Hvedebogen Manual og gode tips for Hvedevængets beboere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvedebogen Manual og gode tips for Hvedevængets beboere."

Transkript

1 Afsnit 3 HVEDEVÆNGETS VARMESYSTEM 3.1 Fælles varmesystem Opvarmning af hus og varmt brugsvand sker ved hjælp af varmt vand som kommer fra fælles varmecentral i kælder under nr. 80. Fjernvarmenettet internt i Hvedevænget består af 3 'strenge'. Varmen fordeles ud i de 3 strenge fra varmekælderen beliggende under hus nr. 80. Figur 1: De 3 "strenge" der udgår fra varmekælderen, og fordeler varmen i Hvedevænget. Varmecentralen får sin energi via fjernvarme fra Nordforbrænding. Betaling for fjernvarme sker dels efter hvor meget energi der aftages dels efter hvor stor afkølingen er. Det betyder, at jo større afkølingen er, og jo mindre vandforbruget (gennemstrømningen af Nordforbrændingens vand er, jo billigere er fjernvarmen. I 2003 blev varmecentralen ombygget for at øge afkølingen af fjernvarmevandet, for derved at kunne få energien fra fjernvarmen til en lavere pris. Automatisk regulering Temperaturen på det vand, som sendes ud fra varmecentralen og fordeles mellem husene i bebyggelsen, reguleres automatisk i forhold til udetemperaturen, idet temperaturen dog altid minimum er 60 o C af hensyn til opvarmning af varmt brugsvand. HVEDEBOG Varme 3. 1/18

2 Når udetemperaturen er 0 o C og derover, vil fremløbstemperaturen være 60 o C. Når udetemperaturen er under 0 o C stiger fremløbstemperaturen proportionalt, således at den ved minus 10 o C vil være 75 o C. Ligeledes reguleres vandmængden fra varmecentralen automatisk i afhængighed af behovet, hvorimod differenstrykket over pumpen holdes konstant. HVEDEBOG Varme 3. 2/18

3 3.2 Varmesystemet i huset I huset er radiatorsystemet udført som et ét-strengssystem, hvilket betyder, at der kun er én streng, som fører vandet rundt i huset. Der er én streng i stueetagen og én streng på 1. sal, som begge er placeret under gulvene. I badeværelset på 1. sal er der gulvvarme med ventil anbragt ved radiator i badeværelse. Når vandet i varmerøret kommer frem til en radiator, vil noget af vandet løbe op gennem radiatoren, og noget vil løbe videre og senere samles med det, der kommer retur fra radiatoren. Derefter løber vandet videre til næste radiator. Hvor meget, der løber op gennem radiatoren, afhænger af radiatorventilens indstilling. Vandet afkøles på sin vej gennem huset, derfor vil den første radiator på strengen være varmere end den sidste. Der vil altid løbe vand rundt i strengen, uanset om der er lukket for alle radiatorer. Cirkulationen kan stoppes ved at lukke ventiler under bord i bryggers, som sidder på rør for varme frem og returløb, der går ned i gulvet ca. 75 cm fra facade. Når der lukkes for disse ventiler, vil der også være lukket for gulvvarme i badeværelsesgulv. Om sommeren anbefales det at lukke for ventilerne for at undgå at huset bliver for varmt, da der ellers vil afgives varme fra streng under gulve. Det varme brugsvand opvarmes ved, at varmt vand løber gennem en kappe om en beholder med vand (oprindeligt system) eller gennem en spiral i en beholder med vand (fornyet system). Vandstrømmen styres af en termostatventil. Vandstrømmen gennem varmtvandsbeholderen er uafhængig af radiatorsystemet. Indregulering Den samlede vandstrøm til huset kan reguleres på en ventil med rødt håndtag, som er monteret på fremløbsrøret, som kommer op af gulvet i bryggers lige indenfor facaden. (Den grønne ventil skal være helt åben) Samme sted er der monteret en varmemåler, som viser forbrug, vandmængde, temperatur ind og ud mv. De forskellige tal fremkommer én for én, når man trykker på den sorte knap. Det sidste tal viser hvor meget vand, der lige nu løber gennem huset udtrykt i liter pr. time. For at opnå så stor afkøling af fjernvarmevandet som muligt, er det nødvendigt at vandstrømmen til hvert hus er indreguleret ved hjælp af ventilen med det røde håndtag, således at vandmængden ikke overskrider : 350 liter pr. time for mellemhuse og 400 liter pr. time for huse med fri gavl. HVEDEBOG Varme 3. 3/18

4 Indregulering foretages mest optimalt på en dag hvor udetemperaturen er under 0 o C og på et tidspunkt hvor der sker opvarmning af varmt brugsvand (efter et bad). Vandmængden vil være mindre end 350 / 400 liter pr. time, når udetemperaturen er over 0 o C, og/eller når der ikke opvarmes varmt brugsvand. I sommermånederne vil vandmængden svinge mellem 0 og ca. 200 liter pr. time, grundet det ringe behov for opvarmning af rum og varmt vand. Billigste opvarmning Den billigste opvarmning opnås ved at 1. anvende alle radiatorer 2. anvende termostatventiler på alle radiatorer (skal være speciel type ventil for ét-strengsanlæg). Termostatventil lukker, når der er gratisvarme fra sol, personer mv. 3. holde rumtemperaturen på maks. ca. 21 o C 4. indregulere vandstrøm gennem hus som beskrevet i afsnittet: Indregulering 5. holde lav temperatur på badeværelsesgulve, eller helt undlade brug af gulvvarme. 6. holde varmtvandstemperaturen på maks. 55 o C. 7. Radiator i soverum, som ikke ønskes opvarmet, må naturligvis gerne lukkes. Anvendelse af dagsænkning og natsænkning anbefales ikke, da det medfører dårligere afkøling af fjernvarmevandet ( = højere pris for energien til fjernvarmen). Genopvarmning efter sænkning kan endvidere være vanskelig. Fejl Hvis der ikke er tilfredsstillende varme, kan årsagen være: 1. For lille vandstrøm gennem hus. Kontroller vandstrøm på varmemåler og reguler om nødvendigt som beskrevet i afsnittet:indregulering 2. Ingen vandstrøm gennem hus. Hør naboer til højre og venstre, har de vandgennemstrøming, er problemet i dit hus. 3. Fejl i varmecentral Kontakt varmeudvalg Hvis der ikke er tilfredsstillende varme, og radiatoren er kold, kan årsagen være: Stift i termostatventil hænger. Demonter følerhoved og løsne stift ved hjælp af papegøjetang eller tilkald VVS reparatør Hvis der er varme i stueetage men ikke på 1. sal kan årsagen være: 1. Luft i radiatorer HVEDEBOG Varme 3. 4/18

5 Åben luftskrue i ende af radiator indtil der kommer vand ud 2. For lille vandstrøm gennem hus. Kontroller vandstrøm på varmemåler og reguler om nødvendigt som beskrevet i afsnittet: indregulering 3. Fejl i varmecentral Kontakt varmeudvalg Hvis varmtvandstemperaturen (brugsvand) ikke kan holdes konstant svarende til den indstillede temperatur kan årsagen være: 1. For lille vandstrøm gennem hus. Kontroller vandstrøm på varmemåler og reguler om nødvendigt som beskrevet i afsnittet: indregulering 2. Termostatventil i varmtvandsbeholder er defekt Tilkald VVS-reparatør 3. Fejl i varmecentral Kontakt varmeudvalg Reparationer Når der udføres reparationer på varmesystemet, skal VVS entreprenør have besked om at husets anlæg skal afspærres fra hovedanlægget. Endvidere skal VVS entreprenør have besked om at fylde vand på anlægget i huset, inden der igen åbnes til hovedanlægget. Når husets anlæg tømmes og fyldes for vand, skal der gives besked til varmeudvalget, således at man kan kontrollere vandstanden i hovedanlægget. HVEDEBOG Varme 3. 5/18

6 3.3 Varmemålere Hvedebogen Efter at de gamle varmemålere i løbet af 2001 begyndte at gå i stykker og det viste sig, at vi ikke længere kunne skaffe reservedele, besluttede bestyrelsen i slutningen af 2001, at samtlige huse i løbet af foråret 2002 skulle udskifte fjernvarmemåleren. Dette er nu gennemført, og udgiften på kr. pr. hus blev opkrævet sammen med kontingentet med 5 gange kr. fordelt over hele Varmemåling og aflæsnig LIDT TEORI: Varmemåleren viser den mængde varme, der er brugt i huset siden den blev sat op. Dette gør den ved at måle: vandflow (eller vandgennemstrømning). Måles ved den sorte vandmåler med ledningen på toppen. indgangsstemperatur. Måles med en termoføler, hvis ledning er påhæftet en rød plade. udgangstemperatur. Måles med en termoføler, hvis ledning er påhæftet en blå plade. Måleren bestemmer nu den forbrugte energi, ved først at beregne differenstemperatur = indgangstemperatur - udgangstemperatur og så for hvert lille tidsskridt beregne: forbrugt energi = differenstemperatur x vandflow x tid. Den forbrugte energi i hver tidsperiode summeres løbende, så måleren hele tiden viser den hidtil forbrugte energi - nøjagtig som elmåleren. Betjeningsvejledning for MULTICAL Energimåling MULTICAL varmemåler fungerer på følgende måde: Vandmåleren registrerer, hvor mange m 3 (kubikmeter) fjernvarmevand, der cirkulerer gennem varmeanlægget. Bemærk! -pilen angiver arten af visning og yderst til højre på displayet vises måleenheden. HVEDEBOG Varme 3. 6/18

7 Temperaturføleren, anbragt i henholdsvis frem- og returløb, registrerer afkølingen i varmeanlægget, d.v.s. forskellen mellem indgangs- og udgangstemperaturen. MULTICAL beregner den forbrugte energi ud fra mængden af fjernvarmevand og afkøling. Visninger på MULTICAL Når den højre frontknap aktiveres i 1 sek., skiftes til ny visning. 220 sekunder efter sidste aktivering af frontknappen, skifter MULTICAL automatisk til visning af forbrugt energi. Forbrugt energi i kwh, MWh eller GWh Forbrugt fjernvarmevand. Antal timer MULTICAL har været i drift. Aktuel fremløbstemperatur. Aktuel returtemperatur. HVEDEBOG Varme 3. 7/18

8 Aktuel afkøling. Aktuel varmeeffekt. Spidseffekt. Aktuelt vandflow. Informationskode. Hvis tallet er større end "000", kontakt da varmeleverandøren. Antal timer med informationskode større end "000" Måleraflæsning foretages en gang om året omkring nytår. Årsaflæsningen foretages af Brunata a/s, som også foretager flytteaflæsninger. Den fraflyttende grundejer skal selv anmode Brunata om at foretage flytteaflæsning og hæfter for alt forbrug, indtil en sådan aflæsning er foretaget. Måleraflæsninger til brug for Hvedevængets varmeregnskab og den enkelte grundejers refusionsopgørelse må udelukkende foretages af Brunata a/s. Der opkræves betaling for varme 4 gange årligt ved fremsendelse af girokort. HVEDEBOG Varme 3. 8/18

9 Det er af stor betydning, at grundejerne løbende holder øje med energimåleren i bryggerset, som holder regnskab med det enkelte hus' varmeforbrug. Såfremt der opstår fejl på måleren, bør I hurtigst muligt kontakte et medlem af varmeudvalget eller et bestyrelsesmedlem for at få fejlen rettet. I egen interesse bør I regelmæssigt nedskrive samtlige informationer, som varmemåleren giver - eksempelvis sådan: Ugenr Forbrugt energi Forbrugt vand Fremløbstemp. Returtemp. Afkøling Vandflow Fejlkode Timetæller I bør især følge med i om det akkumulerede varmeforbrug stiger der er vandflow (må ikke konstant vise '0') der opstår fejlkode (må kun være '000') timetælleren tæller 'rigtigt'. Hvis I følger disse råd, vil I i forbindelse med en fejl lettere kunne dokumentere over for Brunata a/s, hvilket forbrug I har haft i perioden op til tidspunktet hvor fejlen opstod. I modsat fald vil Brunata a/s i tilfælde af en eventuelt ikke indberettet fejl selv beregne forbruget, og det må formodes, at 'tvivlen ikke vil komme den pågældende grundejer til gode'. For god ordens skyld skal nævnes at Brunata a/s ikke accepterer selvaflæsning ved flytning. Flytteaflæsning skal foretages af Brunata a/s, og forbruget pålignes den 'gamle' ejer, indtil flytteaflæsning er foretaget. Husk i øvrigt at melde flytning til kasserer eller formand. Såfremt I har spørgsmål vedrørende afregningen, er I velkomne til at kontakte kasserer eller formand. HVEDEBOG Varme 3. 9/18

10 3.4 Natsænkningsanlæg Anvendelse af dagsænkning og natsænkning anbefales ikke, da det medfører dårligere afkøling af fjernvarmevandet ( = højere pris for energien til fjernvarmen). Genopvarmning efter sænkning kan endvidere være vanskelig. Dette afsnit er udelukkende beholdt i manualen, da der stadig findes huse, hvor anlægene ikke er demonterede. I forbindelse med installationen af energimålerne i 1985 var der et tilbud om samtidig installation af natsænkningsanlæg. Omkring 35 huse tog imod dette tilbud. Formålet med dette afsnit er at give en kort beskrivelse af dette anlæg, samt at gengive betjeningsvejledningen på det elektroniske ur, som indgår i anlægget. Ideen med det såkaldte natsænkningsanlæg er, at man sætter et ur til at lukke for varmen eller bare sænke temperaturen i de perioder, hvor der erfaringsmæssigt ikke er brug for den. Dette gælder f.eks. om natten, og medens man er på arbejde. Uret sørger for, at der er åbnet for varmen i god tid inden man står op eller kommer hjem fra arbejde. Anlægget indeholder også en mulighed for at lukke konstant for varmen (f.eks. ved vinterferie); men samtidig sørger anlægget for, at temperaturen ikke bliver lavere end det man ønsker (f.eks. 15 grader af hensyn til stueplanter mv.). Natsænkningsanlægget er vist på Fig. 1. Fig. 1 HVEDEBOG Varme 3. 10/18

11 Natsænkningsanlægget består af: 1. Danfoss ventil og termomotor 2. Digital-ur, som åbner og lukker ventilen efter en indprogrammeret ugerytme. Dog kan man manuelt åbne og lukke ventilen ved hjælp af tasten mærket med en hånd på digitaluret. Dette manuelle indgreb har kun en midlertidig indflydelse, idet uret vil overtage styringen ved næste indprogrammerede ændring. 3. Termoføler, som sørger for, at temperaturen aldrig kommer under den temperatur den er indstillet på (f.eks. 15 grader). 4. Kontakt, som sidder ovenpå termoføleren, til manuelt at åbne (ON) eller lukke for varmen (OFF), uafhængig af uret. Når kontakten står på automatisk drift (AUTO), bestemmer uret hvornår, der er lukket for varmen, dog sådan at temperaturen aldrig kommer under den temperatur termoføleren er indstillet på. Kontakten, som er mærket med en hånd på digitaluret, anvendes typisk til hurtigt at hæve temperaturen, såfremt man uventet kommer tidligt hjem fra arbejde. Hvis man derimod ønsker, at der konstant er lukket op for varmen (f.eks. ved sygdom) anvendes typisk kontakten på termoføleren. Som vist på figuren er uret ( med få undtagelser) placeret i målergruppen i bryggerset, og termoføleren er placeret i køkkenet på væggen ud mod bryggerset. Ventilen er placeret sådan, at den lukker af for hele varmetilførslen til huset, dvs. der lukkes også for opvarmningen af det varme brugsvand. Det skal dog bemærkes, at såfremt der ikke bruges af det varme vand i en lukkeperiode, vil temperaturen af vandet i varmtvandsbeholderen kun falde meget langsomt, således at der flere timer efter lukning stadig vil være rimeligt varmt vand til rådighed. Betjeningsvejledning for digitaluret Digitaluret er af typen GRÄSSLIN digi Den danske importør er Megatronic A/S i Søborg. Den har en gangreserve (bruges ved spændingsudfald) på 100 timer. HVEDEBOG Varme 3. 11/18

12 I det følgende gengives betjeningsvejledningen for uret: Det særlige ved digi 56 er på den ene side dets mangfoldighed i programmeringen af individuelle kontaktprogrammer og på den anden side dets betjening, der ved hjælp af en integreret microcomputer er meget enkel. Trods dette anbefaler vi alligevel en grundig gennemlæsning af denne brugsvejledning for at kunne beherske de utallige muligheder, som digi 56 indeholder. 56 fri programmerbare funktioner med 784 (392) funktioner ved fuld udnyttelse af blokprogrammerings-mulighederne. Frit valgbare uge-dage blokke. Sommertid/vintertids omskiftning. Datasikring (gangreserve). Indstilling af dag og klokkeslæt Tasten med ursymbolet skal holdes nedtrykket under hele tidsindstillingen. Først indstilles timerne og derefter minutterne: Tasten h+ timer fremad eller h- timer baglæns, h.h.v. fra kl og fremefter eller fra og baglæns. På samme måde betjenes tasterne m + eller m -til minutterne er indstillet, og først når den aktuelle dagstast er aktiveret og det dertil hørende kontrolsignal vises samt man har kontrolleret at tidspunktet passer, kan tasten med ursymbolet slippes. Indkodning af funktionstid (Se også programmeringseksempel) Med tasterne h og m vælger man de ønskede funktionstider og den ønskede ugekombination på den dertil hørende dagtast. Derefter skal man vælge med tasten I/O om der skal ske en ind- eller udkobling. Vises kontrolsignalet 1, vil der på den indtastede tid ske en indkobling, vises signalet 0 vil der ske en udkobling. Nu skal tasten S (skrivekommando) aktiveres. Koblingskommandoen er nu sat ind i lageret og på displayet står der --:--, hvilket betyder, at der er yderligere plads i lageret til næste kommando. I alt kan der nu eller senere indsættes 56 tider. Er lageret fyldt op, vil der ved programmeringsforsøg vises 88:88 på displayet. Lageret er nu automatisk blokeret. Nye kommandoer er kun mulige ved at fjerne tidligere kommandoer (se under sletning). Koblingskommandoer kan kun lagres når de er komplette d. v. s. tid ved timer og minutter, mindst én ugedag og en ind eller udbefaling. Ved indkodning af større programmer anbefales det at udfylde et programmeringsblad inden man begynder. Blokprogrammering Når man på forskellige dage ønsker funktioner på samme tidspunkt, kan disse sammenfattes til en enkelt kommando. Man koder tiden ind. Derefter trykker man på de ønskede dagtaster, og så indlæses signalerne ved et tryk på tasten S. Koblingskommandokontrol Ved hvert enkelt tryk på tasten L (læsekontrol) vil de lagrede kommandoer fremkomme på displayet i den rækkefølge, de er indkodet. Når alle kommandoer har været vist, bliver displayet neutralt og ved yderligere tryk HVEDEBOG Varme 3. 12/18

13 begyndes forfra. Er lageret tomt, altså ingen kommandoer indkodet, forbliver displayet neutralt. Ændring af funktionskommandoer Den kommando, man ønsker at ændre, fremkaldes på displayet ved hjælp af tasten L. Ønsker man en anden ugedagskombination, skal de viste dage slettes med dagtasten (med 1 tryk), andre dage indkodes ved normal betjening af de tilhørende dagtaster. Skal koblingstiden ændres, sker dette med tastene h og m. Når den rigtige kommando står på displayet, trykker man på tasten S og den nye kommando er nu lagret, og den gamle slettet. Sletning af funktionskommando Den kommando, der skal slettes, fremkaldes med tasten L. Tasten CL (slettetast) betjenes og denne plads i lageret er ledig og kan nu eller senere belægges med en ny kommando. Manuel betjening Tasten mærket med en hånd er til håndbetjening af udgangsrelæerne. Med disse kan man koble manuelt med de to kanaler uden at påvirke det automatiske program. Displaymærkerene EIN eksempelvis AUS, viser om relæerne er aktiveret eller ikke. Sommertid-/vintertidomskiftning Når man om foråret skal fra vintertid til sommertid, skal man kun betjene tasten ±1 een gang og uret stiller sig automatisk een time frem og mærket for + 1 vises. Omskiftningen fra sommertid til vintertid sker ligeledes automatisk ved at betjene tasten ±1. Uret stiller sig een time bagud, og mærket for + 1 vises ikke mere. Gangreserve, datasikring I tilfælde af spændingsudfald sørger det indbyggede sikringsaggregat for at tid, koblingsprogram og display forbliver funktionsdygtigt. Desuden kan samtlige programmeringer gennemføres. Sikringsaggregatet er imidlertid først virksomt, når uret har været tilsluttet netspændingen mindst 70 timer. Bemærk Såfremt man under eller efter programmeringen i ca. 15 sekunder ikke påvirker en taste, skifter uret automatisk om til urvisningen. Under programmeringen kobles der ikke automatisk med det indkodede program. Først når der er skiftet til urvisningen, kører programmet automatisk. Informationer: digi 56 er forsynet med højt udviklet elektronik. Denne elektronik er beskyttet mod de fleste udefra kommende forstyrrelser. Det må dog bemærkes, at netspændingen afhængig af montagestedet, kan indeholde ekstremt høje støjspændingsspidser. Også ved kobling med kontaktorer kan der opstå overspændinger, som trods de indbyggede beskyttelsesanordninger kan genere programmet. I så tilfælde kan uret med tasten "RESET" (med en blyant eller anden spids genstand) stilles tilbage til nyfunktion og programmet må på ny indkodes. Programmeringseksempel: Kl mandag, onsdag og lørdag skal der tændes for varmen: HVEDEBOG Varme 3. 13/18

14 Tasten S nedtrykkes Tasten h+ nedtrykkes indtil der står 08 på displayet Tasten m- nedtykkes indtil der står 50 på displayet Derefter trykkes på tasterne Mo, Mi og Sa i den nævnte rækkefølge Tryk én gang på tasten I/O Tryk på tasten S Betjeningsvejledning for mekanisk natsænkningsur MiniRex WT, QWT DK Betjeningsvejledning HVEDEBOG Varme 3. 14/18

15 Kontaktur med 12 timers spærreanordning Bedes venligst gennemlæst før brug Indstilling af ugeskive: Dæksel over kontaktskiven aftages. Urtiden aflæses under "næsen" (4). Nu kan ugeskiven (7) drejes venstre om med fingeren (1 = mandag, 2 = tirsdag osv.). Knasterne (6) for spærretiden vippes ud. Hver knast spærrer koblingsuret i 12 timer. Den første knast spærrer i tidsrummet 00-12, den anden Indstil ugeskiven (7) på den første knast af den aktuelle ugedag. Ugedagen aflæses under viseren (8). For at spærre kontakturfunktionen fra f.eks. lørdag kl indtil søndag kl , må i alt 3 knaster udtrækkes. Spærrefunktioner kan anvendes til vilkårlig ugedag selv flere på hinanden følgende dage. Indstilling af 24timer skive: Den ønskede koblingstid opnås ved at udtrække de blå segmenter (3). Hvert segment omfatter en periode på 15 minutter.eksempel: Koblingstid til segmenter udtrækkes.der må mindst ud-/indtrækkes. Indstilling af klokkeslæt: 24-timersskiven indstilles til aktuelt klokkeslæt ved at dreje på minutviseren i urets retning. Det omtrentlige klokkeslæt på døgnets 24 timer aflæses ved "næsen" (4). Det nøjagtige klokkeslæt aflæses ved hjælp af time- og minutviserne. NB: Drej aldrig døgnskiven (3) med hånden. MiniRex QWT: 100 timers gangreserve efter 100 timers indrift. HVEDEBOG Varme 3. 15/18

16 3.5 Hvede spare varme Hvedebogen Hermed følger en lille samling håndregler, som man eventuelt kan benytte til at få større glæde af den dyre varme. Håndreglerne bærer præg af ikke at koste andet end måske en lille smule besvær eller øvelse om man vil. Det er udenfor denne fremstillings rammer at fortælle om vigtigheden af isolering, tætning, radiatortermostater og lignende. Luk for cirkulationen i huset under gulvene om sommeren. At lade cirkulationen stå åben, også om sommeren, svarer energimæssigt til at have en stueradiator fuldt åben hele tiden. Lukning foretages under varmebeholderen i bryggerset på de 2 ens røde metalhåndhjul, der sidder på kobberrørene, som stikker op fra bryggersgulvet. NB! Herved lukkes der også for gulvvarmen i badeværelset. Ønsker man gulvvarmen, skal man altså ikke lukke. Hold cirkulationen (vandflowet, vandgennemstrømninqen) på maks. 350/400 L/H. Ved at gøre dette minimeres det ukontrollable tab i rørene der fører frem til radiatorerne rundt om i huset. Det ukontrollable tab er ikke til megen nytte, men der skal alligevel betales for den. Cirkulationen reguleres, som beskrevet i afsnittet: Indregulering. Generes man af en hylen i rørene vil det som regel kunne afhjælpes ved at dreje ganske lidt på flowventilen. Hold gulvvarmen i badeværelset behageligt lunken og ikke brand-varm. Gulvvarmen er ret dyr, da varmen spredes meget omkring og ikke altid derhen, hvor der er mest brug for den. Har man brug for lidt mere varme i badeværelset, er det en bedre ide at benytte radiatoren i badeværelset til at supplere med. Hold temperaturen på det varme brugsvand så langt nede som muligt. Herved minimeres varmetabet fra varmtvandsbeholderen. Den grå termostatventil oven på vandbeholderen skal stå på en ca. 3 for at få 55 grader varmt brugsvand, hvilket er den nederste grænse for brugbart opvaskevand. Med til varmtvandsbeholderen (oprindelige system) hører en returventil. Det er en ganske almindelig grå radiatorventil, som sidder monteret under varmtvandsbeholderen. Denne skal stå mellem 1/2 og fuldt åben, for at vandet kan blive varmt hurtigt igen efter et bad. Forsvinder varmen pludseligt i en eller flere radiatorer kan det være tegn på luft i systemet. En knitren ved flowmåleren er også tegn på luft i systemet. Dette vil især ske efter vandpåfyldning af systemet i varmekælderen, eller når varmesæsonen begynder. Før man begynder at lufte ud, kan det være en fordel at lukke for den HVEDEBOG Varme 3. 16/18

17 grønne indgangshane, der sidder mellem bryggersbordet og væggen. Herefter lufter man først ud på de luftskruer, der sidder på indgangs- og udgangsrørene (med den grønne hane og den røde hane med skala og pind). Derefter lufter man ud på radiatorerne, husk at holde et glas el.lign. under for at tage dryp. Udluftningen skal evt. foretages flere gange med nogle dages mellemrum. Hvis det er muligt, kan man lade gardinerne hænge bag radiatorerne. Herved strømmer varmen ud i stuen og ikke om bag gardinet. Hold så vidt muligt dørene mellem værelser/rum lukket. Dette gælder især stuen, idet en åben dør ud til gangen bevirker at varmen strømmer ovenpå, hvor man måske ikke har så meget brug for den. Endvidere vil åbne døre bevirke at det trækker, hvorved temperaturen føles et par grader lavere, end den i virkeligheden er. Luk lidt op for alle radiatorerne i alle de rum man ønsker opvarmet, i stedet for meget op for en enkelt eller to. Dette har igen noget med følelsen af træk, hvis temperaturen er fx. 22 grader et sted i rummet men kun 20 et andet. Hold vinduer og yderdøre lukket. I stedet for at have vinduer/døre på klem for udluftningens skyld, bør man lukke dem og lufte kraftigt ud 2-3 gange om dagen. Dug på indersiden af ruderne er som håndregel tegn på for lille udluftning. Hold jævnligt øje med energimåleren. Herved kan man danne sig et indtryk af familiens forbrugsmønster gennem året. Dette kan måske hjælpe med til at pege på områder, hvor der let kan spares nogle varme-kroner. Med venlig hilsen fra varmeudvalget' HVEDEBOG Varme 3. 17/18

18 Ugenr Forbrugt energi Forbrugt vand Fremløbstemp. Returtemp. Afkøling Vandflow Fejlkode Timetæller HVEDEBOG Varme 3. 18/18

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 17,08 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 17,08 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 20 Adresse: H.C. Ørsteds Vej 33 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 1879 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-132174-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Energimærke. Adresse: Istedgade 55 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Istedgade 55 Postnr./by: SIDE 1 AF 25 Adresse: Istedgade 55 Postnr./by: 1650 København V BBR-nr.: 101-268071-001 Energikonsulent: Rudi Tobisch Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning Lynvejledning Fjernvarme Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og vilkår, som fremgår af Guldborgsund Forsynings Leveringsbetingelser og betalingsvilkår

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere