RESULTATKONTRAKT. Designskolen Kolding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATKONTRAKT. Designskolen Kolding 2003-2006"

Transkript

1 M I N I S T E R I E T RESULTATKONTRAKT Designskolen Kolding Indledning Denne kontrakt er en rammeaftale mellem Kulturministeriet og Designskolen Kolding om væsentlige målsætninger og resultatkrav i perioden Resultatkontrakten fastlægger bl.a. hvordan Designskolen Kolding bidrager til at realisere den politiske flerårsaftale for Kulturministeriets uddannelser (bilag 1), som er et led i regeringens handlingsplan Bedre uddannelser. Kontrakten omfatter endvidere skolens indsatsområder i forhold til en række øvrige aktuelle udfordringer. 2. Mission Desigskolen Kolding (herefter DK) har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000, til opgave at give uddannelse inden for kunsthåndværk, design og beslægtede fag, samt bidrage til at udbrede kendskab til metode og resultater inden for fagområdet. Formålet med uddannelsen er at give den studerende faglig viden, metodisk færdighed og professionel kompetence i designfagets discipliner med henblik på beskæftigelse som designer herunder kunsthåndværker. Uddannelsen skal på et kunstnerisk grundlag udvikle den studerendes evner for æstetik, innovativ formgivning og problemløsning i en vekslen mellem konkrete, materialenære tilgange og abstrakte, teoretiske tilgange, så den studerende kvalificeres til at løse både konkrete, teoretiske og abstrakte designopgaver. Forskningsbaseret undervisning kan indgå i uddannelsen.

2 -2-3. Vision Designskolen Koldings vision er: At udvikle Designskolen Kolding til et designuniversitet på højt internationalt niveau. 4. Strategi i hovedtræk 4.1. indførelse af 3+2 struktur DK har indledt en udviklingsproces, der skal ændre skolen fra erhvervsskole til et designuniversitet. Skolen forventer i 2010 at opnå en positiv forskningsevaluering og efterfølgende anerkendelse som en forskningsbaseret designuddannelse på bachelor- og kandidatniveau. Målet er at bringe undervisningen på højeste internationale niveau. Det er endvidere skolens målsætning, - at uddanne fagligt højt kompetente, internationalt orienterede designere, som med baggrund i sociologiske, filosofiske og antropologiske indsigter og en demokratisk forståelse, er i stand til at løse komplekse designopgaver selvstændigt, i tværfaglige teams og i samarbejde med virksomheder og institutioner. - at uddanne designere, der er kvalificerede til at arbejde inden for fagets praksis, undervisning og formidling, forskning og udvikling. - at uddanne designere, der forholder sig kreativt, innovativt og ansvarligt til designarbejdet og til en foranderlig verdensorden. DK's uddannelser struktureres og organiseres efter Bologna-deklarationens anvisninger med en treårig grunduddannelse og en toårig overbygningsuddannelse. I overensstemmelse med bekendtgørelsen pointsættes uddannelsen efter ECTS-systemet for at sikre merit og sammenhæng med vidergående uddannelser herhjemme og i udlandet. Designuddannelsen har tradition for en særlig håndværksbaseret faglig viden og kunnen. Denne tradition skal i den nye designuddannelse kobles sammen med metodiske og analytiske discipliner og forskning.

3 -3- DK vil uddanne designere, der er kvalificerede til at arbejde inden for fagets praksis, undervisning og formidling, forskning og udvikling Internationalisering: Den unikke danske tradition for enkelt, æstetisk og funktionelt design udviklet i demokratisk ånd kan med tilførelse af tværfaglig viden inden for det sociologiske, antropologiske og markedsøkonomiske område sikre sig en international position i fremtiden. DK vil etablere et internationalt orienteret studiemiljø med gæstestuderende fra Norden, EU og den øvrige verden, med et antal internationalt højt kvalificerede gæsteforelæsere samt udenlandske gæstelærere. DK's studerende skal have tilsvarende mulighed for at tage ophold i udlandet på et designuniversitet eller i virksomhedspraktik. DK vil styrke uddannelsens merit og fleksibilitet og hermed de studerendes mulighed for at videreføre deres uddannelse på et designuniversitet i udlandet. Som et første skridt har DK oprettet et internationalt sekretariat, og er blevet medlem af Cirrus, et nordisk netværk og Cumulus et europæisk netværk af designuniversiteter under henholdsvis Nordplus og Erasmus aftaler. DK var i 2000 vært for et Cumulusmøde med en række workshops samt faglig - og uddannelsespolitisk debat. Med projektet Kina 02, er der etableret et samarbejde med designuniversiteter i Beijing. Disse netværks hovedformål er udveksling af studerende og lærere samt dialog om designuddannelse og forskning gennem netværksmøder, seminarer, workshops og udstillinger mv Designforskning Det overordnede mål med forskning og kunstnerisk udvikling på skolen er at skabe ny erkendelse inden for designområdet. Med udvikling af analyser, teorier og metoder inden for designforskning, samles og systematiseres viden og erfaring, der kan skabe et styrket grundlag for undervisning og for udvikling af designområdet og dermed en styrkelse af Dansk Design, nationalt som internationalt.

4 -4- Skolen skal være med til at definere en særlig metode for forskning inden for design, praktisk såvel som teoretisk, og at opbygge en selvstændig forskning og et forskningsmiljø i direkte tilknytning til de faglige laboratorier, i samarbejde med virksomheder og det fælles forskningscenter. I samarbejde med arkitekstskolerne og Danmarks Designskole etableres et fælles designforskningscenter med det formål at koordinere designforskningen (jf. bilag 3). Forskningstemaer for designområdet kan have metodisk, teknisk, æstetisk og social karakter, men kan også være af designteoretisk og - historisk karakter. Forskning inden for design vil også kunne foregå på et traditionelt videnskabeligt grundlag, og kunne bestå af problemstillinger inden for såvel et humanistisk, samfundsvidenskabeligt som et naturvidenskabeligt felt i samarbejde med en videnskabelig forskningsinstitution Geografisk spredning og mere specialiserede faglige miljøer På baggrund af flerårsaftalens målsætning om geografisk spredning og mere specialiserede faglige miljøer, afvikler DK over en periode på 4 år fagområdet glas og keramik ved fra studiestart 2003 ikke at optage nye studerende på fagområdet. Dette sker med henblik på at styrke de øvrige fagområder og dermed skærpe DK s faglige profil. DK optager fremover 80 studerende i stedet for som tidligere 90 pr. årgang. De studerende på DK kan tage afgang inden for følgende uddannelsesretninger: Industrielt design, Interaktive Medier, Grafisk Design, Illustration, Mode og Tekstil. Ændringer i samfundets behov og udviklingen inden for designfaget kan medføre, at der bliver behov for ændringer i udbuddet af uddannelsesretninger. Skolens udbud af uddannelsesretninger skal godkendes af Kulturministeriet. 4.. Fleksibilitet og tværfaglighed Fremtidens designer skal med sin faglige kompetence kunne indgå i tværfaglige teams med f.eks. sociologer, antropologer, ingeniører, arkitekter, økono-

5 -- mer og virksomheder i udviklingen af designprodukter - og strategier og beslægtede processer. For at kunne udvikle desiguddannelsen i overensstemmelse med den tekniske og samfundsmæssige udvikling, vil skolen etablere et strategisk samarbejde mellem undervisning, forskning og udviklingsprojekter formuleret i et samarbejde med de humanistiske og tekniske universiteter, handelshøjskoler og arkitektskoler samt med erhvervslivet. Derfor er det tværfaglige miljø med indsigten i fagområdernes forskellige designfelter på DK et centralt udgangspunkt for tværfaglige samarbejder med andre uddannelses-institutioner og virksomheder - nationalt og internationalt. DK vil forbedre de studerendes muligheder for merit i uddannelsen med henblik på at øge fleksibiliteten i uddannelsen og tilføre uddannelsen supplerende faglige kompetencer Øget fokus på beskæftigelsesmulighederne Det er et mål for DK, at de studerende gennem samarbejde med virksomheder møder de krav, der stilles til den professionelle designer. Det er ligeledes et mål at skabe en dialog og gensidig forståelse mellem skole og erhvervsliv for det kreative og innovative potentiale, der ligger i et samarbejde mellem designer og virksomhed. Det er desuden et mål at samarbejde med virksomheder om udviklings- og forskningsprojekter. Meritgivende praktik vil derfor blive centralt i uddannelsen fremover. For yderligere at styrke de studerendes erhvervskompetencer vil DK opbygge et studiepensum i designmanegement og entrepreneurship. Hensigten med undervisningen i designmanagement og entrepreneurship er at gøre de studerende fortrolige med deres erhvervsmuligheder og vilkår som professionelle designere. Undervisningen omfatter projektstyring, markedsføring, økonomi og jura samt etablering af egen virksomhed Styrket IT-niveau

6 -6- Den digitale teknologi har gennem de seneste 10-1 år fået en stadig større betydning i designprocessen og i den interne og eksterne kommunikation i skolens laboratorier og administration. Professionelt IT-udstyr og -viden er vigtigt for designuddannelsen. Designskolen vil sikre, at de studerende er fortrolige med den digitale teknologi og de professionelle digitale værktøjer, og at designuddannelsen er på niveau med uddannelsen ved de førende internationale designuniversiteter. DK følger en IT-strategi med intra- og internetopkopling for medarbejdere og studerende, samt nettilslutning for studerendes private computere som et af flere mål. DK sikrer løbende en IT-kompetenceudvikling hos medarbejdere i undervisning og i administration.. Strategiske indsatsområder og resultatmål.1. Indførelse af 3+2 struktur, faglig specialisering og internationalisering Målsætningen er, at designuddannelsen ved DK struktureres og organiseres efter Bologna-deklarationens anvisninger med en treårig grunduddannelse og en toårig overbygningsuddannelse med et ECTS pointsat pensum. Med henblik på at styrke de faglige miljøer organiseres skolen i en ny institutstruktur med Institut for Kommunikation, Institut for Industrielt Design og Interaktive Medier og Institut for Tekstil og Mode samt et tværgående Institut for Teori og Form. DK etablerer et internationalt orienteret studiemiljø og meritaftaler med designuddannelser og beslægtet højere uddannelse nationalt og internationalt. Indførelse af 3+2 struktur, faglig specialisering og internationalisering År Resultatmål Årligt fra 2003 DK ansætter hvert år min. 4 udenlandske gæstelærere for kortere og længere perioder. DK er hvert år vært for en international designbegivenhed f.eks. seminar, masterclass eller konference. Aktiviteten finansieres overvejende som indtægtsdækket virksomhed Implementering af 3+2 studiestruktur og ECTS-point. Ny institutstruktur.

7 200 Skolen indgår aftaler om merit med de øvrige desinguddannelser under Center for Designforskning og udarbejder fælles ECTS-guide. Skolen indgår aftaler om merit med 3 førende europæiske designuniversiteter. DK har balance i udveksling af studerende til og fra skolen af skolens studerende tager årligt på meritgivende internationalt studieophold. -7-

8 Designforskning Målsætningen er, at DK skal bidrage til udviklingen af dansk designforskning. Forskning skal generere ny viden og formalisere den eksisterende viden på skolen. Det skal udvikle den eksisterende uddannelse til en forskningsbaseret designuddannelse med merit og sammennhæng i forhold til højere uddannelser i Danmark og i udlandet. Designforskningen og den forskningsbaserede designuddannelse skal endvidere sikre og højne kvaliteten i dansk design. Der sigtes mod en evaluering af skolens faglige aktiviteter i år 2010 som grundlag for formel status som højere uddannelsesinstitution. Forpligtende forskningssamarbejde med Kulturministeriets øvrige design- og arkitektskoler etableres i regi af Center for Designforskning i Centeret, som skal udgøre rammen om skolens forskningsaktiviteter, skal overordnet sikre forskningsmæssig kvalitet og relevans, og dermed bidrage til at sikre Designskole Kolding en positiv forskningsevaluering i DKs forpligtigelser og andel i designforksningscenterets aktiviteter fremgår af bilag 3. Skolen skal sikre, at ny viden som genereres af Center for Designforskning, integreres i designuddannelsen. DKs forskning skal være på et niveau og af en kvalitet, der gør det muligt for skolen at tiltrække ekstern finansiering. Skolen skal tiltrække tilstrækkelige midler til at sikre, at forskning reelt kan fungere som vækstlag for skolens faglige aktiviteter. Til at bistå skolen med denne udvikling etablerer DK et forskningsråd med eksperter fra andre forskningsmiljøer. Rådet bistår skolen med udviklingen af skolens forsknings- og udviklingsplan og -praksis samt med en midtvejsevaluering og en endelig forskningsevaluering.

9 -9- Designforskning År Resultatmål Årligt fra 2003 Skolen opbygger forskning og forskningsmiljøer i direkte tilknytning til de faglige laboratorier. Skolen indgår som aktiv partner i et fælles center for designforskning med de for centret fastlagte mål (bilag 3). Skolens eksterne finansiering af forskning og kunstnerisk virksomhed svarer til minimum 1/4 af skolens samlede budget til formålet Udarbejdelse af en forskningsplan samt plan for kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Oprettelse af et forskningskyndigt eksternt forskningsråd. Forskningsbaseret undervisning, der tilrettelægges og udføres af centerets forskere, skal være tilgængelig for studerende fra alle de i centeret deltagende skoler fra I 200 gennemføres en evaluering af Center for Designforsknings aktiviteter, herunder en midtvejsevaluering af aktiviteterne rettet mod at sikre DK status som højere uddannelsesinstitution..3. Beskæftigelsesmuligheder og kontakt til designerhvervet Målsætningen er, at de studerende gennem meritgivende praktik og et øget samarbejde med virksomheder skal have mulighed for at møde de krav, der stilles til den professionelle designer. DK skal endvidere samarbejde med virksomheder om udviklings- og forskningsprojekter, etablere en faglig dialog med det professionelle designmiljø og integrere designmanagement og entrepreneurship i undervisningen. Skolens laboratorier stilles til rådighed for professionelle designere ved løsning af større opgaver med henblik på, at de studerende får lejlighed til at drage nytte af projektet. Meritgivende praktikordninger etableres i samarbejde med de øvrige designuddannelser 1. Praktikken skal give den studerende mulighed for at stifte bekendtskab med designfagets praksis efter de vilkår, der også gælder for universitetsuddannelserne og bringe designuddannelserne og erhvervet ind i en tættere dialog. DK skal sikre, at uddannelsesudbuddet er i overensstemmelse med samfundets behov for uddannelse inden for designfagets fagområder, og skal i tilknytning hertil årligt foretage en kvalificeret vurdering af antallet af færdiguddannede og deres kvalifikationer i forhold til arbejdsmarkedets behov. 1 Med DDC som operatør etableres en fælles praktikordning for designstuderende.

10 -10- Beskæftigelsesmuligheder og kontakt til designerhvervet År Resultatmål Årligt fra 2003 I grunduddannelsens 2. og 3. år og på overbygningens 1. år indgår et obligatoriskt virksomhedsprojekt. DK følger beskæftigelsessituationen for skolens færdiguddannede. Hvert laboratorium har en udøvende designer som gæst pr. år DK opbygger et pensum i entrepreneurship og designmanagement som et element i skolens designuddannelse. Antallet af designstuderende på meritgivende praktik udgør 30% af en årgang. Årligt fra 2004 Årligt fra 200 Professionelle designere inviteres til at deltage i skolens årlige seminar, masterclass eller konference. Aktiviteten finansieres overvejende som indtægtsdækket virksomhed. 1. januar 200 indsendes en første årlig rapport om sammenhængen mellem uddannelsestilbudet, beskæftigelsessituationen og arbejdsmarkedets behov. Rapport udarbejdes for Kulturministeriets uddannelser som helhed på grundlag af et fælles oplæg og indsendes via KUR Antallet af designstuderende på meritgivende praktik udgør 0% af en årgang. DK indgår om muligt i arkitektskolernes koordinerede udbud af efter- og videreuddannelsen..4. Styrket IT-niveau Det er skolens målsætning at gennemføre et generelt løft af uddannelsens ITniveau med opdatering af eksisterende IT-udstyr og kompetence samt en ekstra styrkelse og opdatering af IT-faciliteter og software for udvalgte fagområder og laboratorier. Endvidere skal skolen styrke det tværfaglige samarbejde med eksterne faglige kompetencer fra andre institutioner vedr. anvendelsen af avanceret IT. Alle afgængere fra DK skal have generelle IT-kompetencer på niveau med relevante aftagervirksomheder. Styrket IT-niveau År Resultatmål 2003 De studerende sikres IT-kompetencer på højt professionelt niveau, der modsvarer erhvervslivets behov, gennem basiskurser i fagligt relevante programmer. 200 Mindst 20% af opgaverne i løbet af studiet løses ved hjælp af IT redskaber Krav om digital dokumentation af arbejder/opgaver gælder alle studerende på skolens nye grunduddannelse. 6. Bevillingsforhold Som et led i udmøntningen af flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelser er optaget på DK blevet reduceret fra 90 til 80. Bevillingen er blevet reduceret i overensstemmelse hermed. Samtidig tilføres DK midler fra Budgetregulering og Uddannelsespulje. Disse midler er, bortset fra kontraktbevillingen, der falder bort ved kontraktens ophør, indar-

11 -11- bejdet i DK s grundbevilling under forudsætning af, dels at DK gennemfører de generelle omstillinger og lever op til de konkrete mål, der er indgået resultatkontrakt om, dels at DK lever op til de aktivitetsforudsætninger, der er lagt til grund i Kulturministeriets budgetmodel. Kontraktens bevillingsmæssige grundlag fremgår af nedenstående tabeller: Tabel 1. Budget driftsbevilling Hovedkonto Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget Mio. kr., 2003-prisniveau* Indtægter: Nettoudgiftsbevilling 34, 3,4 3,4 3,4 3,4 34,4 Driftsindtægter 2,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Andre indtægter (tilskud m.v.) 0, 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0 Bevilling og indtægter i alt 37,2 36,9 36,9 36,3 36,3 3,3 Videreførselssaldo primo 0,0 0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 Til disposition i alt 37,2 36,9 37,4 37,1 37, 36,9 Udgifter i alt 37,1 36, 36, 3,9 3,9 3,9 Videreførselssaldo ultimo 0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 1,0 Tabel 2. Budget - udgifter fordelt på hovedformål Regnskab Budget Budget Budget Budget Mio. kr., 2003-prisniveau* Uddannelse 24,1 21,8 21,3 20, 20, Forskning og Udvikling 1,1 1,8 2,3 2, 2,4 Generel ledelse og administration 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0 Hjælpefunktioner 8,4 9,0 9,0 9,0 9,0 Udgifter i alt 37,1 36, 36, 3,9 3,9 Tabel 3. Budget for anvendelse af kontraktmidler til drift Udgifter (brutto) Budget Budget Budget Budget Mio. kr., 2003-prisniveau* Forskning og Udvikling 0, 0,7 0,9 1,0 I alt 0, 0,7 0,9 1,0 7. Rapportering af resultater

12 -12- DK rapporterer årligt om opfyldelsen af resultatmålene efter de til enhver tid gældende regler og retningslinier herfor. Ved kontraktperiodens afslutning skal institutionen aflægge en samlet rapportering om resultatopnåelsen i hele kontraktperioden. 8. Kontraktens status Denne resultatkontrakt er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand. Der ændres ikke ved ministeransvaret og de almindelige instruktionsbeføjelser i forholdet mellem departement og institutionen. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. Departementet kan tilbagekalde eller ændre kontrakten eller dele heraf i kraft af de almindelige instruktionsbeføjelser. Som udgangspunkt skal mindre ændringer af ansvarsområde eller af aftalte målsætninger håndteres inden for de aftalte bevillingsmæssige rammer. Det samme gælder for mindre bevillingsmæssige ændringer, som i udgangspunktet ikke giver anledning til en ændret opgavesammensætning eller ændringer i de krav, der stilles i forbindelse hermed. Større ændringer af institutionens opgaver og aktiviteter eller af aftalte målsætninger vil altid give anledning til en genforhandling af institutionens bevillingsmæssige grundlag. Omfattende ændringer i institutionens bevillingsmæssige grundlag vil kunne give anledning til en genforhandling af resultatkontrakten. Resultatkontrakten er ikke til hinder for, at der sker tilførsel eller bortfald af bevillinger i forbindelse med ressortændringer.

13 -13- Den 23. juni 2003 Kulturministeriet Designskolen Kolding Brian Mikkelsen Kulturminister Rektor Birte Sandorff og Bestyrelseformand Kim Meyer Bilag til kontrakten: 1. Flerårsaftale for Kulturministeriets uddannelser 2. Balanceret handlingsplan 3. Vedtægter og baggrundsnotat om Center for Designforskning

14 Oversigt over balancerede resultatmål Institution: Designskolen Kolding Kontraktperiode: M I N I S T E R I E T Nøgleområde /hovedformål Strategisk indsatsområde Indsatsområde fra flerårsaftalen Kulturpolitisk fokusområde Resultatmål i 1. kontraktår Resultatmål i 2. kontraktår Resultatmål i 3. kontraktår Resultatmål i 4. kontraktår Målemetode Vægt Uddannelse 3+2 struktur/faglig specialisering/ internationalisering 3+2 struktur/faglig specialisering/ internationalisering 3+2 struktur/faglig specialisering/ internationalisering 3+2 struktur/faglig specialisring/ internationalisering 3+2 struktur/faglig specialisring/ internationalisering Beskæftigelsesmuligheder og kontakt til designerhvervet Beskæftigelsesmuligheder og kontakt til designerhvervet Er der opfølgning på beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesmuligheder og kontakt til designerhvervet Beskæftigelsesmuligheder og kontakt til designerhvervet Professionelle designerere inviteres til at deltage i skolens årlige seminar, masterclass eller konference Rrapport om sammenhængen mellem uddannelsestilbuddet, beskæftigelsessituationen og arbejdsmarkedets behov. Rapport udarbejdes for Kulturmini- Beskæftigelsesmuligheder og kontakt til designerhvervet Indføre 3+2 struktur/styrket internationalisering Indføre 3+2 struktur/styrket internationalisering Indføre 3+2 struktur/styrket internationalisering Indføre 3+2 struktur/styrket internationalisering Indføre 3+2 struktur/styrket internationalisering Fokus på beskæftigelsesmuligheder Fokus på beskæftigelsesmuligheder Fokus på beskæftigelsesmuligheder Fokus på beskæftigelsesmuligheder Fokus på beskæftigelsesmuligheder Kvalitet efter international Kvalitet efter international Kvalitet efter international Kvalitet efter international Kvalitet efter internationel Kultur og Erhverv Kultur og Erhverv Kultur og Erhverv Kultur og Erhverv Kultur og Erhverv DK ansætter min. 4 udenlandske gæstelærere for kortere eller længere perioder DK er hvert år vært for en international designbegivenhed f.eks seminar, masterclass eller konference. Aktiviteten finansieres overvejende som indtægtsdækket virksomhed. Implementering af 3+2 studiestruktur og ECTS-point Ny institutstruktur I grunduddannelsens 2, og 3. år og på overbygningens 1. år indgår et obligatorisk virksomhedsprojekt DK følger beskæftigelsessituationen for skolens færdiguddannede Hvert laboratorium har en udøvende designer som gæst pr år DK ansætter min. 4 udenlandske gæstelærere for kortere eller længere perioder DK er hvert år vært for en international designbegivenhed f.eks seminar, masterclass eller konference. Aktiviteten finansieres overvejende som indtægtsdækket virksomhed. I grunduddannelsens 2, og 3. år og på overbygningens 1. år indgår et obligatorisk virksomhedsprojekt DK følger beskæftigelsessituationen for skolens færdiguddannede Hvert laboratorium har en udøvende designer som gæst pr år Professionelle designerere inviteres til at deltage i skolens årlige seminar, masterclass eller konference DK opbygger et pensum i Entrepeneurship og design management som et element i skolens designuddannelse DK ansætter min. 4 udenlandske gæstelærere for kortere eller længere perioder DK er hvert år vært for en international designbegivenhed f.eks seminar, masterclass eller konference. Aktiviteten finansieres overvejende som indtægtsdækket virksomhed. Skolen indgår aftaler om merit med de øvrige designuddannelser under Center for Designforskning og udarbejder fælles ECTSguide Skolen indgår aftaler om merit med tre førende europæiske designuniversiteter DK har balance i udveksling af studerende til og fra skolen I grunduddannelsens 2, og 3. år og på overbygningens 1. år indgår et obligatorisk virksomhedsprojekt DK følger beskæftigelsessituationen for skolens færdiguddannede Hvert laboratorium har en udøvende designer som gæst pr år Professionelle designerere inviteres til at deltage i skolens årlige seminar, masterclass eller konference I januar 200 udsendes en første årlig rapport om sammenhængen mellem uddannelsestilbuddet, beskæftigelsessituationen og arbejdsmarkedets be- DK ansætter min. 4 udenlandske gæstelærere for kortere eller længere perioder DK er hvert år vært for en international designbegivenhed f.eks seminar, masterclass eller konference. Aktiviteten finansieres overvejende som indtægtsdækket virksomhed. 0 af skolens studerende tager årligt på internationalt studieophold I grunduddannelsens 2, og 3. år og på overbygningens 1. år indgår et obligatorisk virksomhedsprojekt DK følger beskæftigelsessituationen for skolens færdiguddannede Hvert laboratorium har en udøvende designer som gæst pr år Optælling af udenlandske gæstelærere Har aktiviteten fundet sted Er implementering sket og aftaler indgået. ECTS-guide foreligger. Optælling af studerende på udvekslingsophold Er ny institutstruktur gennemført og er der indgået aftaler om merit Optælling af studerende Har der været virksomhedsprojekter på de nævnte studieår Optælling af gæster pr laboratorium Er invitationer udsendt Er pensum for entrepeneurship opbygget og er rapport udfærdiget 8 Styrings- og Controllerenheden

15 Beskæftigelsesmuligheder og kontakt til designerhvervet Fokus på beskæftigelsesmuligheder Kultur og Erhverv Styrket IT-niveau Styrket IT-niveau Kvalitet efter international De studerende sikres IT-kompetencer på højt professionelt niveau, der modsvarer erhvervslivets behov, gennem basis kurser i fagligt relevante programmer Den faste lærerstab øges, så den dækker min. 33% af undervisningstimerne Studieadministrationen udvides med ansættelse af en TAPér Kompetenceudvikling af pædagogisk personale Antallet af designstuderende på meritgivende praktik udgør 30% af en årgang Den faste lærerstab øges, så den dækker min. 44% af undervisningstimerne Kompetenceudvikling af pædagogisk personale hov. Rapport udarbejdes for Kulturministeriets uddannelse som helhed på grundlag sf et fælles oplæg og indsendes via KUR Mindst 20% af opgaverne i løbet af studiet løses ved hjælp af IT-redskaber Den faste lærerstab øges, så den dækker min. % af undervisningstimerne Kompetenceudvikling af pædagogisk personale steriets uddannelse som helhed på grundlag sf et fælles oplæg og indsendes via KUR Antallet af designstuderende på meritgivende praktik udgør 0% af en årgang Krav om digital dokumentation af arbejder/opgaver gælder alle studerende på skolens nye grunduddannelse Den faste lærerstab øges, så den dækker min. 66% af undervisningstimerne Kompetenceudvikling af pædagogisk personale M I N I S T E R I E T Optælling og %- udregning for studerende i meritgivende praktik Gives der relevante basiskurser Optælling af Undervisningstimer dækket af faste og gæstelærere Er ansættelse sket Er kompetenceudvikling foregået Efteruddannelse Beskæftigelsesmuligheder og kontakt til designerhvervet Fokus på beskæftigelsesmuligheder FOKU Designforskning Styrket designforskning Designforskning Designforskning Designforsknig Styrket designforskning Styrket designforskning Styrket designforskning Kultur og Erhverv Kvalitet efter international Kvalitet efter international Kvalitet efter international Kvalitet efter internationel Skolen opbygger forskning og forskningsmiljøer i direkte tilknytning til de faglige laboratorier Skolen indgår som aktiv partner i et fælles center for designforskning med de for centeret fastlagte mål Skolens eksterne finansiering af forskning og kunstnerisk virksomhed svarer til minimum ¼ af skolens samlede budget til formålet Skolen opbygger forskning og forskningsmiljøer i direkte tilknytning til de faglige laboratorier Skolen indgår som aktiv partner i et fælles center for designforskning med de for centeret fastlagte mål Skolens eksterne finansiering af forskning og kunstnerisk virksomhed svarer til minimum ¼ af skolens samlede budget til formålet Udarbejdelse af en forskningsplan samt plan for kunstnerisk udviklingsvirksomhed Skolen opbygger forskning og forskningsmiljøer i direkte tilknytning til de faglige laboratorier Skolen indgår som aktiv partner i et fælles center for designforskning med de for centeret fastlagte mål Skolens eksterne finansiering af forskning og kunstnerisk virksomhed svarer til minimum ¼ af skolens samlede budget til formålet I 200 gennemføres en evaluering af Center for Designforsknings aktiviteter, herunder en midtvejsevaluering af aktiviteter- DK indgår om muligt i arkitektskolernes koordinerede udbud af efter- og videreuddannelser Skolen opbygger forskning og forskningsmiljøer i direkte tilknytning til de faglige laboratorier Skolen indgår som aktiv partner i et fælles center for designforskning med de for centeret fastlagte mål Skolens eksterne finansiering af forskning og kunstnerisk virksomhed svarer til minimum ¼ af skolens samlede budget til formålet Er DK med i efteruddannelsesudbud Er forskningsmiljøer opbygget Er skolen aktiv partner Opgørelse af ekstern finansiering Er forskningsplan udarbejdet og evaluering gennemført 7 Styrings- og Controllerenheden

16 GLA Hjælpeomkostninger Designforsknig Designforsknig Styrket designforskning Styrket designforskning Kvalitet efter internationel Kvalitet efter internationel Kompetenceudvikling af TAP-gruppen Søge midler til færdiggørelse af hovedhusets facade Oprettelse af et forskningskyndigt eksternt forskningsråd Forskningsbaseret undervisning, der tilrettelægges og udføres af centerets forskere, skal være tilgængelig for studerende fra alle de i centeret deltagende skoler 4 igangværende kunstneriske udviklingsprojekter Kompetenceudvikling af TAP-gruppen Fysisk samling af institutternes lokaler påbegyndes ne rettet mod at sikre DK status som højere uddannelsesinstitution 4 igangværende kunstneriske udviklingsprojekter Kompetenceudvikling af TAP-gruppen Start af facade byggeri Fysisk samling af institutternes lokaler afsluttes 4 igangværende kunstneriske udviklingsprojekter Kompetenceudvikling M I N I S T E R I E T Er forskningsråd oprettet Er forskningsbaseret undervisning tilgængelig Optælling af kunstneriske udviklingsprokjekter Sker der kompetence- af TAP-gruppen udvikling Facedebyggeri afsluttes Er midler fundet og facaden bygget Er samling sket Styrings- og Controllerenheden

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25 ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af institutionen 3 1.2. Årets finansielle resultater 3 1.3. Årets faglige resultat 4 1.4. Forventninger til det

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 ÅRSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1 Præsentation af virksomheden 4 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultater 5 1.4 Forventninger

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet Juli 2010 Journalnummer 2009-0189

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r April 2006 -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Præsentation af Kunstakademiets Billedkunstskoler

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Resultatkontrakt 1999-2002 Indholdsfortegnelse 1. Indledni ng Side 1 2. Oplysninger om konservatoriet Side 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Konservatoriets lovgrundlag

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Udgivet af Omslag Foto Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses-

Læs mere

Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2001-2004. Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2001-2004. Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for -2004 Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 1. december 2000 Indholdsfortegnelse 1.Indledning 3 2. Mission, vision

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Årsrapport 2014 for Statens Scenekunstskole

Årsrapport 2014 for Statens Scenekunstskole Årsrapport 2014 for Statens Scenekunstskole Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen. Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk

Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen. Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk Akkreditering af eksisterende grunduddannelse (kommende bacheloruddannelse) i design Akkrediteringsrådet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Årsrapport 2013. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapport 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapporten omfatter følgende hovedkonto på finansloven: Hovedkonto: 19.38.08, Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Rapport fra Udvalget til forberedelse af en handlingsplan for engelsk i folkeskolen

Rapport fra Udvalget til forberedelse af en handlingsplan for engelsk i folkeskolen Rapport fra Udvalget til forberedelse af en handlingsplan for engelsk i folkeskolen Januar 2006 0. Indholdsfortegnelse: 1. Udvalgets nedsættelse og udmøntningen af kommissoriet 2 2. Rammerne for en handlingsplan

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Arkitektskolen

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Arkitektskolen Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Arkitektskolen Aarhus Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet September 2010 revideret

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Årsrapport 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Marts 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning...

Læs mere

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi Kolding Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser,

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og. Erhvervsakademi Kolding

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og. Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Rammeaftale. April 2014. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme 2014-2017

Rammeaftale. April 2014. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme 2014-2017 Rammeaftale April 2014 Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme 2014-2017 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) på den anden

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere