Forklaring her, hvis en milepæl opgives. Bemærk at der kræves separat godkendelse. J. Liste med leveringer (Ifølge Gantt diagram fra ansøgningens budgetskema) AP nr Beskrivelse af leveringstype Planlagt år og kvartal for levering ifgl. ansøgning Kvartal år 1 år 2 år 3 år 4 Status for leveringer (angiv:+ ell. -) Forsinket 3) Nyt tidspunkt angives Opgivet 4) + (indsæt flere rækker efter behov) 3) Forklaring her, hvis en levering ikke nås til planlagt tid: 4) Forklaring her, hvis en levering opgives. Bemærk at der kræves separat godkendelse. K. Vurdering af projektets konkrete effekter i forhold til forventningerne på ansøgningstidspunktet

9 (jf. A20 og A25 fra ansøgningen) Beskrivelse af effekt-type indenfor Bæredygtighed (B): Opbygning af viden og erfaringer om kompensationsopdræt kan anvendes som et operationelt og økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt virkemiddel til kvælstof fjernelse. Om anvendelse af muslinger og tang fra storproduktion kan anvendes økonomisk bæredygtigt til fiskemel, fiskeolie og øvrige ingredienser. (angiv + eller -) Forventes fortsat Opgivet 2) at kunne opnås 1) Beskrivelse af effekt-type indenfor Effektivitet (E): (angiv + eller -) Forventes fortsat at kunne opnås Optimeret drift af muslinger og tang Mulighed for forædling af tang 2015 Opgivet 1) Beskrivelse af effekt-type indenfor Værdiløft (V): (angiv + eller -) Forventes fortsat at kunne opnås Optimering af produktion og høst tidspunk af tang og alger 2015 Vurdering af om muslinger og tang kan anvendes som evt. høj værdi ingrediens Opgivet 1) (indsæt flere rækker efter behov) 1) Begrundes, hvorfor det fortsat forventes, at effekter som beskrevet i ansøgningen, vil kunne opnås i projektet. 2) Forklaring her, hvis det ud fra foreløbige resultater IKKE længere vurderes for sandsynligt, at effekter, som beskrevet i ansøgningen, vil kunne opnås i projektet.

Hjarnø Havbrug A/S. Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat. Maj 2014

Hjarnø Havbrug A/S. Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat. Maj 2014 Hjarnø Havbrug A/S Etablering af nyt havbrug syd for Endelave - Høringsnotat Maj 2014 1 Indledning Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for projektet, da det er Miljøstyrelsen, der har myndigheden efter bekendtgørelse

Læs mere

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Baggrund for projektet Projektet blev i foråret 2010 støttet af Bornholms Vækstforum og LAG Bornholm. Projektet har til huse

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse af Bolsaksen Forsøgshavbrug

Ansøgning om miljøgodkendelse af Bolsaksen Forsøgshavbrug Hjarnø Havbrug Ansøgning om miljøgodkendelse af Bolsaksen Forsøgshavbrug Hjarnø Havbrug Ansøgning om miljøgodkendelse af Bolsaksen Forsøgshavbrug Rekvirent Rådgiver Anders Pedersen Orbicon Jens Juuls Vej

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere

Optimal rotation i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering

Optimal rotation i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2013-6 DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS-07-0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til et étårigt havbrug (forsøgshavbrug) nordøst for Nexø samt anmeldelse i forhold til VVM

Ansøgning om godkendelse til et étårigt havbrug (forsøgshavbrug) nordøst for Nexø samt anmeldelse i forhold til VVM Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: Alf Skovgaard og Ann-Kathrine Aggerholm Jensen NaturErhverstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Att: Stig Prüssing Rev. 17. marts 2015 Ansøgning om

Læs mere

Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter

Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter 1 Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter Alle nedenstående felter skal udfyldes. Skrifttype Arial, str. 11, enkelt linjeafstand skal anvendes. A1. Projekttype (sæt kun ét kryds!) A2. Vedrører

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Projekt Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase 2

Projekt Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase 2 Projekt Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase 2 September 2007 Tekst og foto: Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur Forord Dansk Dambrugerforening (pr. juni 2004 en del af foreningen

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område i akvatisk

kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område i akvatisk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

1. Ansøger identifikation

1. Ansøger identifikation 1. Ansøger identifikation Organisation Navn Legal Status Region Sjælland Regional myndighed Ansøgers addresse Vejnavn og nr. Alleen 15 Post nr. DK- 4180 Cedex By Sorø Land Projektets leder Køn [Ms, Mr]

Læs mere

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1.

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1. Notat om Kommunernes erfaringer med tilsynskampagner Dette notat er udarbejdet som led i projektet Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf. Notatet præsenterer danske kommuners

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009 Salmonellahandlingsplan - svin 2009 2013 August 2009 1 Indledning...4 2 Sammendrag...5 3 Status og udvikling i handlingsplaner...6 4 Initiativer i EU...7 5 Multiresistent Salmonella DT104...8 6 Mål for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde August 2014 BERETNING OM DANMARKS UDNYTTELSE AF TILSKUD FRA EU S FONDE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Muslingeudvalget. Rapport II. Beskrivende afsnit samt bilag

Muslingeudvalget. Rapport II. Beskrivende afsnit samt bilag Muslingeudvalget (Udvalg vedr. bæredygtig udnyttelse af muslinger i danske farvande) Rapport II. Beskrivende afsnit samt bilag Limfjorden: Kort over områder, der er anvendelige eller med forbehold anvendelige

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde

Læs mere

Ministre i samråd om akvakultur

Ministre i samråd om akvakultur NYHEDSBREV Maj 2015 Ministre i samråd om akvakultur Folketingets fødevareudvalg har kaldt miljøministeren og fødevareministeren i samråd om akvakultur. Det er et lukket samråd, og det afholdes formodentlig

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Regionale miljønetværk og grønne job

Regionale miljønetværk og grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Regionale miljønetværk og grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte om projekter,

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING

ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING Til Dansk Fjernvarmes F&U konto, projekt 2013-08 Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING Revision 1 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr. 07-114332 Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal

Læs mere