Projektplan for demonstrationsprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektplan for demonstrationsprojekt"

Transkript

1 Projektplan for demonstrationsprojekt Kommune Initialer (projektleder) Dato (sidst rev.) Godkendt (dato) Bornholms VG Realdania: Regionskommune Kommune: Projektets titel Mulighedernes land Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn Formål Projektets formål er at styrke formidlingen af det bornholmske graniteventyr på kyststrækningen fra Hasle til Sandvig og i området omkring Hammerhavn, hvor det fysiske miljø videreudvikles med afsæt i industrieventyret. Delmål: At omsætte informationer om det bornholmske graniteventyr på kyststrækningen fra Hasle til Sandvig og specifikt i Hammerhavn til nutidige vedkommende spor og fortællinger der kan øge forståelsen for sammenhængen mellem industrieventyret og nutidens (hverdags-)oplevelser. At løfte kvaliteten af det bebyggede miljø i Hammerhavn til et niveau der modsvarer områdets attraktionsværdi, ved at samle og styrke aktiviteterne på havnen i et nyt multihus der kan benyttes af både brugere og besøgende. At styrke lokale og regionale interesser knyttet til videreudvikling af Hammerhavn og graniteventyret på en måde så der opnås synergi mellem tiltag, daglige brugere og besøgende,bl.a. ved at forbedre stinet og informationer så besøgende på kyststrækningen og på Hammershus og Hammerknuden inspireres til at udforske området og lægge vejen forbi Hammerhavn. Målgrupper Projektets primære målgrupper er brugere, borgere og besøgende, der færdes langs den nordlige vestkyst på Bornholm og særligt i området omkring Hammerhavn. Sekundære målgrupper er bl.a. lokale foreninger, klubber, kulturformidlere, naturvejledere, branding- og turismeaktører m.fl. som vil kunne gøre brug af og inspireres af de resultater projektet afstedkommer. Projektet vil have demonstrationsværdi for andre regioners turismeaktører, kommuner og interesseorganisationer m.fl., som et eksempel på: - at stedspecifikke kultur- og naturpotentialer kan videreudvikles og medvirke til at styrke lokal identitet og regional tiltrækningskraft, og - at miljøer kan styrkes ved at samle funktioner i forbindelse med en opgradering, renovering og fornyelse af bygningsmassen. 1

2 Resultater og succeskriterier Resultater: Fortællingen om det bornholmske graniteventyr danner grundlag for nye oplevelser langs Bornholms nordvest kyst Hammerhavn er blevet en tidssvarende havn, hvor kultur-, natur- og havneaktiviteter har fundet en fælles platform i det ny multihus. Succeskriterier: Der er skabt et sammenhængende kulturspor af oplevelser og informationer langs den eksisterende kyststi fra Hasle til Sandvig (med afstikkere til nærliggende relevante industrilandskaber og industrilevn). Formidlingen tager afsæt i de eksisterende tiltag og inddrager nye interaktive formidlingsformer. Essentielle uddrag af graniteventyret er gjort tilgængelig på bornholmske formidlingsplatforme og via spor/ fx i form af GPS eller lignende. *) Der er udarbejdet en helhedsplan indeholdende et multihus, arealdisponeringer, stiforløb mm, samt formidling af områdets kulturhistorie og stinet, der understøtter et bredt spektrum af interesser med reference til turisme, kultur, natur, formidling, erhverv m.fl. Helhedsplanen er helt eller delvist implementeret, herunder et multihus med toilet- og badefaciliteter, kulturformidling, opholdszoner, stinet til og fra området, belægninger etc. En eller flere eks. bygninger er nedrevet. Stedets kulturhistorie og funktioner har styrket områdets oplevelsespotentialer og er en integreret del af de fysiske forbedringer. Inddragelse af brugere og interessenter har skabt synergi mellem regionale og lokale interesser. Interessentinddragelsen af de enkelte aktører er lykkedes målrettet samtidigt med at informationer om den samlede proces er formidlet til alle. *) Formidling og implementering ventes koordineret med delprojektet Op og ned igen i Ringebakkerne og ved Vang Pier, ligeledes uden Mulighedernes Land. Baggrund og forudsætninger Råstofeventyret på Bornholm - et af Danmarks 25 industriminder Kulturarvsstyrelsen udpegede i 2007 Bornholms råstofindustri som én ud af 25 nationale industriminder af særlig betydning for Danmarks industriepoke. Det særlige for den bornholmske industri var forekomst, udvinding og bearbejdning af granit, sandsten, kul og kaolin. På strækningen mellem Hasle og Sandvig, var det den bornholmske granit der i 1800-tallets anden halvdel blev udnyttet af danske og udenlandske byggematadorer og bl.a. var forudsætningen for store dele af det ny københavnske byggeri i årene omkring Bornholms Museum har i flere år ønsket at sætte fokus på den bornholmske industrihistorie, og i særlig grad det bornholmske graniteventyr som endnu kun er delvis afdækket. Formidlingen af den bornholmske stenbrudshistorie kalder på utraditionelle formidlingsformer, da sporene i landskabet er mange, forskelligartede og ikke umiddelbart kædes sammen til en fortælling af beskueren. 2

3 Hammerhavn og stenbrydningens ophør Området omkring Hammerhavn er en af de lokaliteter, hvor en omfattende stenbrydning fandt sted. Selve havneanlægget, som vi kender det i dag, blev anlagt til udskibning af granitten. Stenbrydningen pågik helt frem til 1971, hvorefter industrianlægget blev fjernet. Oplagsarealet mellem den tidligere industribygning og havnen blev jævnet til en flade der i dag primært anvendes til parkering, vinteroplag af både, foruden klubmiljø og ophold. Kun få besøgende har fantasi til at forestille sig, at stedet engang spillede en afgørende rolle som drivkraft for det bornholmske samfund og i særlig grad for udviklingen på Nordbornholm. Hammerhavn har i mange år været forsømt, trods dens unikke beliggenhed mellem Hammershus og Hammerknuden. Havnemiljøet er i forfald og over en længere årrække er vokset et kolonihavelignende skur- og klubmiljø frem med relation til havneaktiviteterne rettet mod Østersøen. Udviklingspotentialer En styrkelse af Hammerhavn og øens kulturværdier ligger i forlængelse af intentionerne i forslag til Kommuneplan 2009 for Bornholm. Heri peges konkret på tre rekreative områder med særlige regionale udviklingspotentialer: Området omkring Hammershus (herunder Hammerhavn og Hammerknuden); området omkring Ekkodalen (de centrale dele af Almindingen) og området omkring Dueodde. Fælles for de tre områder er, at de allerede i dag er blandt de mest besøgte på Bornholm, og i kraft af deres kvaliteter og beliggenhed rummer muligheder for at spille en større rolle som drivkraft i en styrkelse af øens rekreative potentialer. Udvikling af Hammerhavns regionale (og lokale) potentiale synes knyttet til oplevelsen af stedets fysiske fremtoning og de aktiviteter der pågår og kan opleves. I dag sejler tre bådoperatører i sommersæsonen turister til grotterne under Hammershus. Sammen med naturen udgør de den egentlige hovedattraktion. Aktiviteten understøttes af en kiosk, offentlige toilet- og badefaciliteter. Lokale fritidsfiskere, sejlere og roere har dannet et lokalt miljø som medvirker til at skabe liv på havnen. Mange guider og turoperatører lægger vejen forbi med besøgende, men kun få opholder sig i havnen og området omkring i længere tid. Områdets slidte faciliteter, begrænsede muligheder for ophold og et stiforløb uden tydelig skiltning både nord-, syd- og østover - til Hammerknuden, Opalsøen/ Hammersøen, Hammershus og stenbrudsmuseet Moseløkken - er dele af forklaringen. Lokalplan og den videre proces I 2008/09 blev udarbejdet en lokalplan for området, der udstikker rammer for områdets anvendelse. Forud for lokalplanlægningen blev brugere og interessenter inviteret til debat om videreudvikling af området. Der fremkom her mange tanker og ønsker til forbedringer af havnen, som kan bruges som afsæt i en videre proces. I lokalplanen er lagt op til en nænsom videreudvikling, hvor stedets unikke naturkvaliteter bevares, og hvor der er åbnet mulighed for at stedets kulturhistorie formidles i havnen. I forbindelse med lokalplanlægningen blev det klart, at der er behov for et helhedsgreb for området, hvor arealdisponeringer, oplevelser og funktioner sammentænkes med fortællingen om havnen og det omkringliggende kystlandskab præget af stenbrydningen foruden de nærliggende attraktioner og naturværdier. I første del af 2010 har pågået dialog med Sæne Bådelaug om justering af skur- og klubmiljøet på grundlag af lokalplanens rammer. Tidspunktet er derfor gunstigt til at forbedre de øvrige fysiske og funktionelle rammer i havnen og formidle fortællingen om områdets unikke kulturlandskab. Det skal også nævnes at der i den mellemliggende periode, udenfor dette projekt, er ført forhandlinger om en eventuel blotlægning af granitglacieren samt udskiftning af betonafskærmningen langs molen med en trækonstruktion som oprindeligt. Tiltag der positivt vil medvirke til at løfte attraktionen af det samlede område. 3

4 Interessenter Interessenter Betydning for projektet Placering og håndtering i forhold til projektet Bornholms Museum Afgørende samarbejdspart lokalt og regionalt niveau Repræsentant (-er) for de lokale brugergrupper: Sæne Bådelaug, sejlerne, m.fl. Kioskejer inkl. havneservice, bådfarten Afgørende samarbejdspart lokalt niveau Afgørende samarbejdspart lokalt niveau Friluftsrådets lokalafdeling Afgørende samarbejdspart lokalt og regionalt niveau Natur Bornholm Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling ASTE (Allinge Gudhjems Sammenslutning af Turist og Erhvervsvirksomheder) Samarbejdspart regionalt niveau Samarbejdspart lokalt og regionalt niveau Afgørende samarbejdspartlokalt og regionalt niveau Skov- og Naturstyrelsen Afgørende samarbejdspart lokalt og regionalt niveau Friluftsrådet Dialog- og samarbejdspart nationalt niveau Destination Bornholm Kulturarvsstyrelsen Moseløkken Stenbrudsmuseum (drives af frivillige) Samarbejdspart regionalt niveau Samarbejdspart nationalt niveau Samarbejdspart lokalt niveau Projektgruppe Viden om lokal kulturhistorie og kulturformidling Projektgruppe Viden om det lokale miljø, aktiviteter og brugergrupper på havnen og i nærområdet Viden om eksisterende kunder og interessenter i områdets udvikling Projektgruppe Viden om lokale friluftsmuligheder og medlemsønsker til nye friluftsaktiviteter Projektgruppe Viden om natur og formidling (specifikt om Bornholms geologi, GPS mm) Projektgruppe - Viden om og interessevaretagelse af naturværdier Projektgruppe Viden om erhvervs- og turismeinteresser på Nordbornholm Grundejer af arealerne omkring Hammerhavn, Hammershus og Hammerknuden. Viden om natur- og friluftsinteresser samt om egne lokaliteters natur, drift og formidling Potentiel deltager på workshop. Viden om udvikling af friluftsliv og aktiviteter i naturen Viden om turistaktører og turismeinteresser Potentiel deltager på workshop eller projektmøde. Viden om national/ international kultur og eksponering af stedbundne kulturværdier Viden om stenbrudshistorien i området omkring Hammershus 4

5 Organisation og proces Overordnet styregruppe for projekt Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn og de andre projekter i Mulighedernes Land på Bornholm: Projektorganisationen for projekt Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn indgår i en overordnet projektstruktur som beskrevet i partnerskabsaftalen. Anna Sofie Poulsen, afdelingschef for Natur & Miljø, samt koordinator Niels Chresten Andersen fra Regional Udvikling deltager i styregruppen for Bornholms Regionskommune sammen med Karen Skou fra Realdania, og har rollen som overordnet projektleder og kontaktperson mellem Realdania og regionskommunen. Politisk projektansvar for demonstrationsprojektet Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn Påhviler: Teknik- og Miljøudvalget når projektet er besluttet gennemført af kommunalbestyrelsen. Møder: Kommissorium: Projektets leder forelægger status og beslutnings-grundlag for Teknik- & Miljøudvalget mindst en gang om året. Kommunalbestyrelsen godkender overordnet projektbeskrivelse og økonomi. Kommunens sædvanlige arbejdsgange følges for anlægsbevillinger. Teknik- og Miljøudvalget godkender væsentlige ændringer i forhold til det vedtagne projektgrundlag og træffer beslutninger i forhold til evt. uafgjorte konflikter. Lokal koordinerings- og styregruppe for projekter under Mulighedernes Land Består af: Regional Udvikling, Niels Chresten Andersen Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Skov- og Naturstyrelsen Bornholm, Søren Friese Landdistriktscoach, Rikke Brandt Broegaard Teknik & Miljø, Gugga Zakariasdottir Teknik & Miljø, Morten Bach Jørgensen Teknik & Miljø, Vivi Granby Teknik & Miljø, Jakob Jensen Møder: Kommissorium: Afholdes i forbindelse med milepæle samt efter behov. Koordinerer og sikrer fremdrift i demonstrationsprojekterne. Medvirker til en løbende dialog med Realdania i forhold til aftaler og justeringer af projektplaner, godkendelse af milepæle, anlægsprojekter, økonomi, ekstern inddragelse mm forud for politisk behandling. Koordinerer dagsordenspunkter til politisk behandling. Projektgruppe for Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn Projektgruppen: Repræsentanter fra de lokale brugergrupper på Hammerhavn, Bornholms Museum, ASTE, lokalgrupperne under Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening, Natur Bornholm samt en repræsentant fra Havnegruppen i Teknik & Miljø. Relevante fagpersoner og lodsejere inddrages så tidligt i forløbet som muligt. 5

6 Møder: Kommissorium: Projektleder: Forventet 7-9 gange i projektperioden - efter behov. Træffer beslutninger indenfor rammerne af projektplanen Skitserer samlet projektforslag ud fra ønsker og behov Koordinerer arbejdet Forbereder offentlige møder og workshops Nedsætter underarbejdsgrupper efter behov Udarbejder oplæg til styregruppen Udarbejder tids- + arb.planer, pressemeddelelser, rapporter Deltager evt. i etablering og efterfølgende vedligeholdelse Projektlederens opgave er at stå for projektets gennemførelse herunder oplæg til aftaler, konkurrenceafholdelse, planlægningsværksted, udbudsmateriale, implementeringer, tidsplaner, statusredegørelser, erfaringsopsamling, exitstrategi mm til drøftelse i følgegruppen samt i relevant omfang til politisk behandling. Proces: - Kulturhistorisk afdækning, grundlag - Workshop (indbudte konsulenter deltager sammen med lokale og regionale interessenter) Ideer drøftes/ videreudvikles - Konkurrencer: 2 indbudte konsulenter udarbejder forslag til kulturspor/formidling og 2 indbudte arkitekter udarbejder skitseforslag multihus - De valgte forslag/delelementer koordineres og viderebearbejdes - Implementering af hhv. kulturspor og multihus Aktivitetsplan Projektets hovedaktiviteter: Fase 1 Fase 2 Fase 3 Udarbejdelse af nærværende projektbeskrivelse (BRK) Principgodkendelse af projektplan (Realdania + BRK) Projektudvikling og fundraising (BRK) Kommunikation om projektet (BRK + Realdania) milepæl godkendelse Etablering af projektorganisation og kontrakter med eksterne konsulenter (BRK + Realdania) Vidensindsamling herunder kulturhistorisk afdækning (BRK + ekstern konsulent) Opstartsmøde med interessenter og konsulenter (BRK + eksterne konsulenter) Indbudt konkurrence helhedsplan/multihus. (eksterne konsulenter) Udvælgelse af vinderprojekt (BRK + Realdania) Detailprojektering (ekstern konsulent) Licitationsmateriale og udbud (ekstern konsulent + BRK + Realdania) Kommunikation om projektet (BRK) milepæl/godkendelse Anlægsarbejder og øvrig implementering igangsættes (BRK+delvist ekstern konsulent) Kommunikation om projektets fremdrift (BRK + Realdania) milepæl/godkendelse 6

7 Fase 4 Formidlingsstrategi (BRK + ekstern konsulent) milepæl/godkendelse Formidling af projektresultater demonstrationsværdi (BRK + ekstern bistand) Exitstrategi fremtidig udvikling og vedligeholdelse (BRK) Kommunikation om projektet (BRK + Realdania) milepæl/godkendelse Tværgående aktiviteter: koordinering og synliggørelse af proces inddragelse og formidling til relevante parter delevalueringer Formidling og kommunikation Ansvaret for kontinuerlig projektformidling påhviler projektlederen. Fase 1 Projektet formidles i forbindelse med politisk behandling og etablering af projektgruppe. Fase 2 Formidling af delresultater: kontraktindgåelser afdækning kulturhistorie og indbudt konkurrence helhedsplan, opstartsmøde med interessenter og konsulenter; resultat indbudt konkurrence; detailprojekt multihus, licitationsresultat. Fase 3 Formidling af delresultater: Implementeringer i Hammer og kulturspor på ruten ml. Hasle og Sandvig smat i området omkring Hammerhavn. Fase 4 Det samlede projektresultat formidles. Medier Formidling til hhv. aktører og interessenter samt generelt til øens befolkning sker via: - nyhedsbreve, foldere og rapporter - mødeaktiviteter og koorspondance - opslag og plancheudstilling i Hammerhavn - pressemeddelelser og artikler/nyheder i lokale medier - kommunens hjemmeside m.fl. Internt i kommunen sker koordinering i form af møder og mailkoorspondance. Kommunikation med projektsamarbejdspartnere forud, under og opfølgende pågår på møder og via mailkoorspondance. Alle involverede interessenter orienteres løbende om projektets fremdrift og resultater. 7

8 Tidsplan MÅNED AKTIVITET BEMÆRKNINGER Fase Sept. nov. Fundraising og projektudvikling: 1) Kulturministeriets pulje Kultur i hele landet Fase Fase 3 Fase 4 I det omfang medfinansiering ikke, eller kun delvist, bevilges tages stilling til om medfinansiering er realisabel. Feb. juni Projektudvikling Inspirationsoplæg, forventningsafstemning, input til proces etc. MÅNED AKTIVITET BEMÆRKNINGER April Projektafklaring/ principgodkendelse Realdania og BRK Okt./nov. Projektjustering/ endelig godkendelse Realdania og BRK November Offentliggørelse Milepæl og ekstern kommunikation godkendes af Realdania Okt/nov. Første møde i projektgruppen Projektplan - Rammer for kulturafdækning, planlægningsværksted og konkurrence etc. Nov/dec. Udvælgelse og kontrakter konsulenter Godkendes af Realdania Nov.-jan Afdækning af det bornholmske graniteventyr Igangsætning af kulturafdækning (fase 1) Dec/jan Feb. Feb./marts Marts April/maj April/maj Forberedelse konkurrencemateriale, opstartsmøde mm. Opstartsmøde med alle interessenter og indbudte konsulenter inkl. besigtigelse Hammerhavn 3 forslag til helhedsplan inkl. multihus foreligger til bedømmelse Projekterne offentliggøres med bedømmelsesudvalgets bemærkninger. Vinderforslag detailprojekteres og bearbejdes til prissat budget Kulturhistorisk grundlag videreudvikles til vinderprojekt Konkurrencemateriale godkendes af Realdania, herunder bedømmelsesudvalg 3 tegnestuer konkurrerer i den indbudte konkurrence evt. hver med små oplæg som led i debatten Eksterne rådgivere. Bedømmelsesudvalg træffer endelig afgørelse. Projekter og resultat offentliggøres. Der skabes mulighed for at komme med bemærkninger/debattere forslagene. Eksterne rådgivere, projektkoordinator og BRK. Fase 2 i kulturafdækningen foregår som en integreret del af de valgte tiltag Maj/Juni Prissatte anlægsprojekter godkendes Realdania og BRK/TMU Juni Udbudsmaterialer og licitationer Projektleder, lokale rådgivere og BRK Juni Møde i projektgruppen Licitationsresultat Juni Formidling og milepæl Milepæl og ekstern kommunikation godkendes af Realdania Aug./sep. Møde i projektgruppen Opstart anlægsarbejder forberedes Sept/okt Anlægsarbejder igangsættes Rep. fra projektgruppe deltager i byggemøde Nov. (dec.) Anlægsarbejder færdiggøres Rep. fra projektgruppe deltager i byggemøder Okt.-nov. Formidlings- og exitstrategi evaluering af samlet proces/projekt offentliggøres Skriftlig evaluering analyseres Godkendes af Realdania Nov. Møde i følgegruppen Evaluering af proces og resultater December Formidling og milepæl Milepæl og ekstern kommunikation godkendes af Realdania Dec./jan Projektformidling, regnskab, revision 8

9 Budget Ex. Moms Fase 1 Udgifter Projekt- BRK **) Udgifter anlægsarbejder, rådgivere mm. ledelse *) inkl. projektassistance, rejser, overhead mv m.fl. arbejdstid inkl. rejser, overhead mv. Projektudvikling+ beskrivelse Fundraising, politisk behandling Projektgodkendelse, milepæl, projektuddybning I alt fase i alt Fase 2 Projektledelse, ass., fundraising Kulturhistorisk grundlag; stenbrudsbrudshistorien, inkl. Borger- og interessentinddragelse kommunikation og formidling, konsulentdeltagelse, besigtigelse Indbudt konkurrence. Konsulentbidrag 3x kr. Detailprojektering og projektopfølgning (fase 3), vinderprojekt Udlæg licitation (landinsp., trykning tegninger, udbuddsmateriale, rejseudgifter konsulent mm.) BRK som ejer og myndighed I alt fase Fase 3 Projektledelse og assistance, inkl. tilsyn under udførelse mm Implementeringer fortsat ***) Viderebearbejdn. kulturgrundlag samt implementering kulturspor på strækningen mellem Hasle og Sandvig, div. hjemmesider mv. Borger- og interessentinddragelse kommunikation og formidling BRK som ejer og myndighed, ass. tilsyn I alt fase Fase 4 Projektledelse og assistance Evaluering (inkl. analyse af skriftlig evaluering) Borger- og interessentinddragelse samlet projekt/ kommunikation og formidling BRK som ejer og myndighed Kommunernes revision I alt fase

10 Ex. Moms Udgifter Projekt- BRK **) Udgifter I ALT Uforudsete udgifter I ALT ex. Moms Momsudligningsordning (17,5 % af Realdanias bidrag) I ALT inkl. Momsudligning *) Der er kalkuleret med ½ fuldtidsstilling til projektledelse i 14 mdr.(1 md afholdes af BRK til interne aktiviteter samt, koordinering kulturspor mv.) kr og 1/8 stilling i 15 mdr. til assistance kr Inkl. overhead (30 % af lønudgift) samt rejser, kurser mm i alt kr. **) BRK som myndighed og ejer er samlet estimeret til kr. ***) Forventet fordeling: Belægningsforbedringer (adgangsvej, p-arealer, opholdszoner, landskabsbearbejdning mm) Implementering multihus/samling af funktioner og faciliteter i(ét eller flere multianvendelige rum (inde/ude) havnefunktion/kiosk*, toilet og badefaciliteter mm) Kulturspor (integreret i multihus og i nærområdet, i forbindelse med forbedring af stiforløb og evt. på skræntplateau) * BRK afholder udgifterne i forbindelse med flytningen af kiosk og havnefunktion uden for projektet. Finansiering Realdania Anlægspuljen havne 2010 og 2011 Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet Anlægspuljen veje % af de samlede projektudgifter Politisk prioritering forudsættes De kr. er bevilget til forbedring af toiletog badefaciliteter i første halvdel af Bevilget primo Politisk prioritering forudsættes Projektbidrag og myndighedsbehandling (Teknik & Miljø) Manglende medfinansiering I ALT Politisk prioritering forudsættes der er tale om opgaver kommunen skal løse som myndighed og ejer hvis et projekt som dette skal gennemføres Søges finansieret med støtte fra Lokale og anlægsfonden, LAG-Bornholm samt BEVICA Betalingsplan Realdania Fase 1 og 2 December Fase 2 Juni Fase 3 og 4 December I alt Økonomiske driftsfølgevirkninger Det driftsmæssige ansvar for vedligeholdelse af havneområdet påhviler kommunen. En 10

11 opkvalificering af havnemiljøet forventes delvist dækket af indtægter fra fritidssejlere, et øget antal gæstesejlere samt lejeaftaler etc. Det forventes desuden, at det at funktionerne samles, koblet med at flere funktioner renoveres eller nyopføres samlet set vil betyde at driften af havnen ikke vil stige i væsentlig grad. Det driftmæssige ansvar for de omkringliggende arealer påhviler Skov- og Naturstyrelsen. Projektet forventes ikke at generere nævneværdige ændringer i drift og pleje af disse arealer. I forhold til implementering gælder generelt at de fremtidige vedligeholdelsesudgifter skal søges minimeret, og at der derfor skal som led i udvælgelsen af konkrete implementeringer bl.a. skal ske en afklaring om driftsfølgevirkninger mellem de involverede parter. Moms og skattemæssige forhold Bornholms Regionskommunes projektregnskaber er underlagt Kommunernes Revision. I projektbudgettet er foreløbig indregnet en fondsskat på 17,5 % af støttebeløbet fra Realdania. I det omfang der i implementeringsfasen er behov for at projektmidler fra Realdania gives direkte til andre parter, vil deres momsforhold være gældende. Et endeligt budget, hvor dette er afklaret, vil først foreligge, når der er foretaget en endelig prioritering af ydelser og anlægsarbejder. Juridiske forhold Der forventes ikke at opstå juridiske problemstillinger, som ikke kan varetages af forvaltningens og/eller kommunens øvrige jurister. Risikovurdering Projektet forudsætter, at der er politisk vilje til at afsætte midler fra anlægspuljerne til havne og veje samt at der stilles egenfinansiering/ arbejdstimer i forvaltningen til rådighed til faglig sparring, serviceydelser, myndighedsbehandling, afgørelser vedr. drifts- og ejeransvar mm. Igangsætning efteråret 2010, forudsætter endelig projektgodkendelse i september/oktober (Realdania og BRK). Det kulturhistoriske grundlag og udarbejdelsen af en helhedsplan der tager afsæt i både historien og de eksisterede forhold vurderes at være en forudsætning for, at den ønskede effekt opnås med de tiltag der implementeres. I relation til bevillingen på kr. fra Kulturministeriet forudsættes, at bevillingen kan indgå ubeskåret i dette tilrettede projekt, hvor der i højere grad sættes fokus på graniteventyret og en mere begrænset geografi. (Den oprindelige ansøg omhandlede den samlede industrihistorie på strækningen fra Rønne til Sandvig, samt implementeringer i bl.a. Hammerhavn. Ansøgt beløb:1 mio. kr.) Da store dele af industrihistorien på Bornholm allerede er afdækket vurderes det fortsat muligt, kvalificeret at trække perspektiver til øens samlede industrihistorie i dette projekt. Realisering af kulturspor og multihus forudsætter, at det kan ske indenfor de rammer der er 11

12 fastlagt i lokalplan 44 for Hammerhavn samt lovgivningen i øvrigt (herunder bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven vedrørende strandbeskyttelse). For at sikre dette ventes i 2010 ansøgt om en principiel godkendelse hos den relevante myndighed af de planlagte tiltag, så der ikke senere kan rejses tvivl om realiseringsmulighederne. Der kan potentiel opstå modstand i forhold til forandringer af området. Skulle der opstå spild om proces eller indhold vil det blive søgt løst gennem dialog og højeste fællesnævner mellem de forskellige interessenter. Lykkes det ikke må afgørende beslutninger træffes enten i projektets styregruppe eller politisk afhængig af sagens karakter. Der vil være fleksibilitet i forhold til hvornår de planlagte tiltag realiseres forstået sådan, at der med projektet lægges op til frivillig medvirken og samarbejde. Hvis enkelte aktører på havnen ikke ønsker at medvirke, vil Kommunen stå ved de tidsbegrænsede kontrakter der allerede er indgået med de pågældende brugere. Kvalitetssikring Kvalitetssikring sker gennem inddragelse af eksterne rådgivere og intern ekspertise i Bornholms Regionskommune. Evaluering Evaluering vil ske i forbindelse med den halvårlige status/ afrapporteret via skabelonen der både indeholder statusredegørelse til projektsekretariatet og Realdania og den løbende selvevaluering til Oxford Research. Bilag A. Notat om Hammerhavn, Teknik & Miljø B. Opsamling fra debat med brugere og interessenter om havnens udvikling. C. Lokalplan for Hammerhavn. 12

Projektplan for demonstrationsprojekt

Projektplan for demonstrationsprojekt Projektplan for demonstrationsprojekt Kommune Initialer (projektleder) Dato (sidst rev.) Godkendt (dato) Bornholms JJ 24.03.11 Realdania: 23.03.11 Regionskommune Kommune: 04.11 Projektets titel Mulighedernes

Læs mere

Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning

Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning Kommune Initialer (projektleder) Dato (sidst rev.) Godkendt (dato) Bornholm 18. marts 2010 Realdania: Kommune: Projektets titel Ned og op igen

Læs mere

Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning

Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning Kommune Initialer (projektleder) Dato (sidst rev.) Godkendt (dato) Bornholm 22. november Realdania: 2010 Kommune: Projektets titel Ned og op

Læs mere

Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud

Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud Afrapportering Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud Juni 2015 Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud Dette notat supplerer det reviderede regnskab med erklæring af 13. maj 2015 og de

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Infomøde og workshop om brugerråd Viborg Naturpark

Infomøde og workshop om brugerråd Viborg Naturpark Viborg Naturpark Infomøde og workshop om brugerråd Viborg Naturpark PROGRAM Velkomst v/ Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Klima- og Miljøudvalget Oplæg om frivillighed og samskabelse v/ Lars Stentoft, kulturdirektør

Læs mere

Byudvikling gennem Klimatilpasning

Byudvikling gennem Klimatilpasning Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012.

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Projektbeskrivelse For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Havnechef Benny Carlsen, Projektleder 27.02.2014 Baggrund

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Partnerskabsaftale omkring Projekt Kongelundsfortet i bevægelse DGI Storkøbenhavn og Dragør Kommune

Partnerskabsaftale omkring Projekt Kongelundsfortet i bevægelse DGI Storkøbenhavn og Dragør Kommune Partnerskabsaftale omkring Projekt Kongelundsfortet i bevægelse og Kontakt Jesper Tangbæk Karina Møller +45 3289 0351 +45 3289 0360 jespert@draoger.dk karinamo@dragoer.dk Kirkevej 7 2791 Dragør Kontakt

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden ønsker at gennemføre et analyse- og udviklingsarbejde, som sikre alle optimale muligheder

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

Projektgruppemøde 28. maj

Projektgruppemøde 28. maj Projektgruppemøde 28. maj Velkommen - milepæle Midtvejsevaluering - projektet er godt på vej og Den fortsatte politiske forankring Supercykelstipuljen - hvad nu? Eventuelt Lancering af Farumruten 2 Mediegennemslag

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af multifunktionsmøbel Projekt under pulje til Offentlig-Privat innovation (OPI) [01.07.2009-01.12.2010] Journalnummer:

Læs mere

Kommissorium for projekt Haslev Seminarium

Kommissorium for projekt Haslev Seminarium Kommissorium for projekt Haslev Seminarium Baggrund/formål Her beskrives, hvorfor projektet igangsættes. Der skal pustes nyt liv i Haslev Seminarium, som står tomt. Bygningerne og de smukke omgivelser

Læs mere

ANSØGNING TIL REALDANIA

ANSØGNING TIL REALDANIA Vejledning I. Generelle oplysninger Projektejer Projektejeren er den formelle ejer af projektet eller det konkrete bygningsanlæg. Dette kan være den samme som ansøger, men er det ikke nødvendigvis. F.eks.

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Kommissorium for udvikling af Oddesund

Kommissorium for udvikling af Oddesund Kommissorium for udvikling af Oddesund Tidspunkt for udfærdigelse: 17. januar 2013 PUNKTER 1 Projektets overskrift 2 Målet med projektet a. Hvad skal vi nå frem til? (mål) b. Hvordan kan vi se, at vi er

Læs mere

Projektbeskrivelse Rambla Sønderborg

Projektbeskrivelse Rambla Sønderborg Sundhed og handicap Projektbeskrivelse Rambla Sønderborg 1/15 Sundhedsfremme og forebyggelse Indhold: 1 Baggrund/udfordring... 3 2 Formål... 3 3 Mål... 3 4 Beskrivelse af indsatsen... 4 4.1 Forbindelsen...

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

1. Hammerknuden - Rønne Nordskov

1. Hammerknuden - Rønne Nordskov Hammerknuden Vang Sandvig Allinge Tejn Rutsker Højlyng 1. Hammerknuden - Rønne Nordskov Gudhjem Det markerede stiforløb på kortet er interaktivt. Klik et sted på stien og få et mere detaljeret kortudsnit.

Læs mere

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Projektets navn Evt. projektnr. Del af projektprogram Baggrund Odense Fjord-samarbejdet Odense Fjord med Kertinge Nor rummer store naturværdier, hvoraf

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning Partnerskab mellem Middelfart Spildevand,

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Hemmelige Stier Projektstatus 2012 Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren KMØ Ramme Organisationsmodel Mål Afsæt Mødeaktivitet Digital platform Forandringsteori Udfordringer 2013 Gevinster

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Lokaliseringsplanlægning af landbrugsbyggeri

Lokaliseringsplanlægning af landbrugsbyggeri Projektbeskrivelse Lokaliseringsplanlægning af landbrugsbyggeri - et Realdania udviklingsprojekt i Ringsted Kommune 19-062007 Niels Helberg 1 Problemformulering Udviklingsprojektet er et samarbejdsprojekt

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Klimaprojekt Bogense By

Klimaprojekt Bogense By Klimaprojekt Bogense By - en del af kommunens klimahandleplan Forfatter: Teknik, Erhverv og Kultur Revideret den 3. februar 2016 Indhold Baggrund... 2 Hvad er der sat i gang i 2015?... 3 Organisering af

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Referat fra møde i Grønt Dialogforum 060910, Landemærket, Rønne.

Referat fra møde i Grønt Dialogforum 060910, Landemærket, Rønne. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Grønt Dialogforums medlemmer E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 17. september 2010 Referat fra møde

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen Forhave på forkant Ansøgning fra Vordingborg Kommune til kampagnen Yderområder på forkant UDKAST d. 7. januar Vordingborg Kommune har siden kommunesammenlægningen haft fokus på, at der ikke opstår for

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet MPS PROJEKT GUIDE Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet BAGGRUND I Måltidspartnerskabet samarbejder vi om at udvikle og gennemføre projekter, der gør det nemmere og giver flere

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Notat. Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative område. Indledning

Notat. Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative område. Indledning DIREKTIONEN Ullasvej 23 DK-3700 Rønne www.brk.dk Notat Modtagere: Økonomi og Erhvervsudvalget Udarbejdet af. Projektkoordinatoren Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge Deltag i modelforsøg Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge 2 Det nye modelforsøg er Børnekulturens Netværks konkrete strategi for at styrke

Læs mere

Politiske mål for Kultur-og Fritidsområdet - foreløbig godkendt på UKFN juni-møde

Politiske mål for Kultur-og Fritidsområdet - foreløbig godkendt på UKFN juni-møde Notat Sagsnr.: 2012/0001874 Dato: 21. juni 2012 Titel: Politiske mål for Kultur-og Fritidsområdet - foreløbig godkendt på UKFN juni-møde Sagsbehandler: Nina Wodstrup Jensen Direktionskonsulent UDVALGET

Læs mere

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces Ombygget spejderliv Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Lokale og Anlægsfonden har siden 2002, hvor Fonden udskrev en konkurrence om pavillonbyggeri til brug for bl.a. friluftsaktiviteter,

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Forslag til procesplan

Forslag til procesplan Forslag til procesplan Udvikling af helhedsplan for skole/institution i Allerød Version 2, 20.01.2017 Opgaven Allerød kommune har besluttet at der skal opføres en ny institution i Blovstrød med en kapacitet

Læs mere

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Naturturisme I/S 8. februar 2008 Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Bestyrelsen for Sydfyns Udviklingssamarbejde I/S (SUS I/S) har diskuteret, hvorvidt de sydfynske kommuner bør

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

KOMMISSORIUM rev :

KOMMISSORIUM rev : KOMMISSORIUM rev. 03.12.2012: 1. Titel Esbjerg Byplan 2. Politisk beslutning om Esbjerg Byplans igangsætning. Baggrund Arbejdet med Esbjerg Byplan er igangsat af Byrådet i forbindelsen med vedtagelse af

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere