Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=..."

Transkript

1 Page 1 of Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni :01 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Vedhæftede filer: PDF Beretningsudkast om private sygehuse, til høring, pdf; PDF Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.pdf; signaturbevis.txt Fra: Sendt: 23. april :09 Til: Kis Thuesen Emne: Kære Kis, Jeg genfremsender filerne, og prøver først med PDF format. Bagefter sender jeg udkastet separat i WORD, hvis I vil skrive i det. Jeg sender også særskilt til departementschefen. Lad os ringe sammen om lidt. Mange hilsner Henrik Lange Fra: Sendt: 22. april :28 Til: Kis Thuesen Cc: Kristian Morville; Lena Küppers Emne: Høring af beretningsudkast om private sygehuse, A3, ( ) Kære Kis, Hermed fremsendes i høring udkast til beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. Da vi har en meget stram tidsplan skal vi bede om jeres eventuelle bemærkninger til beretningsudkastet senest torsdag i næste uge, jf. vedhæftede høringsbrev. Beretningsudkastet og følgeskrivelsen er vedhæftet i WORD og PDF format. Bekræft venligst modtagelsen af denne mail. Vi ser frem til at høre fra jer. Mange hilsner Henrik Lange Denne mail er sendt fra Rigsrevisionen og er signeret. For at kontrollere og validere og signatur læs vejledningen paa

2 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Landgreven 4 Postboks København K Tlf Fax Udkast til beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Rigsrevisionen har udarbejdet vedlagte udkast til beretning til Statsrevisorerne om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. Vi skal bede om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bemærkninger til udkastet. 22. april 2009 Kontor: A3 J.nr.: Udkastet er foreløbigt, og den endelige beretning kan blive ændret som følge af ministeriets høringssvar. Rigsrevisionen deltager gerne i et møde, hvor beretningsudkastet og jeres bemærkninger kan drøftes nærmere, hvis I ønsker det. I kan henvende jer til specialkonsulent Henrik Lange på tlf eller pr. til hvis I ønsker at aftale et møde. I bedes være opmærksomme på, at der først kan gives aktindsigt efter forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen i beretningen, udkast hertil eller uddrag heraf dagen efter, at beretningen er afgivet til Statsrevisorerne, jf. lov om revisionen af statens regnskaber m.m., 18 b, stk. 2. I vil senere modtage besked om, hvornår beretningen afgives til Statsrevisorerne. I bedes oplyse det til os, hvis I bliver bedt om aktindsigt. Vi skal bede om jeres bemærkninger så hurtigt som muligt, dog senest torsdag den 30. april kl. 15. Med venlig hilsen Henrik Lange 1/1

3 Beretning til statsrevisorerne om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 22. april 2009

4

5 1 Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 2 II. Indledning... 6 A. Baggrund... 6 B. Formål... 8 C. Afgrænsning... 8 D. Metode... 8 III. Prisen for private sygehusydelser... 9 IV. Kvaliteten af private sygehusydelser A. Krav til kvaliteten B. Opfølgning på kvaliteten V. Adgang til behandling på private sygehuse Bilag 1. Udvalget om vilkår for den udvidede fritvalgsordning... 28

6 2 I. Introduktion og resultater 1. Denne beretning handler om det offentlige sygehusvæsens køb af private sygehusydelser og om kvaliteten af ydelserne. Endvidere handler beretningen om adgangen til behandling på private sygehuse og klinikker. Rigsrevisionen iværksatte undersøgelsen af egen drift i august I de senere år har en række nye tiltag på sundhedsområdet skabt grobund for en betydelig tilvækst af private sygehuse i det danske sundhedsvæsen. To centrale tiltag er udvidet frit sygehusvalg og skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Formålet med det første tiltag har været at udsætte det offentlige sygehusvæsen for konkurrence, at øge behandlingskapaciteten og at nedbringe ventelisterne til behandling. Det har bevirket, at regionerne placeres i en ny rolle som købere af private sygehusydelser. En rolle, der stiller krav om, at aftalerne med de private sygehuse forvaltes, så regionerne opnår den bedste pris under hensyn til kvalitet. Med det andet tiltag har man ønsket at gøre det mere attraktivt for virksomhederne at tilbyde sine medarbejdere betaling for sundhedsbehandling eller for en sundhedsforsikring. Tiltagene har medført, at grupper i befolkningen har fået hurtigere adgang til behandling på private sygehuse. 3. Regionernes køb af private sygehusydelser sker hovedsageligt, men ikke udelukkende, i henhold til ordningen om det udvidede frie sygehusvalg. Ordningen blev indført i 2002 med det formål at sikre patienter ret til behandling på de private og udenlandske sygehuse, som har indgået aftale med regionerne, når det offentlige sygehusvæsen ikke kan tilbyde behandling inden for en tidsfrist på 2 måneder. Fristen blev i oktober 2007 ændret til 1 måned. Ordningen har fra starten været tilrettelagt, så den kunne skabe det størst mulige udbud af private leverandører og den størst mulige regionale spredning i de tilbud, som borgerne kunne vælge mellem. Over patienter har benyttet sig af det udvidede frie sygehusvalg i perioden Som led i ordningen om det udvidede frie sygehusvalg har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udformet en aftalemodel, der fremgår af Sundhedslovens 87. Modellen er udformet sådan, at prisen for behandling af patienter, der benytter det udvidede frie sygehusvalg, fastlægges gennem årlige forhandlinger mellem regionerne og de private sygehuses brancheforening. Såfremt parterne ikke kan nå til enighed, kan de private sygehuse anmode sundhedsministeren om at fastsætte priserne. I lyset af den øgede anvendelse af private sygehuse har det en væsentlig økonomisk betydning, om regionerne får forhandlet sig frem til en tilstrækkelig god pris under hensyn til kvalitet. 5. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne i tilstrækkelig grad har tilrettelagt købet af private sygehusydelser under hensyn til pris og kvalitet. Formålet er videre at vurdere, om ministeriet har overblik over, i hvilken udstrækning den øgede anvendelse af private sygehuse og klinikker har påvirket befolkningens adgang til sygehusydelser. Undersøgelsens formål er undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

7 3 Har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse løbende vurderet, om modellen for indgåelse af aftaler efter den udvidede fritvalgsordning sikrer, at aftalerne indgås under hensyn til pris? Har regionerne sikret tilstrækkeligt fokus på behandlingskvalitet i aftalerne med private sygehuse? Har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fulgt op på, om udbredelsen af private sundhedsforsikringer har påvirket borgernes lette og lige adgang til sygehusydelser? UNDERSØGELSENS RESULTATER Det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at der ikke i tilstrækkelig grad er taget hensyn til pris og kvalitet i tilrettelæggelsen af det offentlige sygehusvæsens køb af private sygehusydelser. Aftalerne med de private sygehuse, der skal sikre borgernes udvidede frie sygehusvalg, er ikke indgået under hensyn til pris og kvalitet. Sundhedsministeren fastsatte med virkning fra 2006 priserne for private sygehusydelser. Priserne blev fastsat ca. midt imellem paternes seneste forhandlingsudspil svarende til en pris på ca. 95 % af de offentlige DRG-takster. Rigsrevisionen kan konstatere, at priserne var væsentligt højere end de priser, som Amtsrådsforeningen og 100 private sygehuse og klinikker allerede havde indgået aftale om til en pris på ca. 80 % af DRG-taksterne. Priserne var også højere, end de priser, som regionerne opnåede, da de havde mulighed for at udbyde sygehusydelserne i konkurrence efter suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg i november Udbudspriserne lå % lavere end hidtil. Samtidig har regionerne ikke i tilstrækkelig grad fokus på at stille krav til kvalitet i aftalerne efter ordningen om udvidet frit sygehusvalg, hvilket vanskeliggør opfølgningen på behandlingerne på de private sygehuse. Sundhedsministeriet har løbende vurderet aftalemodellen og reviderede den i april Modellen har ikke fokus på at sikre en udvikling mod mere markedsorienterede priser. Modellen giver dog Sundhedsministeren en anden rolle end hidtil, idet der nedsættes et voldgiftsinstitut. Rigsrevisionen finder, at et voldgiftsinstitut er et bedre udgangspunkt for konfliktløsning mellem parterne, end da ministeren skulle fastsætte priserne for afregningen mellem regionerne og de private sygehuse. Rigsrevisionen finder samlet, at aftalemodellen bør indrettes, så den fremmer konkurrencen mellem de private sygehuse på områder, hvor der kan opnås mere markedsorienterede priser. I det omfang der benyttes takster i afregningen med de private sygehuse, bør disse afspejle de private sygehuses omkostninger, og ikke omkostningerne på de offentlige sygehuse, der indeholder udgifter til uddannelse, forskning, akutberedskab mv. Rigsrevisionen finder derfor, at indstillingen fra et tværministerielt udvalg i 2007 om at anvende rammeudbud bør overvejes. Det er videre Rigsrevisionens vurdering, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ikke har overblik over, i hvilken udstrækning den øgede anvendelse af private sygehuse og klinikker har påvirket befolkningens adgang til sygehusydelser. Der er ikke tilstrækkelig viden om konsekvenserne af udbredelsen af sundhedsforsikringer for borgernes lette og lige adgang til sygehusydelser. Den samlede vurdering er baseret på følgende: Regionernes aftaler om levering af sygehusydelser efter udvidet frit sygehusvalg er indgået efter en aftalemodel i sundhedsloven, som har medført højere

8 4 priser end de priser, som regionerne har kunnet opnå via konkurrenceudsættelse. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har flere gange vurderet aftalemodellen, men har ikke vurderet, om modellen sikrer, at aftalerne indgås under hensyn til pris. Ministeriet har dermed ikke udnyttet mulighederne for at justere modellen og opnå mere markedsorienterede priser. Regionerne har efter suspensionen af udvidet frit sygehusvalg opnået betydelige besparelser ved at konkurrenceudsætte ydelserne. Sundhedsloven regulerer, hvordan regionerne i fællesskab indgår aftaler med private sygehuse om køb af sygehusydelser efter ordningen om udvidet frit sygehusvalg. Aftalerne skal give mulighed for at vælge et privat sygehus, hvis det offentlige sygehusvæsen ikke kan tilbyde behandling inden for en bestemt tidsfrist. Modellen indebærer en pligt for regionerne til at indgå aftaler med de private sygehuse og klinikker, der ønsker det. Modellen har ikke fokus på mulighederne for at skabe indbyrdes konkurrence mellem de private sygehuse. Da den udvidede fritvalgsordning blev indført i 2002 var markedet for private sygehusydelser af beskedent omfang. En reel markedsafprøvning af priserne var derfor kun vanskeligt mulig. På få år steg antallet af private sygehuse og klinikker i Danmark mærkbart. I 2006 var Sundhedsministeriet og Konkurrencestyrelsen enige om, at markedet var modent til, at hovedparten af behandlingerne kunne sendes i udbud, hvilket ville skærpe konkurrencen mellem de private sygehuse. Forudsætningerne for at sikre en markedsafprøvning af priserne for en række private sygehusydelser var derfor til stede. Sundhedsministeriet har løbende vurderet aftalemodellen. Ministeriet har ikke haft fokus på at sikre en udvikling mod mere markedsorienterede priser, men på at sikre de private sygehuse en pris, som gjorde det attraktivt at indgå aftale om behandling af udvidede fritvalgspatienter. Derved ønskede ministeriet at opnå det størst mulige udbud af private sygehusydelser. Forhandlinger mellem amterne og en brancheforening for nogle af de private sygehuse (SPPD) brød sammen i januar Sundhedsministeren fastlagde priserne ca. midt imellem paternes seneste forhandlingsudspil svarende til en pris på ca. 95 % af de offentlige DRG-takster. Sideløbende med de forhandlinger, der brød sammen, indgik Amtsrådsforeningen aftaler med ca. 100 private sygehuse og klinikker til væsentligt lavere priser, ca. 80 % af DRG-taksterne. Disse aftaler måtte efterfølgende annulleres og indgås igen med udgangspunkt i de højere takster. Ministeriet nedsatte i 2006 et udvalg, der skulle udarbejde forslag til en ny model for takstforhandling og konfliktløsning. Udvalget vurderede, at en rammeudbudsmodel kunne være gavnlig for konkurrencen på området, og at store dele af markedet for private sygehusydelser kunne konkurrenceudsættes via udbud. Udvalgets indstilling blev imidlertid ikke fulgt. Ministeriets reviderede aftalemodel fra april 2009 afviger samlet set ikke fra den hidtidige model. Den udnytter ikke i tilstrækkelig grad regionernes erfaringer med udbud og understøtter dermed ikke en markedsudsættelse, samt et omkostningsbevidst offentligt køb af private sygehusydelser. Modellen giver dog Sundhedsministeren en anden rolle end hidtil. Fra januar 2010 vil et voldgiftsinstitut, og ikke ministeren, kunne fastsætte priserne, hvis regionerne og de private sygehuse ikke kan nå til enighed. Der er ikke i tilstrækkelig grad fokus på kvalitet i regionernes fællesaftaler med de private sygehuse om behandling af patienter. Regionerne har i højere

9 5 grad stillet kvalitetskrav i de frivillige aftaler, som muliggør opfølgning på kvaliteten af sygehusydelserne. Regionernes fællesaftaler med de private sygehuse indeholder ikke krav til kvaliteten af behandlingerne på de private sygehuse, udover overordnede nationale krav om, at alle sygehuse skal overholde gældende lovgivning og følge reglerne om lægefaglig patientbehandling og sundhedsfaglig virksomhed mv. Fællesaftalerne er generelt kendetegnet ved et fravær af specifikke krav til opfølgning. Fællesaftalerne udgør dermed ikke i dag et godt grundlag for regionernes kvalitetskrav til og opfølgning på behandlingen af patienter på de private sygehuse. Regionerne har dermed ikke sikkerhed for, at behandlingerne på de private sygehuse har den rette kvalitet. Regionernes frivillige aftaler er i højere grad baseret på et grundigt forberedelsesarbejde, hvor regionerne har opstillet kvalitetskrav, der indgår i regionernes vurdering af, hvilke private sygehuse og klinikker der kan komme i betragtning som tilbudsgivere. De frivillige aftaler sikrer dermed i større grad regionerne den kapacitet de har behov for, i den kvalitet, som de efterspørger. Aftalegrundlaget i de frivillige aftaler samlet set er med til at sikre et større fokus på opfølgning, end det er tilfældet i fællesaftalen. Bl.a. har regionerne opstillet krav til opfølgning, der betyder, at de bedre kan vurdere kvaliteten af sygehusydelserne, eksempelvis ved at overvåge fejl og komplikationer og genindlæggelser mv. Flere og mere målrettede krav til opfølgningen på de private sygehuses behandlinger vil give mere sikkerhed for patienterne og sikre, at de offentlige køb af private sygehusydelser også sker under hensyn til kvaliteten. Sundhedsministeriet har ikke fulgt op på, om udbredelsen af private sundhedsforsikringer har påvirket borgernes lette og lige adgang til sygehusydelser. Rigsrevisionen finder, at der er behov for viden om konsekvenserne af ordningerne for borgernes adgang til sygehusvæsenet. Sundhedslovens 2 indeholder et formål om let og lige adgang til sundhedsvæsenet. Formålet med skattefritagelsen af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer er at skabe en arbejdsmarkedseffekt ved at gøre det mere attraktivt for virksomhederne at tilbyde sine medarbejdere betaling for sundhedsbehandling eller for en sundhedsforsikring. Formålet er dermed som udgangspunkt er et andet end sundhedslovens formål om let og lige adgang til sundhedsvæsenet. Rigsrevisionens undersøgelse har dog vist en risiko for, at der opstår ulighed i borgernes adgang til og brug af sundhedsydelser. Sundhedsforsikringerne giver hurtigere adgang til behandling for forsikringstagere. Samtidig er der ikke tilstrækkelig viden til at fastslå, om skattefriheden for sundhedsforsikringerne kommer ikke-forsikrede til gavn ved at skabe kortere ventetider på de offentlige sygehuse. Sundhedsministeriet har ikke i dag tilstrækkelig viden om effekten af udbredelsen af private sundhedsforsikringer til at kunne vurdere, om formålet om let og lige adgang er opfyldt.

10 6 II. Indledning A. Baggrund Frit valg Siden 1993 har der været frit valg mellem alle offentlige sygehuse samt nogle enkelte private specialsygehuse, herunder hospicer og behandlingssteder for gigtsygdomme, sklerose og epilepsi. Udvidet frit valg Siden 1. juli 2002 har patienter kunnet vælge behandling på private sygehuse eller klinikker herhjemme eller i udlandet, hvis det offentlige ikke kan tilbyde behandling inden for 2 måneder, senere 1 måned. Det forudsætter, at der er en aftale med det private sygehus om den pågældende behandling. 6. Udviklingen i styringen af sygehusvæsnet har i de senere år været kendetegnet ved en stigende inddragelse af private leverandører. Dermed har borgerne fået flere valgmuligheder, samtidig med at konkurrencen er øget mellem offentlige og private sygehuse. Der er for så vidt ikke noget nyt i at dele af sygehusområdet konkurrenceudsættes. I den primære sundhedssektor har private udbydere længe udført opgaver under sygesikringen, eksempelvis praktiserende læger, speciallæger og fysioterapeuter. Det nye er imidlertid, at lovgivningen på sygehusområdet har medført en udvidelse af det offentlige sygehusvæsens pligt til at inddrage private sygehuse og klinikker. Dermed går udviklingen i retning af, at det offentlige sygehusvæsen i stigende grad indgår aftaler om at købe private sygehusydelser. Det stiller nye krav til regionerne om at udarbejde kontrakter, indgå aftaler og følge op på aftalerne med de private leverandører. Det stiller også krav om, at aftalerne med de private sygehuse forvaltes, så regionerne opnår den bedste pris under hensyn til kvalitet. 7. Udviklingen er motiveret ved en række forskellige hensyn og interesser, herunder: at nedbringe ventetiderne på behandling at give borgerne større valgfrihed mellem offentlige og private sygehuse at øge behandlingskapaciteten i sygehussektoren at presse de offentlige sygehuse til at være mere effektive. 8. Særligt 3 tiltag har understøttet denne udvikling: Udvidet frit sygehusvalg med en ventetidsfrist på 2 måneder (2002). Udvidet frit sygehusvalg med en ventetidsfrist på 1 måneder (2007). Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer (2002). 9. Den udvidede fritvalgsordning blev indført den 1. juli Ordningen betød, at patienterne fik ret til at vælge privat behandling på det offentliges regning, hvis ventetiden overskrider en frist på 2 måneder. Den 1. oktober 2007 blev ordningen udvidet, sådan at det udvidede frie sygehusvalg trådte i kraft allerede ved 1 måneds ventetid. Det havde den effekt, at adgangen til behandling på private sygehuse og klinikker blev lettere, og at regionernes udgifter til behandling på private sygehuse og klinikker blev væsentligt forøget, jf. tabel 1 nedenfor.

11 7 Tabel 1. Offentlige udgifter til behandling på private sygehuse i mio. kr. i løbende priser Kilde: Danske Regioner. Anm.: Tallene for 2007 og 2008 afspejler, at ventetidsfristen den 1. oktober 2007 blev ændret fra 2 måneder til 1 måned, og at konflikten på sundhedsområdet i foråret 2008 medførte en betydelig stigning i ventetiderne på offentlig behandling, hvilket gav flere patienter adgang til behandling i privat regi. Tabel 1 viser, at de samlede offentlige udgifter til behandling på private sygehuse og klinikker er steget markant, siden ordningen blev indført i 2002, og at udgifterne er mere end fordoblet over de seneste to år. 10. Væksten i den private sektor er imidlertid ikke kun foranlediget af de mange fritvalgspatienter, der får behandlingen betalt af det offentlige, fordi det offentlige ikke selv kan tilbyde en behandling inden for en fastsat tidsfrist. Væksten kommer også i stigende grad fra de mange patienter, der får behandlingen betalt via en privat sundhedsforsikring. 11. Ordningen om skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger blev indført ved en ændring af ligningsloven i Ændringen betyder, at sundhedsforsikringer kan betragtes som et skattefrit personalegode for ansatte i en virksomhed, hvis en række betingelser er opfyldt, herunder at alle medarbejdere i virksomheden skal tilbydes en forsikring, og at eventuel behandling skal være lægefagligt begrundet. Skattefriheden betyder, at lønmodtageren ikke bliver beskattet af præmien eller af den behandling, som eventuelt modtages. Præmien betragtes som en almindelig driftsudgift for virksomheden. Siden 2002 har der været en kraftig vækst i markedet for sundhedsforsikringer. Antallet af personer med en privat sundhedsforsikring er steget fra i 2002 til knap 1 mio. i 2008, og forsikringsselskabernes erstatningsudgifter er i samme periode steget mærkbart. 12. Andelen af behandlinger, som foretages i den private sektor, er stadig forholdsvis beskeden, og næsten udelukkende forbeholdt området for planlagt kirurgisk behandling. I 2007 var det 3 % af alle egentlige operationer, som blev foretaget på private sygehuse og klinikker. Fordelingen er imidlertid meget uens inden for de forskellige områder. På området for øjenoperationer lå de privates andel i 2007 på 22 %, mens den på området for ortopædkirurgi lå på knap 35 % og på området for fedmekirurgi var oppe på 60 %. 13. De to ordninger har ført til en stigende markedsgørelse af sygehusydelser. Hvad angår den udvidede fritvalgsordning er det regionerne, der betaler for disse ydelser. Hvis prisen

12 8 er for høj, betyder det, at man reelt får mindre sundhed for de penge, som samfundet anvender på sundhed. Af den grund er det vigtigt at undersøge, hvordan prisen fastsættes. B. Formål 14. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne i tilstrækkelig grad har tilrettelagt købet af private sygehusydelser under hensyn til pris og kvalitet. Formålet er videre at vurdere, om ministeriet har overblik over, i hvilken udstrækning den øgede anvendelse af private sygehuse og klinikker har påvirket befolkningens adgang til sygehusydelser. Undersøgelsens formål er undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: Har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse løbende vurderet, om modellen for indgåelse af aftaler efter den udvidede fritvalgsordning sikrer, at aftalerne indgås under hensyn til pris? Har regionerne sikret tilstrækkeligt fokus på behandlingskvalitet i aftalerne med private sygehuse? Har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fulgt op på, om udbredelsen af private sundhedsforsikringer har påvirket borgernes lette og lige adgang til sygehusydelser? C. Afgrænsning 15. Undersøgelsen fokuser på de offentlige myndigheder, der har ansvaret for at tilrettelægge købet af private sygehusydelser. Det vil sige Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne. De enkelte sygehuse indgår ikke i undersøgelsen. 16. Undersøgelsen omfatter i udgangspunktet hele perioden fra vedtagelsen af lov om udvidet frit sygehusvalg og lov om skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og frem til i dag. Det vil sige perioden fra Gennemgangen af modellen for indgåelse af aftaler efter den udvidede fritvalgsordning har imidlertid særligt fokus på perioden , da det er inden for denne periode, at modellen udfordres. Undersøgelsen omfatter ikke en beregning og sammenligning af omkostningerne på offentlige og private sygehuse, da Rigsrevisionen ikke har adgang til de private sygehuses regnskaber. D. Metode 17. Undersøgelsens datagrundlag består primært af dokumenter, herunder: Love, bekendtgørelser, udvalgsrapporter og ministersvar til Sundhedsudvalget. Regionernes frivillige aftaler samt udbudsmaterialer for køb af private sygehusydelser for perioden Gennemgang af sager i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedrørende forarbejdet for vedtagelsen af lov om udvidet frit sygehusvalg og ministerens fastsættelse af aftalevilkårene for Skriftlige redegørelser fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Konkurrencestyrelsen vedrørende aftalemodellen og regelgrundlaget for køb af private sygehusydelser. 18. Undersøgelsen baseres endvidere på 20 interview og møder med personer fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, Konkurrencestyrelsen, Skatteministeriet, regionerne, Danske Regioner og Pension & Forsikring. Oplysningerne i beretningen er indsamlet i perioden august maj 2009.

13 9 III. Prisen for private sygehusydelser UNDERSØGELSENS RESULTAT Regionernes aftaler om levering af sygehusydelser efter udvidet frit sygehusvalg er indgået efter en aftalemodel i sundhedsloven, som har medført højere priser, end de priser regionerne har kunnet opnå via konkurrenceudsættelse. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har flere gange vurderet aftalemodellen, men har ikke vurderet, om modellen sikrer, at aftalerne indgås under hensyn til pris. Ministeriet har dermed ikke udnyttet mulighederne for at justere modellen og opnå mere markedsorienterede priser. Regionerne har efter suspensionen af udvidet frit sygehusvalg opnået betydelige besparelser ved at konkurrenceudsætte ydelserne. 19. Rigsrevisionen har undersøgt, om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse løbende har vurderet, om modellen for indgåelse af aftaler efter den udvidede fritvalgsordning sikrer, at aftalerne indgås under hensyn til pris. Fokus på pris er væsentligt, fordi der er tale om store og stigende udgifter. De offentlige sygehuses udgifter til behandling af patienter på private sygehuse og klinikker nåede i 2008 op på over 1 mia. kr. Der er desuden en risiko for ineffektiv ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet, hvis de offentlige sygehuse betaler for høje priser for behandlingen i det private. Aftalemodellen i sundhedsloven 20. Modellen for indgåelse af aftaler under det udvidede frie sygehusvalg fremgår af sundhedslovens 87. Aftalemodellen er udformet således, at det er regionerne i forening (tidligere amterne), der indgår aftale med de private sygehuse og klinikker herhjemme og i udlandet, som ønsker at indgå aftale om behandling af patienter. I praksis er det Danske Regioner (tidligere Amtsrådsforeningen), der indgår aftalerne. Alle private sygehuse og klinikker har ret til at indgå aftale, og Danske Regioner har pligt til at indgå aftale med dem, som henvender sig, forudsat at Danske Regioner vurderer, at de kan yde en forsvarlig behandling. Aftalerne gælder fælles for alle regionerne. Vilkårene for de indgåede aftaler, herunder prisen, fastlægges ved årlige forhandlinger mellem Danske Regioner og de private sygehuses brancheforening. Siden 2005 har Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker i Danmark (SPPD) varetaget den opgave. Såfremt parterne ikke kan nå til enighed, fastsættes vilkårene af ministeren efter anmodning fra de private sygehuse. Vilkårene reguleres i en standardaftale, som ikke alene gæl-

14 10 der for medlemmerne af SPPD, men også for de private sygehuse og klinikker, som står uden for SPPD, herunder udenlandske sygehuse. DRG står for Diagnose Relaterede Grupper. DRG-taksterne fremkommer ved, at der til hver diagnosegruppe knyttes en takst svarende til de gennemsnitlige omkostninger, der er forbundet med at behandle patienter med sammenlignelige diagnoser på offentlige sygehuse. Taksterne udregnes på baggrund af bagudrettede omkostningsdata. DRGtaksterne anvendes i forbindelse med opgørelse og afregning af den kommunale medfinansiering, som internt analyse- og styringsværktøj på de offentlige sygehuse og som grundlag for den mellemregionale afregning for patienter, der krydser regionsgrænsen. 21. Det fremgår af loven, at forhandlingerne tager udgangspunkt i de offentlige sygehuses egne takster, de såkaldte DRG-takster, der svarer til de gennemsnitlige omkostninger, som er forbundet med at behandle patienter med sammenlignelige diagnoser på offentlige sygehuse. Omkostningsstrukturen i den offentlige og private sygehussektor er imidlertid ikke direkte sammenlignelig. Prisen for private sygehusydelser skal derfor justeres herfor. Særligt to forhold nødvendiggør en justering. Dels det forhold, at hver af de to sektorer har en række unikke omkostninger. En del af omkostningerne ved at behandle patienter på offentlige sygehuse omfatter udgifter til vagtberedskab, undervisning og forskning. Disse udgifter indgår som en del af de offentlige DRG-takster, selvom disse opgaver ikke findes på private sygehuse. Omvendt har de private sygehuse en række udgifter, som ikke afholdes af det offentlige. De omfatter bl.a. udgifter til købsmoms, lønsumsafgift, forrentning og afskrivning. Dels det forhold, at offentlige sygehuse tilbyder behandling af alle typer af patienter, mens private sygehuse næsten udelukkende tilbyder behandling af mindre behandlingskrævende patienter. De gennemsnitlige omkostninger, der er forbundet med at behandle patienter med sammenlignelige diagnoser i de to sektorer, er derfor ikke direkte sammenlignelige. Aftalemodellen og priserne 22. Siden aftalemodellen blev etableret i 2002 har spørgsmålet om taksterne til de private sygehuse været genstand for overvejelser i både Folketingets sundhedsudvalg og i Sundhedsministeriet. Folketingets sundhedsudvalg spurgte allerede i februar 2002, i forbindelse med Folketingets behandling af lovforslaget om det udvidede frie sygehusvalg, om afregningstaksterne mellem det offentlige og det private afspejler de reelle omkostninger ved behandlingerne. Det fremgik af ministerens besvarelse, at ministeriet havde igangsat et udvalgsarbejde som skulle vurdere mulighederne for at inddrage andre udgiftsposter, som et supplement til DRG-taksterne. I november 2008 stillede sundhedsudvalget endvidere spørgsmål om de offentlige sygehuses konkurrencevilkår. Af ministerens svar fremgik det, at ministeriet havde nedsat en intern arbejdsgruppe med det formål at se på afregningen for den offentligt finansierede aktivitet på private sygehuse. 23. Derudover har Sundhedsministeriet selv ved flere lejligheder vurderet, om aftalemodellen skulle justeres. Rigsrevisionen har udvalgt 3 forløb, hvor aftalemodellen blev udfordret, og hvor Sundhedsministeriet har haft anledning til at vurdere modellen med henblik på at sikre en udvikling mod mere markedsorienterede priser, i takt med mulighederne herfor har været til stede. På tidspunktet for den udvidede fritvalgsordnings indførelse var markedet for private sygehusydelser af beskedent omfang og en reel markedsafprøvning af priserne kun vanskeligt mulig. På få år steg antallet af private sygehuse og klinikker i Danmark imidlertid mærkbart, og i 2006 vurderede Sundhedsministeriet og Konkurrencestyrelsen, at markedet var modent til, at hovedparten af behandlingerne kunne sendes i udbud. Forudsætningerne for at sikre en markedsafprøvning af priserne har derfor ifølge Sundhedsministeriet været til stede siden Regionernes seneste erfaringer med at sende behandlinger i udbud bekræfter denne antagelse. 24. De 3 forløb, som også fremgår af figur 1, omhandler:

15 11 Forhandling om takster for Udvalg om vilkår for den udvidede fritvalgsordning. Suspension og genindførelse af udvidet frit sygehusvalg. De 3 nedslagspunkter dækker dele af perioden fra efteråret 2005 og frem til i dag. Forhandlingerne i 2006 blev udskudt, som følge af at udvalgsarbejdet om den fremtidige takststruktur blev forsinket. Forhandlingerne fandt først sted i september Forhandlingerne i 2008 blev aflyst, som følge af at ordningen blev suspenderet. Figur 1. Tidslinje med angivelse af 3 forløb. Kilde: Rigsrevisionen. Forhandling om takster for Amtsrådsforeningen og Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker i Danmark (SPPD) påbegyndte i november 2005 forhandlinger om de takster, der skulle anvendes i 2006 ved afregningen med de private sygehuse, der var medlem af SPPD. Forhandlingerne tog, som angivet i loven, udgangspunkt i de offentlige sygehuses egne takster for 2006, de såkaldte DRG-takster. Forhandlingerne mellem Amtsrådsforeningen og SPPD omfattede ca. 70 behandlinger, der dækkede omkring 68 % af omsætningen i Parterne forhandlede i november og december SPPD mødte op med et krav om takster svarende til de offentlige DRG-takster for Forhandlingerne medførte, at Amtsrådsforeningen løbende øgede taksterne uden at det førte til en aftale. Den 2. januar 2006 brød forhandlingerne endegyldigt sammen, og SPPD valgte på den baggrund at anmode ministeren om at fastlægge taksterne. Ministeren fastsatte taksterne på et niveau, der lå ca. midt imellem Amtsrådsforeningens og SPPD s seneste forhandlingsudspil. Derved kom taksterne for 2006 til at ligge ca. 95 % under de offentlige DRG-takster for Det blev ikke taget i betragtning, at priserne var væsentligt højere end de priser, som Amtsrådsforeningen og ca. 100 private sygehuse og klinikker allerede havde indgået aftale om til ca. 80 % af DRG taksterne. 27. Sideløbende med forhandlingerne indgik Amtsrådsforeningen løbende aftaler med de private sygehuse, der ikke var medlemmer af SPPD. I midten af december 2005 havde Amtsrådsforeningen således indgået aftaler med 40 private sygehuse og klinikker uden for SPPD. I slutningen af december var tallet steget til 75 aftaler, og i slutningen af januar 2006, var der indgået mere end 100 aftaler med private sygehuse og klinikker til de priser som Amtsrådsforeningen havde tilbudt. Aftalerne var indgået til væsentligt lavere priser end dem som ministeren fastlagde. Amtsrådsforeningens udspil til de to forhandlingerne var det samme, nemlig takster, der lå på et niveau på ca. 80 % af de offentlige DRG-takster for Dette udspil var acceptabelt for hovedparten af de private sygehuse og klinikker, der stod uden for SPPD.

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Højreklik her for billeder. For at be perso nlige oplysn Outlo ok forhindr hentning af dette internettet. Finansministeriet Emil Niragira Rasmussen Fra: Charlotte Hougaard Møller Sendt: 4. maj 2009 20:45

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Meddelelse nr. 7.02 Emne: Rigsrevisionen har netop offentliggjort Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: Svend Særkjær Sendt: 15. juni 2009 09:59 Til: chm@fm.dk Cc: Peter Munch Jensen; Mads Hansen; Lasse Lau Lauridsen FRATRÅDT; Søren Lindemann Aagesen Emne: VS: Rigsrevisionens

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten

Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten Januar 2012 Offentlige sygehuse - Søjlen skal fortsætte en hel side mere for at give størrelsesforholdet Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten 1 Rigsrevisionen tog fejl. Den sammenstillede

Læs mere

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Dansk Sundhedsinstitut April 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er

Læs mere

Analyse af privat offentligt samspil i. sundhedsvæsnet. Lægeforeningen. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen

Analyse af privat offentligt samspil i. sundhedsvæsnet. Lægeforeningen. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Analyse af privat offentligt samspil i sundhedsvæsnet Lægeforeningen Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Dansk Sundhedsinstitut Februar 2009 1 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 15. juni 2011 REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER 1. INDLEDNING 1.1 Resume Der er i dag flere måder, hvorpå patienter kan sendes fra de

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=...

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 18. december 2008 23:06 Til: 'hel@rigsrevisionen.dk' Cc: Gregers Drôge

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6

Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6 Indhold Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Opbygning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6 2.1 Rationaler bag inddragelsen af private sygehuse

Læs mere

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20 Indhold Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 2.1 Sammenfatning... 5 2.2 Det udvidede frie sygehusvalg... 5 2.2.1 Aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg... 9 2.2.2

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet.

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1200735 Dok. Nr.: 889333 Dato: 20. april 2012 Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet.

Læs mere

EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET

EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET Kolofon Effektiv styring på sygehusområdet Udgivet af: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72

Læs mere

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen Dansk Sundhedsinstitut Marts 2009 Forord Privatisering og markedsgørelse i sundhedsvæsenet er noget vi snakker

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014. Bilag 1 - Side -1 af 11

Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014. Bilag 1 - Side -1 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014 Bilag 1 - Side -1 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014 Bilag 1 - Side -2 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012 Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug Januar 2012 BERETNING OM STYRING AF BEHANDLINGSINDSATSEN MOD STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere