Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning"

Transkript

1 Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning Kommune Initialer (projektleder) Dato (sidst rev.) Godkendt (dato) Bornholm 22. november Realdania: 2010 Kommune: Projektets titel Ned og op igen omdannelse af granitbrud og omkringliggende naturområder til multifunktionelt uderum for natur og friluftsliv Formål Overordnet formål Formålet med projektet er at afprøve metoder og strategier afledt af det nye landdistriktsparadigme i et afgrænset område af Bornholm, Ringebakker, kendetegnet af en meget væsentlig stedbunden ressource for Bornholm, nemlig den særlige geologi. Området er desuden naturfredet og kommende aktiviteter skal derfor tage hensyn til områdets naturværdier. Disse metoder og strategier omfatter på den ene side en udvikling baseret på eksisterende og stedbundne kvaliteter, i dette tilfælde naturen og geologien og den dertil knyttede kulturhistorie i området. På den anden side en proces der inddrager og skaber dialog mellem forskellige interesser, henholdsvis naturbeskyttere, naturbrugere, lokalområdets beboere og erhvervsdrivende og lodsejerne om områdets udvikling. Sådan en proces og dialog er en forudsætning for, at der overhovedet kan ske en udvikling af området der i et større perspektiv kan være med til at understøtte bosætning og turisme på Bornholm. Konkret formål Det konkrete formål med projektet er tredelt: For Bornholm som helhed - at styrke Bornholms image og position som et sted med store naturværdier, en særlig geologi og rige muligheder for natur og friluftsliv For lokalområdet at styrke Vang og omkringliggende områder som attraktive besøgssteder for såvel herboende som besøgende For Bornholms befolkning at gøre et velkendt, men næppe selvkendt område mere tilgængeligt, dvs. lettere at komme til og besøge, lettere at lære at kende, lettere at forstå historien bag og lettere at opleve for flere forskellige typer naturbrugere. Målgrupper Projektet har målgrupper på såvel som udenfor Bornholm: Projektet har andre udkantsområder med lignende potentialer som målgruppe. Projektets resultater vil være til inspiration for kommunale forvaltninger, konsulenter, borgergrupper og private i udkantsområder der som Bornholm står over for udfordringen, hvordan man bedre udnytter de stedbundne ressourcer i forhold til erhvervsudvikling, bosætning og turisme. Lokalt omfatter projektets målgrupper lokalbefolkningen herunder natur- og friluftsbrugere, såvel de organiserede som uorganiserede samt beboere og erhvervsdrivende i og omkring Ringebakkerne 1

2 Resultater og succeskriterier Projektets forventede resultater er: En kortlægning af Ringebakkernes geologiske og naturmæssige såvel som kulturhistoriske værdier og interesser for friluftslivet som grundlag for planlægning af områdets anvendelse og naturpleje. Anvendelse og indretning samt naturpleje af Ringebakkerne til natur- og friluftsformål til glæde for Bornholms befolkning og besøgende. En omdannelse af Vang Pier til en ø der er tilgængelig fra land via en bro og fra havet via anløbspladser, en ø hvorfra klippekysten kan opleves. Synliggørelse af området overfor Bornholms befolkning og besøgende som et fyrtårn for natur- og friluftsliv på Bornholm. Projektets succeskriterier er: En kortlægning af områdets værdier, udarbejdet af projektets følgegruppe under ledelse af projektleder i Teknik & Miljø er godkendt af projektets styregruppe primo En samlet plan for anvendelse, indretning og naturpleje af Ringebakkerne til natur- og friluftsformål, vedtaget af projektets styregruppe og godkendt af Fredningsnævnet senest juli At interessenterne har lavet planen i fællesskab og deltager i gennemførelse af planen. Planen for anvendelse og indretning samt naturpleje af Ringebakkerne til natur- og friluftsformål er realiseret med udgangen af 2011, herunder: - dgang til området for busser, personbiler, cykler og gående - Et nærmere specificeret antal shelter- og rastepladser - Indretning af formidlingspunkter - Anlæg af klatreområde - Anlæg af MTB stiforløb - Anlæg af andre stiforløb, f.eks. et sundhedsspor og faste orienteringspunkter - Udpegning af arealer til beskyttelse af flora og fauna - Udpegning af geologiske interesseområder Vang Pier er tilgængelig fra land via en bro og fra havet via anløbspladser i oktober Der er udarbejdet og vedtaget en plan for synliggørelse af området, der sættes i værk i begyndelsen af

3 Baggrund og forudsætninger Demonstrationsprojekterne i Mulighedernes Land på Bornholm sigter på dels at skabe liv i småbyerne i det åbne land gennem mulighederne for oplevelser i og forskønnelse af nærmiljøet og dels at skabe fyrtårne der viser Bornholms udbud af natur- og friluftsoplevelser til omverdenen. Projektet Op og ned igen har til formål dels at fremme tilgængeligheden til Bornholms natur for befolkningen og besøgende, og dels at skabe fyrtårne der i kraft af en koncentration af natur-, frilufts- og kulturhistoriske oplevelser er med til at brande Bornholm. Projektet vil afprøve, hvordan der kan nyfortolkes på eksisterende stedbundne ressourcer og deres anvendelse til gavn for bosætning og rekreation. Projektet skal bl.a. vise, hvordan et udtjent råstofindvindingsområde indrettes og præsenteres for publikum så hensynet til såvel naturbeskyttelse som oplevelsen fremmes bedst muligt for flere forskellige typer brugere. Projektet vil samtidig afprøve nye metoder til formidling og oplevelsesfremme såvel som naturpleje og beskyttelse. I projektet sættes der særligt fokus på en proces og dialog mellem de mange interessenter i planlægningen af områdets anvendelse. Uden sådan en proces og dialog vil området ikke kunne udvikles til i et større perspektiv at være med til at understøtte bosætning og turisme på Bornholm. Projektet forudsætter politisk godkendelse såvel som tilvejebringelse af finansiering, herunder sikring af en bæredygtig driftsøkonomi. Projektet vil også kræve opbakning og medvirken fra en lang række natur- og friluftsorganisationer på Bornholm såvel som områdets lodsejere og beboere og erhvervsdrivende i lokalområdet. I løbet af projektet er det en forudsætning, at planen for områdets anvendelse kan godkendes af Fredningsnævnet. Området er i dag naturfredet og derfor skal kommende aktiviteter tage hensyn til områdets naturværdier og være i overensstemmelse med fredningen. Projektet afprøver sammen med de øvrige projekter i Mulighedernes Land på Bornholm den nye strategiske tænkning omkring Bornholms udvikling, som blev igangsat i 2004 med Bornholms udviklingsmuligheder en SWOT analyse. Det var første gang bosætning, branding og oplevelser baseret på de stedbundne ressourcer blev omdrejningspunktet for strategisk tænkning og udvikling på Bornholm frem for ensidig udvikling af de traditionelle økonomiske sektorer. Dette strategiske spor er siden fulgt op af så godt som alle efterfølgende strategier og planer på Bornholm og kommer i dag tydeligst til udtryk i den regionale udviklingsplan Visioner om rammerne for det gode liv og Bornholms brandingstrategi, Mere Bornholm. En vision realiseres Friluftsrådet Kreds Bornholm fremsendte i 2008, i forbindelse med kommunens debatoplæg til kommuneplan 2009, et høringssvar med en vision for Bornholms friluftsliv og et ønske om samarbejde med kommunen om en realisering. Visionen var konkretiseret i tre forslag hvoraf ét var: Vang Granitbrud som øens friluftscenter et lokalt og regionalt fyrtårn for friluftsliv. Bornholms Regionskommune søger gennem dette projekt under Mulighedernes Land, i samarbejde med en lang række interessenter, at realisere den del af visionen.. Særligt om ejerforhold Det er pt. NCC der ejer Ringebakkebruddet. Vang Pier er etableret efter overenskomst mellem Hasle Granit og Hasle Kommune i Pieren ejes af Regionskommunen som en del af Hasle havn, men drives og vedligeholdes af ejer af Ringebakkebruddet NCC. Gennemførelsen af projektet forudsætter, at der indgås aftaler med NCC om overdragelse af Vang Pier og Ringebakkebruddet. I den gældende aftale skal Vang Pier fjernes ved ophør af aktiviteter inden udgangen af Der pågår pt. forhandlinger med NCC om en overtagelse allerede i 2011, og igangsætning af projektet forudsætter at der primo 2011 foreligger aftaler om overdragelse af 3

4 hhv. Vang Pier og Ringebakkebruddet. I forbindelse med overtagelsen skal desuden afklares, hvordan ejerskabet skal være fremadrettet. Om området kan overgå til offentligt eje eller fondseje, så de investeringer der sker i området, i forbindelse med projektet, kommer almenvellet til gavn. Vang Pier kan ændres og bibeholdes Kystdirektoratet har i august 2010 meddelt tilsagn til ændring af Vang Pier jf. projektintentioner. Tilsagnet er meddelt på baggrund af høring hos relevante myndigheder, der ikke havde indvendinger mod projektet. Tilladelsen er efterfølgende stadfæstet af Transportministeriet. Omdannelse af Vang Pier via partnerringaftale Gennemførelsen af en omdannelse af Vang Pier forudsætter, at arbejdet kan udføres som en partnerringaftale med den entreprenør der har opført Vang Pier og efterfølgende haft ansvaret for vedligeholdelse. Firmaet er i 2008 konkurrenceafprøvet i forbindelse med andet havneprojekt og fundet konkurrencedygtigt. Der er tillid til, at projektet kan gennemføres med denne entreprenør indenfor budgetrammen, idet der kan veksles med arbejde på andre havne på østkysten når vejrlig ikke tillader at der arbejdes på Vang Pier. (Leje af maskinel beløber sig til omkring kr. pr. dag). 4

5 Interessenter Interessenter Betydning for projektet Placering og håndtering i forhold til projektet NCC RoadsA/S Afgørende betydning Deltager i projektgruppen Bornholms Regionskommune Afgørende betydning Projektholder og udførende Deltager i projektgruppe DN Bornholm Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling Bornholm Afgørende betydning Deltager i projektgruppen Friluftsrådet Kreds Bornholm Afgørende betydning Deltager i projektgruppen Dansk Ornitologisk Forening Bornholm Væsentlig betydning Ekspert ift. Områdets fugleliv Dansk Klatreforbund Væsentlig betydning Ekspert ift. Klatrefaciliteter Team Cycling Bornholm Væsentlig betydning Deltager i projektgruppen Bornholms Cykle Klub Væsentlig betydning Deltager i projektgruppen Vang Beboerforening Afgørende betydning Deltager i projektgruppen Erhvervsvirksomheder i Vang Skov og Naturstyrelsen, Bornholm Afgørende betydning Afgørende betydning Deltager i projektgruppen Deltager i styregruppen ASTE Væsentlig betydning Deltager i projektgruppen Hasle Turist- og Erhvervsforening Væsentlig betydning Deltager i projektgruppen Destination Bornholm Væsentlig betydning Deltager i projektgruppen Andre friluftsorganisationer Væsentlig betydning Inddrages i processen, når de berøres af projektet Andre lodsejere i det fredede område Væsentlig betydning Inddrages i processen, når de berøres af projektet Bornholms Museum Væsentlig betydning Inddrages eventuelt i kortlægning af kulturhistorien NaturBornholm Væsentlig betydning Inddrages evt. i arbejdet med formidling og synliggørelse af området 5

6 Organisation og proces Politisk projektansvar: Påhviler: Teknik- og Miljøudvalget når projektet er besluttet gennemført af kommunalbestyrelsen. Møder: Projektets leder forelægger status og beslutningsgrundlag for Teknik- og Miljøudvalget mindst en gang om året. Kommissorium: Kommunalbestyrelsen godkender overordnet projektbeskrivelse og økonomi. Kommunens sædvanlige arbejdsgange følges for anlægsbevillinger.teknik- og Miljøudvalget godkender væsentlige ændringer i forhold til det vedtagne projektgrundlag og træffer beslutninger i forhold til evt. uafgjorte konflikter. Lokal koordinerings og styregruppe for projekter under Mulighedernes Land Består af: Regional Udvikling, Niels Chresten Andersen Teknik & Miljø, Anna Sofie Poulsen Landdistriktscoach, Rikke Brandt Broegaard Teknik & Miljø, Gugga Zakariadottir Teknik & Miljø, Morten Bach Jørgensen Teknik & Miljø, Jakob Jensen Teknik & Miljø, Vivi Granby Møder Kommissorium Afholdes i forbindelse med milepæle samt efter behov. Koordinerer og sikrer fremdrift i demonstrationsprojekterne. Medvirker til en løbende dialog med Realdania vedr. projektplaner, evt. ændringer i forhold til projektplaner, godkendelse af milepæle, anlægsprojekter, økonomi, ekstern kommunikation mm., forud for en politisk behandling. Er ansvarlig for den halvårlige evaluering afrapportering til Realdania. Koordinerer dagsordenspunkter til politisk behandling. Laver exitstrategien og sikrer dens implementering. Projektgruppe for delprojektet Op og ned igen Projektleder Projektlederen udarbejder projektplaner, tidsplaner, statusredegørelser, erfaringsopsamling mm. til drøftelse i styregruppen og til politisk behandling, samt leder arbejdet i projektgruppen. Projektlederen er medlem af den lokale styregruppe. Projektgruppen Sammensættes af repræsentanter fra interesseorganisationer, beboer- og erhvervsforeninger samt lodsejere i området og turismeorganisationer (se punktet Interessenter). Møder: Kommissorium: Afholdes 3-6 gange om året Træffer beslutninger indenfor rammerne af projektplanen. Skitserer projektforslag ud fra ønsker og behov. Koordinerer arbejdet. Forbereder offentlige møder og arrangementer. Nedsætter undergrupper efter behov. Udarbejder og indstiller forslag til styregruppen Udarbejder tids- + arb.planer, pressemeddelelser, rapporter 6

7 Aktivitetsplan Projektets hovedaktiviteter: Fase 1: forberedelses- og opstartsfasen Udarbejdelse af nærværende projektbeskrivelse inkl. projektøkonomi Behandling i Realdania Politisk behandling Afklaring af juridiske forhold, fremtidige ejerforhold samt drift Ansættelse af projektleder Etablering af projektorganisation Forberedelse og afholdelse af første konsultation med interessenter Fase 2: kortlægning og udarbejdelse af forslag Kortlægning af interesseområder i Ringebakkerne området gennemgås af interessenterne og eksisterende viden og registrering af området screenes således, at hotspots for forskellige interesser (flora, fauna, geologi, kulturhistorie og friluftsaktiviteter) kan udpeges. Samtidig arbejder projektgruppen eventuelt gennem mindre arbejdsgrupper med at udarbejde forslag til områdets anvendelse, indretning og naturpleje såvel som formidling og synliggørelse. Forslagene udvikles i en vekselvirkning mellem kortlægningens resultater og bredere konsultationer af interessenter og borgere. Eksterne rådgivere bearbejder projektgruppens og andres ideer og forslag til idéskitser og idékatalog der sidenhen bearbejdes til skitseforslag med overslag. Projektgruppens (eller arbejdsgruppes) forslag vedr. formidling og synliggørelse af området sammenfattes i en formidlings- og markedsføringsplan. Fase 3: projekterings- og anlægsfasen Skitseforslag bearbejdes til et prissat anlægsprojekt Prissat anlægsprojekt godkendes Projektering og udarbejdelse af evt. udbudsmateriale Udbud Gennemførelse af anlæg Formidling udarbejdes Markedsføringsgrundlag udarbejdes Fase 4: afslutningsfasen Officiel åbning af området og formidling af projektresultater Exitstrategi for fremtidig udvikling og vedligeholdelse 7

8 Formidling og kommunikation Formidling og kommunikation om dette delprojekt i Mulighedernes Land på Bornholm indgår i den samlede kommunikationsplan. Som led i projektet skal den fremtidige formidling og synliggørelse af projektet tilrettelægges og en plan derfor såvel som materiale dertil udarbejdes. Tidsplan Se bilag. Budget Anlæg/ rådgivning UDGIFTER ekskl. moms Projektledelse + assistance Bornholms Regionskommune Udgifter i alt Faser og aktiviteter Fase 1: Forberedelse og opstart 1.1. Godkendelse af projektplan i Realdania Politisk behandling og godkendelse Fundraising Afklaring: juridiske forhold, ejerforhold og drift Ansættelse af projektleder Styregruppe nedsættes Projektgruppe(r) nedsættes Overhead 30% af BRK andel I alt fase Fase 2: Kortlægning og udarbejdelse af forslag Ringebakkerne 2.1. Kortlægning af interesseområder i Ringebakkerne Udarbejdelse af forslag til områdets anvendelse, indretning og naturpleje Myndighedsgodkendelser Vedtagelse af samlet forslag Vang Pier 2.5. Forslag til anvendelse af Vang Pier Myndighedsgodkendelser Vedtagelse af forslag Overhead 30% af BRK andel I alt fase

9 Fase 3: Projektering og anlæg Ringebakkerne 3.1. Anlæg i Ringebakkerne Prissætning af forslag til anlæg i Ringebakkerne Udbud og kontrahering Anlægsarbejde i samarbejde med brugere: Shelters Naturformidlings- og aktivitetsrum Rastepladser P-pladser, skiltning mm Stiforløb og ruter, faste orienteringspunkter Klatreområde Sikring af veje Bortskaffelse/anvendelse af restmateriale Naturpleje- og driftsplan Uforudsete udgifter Vang Pier 3.2 Omdannelse af Vang Pier Projektering, og partnerring inkl. tilsyn Flytning og indbygning af ca tons granit Betonarbejder inkl. sti/vej til vedligeholdelse Sand, planter, udspring mm. badested Formidlingsudstilling i lasterepose Katodisk beskyttelse kajkonstruktioner Rampe til stenpramme, kajakker, dykkere Reetablering af elinstallationer for skibe i dagslys Renovering af lasteramper til anvendelse som bro Henvisningsskilte til parkering og toiletter Uforudsete udgifter Formidling og synliggørelse 3.3. Formidling og synliggørelse Formidling tilrettelægges og udarbejdes Markedsføringsplan og -materiale udarbejdes Overhead 30% af BRK andel I alt fase

10 Fase 4: Afslutning 4.1. Officiel åbning Exitstrategi effektueret Evaluering Revision Overhead 30% af BRK andel I alt fase Uforudsete udgifter I ALT ,5 % fondsskat af tilskud fra Realdania ,5% fondsskat af tilskud fra anden fond I ALT * Finansiering Realdania NCC Teknik & Miljø som ejer og myndighed Friluftsrådet (eller anden fond, pulje) I ALT * * I budgettet er indeholdt 1/2 fuldtidsstilling til projektledelse i 14 mdr. (1 mdr. afholdes af BRK til opfølgning af igangværende opgaver i Teknik & Miljø) kr samt 1/8 stilling i 15 mdr. til assistance kr Betalingsplan Realdania Fase 1, 2 og 3 (delvist) Juni Fase 3 (delvist) og 4 December I alt Økonomiske driftsfølgevirkninger Forsikringspræmie, Vang Pier kr. Vedligeholdelse af Vang Pier vil, efter projektgennemførelse, kunne holdes indenfor driftbudgettet til havne, eftersom istandsættelsen vil bringe pieren i en stand der sikrer en relativt lav udgift til vedligeholdelse i en længere årrække. Drift og vedligehold af friluftsfaciliteter og anlæg i Ringebakkerne vil blive fastsat i den første fase af projektet, forberedelses- og opstartsfasen. Som det fremgår af pkt. 2. i risikovurderingen vil der blive efterstræbt anlæg med lave vedligeholdelses- og driftsomkostninger dels gennem valg af design og materialer dels gennem samarbejde og aftaler med brugere. Moms og skattemæssige forhold Projektregnskabet vil blive underlagt BDO Kommunernes revision. Der tages hensyn til fondsskat på 17,5 % af støttebeløb fra Realdania og evt. andre fonde. 10

11 Juridiske forhold Teknik & Miljø har jurister ansat til at vejlede i evt. tvivlsspørgsmål. Der er umiddelbart ikke relevant at inddrage advokatfirma. Der er indlagt afklaring af juridiske forhold samt fremtidige ejerforhold i forberedelses- og opstartsfasen samt indhentelse af nødvendige myndighedsgodkendelser i kortlægnings- og forslagsfasen. Risikovurdering Væsentlige risici for projektets gennemførelse og succes vurderes at være: 1. Manglende opbakning fra interessenterne Projektets aktiviteter og processer tilrettelægges netop med henblik på dels at aktivere interessenternes viden om og interesser i området, og dels at sikre dialog og samarbejde mellem dem om den fremtidige anvendelse af området. 2. Manglende sikring af en bæredygtig driftsøkonomi Som led i projektet skal der udarbejdes en plan for områdets drift herunder økonomien der kan accepteres af lodsejere, områdets brugere og Bornholms Regionskommune. I forbindelse med anlæg vil der være særligt fokus på at sikre lave vedligeholdelsesomkostninger, hvilket til gengæld kan betyde større anlægsinvesteringer. Projektet vil også søge at være nyskabende ved at udvikle formidlings- og publikumsfaciliteter der kræver et minimum af vedligeholdelse. Som led i projektet vil der også blive undersøgt muligheder for at rejse bidrag til drift gennem brugerbetaling eller anden form for brugerbidrag på et niveau der ikke vil være begrænsende for adgang. 3. Manglende godkendelse fra fredningsnævnet Det er en afgørende forudsætning for projektet, at planen for områdets anvendelse, indretning og naturpleje kan godkendes af fredningsnævnet. Området er naturfredet og derfor skal kommende aktiviteter tage hensyn til områdets naturværdier og være i overensstemmelse med fredningen. 4. Manglende godkendelse fra andre myndigheder I den indledende fase skal det afklares, hvilke myndigheder der skal godkende forskellige dele af projektet. Manglende godkendelse fra disse myndigheder kan gøre det nødvendigt at justere i projektet. Kvalitetssikring Kvalitetssikring af projektet sker ved inddragelse af konsulenter og ekspertise fra kommunen, og interessenter, ved at inddrage relevante erfaringer fra de tilknyttede aktører og ved at trække på Mulighedernes Land. Evaluering Evaluering vil ske i forbindelse med den halvårlige statusrapportering i projektet, i den skabelon for afrapportering, der både indeholder en statusredegørelse til projektsekretariatet og Realdania og den løbende selvevaluering til Oxford. 11

12 Bilag 1. Tids- og milepælsplan 2. Transportministeriets afgørelse vedr. bevaring af Vang pier 3. Visualisering af omdannelsen af Vang Pier 12

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Projektplan for demonstrationsprojekt

Projektplan for demonstrationsprojekt Projektplan for demonstrationsprojekt Kommune Initialer (projektleder) Dato (sidst rev.) Godkendt (dato) Bornholms VG 14.10.10 Realdania: Regionskommune Kommune: Projektets titel Mulighedernes land Det

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Referat fra møde i Grønt Dialogforum 060910, Landemærket, Rønne.

Referat fra møde i Grønt Dialogforum 060910, Landemærket, Rønne. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Grønt Dialogforums medlemmer E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 17. september 2010 Referat fra møde

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012.

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Projektbeskrivelse For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Havnechef Benny Carlsen, Projektleder 27.02.2014 Baggrund

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Stadil-Vedersøs fremtid

Velkommen til borgermøde om Stadil-Vedersøs fremtid Velkommen til borgermøde om Stadil-Vedersøs fremtid Program Velkomst. Finn Tarpgaard, Stadil-Vedersø Sogneforening. Den lokale udviklingsplan. Erik Poulsen, Stadil-Vedersø Sogneforening. Projektet Fremtidens

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Løvel Kulturcenter, Hvorfor?

Løvel Kulturcenter, Hvorfor? Løvel Kulturcenter, Hvorfor? Udvikle Løvel Gøre Løvel til en attraktiv bosætningsby Samlende projekt Understøtte forenings og kulturliv Understøtter samvær 6/8 2014: Styregruppen repræsenterer Løvels borgere

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Der er mange om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav:

Der er mange om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav: Der er mange om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav: UNESCO er en del af FN og forvalter verdensarvskommissionen. Verdensarvscenteret ligger i Paris. IUCN

Læs mere

Fire råd i projektprocessen. Plan 09-22. januar 2008 Tove Frederiksen Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud

Fire råd i projektprocessen. Plan 09-22. januar 2008 Tove Frederiksen Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud Fire råd i projektprocessen Plan 09-22. januar 2008 Tove Frederiksen Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud Fire råd om 1. Planlægning af ledelsesbeslutninger 2. Inddragelse

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

projektets lokalområde - - -

projektets lokalområde - - - Baggrund Projektet udspringer af en stålsat vilje, og beslutsomhed hos borgerne i Ballum. Ballum er en af Tønder Kommunes mindre landsbyer, som efter lukningen af den lokale skole i 2011 blev stærkt bekymret

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

PRÆSTØ LOKALRÅD. Præstø den 19. november 2013 Revideret den 26. november 2013. Mødereferat. Mødedato 12. november 2013 kl. 19:00 til ca.

PRÆSTØ LOKALRÅD. Præstø den 19. november 2013 Revideret den 26. november 2013. Mødereferat. Mødedato 12. november 2013 kl. 19:00 til ca. PRÆSTØ LOKALRÅD. Mødereferat Præstø den 19. november 2013 Revideret den 26. november 2013 Mødedato 12. november 2013 kl. 19:00 til ca. 21:00 Mødedeltagere: Kurt Johansen, Kommunalbestyrelsesmedlem Bo Manderup,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere