Beskæftigelsesplan 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2014"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2014

2 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således en plan for, hvordan Jobcenter Vesthimmerland vil imødekomme det kommende års beskæftigelsespolitiske udfordringer. Hensigten med beskæftigelsesplanen er, at: Sikre fokus på jobcentrets mål. Sikre kobling mellem de politiske mål og den daglige ledelse og indsats i jobcentret. Sikre en forventningsafstemning mellem politikere og det udførende led, dvs. synliggøre beskæftigelsesministerens og kommunalbestyrelsens krav til beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Vesthimmerlands Kommunes status som frikommune medfører, at Vesthimmerlands Kommune i højere grad selv kan tilrettelægge og fastsætte beskæftigelsesindsatsen indenfor rammerne af frikommuneforsøget. Som et led i frikommuneforsøget har jobcentret i 2012 valgt at indføre resultatbaseret styring og indførelsen af resultatbaseret styring med det formål at øge fokus på at skabe resultater i beskæftigelsesindsatsen. Borgmester Knud Kristensen Formand for det Lokale Beskæftigelsesråd i Vesthimmerland Kommune Hans Jørgen Kastberg Formand for Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerland Kommune Side 2 af 34

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Udviklingen på arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitiske udfordringer Frikommuneforsøget og resultatbaseret styring Udfordringer på kort sigt Stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere Udfaldstruede a-dagpengemodtagere Langsigtede og strukturelle udfordringer Ministermål 1 Flere unge skal have en uddannelse Lokale udfordringer i forhold til ministerens mål Mål for Strategi for indsatsen Ressourcestærke unge Unge, der mangler sociale, faglige og personlige kompetencer Unge med væsentlige barrierer Mentor Ministermål 2 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Udfordringer i forhold til det lokale arbejdsmarked Mål for Strategi for indsatsen Fokus på at mindske tilgangen til førtidspension Rehabiliterende team Fokus på bevilling af fleksjob Fokus på fastholdelse Fleksjobambassadører Ministermål 3 Langtidsledighed skal bekæmpes Udfordringer i forhold til ministerens mål Mål for Strategi for indsatsen Styrket indsats for udfaldstruede ledige Tilbud om opkvalificering, brancheskrift og jobrotation Ministermål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Udfordringer i forhold til ministerens mål Mål for Strategi for indsatsen Styrket kontakt og dialog med det lokale erhvervsliv Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret Tillæg nr. 1: Samlet oversigt over målene til beskæftigelsesplan Side 3 af 34

4 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitiske udfordringer Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland er kommet ind i en mere stabil udvikling, sammenlignet med perioden efter finanskrisen og der er tendenser til en mere positiv udvikling på arbejdsmarkedet, med faldende ledighed og stigende beskæftigelse især blandt a-dagpengemodtagerne. De positive tendenser kommer blandt andet til udtryk ved, at den nuværende ledighed ligger en smule lavere end i 2012 og en del lavere end i Ligeledes er antallet af ledige hos a-kasserne samlet set faldet med 20 % fra januar 2011 til marts Det er primært blandt Metals og 3F s medlemmer, at ledigheden er faldet, men der har ligeledes været et fald i ledigheden blandt Krifas, HKs og FOAs medlemmer. Af figur 1 fremgår det, at ledigheden i juli og august 2013 ligger på et lavere niveau sammenlignet med tilsvarende periode i 2011 og Kilde: Danmarks statistik Beskæftigelsen i industrien, bygge og anlæg, handle og transport, finans og forsikring, erhvervsservice og ejendomshandel faldt kraftigt i krisens første fase, Siden september 2010 er den kraftige negative udvikling i disse brancher dog aftaget og fx industrien, bygge og anlæg, finans og forsikring samt erhvervsservice har oplevet stigende beskæftigelse de seneste to år Side 4 af 34

5 Vesthimmerland har en erhvervsstruktur domineret af vinterfølsomme erhverv, som landbrug, byggeri og anlæg, og på den baggrund er vinteren en faktor, der har indflydelse på beskæftigelsen og ledighedsudviklingen. Figur 2 viser, at udviklingen i ledigheden i Vesthimmerland igennem i de seneste år har været identisk med udviklingen på både regionalt og nationalt plan, Derudover viser figur 2, at ledigheden stiger kraftigere i vinterperioden i Vesthimmerland og Region Nordjylland sammenlignet med hele landet. Kilde: Danmarks statistik Tabel 1 viser udviklingen i alle jobcentrets målgrupper. I perioden fra august 2012 til august 2013 har der været et fald i antallet af fuldtidspersoner på 2%, svarende til 88 fuldtidspersoner. Tabel 1 - Udviklingen i jobcentrets målgrupper Målgruppe Antal fuldtidspersoner Udvikling: Aug Aug August 2012 August 2013 Antal Procent A-dagpenge % Kontanthjælp % Revalidering % Sygedagpenge % Ledighedsydelse % Fleksjob % Førtidspension % I alt % Side 5 af 34

6 Kilde: Jobindsats.dk Tabellen viser, at udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, fleksjobbere samt sygedagpengemodtagere er gået i positiv retning idet antallet af borgere i målgrupperne er faldet med henholdsvis 17%, 17%, 7% og 21%. Modsat er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget med 10%. Udfordringen fremadrettet er at få skabt et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere. På revalidering er der sket fald på 21%. Det vil i de fleste målgrupper være positivt, men den præmis gælder ikke i forhold til revalidering, da revalidering er redskab, der skal hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Der er sket en stigning i førtidspension på 4%, sidstnævnte svarer til en stigning på 71 fuldtidspersoner i perioden august 2012 til august Så trods de positive tendenser på arbejdsmarkedet i Vesthimmerland er der stadig en række beskæftigelsespolitiske udfordringer, primært på kontanthjælps- og førtidspensionsområdet, ligeledes som der skal ske et øget fokus på brugen af revalidering end tilfældet er i dag Frikommuneforsøget og resultatbaseret styring Vesthimmerlands Kommune er en ud af ni kommuner i landet, det er blevet udvalgt som frikommune. Frikommuneforsøget løber i en fireårig periode fra 5. marts 2012 til 31. december Frikommuneforsøget giver de udvalgte kommuner nogle friheder til selv at tilrettelagte den kommunale service og indsats. På beskæftigelsesområdet har jobcentret i frikommuneregi sat som mål, indenfor de nuværende rammer i beskæftigelsesindsatsen, at flytte fokus fra den procesorienteret indsats til en mere resultatorienteret indsats og i de tilfælde, hvor der er behov for en helhedsorienteret indsats at skabe rammer for en sådan indsats. Nøgleordene er blandt andet fleksibilitet og tværfaglighed. Frikommuneforsøget giver jobcentret regelfritagelser i forhold til: Organisering, individuelle samtaleforløb, jobplan, varighed og igangsættelse af tilbud og befordringsgodtgørelse. Frikommuneforsøget giver således jobcentret vidtgående friheder i forhold til gældende lovgivning, ikke mindst i forhold til kravene til samtaleforløb. Med frikommuneforsøget har jobcentret fokus på at udnytte de eksisterende ressourcer til at lave en mere effektiv og resultatorienteret indsats. Indførelsen af resultatbaseret styring medfører, at jobcentret på områder med særlige udfordringer, eksempelvis ungeområdet, kan bruge den øgede regelfrihed til at fastlægge nogle klare, men mere differentierede, rammer for indsatsen. Jobcentret har i første omgang indført resultatbaseret styring på ungeområdet, der omfatter ledige borgere til og med 29 år. Ungeområdet er et område, hvor jobcentret har særlige udfordringer og hvor det vurderes at en ændret organisering af indsatsen vil skabe de bedste resultater. Samtidigt ligger denne afgrænsning i god tråd med Beskæftigelsesministerens mål, hvor ungeindsatsen skal opprioriteres. Side 6 af 34

7 Indsatsen vil blive uddybet under afsnittet for mål vedrørende ungeindsatsen Udfordringer på kort sigt På kort sigt er de seneste års stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og de udfaldstruede A-dagpengemodtagere de områder, hvor der er de største udfordringer Stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere Antallet af kontanthjælpsmodtagere, og især unge kontanthjælpsmodtagere har været stigende i de seneste år. På kort sigt er den primære udfordring at få nedbragt antallet af kontanthjælpsmodtagere og få dem i selvforsørgelse, enten i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Kilde: Jobindsats.dk Figur 3 viser de seneste års udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Det samlede antal af kontanthjælpsmodtagere er i perioden steget med 14%, svarende til 105 fuldtidspersoner fra 760 fuldtidspersoner i august 2011 til 828 fuldtidspersoner i august Figur 3 viser ligeledes, at stigningen primært har ramt matchgruppe 1. Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er faldet med 6% fra 377 fuldtidspersoner i august 2012 til 354 fuldtidspersoner i august Modsat er antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år steget med 25% fra 390 fuldtidspersoner i august 2012 til 487 fuldtidspersoner i august Side 7 af 34

8 Udviklingen nødvendiggør fokus på indsatsen i relation til begge målgrupper fremadrettet. I forbindelse med dette er jobcentret i gang med at gennemgå alle kontanthjælpssager vedrørende de over 30-årige med henblik på at optimere og afklare den fremtidige indsats/ mål for indsats for denne gruppe. På trods af de seneste års stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere, er der en tendens til, at udviklingen siden oktober 2012 har stabiliseret sig, samtidig har der i perioden fra januar 2013 til august 2013 været et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere på 2,6%, svarende til 22 fuldtidspersoner Udfaldstruede a-dagpengemodtagere Den forkortede dagpengeperiode medfører, at en gruppe af A-dagpengemodtagere er i risiko for at miste retten til dagpenge. Nedenstående tabel 2 viser antallet af ledige i Vesthimmerlands Kommune, der har mere end 52 ugers ledighed i juni Tabel 2 Udfaldstruede ledige Alder Antal personer April 2012 Juni år år år I alt Kilde: Jobcentrets egne data I alt 222 personer har mere end 52 ugers ledighed pr. juni 2013 og dermed er de i risikogruppen for at falde ud at dagpengesystemet indenfor det næste år. Gruppen udgør knap 1/5 af det samlede antal ledige A-dagpengemodtagere. For at sikre, at så få A-dagpengemodtagere som muligt falder ud af dagpengesystemet, er det vigtigt at iværksætte initiativer, som kan bidrage til at flere af de udfaldstruede kommer i beskæftigelse og undgår at falde ud af dagpengesystemet Langsigtede og strukturelle udfordringer Beskæftigelsesregion Nordjylland og Region Nordjylland har udarbejdet en række rapporter og analyser, som sætter fokus på de langsigtede og strukturelle udfordringer på det nordjyske arbejdsmarked, og i Himmerland (Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerland) peger rapporterne på følgende overordnede udfordringer: Arbejdsstyrken i Himmerland falder på kort sigt Arbejdsstyrken har et relativt lavt uddannelsesniveau Arbejdsstyrken efteruddannes relativt mindre end gennemsnittet for regionen Området har en struktur- og konjunkturfølsom erhvervsstruktur Der er faldende efterspørgsel efter arbejdskraft, men stigende krav til arbejdskraftens kompetencer og stigende efterspørgsel efter højtuddannede Der er lav faglig mobilitet i blandt de beskæftigede I FremKom rapporten om fremtidens kompetencer i Nordjylland fremgår det tydeligt, at arbejdspladserne forsvinder fra Himmerland. I perioden fra 2006 til 2011 er det Side 8 af 34

9 samlede antal arbejdspladser i Himmerland faldet fra omkring i 2006 til i Faldet i antallet af arbejdspladser forventes at stabilisere sig frem mod 2016, således at der vil være omkring arbejdspladser i 2016 i Himmerland. Det er primært ufaglærte arbejdspladser, der er forsvundet og der er ikke noget som tyder på, at denne type af arbejdsplader kommer tilbage igen. Tværtimod vil virksomhederne i Himmerland fremadrettet efterspørge personer med en kompetencegivende uddannelse, og efterspørgslen vil især være rettet mod personer med en lang videregående uddannelse. Efterspørgslen efter personer med en faglært uddannelse, kort videregående uddannelse og en mellemlang videregående uddannelse vil ligge på samme niveau som i dag. I forhold til de kompetencer som kræves af fremtidens arbejdskraft, er det vigtigt, at så mange unge som muligt får en kompetencegivende uddannelse. Den følgende tabel 3 er med til at underbygge behovet for et kompetenceløft i Vesthimmerland. Tabellen viser, at 39% af borgerne (15-69 år) i Vesthimmerland kun har grundskolen som højst gennemført uddannelsesniveau. Det er den højeste andel sammenlignet med hele landet, Region Nordjylland og nabokommuner. Tabel 3 Befolkningens (15-69 år) højst gennemført uddannelse i 2012 Uddannelse Hele Landet Region Nordjylland Vesthimmerland Jammerbugt Rebild Mariagerfjord Grundskole 24% 34% 39% 38% 33% 37% Gymnasial udd. 31% 7% 5% 5% 5% 5% Erhvervs udd. 26% 37% 39% 40% 38% 39% Korte vid. udd. 3% 4% 3% 4% 4% 4% Mellemlang vid. udd. 10% 13% 11% 11% 14% 12% Lang vid. udd. 6% 5% 2% 3% 6% 3% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kilde: Danmarks statistik En del af målgrupperne i beskæftigelsesindsatsen er så svage, at det kræver en ekstra indsats at få dem i job eller uddannelse. Disse grupper er i risiko for at blive marginaliseret fra arbejdsmarkedet, hvilket vil være til skade for både den enkelte selv, men også for arbejdsmarkedet, der risikerer at miste potentiel arbejdskraft midlertidigt eller permanent. Desuden vil et stort antal offentligt forsørgede lægge pres på de offentlige udgifter. Det er derfor vigtigt at have fokus på, hvordan man kan øge erhvervsdeltagelsen hos de svagere grupper og dermed modvirke marginalisering og permanent offentlig forsørgelse. Overordnet set kan der sammenfattes tre overordnede langsigtede og strukturelle udfordringer: Fremtidens arbejdskraft Kompetenceløft Flere unge skal have en kompetencegivende uddannelse Modvirke marginalisering af svage grupper på arbejdsmarkedet. Side 9 af 34

10 Udfordringerne lægger tæt op af de nationale indsatsområder, som Beskæftigelsesministeren har udpeget. Side 10 af 34

11 3. Ministermål 1 Flere unge skal have en uddannelse Der stilles helt anderledes krav til arbejdskraftens kompetenceniveau på fremtidens arbejdsmarked, og samtidig viser undersøgelser, at unge med en uddannelse klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end unge uden en uddannelse. Alt for mange unge er i dag uden uddannelse og job, og en stor del af dem hænger fast i kontanthjælpssystemet. Der skal gøres en ekstra indsats for at få unge, der ikke har en uddannelse, til at tage en uddannelse, som kan give dem erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der øger deres muligheder for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Jobcentret skal arbejde mod følgende målsætning: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Antallet af unge A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er faldet med knap 21%, svarene til 130 fuldtidspersoner fra 619 fuldtidspersoner i januar 2012 til 489 fuldtidspersoner i august Antallet af unge a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er faldet med henholdsvis 37% og 13% i samme periode. Kilde: Jobindsats.dk Fra august 2012 til august 2013 er antallet af unge a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere faldet med 8%. Side 11 af 34

12 Beskæftigelsesregionen har 2012 lavet en undersøgelse af, hvordan de unge A- dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere fordeler sig i forhold til, om de har en uddannelse, og om de er egnede eller ikke egnede til at tage en uddannelse. Resultaterne for Vesthimmerland fremgår af den nedenstående figur 5. Figur 5: De unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Vesthimmerland fordelt på ungegrupper Uddannede unge % Ufagl. unge, år % Unge forsørgere % Udd. egnede u/25 år % Ikke-egnede u/25 år % Kilde: Beskæftigelsesregion Nordjylland De unge har helt forskellige udfordringer 17 pct. af de unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Vesthimmerland er uddannelsesegnede unge under 25 år, der skal have et uddannelsespålæg af jobcenteret. 25 pct. af de unge er under 25 år, men er ikke uddannelsesegnede. Overordnet er der tale om unge på kontanthjælp i matchgruppe 2 eller 3, der har personlige problemer udover ledighed. 19 pct. af de unge på dagpenge eller kontanthjælp er forsørgere uden uddannelse. 17 pct. af de unge er ufaglærte unge over 25 år. I gruppen er en del, som har mistet jobbet pga. krisen på arbejdsmarkedet. Derudover er der en gruppe med personlige problemer og ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet. 22 pct. af de unge på dagpenge eller kontanthjælp har en kompetencegivende uddannelse. Tidligere har ungemålet fokuseret på at begrænse antallet af unge, men fra 2013 blev målet ændret til at fokusere på andelen af unge i ordinær uddannelse, som defineres som uddannelsesgraden. Uddannelsesgraden er en måling som opgør andelen af perioden, som a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år uden gennemført erhvervskompetencegivende uddannelse har været i ordinær uddannelse i løbet af året siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. Uddannelsesgraden er beregnet ved en division af: Tælleren - Det samlede antal uger som dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, samlet set har deltaget i ordinær uddannelse og uddannelsesrevalidering i den valgte år-til-dato periode. Nævneren - Det samlede antal uger, som dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, samlet set har deltaget i ovennævnte ordinære uddannelser/uddannelsesrevalidering i den valgte år-til-dato periode og antal uger på offentlig forsørgelse. Uger med både uddannelse og offentlig forsørgelse tæller kun som én uge. I den følgende tabel 5 fremgår antallet unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i perioden fra januar-december 2011, januar-december 2012 samt januar-april Datagrundlaget for uddannelsesgraden er blevet ændret flere gange og på den baggrund kan tallene ikke sammenlignes fra år til år. Tallene efter april 2013 bliver først opdateret i Side 12 af 34

13 Tabel 5: Antal unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse samt uddannelsesgraden 2011 Jan-Dec 2012 Jan-Dec 2013 Jan-Apr. Antal Uddannelsesgrad Antal Uddannelsesgrad Antal Uddannelsesgrad Kontanthjælp , , ,2 A-dagpenge 92 14, , ,3 I alt , , ,9 Kilde: jobindsats.dk 3.1. Lokale udfordringer i forhold til ministerens mål Uddannelsesniveauet blandt de unge skal højnes Af figur 5 fremgår det, at 78% af de unge A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere ikke har en uddannelse og heraf er 25% af de af unge under 25 år ikke egnet til at tage en uddannelse. Det viser tydeligt, at der er behov for en ekstra indsats på alle niveauer, hvis denne udfordring skal løses samt at det er en stor udfordring, ikke kun for beskæftigelsesområdet, men for hele kommunen, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Fokus på at flere unge gennemfører og får en ungdomsuddannelse Der er mange unge som starter på en uddannelse, men aldrig får gennemført uddannelsen. Frafaldet skyldes en række faktorer, og det kan både være mangel på faglige kvalifikationer, mangel på sociale kompetencer, personlige problemer, mangel på praktikpladser og manglende afklaring af de krav, der stilles til de unge på uddannelsesinstitutionerne. Det er vigtigt, at der bliver sat fokus på alle faktorer, hvis flere unge skal gennemføre en uddannelse. Med henblik på fastholdelse af de unge i uddannelse pågår pt. et udviklingsarbejde i regi af projekt Ungeindsats Himmerland, hvor tanken er, at udvikle et samarbejde mellem alle institutioner der med arbejder med uddannelse af unge med henblik på etablering af sikkerhed i uddannelserne altså en form for uddannelsesgaranti. (Arbejdet er inspireret af Garantiskolen i Silkeborg samt Uddannelsesgaranti Thy) Ideen er at etablere en slags lukket uddannelsessystem, hvor de unge, der er i fare for drop-out fra uddannelse får mulighed for at afprøve andre indgange uden at blive udskrevet af den først valgte uddannelse. Der åbnes mulighed for besøg og brobygning på øvrige uddannelsessteder. Der åbnes ligeledes mulighed for, ved fare for drop-out, at tilbyde kortere forløb, som afklarer og understøtter den unge til at fortsætte i uddannelse. For at styrke uddannelsesfokus hos de unge har man ligeledes valgt at placere UU- Vesthimmerland på en erhvervsskole, hvilket blandt andet betyder, at de unge i UU regi på denne måde får kendskab til uddannelsesmiljøet. Dette ligger fuldstændig i tråd med intentionerne i den kommende kontanthjælpsreform Mål for 2014 Jobcenter Vesthimmerland har opstillet følgende mål for Ministermål 1 Flere unge skal have en uddannelse: Side 13 af 34

14 Antallet af unge a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal begrænses til 300 fuldtidspersoner svarende til et fald på 28 procent fra december 2012 til december Strategi for indsatsen Strategien for indsatsen på ungeområdet er bygget op omkring de initiativer, der er blevet fastlagt i processen omkring indførelsen af resultatbaseret styring. Indsatsen er, da den går på tværs af målgrupper, delt op i 3 hovedspor, målrettet de udfordringer og barrierer de unge står overfor. Spor 1: Ressourcestærke unge Spor 2: Unge der mangler sociale, faglige og personlige kompetencer Spor 3: Unge med væsentlige barrierer Indsatsen under sporerne er tilpasset borgernes barrierer og kompetencer og det primært mål for er ordinær uddannelse og/eller ordinært arbejde. De elementer, der måles på qua den resultatbaserede styring er antal borgere, varighed af tilbud samt effekt i relation til uddannelse og ordinært arbejde. Der måles på: Udviklingen i antallet af personer og den gennemsnitlige varighed Udviklingen i antallet af afsluttede forløb fordelt på ordinært arbejde, ordinær uddannelse og øvrige afslutningsårsager Andel i ordinært arbejde, ordinært uddannelse og øvrige afslutningsårsager i forhold til det samlede antal afsluttede sager. De nuværende mål er fastsat på baggrund af udviklingen i 2011 og med det fokus at rette indsatsen mod hvad de unge afsluttes/udsluses til. Det vil være nødvendigt at justere målene og evt. hvad der måles på fremadrettet, blandt andet i relation til den kommende kontanthjælpsreform. Det er vigtigt at pointere, at implementeringen af og processen med resultatbaseret styring er et langt træk og at vi ikke er i mål pt. Ovenstående betyder, at der er fastsat synlige/kendte resultatmål for indsatsen. Anvendelsen af resultatbasereret styring/målinger er påbegyndt i maj Yderligere er iværksat en lærings/refleksionsproces, hvor relevante medarbejdere præsenteres for resultaterne / udviklingen i resultaterne og hvor der på denne baggrund drøftes, hvordan indsatsen kan optimeres, herunder evt. ændringer af indhold i tilbud, metoder eller udvikling af nye tilbud Ressourcestærke unge De ressourcestærke unge bliver defineret, som borgere, der er forholdsvis ressourcestærke og vil være i stand til at gennemføre en uddannelse eller varetage beskæftigelse uden store udfordringer. Side 14 af 34

15 Udgangspunktet for indsatsen for unge forsikrede ledige er et mere intensivt samtaleforløb på jobcentret. Fra gang til gang bliver der indgået konkrete aftaler, som der bliver fulgt op på til det næste møde. Der er udarbejdet en spørgeguide til det intensive samtaleforløb. For de unge med uddannelse er målet ordinær beskæftigelse og udover det intensive samtale forløb kan der med udgangspunkt i den lediges behov og barrierer iværksættes en række tilbud fx løntilskud, virksomhedspraktik, afklarings- og jobsøgningsforløb. For de unge uden uddannelse er målet ordinær uddannelse og udover samtale forløb kan der med udgangspunkt i den lediges behov og barrierer iværksættes en række tilbud fx realkompetencevurdering, brobygningsforløb, lønstilskud, virksomhedspraktik. Vedrørende unge kontanthjælpsmodtagere så starter alle i straksaktivering efterfulgt af 4 ugers afklaringsforløb. Herefter iværksættes et individuelt tilpasset forløb med udgangspunkt i borgerens individuelle behov og barrierer fx virksomhedspraktik, løntilskud, FVU, produktionsskole. Resultatbaseret styring Der er for de ressourcestærke unge opstillet mål for såvel A-dagpengemodtagere som kontanthjælpsmodtagere match 1. For unge A-dagpengemodtagere er målene, at 70 % af de forløb, der afsluttes, skal afsluttes til arbejde, 10 % til uddannelse samt at sagerne max. må have en gennemsnitlig varighed på 16 uger. I perioden maj 2012 til april 2013 er der i gennemsnit 61,1 & af de afsluttede sager, der er afsluttet til ordinært arbejde og 5,9 % til uddannelse. Der er i gennemsnit en varighed på 19 uger. Varigheden er faldet fra 23 uger i maj 2012 til 20 uger i maj Antallet af personer er steget fra 178 personer i maj 2012 til 196 personer i april På A-dagpengeområdet går udviklingen den rette vej, men der stadig en udfordring i forhold til andelen af unge afsluttet til uddannelse samt varigheden. For unge kontanthjælpsmodtagere, match 1, er målene, at 30 % af de forløb, der afsluttes, skal afsluttes til ordinært arbejde, 35 % til ordinær uddannelse samt at forløbene max. må have en gennemsnitlig varighed på 25 uger. I perioden maj 2012 til maj 2013 er, at der i gennemsnit 17,6 % af de afsluttede forløb, der er afsluttet til ordinært arbejde og 32,4 % til ordinær uddannelse. Der er i gennemsnit en varighed på 30 uger. Varigheden har ligget stabilt siden juli Antallet af personer er steget fra 127 personer i maj 2012 til 172 personer i april Side 15 af 34

16 Det fremgår, at udviklingen går den rigtige vej med hensyn til uddannelse, hvorimod det er brug for yderligere fokus på udslusning til ordinært arbejde samt nedbringelse af varigheden Unge, der mangler sociale, faglige og personlige kompetencer Udfordringerne for denne målgruppe varierer meget, og derfor skal der indenfor de første uger lægges en individuel plan, som danner grundlaget for det videre forløb. Alle kontanthjælpsmodtagere starter i straksaktivering efterfulgt af et 4 ugers afklaringsforløb. Herefter iværksættes et individuelt tilpasset forløb med udgangspunkt i borgerens individuelle behov og barriere, alt afhængig af om målet er ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Indsatsen kan fx være i form af virksomhedspraktik, FVU, revalidering, brobygning, særligt tilrettelagte forløb. Jobcenter Vesthimmerland deltager i projekt Brobygning til Uddannelse, som har fokus på at få unge uddannelsesmotiveret og uddannelsesafklaret således de unge kan påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Projektet er støttet af midler fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og gennemføres i perioden foråret 2013 til udgangen af Projektholder er Tech College Aalborg. Jobcenter Vesthimmerland har mulighed for at visitere minimum 10 unge kontanthjælpsmodtagere (primært match 2) til projektet. Brobygningsforløbet er en blanding af teori, praksis samt løbende vejledning om uddannelse, støttemuligheder m.m. Resultatbaseret styring Der er i forbindelse med resultatbaseret styring opstillet ønskede mål for indsatsen ligeledes som der løbende måles på den faktiske effekt. Der måles på effekt i relation til udslusning til ordinært arbejde, ordinær uddannelse samt varighed af indsatsen. For unge kontanthjælpsmodtagere match 2 er målene, at 10 % af de forløb, der afsluttes, skal afsluttes til ordinært arbejde, 20 % til ordinær uddannelse samt at forløbene max. må have en gennemsnitlig varighed på 63 uger. I perioden maj 2012 til maj 2013 er, at der i gennemsnit 16,9 % af de afsluttede sager, der er afsluttet til ordinært arbejde og 20,5 % til ordinær uddannelse. Der er i gennemsnit en varighed på knap 73 uger. Den gennemsnitlige varighed har været stigende i perioden fra maj 2012 (61 uger) til april 2013 (74 uger) Antallet af personer har ligget stabilt på ca. 190 i hele perioden. Som tallene indikerer lykkedes indsatsen/målopfyldelsen i relation til, hvad de unge afsluttes til, men udfordringer er, at der afsluttes for få sager Unge med væsentlige barrierer Unge med væsentlige barrierer Barriererne for denne målgruppe er manglende uddannelse, psykiske problemer, lav intelligens, misbrug, andre barrierer, og ofte er der tale om en kombination af flere forskellige barrierer. På den baggrund er der behov for en helhedsorienteret indsats,. Borgerne i målgruppen har behov for en indsats, Side 16 af 34

17 der i flere tilfælde vil have en varighed på flere år, og der vil i høj grad være tale om udviklingsforløb. Indsatsen er bygget op omkring tre faser: Fase 1: Afklaring og analyse Fase 2: Udredning og beslutning om udviklingsplan Fase 3: Handling på udviklingsplanen Imellem de tre faser vil der være løbende opfølgninger Det primære resultatmål med indsatsen er at afdække uddannelsespotentialet og mulighederne for en tilbagevending til arbejdsmarkedet. Udover de initiativer, der følger af resultatbaseret styring, vil jobcentret ligeledes inddrage initiativerne i og erfaringerne fra projekt Brug for Alle, hvor alle kontanthjælpssagerne i match 3 gennemgås af en tværfaglig enhed bestående af personer fra beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og socialområdet. Erfaringerne fra Brug for Alle vil fremadrettet blive implementeret i indsatsen for unge med væsentlige barrierer Mentor Frikommuneforsøget giver mulighed for at bevillige mentorstøtte til unge når de er startet og i gang med en uddannelse og dermed understøtte fastholdelsen af den unge på uddannelsen. Status pt. er, at denne mulighed ikke er brugt systematisk, men at brugen af mentorstøtte generelt er et fokusområde fremadrettet. Jobcentret har i 2012 etableret et frivilligt mentorkorps, som jobcentret og samarbejdspartnere kan anvende til at understøtte indsatsen overfor de unge. Der er pt. et korps på ca. 30 frivillige mentorer, hvoraf ca. halvdelen pt. udfører mentoropgaver. Side 17 af 34

18 4. Ministermål 2 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Indsatsen overfor de borgere som er på kanten af arbejdsmarkedet skal styrkes, så flere borgere bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet og færre kommer på førtidspension. Indsatsen skal især målrettes mod de unge som får tilkendt en førtidspension på baggrund af psykiske lidelser, da det ikke er i alle tilfælde, at lidelserne er varige og kan i mange tilfælde behandles og behøver ikke at betyde en permanent udstødning fra arbejdsmarkedet. Jobcentret skal arbejde mod følgende målsætning: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Flere ledige på permanent offentlig forsørgelse skal opnå og fastholde ordinær beskæftigelse. Det skal medvirke til, at den enkelte borger ikke bliver marginaliseret og parkeret på permanent offentlig forsørgelse. Indsatsen skal fokuseres mod at begrænse tilgangen til førtidspension og dermed skal indsatsen målrettes mod de udsatte kontanthjælpsmodtagere, de svageste ledighedsydelsesmodtagere og de langtidssygemeldte. Der er behov for fokus på en forebyggende indsats, der sikrer, at personer, som er i risiko for at blive permanent udstødt af arbejdsmarkedet, får en tidlig indsats med den fornødne støtte til at genvinde og bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Den følgende tabel 6 viser tilgangen til førtidspension i Vesthimmerland fra 2010 til og med september 2013, fordelt på målgrupperne kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. Tabel 6 Tilgangen til førtidspension Målgruppe (sep) Kontanthjælp Sygedagpenge Ledighedsydelse Rev.,selvfors. m.m I alt Kilde: Jobcentrets egne data I alt har der været en tilgang til førtidspension på 455 personer i perioden fra januar 2010 til september Der har i 2013 (til og med september måned) været en tilgang på i alt 87 personer, hvoraf de 21 er tilkendt i henhold til ny lovgivning og de 66 er tilkendt henhold til gammel lovgivning. Den følgende figur 5 viser udviklingen i tilgangen til førtidspension. Denne opgørelse er den officille måling over udviklingen i førtidspension og målingen skal danne grundlag for den endelige målfastsættelse for Målingen opgør antal årige, der inden for de sidste 12 måneder for første gang får bevilliget førtidspension. Personen kan kun indgå i målingen én gang. Kommuneskift betragtes således ikke som ny tilgang i den tilflyttede kommune. Side 18 af 34

19 Figur 6 - Udvikling i tilgangen til førtidspension (Antal personer): Januar September Kilde: Jobindsats.dk Tilgang til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension i den valgte måned samt de 11 forudgående måneder, dvs. for et helt år. En tilgang til førtidspension indgår således i 12 på hinanden følgende månedsopgørelser. Et eksempel: En person får tildelt førtidspension i maj Personens tilgang til førtidspension vil indgå i månedsopgørelserne fra maj 2011 (som dækker perioden juni maj 2011) til og med april 2012 (som dækker perioden maj april 2012). Tilgangen til førtidspension er i perioden januar 2012 til september 2013 faldet med 6 %, fra 157 personer i januar 2012 til 148 personer i september Udfordringer i forhold til det lokale arbejdsmarked Begrænse tilgangen til førtidspension I de seneste år har der været en øget tilgang til førtidspension og de første måneders udvikling (januar-februar) i 2013 viser, at der er en tendens til en øget tilgang til førtidspension, men allerede fra marts måned er tendensen faldende. I peioden marts 2103 til september 2013 er tilgangen faldet fra 203 personer til 148 personer. Den faldende tendens skal ses i lyset af førtidspensionsreformen, som trådte i kraft 1.januar Det er primært fra gruppen af de udsatte kontanthjælpsmodtagere og fra gruppen af ledighedsydelsesmodtagere, som har en varighed på mere end 18 måneder, at tilgangen til førtidspension vil komme fra. Side 19 af 34

20 Fleksjob- og førtidspensionsreform Reformens overordnede mål er, at flest muligt skal i ordinært arbejde og forsørge sig selv, og at færrest muligt ender på varig, passiv forsørgelse. Reformen skal sikre, at der fremover er større fokus på den enkeltes ressourcer og på at udvikle den enkeltes arbejdsevne. Fleksjobordningen målrettes, og tilskuddet omlægges, så flere personer med en lille arbejdsevne skal i fleksjob. Adgangen til førtidspension begrænses, og der indføres ressourceforløb: Under 40 årige skal som udgangspunkt ikke have førtidspension men i stedet flere ressourceforløb Over 40 årige skal som udgangspunkt have et ressourceforløb inden der kan tilkendes førtidspension Da adgangen til førtidspension begrænses i forhold til hvem der kan få førtidspension medfører, at tilgangen til førtidspension i 2014 falder. 4.2 Mål for 2014 Jobcenter Vesthimmerland har opstillet følgende mål for Ministermål 2 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 40 personer i december 2014 (rullende år), svarende til et fald på 80 procent fra december 2012 til december Strategi for indsatsen Fokus på at mindske tilgangen til førtidspension Fokus fremadrettet er at mindske tilgangen til førtidspension. Tilgangen sker som tidligere beskrevet fra såvel kontanthjælpsområdet som fra sygdagpengeområdet og fra modtagere af ledighedsydelse. For at forebygge at borgere får tilkendt førtidspension kræver det fremadrettet en tidlig og tværfaglig indsats På sygedagpengeområdet er der allerede iværksat en tidlig og tværfaglig indsats qua jobcentrets deltagelse i TTA (Tilbage-Til-Arbejde projekt) i perioden Beskæftigelsesudvalget har valgt at videreføre dele af denne indsats efter projektets udløb, grundet gode resultater. TTA indsatsen har til formål at sikre sygemeldte borgere en hurtig afklaring og tilbagevenden til arbejdsmarkedet gennem en tidlig, tværfaglig indsats. Fremadrettet udvides målgruppen i TTA- indsatsen som en pendant til projekt Brug for Alle som pensionsreformens Rehabiliterende Team, til også at omfatte kontanthjælpsmodtagere, således at der også her kan ske en hurtig og tværfaglig indsats. Side 20 af 34

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 2 3 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 27. juni 2012 J.nr.: 2012-0000662 Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Mødedeltagere:

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Sorø Kommune Indhold Indledning... 2 Opbygning af planen... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015... 5 Arbejdsmarkedet generelt... 6 Lokale udfordringer mål 1 Flere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning s. 3 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 s. 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer s. 7 Overordnede udfordringer s. 7 Konjunkturudviklingen s.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 6 4. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014.

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. FTF & LO skal kvittere for en beskæftigelsesplan med mange gode elementer. Faxe bruger en stor del af planen til at drage sammenligninger

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune BP13 Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune Justeret, januar 2013 Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf. 59 66 66 66 Fax 59 66 14 10 www.jobnet.dk Indhold 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1-9-2014 SVENDBORG KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Version 1.1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Ministerens mål.... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING... 3 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 4 1.1 Forarbejde med Beskæftigelsesplan 2015 i Stevns Kommune... 5 Kapitel 2 Krav til

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 5. februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2013... 4 3. Arbejdsmarkedet i Egedal... 6 4. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere