Budgetopfølgning 30. september 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 30. september 2008"

Transkript

1 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed, administration Teknik og Miljø, administration Oprindeligt budget 2008 Forbrug Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 109,3 147,2-4,0-0,1 143,1 76,4 Politisk administration 4,3 6,1 0,3-0,4 6,1 70,6 Kommunalbestyrelsen 3,2 4,7-0,1-4,7 68,4 Pension til borgmestre m.v. 0,8 1, ,1 74,6 Kommissioner, råd og nævn 0,2 0, ,2 100,6 Tilskud til politiske partier 0,1 0, ,1 82,8 Administration 56,3 82,9-4,1-1,1 77,7 72,4 Direktion 2,9 5,0-0,5-4,5 63,7 Ledelsessekretariat 1,7 2,6-0,2-0,1 2,4 71,1 Økonomi 11,6 17,7-1,9-0,2 15,7 74,1 Borgerservice 4,8 7,3-0,3-0,1 6,9 70,2 Rådhusservice 4,4 5,3 0,0 0,2 5,5 79,9 Leje- og forpagtningsindtægter mv. -1,0-1, ,3-76,3 IT-afdeling 20,8 27,3-0,5-0,7 26,1 79,4 Fællesudgifter administration 4,3 5,5 0,2-0,3 5,5 78,7 Fællesindtægter, administration -2,2-4, ,2-52,5 Lønpuljer - 11,0-5,7-0,1 5,2 - Tjenestemandspensioner 9,0 6,7 4,7-11,4 78,8 Arbejdsmarked, administration 14,0 15,8 0,2 0,2 16,2 86,6 Erhverv og fritid Administration 2,0 2,9 0,0-2,9 68,1 Familieafdeling, administration 10,2 13,1-0,2 0,3 13,3 76,5 Social og sundhed, administration 9,6 12,0-0,9 0,4 11,5 83,6 Teknik og miljø, administration 12,9 14,3 0,6 0,5 15,4 84,1 %

2 Overblik over budgetændringer Område Beskrivelse mio. kr. Leje- og forpagtning Mindreindtægter 0,200 Fællesindtægter, adm. Merindtægter fra bl.a. Kommune Forsikring -1,775 Fællesudgifter, adm. Organisationsanalyse 0,230 Lønpuljer Merudgift sygdomspulje 1,700 Arbejdsmarked, adm. Merudgifter til lægeerklæringer 0,300 I alt 0,655 Budgetændringer er opgjort med udgangspunkt i at følgende udgifter er udenfor administrationens ramme: politiske beslutninger taget efter budgetvedtagelsen boligudgifter og indtægter som ikke anvendes til rådhuse tjenestemandspensioner lønpuljer politisk administration Merudgifter til lægeerklæringer indgår, idet disse er en følgeudgift af øget antal personer på sygedagpenge under arbejdsmarkedsudvalgets budget. Overblik over budgetændringer indeholdt i decentraliseringsaftalen Område Beskrivelse mio. kr. Borgerservice Mindreudgifter til lønninger -0,200 Fællesudgifter admin. Merudgift til IT-sikkerhedspolitik 0,150 Erhverv og fritid, adm. Mindreudgifter til lønninger -0,200 Social og sundhed, adm. Merudgifter til lønninger 0,700 Teknik og miljø, adm. Merudgifter til miljøportal og IT 0,300 Teknik og miljø, adm. Mindreindtægter fra miljøgebyrer 0,200 Lønpuljer Administrationsområdet andel af lønstigninger -0,800 Økonomi, adm. Mindreudgifter til lønninger -0,150 I alt 0 Indenfor decentraliseringsaftalen er afholdt alle lønudgifter, fællesudgifter og indtægter. Overføres til anlæg Rådhusservice Merudgifter ifm. renovering 0,200

3 Politisk administration Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for 2008, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom beboerklagenævn, huslejenævn osv. Det forventes, at budgettet holder. Administration Mindre afvigelser i forbrugsprocenter skyldes, at visse udgifter er konteret andre steder, end de er budgetlagt eller at forbruget ikke er lige stort hver måned. Der er følgende kommentarer til større afvigelser på området: Direktion Forbrugsprocenten udgør 63,7. Der mangler at blive budgetomplaceret 0,5 mio. kr. til tjenestemandspensioner. Ledelsessekretariat Forbrugsprocenten udgør 71,1. Stillingen som sekretariatschef er først besat pr. 1. august, så forbruget vil blive højere i 2. halvår af Økonomi Forbrugsprocenten udgør 74,1. Den høje forbrugsprocent skyldes, at hele budgetoverførslen fra 2007 til 2008 på det administrative område på i alt -1,9 mio. kr. er trukket fra budgettet under Økonomi. Underskuddet nedbringes ved stillingsledighed og andre besparelser. Det forventes, at det oprindelige budget for Økonomi overholdes. Borgerservice Forbrugsprocenten udgør 70,2. Pga. stillingsledighed forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. på lønninger som skal medfinansiere den negative budgetoverførsel fra 2007 til Rådhusservice Forbrugsprocenten udgør 79,9. Lønbudgettet for rådhusservice forventes at holde. Der er konstateret merudgifter til rengøring og flytning i forbindelse med renovering af rådhusene på 0,2 mio. kr., hvilket overføres til anlæg. Der er desuden afholdt udgifter til rengøringsanalyse for 0,2 mio. kr., hvortil bevilling er givet i Leje- og forpagtningsindtægter Forbrugsprocenten udgør 76,3. Der forventes en mindreindtægt på ca. 0,2 mio. kr., da en del af de bortforpagtede arealer er inddraget til udstykninger samt nogle af udlejningsboligerne står tomme. Der søges om tillægsbevilling for de manglende indtægter.

4 IT-afdeling Forbrugsprocenten udgør 79,4. Budgettet forventes at holde. IT-afdelingen har afholdt udgifter for 0,6 mio. kr. til diverse indkøb, som skal udkonteres til decentrale afdelinger. Fællesudgifter, administration Forbrugsprocenten udgør 78,7. Der er afsat budget til en række fællesudgifter, som dækker hele det administrative område. Til revision er der afsat kr. i budget Forbruget udgjorde i kr. Der er i efteråret 2008 modtaget ekstraregning vedr. revision af 2007-regnskabet for kr. idet der var mange engangsopgaver såsom 4 særskilte regnskaber og en åbningsbalance. Det forventes, at der i 2008 skal anvendes ca kr. til køb af sikkerhedspolitik hos Kommunernes Revision. Til advokat- og konsulentbistand er der afsat kr. i budget Der er p.t. afholdt udgifter for kr. til retssag vedr. specialundervisning, kr. for bistand vedr. retssagen om Sandgraven samt kr. vedrørende en personalesag. Der er modtaget kr. i refusion for sagsomkostninger til ovenstående retssager. Der er indgået aftale om en organisationsanalyse af kommunen til et beløb af 0,23 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling hertil. Fællesindtægter, administration Kommunen har i november modtaget følgende indtægter, som ikke er budgetlagt: Statens andel af jobcentrets administrationsudgifter: 0,347 mio. kr. Søbos andel af udlodning fra Kommune Forsikring: 0,234 mio. kr. Derudover har kommunen fået meddelelse om, at der i december 2008 udloddes yderligere 1,194 mio. kr. fra Kommune Forsikring. Ifølge Kommunernes Landsforening bør udlodningen konteres som driftsindtægt på administrationsområdet. Forventede merindtægter i alt: 1,775 mio. kr. Lønpuljer Puljen til længerevarende sygdom udgør i ,9 mio. kr. I 2007 var forbruget på 7,6 mio. kr. for denne pulje. Forbruget for de første 9 måneder af 2008 udgør 3,4 mio. kr., som er fordelt til de decentrale enheder. Det samlede forbrug i 2008 forventes nu at udgøre 4,6 mio. kr. Forventet merudgift: 1,7 mio. kr. Barselspuljen udgør i ,0 mio. kr. Som følge af nye barselsregler går en andel af lønstigningen hertil. Puljen opskrives med 0,2 mio. kr. I 2007 var forbruget på 3,9 mio. kr. for denne pulje. Budgettet forventes at holde. Ud over disse puljer er der også afsat puljer til bl.a. jubilæer og lokal løndannelse. Disse puljer fordeles til de decentrale enheder, der har disse udgifter. Forbruget på disse puljer forventes at passe til budgettet.

5 Tjenestemandspensioner Budgettet dækker kommunens udgifter til alle pensionerede tjenestemænd. Kommunen er genforsikret for forpligtelsen, men forsikringssummen dækker ikke hele udgiften. Tidligere var udgiften konteret under de respektive fagområder. Derudover er der sket en konteringsændring således, at den månedlige pensionsindbetaling for de ansatte kommunale tjenestemænd ligeledes skal konteres under økonomiudvalgets område. Ved budgetlægningen for 2008 blev konteringsændringen ikke indarbejdet fuldt ud. Økonomi har nu flyttet hovedparten af budgetbeløbene, så de decentrale budgetter er korrekte. Der mangler at blive overført budgetmidler fra direktionen og lønpuljen til dækning af lønstigninger til tjenestemandspensioner. Arbejdsmarked, administration Forbrugsprocenten udgør 86,6. Den høje forbrugsprocent skyldes primært øgede udgifter til lægeerklæringer samt fejlkonteringer, som efterfølgende rettes. Der mangles omplaceret lokal løndannelsesmidler. De øgede udgifter til lægeerklæringer på 0,3 mio. kr. søges dækket via en tillægsbevilling. Erhverv og fritid, administration Forbrugsprocenten udgør 68,1. Der forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i 2008 pga. ledig stilling. Familieafdeling, administration Forbrugsprocenten udgør 76,5. Der er i starten af året afholdt nogle helårsudgifter til bl.a. uddannelse. Social og sundhed, administration Forbrugsprocenten udgør 83,6. I første halvdel af 2008 er der udbetalt fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge til fratrådte medarbejdere. Der er ansat nye medarbejdere til erstatning for de fratrådte. En væsentlig del af merudgifterne til løn skyldes manglende overførsel af lokalløndannelses midler som følge af stigninger i lønningerne til socialrådgivere. Teknik og miljø, administration Forbrugsprocenten udgør 84,1. Lønudgifterne for enkelte medarbejdere i teknik og miljø fordeles ved årets slutning til andre områder, bl.a. forsyningsområdet. Forvaltningen er i gang med at opkræve indtægter for miljøgebyrer. Der forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. Det forventes, at lønbudgettet på området overholdes, men der har været merudgifter til miljøportal og IT for 0,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =

Læs mere

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder

Læs mere

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Politisk Administration

Politisk Administration til 1. behandling Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom beboerklagenævn, huslejenævn osv.

Læs mere

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3 Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat Bemærkninger til regnskab Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Direktion Hovedtabeller

Direktion Hovedtabeller Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Økonomiudvalg Direktion Direktion Hovedtabeller 1 Drift Område/1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Forbrug pr. 31/5-2017 Skøn

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 28. februar 2018 Økonomiudvalg Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 1 Overblik BOP 1 I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korr. Budget 2018 Forv. Regnsk.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiudvalget: Administration

Økonomiudvalget: Administration Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Økonomiudvalget

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 20,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af forskellige

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer. Derud over er der under

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt

Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag

Læs mere

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

politikområde Tværgående Puljer

politikområde Tværgående Puljer Bemærkninger til budget 2019 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 07.04.2008 Budgetoverførsler af driftsmidler fra 2007 til 2008 2007 har været et turbulent år med hensyn til økonomi og økonomiopfølgning. I maj 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget principperne

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Hovedkonto 4 Fælles formål og administration

Hovedkonto 4 Fælles formål og administration Budget- og regnskabssystem for regioner 4.4 side 1 Hovedkonto 4 Fælles formål og administration Denne hovedkonto omfatter omkostninger og indtægter vedrørende regionens politiske virksomhed, den centrale

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget

Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget 1 Overblik I 1.000 kr. (-=indtægt / +=udgift) Regnskab 2018 Opr. Budget 2019 Basisbudget 2020 Budget 2020 Budget overslag

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -652.432-697.462-904.473-820.151 Forskel 252.041 122.689 Overført til kommende budgetår 252.041 122.689 Netto mer-/mindre

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Pr. 31. marts 2019 Budgetopfølgning 2-2019 Økonomiudvalget Pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 1 Overblik BOP 2 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -697.462-698.944-820.151-766.417 Forskel 122.689 67.473 Overført til kommende budgetår 122.689 67.473 Netto mer-/mindre forbrug

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 206 205-007648-8. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes gennemgang af budgetforudsætningerne

Læs mere

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1. Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 3.617.000 kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 kontrol pr. 1. oktober 2. POLITIKERE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab fht korr. budget Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 11.908 13.190 9.591 13.937 747 Udenfor selvforvaltning,

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Økonomiudvalget. I alt

Økonomiudvalget. I alt Økonomiudvalgets område er delt op på 6 bevillingsniveauer. Tabel 1 Budget 2010 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Boligpolitik 1.963 1.963 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.963 1.963 Beredskab 8.763

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

BF Politikomr.-Sted 1

BF Politikomr.-Sted 1 BF 07-10 Politikomr.-Sted 1 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 12 Politisk organisation 16.417.000 13.953.000 13.953.000 13.953.000 06 Fællesudgifter

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Samlet ØKU-overblik 1 Tabel 1:Økonomiudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår' Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Økonomiudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Økonomiudvalget Budget Økonomiudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede. Der er

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 31. maj 2018 Økonomiudvalg Budgetopfølgning 1 pr. 31. maj 2018 1 Overblik BOP 2 I 1.000 kr. Forventet regnskab BOP 1 2018 Korr. Budget 2018 Forv.

Læs mere