Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning"

Transkript

1 Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning Kommune Initialer (projektleder) Dato (sidst rev.) Godkendt (dato) Bornholm 22. november Realdania: 2010 Kommune: Projektets titel Ned og op igen omdannelse af granitbrud og omkringliggende naturområder til multifunktionelt uderum for natur og friluftsliv Formål Overordnet formål Formålet med projektet er at afprøve metoder og strategier afledt af det nye landdistriktsparadigme i et afgrænset område af Bornholm, Ringebakker, kendetegnet af en meget væsentlig stedbunden ressource for Bornholm, nemlig den særlige geologi. Området er desuden naturfredet og kommende aktiviteter skal derfor tage hensyn til områdets naturværdier. Disse metoder og strategier omfatter på den ene side en udvikling baseret på eksisterende og stedbundne kvaliteter, i dette tilfælde naturen og geologien og den dertil knyttede kulturhistorie i området. På den anden side en proces der inddrager og skaber dialog mellem forskellige interesser, henholdsvis naturbeskyttere, naturbrugere, lokalområdets beboere og erhvervsdrivende og lodsejerne om områdets udvikling. Sådan en proces og dialog er en forudsætning for, at der overhovedet kan ske en udvikling af området der i et større perspektiv kan være med til at understøtte bosætning og turisme på Bornholm. Konkret formål Det konkrete formål med projektet er tredelt: For Bornholm som helhed - at styrke Bornholms image og position som et sted med store naturværdier, en særlig geologi og rige muligheder for natur og friluftsliv For lokalområdet at styrke Vang og omkringliggende områder som attraktive besøgssteder for såvel herboende som besøgende For Bornholms befolkning at gøre et velkendt, men næppe selvkendt område mere tilgængeligt, dvs. lettere at komme til og besøge, lettere at lære at kende, lettere at forstå historien bag og lettere at opleve for flere forskellige typer naturbrugere. Målgrupper Projektet har målgrupper på såvel som udenfor Bornholm: Projektet har andre udkantsområder med lignende potentialer som målgruppe. Projektets resultater vil være til inspiration for kommunale forvaltninger, konsulenter, borgergrupper og private i udkantsområder der som Bornholm står over for udfordringen, hvordan man bedre udnytter de stedbundne ressourcer i forhold til erhvervsudvikling, bosætning og turisme. Lokalt omfatter projektets målgrupper lokalbefolkningen herunder natur- og friluftsbrugere, såvel de organiserede som uorganiserede samt beboere og erhvervsdrivende i og omkring Ringebakkerne 1

2 Resultater og succeskriterier Projektets forventede resultater er: En kortlægning af Ringebakkernes geologiske og naturmæssige såvel som kulturhistoriske værdier og interesser for friluftslivet som grundlag for planlægning af områdets anvendelse og naturpleje. Anvendelse og indretning samt naturpleje af Ringebakkerne til natur- og friluftsformål til glæde for Bornholms befolkning og besøgende. En omdannelse af Vang Pier til en ø der er tilgængelig fra land via en bro og fra havet via anløbspladser, en ø hvorfra klippekysten kan opleves. Synliggørelse af området overfor Bornholms befolkning og besøgende som et fyrtårn for natur- og friluftsliv på Bornholm. Projektets succeskriterier er: En kortlægning af områdets værdier, udarbejdet af projektets følgegruppe under ledelse af projektleder i Teknik & Miljø er godkendt af projektets styregruppe primo En samlet plan for anvendelse, indretning og naturpleje af Ringebakkerne til natur- og friluftsformål, vedtaget af projektets styregruppe og godkendt af Fredningsnævnet senest juli At interessenterne har lavet planen i fællesskab og deltager i gennemførelse af planen. Planen for anvendelse og indretning samt naturpleje af Ringebakkerne til natur- og friluftsformål er realiseret med udgangen af 2011, herunder: - dgang til området for busser, personbiler, cykler og gående - Et nærmere specificeret antal shelter- og rastepladser - Indretning af formidlingspunkter - Anlæg af klatreområde - Anlæg af MTB stiforløb - Anlæg af andre stiforløb, f.eks. et sundhedsspor og faste orienteringspunkter - Udpegning af arealer til beskyttelse af flora og fauna - Udpegning af geologiske interesseområder Vang Pier er tilgængelig fra land via en bro og fra havet via anløbspladser i oktober Der er udarbejdet og vedtaget en plan for synliggørelse af området, der sættes i værk i begyndelsen af

3 Baggrund og forudsætninger Demonstrationsprojekterne i Mulighedernes Land på Bornholm sigter på dels at skabe liv i småbyerne i det åbne land gennem mulighederne for oplevelser i og forskønnelse af nærmiljøet og dels at skabe fyrtårne der viser Bornholms udbud af natur- og friluftsoplevelser til omverdenen. Projektet Op og ned igen har til formål dels at fremme tilgængeligheden til Bornholms natur for befolkningen og besøgende, og dels at skabe fyrtårne der i kraft af en koncentration af natur-, frilufts- og kulturhistoriske oplevelser er med til at brande Bornholm. Projektet vil afprøve, hvordan der kan nyfortolkes på eksisterende stedbundne ressourcer og deres anvendelse til gavn for bosætning og rekreation. Projektet skal bl.a. vise, hvordan et udtjent råstofindvindingsområde indrettes og præsenteres for publikum så hensynet til såvel naturbeskyttelse som oplevelsen fremmes bedst muligt for flere forskellige typer brugere. Projektet vil samtidig afprøve nye metoder til formidling og oplevelsesfremme såvel som naturpleje og beskyttelse. I projektet sættes der særligt fokus på en proces og dialog mellem de mange interessenter i planlægningen af områdets anvendelse. Uden sådan en proces og dialog vil området ikke kunne udvikles til i et større perspektiv at være med til at understøtte bosætning og turisme på Bornholm. Projektet forudsætter politisk godkendelse såvel som tilvejebringelse af finansiering, herunder sikring af en bæredygtig driftsøkonomi. Projektet vil også kræve opbakning og medvirken fra en lang række natur- og friluftsorganisationer på Bornholm såvel som områdets lodsejere og beboere og erhvervsdrivende i lokalområdet. I løbet af projektet er det en forudsætning, at planen for områdets anvendelse kan godkendes af Fredningsnævnet. Området er i dag naturfredet og derfor skal kommende aktiviteter tage hensyn til områdets naturværdier og være i overensstemmelse med fredningen. Projektet afprøver sammen med de øvrige projekter i Mulighedernes Land på Bornholm den nye strategiske tænkning omkring Bornholms udvikling, som blev igangsat i 2004 med Bornholms udviklingsmuligheder en SWOT analyse. Det var første gang bosætning, branding og oplevelser baseret på de stedbundne ressourcer blev omdrejningspunktet for strategisk tænkning og udvikling på Bornholm frem for ensidig udvikling af de traditionelle økonomiske sektorer. Dette strategiske spor er siden fulgt op af så godt som alle efterfølgende strategier og planer på Bornholm og kommer i dag tydeligst til udtryk i den regionale udviklingsplan Visioner om rammerne for det gode liv og Bornholms brandingstrategi, Mere Bornholm. En vision realiseres Friluftsrådet Kreds Bornholm fremsendte i 2008, i forbindelse med kommunens debatoplæg til kommuneplan 2009, et høringssvar med en vision for Bornholms friluftsliv og et ønske om samarbejde med kommunen om en realisering. Visionen var konkretiseret i tre forslag hvoraf ét var: Vang Granitbrud som øens friluftscenter et lokalt og regionalt fyrtårn for friluftsliv. Bornholms Regionskommune søger gennem dette projekt under Mulighedernes Land, i samarbejde med en lang række interessenter, at realisere den del af visionen.. Særligt om ejerforhold Det er pt. NCC der ejer Ringebakkebruddet. Vang Pier er etableret efter overenskomst mellem Hasle Granit og Hasle Kommune i Pieren ejes af Regionskommunen som en del af Hasle havn, men drives og vedligeholdes af ejer af Ringebakkebruddet NCC. Gennemførelsen af projektet forudsætter, at der indgås aftaler med NCC om overdragelse af Vang Pier og Ringebakkebruddet. I den gældende aftale skal Vang Pier fjernes ved ophør af aktiviteter inden udgangen af Der pågår pt. forhandlinger med NCC om en overtagelse allerede i 2011, og igangsætning af projektet forudsætter at der primo 2011 foreligger aftaler om overdragelse af 3

4 hhv. Vang Pier og Ringebakkebruddet. I forbindelse med overtagelsen skal desuden afklares, hvordan ejerskabet skal være fremadrettet. Om området kan overgå til offentligt eje eller fondseje, så de investeringer der sker i området, i forbindelse med projektet, kommer almenvellet til gavn. Vang Pier kan ændres og bibeholdes Kystdirektoratet har i august 2010 meddelt tilsagn til ændring af Vang Pier jf. projektintentioner. Tilsagnet er meddelt på baggrund af høring hos relevante myndigheder, der ikke havde indvendinger mod projektet. Tilladelsen er efterfølgende stadfæstet af Transportministeriet. Omdannelse af Vang Pier via partnerringaftale Gennemførelsen af en omdannelse af Vang Pier forudsætter, at arbejdet kan udføres som en partnerringaftale med den entreprenør der har opført Vang Pier og efterfølgende haft ansvaret for vedligeholdelse. Firmaet er i 2008 konkurrenceafprøvet i forbindelse med andet havneprojekt og fundet konkurrencedygtigt. Der er tillid til, at projektet kan gennemføres med denne entreprenør indenfor budgetrammen, idet der kan veksles med arbejde på andre havne på østkysten når vejrlig ikke tillader at der arbejdes på Vang Pier. (Leje af maskinel beløber sig til omkring kr. pr. dag). 4

5 Interessenter Interessenter Betydning for projektet Placering og håndtering i forhold til projektet NCC RoadsA/S Afgørende betydning Deltager i projektgruppen Bornholms Regionskommune Afgørende betydning Projektholder og udførende Deltager i projektgruppe DN Bornholm Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling Bornholm Afgørende betydning Deltager i projektgruppen Friluftsrådet Kreds Bornholm Afgørende betydning Deltager i projektgruppen Dansk Ornitologisk Forening Bornholm Væsentlig betydning Ekspert ift. Områdets fugleliv Dansk Klatreforbund Væsentlig betydning Ekspert ift. Klatrefaciliteter Team Cycling Bornholm Væsentlig betydning Deltager i projektgruppen Bornholms Cykle Klub Væsentlig betydning Deltager i projektgruppen Vang Beboerforening Afgørende betydning Deltager i projektgruppen Erhvervsvirksomheder i Vang Skov og Naturstyrelsen, Bornholm Afgørende betydning Afgørende betydning Deltager i projektgruppen Deltager i styregruppen ASTE Væsentlig betydning Deltager i projektgruppen Hasle Turist- og Erhvervsforening Væsentlig betydning Deltager i projektgruppen Destination Bornholm Væsentlig betydning Deltager i projektgruppen Andre friluftsorganisationer Væsentlig betydning Inddrages i processen, når de berøres af projektet Andre lodsejere i det fredede område Væsentlig betydning Inddrages i processen, når de berøres af projektet Bornholms Museum Væsentlig betydning Inddrages eventuelt i kortlægning af kulturhistorien NaturBornholm Væsentlig betydning Inddrages evt. i arbejdet med formidling og synliggørelse af området 5

6 Organisation og proces Politisk projektansvar: Påhviler: Teknik- og Miljøudvalget når projektet er besluttet gennemført af kommunalbestyrelsen. Møder: Projektets leder forelægger status og beslutningsgrundlag for Teknik- og Miljøudvalget mindst en gang om året. Kommissorium: Kommunalbestyrelsen godkender overordnet projektbeskrivelse og økonomi. Kommunens sædvanlige arbejdsgange følges for anlægsbevillinger.teknik- og Miljøudvalget godkender væsentlige ændringer i forhold til det vedtagne projektgrundlag og træffer beslutninger i forhold til evt. uafgjorte konflikter. Lokal koordinerings og styregruppe for projekter under Mulighedernes Land Består af: Regional Udvikling, Niels Chresten Andersen Teknik & Miljø, Anna Sofie Poulsen Landdistriktscoach, Rikke Brandt Broegaard Teknik & Miljø, Gugga Zakariadottir Teknik & Miljø, Morten Bach Jørgensen Teknik & Miljø, Jakob Jensen Teknik & Miljø, Vivi Granby Møder Kommissorium Afholdes i forbindelse med milepæle samt efter behov. Koordinerer og sikrer fremdrift i demonstrationsprojekterne. Medvirker til en løbende dialog med Realdania vedr. projektplaner, evt. ændringer i forhold til projektplaner, godkendelse af milepæle, anlægsprojekter, økonomi, ekstern kommunikation mm., forud for en politisk behandling. Er ansvarlig for den halvårlige evaluering afrapportering til Realdania. Koordinerer dagsordenspunkter til politisk behandling. Laver exitstrategien og sikrer dens implementering. Projektgruppe for delprojektet Op og ned igen Projektleder Projektlederen udarbejder projektplaner, tidsplaner, statusredegørelser, erfaringsopsamling mm. til drøftelse i styregruppen og til politisk behandling, samt leder arbejdet i projektgruppen. Projektlederen er medlem af den lokale styregruppe. Projektgruppen Sammensættes af repræsentanter fra interesseorganisationer, beboer- og erhvervsforeninger samt lodsejere i området og turismeorganisationer (se punktet Interessenter). Møder: Kommissorium: Afholdes 3-6 gange om året Træffer beslutninger indenfor rammerne af projektplanen. Skitserer projektforslag ud fra ønsker og behov. Koordinerer arbejdet. Forbereder offentlige møder og arrangementer. Nedsætter undergrupper efter behov. Udarbejder og indstiller forslag til styregruppen Udarbejder tids- + arb.planer, pressemeddelelser, rapporter 6

7 Aktivitetsplan Projektets hovedaktiviteter: Fase 1: forberedelses- og opstartsfasen Udarbejdelse af nærværende projektbeskrivelse inkl. projektøkonomi Behandling i Realdania Politisk behandling Afklaring af juridiske forhold, fremtidige ejerforhold samt drift Ansættelse af projektleder Etablering af projektorganisation Forberedelse og afholdelse af første konsultation med interessenter Fase 2: kortlægning og udarbejdelse af forslag Kortlægning af interesseområder i Ringebakkerne området gennemgås af interessenterne og eksisterende viden og registrering af området screenes således, at hotspots for forskellige interesser (flora, fauna, geologi, kulturhistorie og friluftsaktiviteter) kan udpeges. Samtidig arbejder projektgruppen eventuelt gennem mindre arbejdsgrupper med at udarbejde forslag til områdets anvendelse, indretning og naturpleje såvel som formidling og synliggørelse. Forslagene udvikles i en vekselvirkning mellem kortlægningens resultater og bredere konsultationer af interessenter og borgere. Eksterne rådgivere bearbejder projektgruppens og andres ideer og forslag til idéskitser og idékatalog der sidenhen bearbejdes til skitseforslag med overslag. Projektgruppens (eller arbejdsgruppes) forslag vedr. formidling og synliggørelse af området sammenfattes i en formidlings- og markedsføringsplan. Fase 3: projekterings- og anlægsfasen Skitseforslag bearbejdes til et prissat anlægsprojekt Prissat anlægsprojekt godkendes Projektering og udarbejdelse af evt. udbudsmateriale Udbud Gennemførelse af anlæg Formidling udarbejdes Markedsføringsgrundlag udarbejdes Fase 4: afslutningsfasen Officiel åbning af området og formidling af projektresultater Exitstrategi for fremtidig udvikling og vedligeholdelse 7

8 Formidling og kommunikation Formidling og kommunikation om dette delprojekt i Mulighedernes Land på Bornholm indgår i den samlede kommunikationsplan. Som led i projektet skal den fremtidige formidling og synliggørelse af projektet tilrettelægges og en plan derfor såvel som materiale dertil udarbejdes. Tidsplan Se bilag. Budget Anlæg/ rådgivning UDGIFTER ekskl. moms Projektledelse + assistance Bornholms Regionskommune Udgifter i alt Faser og aktiviteter Fase 1: Forberedelse og opstart 1.1. Godkendelse af projektplan i Realdania Politisk behandling og godkendelse Fundraising Afklaring: juridiske forhold, ejerforhold og drift Ansættelse af projektleder Styregruppe nedsættes Projektgruppe(r) nedsættes Overhead 30% af BRK andel I alt fase Fase 2: Kortlægning og udarbejdelse af forslag Ringebakkerne 2.1. Kortlægning af interesseområder i Ringebakkerne Udarbejdelse af forslag til områdets anvendelse, indretning og naturpleje Myndighedsgodkendelser Vedtagelse af samlet forslag Vang Pier 2.5. Forslag til anvendelse af Vang Pier Myndighedsgodkendelser Vedtagelse af forslag Overhead 30% af BRK andel I alt fase

9 Fase 3: Projektering og anlæg Ringebakkerne 3.1. Anlæg i Ringebakkerne Prissætning af forslag til anlæg i Ringebakkerne Udbud og kontrahering Anlægsarbejde i samarbejde med brugere: Shelters Naturformidlings- og aktivitetsrum Rastepladser P-pladser, skiltning mm Stiforløb og ruter, faste orienteringspunkter Klatreområde Sikring af veje Bortskaffelse/anvendelse af restmateriale Naturpleje- og driftsplan Uforudsete udgifter Vang Pier 3.2 Omdannelse af Vang Pier Projektering, og partnerring inkl. tilsyn Flytning og indbygning af ca tons granit Betonarbejder inkl. sti/vej til vedligeholdelse Sand, planter, udspring mm. badested Formidlingsudstilling i lasterepose Katodisk beskyttelse kajkonstruktioner Rampe til stenpramme, kajakker, dykkere Reetablering af elinstallationer for skibe i dagslys Renovering af lasteramper til anvendelse som bro Henvisningsskilte til parkering og toiletter Uforudsete udgifter Formidling og synliggørelse 3.3. Formidling og synliggørelse Formidling tilrettelægges og udarbejdes Markedsføringsplan og -materiale udarbejdes Overhead 30% af BRK andel I alt fase

10 Fase 4: Afslutning 4.1. Officiel åbning Exitstrategi effektueret Evaluering Revision Overhead 30% af BRK andel I alt fase Uforudsete udgifter I ALT ,5 % fondsskat af tilskud fra Realdania ,5% fondsskat af tilskud fra anden fond I ALT * Finansiering Realdania NCC Teknik & Miljø som ejer og myndighed Friluftsrådet (eller anden fond, pulje) I ALT * * I budgettet er indeholdt 1/2 fuldtidsstilling til projektledelse i 14 mdr. (1 mdr. afholdes af BRK til opfølgning af igangværende opgaver i Teknik & Miljø) kr samt 1/8 stilling i 15 mdr. til assistance kr Betalingsplan Realdania Fase 1, 2 og 3 (delvist) Juni Fase 3 (delvist) og 4 December I alt Økonomiske driftsfølgevirkninger Forsikringspræmie, Vang Pier kr. Vedligeholdelse af Vang Pier vil, efter projektgennemførelse, kunne holdes indenfor driftbudgettet til havne, eftersom istandsættelsen vil bringe pieren i en stand der sikrer en relativt lav udgift til vedligeholdelse i en længere årrække. Drift og vedligehold af friluftsfaciliteter og anlæg i Ringebakkerne vil blive fastsat i den første fase af projektet, forberedelses- og opstartsfasen. Som det fremgår af pkt. 2. i risikovurderingen vil der blive efterstræbt anlæg med lave vedligeholdelses- og driftsomkostninger dels gennem valg af design og materialer dels gennem samarbejde og aftaler med brugere. Moms og skattemæssige forhold Projektregnskabet vil blive underlagt BDO Kommunernes revision. Der tages hensyn til fondsskat på 17,5 % af støttebeløb fra Realdania og evt. andre fonde. 10

11 Juridiske forhold Teknik & Miljø har jurister ansat til at vejlede i evt. tvivlsspørgsmål. Der er umiddelbart ikke relevant at inddrage advokatfirma. Der er indlagt afklaring af juridiske forhold samt fremtidige ejerforhold i forberedelses- og opstartsfasen samt indhentelse af nødvendige myndighedsgodkendelser i kortlægnings- og forslagsfasen. Risikovurdering Væsentlige risici for projektets gennemførelse og succes vurderes at være: 1. Manglende opbakning fra interessenterne Projektets aktiviteter og processer tilrettelægges netop med henblik på dels at aktivere interessenternes viden om og interesser i området, og dels at sikre dialog og samarbejde mellem dem om den fremtidige anvendelse af området. 2. Manglende sikring af en bæredygtig driftsøkonomi Som led i projektet skal der udarbejdes en plan for områdets drift herunder økonomien der kan accepteres af lodsejere, områdets brugere og Bornholms Regionskommune. I forbindelse med anlæg vil der være særligt fokus på at sikre lave vedligeholdelsesomkostninger, hvilket til gengæld kan betyde større anlægsinvesteringer. Projektet vil også søge at være nyskabende ved at udvikle formidlings- og publikumsfaciliteter der kræver et minimum af vedligeholdelse. Som led i projektet vil der også blive undersøgt muligheder for at rejse bidrag til drift gennem brugerbetaling eller anden form for brugerbidrag på et niveau der ikke vil være begrænsende for adgang. 3. Manglende godkendelse fra fredningsnævnet Det er en afgørende forudsætning for projektet, at planen for områdets anvendelse, indretning og naturpleje kan godkendes af fredningsnævnet. Området er naturfredet og derfor skal kommende aktiviteter tage hensyn til områdets naturværdier og være i overensstemmelse med fredningen. 4. Manglende godkendelse fra andre myndigheder I den indledende fase skal det afklares, hvilke myndigheder der skal godkende forskellige dele af projektet. Manglende godkendelse fra disse myndigheder kan gøre det nødvendigt at justere i projektet. Kvalitetssikring Kvalitetssikring af projektet sker ved inddragelse af konsulenter og ekspertise fra kommunen, og interessenter, ved at inddrage relevante erfaringer fra de tilknyttede aktører og ved at trække på Mulighedernes Land. Evaluering Evaluering vil ske i forbindelse med den halvårlige statusrapportering i projektet, i den skabelon for afrapportering, der både indeholder en statusredegørelse til projektsekretariatet og Realdania og den løbende selvevaluering til Oxford. 11

12 Bilag 1. Tids- og milepælsplan 2. Transportministeriets afgørelse vedr. bevaring af Vang pier 3. Visualisering af omdannelsen af Vang Pier 12

Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning

Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning Kommune Initialer (projektleder) Dato (sidst rev.) Godkendt (dato) Bornholm 18. marts 2010 Realdania: Kommune: Projektets titel Ned og op igen

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

KOMMISSORIUM rev :

KOMMISSORIUM rev : KOMMISSORIUM rev. 03.12.2012: 1. Titel Esbjerg Byplan 2. Politisk beslutning om Esbjerg Byplans igangsætning. Baggrund Arbejdet med Esbjerg Byplan er igangsat af Byrådet i forbindelsen med vedtagelse af

Læs mere

NATURCENTER KARPENHØJ

NATURCENTER KARPENHØJ NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret i en beslutning

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Naturturisme I/S 8. februar 2008 Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Bestyrelsen for Sydfyns Udviklingssamarbejde I/S (SUS I/S) har diskuteret, hvorvidt de sydfynske kommuner bør

Læs mere

Projektbeskrivelse version 9

Projektbeskrivelse version 9 Bilag 12 Bilag til soc. udv. møde Projektbeskrivelse version 9 Projekttitel: Opgavestiller: Anledning: Fælleskommunal tandregulering Kommunalbestyrelserne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj,

Læs mere

Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud

Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud Afrapportering Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud Juni 2015 Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud Dette notat supplerer det reviderede regnskab med erklæring af 13. maj 2015 og de

Læs mere

Kommissorium for udvikling af Oddesund

Kommissorium for udvikling af Oddesund Kommissorium for udvikling af Oddesund Tidspunkt for udfærdigelse: 17. januar 2013 PUNKTER 1 Projektets overskrift 2 Målet med projektet a. Hvad skal vi nå frem til? (mål) b. Hvordan kan vi se, at vi er

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Projektets navn Evt. projektnr. Del af projektprogram Baggrund Odense Fjord-samarbejdet Odense Fjord med Kertinge Nor rummer store naturværdier, hvoraf

Læs mere

Planstrategi 2015. Det overordnede mål kan suppleres med følgende delmål:

Planstrategi 2015. Det overordnede mål kan suppleres med følgende delmål: Planstrategi 2015 Baggrund Et byråd skal i løbet af de første to år af byrådsperioden vedtage og offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen efter planlovens 23 a-e. Denne strategi kaldes en planstrategi

Læs mere

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur Kommissorium for Kommuneplan 2009-2020 Projektgruppen: Natur 1. Baggrund Med kommunalreformen er ansvaret for forvaltningen af det åbne land herunder naturen - flyttet fra amterne til kommunerne. Kommunerne

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden ønsker at gennemføre et analyse- og udviklingsarbejde, som sikre alle optimale muligheder

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

Center for Velfærdsteknologi i Aalborg Kommune Bolig for Alle. Idegrundlag og Vision og Formålsbeskrivelse

Center for Velfærdsteknologi i Aalborg Kommune Bolig for Alle. Idegrundlag og Vision og Formålsbeskrivelse Center for Velfærdsteknologi i Aalborg Kommune Bolig for Alle Idegrundlag og Vision og Formålsbeskrivelse Indholdsfortegnelse IDEGRUNDLAG OG PROJEKTGPLAN... 3 IDEGRUNDLAG OG PROJEKTETS FORMÅL... 4 MÅLGRUPPER

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Projektplan for demonstrationsprojekt

Projektplan for demonstrationsprojekt Projektplan for demonstrationsprojekt Kommune Initialer (projektleder) Dato (sidst rev.) Godkendt (dato) Bornholms VG 14.10.10 Realdania: Regionskommune Kommune: Projektets titel Mulighedernes land Det

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Tjæreborg....en by med energi

Tjæreborg....en by med energi 1 Tjæreborg...en by med energi Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1 Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder...

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Kontraktens start: 15. marts 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1337623509 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan

Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Baggrund Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013 indebærer, at alle kommuner inden udgangen af 2013 skal udarbejde en klimatilpasningsplan,

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup Resultatkontrakt Vedrørende Modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup Kontraktens start: 5. august 2009 Kontraktens slut: 1. september 2012 Journalnummer: 1-30-76-20-07 Kontraktens parter

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012.

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Projektbeskrivelse For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Havnechef Benny Carlsen, Projektleder 27.02.2014 Baggrund

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilaget gennemgår de overordnede principper for den nærmere organisering af indsatsen for virkemidlerne vådområder og P-ådale under

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Kontraktens start: 15. marts 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-16-10 Kontraktens parter

Læs mere

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Projektet med at effektivisere lokalplanprocedurer og plansager begyndte i 2011. type: Fagområde For at opnå et flow i arbejdet, så skal implementeringen

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst 1 Formål Det overordnede formål med en fælles udviklingsplan for Danmarks Vestkyst er at skabe et planmæssigt grundlag for en bæredygtig turisme- og erhvervsmæssig

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

1. Udkast til Projektbeskrivelse

1. Udkast til Projektbeskrivelse 1. Udkast til Projektbeskrivelse Titel Turismestrategi Dato d. 29.01.13 Captia sagsnummer 024945-2012 Projektejer Projektleder Baggrund og idé Formål Ejvind Mortensen Heidi Normann Jakobsen Byrådet har

Læs mere

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19

2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19 2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19 1. Opgavens formål og baggrund For at sikre fremtidens velfærdssamfund bevæger Hedensted Kommune sig i 2014 over i en ny politisk struktur og selve organisationen

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark Oktober 2012 ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET Fra Skjoldungeland til Nationalpark På de sidste bestyrelsesmøder i nationalparkprojekt Skjoldungelandet er det vurderet, at fortsat udviklings- og forankringsarbejde

Læs mere

Klimaprojekt Bogense By

Klimaprojekt Bogense By Klimaprojekt Bogense By - en del af kommunens klimahandleplan Forfatter: Teknik, Erhverv og Kultur Revideret den 3. februar 2016 Indhold Baggrund... 2 Hvad er der sat i gang i 2015?... 3 Organisering af

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma Få den fulde værdi af jeres næste projekt DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma I sikrer hverdagens drift. Vi giver råd om fremtiden Overvejer I, hvordan I kan fremtidssikre værket i forhold

Læs mere

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Projektbeskrivelse Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Revideret d. 4. januar 2017 Børne- og Kulturforvaltningen Læring

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26 Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune Forslag til BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis samarbejde med Statens Kunstfond, feb. 2017 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Formål Denne vejledning skitserer den typiske organisation, proces

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Storplettet perlemorssommerfugl Løvfrø Overdrev ved stråruplund i nærheden af Skamlingsbanken Dagsorden Kl. 15.00 kl. 15.05 Kl. 15.30 Kl. 16.00

Læs mere

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Proces- og tidsplan Kommuneplan 2018 Kommuneplan 2018 Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Center for Erhverv, Byg og Sekretariat - januar

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Friluftsrådet - paraply for friluftslivet Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90

Læs mere

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1 Projektmodel OS2 Projektmodel OS2, version A Side 1 Indhold: Indledning... 3 Hvad er et projekt?... 3 OS2 projektmodel... 3 Organisering af projekter... 4 Faser i projektets liv... 7 Idé-fasen... 8 Planlægnings-fasen...

Læs mere

Projektplan. Udvikling af innovativt vand- og wellnesshus i Bagenkop. Tidsramme 1. januar april 2014

Projektplan. Udvikling af innovativt vand- og wellnesshus i Bagenkop. Tidsramme 1. januar april 2014 Projektplan Udvikling af innovativt vand- og wellnesshus i Bagenkop Tidsramme 1. januar 2013 1. april 2014 Formål og mål Projektplanen skal bruges som styringsredskab til at synliggøre hvornår milepæle

Læs mere

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE 1. Velkomst Mogens Gade 2. Gennemgang af tværsummen af udviklingsplanerne (Noël Mignon) 3. Hvordan sikres koordineringen lokalt mellem samfund, foreninger og skole Eksempel

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Nordfynshallen - fra kommunal til selvejende institution

Nordfynshallen - fra kommunal til selvejende institution Nordfynshallen - fra kommunal til selvejende institution Status og baggrund for Nordfynshallen Status og baggrund Nordfynshallen 2009: I 2004 vedtog Bogense byråd en helhedsplan (renoverings- og udviklingsplan)

Læs mere

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse Natura 2000 handleplaner - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013-2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby NOTAT Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby 1 Navn Områdefornyelse Sundby Nord og Områdefornyelse Sundby Syd, samlet betegnelse Områdefornyelsen Sundby. 2 Baggrund Den 25. august 2016 besluttede

Læs mere