Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune"

Transkript

1 Væsentlige begivenheder i årets løb Budgettet for blev lagt med udgangspunkt i de 3 gamle kommuners oprindelige ter for 2006 tillagt skønnede udgifter for de opgaver, som kommunen overtog fra amtet. Da regnskaberne for 2006 forelå for de 3 gamle kommuner, fremgik det klart, at grundlaget med de oprindelige ter ikke var holdbart. Ved opfølgningen pr. 31. august blev der givet en tillægsbevilling til driften på 38,3 mio. kr., hvoraf 11,7 mio. kr. svarede til de 3 gamle kommuners overskridelse af de oprindelige ter. Harmonisering af resursetildelinger indenfor daginstitutionsområdet, skolerne, skolefritidsordninger, klubber samt ældreområdet har været et væsentligt element i forhold til lønterne og hvor mange resurser der i var til rådighed på de respektive områder. Samtidig er der udarbejdet ensartede økonomiske rammer for alle decentrale institutioner. Kommunesammenlægningen har taget meget tid i kommuner og regionerne og det har givet sig udslag i, at der i første halvdel af året ikke blev fremsendt mellemkommunale regninger. Derfor har det været svært at få et overblik over om der var beregnet rigtigt i forhold til betalinger for botilbud, betaling for hjemmehjælp, betaling for ophold på plejehjem mm. Samtidig med kommunesammenlægningen blev der indført et nyt økonomisystem. Systemet havde nogle børnesygdomme i starten men ellers har det været en stor udfordring for alle brugere at skulle vænne sig til en ny kontoplan og nye måder at gøre tingene på. Samtidig med at al undervisning skete ved brug af interne resurser. Først ved årets slutning var der rimelig styr på rapporter samt alle bevillingerne. sresultatet - regnskabsopgørelsen s regnskab udviser et samlet underskud på kr. 7,0 mio. kr. Der var i det oprindelige forudsat et overskud på kr. 4,7 mio. kr. I det korrigerede var underskuddet forventet til 60,5 mio. kr. incl. overførsler fra 2006 til. Der er store afvigelser mellem regnskab og korrigeret : resultat af skattefinansieret drift er 28,2 mio. kr. bedre end tet de skattefinansierede anlægsudgifter er 22,4 mio. kr. mindre end tet resultat af jordforsyning er 15,8 mio. kr. dårligere end teret resultat af forsyningsområdet er 18,7 mio. kr. bedre end tet På de efterfølgende sider er nærmere redegjort for de største afvigelser. Derudover henvises til noterne. Indtægter Indtægterne fra skatter og generelle tilskud blev i ca. 1,2 mio. kr. højere end teret, da kommunen har modtaget mere i særlige tilskud end forventet.

2 Driftsudgifter Driftsudgifterne fordelt på fagudvalg ser således ud: Udvalg (mio. kr.) Oprind. Korr. Arbejdsmarkedsudvalget -86,2-91,8-92,6 Erhvervs- og fritidsudvalget -28,2-30,7-29,3 Familieudvalget -460,3-483,9-473,9 Social- og sundhedsudvalget -425,8-444,2-426,1 Teknik- og miljøudvalget -54,8-57,0-51,6 Økonomiudvalget -136,4-133,6-138,7 I alt , , ,2 Nyt økonomisystem, nye resursetildelinger, nye opgaver fra det nedlagte Fyns Amt, manglende mellemkommunale regninger, betaling for borgernes sundhedsydelser har gjort til et år, hvor det har været vanskeligt at styre økonomien. Disse mange udfordringer har resulteret i fejltering og fejlregistreringer i, men for god ordens skyld gøres opmærksom på, at de fleste fejl er rettet i De efterfølgende afsnit indeholder udvalgsopdelte redegørelser for væsentlige afvigelser mellem korrigeret og regnskab. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets samlede økonomi for ser således ud (i kr.): Oprindeligt Jobcenter -26,2-26,5-25,3 Ydelseskontor -42,4-50,3-53,8 Aktivering -17,6-14,9-13,5 1,4 I alt -86,2-91,8-92,6 1,4 udviser et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret. Der er overført 1,4 mio. kr. i mindreforbrug til Budgetoverførslen er på aktiveringscentret og Otterupgården, som begge har haft et mindreforbrug. Der er ikke overførsel på jobcenter og ydelseskontor, da udgifterne her primært er sociale overførselsudgifter. Jobcenter Et mindreforbrug til beskæftigelsesrådet på 0,5 mio. kr., da rådets udgifter har været mindre end det modtagne statstilskud Et merforbrug til beskæftigelsesordninger på 1,7 mio. kr. Der er bl.a. merudgifter til elever på produktionsskoler, danskundervisning og arbejdsskadeforsikring til personer i aktivering og jobtræning Et mindreforbrug til aktivering af kontanthjælpsmodtagere på 1,9 mio. kr., som modsvares af merforbrug under ydelseskontoret

3 Ydelseskontor Et merforbrug til sygedagpenge på 1,0 mio. kr. som følge af en stor stigning i udgiften til dagpenge efter 52 uger, hvor staten ikke yder refusion af kommunens udgifter Et merforbrug til aktivering af kontanthjælpsmodtagere på 1,8 mio. kr., der modsvares af mindreforbrug under jobcentret Aktivering Et mindreforbrug på aktiveringscentret på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at hele aktiveringsområdet er ændret i løbet af og at der har været en del usikkerhed med hensyn til økonomien på området. Dette har resulteret i en forsigtig og tilbageholdende adfærd i relation til økonomiske dispositioner. Erhvervs- og fritidsudvalget Erhvervs- og fritidsudvalgets samlede økonomi for ser således ud (i kr.): Oprindeligt Fritid -11,6-13,1-13,4 Bibliotek -12,0-12,6-11,8 0,8 Kulturelle -1,3-1,7-1,5 opgaver Erhverv -2,3-2,4-2,5 Havn og marina 0,8 1,0 1,1 0,1 Markedsføring -1,8-1,8-1,2 og info. I alt -28,2-30,7-29,3 0,9 udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret, heraf er 0,9 mio. kr. overført til Til sammenligning var overførsel fra 2006 til på 0,7 mio. kr. På Biblioteksområdet har der været væsentlige afvigelser mellem regnskab og korrigeret. Afvigelsen kan henføres til en forsigtig og tilbageholdende adfærd i relation til økonomiske dispositioner, hvilket har medført en øget overførsel i forhold til tidligere år. Familieudvalget Familieudvalgets samlede økonomi for ser således ud (i kr.): Oprindeligt Sundhed -15,1-14,4-14,7-0,2 Dagtilbud -92,1-94,8-94,8 2,5 Undervisning -247,4-262,4-250,3 4,6 Børn og unge -61,7-61,1-61,5 0,6 PPR -44,0-51,2-52,5 0,5 I alt -460,3-483,9-473,9 8,1

4 udviser et mindreforbrug på 10 mio. kr. i forhold til korrigeret, heraf er 8,1 mio. kr. overført til Til sammenligning var overførsel fra 2006 til på 5,3 mio. kr. På området for dagtilbud har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret været: Dagplejen udviser et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket skyldes øget anvendelse af gæstedagplejere som følge af mere sygdom end forventet. På Undervisningsområdet har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret været: Fællesudgifter Skoler udviser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med merforbruget på 2,3 mio. kr. til specialundervisning, idet der har været forskellig registreringspraksis. Befordring af elever udviser et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket kan henføres til ændring i takstberegningen af specialundervisning ( 20, stk. 2), hvor taksten tidligere omfattede både undervisning og kørsel. Taksterne er nu opdelt i undervisning og kørsel. Derudover skyldes merforbruget også, at flere børn skoleplaceres uden for egne skoledistrikter i eksempelvis specialklasser og læseklasser. Heldagsskolen udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket kan henføres til tidspunktet for åbningen af Heldagsskolen. Forældrebetaling SFO og klubber udviser en merindtægt på 3,2 mio. kr., hvilket skyldes fejlregistrering mellem daginstitutionssystem og økonomisystem. På Børn og ungeområdet har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret været: Udgifter til plejefamilier udviser et merforbrug på 5,3 mio. kr. mens udgifter til døgninstitutioner udviser et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Disse afvigelser kan i overvejende grad henføres til fejlregistreringer. Forebyggende foranstaltninger udviser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket kan henføres til processen med harmonisering af serviceniveauet. Sikrede døgninstitutioner udviser et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket skyldes én anbringelse, der ikke var teret. Kontante ydelser udviser et merforbrug på 2,8 mio. kr., hvilket kan henføres til manglende statsrefusion på 2,5 mio. kr., som fejlagtig er registreret under Myndighedsafdelingen.

5 Social- og sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets samlede økonomi for ser således ud (i kr.): Oprindeligt Handicapområdet -89,6-92,3-83,9 Myndighedsområdet -116,0-119,9-120,8 0,5 Sundhedsområdet -74,4-72,4-66,9 1,4 Ældreområdet -145,6-159,5-154,4 0,4 I alt -425,7-444,2-426,0 2,3 udviser et mindreforbrug på 18,2 mio. kr. i forhold til korrigeret, heraf er 2,3 mio. kr. overført til Til sammenligning var overførsel fra 2006 til 1,2 mio. kr. Handicapområdet Et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. vedr. længerevarende botilbud til handicappede og sindslidende, hvilket begrundes i et fejlskøn af udgiftsniveauet til de opgaver, kommunen har overtaget fra amtet. Et merforbrug på 3,3 mio. kr. vedr. midlertidige botilbud til handicappede og sindslidende, hvilket skyldes et større behov for denne boform frem for et længerevarende døgntilbud. Et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. vedr. handicapbiler, hvilket skyldes færre bevillinger end forventet. I forventede man bevilling af lån og tilskud i 42 bilsager. Der blev fra handicapafdelingens side kun bevilliget lån og tilskud i 18 sager. Årsagen hertil er primært længere sagsbehandlingstid end forventet (bl.a. lange leveringsfrister fra autoforhandlerne & ventetider på vejledende køreprøver) samt flere afslag/ankesager og fraflytninger under sagsbehandlingen end forudset. Myndighedsområdet Et merforbrug på 5,5 mio. kr. vedr. hjælpemidler dækker over forskellige forhold. Tidligere ejede kommunen ca. halvdelen af genbrugshjælpemidler og den anden halvdel var leaset, hvilket blev ændret fra 1. juni, således at kommunen fremover ejer 100 %. Denne ændring i ejerforholdet har resulteret i øget indkøb af genbrugshjælpemidler. Desuden har der været en mærkbar stigning i udgifterne til arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler i både private hjem samt Solgården og SØBO. Endelig har antallet af ansøgninger og bevillinger af høreapparater været højere end forventet. Et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. førtidspensioner dækker over en række udsving. Mindreforbrug på varmetillæg og reduktion af medicinbevillinger, samt merindtægter vedr. tilflyttede førtidspensionister, idet andre kommuner betaler de første 6 år efter tilkendelsen. Endelig er der også et merforbrug på nye førtidspensionister tilkendt efter 1. januar 2003, idet antallet af sager er højere end forventet. Et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedr. pleje og omsorg af ældre, hvilket er sammensat af lønudgifter vedr. daghjem og træningscenter, som fejlagtig er

6 registreret her, samt at betaling fra andre kommuner er væsentligt højere end forventet. Et merforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. rådgivning og rådgivningsinstitutioner, hvilket kan henføres til højere udgifter til Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) end forventet. Et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedr. sociale formål, hvilket primært kan henføres til statsrefusion på 2,5 mio. kr., som fejlagtig er indtægtsført under sociale formål. (tilhører Børn og Ungeområdet) Sundhedsområdet Merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt sundhedsvæsen, som hovedsageligt kan henføres til højere udgifter vedr. genoptræning under indlæggelse end forventet. Mindreforbrug på 3,7 mio. kr. vedr. træningscenter, hvilket skyldes at lønudgifterne på området fejlagtig er registreret under pleje og omsorg af ældre. Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. sundhedsfremme og forebyggelse, som kan henføres til færre tiltag på området end forventet. Ældreområdet Ældreområdet udviser et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til korrigeret, hvilket hovedsagligt skyldes fejltering på vikarområdet, idet der er kompenseret for længerevarende sygdom via fælles pulje, samt fejltering af udgifterne til elever. Forholdene er rettet i Teknik- og miljøudvalget Teknik og Miljøudvalgets samlede økonomi for ser således ud (i kr.), opdelt i skattefinansieret og brugerfinansieret område: Oprindeligt Driftsafdeling -36,0-39,0-35,3 3,3 Kollektiv Trafik -4,8-5,3-4,9 Bygning, plan og -7,5-6,1-5,4 miljø Redningsberedskab -6,4-6,4-6,5 Grundvandsgebyr 0 0 0,7 Skattefinansieret område i alt -54,8-57,0-51,5 3,3 Driftsresultat spildevand Driftsresultat renovation Brugerfinansieret område i alt Oprindeligt 12,9 12,7 13,6-0,1 3,6 12,9 12,6 17,2 0

7 På det skattefinansierede område udviser regnskab et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til korrigeret, heraf er 3,3 mio. kr. overført til Til sammenligning var overførsel fra 2006 til på 2,2 mio. kr. På Driftsafdelingens område udviser regnskabet et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret. Afvigelsen kan henføres til en forsigtig og tilbageholdende adfærd i relation til økonomiske dispositioner, hvilket har medført en øget overførsel i forhold til tidligere år. På området Bygning, plan og miljø udviser regnskabet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret, hvilket hovedsageligt kan henføres til udvendig vedligeholdelse, hvor der ligeledes har været en tilbageholdende adfærd i forhold til igangsætning af vedligeholdelsesarbejder. På det brugerfinansierede område udviser regnskab et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., hvilket i overvejende grad kan henføres til Genbrugspladserne, hvor der har været en tilbageholdende og forsigtig adfærd med hensyn til økonomiske dispositioner, samtidig med at ikke har været tilstrækkelig præcist. Økonomiudvalget Økonomiudvalgets samlede økonomi for ser således ud (i kr.): Oprindeligt Politisk admin. -6,7-6,9-6,9 Valg 0-0,2-0,4 Administration -115,1-125,4-126,2-1,9 Tjen.mandspens. -2,9-2,9-5,3 Lønpuljer -11,6 1,9 0 I alt -136,4-133,6-138,7-1,9 udviser et merforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til korrigeret, heraf er -1,9 mio. kr. overført til På området Administration udviser regnskabet et merforbrug på 0,8 mio. kr., og på dette område er -1,9 mio. kr. overført til Den negative overførsel på -1,9 kan henføres til øgede udgifter til feriepenge pga. ekstraordinære mange fratrædelser i, samt at udgifter til IT og telefoni ikke er udkonteret til decentrale enheder. På området Tjenestemandspensioner udviser regnskabet et merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret, hvilket skyldes, at udgifterne til tjenestemandspensioner er registreret ét sted, men at tet ikke har været samlet.

8 På området Lønpuljer udviser det korrigerede en indtægt på 1,9 mio. kr. hvilket illustrerer et højere niveau af længerevarende sygdom end forventet. Decentrale enheder bliver kompenseret for sygdom i mere end 14 dage. Renter Der har i været renteudgifter på netto 4,3 mio. kr. Det korrigerede udviste 2,1 mio. kr. Forskellen på 2,2 mio. kr. skyldes dels øgede renteudgifter af mellemværende vedrørende forsyningsområdet, dels ændret fordeling mellem renter og afdrag af nye ældreboliglån. Anlægsudgifter På det skattefinansierede område har der været afholdt nettoudgifter for 24,7 mio. kr. Det korrigerede udgjorde 47,1 mio. kr. Det oprindelige udgjorde 26,1 mio. kr. I er der givet tillægsbevillinger på ca. 21 mio. kr., primært til overførsler fra Den største anlægspost er til IT i forbindelse med sammenlægningen. Hertil er der afholdt ca. 10 mio. kr. i. I note 9 er der et sammendrag af anlægsudgifterne. Oversigter over anlægsprojekterne findes i bilaget til årsregnskabet. Jordforsyning Kommunen har i afholdt byggemodningsudgifter for 24,8 mio. kr. De samlede salgsindtægter udgjorde 19,5 mio. kr. Budgettet omfatter de udgifter og indtægter, der er bevilget i, dvs. de nye udstykninger på Stenløkkevej og i Tromsøparken. Afvigelserne mellem og regnskab skyldes Budgettet indeholder alle salgsindtægter i de nye udstykninger. et indeholder kun de solgte grunde Der er afholdt byggemodningsudgifter på gamle udstykninger, som blev bevilget i De ikke forbrugte rådighedsbeløb vedr. disse udstykninger er ikke blevet overført til. Fra 2008 forventes teringen på jordforsyningen ændret, så den svarer bedre overens med forbruget. Forsyningsvirksomheder De brugerfinansierede forsyningsområder omfatter spildevand og renovation. Der var ifølge det korrigerede forventet et samlet underskud på ca. 9,1 mio. kr. sresultatet viser et overskud på ca. 9,6 mio. kr. Den store afvigelse skyldes dels flere indtægter i form at tilslutningsbidrag fra nye boliger, dels færre anlægsudgifter end forventet. En lang række kloakeringsprojekter er ikke afsluttet i, så midlerne overføres til 2008.

9 Budgetoverførsler Fra overføres der følgende beløb på driften: Beløb i kr. Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs- og fritidsudvalget 864 Familieudvalget Social- og sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget I alt Det er endnu ikke besluttet, hvor store beløb, der overføres på anlægsterne. Kommunen afventer bestemmelserne for regeringens sanktioner ved en eventuel overskridelse af anlægsterne i Serviceudgifter Kommunens serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifter til forsyningsområdet (brugerfinansieret) nettodriftsudgifter til lovpligtige sociale overførsler (kontanthjælp, pensioner, sygedagpenge, boligstøtte mv.) Kommunerne skal som udgangspunkt overholde de terede serviceudgifter, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. s samlede serviceudgifter er i regnskabet for beregnet til 1.019,4 mio. kr. Serviceudgifterne var i det oprindelige opgjort til 1.005,4 mio. kr. Serviceudgifterne er således overskredet med 14 mio. kr. i. Der forventes ingen sanktioner fra regeringens side for de kommuner, der i har overskredet serviceudgifterne, da på mange måder har været et atypisk år. Der forventes sanktioner, hvis kommunerne ikke overholder serviceudgifterne i Låneoptagelse Der var oprindeligt teret med en låneoptagelse på 10 mio. kr. i. I forbindelse med vedtagelsen for 2008 blev det besluttet, at der ikke skulle optages lån i.

10 Hovedtal og nøgletal (mio. kr.) sopgørelsen Resultat af ordinær drift 13,4 Resultat af skattefinansieret område -16,7 Resultat af forsyningsområdet 9,6 Resultatopgørelsen Resultat af ordinær drift -48,8 Resultat af skattefinansieret område -48,8 Resultat af forsyningsområdet 14,0 Balanceposter Anlægsaktiver i alt 1.216,0 Omsætningsaktiver i alt 14,8 Likvide aktiver incl. obligationer 78,0 Mellemværende med forsyningsområdet -24,3 (gæld) Langfristet gæld - heraf vedr. ældreboliger 263,2 132,2 Egenkapital i alt 789,2 Gennemsnitlig likviditet ifølge kassekreditreglen 106,5 Likvide aktiver pr. indb. (i hele kr.) Langfristet gæld pr. indb. (i hele kr.) Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indb. (i hele kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 25,51 Grundskyldspromille 24,18 Antal indbyggere (ult., folkeregister) Negative beløb er underskud

11 Personaleforbrug PERSONALEFORBRUG (fuldtidsstillinger) Arbejdsmarkedsudvalget 47,76 Erhvervs- og fritidsudvalget 29,67 Familieudvalget 995,38 Social- og sundhedsudvalget 650,48 Teknik- og miljøudvalget 88,46 Økonomiudvalget 218,09 I alt 2.029,84 Samlede lønudgifter 688,9 mio. Oversigten viser det faktiske personaleforbrug pr. fagudvalg, omregnet til fuldtidsstillinger. Forbruget er incl. sygdom, barsel mv. De samlede lønudgifter er ligeledes incl. løn udbetalt under ferie, sygdom, barsel mv. Ud af de samlede lønudgifter er der udbetalt ca. 4,9 mio. kr. i honorar, vederlag og efterindtægt til politikere.

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016) Regnskab for perioden 1. januar 2016 30. juni 2016. (Halvårsregnskab 2016) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2016 samt forventet

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1 Serviceudgifter... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Læsevejledning. Årsregnskab 2010

Læsevejledning. Årsregnskab 2010 ÅRSREGNSKAB 2010 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen af regnskabet

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere