Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2"

Transkript

1 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

2 Indholdsfortegnelse 066. Meddelelser til Sundhedsudvalget den 12. august Månedlig Budgetorientering, juni Orientering om økonomisk genopretning på psykiatri- og handicapområdet Orienteringssag Sundhedsforvaltningens sygefravær Evaluering af Forsøgsordning praktisk hjælp Forflytningskurser til pårørende Duft af mad på plejecentrene Formalisering af projektorganiseringen under Byen i Byen Godkendelse af vedtægter for Pårørenderåd ved Boformen, Østermarken 8 og 10 i Aars Forslag til beslutninger vedrørende visitationskompetence på området for voksenpsykiatri- og handicap Praksisplan for Kiropraktik Høringssag Samarbejdet på de specialiserede socialområder og specialundervisningsområdet oplæg til principbeslutninger Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Kærbo, den 18. maj Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Ulstruplund, 19. maj Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenterene Højgården og Hesselvang, den 15. juni Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Aaglimt, den 26. maj Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Bøgely, den 25. maj

3 Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Gedsted, den 26. maj Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Østermarken, den 6.juli Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Solvang, den 25. maj Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Røde Kors Hjemmet, Løgstør, den 6. juli Personsag- Ansøgning om rehabiliteringsophold på Region Nordjyllands Rehabiliteringscenter Strandgården, Nykøbing Mors Personsag- Ansøgning om forlængelse af nuværende tilbud 193 3

4 Medlemmer Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 066. Meddelelser til Sundhedsudvalget den 12. august 2010 Sagsnr.: 10/49 Fraværende: Bilag: 98029/10 Åben Status på ydelser 2 kvartal 2010.pdf /10Åben Visitation 2010 pr pdf /10Åben Henvendelse til regionen vedrørende oprettelse af Hospice - Vesthimmerland /10Åben NT kørselsordning - Status Sagsfremstilling a) Ledelsesinformation status på ydelser 2. kvartal 2010 b) Ledelsesinformation - Visitation 2010 pr Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. Udleveret notat vedrørende status på NT kørsel samt brev sendt til Regionen vedrørende Hospice. 5

6 067. Månedlig Budgetorientering, juni 2010 Sagsnr.: 10/8284 Fraværende: Bilag: /10Åben Månedlig budgetopfølgning Sundhedsforvaltningen /10Åben Rapport fra OPUS-sygefravær, Ledelsesinformation, forvaltningschefniveau pr pdf Sagsfremstilling Sundhedsforvaltningens månedlige budgetscreening til Økonomiudvalget er vedhæftet, som supplerende oplysninger til Opus ledelsesrapporten (Essentia). Juni måneds forbrug anviser en procent på 99,67 %. Følgerne af den iværksatte genopretningsplan kan ikke aflæses af rapporten, hvorfor de næste måneders rapporter bliver væsentlige at følge. Af rapporten fremgår ligeledes udviklingen i sygefraværsprocenten i Sundhedsforvaltningen. Denne problemstilling er medtaget på dagsordenen i et selvstændigt punkt. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget tager budgetorienteringen til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. 6

7 068. Orientering om økonomisk genopretning på psykiatri- og handicapområdet Sagsnr.: 10/24891 Fraværende: Bilag: /10Åben Genopretningsplan - Psykiatri- og Handicapafdelingen Sagsfremstilling Der gives en mundtlig orientering på sundhedsudvalgsmødet med baggrund i bilaget, herunder: Gennemgang af de enkelte beslutninger om besparelser, hvordan der oprindeligt er tænkt besparet og sammenholdt med, hvordan og hvorledes der er effektueret. Gennemgang af yderligere initiativer til hjemtagelse af borgere. Det drejer sig om ombygning af Grønhøj i Østerbølle, Rosengården i Aalestrup og en del af Rutebilstationen i Aalestrup. Gennemgang af omlægning af arbejdsgange i forhold til visitation, hvad er sket, hvad skal ske. Gennemgang af overtagelse af regionale tilbud, hvad er sket, hvad skal ske Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Orienteringen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. 7

8 069. Orienteringssag Sundhedsforvaltningens sygefravær 2010 Sagsnr.: 10/24611 Fraværende: Bilag: 49310/09 Åben Folder - Tilstædeværelse og dialog.pdf 49305/09 Åben Sygefraværsstatistik.pdf /10Åben Sundhedsforvaltningen - sygefravær for perioden Sagsfremstilling Sundhedsudvalget præsenteres for den aktuelle sygefraværsoversigt indenfor institutions og driftsområderne: pleje og seniorservice og handicap og psykiatri. I henhold til Vesthimmerlands Kommunes personalepolitik: Procedure ved sygefravær i Vesthimmerlands Kommune, skal der afholdes omsorgssamtaler med ansatte ved 3 sygeperioder indenfor 6 måneder og / eller 10 sygedage indenfor 6 måneder. Som supplement til Vesthimmerlands Kommunes personalepolitik har Sundhedsforvaltningen udarbejdet supplerende materialer: Fraværsstatistikker, procedure for anvendelse i Sundhedsforvaltningen Tilstedeværelse og dialog, inspirationskatalog til ledere i Sundhedsforvaltningen Begge materialer er udarbejdet i tæt samarbejde mellem personalerepræsentanter og ledere. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget drøfter fraværsstatistikken. Beslutning i Sundhedsudvalget den Statistikken blev drøftet. Der er rettet henvendelse vedrørende forbedring af sygefraværstatistikken. 8

9 9 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010

10 10 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010

11 070. Evaluering af Forsøgsordning praktisk hjælp Sagsnr.: 10/19448 Fraværende: Bilag: 86429/10Åben Diagram over evaluering af forsøgsordning - praktisk hjælp Sagsfremstilling Forsøgsordning med praktisk bistand Forvaltningen har, efter godkendelse i Sundhedsudvalget den 14. januar 2009, som en forsøgsordning i 9 måneder i hjemmeplejegruppe 2,10 og 13 givet borgere der modtager praktisk hjælp mulighed for selv at disponere hjælpen ud fra den visiterede tid. Det betyder at borgeren selv vurderer hvad denne gerne vil have lavet indenfor den disponerede tidsramme. Normalt har borgerne alene krav på den visiterede ydelse fx rengøring, men ikke krav på den tid der er visiteret til ydelsen. Det betyder at hjemmeplejen/ den private leverandør faktisk kan gå før tiden hvis opgaven er udført. Rammerne for forsøgsordningen Disse har været følgende: Borgeren er visiteret efter gældende regler de visiterede ydelser er tidsat borgeren har fået tilbud om at være med i forsøgsordningen, og er blevet orienteret om reglerne i forbindelse hermed, samt bekræftet sin deltagelse skriftligt de ønskede ydelser skal kunne udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt under hensyntagen til arbejdsmiljøreglerne medarbejderen i hjemmeplejen vurderer om det er forsvarligt at imødekomme borgerens disponering af hjælpen. efter 9 måneder evalueres forsøgsordningen Målet med forsøget Målet var at give mere tilfredse borgere medvirke til at opretholde borgerens funktionsniveau, idet borgeren vedligeholder evnen til at disponere motiverer til at borgeren i samarbejde med medarbejderen udfører opgaver i hjemmet, idet der jo skal være en dialog om hvilke opgaver der skal udføres den konkrete dag og hvordan opgaverne skal udføres fx hvad kan borgeren medvirke til give mere tilfredse medarbejdere i hjemmeplejen, idet den enkelte i samarbejde med borgeren kan disponere den praktiske hjælp 11

12 Evaluering af projekt Ordningen har nu kørt i de 9 måneder og der er evalueret på forsøgsordningen. Det skal indledningsvist bemærkes, at i forsøgsperioden er der sket følgende: hjælp til rengøring er ændret fra hver 14. dag til hver 3 uge Vask af tøj er ændret fra hver uge til hver 14. dag den afsatte tid til levering af ydelserne under personlig pleje er nedsat der er sket en del afskedigelser i hjemmeplejen som konsekvens af revisitering efter nyt serviceniveau hvilket skal tages med i vurderingen af forsøget. Som det ses af vedlagte bilag hvor resultatet af hhv. Brugerundersøgelsen /Medarbejderundersøgelsen før/efter forsøget er fremstillet grafisk, er der ikke signifikante ændringer i brugertilfredsheden. Der kan ses en generelt mindre tilfredshed med hjemmeplejen. Det fremgår dog, at brugerne gerne vil beholde ordningen med selv at disponere tiden. På medarbejdersiden kan ikke spores øget medarbejdertilfredshed, hvilket dog nok også skal ses i lyset af nedskæringerne indenfor området. Lovgrundlag Lov om Social Service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at forsøgsordningen ophører - at deltagerne i forsøget orienteres om resultatet og at ordningen ophører, hvilket betyder at borgerne alene kan bruge fleksibel hjemmehjælp fremover Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendes. 12

13 13 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010

14 071. Forflytningskurser til pårørende Sagsnr.: 10/18516 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sundhedsudvalgs medlem Inger Lynge ønsker punktet drøftet på møde. Forvaltningen kan oplyse til sagen, at der er mulighed for at arrangere forflytningskurser målrettet pårørende, der varetager plejeopgaver af hjemmeboende familiemedlemmer. Lovgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen konsekvenser. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget drøfter sagen. Beslutning i Sundhedsudvalget den Udsat. Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedscentret udformer tilbud til pårørende. 14

15 072. Duft af mad på plejecentrene Sagsnr.: 10/24726 Fraværende: Bilag: /10Åben "SWOT"analyse og tidsplan.pdf Sagsfremstilling Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed forslag til 3 trins raket, som følger: Kost og ernæringsfaglige medarbejdere tilbydes ansættelse på plejecentre fra 1. september 2010 Udbudsmateriale færdiggøres Udbud og kontrolbud afvikles inden 1. december 2010 Endelig implementering efter udbudsrunden senest 1. februar 2011 Overordnet indeholder planen gennemførelse af Udbud for mad til plejecentrenes beboere i kombination med at del opgaver indenfor køkkendrift flyttes til plejecentrene. Sidste initiativ er en mulighed for at imødekomme især de ældres ønsker om Duft af mad på plejecentrene. Afdelingschef Finn Bernhard vil på mødet præsentere proces og tidsplan samt målet med 3 trins raketten. Lovgrundlag Udbudsreglerne. Den kommunale Styrelseslov. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ingen relevante oplysninger. Administrationen indstiller - at madproduktionen sendes i udbud jf. tidsplanen - at kostfaglige medarbejdere er omfattet af reglerne for virksomhedsoverdragelse - at køkkenet i Løgstør varetager levering af hoved og biret til plejecentrene i udbudsperioden 15

16 Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse. 16

17 073. Formalisering af projektorganiseringen under Byen i Byen Sagsnr.: 10/24363 Fraværende: Bilag: /10Åben Beskrivelse af Projektorganisationen under "Byen i Byen" Sagsfremstilling Psykiatri- og handicapafdelingen har ansvaret for at give bl.a. botilbud til psykisk syge borgere og til borgere med fysisk/psykisk funktionsevnenedsættelser. Vesthimmerlands Kommunes pladser i egne botilbud har stort set en belægningsprocent på 100, hvilket betyder, at vi må gå til andre udbydere (andre kommuner, regioner eller private) for at købe en plads i et bofællesskab eller en boform. Det kan tilføjes, at Vesthimmerlands Kommune ikke formelt selv råder over midlertidige botilbud efter Servicelovens 107 et botilbud og måde at bo på, som især retter sig mod unge borgere eller mod voksne borgere med svingende behov. I sig selv er der derfor god grund til dels at udvide kapaciteten på botilbudsområdet og dels at udvide tilbudsviften. Herudover skal det nævnes, at handicapafdelingen som led genopretningsplanen for 2010 har forpligtet sig til at hjemtage nogle af de borgere, der p.t. har midlertidige botilbud i andre kommuner eller i private tilbud. Formålet med denne hjemtagelse er at give disse borgere et bedre og billigere botilbud. En betingelse for at hjemtage borgerne er således, at Vesthimmerlands Kommune har en bolig at tilbyde borgeren. Efter Vesthimmerlands kommunes kompetenceplan kræves, at denne bolig formelt politisk er godkendt som et botilbud, idet det må henregnes som oprettelse af en institution. Forvaltningen foreslår derfor, at der oprettes en projektafdeling, der organisatorisk hører under Byen i Byen, og hvis formål er at oprette (også at nedlægge) og drive midlertidige botilbud efter Lov om Social Service 107. De eksisterende boprojekter på lokationer i Aalestrup inddrages under projektafdelingen. Disse projekter er ikke tidligere formelt godkendt politisk, hvilket forvaltningen hermed også ønsker at råde bod på. Handicapafdelingen har derfor med bistand af ledelsessekretariatet og økonomisk forvaltning udarbejdet uddybende beskrivelse af projektorganisationen, vedlagt som bilag. 17

18 Lovgrundlag Servicelovens 107. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Der er ingen selvstændig økonomi i godkendelse af oprettelse af en projektorganisation som en afdeling under Byen i Byen, idet oprettelsen ikke forudsættes at kræve yderligere normeringer eller lokaler i sig selv. I det øjeblik der oprettes botilbud/boprojekter vil der imidlertid være en økonomi forbundet med det enkelte boprojekt. Administrationen indstiller - at der træffes beslutning om oprettelse af en projektorganisation som beskrevet ovenfor og i vedlagte beskrivelse. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstilles til godkendelse. 18

19 074. Godkendelse af vedtægter for Pårørenderåd ved Boformen, Østermarken 8 og 10 i Aars Sagsnr.: 10/24455 Fraværende: Bilag: /10Åben Overordnede vedtægter for Pårørenderåd boformen Østermarken 8 og 10, Aars Sagsfremstilling Boformen har haft et Pårørenderåd i flere år, men har ikke haft vedtægter for dets virke. Da ingen af Boformens nuværende beboere er i stand til at tage vare på egne interesser, skønnes det bedst for beboerne og rigtigst i forhold til lovgivningen formelt at nedsætte et Pårørenderåd. Der er indkaldt til valg til Pårørenderådet i oktober Lovgrundlag Byrådet afgør, jfr. politisk kompetencefordeling. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen budgetmæssig virkning. Administrationen indstiller - at vedtægterne indstilles til godkendelse. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. 19

20 075. Forslag til beslutninger vedrørende visitationskompetence på området for voksenpsykiatri- og handicap Sagsnr.: 10/24351 Fraværende: Bilag: /10Åben Notat vedrørende borger som lovændringen vedrørende om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service vedrører Sagsfremstilling Med virkning fra 1. august 2010 træder en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service i kraft. Hensigten med lovændringen er at skabe sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde. Lovændringen indebærer, at Vesthimmerlands Kommune efter den 1. august 2010 forbliver handlekommune for alle borgere, som kommunen anbringer i et botilbud udenfor kommunen. Det at være handlekommune indebærer, at handlekommunen: Skal træffe alle servicelovs-afgørelser vedrørende borgeren, herunder fx ansøgninger om hjælpemidler eller boligindretninger Skal føre det personrettede tilsyn Skal yde rådgivning og vejledning Skal udarbejde handleplaner Skal udregne og opkræve egenbetaling Skal behandle indberetninger vedrørende magtanvendelser Skal behandle ansøgning om eller tage initiativ til iværksættelse af værgemål For de borgere, som Vesthimmerlands Kommune har anbragt i et botilbud udenfor kommunen inden den 1. august dvs. de borgere som vi har en betalingsforpligtelse for, og hvor vi har afgivet refusionstilsagn til opholdskommunen - skal kommunen tage stilling til, hvorvidt vi ønsker at afgive handlekommuneforpligtelsen. Foretager Vesthimmerlands Kommune sig intet, overgår handlekommuneforpligtelsen automatisk til Vesthimmerlands Kommune pr. 1. januar 2011 for disse borgere. I fald vi ikke ønsker at overtage handlekommuneforpligtelsen for alle eller for nogle borgere, skal Vesthimmerlands Kommune inden den 30. september 2010 meddele dette til de pågældende borgeres opholdskommune, som herefter 20

21 forbliver handlekommune. Beslutningen om at overlade handlekommuneforpligtelsen til den nuværende opholdskommune kan ikke omgøres. I forhold til de borgere, som Vesthimmerlands Kommune evt. beslutter at overtage handlekommuneforpligtelsen for, er der mulighed for at indgå en delegationsaftale med den aktuelle opholdskommune. Det betyder, at Vesthimmerlands Kommune kan indgå en aftale med den aktuelle opholdskommune om helt eller delvist at delegere nogle af myndighedsopgaverne i relation til lov om social service til den aktuelle opholdskommune. KL har udsendt et forslag til en standard-delegationsaftale. Heri er forudsat, at den kommune, som bliver bedt om at udføre myndighedsopgaver på vegne af en anden kommune, kan opkræve en betaling herfor. Forvaltningen vil på et senere tidspunkt efter 30. september 2010 bede sundhedsudvalget om at tage stilling til, hvorvidt vi skal anmode om eller tiltræde delegationsaftaler med andre kommuner. Det er nødvendigt i første omgang at få handlekommune-spørgsmålet afklaret og afvente, hvilke beslutninger andre kommuner træffer. Herefter vil det være muligt at vurdere på, hvad de forskellige kommunale beslutninger har af betydning for de samlede opgaver, sagsmængde og tidsforbrug i myndighedsafdelingen/psykiatri- og handicapområdet. Lovgrundlag Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og Lov om social service Sagen afgøres i Sundhedsudvalget Økonomi Der er ingen direkte økonomiske implikationer forbundet med lovændringen og sundhedsudvalgets beslutninger med baggrund heri. Administrationen indstiller - at sundhedsudvalget godkender forvaltningens indstilling om at hjemtage samtlige borgere i udenkommunale tilbud med undtagelse af 4 borgere som nævnt i notatet Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendes. 21

22 22 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010

23 076. Praksisplan for Kiropraktik Høringssag Sagsnr.: 10/21533 Fraværende: Bilag: 91654/10Åben VS: Praksisplan for Kiropraktorer - Udkast.pdf Sagsfremstilling Region Nordjylland udsender udkast til Praksisplan for Kiropraktik i høring. Planen er den første for området. Kiropraktik varetages hovedsageligt i private klinikker i primærsektoren. I Region Nordjylland i 24 klinikker geografisk bredt fordelt over Nordjylland. Kiropraktorernes arbejdsfelt er diagnostik, forebyggelse og kiropraktiske behandlinger af biomekaniske funktionsforstyrrelser og smertetilstande i rygsøjle, bækken og ekstremiteter. På landsplan modtager ca. 1/3 af alle personer med rygproblemer kiropraktisk behandling. På Sundhedsområdet er der generelt fokus på sammenhængende patientforløb og effektiv ressourceudnyttelse. Med en befolkningssammen-sætning med et stigende antal ældre og kroniske patienter vil også kiropraktik området opleve stigende efterspørgsel på ydelser og mangel på sundhedspersonale. Praksisplanen for Kiropraktik skal således indtænkes i de øvrige regionale planer for sundhedsområdet og i relation til de kommunale sundhedsopgaver medtages i behandlingsfeltet som samarbejdsparter, hvor dette er relevant. Lovgrundlag Sundhedsloven. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen oplysninger. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget anbefaler det fremsendte Udkast til Praksisplan for Kiropraktik, Region Nordjylland uden bemærkninger 23

24 Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendes. 24

25 077. Samarbejdet på de specialiserede socialområder og specialundervisningsområdet oplæg til principbeslutninger Sagsnr.: 10/19546 Fraværende: Bilag: 78952/10Åben Anmodning om kommunalbestyrelsens behandling af anbefalinger for specialiserede socialområde - Brev om kommunalbestyrelsens behandling af principper for det kommunale samarbejde på socialområdet.pdf Sagsfremstilling Med strukturreformen skete en række ændringer i opgavevaretagelsen på det sociale og socialpsykiatriske område samt på specialundervisningsområdet. Med reformen blev myndigheds- og finansieringsansvaret for alle borgere indenfor området entydigt placeret i kommunerne. I forbindelse med reformen blev rammeaftalen indført som det centrale planlægnings- og udviklingsværktøj for de hidtidige amtslige tilbud. Rammeaftalen indgås årligt mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionerne og er altså styringsredskabet for samarbejdet på det specialiserede sociale område. Baggrunden for indførelsen af rammeaftalerne var, dels at man forudså, at regionerne ville være driftsherre for en del sociale institutioner, som kommunerne skulle købe pladser på, dels at kommunerne i højere grad skulle samarbejde indbyrdes, og endeligt at der på socialområdet er specialiserede målgrupper, som fordrer et regionalt samarbejde om fælles tilbud. Udgangspunktet var en forventning om at kommunerne ville overtage ca. 30 % af de tidligere amtslige tilbud, men umiddelbart overtog kommunerne mellem % af tilbuddene og udviklingen fortsætter mod en 100 % overtagelse. Rammeaftalerne har løst koordineringsrollen men har været bureaukratisk i sin opbygning med store og omfattende dokumentationskrav samtidig har muligheden for politiske prioritering såvel lokalt som regionalt været fraværende. Aftalerne har yderligere manglet fokus på faglig udvikling og incitamenter til etablering af nye tilbud, da aftalerne blandt andet er etårige. KL s bestyrelse besluttede i september 2009 at iværksætte en proces for at videreudvikle rammeaftalerne med fokus på Forenkling af dokumentationskravene En mere hensigtsmæssig koordinering 25

26 En fortsat udvikling af den faglige kvalitet på området med henblik på en ændring af den nuværende lovgivning og således at den får virkning fra 1. januar KKR Nordjylland drøftede spørgsmålet på mødet den 12. marts 2010 med baggrund i et oplæg fra kommunernes Socialdirektører og tilsluttede sig synspunktet, at der er behov for en ny model for samarbejdsaftaler mellem kommunerne og mellem kommunerne og Region Nordjylland. I hovedtræk bygger forslaget fra socialdirektørerne på følgende temaer: Rammeaftalen mellem kommunerne som myndighed og regionen samt leverandørkommunerne afgrænses til det mest specialiserede tilbud dvs. et samarbejde om de tilbud, hvor der samlet set kun er et tilstrækkeligt antal borgere til målgruppen, hvis man har regionsdækkende tilbud Rammeaftalen får et flerårigt perspektiv mod de nuværende etårige aftaler Bilaterale aftaler mellem kommunerne dvs. et samarbejde med nabokommuner om udvikling og strategi på tilbud med store målgrupper, hvor kommunerne selv har en stor andel borgere Takstaftalen for rammeaftalen styrkes i forhold til gennemsigtighed, reguleringer og med styrkede incitamenter til etablering af nye nødvendige tilbud aftalen er som udgangspunkt 4-årig, dog således at der kan tages højde for eventuelle lovændringer i perioden. Elementer: o Kommunal redegørelse om udviklingstendenser på 4-årigt sigt o Sammenfattende redegørelse for regionens kommuner o Brugerkonferencer o Udvikling af ventelistesystem o Fælles kvalitetsudviklingsmodel o Fælles sekretariatsfunktion med ansvar for det fremtidige samarbejde på området KKR har på sit møde den 28. maj 2010 drøftet en række principper, som ramme for det videre arbejde, med udviklingen af det kommunale samarbejde og koordinationen på det specialiserede område. Principperne skal styrke kommunernes grundlag for det mellemkommunale samarbejde og samarbejdet med Region Nordjylland om de fremtidige bilaterale aftaler og rammeaftaler. KKR anmoder de enkelte kommuner tilkendegive senest den 1. oktober 2010 om 26

27 de beskrevne principper og tidsplanen for udviklingen af en styrket koordination mellem kommunerne kan godkendes som ramme for det videre arbejde. På baggrund af en drøftelse i KKR marts 2011 fremsendes den endelige model til de 11 kommuners godkendelse. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at KKR s forslag til principper for en ny samarbejdsmodel for de specialiserede områder godkendes som ramme for det videre arbejde. Beslutning i Handicapråd den Forvaltningen gav en orientering og gennemgik principper for kommunernes samarbejde om de specialiserede opgaver på social- og specialundervisningsområdet fra KKR. Administrationens indstilling godkendt. Inger Lynge og Annette Vahlgreen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstilles godkendt. 27

28 078. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Kærbo, den 18. maj 2010 Sagsnr.: 10/22059 Fraværende: Bilag: 94605/10Åben VS: Tilsynsrapport - Kærbo Kærbo, Vesthimmerlands Kommune, uanmeldt tilsyn.pdf Sagsfremstilling Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det uanmeldte besøg på Plejecenter Kærbo, 18. maj 2010 med følgende konklusioner: Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen De fysiske rammer tilgodeser krav for privatliv og giver dem mulighed for fællesskab med andre beboere. Boligerne er indrettet i overensstemmelse med beboernes behov og ønsker Beboerne udtrykker tilfredshed med den hjælp og støtte, de modtager og tryghed ved samarbejdet og samværet med medarbejderne. Det bekræfter at hjælp og støtte tilrettelægges individuelt, og at deres medbestemmelse over deres egen hverdag prioriteres. Det svare til vores vurdering Som opfølgning på rengøringsniveauet, får vi oplyst at det går godt med rengøring hver 3. uge. Medarbejderne oplyser at de i det daglige er mere opmærksomme på lidt oprydning, så der er pænt og ryddeligt. Det svarer til vores vurdering Det er samlet vores vurdering, at bevidstheden om måltidets rammer og betydningen heraf er øget og at her er flere positive tilgang i gang, som kan skabe gode traditioner og retningslinjer omkring maden og måltidet i huset Samlet set er det vores vurdering, at medarbejderne har en positiv, engageret og empatisk tilgang til beboerne, og at den daglige organisering af arbejdet gør det muligt at imødekomme beboernes behov for kvalificeret vis Vi kan konstatere, at den skriftlige dokumentation generelt er retningsgivende for indsatsen og anvendelig som aftale- og informationsredskab til beboere og pårørende. Vi anbefaler jævnlig opfølgning og lidt større detaljeringsgrad Medarbejderne er bekendt med kommunens procedurebeskrivelse i forbindelse med magtanvendelse og indberetningspligt Her leves op til gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området Lovgrundlag 28

29 Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Ældrerådet samt Bruger- og pårørenderådet. - at Tilsynsrapporten godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 29

30 079. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Ulstruplund, 19. maj 2010 Sagsnr.: 10/19257 Fraværende: Bilag: 77059/10Åben VS: Tilsynsrapport - Ulstruplund Ulstruplund, Vesthimmerlands Kommune, anmeldt tilsyn.pdf Sagsfremstilling Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det anmeldte besøg på plejecenter Ulstruplund, 19. maj 2010 med følgende hovedkonklusioner: Det er vores vurdering, at beboerne tilhører målgruppen De fysiske rammer fremstår velordnede og pæne. Her er mange grønne planter og pyntegenstande på fællesarealerne. Her gøres tydeligvis en indsats for at skabe et hjemligt miljø Det er vores indtryk, at beboerne modtager den hjælp og støtte de har behov for. Desuden er her et internt aktivitetstilbud, som beboerne benytter og sætter pris på. Beboerne giver udtryk for stor tilfredshed med såvel den praktiske og pleje-omsorgsmæssige del som aktivitetsdelen. Det er vores vurdering, at medarbejderne er fagligt kompetente til at varetage opgaven. Medarbejdernes viden opdateres efter behov, ligesom her er fokus på udvikling. Her arbejdes fortsat på at implementere Marte Meo metoden, hvilket specielt anvendes i tilgangen til beboere med demens. Det er ligeledes vores vurdering, at personale ressourcerne er fordelt hensigtsmæssigt over døgnet. Her er generelt tilfredshed blandt medarbejderne, og indstillingen til arbejdet er positiv. Her er et godt samarbejde kollegaerne imellem, og samarbejdet med ledelsen beskrives ligeledes positivt Her forelægges opdaterede døgnrytme- og plejeplaner. Det er vores vurdering, at dokumentationen er tilstrækkelig, og danner grundlag for indsatsen. Det er også vores vurdering, at man med fordel kan arbejde på at udvikle kvaliteten. Her arbejdes på at systematisere og ensrette samarbejdsbøgerne Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi 30

31 Ingen. Administrationen indstiller - at Ældrerådet tager høringen til efterretning - at Sundhedsudvalget godkender tilsynsrapporten samt sender rapporten til udtalelse hos Bruger- og pørørenderådet 31

32 Beslutning i Ældrerådet den Taget til efterretning. Lis Svendsen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 32

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Indholdsfortegnelse 108. Dialogbaseret aftalestyring for Sundhedsforvaltnings Plejecentre

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2010 127 054. Månedlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældrecentre. Konkret drejer det sig om

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Aftalestyring Dok# 145289-14 Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Varde Kommunes overordnede vision - Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 3. MAJ 2006 KL. 13.00 MØDET STARTER PÅ VÆRESTEDET I LØGSTØR,

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Referat Ældrerådet 15.12.2011 kl. 09:30 Sanden Bjerggaard, Slettestrand Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 15.12.2011 kl. 09:30 Sanden Bjerggaard, Slettestrand Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 15.12.2011 kl. 09:30 Sanden Bjerggaard, Slettestrand Jammerbugt Kommune Ældrerådet 15.12.2011 Punkter på åbent møde: 100. Bemærkninger til dagsorden 1 101. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere