Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2"

Transkript

1 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

2 Indholdsfortegnelse 066. Meddelelser til Sundhedsudvalget den 12. august Månedlig Budgetorientering, juni Orientering om økonomisk genopretning på psykiatri- og handicapområdet Orienteringssag Sundhedsforvaltningens sygefravær Evaluering af Forsøgsordning praktisk hjælp Forflytningskurser til pårørende Duft af mad på plejecentrene Formalisering af projektorganiseringen under Byen i Byen Godkendelse af vedtægter for Pårørenderåd ved Boformen, Østermarken 8 og 10 i Aars Forslag til beslutninger vedrørende visitationskompetence på området for voksenpsykiatri- og handicap Praksisplan for Kiropraktik Høringssag Samarbejdet på de specialiserede socialområder og specialundervisningsområdet oplæg til principbeslutninger Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Kærbo, den 18. maj Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Ulstruplund, 19. maj Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenterene Højgården og Hesselvang, den 15. juni Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Aaglimt, den 26. maj Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Bøgely, den 25. maj

3 Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Gedsted, den 26. maj Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Østermarken, den 6.juli Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Solvang, den 25. maj Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Røde Kors Hjemmet, Løgstør, den 6. juli Personsag- Ansøgning om rehabiliteringsophold på Region Nordjyllands Rehabiliteringscenter Strandgården, Nykøbing Mors Personsag- Ansøgning om forlængelse af nuværende tilbud 193 3

4 Medlemmer Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 066. Meddelelser til Sundhedsudvalget den 12. august 2010 Sagsnr.: 10/49 Fraværende: Bilag: 98029/10 Åben Status på ydelser 2 kvartal 2010.pdf /10Åben Visitation 2010 pr pdf /10Åben Henvendelse til regionen vedrørende oprettelse af Hospice - Vesthimmerland /10Åben NT kørselsordning - Status Sagsfremstilling a) Ledelsesinformation status på ydelser 2. kvartal 2010 b) Ledelsesinformation - Visitation 2010 pr Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. Udleveret notat vedrørende status på NT kørsel samt brev sendt til Regionen vedrørende Hospice. 5

6 067. Månedlig Budgetorientering, juni 2010 Sagsnr.: 10/8284 Fraværende: Bilag: /10Åben Månedlig budgetopfølgning Sundhedsforvaltningen /10Åben Rapport fra OPUS-sygefravær, Ledelsesinformation, forvaltningschefniveau pr pdf Sagsfremstilling Sundhedsforvaltningens månedlige budgetscreening til Økonomiudvalget er vedhæftet, som supplerende oplysninger til Opus ledelsesrapporten (Essentia). Juni måneds forbrug anviser en procent på 99,67 %. Følgerne af den iværksatte genopretningsplan kan ikke aflæses af rapporten, hvorfor de næste måneders rapporter bliver væsentlige at følge. Af rapporten fremgår ligeledes udviklingen i sygefraværsprocenten i Sundhedsforvaltningen. Denne problemstilling er medtaget på dagsordenen i et selvstændigt punkt. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget tager budgetorienteringen til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. 6

7 068. Orientering om økonomisk genopretning på psykiatri- og handicapområdet Sagsnr.: 10/24891 Fraværende: Bilag: /10Åben Genopretningsplan - Psykiatri- og Handicapafdelingen Sagsfremstilling Der gives en mundtlig orientering på sundhedsudvalgsmødet med baggrund i bilaget, herunder: Gennemgang af de enkelte beslutninger om besparelser, hvordan der oprindeligt er tænkt besparet og sammenholdt med, hvordan og hvorledes der er effektueret. Gennemgang af yderligere initiativer til hjemtagelse af borgere. Det drejer sig om ombygning af Grønhøj i Østerbølle, Rosengården i Aalestrup og en del af Rutebilstationen i Aalestrup. Gennemgang af omlægning af arbejdsgange i forhold til visitation, hvad er sket, hvad skal ske. Gennemgang af overtagelse af regionale tilbud, hvad er sket, hvad skal ske Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Orienteringen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. 7

8 069. Orienteringssag Sundhedsforvaltningens sygefravær 2010 Sagsnr.: 10/24611 Fraværende: Bilag: 49310/09 Åben Folder - Tilstædeværelse og dialog.pdf 49305/09 Åben Sygefraværsstatistik.pdf /10Åben Sundhedsforvaltningen - sygefravær for perioden Sagsfremstilling Sundhedsudvalget præsenteres for den aktuelle sygefraværsoversigt indenfor institutions og driftsområderne: pleje og seniorservice og handicap og psykiatri. I henhold til Vesthimmerlands Kommunes personalepolitik: Procedure ved sygefravær i Vesthimmerlands Kommune, skal der afholdes omsorgssamtaler med ansatte ved 3 sygeperioder indenfor 6 måneder og / eller 10 sygedage indenfor 6 måneder. Som supplement til Vesthimmerlands Kommunes personalepolitik har Sundhedsforvaltningen udarbejdet supplerende materialer: Fraværsstatistikker, procedure for anvendelse i Sundhedsforvaltningen Tilstedeværelse og dialog, inspirationskatalog til ledere i Sundhedsforvaltningen Begge materialer er udarbejdet i tæt samarbejde mellem personalerepræsentanter og ledere. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget drøfter fraværsstatistikken. Beslutning i Sundhedsudvalget den Statistikken blev drøftet. Der er rettet henvendelse vedrørende forbedring af sygefraværstatistikken. 8

9 9 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010

10 10 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010

11 070. Evaluering af Forsøgsordning praktisk hjælp Sagsnr.: 10/19448 Fraværende: Bilag: 86429/10Åben Diagram over evaluering af forsøgsordning - praktisk hjælp Sagsfremstilling Forsøgsordning med praktisk bistand Forvaltningen har, efter godkendelse i Sundhedsudvalget den 14. januar 2009, som en forsøgsordning i 9 måneder i hjemmeplejegruppe 2,10 og 13 givet borgere der modtager praktisk hjælp mulighed for selv at disponere hjælpen ud fra den visiterede tid. Det betyder at borgeren selv vurderer hvad denne gerne vil have lavet indenfor den disponerede tidsramme. Normalt har borgerne alene krav på den visiterede ydelse fx rengøring, men ikke krav på den tid der er visiteret til ydelsen. Det betyder at hjemmeplejen/ den private leverandør faktisk kan gå før tiden hvis opgaven er udført. Rammerne for forsøgsordningen Disse har været følgende: Borgeren er visiteret efter gældende regler de visiterede ydelser er tidsat borgeren har fået tilbud om at være med i forsøgsordningen, og er blevet orienteret om reglerne i forbindelse hermed, samt bekræftet sin deltagelse skriftligt de ønskede ydelser skal kunne udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt under hensyntagen til arbejdsmiljøreglerne medarbejderen i hjemmeplejen vurderer om det er forsvarligt at imødekomme borgerens disponering af hjælpen. efter 9 måneder evalueres forsøgsordningen Målet med forsøget Målet var at give mere tilfredse borgere medvirke til at opretholde borgerens funktionsniveau, idet borgeren vedligeholder evnen til at disponere motiverer til at borgeren i samarbejde med medarbejderen udfører opgaver i hjemmet, idet der jo skal være en dialog om hvilke opgaver der skal udføres den konkrete dag og hvordan opgaverne skal udføres fx hvad kan borgeren medvirke til give mere tilfredse medarbejdere i hjemmeplejen, idet den enkelte i samarbejde med borgeren kan disponere den praktiske hjælp 11

12 Evaluering af projekt Ordningen har nu kørt i de 9 måneder og der er evalueret på forsøgsordningen. Det skal indledningsvist bemærkes, at i forsøgsperioden er der sket følgende: hjælp til rengøring er ændret fra hver 14. dag til hver 3 uge Vask af tøj er ændret fra hver uge til hver 14. dag den afsatte tid til levering af ydelserne under personlig pleje er nedsat der er sket en del afskedigelser i hjemmeplejen som konsekvens af revisitering efter nyt serviceniveau hvilket skal tages med i vurderingen af forsøget. Som det ses af vedlagte bilag hvor resultatet af hhv. Brugerundersøgelsen /Medarbejderundersøgelsen før/efter forsøget er fremstillet grafisk, er der ikke signifikante ændringer i brugertilfredsheden. Der kan ses en generelt mindre tilfredshed med hjemmeplejen. Det fremgår dog, at brugerne gerne vil beholde ordningen med selv at disponere tiden. På medarbejdersiden kan ikke spores øget medarbejdertilfredshed, hvilket dog nok også skal ses i lyset af nedskæringerne indenfor området. Lovgrundlag Lov om Social Service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at forsøgsordningen ophører - at deltagerne i forsøget orienteres om resultatet og at ordningen ophører, hvilket betyder at borgerne alene kan bruge fleksibel hjemmehjælp fremover Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendes. 12

13 13 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010

14 071. Forflytningskurser til pårørende Sagsnr.: 10/18516 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sundhedsudvalgs medlem Inger Lynge ønsker punktet drøftet på møde. Forvaltningen kan oplyse til sagen, at der er mulighed for at arrangere forflytningskurser målrettet pårørende, der varetager plejeopgaver af hjemmeboende familiemedlemmer. Lovgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen konsekvenser. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget drøfter sagen. Beslutning i Sundhedsudvalget den Udsat. Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedscentret udformer tilbud til pårørende. 14

15 072. Duft af mad på plejecentrene Sagsnr.: 10/24726 Fraværende: Bilag: /10Åben "SWOT"analyse og tidsplan.pdf Sagsfremstilling Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed forslag til 3 trins raket, som følger: Kost og ernæringsfaglige medarbejdere tilbydes ansættelse på plejecentre fra 1. september 2010 Udbudsmateriale færdiggøres Udbud og kontrolbud afvikles inden 1. december 2010 Endelig implementering efter udbudsrunden senest 1. februar 2011 Overordnet indeholder planen gennemførelse af Udbud for mad til plejecentrenes beboere i kombination med at del opgaver indenfor køkkendrift flyttes til plejecentrene. Sidste initiativ er en mulighed for at imødekomme især de ældres ønsker om Duft af mad på plejecentrene. Afdelingschef Finn Bernhard vil på mødet præsentere proces og tidsplan samt målet med 3 trins raketten. Lovgrundlag Udbudsreglerne. Den kommunale Styrelseslov. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ingen relevante oplysninger. Administrationen indstiller - at madproduktionen sendes i udbud jf. tidsplanen - at kostfaglige medarbejdere er omfattet af reglerne for virksomhedsoverdragelse - at køkkenet i Løgstør varetager levering af hoved og biret til plejecentrene i udbudsperioden 15

16 Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse. 16

17 073. Formalisering af projektorganiseringen under Byen i Byen Sagsnr.: 10/24363 Fraværende: Bilag: /10Åben Beskrivelse af Projektorganisationen under "Byen i Byen" Sagsfremstilling Psykiatri- og handicapafdelingen har ansvaret for at give bl.a. botilbud til psykisk syge borgere og til borgere med fysisk/psykisk funktionsevnenedsættelser. Vesthimmerlands Kommunes pladser i egne botilbud har stort set en belægningsprocent på 100, hvilket betyder, at vi må gå til andre udbydere (andre kommuner, regioner eller private) for at købe en plads i et bofællesskab eller en boform. Det kan tilføjes, at Vesthimmerlands Kommune ikke formelt selv råder over midlertidige botilbud efter Servicelovens 107 et botilbud og måde at bo på, som især retter sig mod unge borgere eller mod voksne borgere med svingende behov. I sig selv er der derfor god grund til dels at udvide kapaciteten på botilbudsområdet og dels at udvide tilbudsviften. Herudover skal det nævnes, at handicapafdelingen som led genopretningsplanen for 2010 har forpligtet sig til at hjemtage nogle af de borgere, der p.t. har midlertidige botilbud i andre kommuner eller i private tilbud. Formålet med denne hjemtagelse er at give disse borgere et bedre og billigere botilbud. En betingelse for at hjemtage borgerne er således, at Vesthimmerlands Kommune har en bolig at tilbyde borgeren. Efter Vesthimmerlands kommunes kompetenceplan kræves, at denne bolig formelt politisk er godkendt som et botilbud, idet det må henregnes som oprettelse af en institution. Forvaltningen foreslår derfor, at der oprettes en projektafdeling, der organisatorisk hører under Byen i Byen, og hvis formål er at oprette (også at nedlægge) og drive midlertidige botilbud efter Lov om Social Service 107. De eksisterende boprojekter på lokationer i Aalestrup inddrages under projektafdelingen. Disse projekter er ikke tidligere formelt godkendt politisk, hvilket forvaltningen hermed også ønsker at råde bod på. Handicapafdelingen har derfor med bistand af ledelsessekretariatet og økonomisk forvaltning udarbejdet uddybende beskrivelse af projektorganisationen, vedlagt som bilag. 17

18 Lovgrundlag Servicelovens 107. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Der er ingen selvstændig økonomi i godkendelse af oprettelse af en projektorganisation som en afdeling under Byen i Byen, idet oprettelsen ikke forudsættes at kræve yderligere normeringer eller lokaler i sig selv. I det øjeblik der oprettes botilbud/boprojekter vil der imidlertid være en økonomi forbundet med det enkelte boprojekt. Administrationen indstiller - at der træffes beslutning om oprettelse af en projektorganisation som beskrevet ovenfor og i vedlagte beskrivelse. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstilles til godkendelse. 18

19 074. Godkendelse af vedtægter for Pårørenderåd ved Boformen, Østermarken 8 og 10 i Aars Sagsnr.: 10/24455 Fraværende: Bilag: /10Åben Overordnede vedtægter for Pårørenderåd boformen Østermarken 8 og 10, Aars Sagsfremstilling Boformen har haft et Pårørenderåd i flere år, men har ikke haft vedtægter for dets virke. Da ingen af Boformens nuværende beboere er i stand til at tage vare på egne interesser, skønnes det bedst for beboerne og rigtigst i forhold til lovgivningen formelt at nedsætte et Pårørenderåd. Der er indkaldt til valg til Pårørenderådet i oktober Lovgrundlag Byrådet afgør, jfr. politisk kompetencefordeling. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen budgetmæssig virkning. Administrationen indstiller - at vedtægterne indstilles til godkendelse. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. 19

20 075. Forslag til beslutninger vedrørende visitationskompetence på området for voksenpsykiatri- og handicap Sagsnr.: 10/24351 Fraværende: Bilag: /10Åben Notat vedrørende borger som lovændringen vedrørende om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service vedrører Sagsfremstilling Med virkning fra 1. august 2010 træder en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service i kraft. Hensigten med lovændringen er at skabe sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde. Lovændringen indebærer, at Vesthimmerlands Kommune efter den 1. august 2010 forbliver handlekommune for alle borgere, som kommunen anbringer i et botilbud udenfor kommunen. Det at være handlekommune indebærer, at handlekommunen: Skal træffe alle servicelovs-afgørelser vedrørende borgeren, herunder fx ansøgninger om hjælpemidler eller boligindretninger Skal føre det personrettede tilsyn Skal yde rådgivning og vejledning Skal udarbejde handleplaner Skal udregne og opkræve egenbetaling Skal behandle indberetninger vedrørende magtanvendelser Skal behandle ansøgning om eller tage initiativ til iværksættelse af værgemål For de borgere, som Vesthimmerlands Kommune har anbragt i et botilbud udenfor kommunen inden den 1. august dvs. de borgere som vi har en betalingsforpligtelse for, og hvor vi har afgivet refusionstilsagn til opholdskommunen - skal kommunen tage stilling til, hvorvidt vi ønsker at afgive handlekommuneforpligtelsen. Foretager Vesthimmerlands Kommune sig intet, overgår handlekommuneforpligtelsen automatisk til Vesthimmerlands Kommune pr. 1. januar 2011 for disse borgere. I fald vi ikke ønsker at overtage handlekommuneforpligtelsen for alle eller for nogle borgere, skal Vesthimmerlands Kommune inden den 30. september 2010 meddele dette til de pågældende borgeres opholdskommune, som herefter 20

21 forbliver handlekommune. Beslutningen om at overlade handlekommuneforpligtelsen til den nuværende opholdskommune kan ikke omgøres. I forhold til de borgere, som Vesthimmerlands Kommune evt. beslutter at overtage handlekommuneforpligtelsen for, er der mulighed for at indgå en delegationsaftale med den aktuelle opholdskommune. Det betyder, at Vesthimmerlands Kommune kan indgå en aftale med den aktuelle opholdskommune om helt eller delvist at delegere nogle af myndighedsopgaverne i relation til lov om social service til den aktuelle opholdskommune. KL har udsendt et forslag til en standard-delegationsaftale. Heri er forudsat, at den kommune, som bliver bedt om at udføre myndighedsopgaver på vegne af en anden kommune, kan opkræve en betaling herfor. Forvaltningen vil på et senere tidspunkt efter 30. september 2010 bede sundhedsudvalget om at tage stilling til, hvorvidt vi skal anmode om eller tiltræde delegationsaftaler med andre kommuner. Det er nødvendigt i første omgang at få handlekommune-spørgsmålet afklaret og afvente, hvilke beslutninger andre kommuner træffer. Herefter vil det være muligt at vurdere på, hvad de forskellige kommunale beslutninger har af betydning for de samlede opgaver, sagsmængde og tidsforbrug i myndighedsafdelingen/psykiatri- og handicapområdet. Lovgrundlag Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og Lov om social service Sagen afgøres i Sundhedsudvalget Økonomi Der er ingen direkte økonomiske implikationer forbundet med lovændringen og sundhedsudvalgets beslutninger med baggrund heri. Administrationen indstiller - at sundhedsudvalget godkender forvaltningens indstilling om at hjemtage samtlige borgere i udenkommunale tilbud med undtagelse af 4 borgere som nævnt i notatet Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendes. 21

22 22 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010

23 076. Praksisplan for Kiropraktik Høringssag Sagsnr.: 10/21533 Fraværende: Bilag: 91654/10Åben VS: Praksisplan for Kiropraktorer - Udkast.pdf Sagsfremstilling Region Nordjylland udsender udkast til Praksisplan for Kiropraktik i høring. Planen er den første for området. Kiropraktik varetages hovedsageligt i private klinikker i primærsektoren. I Region Nordjylland i 24 klinikker geografisk bredt fordelt over Nordjylland. Kiropraktorernes arbejdsfelt er diagnostik, forebyggelse og kiropraktiske behandlinger af biomekaniske funktionsforstyrrelser og smertetilstande i rygsøjle, bækken og ekstremiteter. På landsplan modtager ca. 1/3 af alle personer med rygproblemer kiropraktisk behandling. På Sundhedsområdet er der generelt fokus på sammenhængende patientforløb og effektiv ressourceudnyttelse. Med en befolkningssammen-sætning med et stigende antal ældre og kroniske patienter vil også kiropraktik området opleve stigende efterspørgsel på ydelser og mangel på sundhedspersonale. Praksisplanen for Kiropraktik skal således indtænkes i de øvrige regionale planer for sundhedsområdet og i relation til de kommunale sundhedsopgaver medtages i behandlingsfeltet som samarbejdsparter, hvor dette er relevant. Lovgrundlag Sundhedsloven. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen oplysninger. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget anbefaler det fremsendte Udkast til Praksisplan for Kiropraktik, Region Nordjylland uden bemærkninger 23

24 Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendes. 24

25 077. Samarbejdet på de specialiserede socialområder og specialundervisningsområdet oplæg til principbeslutninger Sagsnr.: 10/19546 Fraværende: Bilag: 78952/10Åben Anmodning om kommunalbestyrelsens behandling af anbefalinger for specialiserede socialområde - Brev om kommunalbestyrelsens behandling af principper for det kommunale samarbejde på socialområdet.pdf Sagsfremstilling Med strukturreformen skete en række ændringer i opgavevaretagelsen på det sociale og socialpsykiatriske område samt på specialundervisningsområdet. Med reformen blev myndigheds- og finansieringsansvaret for alle borgere indenfor området entydigt placeret i kommunerne. I forbindelse med reformen blev rammeaftalen indført som det centrale planlægnings- og udviklingsværktøj for de hidtidige amtslige tilbud. Rammeaftalen indgås årligt mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionerne og er altså styringsredskabet for samarbejdet på det specialiserede sociale område. Baggrunden for indførelsen af rammeaftalerne var, dels at man forudså, at regionerne ville være driftsherre for en del sociale institutioner, som kommunerne skulle købe pladser på, dels at kommunerne i højere grad skulle samarbejde indbyrdes, og endeligt at der på socialområdet er specialiserede målgrupper, som fordrer et regionalt samarbejde om fælles tilbud. Udgangspunktet var en forventning om at kommunerne ville overtage ca. 30 % af de tidligere amtslige tilbud, men umiddelbart overtog kommunerne mellem % af tilbuddene og udviklingen fortsætter mod en 100 % overtagelse. Rammeaftalerne har løst koordineringsrollen men har været bureaukratisk i sin opbygning med store og omfattende dokumentationskrav samtidig har muligheden for politiske prioritering såvel lokalt som regionalt været fraværende. Aftalerne har yderligere manglet fokus på faglig udvikling og incitamenter til etablering af nye tilbud, da aftalerne blandt andet er etårige. KL s bestyrelse besluttede i september 2009 at iværksætte en proces for at videreudvikle rammeaftalerne med fokus på Forenkling af dokumentationskravene En mere hensigtsmæssig koordinering 25

26 En fortsat udvikling af den faglige kvalitet på området med henblik på en ændring af den nuværende lovgivning og således at den får virkning fra 1. januar KKR Nordjylland drøftede spørgsmålet på mødet den 12. marts 2010 med baggrund i et oplæg fra kommunernes Socialdirektører og tilsluttede sig synspunktet, at der er behov for en ny model for samarbejdsaftaler mellem kommunerne og mellem kommunerne og Region Nordjylland. I hovedtræk bygger forslaget fra socialdirektørerne på følgende temaer: Rammeaftalen mellem kommunerne som myndighed og regionen samt leverandørkommunerne afgrænses til det mest specialiserede tilbud dvs. et samarbejde om de tilbud, hvor der samlet set kun er et tilstrækkeligt antal borgere til målgruppen, hvis man har regionsdækkende tilbud Rammeaftalen får et flerårigt perspektiv mod de nuværende etårige aftaler Bilaterale aftaler mellem kommunerne dvs. et samarbejde med nabokommuner om udvikling og strategi på tilbud med store målgrupper, hvor kommunerne selv har en stor andel borgere Takstaftalen for rammeaftalen styrkes i forhold til gennemsigtighed, reguleringer og med styrkede incitamenter til etablering af nye nødvendige tilbud aftalen er som udgangspunkt 4-årig, dog således at der kan tages højde for eventuelle lovændringer i perioden. Elementer: o Kommunal redegørelse om udviklingstendenser på 4-årigt sigt o Sammenfattende redegørelse for regionens kommuner o Brugerkonferencer o Udvikling af ventelistesystem o Fælles kvalitetsudviklingsmodel o Fælles sekretariatsfunktion med ansvar for det fremtidige samarbejde på området KKR har på sit møde den 28. maj 2010 drøftet en række principper, som ramme for det videre arbejde, med udviklingen af det kommunale samarbejde og koordinationen på det specialiserede område. Principperne skal styrke kommunernes grundlag for det mellemkommunale samarbejde og samarbejdet med Region Nordjylland om de fremtidige bilaterale aftaler og rammeaftaler. KKR anmoder de enkelte kommuner tilkendegive senest den 1. oktober 2010 om 26

27 de beskrevne principper og tidsplanen for udviklingen af en styrket koordination mellem kommunerne kan godkendes som ramme for det videre arbejde. På baggrund af en drøftelse i KKR marts 2011 fremsendes den endelige model til de 11 kommuners godkendelse. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at KKR s forslag til principper for en ny samarbejdsmodel for de specialiserede områder godkendes som ramme for det videre arbejde. Beslutning i Handicapråd den Forvaltningen gav en orientering og gennemgik principper for kommunernes samarbejde om de specialiserede opgaver på social- og specialundervisningsområdet fra KKR. Administrationens indstilling godkendt. Inger Lynge og Annette Vahlgreen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstilles godkendt. 27

28 078. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Kærbo, den 18. maj 2010 Sagsnr.: 10/22059 Fraværende: Bilag: 94605/10Åben VS: Tilsynsrapport - Kærbo Kærbo, Vesthimmerlands Kommune, uanmeldt tilsyn.pdf Sagsfremstilling Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det uanmeldte besøg på Plejecenter Kærbo, 18. maj 2010 med følgende konklusioner: Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen De fysiske rammer tilgodeser krav for privatliv og giver dem mulighed for fællesskab med andre beboere. Boligerne er indrettet i overensstemmelse med beboernes behov og ønsker Beboerne udtrykker tilfredshed med den hjælp og støtte, de modtager og tryghed ved samarbejdet og samværet med medarbejderne. Det bekræfter at hjælp og støtte tilrettelægges individuelt, og at deres medbestemmelse over deres egen hverdag prioriteres. Det svare til vores vurdering Som opfølgning på rengøringsniveauet, får vi oplyst at det går godt med rengøring hver 3. uge. Medarbejderne oplyser at de i det daglige er mere opmærksomme på lidt oprydning, så der er pænt og ryddeligt. Det svarer til vores vurdering Det er samlet vores vurdering, at bevidstheden om måltidets rammer og betydningen heraf er øget og at her er flere positive tilgang i gang, som kan skabe gode traditioner og retningslinjer omkring maden og måltidet i huset Samlet set er det vores vurdering, at medarbejderne har en positiv, engageret og empatisk tilgang til beboerne, og at den daglige organisering af arbejdet gør det muligt at imødekomme beboernes behov for kvalificeret vis Vi kan konstatere, at den skriftlige dokumentation generelt er retningsgivende for indsatsen og anvendelig som aftale- og informationsredskab til beboere og pårørende. Vi anbefaler jævnlig opfølgning og lidt større detaljeringsgrad Medarbejderne er bekendt med kommunens procedurebeskrivelse i forbindelse med magtanvendelse og indberetningspligt Her leves op til gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området Lovgrundlag 28

29 Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Ældrerådet samt Bruger- og pårørenderådet. - at Tilsynsrapporten godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 29

30 079. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Ulstruplund, 19. maj 2010 Sagsnr.: 10/19257 Fraværende: Bilag: 77059/10Åben VS: Tilsynsrapport - Ulstruplund Ulstruplund, Vesthimmerlands Kommune, anmeldt tilsyn.pdf Sagsfremstilling Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det anmeldte besøg på plejecenter Ulstruplund, 19. maj 2010 med følgende hovedkonklusioner: Det er vores vurdering, at beboerne tilhører målgruppen De fysiske rammer fremstår velordnede og pæne. Her er mange grønne planter og pyntegenstande på fællesarealerne. Her gøres tydeligvis en indsats for at skabe et hjemligt miljø Det er vores indtryk, at beboerne modtager den hjælp og støtte de har behov for. Desuden er her et internt aktivitetstilbud, som beboerne benytter og sætter pris på. Beboerne giver udtryk for stor tilfredshed med såvel den praktiske og pleje-omsorgsmæssige del som aktivitetsdelen. Det er vores vurdering, at medarbejderne er fagligt kompetente til at varetage opgaven. Medarbejdernes viden opdateres efter behov, ligesom her er fokus på udvikling. Her arbejdes fortsat på at implementere Marte Meo metoden, hvilket specielt anvendes i tilgangen til beboere med demens. Det er ligeledes vores vurdering, at personale ressourcerne er fordelt hensigtsmæssigt over døgnet. Her er generelt tilfredshed blandt medarbejderne, og indstillingen til arbejdet er positiv. Her er et godt samarbejde kollegaerne imellem, og samarbejdet med ledelsen beskrives ligeledes positivt Her forelægges opdaterede døgnrytme- og plejeplaner. Det er vores vurdering, at dokumentationen er tilstrækkelig, og danner grundlag for indsatsen. Det er også vores vurdering, at man med fordel kan arbejde på at udvikle kvaliteten. Her arbejdes på at systematisere og ensrette samarbejdsbøgerne Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi 30

31 Ingen. Administrationen indstiller - at Ældrerådet tager høringen til efterretning - at Sundhedsudvalget godkender tilsynsrapporten samt sender rapporten til udtalelse hos Bruger- og pørørenderådet 31

32 Beslutning i Ældrerådet den Taget til efterretning. Lis Svendsen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 32

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Indholdsfortegnelse 108. Dialogbaseret aftalestyring for Sundhedsforvaltnings Plejecentre

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:15. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Strategioplæg for Center Pleje

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 kl. 14:00 Brovst Rådhus, Kantinen Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 Punkter på åbent møde: 97. Orientering til Handicapråd og Ældreråd

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere