Denne dom er ændret ved Vestre Landsrets dom den 14. august 2008 i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne dom er ændret ved Vestre Landsrets dom den 14. august 2008 i"

Transkript

1 RETTEN I ESBJERG Udskrift af dombogen Denne dom er ændret ved Vestre Landsrets dom den 14. august 2008 i sag. V.L. B DOM Afsagt den 6. december 2007 i sag nr. BS 5-541/2007: Dansk Svej se Teknik A/S Helgolandsgade Esbjerg (advokat Rasmus Gørup Christiansen, Åbyhøj) mod Promecon as Sahara Esbjerg (advokat Mads Bjerregaard, Århus) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag drejer sig om, hvorvidt en aftale mellem parterne om, at Promecon as var uberettiget til at tage kontakt med eller samhandle med en virksomhed i Norge, er bindende og i givet fald om betaling af bod. Danske Svej se Teknik A/S har påstået Promecon as dømt til at betale kr. med procesrente fra sagens anlæg den 20. april Promecon as har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Sagsfremstilling Parterne indgik den 17. oktober 2007 følgende aftale: "Kundeklausul vedr. fremstilling af stålkonstruktioner og spools Der er dd indgået aftale om følgende kundeklausul imellem Dansk Svejse Teknik A/S CVR-nr (efterfølgende kaldet DST) og Promecon (CVR.nr ) med koncernforbundne selskaber (efterfølgende under ét kaldet Promecon): Promecon accepterer i forhold til DST at være uberettiget til - direkte eller indirekte - at tage kontakt til eller under nogen form at samhandle med Kan- STD06 l446-sol-st01 -K194-T3-L01-M00-\D 16

2 r Side 2/9 fa A/S, Solbråveien 45, 1383 Asker, Norge med koncernforbundne selskaber (herefter kaldet Kanfa). Forpligtelsen er gældende i 4 år fra nærværende kundeklausuls underskrift men dog minimum i 2 år fra Promecons seneste leverance til DST vedrørende Kanfa-arbej der, dog undtaget hvis DST trækker sig fra markedet eller Kanfa "black-lister" DST. I tilfælde af overtrædelse af forpligtelsen skal Promecon betale en bod på Kr ; (skriver kroner en million) til DST for hver gang overtrædelse måtte finde sted. Betaling af boden medfører ikke, at overtrædelsen gøres acceptabel, ligesom DST er berettiget til at kræve erstatning hos Promecon, hvis større tab i anledning af overtrædelsen kan dokumenteres. Baggrunden for kundeklausulen er, at DST er ved at underskrive en større kontrakt med Kanfa om udførelse af diverse rørarbej de mv. og at DST i den forbindelse tilbyder Promecon at indgå som samarbejds-partner/underleverandør vedrørende udførelsen af en del af disse arbejder i henhold til særskilt aftale. DST anser Kanfa som en særdeles attraktiv kunde og har arbejdet målrettet for at erhverve selskabet som kunde, hvorfor DST naturligvis ikke ønsker, at et evt. samarbejde med Promecon om udførelsen af en del af arbejdsopgaverne til Kanfa skal kunne ende i, at Promecon erhverver Kanfa som kunde 'til skade. Skulle Kanfa således rette henvendelse til Promecon, er Promecon forpligtet til at henvise til DST. fsigneret] Max Storgaard (med tegningsret) For DST med koncern- forbundne selskaber" [signeret] Esben Marcussen (med tegningsret) For Promecon med koncernforbundne selskaber Den 23. juli 2006 fremsendte Promecon as et forslag til samarbejdsaftale med til Kanfa A/S. I forslaget hedder det blandt andet: "Contract Lay-out Proposal Scope of Work Contractor (Promecon, Saharavej 4, 6700 Esbjerg, Denmark) undertakes to fabricate pipework to Company (Kanfa, Nye Vaksåsvei 80, Hvalstad, Norway) as an all inclusive supply comprising: Partners.... All partners are Esbjerg based With branches in other parts of Denmark (except DST) STD SOl-ST01-K194vT3 L01-M00-\D16

3 Side 3/9 Welding: DST (www.dst-as.com)" Den 22. februar 2007 skrev Dansk Svej se Teknik A/S således til Promecon as: "Vedr.: Kundeklausul vedrørende fremstilling af stålkonstruktioner og spools: Med henvisning til kundeklausul af den 17. oktober 2005 mellem Promecon A/S og Dansk Svejse Teknik A/S har vi til vores store overraskelse konstateret, at Promecon A/S har overtrådt kundeklausulen. Følgelig er Promecon A/S forpligtet til at betale en bod på kr. 1 million. Promecon A/ S' overtrædelse består nærmere i, at Promecon A/ S har afgivet tilbud overfor Kanfa A/S, Norge, hvilket vi har dokumentation for. H 0 I et brev af 13. marts 2007 til advokat Flemming Voldby, der repræsenterede Dansk Svejse Teknik A/S, afviste advokat Mads Bjerregaard på vegne Promecon as kravet med følgende begrundelse: H Deres klient anfører.... at min klient har overtrådt den mellem parterne den 20. oktober 2005 indgåede konkurrenceklausul ved overfor Kanfa A/S, Norge, at have afgivet er tilbud. Min klient havde inden afgivelsen af tilbuddet drøftet dette med Deres klients daværende direktør Max Storgaard, der var fuldt ud indforstået med, at min klient afgav tilbud overfor Kanfa A/S og ikke betragtede tilbuddet som en overtrædelse af parternes konkurrenceklausul. Dette vil kunne bekræftes af Max Storgaard. Det fremgår også af det af min klient fremsendte tilbud - som jeg går ud fra, at De er i besiddelse af - at Deres klient har været fuldt ud bekendt med og indforstået med, at min klient afgav tilbud overfor Kanfa A/S. I tilbuddet er Deres klient nævnt som min klients leverandør a "welding". Der er endvidere henvist til Deres klients hjernrneside (www.dst-as.com). Min klient vil selvsagt kun kunne udpege Deres klient som navngiven leverandør, såfremt der forinden er indgået aftale med Deres klient om levering af de pågældende ydelser, der er indeholdt i min klients tilbud overfor Kanfa A/S. STD061446vSOI-STOl 'K194-T3-L01-M00-\D16

4 Side 4/9 På baggrund af ovenstående afvises det af Dem og Deres klient rejste krav." Af en årsrapport fra 2006 for MT Høj gaard koncernen fremgår, at Promecon as er et 100% ejet datterselskab af MT Høj gaard A/S. Koncernen havde i 2005 en omsætning på 8,4 milliarder kr. Af Danske Svej se Teknik A/S' årsrapport for 2005/2006 fremgår, at selskabet er et datterselskab af Welcon A/ S, og at omsætningen i regnskabsåret 2005/2006 var 67 millioner kr. Forklaringer Jens Vejvad har forklaret, at han er administrerende direktør i Dansk Svej se Teknik A/S. I 2005 var han teknisk direktør og Max Storgaard var administrerende direktør. Max Storgaard fratrådte i første halvår 2006, hvor Vidnet blev udnævnt til direktør. Dansk Svej se Teknik A/S beskæftiger sig med offshore-konstruktioner og har omkring 60 medarbejdere, heraf 13 personer i hovedkontoret i Esbjerg. Deres markedsandel i Norge er ubetydelige og formentlig under 1% af markedet. De sælger for millioner kr. om året til Kanfa A/S. Det var oprindeligt Max Storgaard, der havde kontakten til Kanfa A/S og skaffede dem som kunde. Dette samarbejde blev startet op i Han har selv tidligere arbejdet hos Promecon as og kendte selskabet som en troværdig og kvalitetsbevidst samarbejdspartner. Dansk Svej se Tek- nik A/S havde ikke selv tilstrækkelig kapacitet til den store ordre fra Kanfa A/S. De ønskede ikke at forære kunden Væk til en konkurrent, men havde brug for en underleverandør. Derfor blev kundeklausulen indgået. Kundek- lausulen var en betingelse, de stillede for at indgå en underleverandøraftale med med Promecon as. Han fik kendskab til Promecon as' krænkelse af kundeklausulen i begyndelse af februar 2006, idet de i forbindelse med et senere projekt modtog en byderliste fra Kanfa A/S, hvorpå Promecon as ñgurerede på lige fod med andre bydere. Max Storgaard var på dette tidspunkt fratrådt hos Dansk Svejse Teknik A/S. Straks efter at have drøftet problemstillingen med sin bestyrelse, rejste han kravet over for Promecon as i brevet af 22. februar Han kontaktede ikke Max Storgaard om kravet, men har senere spurgt Max Storgaard direkte, om denne havde givet Promecon as lov til at bryde kundeklausulen, hvilket Max Storgaard har afvist. Det Ville også være uforståeligt, hvis Max Storgaard på den måde forærede et forretningsområde væk. Kanfa A/S var af meget stor betydning som kunde for Dansk Svejse Teknik A/S, som i en periode op til 2005 havde haft dårlig økonomi. Da de startede samarbejdet med Promecon as op, vidste de ikke, hvor store ordrer, der ville blive tale om, men i 2005 var ordren på over 40 millioner kr. Søren Evald Korsgaard Kristensen har forklaret, at han er administrerende direktør for Promecon as. Selskabet har omkring 500 ansatte og omsætter for omkring en halv milliard kroner om året, heraf millioner kr. i offshore-afdelingen. Han skønner, at deres markedsandel på det forretningsomstd soivsto] -K l94-t3-l01-m00-\d16

5 Side 5/9 råde er på 15 %. I 2007 omsætter de for omkring 20 millioner i Norge, men i 2005 var det noget mindre. Selskabet har 3 afdelinger; en entrepriseafdeling, en industriserviceafdeling og offshore-afdelingen i Esbjerg. Esben Markussen var i 2005 leder af afdelingen i Esbjerg. Det er ikke sædvanligt at indgå kundeklausuler som i dette tilfælde i branchen, men det var en forudsætning for, at de kunne indgå underleverandøraftalen med Dansk Svej se Teknik A/ S. Han blev orienteret om kundeklausulen, men så ikke dokumentet. Han ved ikke, om den blev forelagt for deres advokat. Størrelsen af boden på 1 millioner kr. var ikke påfaldende i forhold' til andre kontrakter, der indgås i koncernen. Først i forbindelse med, at retssagen startede op, blev de opmærksomme på, at der kunne være et konkurrenceretligt problem i relation til kundeklausulen. Kanfa A/S kom flere gange på besigtigelse hos Promecon as, mens arbejdet blev udført. Han blev på et tidspunkt af Esben Markussen orienteret om, at denne havde drøftet med Kanfa A/S, at Promecon as skulle være hovedaftalepart og Dansk Svejse Teknik A/S skulle være underleverandør. Årsagen var, at Promecon as var større og havde bedre værkstedsfaciliteter. Han fik indtryk af, at Esben Markussen og Max Storgaard havde indgået aftale om denne ændring. Lone McGovem fratrådte hos Promecon as i oktober 2006 og blev ansat hos Dansk Svej se Teknik A/S. Hun havde været knyttet til tilbud- og projektafdelingen.. Max Storgaard har forklaret, at han har været administrerende direktør i Dansk Svejse Teknik A/S fra januar Han fratrådte den 17. august Hans fratræden havde ikke noget med denne sag at gøre. Han kom i 2005 i kontakt med Kanfa A/S igennem andre kontakter i branchen. Han blev inviteret til Norge for at præsentere firmaet. Dansk Svejse Teknik A/S blev godkendt hos Kanfa A/S som leverandør og fik lov at afgive et tilbud, som senere blev til en ordre. I begyndelsen af forløbet estimerede Kanfa A/S omsætningen på ordren til 10 millioner kr. Ordren var så stor, at Dansk Svejse Teknik A/S ikke kunne løfte den alene, og de rettede derfor henvendelse til potentielle underleverandører, herunder Promecon as. De indhentede en pris fra Promecon as for at kunne beregne et tilbud. Det er lidt atypisk at bruge underleverandører, idet offshore-virksomhederne i Esbjerg traditionelt har haft svært ved at samarbejde. Selvom Dansk Svej se Teknik A/S var nødt til at afgive noget af arbejdet til en konkurrent, var det en god opgave for dem. Hans indtryk var, at Promecon as ikke havde så meget at lave på det tidspunkt, idet de havde ledig kapacitet. Kundeklausulen skulle sikre Dansk Svej se Teknik A/S bedst muligt mod, at deres underleverandør rettede henvendelse til kunden. Han formulerede selv aftalen og fremsendte den til Esben Markussen til godkendelse. Samarbejdet med Promecon as om ordren forløb godt. Esben Markussen orienterede ham på et tidspunkt om, at han på en messe i Norge havde truffet Kanfa A/Ss ansatte, som havde opfordret Promecon as til at give tilbud på Kanfa A/Ss næste projekt. Han fandt ikke anledning til at erindre Esben Markussen om STD06 I STOl -K 1 94-T3-LD 1 -M00-\D 1 6

6 Side 6/9 kundeklausulen. Han Ville ikke have protesteret, hvis Esben Markussen havde sagt, at han ville sende et tilbud til Kanfa A/ S. Det er ikke hans ansvar, hvordan Esben Markussen driver sin forretning. Det vil dog være i strid med kundeklausulen og koste Promecon as 1 million kr. i bod. Han har ikke drøftet kundeklausulen med Esben Markussen på et seriøst plan. Han har ikke overfor Esben Markussen givet udtryk for, at Dansk Svejse Teknik A/S frafaldt kundeklausulen og ville aldrig træffe en så vigtig beslutning alene. Jens Pedersen har forklaret, at han er medejer af Welcon A/S, som ej er Dansk Svej se Teknik A/S, og han er med i bestyrelsen. Han har ikke været involveret i kontakten med Kanfa A/S, men blev orienteret om, at de skulle i gang med et projekt for Kanfa A/S. De var nødt til at have en underleverandør, og da Kanfa A/S var en ny og vigtig kunde, ville de sikre sig, at underleverandøren ikke bagefter tog kontakt direkte til kunden. Han var med til et møde hos advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius i Esbjerg, hvor formulering af kundeklausulen blev drøftet. Senere hørte de på rygtebasis om, at Promecon as skulle have afgivet tilbud på Kanfa A/Ss nye projekt. Han havde svært ved at tro på det, idet samarbejdet med Promecon havde forløbet godt, men efterfølgende fik de bevis for, at det var rigtigt. Da de havde fået bevis for Promecon as' brud på kundeklausulen, blev kravet rejst straks efter, at de havde drøftet situationen med en advokat. Det har ikke tidligere været drøftet, at aftalen kunne være konkurrenceretligt ugyldig. Kundeklausulen medfører ikke konkurrencemæssige begrænsninger for Promecon as ud over, at de ikke må kontakte Kanfa A/S. Esben Markussen har forklaret, at han var leder af Promecon as' offshore- afdeling i Esbjerg. Han havde flere gange drøftet mulighederne for at etablere et samarbejde med Max Storgaard. Kundedelingsaftalen var en betingelse for at indlede samarbejdet om ordren til Kanfa A/S. Repræsentanter fra Kanfa A/S var jævnligt på besøg hos både Dansk Svej se Teknik A/S og Promecon as for at kontrollere arbejdet. Kanfa A/S var godt tilfredse med samarbejdet. Kanfa A/85 projektleder, Dag Thorvaldsson, gav udtryk for, at Kanfa A/S gerne så, at rollerne blev byttet om, så Promecon as stod for kontrakten og brugte Dansk Svej se Teknik A/S som underleverandør. Han forklarede, at det på grund af kundeklausulen ikke kunne lade sig gøre, men han blev bedt om at få løst dette problem. Han fik en advokat til at se på kundeklausulen. Advokaten sagde, at det konkurrenceretlige skulle undersøges nærme- re, men umiddelbart mente han, at aftalen var ugyldig. Det blev ikke undersøgt nærmere. Han drøftede det med Max Storgaard. Max Storgaard gav udtryk for, at det lød rigtigt, at der var problemer i forhold til konkurrencelovgivningen. At kundeklausulen kunne være konkurrenceretligt ugyldig var ik- ke blevet drøftet i forbindelse med aftalens indgåelse, og han var ikke dengang opmærksom på problemstillingen. Uanset om aftalen var juridisk bindende, opfattede han den som moralsk forpligtende, og ville derfor gerne fortsat samarbejde med Dansk Svej se Teknik A/S og bruge dem som underleverandør, hvis Promecon as fik ordren til Kanfa A/S. STD STOl-K194-T3-LD1vM00-\D16

7 Side 7/9 Han blev inviteret til Norge for at præsentere Promecon as for Kanfa A/S. Kanfa A/S opfordrede Promecon as til at komme med et oplaeg til en samarbejdsaftale. Han drøftede det med Max Storgaard, som var nølende, men kunne se de forretningsmæssige perspektiver i samarbejdet. Max Storgaard accepterede, at Promecon as rettede henvendelse til Kanfa A/S. Promecon as afgav et bud over for Kanfa A/S, men fik omkring en måned senere oplyst, at de ikke havde fået ordren, som var gået til Dansk Svej se Teknik A/S. Han drøftede tilbudet med Lone McGovern, og som havde kendskab til samarbejdet med Kanfa A/S fra det første projekt, hvor Promecon as var underleverandør. Lone McGovern blev fra oktober 2006 ansat hos Dansk Svej se Teknik A/S. Parternes synspunkter: Dansk Svejse Teknik A/S har til støtte for påstanden gjort gældende, at kundeklausulen er overtrådt. Promecon as har ikke løftet sin bevisbyrde for, at Dansk Svej se Teknik A/S har frafaldet kundeklausulen. Efter Max Storgaards forklaring kan det ikke lægges til grund, at han har indgået nogen aftale med Promecon as om, at de måtte rette henvendelse til Kanfa A/S. Det har formodning imod sig, at han skulle have frafaldet kundeklausulen, da han eller Dansk Svej se Teknik A/S ikke havde interesse heri. Aftalen er ikke konkurrenceretligt ugyldig. Den type aftaler anvendes i stor stil i erhvervslivet. Aftalen falder uden for den danske konkurrencelovs territoriale anvendelsesområde og falder uden for EU-retten, da den alene vedrører det norske marked. De deltagende parter er Promecon as og Dansk Svejse Teknik A/S, og disse to selskabers omsætning er under 1 milliarder, og deres markedsdele antagelig under 10%. MT Høj gaard-koncernens hovedaktiviteter vedrører ikke offshore-branchen og er uden betydning i forhold til konkurrenceloven. Selv hvis aftalen anses for omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, er aftalen ikke konkurrencebegrænsende. Dette illustreres af, at Promecon as på trods af kundeklausulen har haft stigende omsætning i Norge. I betragtning af aftalens ringe markedsmæssige betydning er det sandsynligt, at den er lovlig efter reglerne i konkurrencelovens 8 og 9. Dette kunne have været afklaret ved anmeldelse, men da anmeldelse ikke er foretaget, må det anses for tvivlsomt, om aftalen er ugyldig, hvorfor retten må lægge til grund, at den er gyldig. Dansk Svejse Teknik A/S har ikke udvist retsfortabende passivitet, idet der er reklameret hurtigt efter, at man fik bevis for aftalebruddet. Der er ikke grundlag for at nedsætte boden efter aftalelovens 36, idet 1 millioner kr. ikke er et stort beløb i forhold til omsætningen med Kanfa A/S. Subsidiært gøres det gældende, at Promecon as har pådraget sig erstatningsansvar overfor Dansk Svejseteknik A/S ved at indgå en aftale på trods af, at man vidste, at den ville være ugyldig. Promecon as har til støtte for påstanden gjort gældende, at Kanfa A/S ønskede Promecon som aftalepart og Dansk Svej se Teknik A/S som underleverandør. At Max Storgaard, der var direktør i Dansk Svej se Teknik AJS, har accepteret, at Promecon as kunne rette henvendelse til Kanfa A/S, støttes af, STDOáhMG-SO]-STOl-Kl94-T3-L01 -M00-\D 16

8 Side 8/9 at Dansk Svej se Teknik A/S er nævnt i tilbudet som underleverandør. Da kundedelingsaftalen dermed er frafaldet af Dansk Svej se Teknik A/S, skal der ikke betales bod. Aftalen er utvivlsomt konkurrencebegrænsende og dermed i strid med såvel den danske konkurrencelovs 6, stk. 1, som den norske konkurrencelovs 10, stk. 1. Efter sin ordlyd omfatter kundedelingsaftalen hele MT Høj gaard-koncernen, der i 2005 omsatte for 8,4 milliarder, og aftalen er derfor ikke lovlig efter bagatelgrænsen i konkurrencelovens 7, stk. 1, nr. 1. Det er ikke dokumenteret, at man kunne opnå en individuel fritagelse efter 8. Retten må derfor lægge til grund, at aftalen er ugyldig, og der skal derfor ikke betales bod. Dansk Svej se Teknik A/S har fortabt sit krav ved passivitet. Det må lægges til grund, at Dansk Svej se Teknik A/S blev bekendt med krænkelsen i oktober 2006, hvor de ansatte Lone McGovern, som havde kendskab til Promecon as' tilbud til Kanfa A/S. Bodens størrelse er urimelig for Dansk Svej se Teknik A/S har ikke lidt et tab. Boden skal derfor nedsættes i medfør af aftalelovens 36. Promecon as har ikke handlet erstatningspådragende ved at indgå aftalen. Rettens bemærkninger: I den mellem parterne den 17. oktober 2005 indgåede kundeklausul forpligter Pomecon as sig til ikke at kontakte eller samhandle med det norske sel- skab Kanfa A/S. Kundeklausulen er indgået mellem to danske Virksomheder og vedrører disses indbyrdes konkurrence på markedet for "stålkonstruktioner og spools" og er derfor omfattet af den danske konkurrencelov. Klausulen er efter sit formål i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 3. Aftalen omfatter efter sin ordlyd "Promecon med koncernforbundne selskaber", og da Promecon as indgår i MT Høj gaard koncernen, der i 2005 omsatte for 8,4 milliarder kroner, er aftalen ikke undtaget efter konkurrencelovens 7, stk. 1. Det er ikke godtgjort, at kundeklausulen er lovlig i henhold til konkurrencelovens 8, stk. 1, og der er ikke foretaget anmeldelse af til konkurrencerådet efter 8, stk. 2. Det følger derfor af konkurrencelovens 6, stk. 5, at kundeklausulen er ugyldig. Der er ikke grundlag for at fastslå, at Promecon as har pådraget sig erstatningsansvar overfor Dansk Svej se Teknik A/S. Retten friñnder derfor Promecon as. Sagens omkostninger er fastsat med udgangspunkt i sagsgenstandens størrelse, sagens karakter og sagens udfald til kr. til dækning af advokatbi- stand. Thi kendes for ret: Promecon as frifindes. Inden 14 dage skal Dansk Svej se Teknik A/S til Promecon as betale STD STOl-K194-T3_L01-M00-\D16

9 Side 9/9 kr. i sagsomkostninger. Beløbet forrentes efter rentelovens 821. Jan Strange tij Udskriftens rigti hed bekræftes. e "går/m; Laursen, kontorfuldmægtig STD SOI*ST01-K194-T3-L01-M00-\D16

10 Eversheds Advokataktieselskab østergade København K. AHJ KQâiYUAS Mango! Andaman UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET Grundufs). : [#1 lilliüitünüüiê? 7üüüü-üi?98f200? iü.ü9.iüüs Rå 1?5yün K

11 kw) afsagt den 14. august 2068 af Vestre Landsrets 2. afdeling (rinmmnrnn F'vn Qtnai, Tda annvig ng Tøm: Aagaard (kei- 'i ankesag V.L. B* Dansk Svejse Teknik A/S (advokat Morten Breum-Leer ved advokat Rasmus Gørup Christiansen, Åbyhøj) mod Promecon as (advokat Torben Brøgger ved advokat Mads Bjerregaard, Århus). Retten i Esbjerg har den 6. december 2007 afsagt dom i 1. instans (BS 5«541/2007). For landsretten har appellanten, Dansk Svejse Teknik A/S (herefter DST), gentaget sin påstand for byretten om betaling af 1 mio. kr. med procesrente fra den 20. april tævnteympromeeenwasymharwpåstået demmen-stadfæstetyesab-eww sidiært stadfæstelse mod betaling af et mindre beløb. Endvidere har Promecon as til selvstændig dom nedlagt påstand om, at DST skal anerkende, at den af parterne indgåede kundeklausul af 17. oktober 2005 er bortfaldet..jens Vejvad har supplerende forklaret, at han i 2005 var teke nisk direktør hos DST. Han havde inden da arbejdet hos Promen con og foreslog derfor, at Promecon skulle hjælpe som under«

12 leverandør på leverancen til Kanfa. Han var klar over, at Promecon havde afdelinger andre steder, bl.a. i Fredericia, og han ønskede derfor, at kundeklausulen også omfattede disse afdelinger. Det var ikke tanken, at klausulen skulle omfatte andre dele af koncernen. MT Højgaard koncernen var således r' I I.eKs. I ikke som følge af 0 L.C kundekiausulen dfbkdret fra at upuo* re et nyt hovedsæde for Kanfa. Kanfa var en stor kunde for DST, men var ikke en stor spiller på markedet. DST's andel af markedet i Norge er nok ca. 1 promille. Offshore markedet i Norge er enormt stort. Max Storgaard havde kæmpet hårdt for kontrakten med Kanfa, der var afgørende for DST'S overlevelse, og det er helt utænkeligt, at han ville have givet afkald på kundeklausulen. I forbindelse med et bud på en opgave Kanfa, fik han en mail med en liste 0Ver andre, der også havde givet bud. Promecon stod på listen. Promecon arbejdede på det tidspunkt stadig for DST. Han skrev derefter brevet af 22. februar Brevet blev sendt ca. 1 uge efter, at han blev opmærksom på for" holdet. DST arbejder i dag kun ganske lidt for Kanfa. Det skyldes bl.a., at Promecon har talt meget dårligt om DST Over for Kanfa. Omsætningen med Kanfa var tidligere ca. 40 mio. kr. årligt, men er 1 dag kun ca. 10 mio. kr. arligt. DST IlK den ordre, som førte til, at han fik byderlisten vedrørende det tilbud, som Promecon havde afgivet. Han ved, at Promecon har rettet andre henvendelser til Kanfa siden, men han ved ikke, om Promecon har budt på andre opgaver. Han er ikke aktionær i nc'd'i nu). 0 Lone McGovern blev ansat hos DST i slutningen af 2006 eller i begyndelsen af Hun var indtil da ansat hos Promecon.

13 Lone McGovern har fortalt ham, at hun havde hørt Esben Markussen sige, at kundeklausulen var ugyldig, og at den derfor ikke skulle afholde nogen fra at lave aftaler med Kanfa. Søren Evald Korsgaard Kristensen har supplerende forklaret, at han tiltrådte som direktør for Promecon as i januar ZUOZ. Den afdeling, der ligger i Fredericia, er en del af Promecon, der består af i alt 3 afdelinger. Promecon havde ikke dengang noget datterselskab. Der kom ikke noget ud af det tilbud, der blev givet til Kanfa, og Promecon har under hensyn til denne sag ikke senere givet tilbud til Kanfa. Han kan ikke fore* stille sig, at nogen hos Promecon skulle have talt dårligt om DST. Esben Markussen, der var afdelingsleder, refererede til ham. Han husker ikke at have fået kundeklausulen forelagt, men så den først, da problemet opstod. Der var ikke tidligere indgået tilsvarende aftaler i virksomheden. Det er fyringsgrund, hvis man indgår en konkurrenceforvridende aftale. Afdelingse ledere kan indgå meget store kontrakter. Esben Markussen kan ikke tegne andre selskaber i koncernen, men en aftale kan godt involvere andre dele af koncernen. Markedet for rørspools mv. er i Danmark omkring 100 mio. kr. Det norske marked for rør er måske på omkring 5 mia. kr. Promecons omsætning med svejse og rørarbejde til offshoreindustrien var i 2005 nok på ca. 84 mio. Omsætningen i Norge var i 2005 nok på mio. kr. Omsætningen på det norske marked forventes i 2008 at blive ca. 100 mio. Ingen del af omsætningen vedrører Kanfa eller dennes moderselskab, Seven hl 91: ' Han var ikke med til at lave tilbuddet til Kanfa, men det er hans klare fornemmelse, at tilbuddet blev afgivet efter drøf-

14 a.: 1; " telse med BST. Det vil være det normale på forhånd at tale om priser mv. Der vil desuden normalt blive sendt en kopi af tilbuddet til underleverandøren. Max Storgaard har supplerende forklaret, at kundeklausulen 1... P m 1 i at tage en kunde, som DS skaffet. Klausulen vedrørte kun Promecons offshore-afdeling, der havde specialviden på området. Når han skrev koncernforbundne selskaber i kundeklausulen, var det, fordi han ikke kendte koncernforholdene og ville sikre sig mod huller. Klausulen skulle ikke omfatte de opgaver, som MT Højgaardkoncernen i øvrigt udførte, idet der ikke var tale om konkurrerende virksomhed. Det var absolut heller ikke Esben Markussens opfattelse, at klausulen begrænsede MT Højgaard; og han tvivler på, at Esben Markussen ville have kompetence til at indgå en sådan aftale. Det er vidnets opfattelse, at Esben Markussen talte med sit bagland derom, idet der gik lang tid, inden klausulen kom retur i underskrevet stand. Esben Markussen sagde, at Søren Kristensen skulle godkende aftalen. Da Søren Kristensen ikke var medunderskriver på aftalen, gik vidnet ud fra, at det var udtryk for, at det var en ren ekspeditionssag. Esben Markussen havde ikke bemærkninger til bodens størrelse. DST havde kun Danmark som sit område på daværende tidspunkt. Med aftalen fik man åbnet op for Norge. DST havde en betydelig rolle på det danske marked, mehmhavde nok kun halv sa stor en omsætning som Promecon. Han ved ikke, hvordan Promecons markedsandel var i Norge. Spørgsmålet om aftalens konkurrenceretlige gyldighed blev først nævnt i slutningen af prnjpkrpfq løbetid - vie+qny i foråret. Esben Markussen fortalte, at han havde undersøgt klausulen nærmere, at den var ugyldig, og at de nok begge to havde gjort noget ulovligt. Vidnet hørte ikke nærmere dertil.

15 Jens Pedersen har supplerende forklaret, at han i dag er bestyrelsesformand i DST. DST laver rør til offshoreindustrien. DST har i dag kun en meget begrænset omsætning i Norge, herunder hos Kanfa. DST har aktiviteter i Danmark, Norge og Holland, men Danmark er langt det mest betydelige marked. Tabet ved at have mistet Kanfa er vanskeligt at gøre op, men igen ivår er virksomhedens resultat negativt. Han blev først bekendt med mulige konkurrenceretlige problemer i forbindelse med kundeklausulen, da retssagen startede. Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten. Indstævnte har til støtte for sin selvstændige påstand gjort gældende, at appellanten skal anerkende, at kundeklausulen er bortfaldet, fordi aftalen er ugyldig. Landsrettens begrundelse og resultat:.sagen vedrører en tvist mellem to selskaber, der begge er hjemmehørende i Danmark, om betaling af en bod i henhold til en aftale, der er indgået i Danmark. Det tiltrædes derfor, at dansk ret finder anvendelse ved sagens afgørelse. Efter konkurrencelovens 6, stk. 1, er det forbudt for virksomheder mv. at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. Efter det oplyste lægges det til grund, at klausulen, der var gældende i 4 år, var en del af en samarbejdsaftale mellem Dansk svejse Teknik og Promecon om en tælles løsning af en opgave for Kanfa, der var kunde hos Dansk Svejse Teknik, og at formålet med klausulen var at forhindre Promecon i på illoyal Vis at misbruge sin viden om Dansk Svejse Tekniks kun-

16 xl.«- -6-,. j derelationer ved at erhverve Kanfa som kunde i til dette samarbejde. tilknytning Der er ikke fremkommet oplysninger om, at klausulen har haft betydning for Kanfa, herunder for valg af leverandør eller for prisfdbtbættelben. Det bemærkes herved, at det efter og lysningerne om størrelsen af markedet og Promecons andel deri, må antages, at Promecon har spillet en mindre rolle på dette marked, og at Kanfa, uanset at Promecon v i strid med kundeklausulen - afgav tilbud på en opgave for Kanfa, valgte *MJ' en anden leverandør. På den baggrund finder landsretten, at kundeklausulen alene har haft betydning for forholdet mellem Dansk Svejse Teknik og Promecon, og at aftalen ikke har haft en konkurrencebegrænsende betydning for andre parter på markedet. Herefter kan aftalen ikke anses for omfattet af konkurrencelovens 6, og der er dermed ikke grundlag for at tilsidesætte aftalen som ugyldig. Efter bevisførelsen har Promecon ikke godtgjort, at klausulen efterfølgende er bortfaldet som følge af parternes aftale. Det bemærkes herved, at Max Storgaard ikke har bekræftet ES* ben Markussens forklaring herom. Landsretten finder endvidere ikke grundlag for helt eller delvist at tilsidesætte kundeklausulens bestemmelse om bodsbetaling efter aftalelovens 36. Landsretten har herved lagt vægt på, at aftalen er indgået mellem erhvervsdrivende, at en bestemmelse om bodsbetaling for illoyal adfærd må anses for en naturlig del af parternes samarbejdsaftale, og at det ifølge"forklaringenwframsørenmevald_korsgaard_kristensenuikkeemwmeme var usædvanligt med bestemmelser om store bodsbetalinger i kontrakter, som selskabet indgik. de

17 Da det er ubestridt, at Promecon har afgivet et tilbud til Kanfa inden for kundeklausulens løbetid, og da klausulen dermed efter sin ordlyd er overtrådt, tages Dansk Svejse Teknik A/S' påstand om betaling af 1 mio. kr. til følge, idet der ikke er fremkommet oplysninger, der giver grundlag for at anse kravet for bortfaldet ved passivitet. Som følge af, at landsretten ikke har tilsidesat kundeklausu" len som ugyldig, frifindes Dansk Svejse Teknik A/S for Promecons påstand til selvstændig dom. Promecon as skal betale sagsomkostninger for begge retter til '\.,,., Dansk Svejse Teknik A/S med i alt kr. Beløbet omfat_ ter kr. til retsafgift, kr. til udgifter til.advokatbistand og kr. til ekstrakt og materialesamling. Landsretten har lagt Vægt på sagens omfang og resultat. T h i k e n d e s f o r r e t: Indstævnte, Promecon as, skal betale 1 mio. kr. til appellanw ten, Dansk Svejse Teknik A/S, med procesrente fra den 20. april Dansk Svejse Teknik A/S frifindes for Promecon as' påstand om at anerkende, at kundeklausulen af 17. oktober 2005 er bortfaldet. Promecon as skal betale sagens omkostninger for begge retter til Dansk Svejse Teknik A/S med kr. Det idømte skal betales inden 14 dage. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a. Eva Staal Ida Skouvig Lene Aagaard

18 . 4 Gebyr for udskriften kr. Er kroner ethundredesyvtifem.,udskriftenshrigtighedwbekræfteq Vestre Landsret, Viborg den iq/q«05 WWF

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst. D O M afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.)) i ankesag V.L. B 1149 12 Haderslev Kommune (advokat Erik Gram, Haderslev)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 8210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 22. maj 2014

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. marts 2012 Sag 304/2009 (1. afdeling) Danske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Micha A/S (advokat Kjeld Skov) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere