HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP"

Transkript

1 HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Budget samt fastsættelse af honorar til bestyrelsen 6. Indkomne forslag 7. Valg ifølge vedtægternes 6 8. Eventuelt 9. Afslutning 1. Valg af dirigent. Nils Tornbo forsatte som dirigent. 74 haver er repræsenteret, hvilket giver 148 stemmer. Stemmeudvalg fra den ekstraordinære generalforsamling fortsatte. Rune Johansen, have 125, Gitte Flor Nielsen, have 162 og Steen Fisker, have 130. Nils Tornbo gennemgik forretningsordenen og oplyste at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Derefter læste han dagsordenen op og foreslog at bytte om på punkt 5 budget og pkt. 6 indkomne forslag. Oplyste at bestyrelsesmedlem Jan Petersen, have 151, ikke ønskede genvalg. Lotte, have 32, foreslog at fastsættelse af honorar til bestyrelsen, blev sat ind under indkommende forslag 6, i stedet for under budget. Bente, have 29, oplyste at der var fejl i dagsordene, da Per blev valgt for 1 år - sidste år. Amy oplyste at Per skulle have været valgt for 2 år sidste år. Hanne, have 41, kunne ikke forstå at hendes forslag ikke var kommet med, vedrørende hvor meget bestyrelsen får. Formanden læste det modtagne brev op, og understregede at Hannes brev var en opfordring til bestyrelsen og ikke et forslag. Nævnte også at de nævnte ønsker i brevet var opfyldt med det udsendte materiale til generalforsamlingen. Dirigenten fastslog, at der var tale om en opfordring til bestyrelsen og ikke et forslag.

2 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling. Bente, have 29, spurgte sidste år om bestyrelsen fik fri haveleje til Søndervang og til kommunen, mente ikke hun havde fået ordentlig svar. Det blev bekræftet at bestyrelsen fik fri haveleje til Søndervang og kommunen. Referatet blev derefter godkendt. 3. Formandens beretning. Se vedlagte bilag 1. Kate, have 36. takkede bestyrelsen for deres arbejde. Bestyrelsen kunne måske overveje at åbne for ventelisten, da der var solgt 9 haver, samt en overdragelse til søn, siden sidste generalforsamling. Bad derudover bestyrelsen overveje en form for tyverisikring i haveforeningen. Jeanette, have 78, spurgte om der var taget noget ved indbruddet på kontoret, der ligger jo private oplysninger i kartoteksskabet. Amy oplyste at kartoteksskabet altid er låst, samt vi gennemgår det hele, når det nye skab kommer. Oplyste endvidere, at det formentlig er penge man er gået efter, hvilket der ikke findes på kontoret. Birgit, have 130, forslog at de private oplysninger blev lagt i bankboks over vinteren, Formandens beretning blev sat til afstemning. Formandens beretning blev vedtaget. 4. Regnskab. Kassereren gennemgik regnskabet. Der var ingen kommentarer til regnskabet. Regnskabet blev sat til afstemning. Imod 0 Hverken for eller imod 0 For Alle Regnskabet blev herefter godkendt. 5. Budget. Budget tages efter indkomne forslag.

3 6. Indkomne forslag. Forslag 1. Revideret reglement. Kate, have 36, 4. ønskes rettet til: Vanding af græsplæner er ikke tilladt, dog er det tilladt at vande med opsamlet regnvand. Reglementet blev sat til afstemning. Reglementet blev vedtaget, med nævnte indføjelse. Forslag 2. Indmeldelsesgebyr ændres til 5.000,00 kr. Amy, bestyrelsen forslår denne ændring, da de nye medlemmer i haveforeningen har glæde af de nye tiltag der er lavet, så som foreningshus, toiletbygning og nyt el, som alle medlemmerne har været med til at betale. Bente, have 29, mente det måske lige var i overkanten. Forslaget blev sat til afstemning. Imod 6 Hverken for eller imod 0 For 142 Forslaget ved vedtaget. Forslag 3. Have 105 forslår, alle veje i foreningen asfalteres. Bjarne, have 105, oplyste at grusvejene var i meget dårlig stand og ønskede at disse blev forbedret evt. med asfaltering. Formanden synes det var et godt forslag, men nævnte at der ikke er økonomi til dette, og når der indenfor en årrække skal kloakeres, skal vejene graves op. Kim oplyste at der var bestilt ler grus til vejene. Have 105 trak forslaget. Bente, have 29, foreslog at ler grusset blev kørt ud på vejene med traileren. Birgit, have 130, kunne det indgå som pligtarbejde. Forslaget blev trukket af forslagsstilleren. Dirigenten forslog at forslag 4 og forslag 6 lægges sammen, da disse omhandler samme emne.

4 Forslag 5. Have 105 foreslår, at referater lægges på hjemmesiden. Formanden oplyste at dette er blevet drøftet i bestyrelsen og vi er enige om at referaterne er et arbejdsredskab og derfor er detaljeret. Hvis referatet skal på hjemmesiden, skal der også udarbejdes et beslutningsreferat. Bjarne, have 105, når man har henvendt sig til bestyrelsen, får man at vide at det bliver taget op på næste bestyrelsesmøde, men man får ikke at vide hvornår. Bjarne har henvendt sig til kolonihaveforbundet og fået at vide at bestyrelsen skal holde medlemmerne orienteret om løbende bestyrelses beslutninger. Amy oplyste, at der bliver holdt bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måned på nær i juli og december måned. Udtrykte at der fremover efter hvert bestyrelsesmøde lægges Nyt fra bestyrelsen på hjemmesiden. Bjarne, have 105, hvorfor skal pligtarbejde forgå om lørdagen og ikke i hverdage. Kim, pligtarbejde har altid foregået om lørdagen. Per synes, Bjarne, have 105, har et godt forslag og opfordre ham til at stille op til bestyrelsen. Bente, have 29, alt hvad der bliver talt om på bestyrelsesmøderne kunne evt. lægges frem til læsning. Birgit, have 130, kunne der evt. komme et beslutningsreferat på hjemmesiden. Gunnar, have 72, er modstander af at referater kommer på hjemmesiden, da der kan være personlige oplysninger i det. Forslaget blev sat til afstemning. Imod 82 For 44 Hverken for eller imod 7 Der er afgivet 133 stemmer. Forslaget er nedstemt. Forslag 4 og 6. Udgifter til bestyrelsen. Kasseren fremlagde bestyrelsens forslag om honorar. Oplyste at kørsel er efter statens takster til 3,82 kr. pr. km. Bjarne, have 105, godt at bestyrelsen er kommet i forkøbet med et forslag, men synes der mangler beløb for diæter til møder, præmiefest, samt fritagelse for pligtarbejde. Hanne, have 41, har regnet ud at med honorar, diæter og præmiefest beløber det sig til ca ,00 kr. Kate, have 36, kørsel efter statens takst er på 2,13 kr. pr. km. Lotte, have 32, kom med et ændringsforslag: Formand Kasserer Bestyrelsesmedlemmer ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Kim, han vil hellere have 3 x3 timer pligtarbejde, i stedet for 3 timer hver gang der er pligtarbejde.

5 Bente, have 29, betaler bestyrelsen leje til kommune og Søndervang. Kasseren oplyste at bestyrelsen vil betale leje til Kommunen og til Søndervang ved den nye model. Birgit, have 130, at sidde i en bestyrelse er et stort arbejde og forslaget har taget højde for den fremadrettede lejestigning. Ændringsforslaget sat til afstemning. Mange imod. Ændringsforslaget er faldet. Kørselsgodtgørelse på 2,13 kr. sat til afstemning. Imod Mange For 10 Hverken for eller imod 6 Ændringsforslaget er faldet. Bestyrelsens forslag om honorar til bestyrelsen sat til afstemning. For mange Imod 0 Hverken for eller imod 0 Forslaget vedtaget. 5. Budget. Kassereren fremlagde budgettet. Hanne, have 4, synes at ,00 til EDB var mange penge. Jutta understregede, at der ikke kun var tale om computer til kontoret, men også en printer, gebyr til winkas, blækpatroner og hjemmeside i dette beløb. Amy, der er meget administrativt arbejde der skal foregå på kontoret og der er tale om en computer til ca ,00 kr. Per, computeren skal også bruges til det nye nøglesystem. Budgettet blev sat til afstemning. Imod 0 Hverken for eller imod 0 For Alle Budgettet ved vedtaget.

6 7. Valg ifølge vedtægternes 6. a.) Kasserer Jutta Haahr, have 12, - villig til genvalg for 2 år. Der var ikke andre der stillede op. Jutta Haahr, have 12, valgt til kasserer, for 2 år. Derudover blev følgende valgt: b.) Bestyrelsesmedlem Anne Kitte Mortensen, have 94, villig til genvalg for 2 år. Der var ikke andre der stillede op. Anne Kitte Mortensen, have 94, genvalgt for 2 år. c.) Bestyrelsesmedlem Jan Petersen, have 151, ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen anbefalede Peter, have 100. Der var ikke andre der stillede op. Peter, have 100, blev valgt for 2 år, til bestyrelsen. Sidste år blev Per Hester, have 51, valgt for 1 år, men skulle have været valgt for 2 år Per genopstiller for 1 år. Per blev genvalgt for 1 år. d.) Joa Søegreen, have 101, villig til genvalg som 2. suppleant til bestyrelsen for 2 år. Joa Søegreen, have 101, blev genvalgt for 2. år e.) Revisor Lotte Larsen, have 32, villig til genvalg for 2. år Lotte Larsen, have 32, genvalgt for 2 år. f.) Revisor suppleant Charlotte Knoblauch, have 111, villig til genvalg for 1 år. Bente Evensen, have 29, ønskede at opstille. Skriftlig afstemning. Charlotte Knoblauch, have Bente Evensen, have Blanke 8 Ugyldige 2 Der blev afgivet 126 stemmer. Charlotte Knoblauch, have 11, blev genvalgt for 1 år.

7 g.) Vurderingsudvalg. Bestyrelsen anbefalede Gunnar Larsen, have 72, (El-installatør), Kasper Dam, have 12, (byggesagkyndig), Ronny Vergo, have 59, (autoriseret VVS installatør), Kim Koblauch, have 111, (El-installatør) Thomas Sund, have 132, (Tømmer) Amy Lauridsen, have 150, (Administrativt). Vurderingsudvalget blev valgt. Lone, have 7, købte huset for ,00 kr. men huset var fyldt med skimmelsvamp. Kan man få ændret regler, således at det kan opdages inden salg. Amy, huset har en lovlig tank, som er vurderet til ,00 kr. så huset har ca. kostet ,00 kr., og man køber huset som beset. Der kan være skjulte fejl som ikke kan ses. Thomas, have 7, det var ikke en have, men en jungle de købte, og gulvbrædderne var rådne. Ønsker vurderingsudvalget gør det bedre næste gang. 8. Eventuelt. Lone, have 7, Kan man ændre vurderingsreglerne således at der kan åbnes op for at se efter skjulte fejl. Kim, man må ikke lave destruktive indgreb, hvem skal så betale for udbedringen. Nils Tornbo - reglerne er nedfældet og godkendt på kongressen. Bente, have 29, når man køber som beset, kan man så anke. Amy, oplyste at man kan anke indenfor 14 dage, så sender kredsen et vurderingsudvalg ud, hvis vurdering så er gældende.. Lone. Have 7, har et brev fra kommunen, hvor de har tilladelse til en terrasse til skel 30 cm fra terræn. Er det ikke Københavns kommune, der er den øverste instans og hvem kan ændre reglerne? Nils Tornbo, kommunen er ikke meget for at give dispensation. Kim, oplyste at det er tilladt at lave en terrasse til skel uden brystværn, hvis det er i et ikke brandbart materiale. Alt byggeri skal gå gennem bestyrelsen til kolonihaveforbundet. Bent, have 131, sidste år blev der købt en hjertestarter, hvor er den? Søren, have 110, viste hjertestarten, som midlertidig ligger i foreningshuset, da den ikke kan tåle frost. Billardklubben har lige købt et nyt batteri til den til ca ,00 kr. Der bliver lavet et skab, under overdækningen på huset, til hjertestarteren. Kim takkede alle dem der hjælper med frivilligt arbejde, udover pligtarbejdet, rundt om i foreningen. Bente, have 29, vær venlig at samle jeres hunde og katte ekskrementer op. Amy oplyste at renovationsselskabet har klaget over at et sted på D-gangen mellem festplads og Kongelundsvej, er der en haveejer som har tømt indholdet af sit toilet i skraldespanden. Dette MÅ ikke ske mere. Herefter blev der trukket lod, mellem de fremmødte haver, om den vin og gaver haveforeningen fik til jubilæet.

8 Der er bestilt nye Wiskytønder til pladsen, i stedet for de gamle der er gået i stykker, for nogle af de midler vi modtog ved receptionen. 10. Afslutning. Formanden takkede for god ro og orden. Takkede Jan for det år som han havde været i bestyrelsen. Også tak til dirigenten for at fører os fint gennem generalforsamlingen. Formand Sekretær Dirigent Amy Lauridsen Anne Kitte Mortensen Nils Tornbo

9 Bilag 1. Beretning ved Søndervangs generalforsamling den En ny sæson er startet i Søndervang, en sæson jeg håber, vil blive til glæde for os alle med masser af aktiviteter i haverne samt i foreningen. Sidste lørdag den 20. april kunne Søndervang fejre 70 års fødselsdag. Dette blev som bekendt markeret ved en reception her i foreningshuset samt et middagsarrangement på dagen. To dejlige arrangementer med mange mennesker og rigtig god stemning. Ved receptionen fik vi en del gaver fra flere samarbejdspartnere. Fra Kolonihaveforbundet fik vi en check på kr. og fra Kreds 1 fik vi en check på 700,00 kr. Fra de omkringliggende haveforeninger fik vi gavekort og kontanter på i alt kr. Foreningen blev også betænkt med 3 vingaver samt nogle fuglefodringspladser samt frø til samme. En stor flot buket blomster fik vi også fra Kongelundens Slamsugerfirma. Jeg kan nævne, at vi har bestilt nye blomstertønder til festpladsen for nogle af pengene, idet vi mener, det kan være et fint minde fra vores fødselsdag. Vingaverne og fuglefodringspladsen vil i dag blive udloddet blandt de fremmødte her på generalforsamlingen. Dette klarer vi under eventuelt. En stor tak til alle jer, der har deltaget i festlighederne, det har været nogle gode oplevelser i varmt og godt selskab. Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt en række bestyrelsesmøder samt forskellige udvalgsmøder. Der har været flere møder i Kongelundshaverne med vores gode og værdifulde netværk samtidig med, at der også har været møder i kreds og forbund, alt sammen i forbindelse med haveforeningens virke. I perioden siden sidste generalforsamling har der været 10 overdragelser af haver: De 9 haver er solgt til ventelisten, og 1 have er solgt til søn. Der er udsendt opkrævning til gentegning til den eksisterende venteliste, og jeg kan oplyse, at der fortsat kommer indbetalinger ind. Vi ender nok på ca. 60. På byttelisten står 7 medlemmer. Ventelisten er fortsat lukket, men vi overvejer at åbne for indtegning til næste forår. Der er kommet nye vurderingsregler gældende fra 1. januar 2013, hvilket bl.a. indebærer, at der fremadrettet er loft for, hvad bad og toilet kan vurderes til, nemlig kr ,00. Køkken kan fremover max vurderes til kr ,00.

10 Forbrugerprisindeks for 2013 er 125,8. Ved salg skal huse og tanke lovliggøres, hvilket er indført i den nye lejekontrakt med Københavns Kommune. Der bliver krævet tinglysningsattest i forbindelse med salg, således at vi sikrer os, hvis der skulle være optaget lån i huset. Jeg skal nævne, at eventuel dispensation fra byggereglerne kun kan gives af Københavns Kommune. Dog skal ansøgningen fortsat afleveres til bestyrelsen, som så afleverer til Kreds 1, der videresender ansøgningen til kommunen til udtalelse. Søndervangs vurderingsudvalg har i sidste måned deltaget i Kolonihaveforbundets vurderingskursus, således at man er rustet til de nye udfordringer, der er i forbindelse med de nye vurderingsregler. Søndervangs billard- og kegleklub udfører et stort arbejde for foreningen. Der foregår mange sociale aktiviteter herfra, hvor det blandt andet kan nævnes, at der sommeren over kan købes grillmad på festpladsen om søndagen. Der er også mulighed for keglespil og billard i foreningshuset. I forbindelse med disse arrangementer kommer der er del penge ind. Disse midler bruges blandt andet til at vedligeholde vores foreningshus samt andre gode ting på festpladsen, således at denne fremstår pæn og funktionel samt er et fint mødested for foreningens medlemmer. Bestyrelsen har et fint samarbejde med klubberne omkring praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med driften af foreningshuset. Der afholdes 2 til 3 møder i løbet af havesæsonen, hvor samarbejdet drøftes, hvilket er meget positivt. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige klubberne tak for det store arbejde og de mange timer, der bruges i forbindelse med aktiviteter i og omkring foreningshuset. Sidste sæson har igen været præget af rigtig mange, gode og forskellige arrangementer, hvor mange medlemmer har valgt at deltage. Jeg mener, det er vigtigt med forskellige tilbud og arrangementer, således at der til stadighed er mulighed for at styrke det sociale samvær i Søndervang. Sommerens loppemarked er en dag, hvor vi får besøg af mange mennesker, som kommer for at se, om der er mulighed for et godt køb. Sæsonens høstfest er også en god oplevelse, hvor mange familier vælger at deltage. I løbet af sommeren har der også været flere tilbud fra Børneklubben med blandt andet skattejagt, film i foreningshuset samt store badedag. I forbindelse med de nævnte arrangementer, vil jeg nævne det store arbejde, som en masse medlemmer udøver. En stor tak til alle jer, der medvirker. I efteråret afholdt Kolonihaveforbundet Kongres, hvor jeg deltog. En spændende weekend, hvor mange forslag blev drøftet, vedtaget eller forkastet samtidig med, at kolonihavebevægelsens fremtid blev justeret. Som nævnt på sidste generalforsamling havde jeg et forslag med fra Søndervang, om at der gives mulighed for at overdrage vore lejemål til medlemmernes livsarvinger inden, der er tale om dødsfald. Forslaget blev enstemmigt vedtaget og er nu gældende. Forbundsformand Preben Jacobsen blev genvalgt for den kommende 3 års periode. I efteråret afholdt Kolonihaveforbundet, Kreds 1, den sædvanlige præmiefest for de haveejere, der var udtaget til præmie af havekonsulenten. Udtaget til præmier var Lillian Wulff, have 88 med 33 point, Amy og Knud Lauridsen, have 150 med 33 point samt Heidi Nielsen, have 135 med 31 point. Uden for præmierækken blev følgende haver udtaget: Winnie Norbrink, have 11 med 30 point, Ruth og Gunnar Larsen, have 72 med 30 point, Jannie og Jan Petersen, have 151 med 30 point samt Birgit Pedersen, have 130 med 29 point. Vi ønsker alle tillykke.

11 Søndervang har mange pæne og velplejede haver. Vi skal nødvendigvis ikke alle have præmiehaver, men vi skal alle passe vore haver og holde dem og vejstykket fri for ukrudt. Jeg vil opfordre til, at alle husker, at man også har ansvar for at udbedre huller i vejen ud for egen have. Det er altid en god ide, at gennemrive vejstykket en gang om ugen, hvilket også er med til at vedligeholde vejen. Vi har ikke rigtigt haft indbrud i vinterperioden, hvilket er dejligt. Dog skal nævnes, at der i starten af april måned har der været indbrud på kontoret, hvor det er gået ud over vores nøgleskab samt kartotekskab. Begge dele er ødelagt og gennemrodet. Jeg ved ikke, hvad man har ledt efter, der er jo ingen penge på kontoret, og kartotekskabet er fyldt op med hængemapper en for hver have. Flere andre haveforeninger på Amager har til gengæld været ramt af indbrud. Derfor vil jeg fortsat opfordre de haver, som ligger op til Mejlgården, og som ikke har fået hegn opsat her, til at få en aftale med sin bagbo, om at etablere et fælles hegn. Det handler jo hele tiden om, at gøre det så besværligt for indbrudstyvene som muligt at finde flugtveje. I onsdags deltog Anne og jeg i Kreds 1s repræsentantskabsmøde. I formandens beretning blev det nævnt, at Københavns Kommune har bedt om aktindsigt i samtlige haveforeningers byggesager med henblik på lovliggørelse af byggeri og overholdelse af skelregler m.m. Kommunen mener, at de med den nye lejekontrakt i hånden har pligt til at håndhæve disse regler. Jeg spurgte ind til, om det kun var byggesager efter 1992, hvilket ikke var tilfældet, det var samtlige byggesager. Dette vil fremadrettet være noget bestyrelse og vurderingsudvalg skal arbejde videre med, men alt peger mod, at det hedder lovliggørelse af alt byggeri i forbindelse med overdragelse af haver. Det betyder også, at der er fokus på alt byggeri, og at der kun må bygges det, der er givet tilladelse til. Skelregler på 2,5 m skal til enhver tid overholdes og gælder også for træterrasser og faskiner til regnvand. Lidt om fremtiden og visioner. Søndervang Nyt udarbejdes fortsat 3 gange om året og lægges derefter på foreningens hjemmeside. Forårsnummeret udsendes sammen med pligtarbejdssedler sidst i februar / først i marts. Sommer og efterårs nummeret trykkes i et mindre oplag, idet vi opfordrer til, at man selv henter disse oplysninger via foreningens hjemmeside. På hjemmesiden vil man også kunne finde liste med, hvornår ens have har pligtarbejde. De, der ikke har mulighed for at hente brevene på hjemmesiden, vil kunne hente et eksemplar på kontoret, eller i foreningshuset. Kloakering er et emne, som interesserer mange og som bestyrelsen får en del spørgsmål til. Det er fortsat svært at sige, hvornår kloakering vil blive iværksat. Jeg kan oplyse, at Kolonihaveforbundet arbejder på, at få Københavns Kommune til at sætte dette i gang før vores lejekontrakt skal genforhandles med udgangen af I så fald bliver det så kommunen der, står for at administrere økonomien. Markedsleje er også et spørgsmål der betyder meget for os alle. I forbindelse med markedsleje kan jeg oplyse, at miljøminister Ida Auken netop har udsendt et lovudkast i høring om afskaffelse af kravet om markedsleje for kolonihaver.

12 Kolonihaveforbundet arbejder derfor fortsat ihærdigt med at påvirke politikerne til at sætte lejen ned, og forsøger at udnytte, at der i november er kommunevalg. Her til sidst vil jeg benytte lejligheden til at sige bestyrelsen tak for mange gode arbejdstimer og fine drøftelser. Jeg mener, at vi i fællesskab har fået meget fra hånden og medvirket til, at Søndervang fungerer godt såvel administrativt som praktisk, ja en god haveforening at være medlem af. Tak for gode, hyggelige og sjove timer, som vi har haft i forbindelse med foreningsarbejdet. En ny sæson er i gang, og vi kan glæde os over de herlige måneder, der venter os i vore haver efter en meget lang og kold vinter. Jeg håber, at vi også fremover kan løse de mange arbejdsopgaver i fællesskab på en god og saglig måde. Vi har en god og velfungerende haveforening, jeg håber og forventer, at I alle vil være med til at tage ansvar og deltage aktivt i forbindelse med de beslutninger, der tages. Lad vore forskelligheder være vores styrke! Amy Lauridsen Formand

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr. 136. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen

RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr. 136. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen RØN-BLADET 35. årgang maj 2010 Nr. 136 Formanden bød velkommen til generalforsamlingen Leder En ny sæson er begyndt, men desværre ikke med det dejlige vejr vi havde i starten af sidste sæson. Men måske

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren 2015. H/F Søndervang. 2770 Kastrup. HF Søndervang. 2770 Kastrup. sondervang@sondervang.info www.sondervang.

Søndervang nyt. Sommeren 2015. H/F Søndervang. 2770 Kastrup. HF Søndervang. 2770 Kastrup. sondervang@sondervang.info www.sondervang. Søndervang nyt Sommeren 2015 H/F Søndervang Kære medlemmer Nu må det da snart blive sommer. Efter en kold, blæsende og regnfuld maj måned, hvor varmeapparatet har kørt hver dag, så tyder det i skrivende

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

KondiBanko fejrer 25 års jubilæum

KondiBanko fejrer 25 års jubilæum 33. årgang September 2008 Nr. 131 Foto: Allan Lund KondiBanko fejrer 25 års jubilæum På billedet ser I ophavskvinderne til KondiBanko: Gertrud Backhausen og Sonja Lindgren Leder Så går sæsonen på hæld

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere