Hvedebogen Manual og gode tips for Hvedevængets beboere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvedebogen Manual og gode tips for Hvedevængets beboere."

Transkript

1 Afsnit 3 HVEDEVÆNGETS VARMESYSTEM 3.1 Fælles varmesystem Opvarmning af hus og varmt brugsvand sker ved hjælp af varmt vand som kommer fra fælles varmecentral i kælder under nr. 80. Fjernvarmenettet internt i Hvedevænget består af 3 'strenge'. Varmen fordeles ud i de 3 strenge fra varmekælderen beliggende under hus nr. 80. Figur 1: De 3 "strenge" der udgår fra varmekælderen, og fordeler varmen i Hvedevænget. Varmecentralen får sin energi via fjernvarme fra Nordforbrænding. Betaling for fjernvarme sker dels efter hvor meget energi der aftages dels efter hvor stor afkølingen er. Det betyder, at jo større afkølingen er, og jo mindre vandforbruget (gennemstrømningen af Nordforbrændingens vand er, jo billigere er fjernvarmen. I 2003 blev varmecentralen ombygget for at øge afkølingen af fjernvarmevandet, for derved at kunne få energien fra fjernvarmen til en lavere pris. Automatisk regulering Temperaturen på det vand, som sendes ud fra varmecentralen og fordeles mellem husene i bebyggelsen, reguleres automatisk i forhold til udetemperaturen, idet temperaturen dog altid minimum er 60 o C af hensyn til opvarmning af varmt brugsvand. HVEDEBOG Varme 3. 1/18

2 Når udetemperaturen er 0 o C og derover, vil fremløbstemperaturen være 60 o C. Når udetemperaturen er under 0 o C stiger fremløbstemperaturen proportionalt, således at den ved minus 10 o C vil være 75 o C. Ligeledes reguleres vandmængden fra varmecentralen automatisk i afhængighed af behovet, hvorimod differenstrykket over pumpen holdes konstant. HVEDEBOG Varme 3. 2/18

3 3.2 Varmesystemet i huset I huset er radiatorsystemet udført som et ét-strengssystem, hvilket betyder, at der kun er én streng, som fører vandet rundt i huset. Der er én streng i stueetagen og én streng på 1. sal, som begge er placeret under gulvene. I badeværelset på 1. sal er der gulvvarme med ventil anbragt ved radiator i badeværelse. Når vandet i varmerøret kommer frem til en radiator, vil noget af vandet løbe op gennem radiatoren, og noget vil løbe videre og senere samles med det, der kommer retur fra radiatoren. Derefter løber vandet videre til næste radiator. Hvor meget, der løber op gennem radiatoren, afhænger af radiatorventilens indstilling. Vandet afkøles på sin vej gennem huset, derfor vil den første radiator på strengen være varmere end den sidste. Der vil altid løbe vand rundt i strengen, uanset om der er lukket for alle radiatorer. Cirkulationen kan stoppes ved at lukke ventiler under bord i bryggers, som sidder på rør for varme frem og returløb, der går ned i gulvet ca. 75 cm fra facade. Når der lukkes for disse ventiler, vil der også være lukket for gulvvarme i badeværelsesgulv. Om sommeren anbefales det at lukke for ventilerne for at undgå at huset bliver for varmt, da der ellers vil afgives varme fra streng under gulve. Det varme brugsvand opvarmes ved, at varmt vand løber gennem en kappe om en beholder med vand (oprindeligt system) eller gennem en spiral i en beholder med vand (fornyet system). Vandstrømmen styres af en termostatventil. Vandstrømmen gennem varmtvandsbeholderen er uafhængig af radiatorsystemet. Indregulering Den samlede vandstrøm til huset kan reguleres på en ventil med rødt håndtag, som er monteret på fremløbsrøret, som kommer op af gulvet i bryggers lige indenfor facaden. (Den grønne ventil skal være helt åben) Samme sted er der monteret en varmemåler, som viser forbrug, vandmængde, temperatur ind og ud mv. De forskellige tal fremkommer én for én, når man trykker på den sorte knap. Det sidste tal viser hvor meget vand, der lige nu løber gennem huset udtrykt i liter pr. time. For at opnå så stor afkøling af fjernvarmevandet som muligt, er det nødvendigt at vandstrømmen til hvert hus er indreguleret ved hjælp af ventilen med det røde håndtag, således at vandmængden ikke overskrider : 350 liter pr. time for mellemhuse og 400 liter pr. time for huse med fri gavl. HVEDEBOG Varme 3. 3/18

4 Indregulering foretages mest optimalt på en dag hvor udetemperaturen er under 0 o C og på et tidspunkt hvor der sker opvarmning af varmt brugsvand (efter et bad). Vandmængden vil være mindre end 350 / 400 liter pr. time, når udetemperaturen er over 0 o C, og/eller når der ikke opvarmes varmt brugsvand. I sommermånederne vil vandmængden svinge mellem 0 og ca. 200 liter pr. time, grundet det ringe behov for opvarmning af rum og varmt vand. Billigste opvarmning Den billigste opvarmning opnås ved at 1. anvende alle radiatorer 2. anvende termostatventiler på alle radiatorer (skal være speciel type ventil for ét-strengsanlæg). Termostatventil lukker, når der er gratisvarme fra sol, personer mv. 3. holde rumtemperaturen på maks. ca. 21 o C 4. indregulere vandstrøm gennem hus som beskrevet i afsnittet: Indregulering 5. holde lav temperatur på badeværelsesgulve, eller helt undlade brug af gulvvarme. 6. holde varmtvandstemperaturen på maks. 55 o C. 7. Radiator i soverum, som ikke ønskes opvarmet, må naturligvis gerne lukkes. Anvendelse af dagsænkning og natsænkning anbefales ikke, da det medfører dårligere afkøling af fjernvarmevandet ( = højere pris for energien til fjernvarmen). Genopvarmning efter sænkning kan endvidere være vanskelig. Fejl Hvis der ikke er tilfredsstillende varme, kan årsagen være: 1. For lille vandstrøm gennem hus. Kontroller vandstrøm på varmemåler og reguler om nødvendigt som beskrevet i afsnittet:indregulering 2. Ingen vandstrøm gennem hus. Hør naboer til højre og venstre, har de vandgennemstrøming, er problemet i dit hus. 3. Fejl i varmecentral Kontakt varmeudvalg Hvis der ikke er tilfredsstillende varme, og radiatoren er kold, kan årsagen være: Stift i termostatventil hænger. Demonter følerhoved og løsne stift ved hjælp af papegøjetang eller tilkald VVS reparatør Hvis der er varme i stueetage men ikke på 1. sal kan årsagen være: 1. Luft i radiatorer HVEDEBOG Varme 3. 4/18

5 Åben luftskrue i ende af radiator indtil der kommer vand ud 2. For lille vandstrøm gennem hus. Kontroller vandstrøm på varmemåler og reguler om nødvendigt som beskrevet i afsnittet: indregulering 3. Fejl i varmecentral Kontakt varmeudvalg Hvis varmtvandstemperaturen (brugsvand) ikke kan holdes konstant svarende til den indstillede temperatur kan årsagen være: 1. For lille vandstrøm gennem hus. Kontroller vandstrøm på varmemåler og reguler om nødvendigt som beskrevet i afsnittet: indregulering 2. Termostatventil i varmtvandsbeholder er defekt Tilkald VVS-reparatør 3. Fejl i varmecentral Kontakt varmeudvalg Reparationer Når der udføres reparationer på varmesystemet, skal VVS entreprenør have besked om at husets anlæg skal afspærres fra hovedanlægget. Endvidere skal VVS entreprenør have besked om at fylde vand på anlægget i huset, inden der igen åbnes til hovedanlægget. Når husets anlæg tømmes og fyldes for vand, skal der gives besked til varmeudvalget, således at man kan kontrollere vandstanden i hovedanlægget. HVEDEBOG Varme 3. 5/18

6 3.3 Varmemålere Hvedebogen Efter at de gamle varmemålere i løbet af 2001 begyndte at gå i stykker og det viste sig, at vi ikke længere kunne skaffe reservedele, besluttede bestyrelsen i slutningen af 2001, at samtlige huse i løbet af foråret 2002 skulle udskifte fjernvarmemåleren. Dette er nu gennemført, og udgiften på kr. pr. hus blev opkrævet sammen med kontingentet med 5 gange kr. fordelt over hele Varmemåling og aflæsnig LIDT TEORI: Varmemåleren viser den mængde varme, der er brugt i huset siden den blev sat op. Dette gør den ved at måle: vandflow (eller vandgennemstrømning). Måles ved den sorte vandmåler med ledningen på toppen. indgangsstemperatur. Måles med en termoføler, hvis ledning er påhæftet en rød plade. udgangstemperatur. Måles med en termoføler, hvis ledning er påhæftet en blå plade. Måleren bestemmer nu den forbrugte energi, ved først at beregne differenstemperatur = indgangstemperatur - udgangstemperatur og så for hvert lille tidsskridt beregne: forbrugt energi = differenstemperatur x vandflow x tid. Den forbrugte energi i hver tidsperiode summeres løbende, så måleren hele tiden viser den hidtil forbrugte energi - nøjagtig som elmåleren. Betjeningsvejledning for MULTICAL Energimåling MULTICAL varmemåler fungerer på følgende måde: Vandmåleren registrerer, hvor mange m 3 (kubikmeter) fjernvarmevand, der cirkulerer gennem varmeanlægget. Bemærk! -pilen angiver arten af visning og yderst til højre på displayet vises måleenheden. HVEDEBOG Varme 3. 6/18

7 Temperaturføleren, anbragt i henholdsvis frem- og returløb, registrerer afkølingen i varmeanlægget, d.v.s. forskellen mellem indgangs- og udgangstemperaturen. MULTICAL beregner den forbrugte energi ud fra mængden af fjernvarmevand og afkøling. Visninger på MULTICAL Når den højre frontknap aktiveres i 1 sek., skiftes til ny visning. 220 sekunder efter sidste aktivering af frontknappen, skifter MULTICAL automatisk til visning af forbrugt energi. Forbrugt energi i kwh, MWh eller GWh Forbrugt fjernvarmevand. Antal timer MULTICAL har været i drift. Aktuel fremløbstemperatur. Aktuel returtemperatur. HVEDEBOG Varme 3. 7/18

8 Aktuel afkøling. Aktuel varmeeffekt. Spidseffekt. Aktuelt vandflow. Informationskode. Hvis tallet er større end "000", kontakt da varmeleverandøren. Antal timer med informationskode større end "000" Måleraflæsning foretages en gang om året omkring nytår. Årsaflæsningen foretages af Brunata a/s, som også foretager flytteaflæsninger. Den fraflyttende grundejer skal selv anmode Brunata om at foretage flytteaflæsning og hæfter for alt forbrug, indtil en sådan aflæsning er foretaget. Måleraflæsninger til brug for Hvedevængets varmeregnskab og den enkelte grundejers refusionsopgørelse må udelukkende foretages af Brunata a/s. Der opkræves betaling for varme 4 gange årligt ved fremsendelse af girokort. HVEDEBOG Varme 3. 8/18

9 Det er af stor betydning, at grundejerne løbende holder øje med energimåleren i bryggerset, som holder regnskab med det enkelte hus' varmeforbrug. Såfremt der opstår fejl på måleren, bør I hurtigst muligt kontakte et medlem af varmeudvalget eller et bestyrelsesmedlem for at få fejlen rettet. I egen interesse bør I regelmæssigt nedskrive samtlige informationer, som varmemåleren giver - eksempelvis sådan: Ugenr Forbrugt energi Forbrugt vand Fremløbstemp. Returtemp. Afkøling Vandflow Fejlkode Timetæller I bør især følge med i om det akkumulerede varmeforbrug stiger der er vandflow (må ikke konstant vise '0') der opstår fejlkode (må kun være '000') timetælleren tæller 'rigtigt'. Hvis I følger disse råd, vil I i forbindelse med en fejl lettere kunne dokumentere over for Brunata a/s, hvilket forbrug I har haft i perioden op til tidspunktet hvor fejlen opstod. I modsat fald vil Brunata a/s i tilfælde af en eventuelt ikke indberettet fejl selv beregne forbruget, og det må formodes, at 'tvivlen ikke vil komme den pågældende grundejer til gode'. For god ordens skyld skal nævnes at Brunata a/s ikke accepterer selvaflæsning ved flytning. Flytteaflæsning skal foretages af Brunata a/s, og forbruget pålignes den 'gamle' ejer, indtil flytteaflæsning er foretaget. Husk i øvrigt at melde flytning til kasserer eller formand. Såfremt I har spørgsmål vedrørende afregningen, er I velkomne til at kontakte kasserer eller formand. HVEDEBOG Varme 3. 9/18

10 3.4 Natsænkningsanlæg Anvendelse af dagsænkning og natsænkning anbefales ikke, da det medfører dårligere afkøling af fjernvarmevandet ( = højere pris for energien til fjernvarmen). Genopvarmning efter sænkning kan endvidere være vanskelig. Dette afsnit er udelukkende beholdt i manualen, da der stadig findes huse, hvor anlægene ikke er demonterede. I forbindelse med installationen af energimålerne i 1985 var der et tilbud om samtidig installation af natsænkningsanlæg. Omkring 35 huse tog imod dette tilbud. Formålet med dette afsnit er at give en kort beskrivelse af dette anlæg, samt at gengive betjeningsvejledningen på det elektroniske ur, som indgår i anlægget. Ideen med det såkaldte natsænkningsanlæg er, at man sætter et ur til at lukke for varmen eller bare sænke temperaturen i de perioder, hvor der erfaringsmæssigt ikke er brug for den. Dette gælder f.eks. om natten, og medens man er på arbejde. Uret sørger for, at der er åbnet for varmen i god tid inden man står op eller kommer hjem fra arbejde. Anlægget indeholder også en mulighed for at lukke konstant for varmen (f.eks. ved vinterferie); men samtidig sørger anlægget for, at temperaturen ikke bliver lavere end det man ønsker (f.eks. 15 grader af hensyn til stueplanter mv.). Natsænkningsanlægget er vist på Fig. 1. Fig. 1 HVEDEBOG Varme 3. 10/18

11 Natsænkningsanlægget består af: 1. Danfoss ventil og termomotor 2. Digital-ur, som åbner og lukker ventilen efter en indprogrammeret ugerytme. Dog kan man manuelt åbne og lukke ventilen ved hjælp af tasten mærket med en hånd på digitaluret. Dette manuelle indgreb har kun en midlertidig indflydelse, idet uret vil overtage styringen ved næste indprogrammerede ændring. 3. Termoføler, som sørger for, at temperaturen aldrig kommer under den temperatur den er indstillet på (f.eks. 15 grader). 4. Kontakt, som sidder ovenpå termoføleren, til manuelt at åbne (ON) eller lukke for varmen (OFF), uafhængig af uret. Når kontakten står på automatisk drift (AUTO), bestemmer uret hvornår, der er lukket for varmen, dog sådan at temperaturen aldrig kommer under den temperatur termoføleren er indstillet på. Kontakten, som er mærket med en hånd på digitaluret, anvendes typisk til hurtigt at hæve temperaturen, såfremt man uventet kommer tidligt hjem fra arbejde. Hvis man derimod ønsker, at der konstant er lukket op for varmen (f.eks. ved sygdom) anvendes typisk kontakten på termoføleren. Som vist på figuren er uret ( med få undtagelser) placeret i målergruppen i bryggerset, og termoføleren er placeret i køkkenet på væggen ud mod bryggerset. Ventilen er placeret sådan, at den lukker af for hele varmetilførslen til huset, dvs. der lukkes også for opvarmningen af det varme brugsvand. Det skal dog bemærkes, at såfremt der ikke bruges af det varme vand i en lukkeperiode, vil temperaturen af vandet i varmtvandsbeholderen kun falde meget langsomt, således at der flere timer efter lukning stadig vil være rimeligt varmt vand til rådighed. Betjeningsvejledning for digitaluret Digitaluret er af typen GRÄSSLIN digi Den danske importør er Megatronic A/S i Søborg. Den har en gangreserve (bruges ved spændingsudfald) på 100 timer. HVEDEBOG Varme 3. 11/18

12 I det følgende gengives betjeningsvejledningen for uret: Det særlige ved digi 56 er på den ene side dets mangfoldighed i programmeringen af individuelle kontaktprogrammer og på den anden side dets betjening, der ved hjælp af en integreret microcomputer er meget enkel. Trods dette anbefaler vi alligevel en grundig gennemlæsning af denne brugsvejledning for at kunne beherske de utallige muligheder, som digi 56 indeholder. 56 fri programmerbare funktioner med 784 (392) funktioner ved fuld udnyttelse af blokprogrammerings-mulighederne. Frit valgbare uge-dage blokke. Sommertid/vintertids omskiftning. Datasikring (gangreserve). Indstilling af dag og klokkeslæt Tasten med ursymbolet skal holdes nedtrykket under hele tidsindstillingen. Først indstilles timerne og derefter minutterne: Tasten h+ timer fremad eller h- timer baglæns, h.h.v. fra kl og fremefter eller fra og baglæns. På samme måde betjenes tasterne m + eller m -til minutterne er indstillet, og først når den aktuelle dagstast er aktiveret og det dertil hørende kontrolsignal vises samt man har kontrolleret at tidspunktet passer, kan tasten med ursymbolet slippes. Indkodning af funktionstid (Se også programmeringseksempel) Med tasterne h og m vælger man de ønskede funktionstider og den ønskede ugekombination på den dertil hørende dagtast. Derefter skal man vælge med tasten I/O om der skal ske en ind- eller udkobling. Vises kontrolsignalet 1, vil der på den indtastede tid ske en indkobling, vises signalet 0 vil der ske en udkobling. Nu skal tasten S (skrivekommando) aktiveres. Koblingskommandoen er nu sat ind i lageret og på displayet står der --:--, hvilket betyder, at der er yderligere plads i lageret til næste kommando. I alt kan der nu eller senere indsættes 56 tider. Er lageret fyldt op, vil der ved programmeringsforsøg vises 88:88 på displayet. Lageret er nu automatisk blokeret. Nye kommandoer er kun mulige ved at fjerne tidligere kommandoer (se under sletning). Koblingskommandoer kan kun lagres når de er komplette d. v. s. tid ved timer og minutter, mindst én ugedag og en ind eller udbefaling. Ved indkodning af større programmer anbefales det at udfylde et programmeringsblad inden man begynder. Blokprogrammering Når man på forskellige dage ønsker funktioner på samme tidspunkt, kan disse sammenfattes til en enkelt kommando. Man koder tiden ind. Derefter trykker man på de ønskede dagtaster, og så indlæses signalerne ved et tryk på tasten S. Koblingskommandokontrol Ved hvert enkelt tryk på tasten L (læsekontrol) vil de lagrede kommandoer fremkomme på displayet i den rækkefølge, de er indkodet. Når alle kommandoer har været vist, bliver displayet neutralt og ved yderligere tryk HVEDEBOG Varme 3. 12/18

13 begyndes forfra. Er lageret tomt, altså ingen kommandoer indkodet, forbliver displayet neutralt. Ændring af funktionskommandoer Den kommando, man ønsker at ændre, fremkaldes på displayet ved hjælp af tasten L. Ønsker man en anden ugedagskombination, skal de viste dage slettes med dagtasten (med 1 tryk), andre dage indkodes ved normal betjening af de tilhørende dagtaster. Skal koblingstiden ændres, sker dette med tastene h og m. Når den rigtige kommando står på displayet, trykker man på tasten S og den nye kommando er nu lagret, og den gamle slettet. Sletning af funktionskommando Den kommando, der skal slettes, fremkaldes med tasten L. Tasten CL (slettetast) betjenes og denne plads i lageret er ledig og kan nu eller senere belægges med en ny kommando. Manuel betjening Tasten mærket med en hånd er til håndbetjening af udgangsrelæerne. Med disse kan man koble manuelt med de to kanaler uden at påvirke det automatiske program. Displaymærkerene EIN eksempelvis AUS, viser om relæerne er aktiveret eller ikke. Sommertid-/vintertidomskiftning Når man om foråret skal fra vintertid til sommertid, skal man kun betjene tasten ±1 een gang og uret stiller sig automatisk een time frem og mærket for + 1 vises. Omskiftningen fra sommertid til vintertid sker ligeledes automatisk ved at betjene tasten ±1. Uret stiller sig een time bagud, og mærket for + 1 vises ikke mere. Gangreserve, datasikring I tilfælde af spændingsudfald sørger det indbyggede sikringsaggregat for at tid, koblingsprogram og display forbliver funktionsdygtigt. Desuden kan samtlige programmeringer gennemføres. Sikringsaggregatet er imidlertid først virksomt, når uret har været tilsluttet netspændingen mindst 70 timer. Bemærk Såfremt man under eller efter programmeringen i ca. 15 sekunder ikke påvirker en taste, skifter uret automatisk om til urvisningen. Under programmeringen kobles der ikke automatisk med det indkodede program. Først når der er skiftet til urvisningen, kører programmet automatisk. Informationer: digi 56 er forsynet med højt udviklet elektronik. Denne elektronik er beskyttet mod de fleste udefra kommende forstyrrelser. Det må dog bemærkes, at netspændingen afhængig af montagestedet, kan indeholde ekstremt høje støjspændingsspidser. Også ved kobling med kontaktorer kan der opstå overspændinger, som trods de indbyggede beskyttelsesanordninger kan genere programmet. I så tilfælde kan uret med tasten "RESET" (med en blyant eller anden spids genstand) stilles tilbage til nyfunktion og programmet må på ny indkodes. Programmeringseksempel: Kl mandag, onsdag og lørdag skal der tændes for varmen: HVEDEBOG Varme 3. 13/18

14 Tasten S nedtrykkes Tasten h+ nedtrykkes indtil der står 08 på displayet Tasten m- nedtykkes indtil der står 50 på displayet Derefter trykkes på tasterne Mo, Mi og Sa i den nævnte rækkefølge Tryk én gang på tasten I/O Tryk på tasten S Betjeningsvejledning for mekanisk natsænkningsur MiniRex WT, QWT DK Betjeningsvejledning HVEDEBOG Varme 3. 14/18

15 Kontaktur med 12 timers spærreanordning Bedes venligst gennemlæst før brug Indstilling af ugeskive: Dæksel over kontaktskiven aftages. Urtiden aflæses under "næsen" (4). Nu kan ugeskiven (7) drejes venstre om med fingeren (1 = mandag, 2 = tirsdag osv.). Knasterne (6) for spærretiden vippes ud. Hver knast spærrer koblingsuret i 12 timer. Den første knast spærrer i tidsrummet 00-12, den anden Indstil ugeskiven (7) på den første knast af den aktuelle ugedag. Ugedagen aflæses under viseren (8). For at spærre kontakturfunktionen fra f.eks. lørdag kl indtil søndag kl , må i alt 3 knaster udtrækkes. Spærrefunktioner kan anvendes til vilkårlig ugedag selv flere på hinanden følgende dage. Indstilling af 24timer skive: Den ønskede koblingstid opnås ved at udtrække de blå segmenter (3). Hvert segment omfatter en periode på 15 minutter.eksempel: Koblingstid til segmenter udtrækkes.der må mindst ud-/indtrækkes. Indstilling af klokkeslæt: 24-timersskiven indstilles til aktuelt klokkeslæt ved at dreje på minutviseren i urets retning. Det omtrentlige klokkeslæt på døgnets 24 timer aflæses ved "næsen" (4). Det nøjagtige klokkeslæt aflæses ved hjælp af time- og minutviserne. NB: Drej aldrig døgnskiven (3) med hånden. MiniRex QWT: 100 timers gangreserve efter 100 timers indrift. HVEDEBOG Varme 3. 15/18

16 3.5 Hvede spare varme Hvedebogen Hermed følger en lille samling håndregler, som man eventuelt kan benytte til at få større glæde af den dyre varme. Håndreglerne bærer præg af ikke at koste andet end måske en lille smule besvær eller øvelse om man vil. Det er udenfor denne fremstillings rammer at fortælle om vigtigheden af isolering, tætning, radiatortermostater og lignende. Luk for cirkulationen i huset under gulvene om sommeren. At lade cirkulationen stå åben, også om sommeren, svarer energimæssigt til at have en stueradiator fuldt åben hele tiden. Lukning foretages under varmebeholderen i bryggerset på de 2 ens røde metalhåndhjul, der sidder på kobberrørene, som stikker op fra bryggersgulvet. NB! Herved lukkes der også for gulvvarmen i badeværelset. Ønsker man gulvvarmen, skal man altså ikke lukke. Hold cirkulationen (vandflowet, vandgennemstrømninqen) på maks. 350/400 L/H. Ved at gøre dette minimeres det ukontrollable tab i rørene der fører frem til radiatorerne rundt om i huset. Det ukontrollable tab er ikke til megen nytte, men der skal alligevel betales for den. Cirkulationen reguleres, som beskrevet i afsnittet: Indregulering. Generes man af en hylen i rørene vil det som regel kunne afhjælpes ved at dreje ganske lidt på flowventilen. Hold gulvvarmen i badeværelset behageligt lunken og ikke brand-varm. Gulvvarmen er ret dyr, da varmen spredes meget omkring og ikke altid derhen, hvor der er mest brug for den. Har man brug for lidt mere varme i badeværelset, er det en bedre ide at benytte radiatoren i badeværelset til at supplere med. Hold temperaturen på det varme brugsvand så langt nede som muligt. Herved minimeres varmetabet fra varmtvandsbeholderen. Den grå termostatventil oven på vandbeholderen skal stå på en ca. 3 for at få 55 grader varmt brugsvand, hvilket er den nederste grænse for brugbart opvaskevand. Med til varmtvandsbeholderen (oprindelige system) hører en returventil. Det er en ganske almindelig grå radiatorventil, som sidder monteret under varmtvandsbeholderen. Denne skal stå mellem 1/2 og fuldt åben, for at vandet kan blive varmt hurtigt igen efter et bad. Forsvinder varmen pludseligt i en eller flere radiatorer kan det være tegn på luft i systemet. En knitren ved flowmåleren er også tegn på luft i systemet. Dette vil især ske efter vandpåfyldning af systemet i varmekælderen, eller når varmesæsonen begynder. Før man begynder at lufte ud, kan det være en fordel at lukke for den HVEDEBOG Varme 3. 16/18

17 grønne indgangshane, der sidder mellem bryggersbordet og væggen. Herefter lufter man først ud på de luftskruer, der sidder på indgangs- og udgangsrørene (med den grønne hane og den røde hane med skala og pind). Derefter lufter man ud på radiatorerne, husk at holde et glas el.lign. under for at tage dryp. Udluftningen skal evt. foretages flere gange med nogle dages mellemrum. Hvis det er muligt, kan man lade gardinerne hænge bag radiatorerne. Herved strømmer varmen ud i stuen og ikke om bag gardinet. Hold så vidt muligt dørene mellem værelser/rum lukket. Dette gælder især stuen, idet en åben dør ud til gangen bevirker at varmen strømmer ovenpå, hvor man måske ikke har så meget brug for den. Endvidere vil åbne døre bevirke at det trækker, hvorved temperaturen føles et par grader lavere, end den i virkeligheden er. Luk lidt op for alle radiatorerne i alle de rum man ønsker opvarmet, i stedet for meget op for en enkelt eller to. Dette har igen noget med følelsen af træk, hvis temperaturen er fx. 22 grader et sted i rummet men kun 20 et andet. Hold vinduer og yderdøre lukket. I stedet for at have vinduer/døre på klem for udluftningens skyld, bør man lukke dem og lufte kraftigt ud 2-3 gange om dagen. Dug på indersiden af ruderne er som håndregel tegn på for lille udluftning. Hold jævnligt øje med energimåleren. Herved kan man danne sig et indtryk af familiens forbrugsmønster gennem året. Dette kan måske hjælpe med til at pege på områder, hvor der let kan spares nogle varme-kroner. Med venlig hilsen fra varmeudvalget' HVEDEBOG Varme 3. 17/18

18 Ugenr Forbrugt energi Forbrugt vand Fremløbstemp. Returtemp. Afkøling Vandflow Fejlkode Timetæller HVEDEBOG Varme 3. 18/18

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned.

Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned. Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned. Afkøling af fjernvarme Generelt Forskellen mellem fjernvarme- vandets fremløbs- og retur- løbstemperatur kaldes afkølingen. Jo koldere fjernvarme-

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Denne bog er udarbejdet til regelmæssig aflæsning af dit varmeforbrug. Så kan du selv følge med og undgå overraskelser på varmeregningen. Fjernvarme helt sikkert

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Grundejerforeningen JUELSMINDE

Grundejerforeningen JUELSMINDE Indholdsoversigt Indledning 1. De hurtige løsninger 2. Nogle definitioner 3. Gennemgang af anlæg i parcel 4. Spareløsninger Indledning Dette er indledningen til nogle overvejelser, som man kan bruge i

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING

HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING UDGIVER FIF MARKETING Tel. 76 30 80 00 Brochuren er trykt på 100% genbrugspapir, Cyclus Offset INDHOLD Fjernvarme et genbrugssystem...........................

Læs mere

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd 1 Agenda Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd Kend dit fjernvarmeanlæg Der er 4 vigtige ting, som du bør være opmærksom på, når du har med fjernvarme

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

FJERNVARME. - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG

FJERNVARME. - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG FJERNVARME - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG Egernvej 35 2000 Frederiksberg Tlf: 60 67 98 32 E-mail: varmelaug@post.tele.dk 1 Pas på udgifterne til fjernvarme

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Kend dit fjernvarmeanlæg

Kend dit fjernvarmeanlæg Kend dit fjernvarmeanlæg Kend dit fjernvarmeanlæg Et fjernvarmanlæg består af en primær og sekundær del Den primære del er de rør før varmeveksleren Den sekundære del er radiatoranlægget Kend dit fjernvarmeanlæg

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Oversigt, display, symboler... 2 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Sådan klargøres brugsvand... 8 Rumtemperatur er ikke korrekt...

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Brugervejledning om varmeforsyning

Brugervejledning om varmeforsyning Brugervejledning om varmeforsyning - En oversigt over anlægget samt svar på ofte stillede spørgsmål Version 1.0 ( 7. oktober 2014) Note til vejledning Dette er en vejledning udarbejdet af beboere i Grøndalsvænge,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24 Betjeningsvejledning Varmeregulator Landis & Staefa RVL470 Oversigt... 2, 3 Symboler... 4 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Rumtemperatur er ikke korrekt... 8 Opvarmning uden

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME KONTROLBOG HOLD ØJE MED FORBRUGET AF Det kan spare dig for mange penge Mindst én gang om ugen bør du aflæse og notere forbruget af varme i din ejendom. Så får du god kontrol med ejendommens varmeforbrug

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME KONTROLBOG HOLD ØJE MED FORBRUGET AF Det kan spare dig for mange penge Mindst én gang om ugen bør du aflæse og notere forbruget af varme i din ejendom. Så får du god kontrol med ejendommens varmeforbrug

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser)

Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser) Damhushave, den 23. marts 2016 Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser) 2. Gulvvarmen 3. Vedligeholdelse & kontrol 4.

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

Gulvvarme og træpillefyr.

Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme bliver mere og mere udbredt, da det er en meget behagelig og fordi det er meget anvendeligt sammen med lavtemperatur opvarmningsanlæg. Det smarte ligger egentlig i størrelsen

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Rudkøbing Varmeværk A.m.b.a. Strandlystvej 123. 5900 Rudkøbing. Tel.: 6251 2142 www.rudkoebingfjernvarme.dk Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater

Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater www.heating.danfoss.com Indhold 1. Introduktion 1.1 Segment... 3 1.2 Programmerbar Danfoss Eco radiatortermostat... 3 1.3 Overblik over enheder i et Danfoss

Læs mere

Sommerdrift på en NBE brænder.

Sommerdrift på en NBE brænder. Sommerdrift på en NBE brænder. Ved sommerdrift forstås en driftform hvor fyret ikke kører konstant, men blot kører når der er behov for varme til varmtvandsbeholderen (VVB en) eller til kortvarig opvarmning

Læs mere

Kildevangsparkens Varmelaug. Servicehåndbog. Note 2 af 4 MORTEN JUEL SKOVRUP FRANK GROTHE. Dokument version 1.04 Dato 2007-01-06

Kildevangsparkens Varmelaug. Servicehåndbog. Note 2 af 4 MORTEN JUEL SKOVRUP FRANK GROTHE. Dokument version 1.04 Dato 2007-01-06 Kildevangsparkens Varmelaug Note 2 af 4 Servicehåndbog MORTEN JUEL SKOVRUP FRANK GROTHE Dokument version 1.04 Dato 2007-01-06 Kontakt mjs@ipu.dk formand@kildevangsparken.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning Installations- og brugsvejledning Tillykke med Deres nye håndklæderadiator. Vi håber, De vil glæde Dem over såvel design, som brugen af radiatoren i mange år. For at få optimal glæde af radiatoren, bedes

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Et KØLIGT OVERBLIK kan gøre din fjernvarmeregning billigere

Et KØLIGT OVERBLIK kan gøre din fjernvarmeregning billigere Et KØLIGT OVERBLIK kan gøre din fjernvarmeregning billigere varmen skal Hvis være fjernvarmen billig og samtidig skal være være billig til og samtidig være til ores natur, er gavn det vigtigt, for vores

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

Vil du gerne holde din varmepris i ro?

Vil du gerne holde din varmepris i ro? Vil du gerne holde din varmepris i ro? Ta din returtemperatur og følg din afkøling. Se indeni 1 LYSTRUP FJERNVARME Varmen fortsætter med at være billig - bare du bruger den fornuftigt I Lystrup, Elsted

Læs mere

Spar på energien pengene miljøet

Spar på energien pengene miljøet Spar på energien pengene miljøet med en ny fjernvarmeunit Få udskiftet din gamle fjernvarmeinstallation og betal det hele over varmeregningen HADERSLEV FJERNVARME Du kan få renoveret din fjernvarmeinstallation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

2. Montering, idriftsættelse, tilslutning Betjeningselementer Ændring af indstillinger Kalendermåned og dag Valg af driftsart 7

2. Montering, idriftsættelse, tilslutning Betjeningselementer Ændring af indstillinger Kalendermåned og dag Valg af driftsart 7 1. Indhold 2 1. Indhold 2 2. Montering, idriftsættelse, tilslutning 3 3. Betjeningselementer 4 4. Display 4 5. Fabriksindstilling 5 6. Ændring af indstillinger 6 6.1 Klokkeslæt og ugedag 6 6.2 Kalendermåned

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Sønderholm Kraftvarmeværk

Sønderholm Kraftvarmeværk Sønderholm Kraftvarmeværk Generalforsamling den 26. september 2010 Få mest mulig ud af fjernvarmen Hvordan sparer jeg på varmen? Bedre brugerinstallationer Bedre afkøling v/ Viktor Jensen, Dansk Fjernvarmes

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Fair afregning af din fjernvarme

Fair afregning af din fjernvarme Fair afregning af din fjernvarme Se på bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Motivationstariffen har positiv effekt Vi indførte motivationstariffen den 1. juni 2014, og allerede nu

Læs mere

Ny fair afregning af din fjernvarme

Ny fair afregning af din fjernvarme Ny fair afregning af din fjernvarme Se bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Din fjernvarmeregning bliver mere retfærdig Hidtil har vi afregnet den variable del af fjernvarmen udelukkende

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Renovering af fjernvarmeforsynet

Renovering af fjernvarmeforsynet Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering af fjernvarmeforsynet varmecentral Det anbefales at renovere en fjernvarmeforsynet varmecentral, hvis der er: Et højt varmeforbrug Dårlig

Læs mere

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme Roskilde Varme A/S Januar 2015 Vejledende forindstillinger sd swbilag 5.5 side 1 af 1 Vejledende forindstillinger til radiatorer i enfamiliehuse Areal,

Læs mere