Projektplan for demonstrationsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektplan for demonstrationsprojekt"

Transkript

1 Projektplan for demonstrationsprojekt Kommune Initialer (projektleder) Dato (sidst rev.) Godkendt (dato) Bornholms VG Realdania: Regionskommune Kommune: Projektets titel Mulighedernes land Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn Formål Projektets formål er at styrke formidlingen af det bornholmske graniteventyr på kyststrækningen fra Hasle til Sandvig og i området omkring Hammerhavn, hvor det fysiske miljø videreudvikles med afsæt i industrieventyret. Delmål: At omsætte informationer om det bornholmske graniteventyr på kyststrækningen fra Hasle til Sandvig og specifikt i Hammerhavn til nutidige vedkommende spor og fortællinger der kan øge forståelsen for sammenhængen mellem industrieventyret og nutidens (hverdags-)oplevelser. At løfte kvaliteten af det bebyggede miljø i Hammerhavn til et niveau der modsvarer områdets attraktionsværdi, ved at samle og styrke aktiviteterne på havnen i et nyt multihus der kan benyttes af både brugere og besøgende. At styrke lokale og regionale interesser knyttet til videreudvikling af Hammerhavn og graniteventyret på en måde så der opnås synergi mellem tiltag, daglige brugere og besøgende,bl.a. ved at forbedre stinet og informationer så besøgende på kyststrækningen og på Hammershus og Hammerknuden inspireres til at udforske området og lægge vejen forbi Hammerhavn. Målgrupper Projektets primære målgrupper er brugere, borgere og besøgende, der færdes langs den nordlige vestkyst på Bornholm og særligt i området omkring Hammerhavn. Sekundære målgrupper er bl.a. lokale foreninger, klubber, kulturformidlere, naturvejledere, branding- og turismeaktører m.fl. som vil kunne gøre brug af og inspireres af de resultater projektet afstedkommer. Projektet vil have demonstrationsværdi for andre regioners turismeaktører, kommuner og interesseorganisationer m.fl., som et eksempel på: - at stedspecifikke kultur- og naturpotentialer kan videreudvikles og medvirke til at styrke lokal identitet og regional tiltrækningskraft, og - at miljøer kan styrkes ved at samle funktioner i forbindelse med en opgradering, renovering og fornyelse af bygningsmassen. 1

2 Resultater og succeskriterier Resultater: Fortællingen om det bornholmske graniteventyr danner grundlag for nye oplevelser langs Bornholms nordvest kyst Hammerhavn er blevet en tidssvarende havn, hvor kultur-, natur- og havneaktiviteter har fundet en fælles platform i det ny multihus. Succeskriterier: Der er skabt et sammenhængende kulturspor af oplevelser og informationer langs den eksisterende kyststi fra Hasle til Sandvig (med afstikkere til nærliggende relevante industrilandskaber og industrilevn). Formidlingen tager afsæt i de eksisterende tiltag og inddrager nye interaktive formidlingsformer. Essentielle uddrag af graniteventyret er gjort tilgængelig på bornholmske formidlingsplatforme og via spor/ fx i form af GPS eller lignende. *) Der er udarbejdet en helhedsplan indeholdende et multihus, arealdisponeringer, stiforløb mm, samt formidling af områdets kulturhistorie og stinet, der understøtter et bredt spektrum af interesser med reference til turisme, kultur, natur, formidling, erhverv m.fl. Helhedsplanen er helt eller delvist implementeret, herunder et multihus med toilet- og badefaciliteter, kulturformidling, opholdszoner, stinet til og fra området, belægninger etc. En eller flere eks. bygninger er nedrevet. Stedets kulturhistorie og funktioner har styrket områdets oplevelsespotentialer og er en integreret del af de fysiske forbedringer. Inddragelse af brugere og interessenter har skabt synergi mellem regionale og lokale interesser. Interessentinddragelsen af de enkelte aktører er lykkedes målrettet samtidigt med at informationer om den samlede proces er formidlet til alle. *) Formidling og implementering ventes koordineret med delprojektet Op og ned igen i Ringebakkerne og ved Vang Pier, ligeledes uden Mulighedernes Land. Baggrund og forudsætninger Råstofeventyret på Bornholm - et af Danmarks 25 industriminder Kulturarvsstyrelsen udpegede i 2007 Bornholms råstofindustri som én ud af 25 nationale industriminder af særlig betydning for Danmarks industriepoke. Det særlige for den bornholmske industri var forekomst, udvinding og bearbejdning af granit, sandsten, kul og kaolin. På strækningen mellem Hasle og Sandvig, var det den bornholmske granit der i 1800-tallets anden halvdel blev udnyttet af danske og udenlandske byggematadorer og bl.a. var forudsætningen for store dele af det ny københavnske byggeri i årene omkring Bornholms Museum har i flere år ønsket at sætte fokus på den bornholmske industrihistorie, og i særlig grad det bornholmske graniteventyr som endnu kun er delvis afdækket. Formidlingen af den bornholmske stenbrudshistorie kalder på utraditionelle formidlingsformer, da sporene i landskabet er mange, forskelligartede og ikke umiddelbart kædes sammen til en fortælling af beskueren. 2

3 Hammerhavn og stenbrydningens ophør Området omkring Hammerhavn er en af de lokaliteter, hvor en omfattende stenbrydning fandt sted. Selve havneanlægget, som vi kender det i dag, blev anlagt til udskibning af granitten. Stenbrydningen pågik helt frem til 1971, hvorefter industrianlægget blev fjernet. Oplagsarealet mellem den tidligere industribygning og havnen blev jævnet til en flade der i dag primært anvendes til parkering, vinteroplag af både, foruden klubmiljø og ophold. Kun få besøgende har fantasi til at forestille sig, at stedet engang spillede en afgørende rolle som drivkraft for det bornholmske samfund og i særlig grad for udviklingen på Nordbornholm. Hammerhavn har i mange år været forsømt, trods dens unikke beliggenhed mellem Hammershus og Hammerknuden. Havnemiljøet er i forfald og over en længere årrække er vokset et kolonihavelignende skur- og klubmiljø frem med relation til havneaktiviteterne rettet mod Østersøen. Udviklingspotentialer En styrkelse af Hammerhavn og øens kulturværdier ligger i forlængelse af intentionerne i forslag til Kommuneplan 2009 for Bornholm. Heri peges konkret på tre rekreative områder med særlige regionale udviklingspotentialer: Området omkring Hammershus (herunder Hammerhavn og Hammerknuden); området omkring Ekkodalen (de centrale dele af Almindingen) og området omkring Dueodde. Fælles for de tre områder er, at de allerede i dag er blandt de mest besøgte på Bornholm, og i kraft af deres kvaliteter og beliggenhed rummer muligheder for at spille en større rolle som drivkraft i en styrkelse af øens rekreative potentialer. Udvikling af Hammerhavns regionale (og lokale) potentiale synes knyttet til oplevelsen af stedets fysiske fremtoning og de aktiviteter der pågår og kan opleves. I dag sejler tre bådoperatører i sommersæsonen turister til grotterne under Hammershus. Sammen med naturen udgør de den egentlige hovedattraktion. Aktiviteten understøttes af en kiosk, offentlige toilet- og badefaciliteter. Lokale fritidsfiskere, sejlere og roere har dannet et lokalt miljø som medvirker til at skabe liv på havnen. Mange guider og turoperatører lægger vejen forbi med besøgende, men kun få opholder sig i havnen og området omkring i længere tid. Områdets slidte faciliteter, begrænsede muligheder for ophold og et stiforløb uden tydelig skiltning både nord-, syd- og østover - til Hammerknuden, Opalsøen/ Hammersøen, Hammershus og stenbrudsmuseet Moseløkken - er dele af forklaringen. Lokalplan og den videre proces I 2008/09 blev udarbejdet en lokalplan for området, der udstikker rammer for områdets anvendelse. Forud for lokalplanlægningen blev brugere og interessenter inviteret til debat om videreudvikling af området. Der fremkom her mange tanker og ønsker til forbedringer af havnen, som kan bruges som afsæt i en videre proces. I lokalplanen er lagt op til en nænsom videreudvikling, hvor stedets unikke naturkvaliteter bevares, og hvor der er åbnet mulighed for at stedets kulturhistorie formidles i havnen. I forbindelse med lokalplanlægningen blev det klart, at der er behov for et helhedsgreb for området, hvor arealdisponeringer, oplevelser og funktioner sammentænkes med fortællingen om havnen og det omkringliggende kystlandskab præget af stenbrydningen foruden de nærliggende attraktioner og naturværdier. I første del af 2010 har pågået dialog med Sæne Bådelaug om justering af skur- og klubmiljøet på grundlag af lokalplanens rammer. Tidspunktet er derfor gunstigt til at forbedre de øvrige fysiske og funktionelle rammer i havnen og formidle fortællingen om områdets unikke kulturlandskab. Det skal også nævnes at der i den mellemliggende periode, udenfor dette projekt, er ført forhandlinger om en eventuel blotlægning af granitglacieren samt udskiftning af betonafskærmningen langs molen med en trækonstruktion som oprindeligt. Tiltag der positivt vil medvirke til at løfte attraktionen af det samlede område. 3

4 Interessenter Interessenter Betydning for projektet Placering og håndtering i forhold til projektet Bornholms Museum Afgørende samarbejdspart lokalt og regionalt niveau Repræsentant (-er) for de lokale brugergrupper: Sæne Bådelaug, sejlerne, m.fl. Kioskejer inkl. havneservice, bådfarten Afgørende samarbejdspart lokalt niveau Afgørende samarbejdspart lokalt niveau Friluftsrådets lokalafdeling Afgørende samarbejdspart lokalt og regionalt niveau Natur Bornholm Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling ASTE (Allinge Gudhjems Sammenslutning af Turist og Erhvervsvirksomheder) Samarbejdspart regionalt niveau Samarbejdspart lokalt og regionalt niveau Afgørende samarbejdspartlokalt og regionalt niveau Skov- og Naturstyrelsen Afgørende samarbejdspart lokalt og regionalt niveau Friluftsrådet Dialog- og samarbejdspart nationalt niveau Destination Bornholm Kulturarvsstyrelsen Moseløkken Stenbrudsmuseum (drives af frivillige) Samarbejdspart regionalt niveau Samarbejdspart nationalt niveau Samarbejdspart lokalt niveau Projektgruppe Viden om lokal kulturhistorie og kulturformidling Projektgruppe Viden om det lokale miljø, aktiviteter og brugergrupper på havnen og i nærområdet Viden om eksisterende kunder og interessenter i områdets udvikling Projektgruppe Viden om lokale friluftsmuligheder og medlemsønsker til nye friluftsaktiviteter Projektgruppe Viden om natur og formidling (specifikt om Bornholms geologi, GPS mm) Projektgruppe - Viden om og interessevaretagelse af naturværdier Projektgruppe Viden om erhvervs- og turismeinteresser på Nordbornholm Grundejer af arealerne omkring Hammerhavn, Hammershus og Hammerknuden. Viden om natur- og friluftsinteresser samt om egne lokaliteters natur, drift og formidling Potentiel deltager på workshop. Viden om udvikling af friluftsliv og aktiviteter i naturen Viden om turistaktører og turismeinteresser Potentiel deltager på workshop eller projektmøde. Viden om national/ international kultur og eksponering af stedbundne kulturværdier Viden om stenbrudshistorien i området omkring Hammershus 4

5 Organisation og proces Overordnet styregruppe for projekt Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn og de andre projekter i Mulighedernes Land på Bornholm: Projektorganisationen for projekt Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn indgår i en overordnet projektstruktur som beskrevet i partnerskabsaftalen. Anna Sofie Poulsen, afdelingschef for Natur & Miljø, samt koordinator Niels Chresten Andersen fra Regional Udvikling deltager i styregruppen for Bornholms Regionskommune sammen med Karen Skou fra Realdania, og har rollen som overordnet projektleder og kontaktperson mellem Realdania og regionskommunen. Politisk projektansvar for demonstrationsprojektet Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn Påhviler: Teknik- og Miljøudvalget når projektet er besluttet gennemført af kommunalbestyrelsen. Møder: Kommissorium: Projektets leder forelægger status og beslutnings-grundlag for Teknik- & Miljøudvalget mindst en gang om året. Kommunalbestyrelsen godkender overordnet projektbeskrivelse og økonomi. Kommunens sædvanlige arbejdsgange følges for anlægsbevillinger. Teknik- og Miljøudvalget godkender væsentlige ændringer i forhold til det vedtagne projektgrundlag og træffer beslutninger i forhold til evt. uafgjorte konflikter. Lokal koordinerings- og styregruppe for projekter under Mulighedernes Land Består af: Regional Udvikling, Niels Chresten Andersen Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Skov- og Naturstyrelsen Bornholm, Søren Friese Landdistriktscoach, Rikke Brandt Broegaard Teknik & Miljø, Gugga Zakariasdottir Teknik & Miljø, Morten Bach Jørgensen Teknik & Miljø, Vivi Granby Teknik & Miljø, Jakob Jensen Møder: Kommissorium: Afholdes i forbindelse med milepæle samt efter behov. Koordinerer og sikrer fremdrift i demonstrationsprojekterne. Medvirker til en løbende dialog med Realdania i forhold til aftaler og justeringer af projektplaner, godkendelse af milepæle, anlægsprojekter, økonomi, ekstern inddragelse mm forud for politisk behandling. Koordinerer dagsordenspunkter til politisk behandling. Projektgruppe for Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn Projektgruppen: Repræsentanter fra de lokale brugergrupper på Hammerhavn, Bornholms Museum, ASTE, lokalgrupperne under Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening, Natur Bornholm samt en repræsentant fra Havnegruppen i Teknik & Miljø. Relevante fagpersoner og lodsejere inddrages så tidligt i forløbet som muligt. 5

6 Møder: Kommissorium: Projektleder: Forventet 7-9 gange i projektperioden - efter behov. Træffer beslutninger indenfor rammerne af projektplanen Skitserer samlet projektforslag ud fra ønsker og behov Koordinerer arbejdet Forbereder offentlige møder og workshops Nedsætter underarbejdsgrupper efter behov Udarbejder oplæg til styregruppen Udarbejder tids- + arb.planer, pressemeddelelser, rapporter Deltager evt. i etablering og efterfølgende vedligeholdelse Projektlederens opgave er at stå for projektets gennemførelse herunder oplæg til aftaler, konkurrenceafholdelse, planlægningsværksted, udbudsmateriale, implementeringer, tidsplaner, statusredegørelser, erfaringsopsamling, exitstrategi mm til drøftelse i følgegruppen samt i relevant omfang til politisk behandling. Proces: - Kulturhistorisk afdækning, grundlag - Workshop (indbudte konsulenter deltager sammen med lokale og regionale interessenter) Ideer drøftes/ videreudvikles - Konkurrencer: 2 indbudte konsulenter udarbejder forslag til kulturspor/formidling og 2 indbudte arkitekter udarbejder skitseforslag multihus - De valgte forslag/delelementer koordineres og viderebearbejdes - Implementering af hhv. kulturspor og multihus Aktivitetsplan Projektets hovedaktiviteter: Fase 1 Fase 2 Fase 3 Udarbejdelse af nærværende projektbeskrivelse (BRK) Principgodkendelse af projektplan (Realdania + BRK) Projektudvikling og fundraising (BRK) Kommunikation om projektet (BRK + Realdania) milepæl godkendelse Etablering af projektorganisation og kontrakter med eksterne konsulenter (BRK + Realdania) Vidensindsamling herunder kulturhistorisk afdækning (BRK + ekstern konsulent) Opstartsmøde med interessenter og konsulenter (BRK + eksterne konsulenter) Indbudt konkurrence helhedsplan/multihus. (eksterne konsulenter) Udvælgelse af vinderprojekt (BRK + Realdania) Detailprojektering (ekstern konsulent) Licitationsmateriale og udbud (ekstern konsulent + BRK + Realdania) Kommunikation om projektet (BRK) milepæl/godkendelse Anlægsarbejder og øvrig implementering igangsættes (BRK+delvist ekstern konsulent) Kommunikation om projektets fremdrift (BRK + Realdania) milepæl/godkendelse 6

7 Fase 4 Formidlingsstrategi (BRK + ekstern konsulent) milepæl/godkendelse Formidling af projektresultater demonstrationsværdi (BRK + ekstern bistand) Exitstrategi fremtidig udvikling og vedligeholdelse (BRK) Kommunikation om projektet (BRK + Realdania) milepæl/godkendelse Tværgående aktiviteter: koordinering og synliggørelse af proces inddragelse og formidling til relevante parter delevalueringer Formidling og kommunikation Ansvaret for kontinuerlig projektformidling påhviler projektlederen. Fase 1 Projektet formidles i forbindelse med politisk behandling og etablering af projektgruppe. Fase 2 Formidling af delresultater: kontraktindgåelser afdækning kulturhistorie og indbudt konkurrence helhedsplan, opstartsmøde med interessenter og konsulenter; resultat indbudt konkurrence; detailprojekt multihus, licitationsresultat. Fase 3 Formidling af delresultater: Implementeringer i Hammer og kulturspor på ruten ml. Hasle og Sandvig smat i området omkring Hammerhavn. Fase 4 Det samlede projektresultat formidles. Medier Formidling til hhv. aktører og interessenter samt generelt til øens befolkning sker via: - nyhedsbreve, foldere og rapporter - mødeaktiviteter og koorspondance - opslag og plancheudstilling i Hammerhavn - pressemeddelelser og artikler/nyheder i lokale medier - kommunens hjemmeside m.fl. Internt i kommunen sker koordinering i form af møder og mailkoorspondance. Kommunikation med projektsamarbejdspartnere forud, under og opfølgende pågår på møder og via mailkoorspondance. Alle involverede interessenter orienteres løbende om projektets fremdrift og resultater. 7

8 Tidsplan MÅNED AKTIVITET BEMÆRKNINGER Fase Sept. nov. Fundraising og projektudvikling: 1) Kulturministeriets pulje Kultur i hele landet Fase Fase 3 Fase 4 I det omfang medfinansiering ikke, eller kun delvist, bevilges tages stilling til om medfinansiering er realisabel. Feb. juni Projektudvikling Inspirationsoplæg, forventningsafstemning, input til proces etc. MÅNED AKTIVITET BEMÆRKNINGER April Projektafklaring/ principgodkendelse Realdania og BRK Okt./nov. Projektjustering/ endelig godkendelse Realdania og BRK November Offentliggørelse Milepæl og ekstern kommunikation godkendes af Realdania Okt/nov. Første møde i projektgruppen Projektplan - Rammer for kulturafdækning, planlægningsværksted og konkurrence etc. Nov/dec. Udvælgelse og kontrakter konsulenter Godkendes af Realdania Nov.-jan Afdækning af det bornholmske graniteventyr Igangsætning af kulturafdækning (fase 1) Dec/jan Feb. Feb./marts Marts April/maj April/maj Forberedelse konkurrencemateriale, opstartsmøde mm. Opstartsmøde med alle interessenter og indbudte konsulenter inkl. besigtigelse Hammerhavn 3 forslag til helhedsplan inkl. multihus foreligger til bedømmelse Projekterne offentliggøres med bedømmelsesudvalgets bemærkninger. Vinderforslag detailprojekteres og bearbejdes til prissat budget Kulturhistorisk grundlag videreudvikles til vinderprojekt Konkurrencemateriale godkendes af Realdania, herunder bedømmelsesudvalg 3 tegnestuer konkurrerer i den indbudte konkurrence evt. hver med små oplæg som led i debatten Eksterne rådgivere. Bedømmelsesudvalg træffer endelig afgørelse. Projekter og resultat offentliggøres. Der skabes mulighed for at komme med bemærkninger/debattere forslagene. Eksterne rådgivere, projektkoordinator og BRK. Fase 2 i kulturafdækningen foregår som en integreret del af de valgte tiltag Maj/Juni Prissatte anlægsprojekter godkendes Realdania og BRK/TMU Juni Udbudsmaterialer og licitationer Projektleder, lokale rådgivere og BRK Juni Møde i projektgruppen Licitationsresultat Juni Formidling og milepæl Milepæl og ekstern kommunikation godkendes af Realdania Aug./sep. Møde i projektgruppen Opstart anlægsarbejder forberedes Sept/okt Anlægsarbejder igangsættes Rep. fra projektgruppe deltager i byggemøde Nov. (dec.) Anlægsarbejder færdiggøres Rep. fra projektgruppe deltager i byggemøder Okt.-nov. Formidlings- og exitstrategi evaluering af samlet proces/projekt offentliggøres Skriftlig evaluering analyseres Godkendes af Realdania Nov. Møde i følgegruppen Evaluering af proces og resultater December Formidling og milepæl Milepæl og ekstern kommunikation godkendes af Realdania Dec./jan Projektformidling, regnskab, revision 8

9 Budget Ex. Moms Fase 1 Udgifter Projekt- BRK **) Udgifter anlægsarbejder, rådgivere mm. ledelse *) inkl. projektassistance, rejser, overhead mv m.fl. arbejdstid inkl. rejser, overhead mv. Projektudvikling+ beskrivelse Fundraising, politisk behandling Projektgodkendelse, milepæl, projektuddybning I alt fase i alt Fase 2 Projektledelse, ass., fundraising Kulturhistorisk grundlag; stenbrudsbrudshistorien, inkl. Borger- og interessentinddragelse kommunikation og formidling, konsulentdeltagelse, besigtigelse Indbudt konkurrence. Konsulentbidrag 3x kr. Detailprojektering og projektopfølgning (fase 3), vinderprojekt Udlæg licitation (landinsp., trykning tegninger, udbuddsmateriale, rejseudgifter konsulent mm.) BRK som ejer og myndighed I alt fase Fase 3 Projektledelse og assistance, inkl. tilsyn under udførelse mm Implementeringer fortsat ***) Viderebearbejdn. kulturgrundlag samt implementering kulturspor på strækningen mellem Hasle og Sandvig, div. hjemmesider mv. Borger- og interessentinddragelse kommunikation og formidling BRK som ejer og myndighed, ass. tilsyn I alt fase Fase 4 Projektledelse og assistance Evaluering (inkl. analyse af skriftlig evaluering) Borger- og interessentinddragelse samlet projekt/ kommunikation og formidling BRK som ejer og myndighed Kommunernes revision I alt fase

10 Ex. Moms Udgifter Projekt- BRK **) Udgifter I ALT Uforudsete udgifter I ALT ex. Moms Momsudligningsordning (17,5 % af Realdanias bidrag) I ALT inkl. Momsudligning *) Der er kalkuleret med ½ fuldtidsstilling til projektledelse i 14 mdr.(1 md afholdes af BRK til interne aktiviteter samt, koordinering kulturspor mv.) kr og 1/8 stilling i 15 mdr. til assistance kr Inkl. overhead (30 % af lønudgift) samt rejser, kurser mm i alt kr. **) BRK som myndighed og ejer er samlet estimeret til kr. ***) Forventet fordeling: Belægningsforbedringer (adgangsvej, p-arealer, opholdszoner, landskabsbearbejdning mm) Implementering multihus/samling af funktioner og faciliteter i(ét eller flere multianvendelige rum (inde/ude) havnefunktion/kiosk*, toilet og badefaciliteter mm) Kulturspor (integreret i multihus og i nærområdet, i forbindelse med forbedring af stiforløb og evt. på skræntplateau) * BRK afholder udgifterne i forbindelse med flytningen af kiosk og havnefunktion uden for projektet. Finansiering Realdania Anlægspuljen havne 2010 og 2011 Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet Anlægspuljen veje % af de samlede projektudgifter Politisk prioritering forudsættes De kr. er bevilget til forbedring af toiletog badefaciliteter i første halvdel af Bevilget primo Politisk prioritering forudsættes Projektbidrag og myndighedsbehandling (Teknik & Miljø) Manglende medfinansiering I ALT Politisk prioritering forudsættes der er tale om opgaver kommunen skal løse som myndighed og ejer hvis et projekt som dette skal gennemføres Søges finansieret med støtte fra Lokale og anlægsfonden, LAG-Bornholm samt BEVICA Betalingsplan Realdania Fase 1 og 2 December Fase 2 Juni Fase 3 og 4 December I alt Økonomiske driftsfølgevirkninger Det driftsmæssige ansvar for vedligeholdelse af havneområdet påhviler kommunen. En 10

11 opkvalificering af havnemiljøet forventes delvist dækket af indtægter fra fritidssejlere, et øget antal gæstesejlere samt lejeaftaler etc. Det forventes desuden, at det at funktionerne samles, koblet med at flere funktioner renoveres eller nyopføres samlet set vil betyde at driften af havnen ikke vil stige i væsentlig grad. Det driftmæssige ansvar for de omkringliggende arealer påhviler Skov- og Naturstyrelsen. Projektet forventes ikke at generere nævneværdige ændringer i drift og pleje af disse arealer. I forhold til implementering gælder generelt at de fremtidige vedligeholdelsesudgifter skal søges minimeret, og at der derfor skal som led i udvælgelsen af konkrete implementeringer bl.a. skal ske en afklaring om driftsfølgevirkninger mellem de involverede parter. Moms og skattemæssige forhold Bornholms Regionskommunes projektregnskaber er underlagt Kommunernes Revision. I projektbudgettet er foreløbig indregnet en fondsskat på 17,5 % af støttebeløbet fra Realdania. I det omfang der i implementeringsfasen er behov for at projektmidler fra Realdania gives direkte til andre parter, vil deres momsforhold være gældende. Et endeligt budget, hvor dette er afklaret, vil først foreligge, når der er foretaget en endelig prioritering af ydelser og anlægsarbejder. Juridiske forhold Der forventes ikke at opstå juridiske problemstillinger, som ikke kan varetages af forvaltningens og/eller kommunens øvrige jurister. Risikovurdering Projektet forudsætter, at der er politisk vilje til at afsætte midler fra anlægspuljerne til havne og veje samt at der stilles egenfinansiering/ arbejdstimer i forvaltningen til rådighed til faglig sparring, serviceydelser, myndighedsbehandling, afgørelser vedr. drifts- og ejeransvar mm. Igangsætning efteråret 2010, forudsætter endelig projektgodkendelse i september/oktober (Realdania og BRK). Det kulturhistoriske grundlag og udarbejdelsen af en helhedsplan der tager afsæt i både historien og de eksisterede forhold vurderes at være en forudsætning for, at den ønskede effekt opnås med de tiltag der implementeres. I relation til bevillingen på kr. fra Kulturministeriet forudsættes, at bevillingen kan indgå ubeskåret i dette tilrettede projekt, hvor der i højere grad sættes fokus på graniteventyret og en mere begrænset geografi. (Den oprindelige ansøg omhandlede den samlede industrihistorie på strækningen fra Rønne til Sandvig, samt implementeringer i bl.a. Hammerhavn. Ansøgt beløb:1 mio. kr.) Da store dele af industrihistorien på Bornholm allerede er afdækket vurderes det fortsat muligt, kvalificeret at trække perspektiver til øens samlede industrihistorie i dette projekt. Realisering af kulturspor og multihus forudsætter, at det kan ske indenfor de rammer der er 11

12 fastlagt i lokalplan 44 for Hammerhavn samt lovgivningen i øvrigt (herunder bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven vedrørende strandbeskyttelse). For at sikre dette ventes i 2010 ansøgt om en principiel godkendelse hos den relevante myndighed af de planlagte tiltag, så der ikke senere kan rejses tvivl om realiseringsmulighederne. Der kan potentiel opstå modstand i forhold til forandringer af området. Skulle der opstå spild om proces eller indhold vil det blive søgt løst gennem dialog og højeste fællesnævner mellem de forskellige interessenter. Lykkes det ikke må afgørende beslutninger træffes enten i projektets styregruppe eller politisk afhængig af sagens karakter. Der vil være fleksibilitet i forhold til hvornår de planlagte tiltag realiseres forstået sådan, at der med projektet lægges op til frivillig medvirken og samarbejde. Hvis enkelte aktører på havnen ikke ønsker at medvirke, vil Kommunen stå ved de tidsbegrænsede kontrakter der allerede er indgået med de pågældende brugere. Kvalitetssikring Kvalitetssikring sker gennem inddragelse af eksterne rådgivere og intern ekspertise i Bornholms Regionskommune. Evaluering Evaluering vil ske i forbindelse med den halvårlige status/ afrapporteret via skabelonen der både indeholder statusredegørelse til projektsekretariatet og Realdania og den løbende selvevaluering til Oxford Research. Bilag A. Notat om Hammerhavn, Teknik & Miljø B. Opsamling fra debat med brugere og interessenter om havnens udvikling. C. Lokalplan for Hammerhavn. 12

Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning

Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning Kommune Initialer (projektleder) Dato (sidst rev.) Godkendt (dato) Bornholm 22. november Realdania: 2010 Kommune: Projektets titel Ned og op

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Byudvikling gennem Klimatilpasning

Byudvikling gennem Klimatilpasning Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et

Læs mere

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012.

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Projektbeskrivelse For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Havnechef Benny Carlsen, Projektleder 27.02.2014 Baggrund

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat fra møde i Grønt Dialogforum 060910, Landemærket, Rønne.

Referat fra møde i Grønt Dialogforum 060910, Landemærket, Rønne. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Grønt Dialogforums medlemmer E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 17. september 2010 Referat fra møde

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Projektets titel: Intern kommunikation, forbedrede HR-processer og intranet Dato for forelæggelse af projektbeskrivelse

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende projektet Grøn vandkorridor mellem Søndersø og Hald Sø Aftalen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser

Læs mere

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT REGION SJÆLLAND OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL OPGAVEBESKRIVELSE 1 Baggrund

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Idéen: Den overordnede idé er at bruge Det Sydfynske Øhav som destination for lejrskoler, primært for danske folkeskoler, men sekundært også for andre klassetrin,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Fire råd i projektprocessen. Plan 09-22. januar 2008 Tove Frederiksen Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud

Fire råd i projektprocessen. Plan 09-22. januar 2008 Tove Frederiksen Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud Fire råd i projektprocessen Plan 09-22. januar 2008 Tove Frederiksen Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud Fire råd om 1. Planlægning af ledelsesbeslutninger 2. Inddragelse

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere