Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2"

Transkript

1 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

2 Indholdsfortegnelse 066. Meddelelser til Sundhedsudvalget den 12. august Månedlig Budgetorientering, juni Orientering om økonomisk genopretning på psykiatri- og handicapområdet Orienteringssag Sundhedsforvaltningens sygefravær Evaluering af Forsøgsordning praktisk hjælp Forflytningskurser til pårørende Duft af mad på plejecentrene Formalisering af projektorganiseringen under Byen i Byen Godkendelse af vedtægter for Pårørenderåd ved Boformen, Østermarken 8 og 10 i Aars Forslag til beslutninger vedrørende visitationskompetence på området for voksenpsykiatri- og handicap Praksisplan for Kiropraktik Høringssag Samarbejdet på de specialiserede socialområder og specialundervisningsområdet oplæg til principbeslutninger Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Kærbo, den 18. maj Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Ulstruplund, 19. maj Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenterene Højgården og Hesselvang, den 15. juni Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Aaglimt, den 26. maj Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Bøgely, den 25. maj

3 Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Gedsted, den 26. maj Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Østermarken, den 6.juli Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Solvang, den 25. maj Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Røde Kors Hjemmet, Løgstør, den 6. juli Personsag- Ansøgning om rehabiliteringsophold på Region Nordjyllands Rehabiliteringscenter Strandgården, Nykøbing Mors Personsag- Ansøgning om forlængelse af nuværende tilbud 193 3

4 Medlemmer Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 066. Meddelelser til Sundhedsudvalget den 12. august 2010 Sagsnr.: 10/49 Fraværende: Bilag: 98029/10 Åben Status på ydelser 2 kvartal 2010.pdf /10Åben Visitation 2010 pr pdf /10Åben Henvendelse til regionen vedrørende oprettelse af Hospice - Vesthimmerland /10Åben NT kørselsordning - Status Sagsfremstilling a) Ledelsesinformation status på ydelser 2. kvartal 2010 b) Ledelsesinformation - Visitation 2010 pr Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. Udleveret notat vedrørende status på NT kørsel samt brev sendt til Regionen vedrørende Hospice. 5

6 067. Månedlig Budgetorientering, juni 2010 Sagsnr.: 10/8284 Fraværende: Bilag: /10Åben Månedlig budgetopfølgning Sundhedsforvaltningen /10Åben Rapport fra OPUS-sygefravær, Ledelsesinformation, forvaltningschefniveau pr pdf Sagsfremstilling Sundhedsforvaltningens månedlige budgetscreening til Økonomiudvalget er vedhæftet, som supplerende oplysninger til Opus ledelsesrapporten (Essentia). Juni måneds forbrug anviser en procent på 99,67 %. Følgerne af den iværksatte genopretningsplan kan ikke aflæses af rapporten, hvorfor de næste måneders rapporter bliver væsentlige at følge. Af rapporten fremgår ligeledes udviklingen i sygefraværsprocenten i Sundhedsforvaltningen. Denne problemstilling er medtaget på dagsordenen i et selvstændigt punkt. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget tager budgetorienteringen til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. 6

7 068. Orientering om økonomisk genopretning på psykiatri- og handicapområdet Sagsnr.: 10/24891 Fraværende: Bilag: /10Åben Genopretningsplan - Psykiatri- og Handicapafdelingen Sagsfremstilling Der gives en mundtlig orientering på sundhedsudvalgsmødet med baggrund i bilaget, herunder: Gennemgang af de enkelte beslutninger om besparelser, hvordan der oprindeligt er tænkt besparet og sammenholdt med, hvordan og hvorledes der er effektueret. Gennemgang af yderligere initiativer til hjemtagelse af borgere. Det drejer sig om ombygning af Grønhøj i Østerbølle, Rosengården i Aalestrup og en del af Rutebilstationen i Aalestrup. Gennemgang af omlægning af arbejdsgange i forhold til visitation, hvad er sket, hvad skal ske. Gennemgang af overtagelse af regionale tilbud, hvad er sket, hvad skal ske Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Orienteringen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. 7

8 069. Orienteringssag Sundhedsforvaltningens sygefravær 2010 Sagsnr.: 10/24611 Fraværende: Bilag: 49310/09 Åben Folder - Tilstædeværelse og dialog.pdf 49305/09 Åben Sygefraværsstatistik.pdf /10Åben Sundhedsforvaltningen - sygefravær for perioden Sagsfremstilling Sundhedsudvalget præsenteres for den aktuelle sygefraværsoversigt indenfor institutions og driftsområderne: pleje og seniorservice og handicap og psykiatri. I henhold til Vesthimmerlands Kommunes personalepolitik: Procedure ved sygefravær i Vesthimmerlands Kommune, skal der afholdes omsorgssamtaler med ansatte ved 3 sygeperioder indenfor 6 måneder og / eller 10 sygedage indenfor 6 måneder. Som supplement til Vesthimmerlands Kommunes personalepolitik har Sundhedsforvaltningen udarbejdet supplerende materialer: Fraværsstatistikker, procedure for anvendelse i Sundhedsforvaltningen Tilstedeværelse og dialog, inspirationskatalog til ledere i Sundhedsforvaltningen Begge materialer er udarbejdet i tæt samarbejde mellem personalerepræsentanter og ledere. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget drøfter fraværsstatistikken. Beslutning i Sundhedsudvalget den Statistikken blev drøftet. Der er rettet henvendelse vedrørende forbedring af sygefraværstatistikken. 8

9 9 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010

10 10 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010

11 070. Evaluering af Forsøgsordning praktisk hjælp Sagsnr.: 10/19448 Fraværende: Bilag: 86429/10Åben Diagram over evaluering af forsøgsordning - praktisk hjælp Sagsfremstilling Forsøgsordning med praktisk bistand Forvaltningen har, efter godkendelse i Sundhedsudvalget den 14. januar 2009, som en forsøgsordning i 9 måneder i hjemmeplejegruppe 2,10 og 13 givet borgere der modtager praktisk hjælp mulighed for selv at disponere hjælpen ud fra den visiterede tid. Det betyder at borgeren selv vurderer hvad denne gerne vil have lavet indenfor den disponerede tidsramme. Normalt har borgerne alene krav på den visiterede ydelse fx rengøring, men ikke krav på den tid der er visiteret til ydelsen. Det betyder at hjemmeplejen/ den private leverandør faktisk kan gå før tiden hvis opgaven er udført. Rammerne for forsøgsordningen Disse har været følgende: Borgeren er visiteret efter gældende regler de visiterede ydelser er tidsat borgeren har fået tilbud om at være med i forsøgsordningen, og er blevet orienteret om reglerne i forbindelse hermed, samt bekræftet sin deltagelse skriftligt de ønskede ydelser skal kunne udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt under hensyntagen til arbejdsmiljøreglerne medarbejderen i hjemmeplejen vurderer om det er forsvarligt at imødekomme borgerens disponering af hjælpen. efter 9 måneder evalueres forsøgsordningen Målet med forsøget Målet var at give mere tilfredse borgere medvirke til at opretholde borgerens funktionsniveau, idet borgeren vedligeholder evnen til at disponere motiverer til at borgeren i samarbejde med medarbejderen udfører opgaver i hjemmet, idet der jo skal være en dialog om hvilke opgaver der skal udføres den konkrete dag og hvordan opgaverne skal udføres fx hvad kan borgeren medvirke til give mere tilfredse medarbejdere i hjemmeplejen, idet den enkelte i samarbejde med borgeren kan disponere den praktiske hjælp 11

12 Evaluering af projekt Ordningen har nu kørt i de 9 måneder og der er evalueret på forsøgsordningen. Det skal indledningsvist bemærkes, at i forsøgsperioden er der sket følgende: hjælp til rengøring er ændret fra hver 14. dag til hver 3 uge Vask af tøj er ændret fra hver uge til hver 14. dag den afsatte tid til levering af ydelserne under personlig pleje er nedsat der er sket en del afskedigelser i hjemmeplejen som konsekvens af revisitering efter nyt serviceniveau hvilket skal tages med i vurderingen af forsøget. Som det ses af vedlagte bilag hvor resultatet af hhv. Brugerundersøgelsen /Medarbejderundersøgelsen før/efter forsøget er fremstillet grafisk, er der ikke signifikante ændringer i brugertilfredsheden. Der kan ses en generelt mindre tilfredshed med hjemmeplejen. Det fremgår dog, at brugerne gerne vil beholde ordningen med selv at disponere tiden. På medarbejdersiden kan ikke spores øget medarbejdertilfredshed, hvilket dog nok også skal ses i lyset af nedskæringerne indenfor området. Lovgrundlag Lov om Social Service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at forsøgsordningen ophører - at deltagerne i forsøget orienteres om resultatet og at ordningen ophører, hvilket betyder at borgerne alene kan bruge fleksibel hjemmehjælp fremover Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendes. 12

13 13 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010

14 071. Forflytningskurser til pårørende Sagsnr.: 10/18516 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sundhedsudvalgs medlem Inger Lynge ønsker punktet drøftet på møde. Forvaltningen kan oplyse til sagen, at der er mulighed for at arrangere forflytningskurser målrettet pårørende, der varetager plejeopgaver af hjemmeboende familiemedlemmer. Lovgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen konsekvenser. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget drøfter sagen. Beslutning i Sundhedsudvalget den Udsat. Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedscentret udformer tilbud til pårørende. 14

15 072. Duft af mad på plejecentrene Sagsnr.: 10/24726 Fraværende: Bilag: /10Åben "SWOT"analyse og tidsplan.pdf Sagsfremstilling Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed forslag til 3 trins raket, som følger: Kost og ernæringsfaglige medarbejdere tilbydes ansættelse på plejecentre fra 1. september 2010 Udbudsmateriale færdiggøres Udbud og kontrolbud afvikles inden 1. december 2010 Endelig implementering efter udbudsrunden senest 1. februar 2011 Overordnet indeholder planen gennemførelse af Udbud for mad til plejecentrenes beboere i kombination med at del opgaver indenfor køkkendrift flyttes til plejecentrene. Sidste initiativ er en mulighed for at imødekomme især de ældres ønsker om Duft af mad på plejecentrene. Afdelingschef Finn Bernhard vil på mødet præsentere proces og tidsplan samt målet med 3 trins raketten. Lovgrundlag Udbudsreglerne. Den kommunale Styrelseslov. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ingen relevante oplysninger. Administrationen indstiller - at madproduktionen sendes i udbud jf. tidsplanen - at kostfaglige medarbejdere er omfattet af reglerne for virksomhedsoverdragelse - at køkkenet i Løgstør varetager levering af hoved og biret til plejecentrene i udbudsperioden 15

16 Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse. 16

17 073. Formalisering af projektorganiseringen under Byen i Byen Sagsnr.: 10/24363 Fraværende: Bilag: /10Åben Beskrivelse af Projektorganisationen under "Byen i Byen" Sagsfremstilling Psykiatri- og handicapafdelingen har ansvaret for at give bl.a. botilbud til psykisk syge borgere og til borgere med fysisk/psykisk funktionsevnenedsættelser. Vesthimmerlands Kommunes pladser i egne botilbud har stort set en belægningsprocent på 100, hvilket betyder, at vi må gå til andre udbydere (andre kommuner, regioner eller private) for at købe en plads i et bofællesskab eller en boform. Det kan tilføjes, at Vesthimmerlands Kommune ikke formelt selv råder over midlertidige botilbud efter Servicelovens 107 et botilbud og måde at bo på, som især retter sig mod unge borgere eller mod voksne borgere med svingende behov. I sig selv er der derfor god grund til dels at udvide kapaciteten på botilbudsområdet og dels at udvide tilbudsviften. Herudover skal det nævnes, at handicapafdelingen som led genopretningsplanen for 2010 har forpligtet sig til at hjemtage nogle af de borgere, der p.t. har midlertidige botilbud i andre kommuner eller i private tilbud. Formålet med denne hjemtagelse er at give disse borgere et bedre og billigere botilbud. En betingelse for at hjemtage borgerne er således, at Vesthimmerlands Kommune har en bolig at tilbyde borgeren. Efter Vesthimmerlands kommunes kompetenceplan kræves, at denne bolig formelt politisk er godkendt som et botilbud, idet det må henregnes som oprettelse af en institution. Forvaltningen foreslår derfor, at der oprettes en projektafdeling, der organisatorisk hører under Byen i Byen, og hvis formål er at oprette (også at nedlægge) og drive midlertidige botilbud efter Lov om Social Service 107. De eksisterende boprojekter på lokationer i Aalestrup inddrages under projektafdelingen. Disse projekter er ikke tidligere formelt godkendt politisk, hvilket forvaltningen hermed også ønsker at råde bod på. Handicapafdelingen har derfor med bistand af ledelsessekretariatet og økonomisk forvaltning udarbejdet uddybende beskrivelse af projektorganisationen, vedlagt som bilag. 17

18 Lovgrundlag Servicelovens 107. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Der er ingen selvstændig økonomi i godkendelse af oprettelse af en projektorganisation som en afdeling under Byen i Byen, idet oprettelsen ikke forudsættes at kræve yderligere normeringer eller lokaler i sig selv. I det øjeblik der oprettes botilbud/boprojekter vil der imidlertid være en økonomi forbundet med det enkelte boprojekt. Administrationen indstiller - at der træffes beslutning om oprettelse af en projektorganisation som beskrevet ovenfor og i vedlagte beskrivelse. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstilles til godkendelse. 18

19 074. Godkendelse af vedtægter for Pårørenderåd ved Boformen, Østermarken 8 og 10 i Aars Sagsnr.: 10/24455 Fraværende: Bilag: /10Åben Overordnede vedtægter for Pårørenderåd boformen Østermarken 8 og 10, Aars Sagsfremstilling Boformen har haft et Pårørenderåd i flere år, men har ikke haft vedtægter for dets virke. Da ingen af Boformens nuværende beboere er i stand til at tage vare på egne interesser, skønnes det bedst for beboerne og rigtigst i forhold til lovgivningen formelt at nedsætte et Pårørenderåd. Der er indkaldt til valg til Pårørenderådet i oktober Lovgrundlag Byrådet afgør, jfr. politisk kompetencefordeling. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen budgetmæssig virkning. Administrationen indstiller - at vedtægterne indstilles til godkendelse. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. 19

20 075. Forslag til beslutninger vedrørende visitationskompetence på området for voksenpsykiatri- og handicap Sagsnr.: 10/24351 Fraværende: Bilag: /10Åben Notat vedrørende borger som lovændringen vedrørende om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service vedrører Sagsfremstilling Med virkning fra 1. august 2010 træder en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service i kraft. Hensigten med lovændringen er at skabe sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde. Lovændringen indebærer, at Vesthimmerlands Kommune efter den 1. august 2010 forbliver handlekommune for alle borgere, som kommunen anbringer i et botilbud udenfor kommunen. Det at være handlekommune indebærer, at handlekommunen: Skal træffe alle servicelovs-afgørelser vedrørende borgeren, herunder fx ansøgninger om hjælpemidler eller boligindretninger Skal føre det personrettede tilsyn Skal yde rådgivning og vejledning Skal udarbejde handleplaner Skal udregne og opkræve egenbetaling Skal behandle indberetninger vedrørende magtanvendelser Skal behandle ansøgning om eller tage initiativ til iværksættelse af værgemål For de borgere, som Vesthimmerlands Kommune har anbragt i et botilbud udenfor kommunen inden den 1. august dvs. de borgere som vi har en betalingsforpligtelse for, og hvor vi har afgivet refusionstilsagn til opholdskommunen - skal kommunen tage stilling til, hvorvidt vi ønsker at afgive handlekommuneforpligtelsen. Foretager Vesthimmerlands Kommune sig intet, overgår handlekommuneforpligtelsen automatisk til Vesthimmerlands Kommune pr. 1. januar 2011 for disse borgere. I fald vi ikke ønsker at overtage handlekommuneforpligtelsen for alle eller for nogle borgere, skal Vesthimmerlands Kommune inden den 30. september 2010 meddele dette til de pågældende borgeres opholdskommune, som herefter 20

21 forbliver handlekommune. Beslutningen om at overlade handlekommuneforpligtelsen til den nuværende opholdskommune kan ikke omgøres. I forhold til de borgere, som Vesthimmerlands Kommune evt. beslutter at overtage handlekommuneforpligtelsen for, er der mulighed for at indgå en delegationsaftale med den aktuelle opholdskommune. Det betyder, at Vesthimmerlands Kommune kan indgå en aftale med den aktuelle opholdskommune om helt eller delvist at delegere nogle af myndighedsopgaverne i relation til lov om social service til den aktuelle opholdskommune. KL har udsendt et forslag til en standard-delegationsaftale. Heri er forudsat, at den kommune, som bliver bedt om at udføre myndighedsopgaver på vegne af en anden kommune, kan opkræve en betaling herfor. Forvaltningen vil på et senere tidspunkt efter 30. september 2010 bede sundhedsudvalget om at tage stilling til, hvorvidt vi skal anmode om eller tiltræde delegationsaftaler med andre kommuner. Det er nødvendigt i første omgang at få handlekommune-spørgsmålet afklaret og afvente, hvilke beslutninger andre kommuner træffer. Herefter vil det være muligt at vurdere på, hvad de forskellige kommunale beslutninger har af betydning for de samlede opgaver, sagsmængde og tidsforbrug i myndighedsafdelingen/psykiatri- og handicapområdet. Lovgrundlag Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og Lov om social service Sagen afgøres i Sundhedsudvalget Økonomi Der er ingen direkte økonomiske implikationer forbundet med lovændringen og sundhedsudvalgets beslutninger med baggrund heri. Administrationen indstiller - at sundhedsudvalget godkender forvaltningens indstilling om at hjemtage samtlige borgere i udenkommunale tilbud med undtagelse af 4 borgere som nævnt i notatet Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendes. 21

22 22 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010

23 076. Praksisplan for Kiropraktik Høringssag Sagsnr.: 10/21533 Fraværende: Bilag: 91654/10Åben VS: Praksisplan for Kiropraktorer - Udkast.pdf Sagsfremstilling Region Nordjylland udsender udkast til Praksisplan for Kiropraktik i høring. Planen er den første for området. Kiropraktik varetages hovedsageligt i private klinikker i primærsektoren. I Region Nordjylland i 24 klinikker geografisk bredt fordelt over Nordjylland. Kiropraktorernes arbejdsfelt er diagnostik, forebyggelse og kiropraktiske behandlinger af biomekaniske funktionsforstyrrelser og smertetilstande i rygsøjle, bækken og ekstremiteter. På landsplan modtager ca. 1/3 af alle personer med rygproblemer kiropraktisk behandling. På Sundhedsområdet er der generelt fokus på sammenhængende patientforløb og effektiv ressourceudnyttelse. Med en befolkningssammen-sætning med et stigende antal ældre og kroniske patienter vil også kiropraktik området opleve stigende efterspørgsel på ydelser og mangel på sundhedspersonale. Praksisplanen for Kiropraktik skal således indtænkes i de øvrige regionale planer for sundhedsområdet og i relation til de kommunale sundhedsopgaver medtages i behandlingsfeltet som samarbejdsparter, hvor dette er relevant. Lovgrundlag Sundhedsloven. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen oplysninger. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget anbefaler det fremsendte Udkast til Praksisplan for Kiropraktik, Region Nordjylland uden bemærkninger 23

24 Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendes. 24

25 077. Samarbejdet på de specialiserede socialområder og specialundervisningsområdet oplæg til principbeslutninger Sagsnr.: 10/19546 Fraværende: Bilag: 78952/10Åben Anmodning om kommunalbestyrelsens behandling af anbefalinger for specialiserede socialområde - Brev om kommunalbestyrelsens behandling af principper for det kommunale samarbejde på socialområdet.pdf Sagsfremstilling Med strukturreformen skete en række ændringer i opgavevaretagelsen på det sociale og socialpsykiatriske område samt på specialundervisningsområdet. Med reformen blev myndigheds- og finansieringsansvaret for alle borgere indenfor området entydigt placeret i kommunerne. I forbindelse med reformen blev rammeaftalen indført som det centrale planlægnings- og udviklingsværktøj for de hidtidige amtslige tilbud. Rammeaftalen indgås årligt mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionerne og er altså styringsredskabet for samarbejdet på det specialiserede sociale område. Baggrunden for indførelsen af rammeaftalerne var, dels at man forudså, at regionerne ville være driftsherre for en del sociale institutioner, som kommunerne skulle købe pladser på, dels at kommunerne i højere grad skulle samarbejde indbyrdes, og endeligt at der på socialområdet er specialiserede målgrupper, som fordrer et regionalt samarbejde om fælles tilbud. Udgangspunktet var en forventning om at kommunerne ville overtage ca. 30 % af de tidligere amtslige tilbud, men umiddelbart overtog kommunerne mellem % af tilbuddene og udviklingen fortsætter mod en 100 % overtagelse. Rammeaftalerne har løst koordineringsrollen men har været bureaukratisk i sin opbygning med store og omfattende dokumentationskrav samtidig har muligheden for politiske prioritering såvel lokalt som regionalt været fraværende. Aftalerne har yderligere manglet fokus på faglig udvikling og incitamenter til etablering af nye tilbud, da aftalerne blandt andet er etårige. KL s bestyrelse besluttede i september 2009 at iværksætte en proces for at videreudvikle rammeaftalerne med fokus på Forenkling af dokumentationskravene En mere hensigtsmæssig koordinering 25

26 En fortsat udvikling af den faglige kvalitet på området med henblik på en ændring af den nuværende lovgivning og således at den får virkning fra 1. januar KKR Nordjylland drøftede spørgsmålet på mødet den 12. marts 2010 med baggrund i et oplæg fra kommunernes Socialdirektører og tilsluttede sig synspunktet, at der er behov for en ny model for samarbejdsaftaler mellem kommunerne og mellem kommunerne og Region Nordjylland. I hovedtræk bygger forslaget fra socialdirektørerne på følgende temaer: Rammeaftalen mellem kommunerne som myndighed og regionen samt leverandørkommunerne afgrænses til det mest specialiserede tilbud dvs. et samarbejde om de tilbud, hvor der samlet set kun er et tilstrækkeligt antal borgere til målgruppen, hvis man har regionsdækkende tilbud Rammeaftalen får et flerårigt perspektiv mod de nuværende etårige aftaler Bilaterale aftaler mellem kommunerne dvs. et samarbejde med nabokommuner om udvikling og strategi på tilbud med store målgrupper, hvor kommunerne selv har en stor andel borgere Takstaftalen for rammeaftalen styrkes i forhold til gennemsigtighed, reguleringer og med styrkede incitamenter til etablering af nye nødvendige tilbud aftalen er som udgangspunkt 4-årig, dog således at der kan tages højde for eventuelle lovændringer i perioden. Elementer: o Kommunal redegørelse om udviklingstendenser på 4-årigt sigt o Sammenfattende redegørelse for regionens kommuner o Brugerkonferencer o Udvikling af ventelistesystem o Fælles kvalitetsudviklingsmodel o Fælles sekretariatsfunktion med ansvar for det fremtidige samarbejde på området KKR har på sit møde den 28. maj 2010 drøftet en række principper, som ramme for det videre arbejde, med udviklingen af det kommunale samarbejde og koordinationen på det specialiserede område. Principperne skal styrke kommunernes grundlag for det mellemkommunale samarbejde og samarbejdet med Region Nordjylland om de fremtidige bilaterale aftaler og rammeaftaler. KKR anmoder de enkelte kommuner tilkendegive senest den 1. oktober 2010 om 26

27 de beskrevne principper og tidsplanen for udviklingen af en styrket koordination mellem kommunerne kan godkendes som ramme for det videre arbejde. På baggrund af en drøftelse i KKR marts 2011 fremsendes den endelige model til de 11 kommuners godkendelse. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at KKR s forslag til principper for en ny samarbejdsmodel for de specialiserede områder godkendes som ramme for det videre arbejde. Beslutning i Handicapråd den Forvaltningen gav en orientering og gennemgik principper for kommunernes samarbejde om de specialiserede opgaver på social- og specialundervisningsområdet fra KKR. Administrationens indstilling godkendt. Inger Lynge og Annette Vahlgreen var fraværende ved afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstilles godkendt. 27

28 078. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Kærbo, den 18. maj 2010 Sagsnr.: 10/22059 Fraværende: Bilag: 94605/10Åben VS: Tilsynsrapport - Kærbo Kærbo, Vesthimmerlands Kommune, uanmeldt tilsyn.pdf Sagsfremstilling Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det uanmeldte besøg på Plejecenter Kærbo, 18. maj 2010 med følgende konklusioner: Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen De fysiske rammer tilgodeser krav for privatliv og giver dem mulighed for fællesskab med andre beboere. Boligerne er indrettet i overensstemmelse med beboernes behov og ønsker Beboerne udtrykker tilfredshed med den hjælp og støtte, de modtager og tryghed ved samarbejdet og samværet med medarbejderne. Det bekræfter at hjælp og støtte tilrettelægges individuelt, og at deres medbestemmelse over deres egen hverdag prioriteres. Det svare til vores vurdering Som opfølgning på rengøringsniveauet, får vi oplyst at det går godt med rengøring hver 3. uge. Medarbejderne oplyser at de i det daglige er mere opmærksomme på lidt oprydning, så der er pænt og ryddeligt. Det svarer til vores vurdering Det er samlet vores vurdering, at bevidstheden om måltidets rammer og betydningen heraf er øget og at her er flere positive tilgang i gang, som kan skabe gode traditioner og retningslinjer omkring maden og måltidet i huset Samlet set er det vores vurdering, at medarbejderne har en positiv, engageret og empatisk tilgang til beboerne, og at den daglige organisering af arbejdet gør det muligt at imødekomme beboernes behov for kvalificeret vis Vi kan konstatere, at den skriftlige dokumentation generelt er retningsgivende for indsatsen og anvendelig som aftale- og informationsredskab til beboere og pårørende. Vi anbefaler jævnlig opfølgning og lidt større detaljeringsgrad Medarbejderne er bekendt med kommunens procedurebeskrivelse i forbindelse med magtanvendelse og indberetningspligt Her leves op til gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området Lovgrundlag 28

29 Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Ældrerådet samt Bruger- og pårørenderådet. - at Tilsynsrapporten godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 29

30 079. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Ulstruplund, 19. maj 2010 Sagsnr.: 10/19257 Fraværende: Bilag: 77059/10Åben VS: Tilsynsrapport - Ulstruplund Ulstruplund, Vesthimmerlands Kommune, anmeldt tilsyn.pdf Sagsfremstilling Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det anmeldte besøg på plejecenter Ulstruplund, 19. maj 2010 med følgende hovedkonklusioner: Det er vores vurdering, at beboerne tilhører målgruppen De fysiske rammer fremstår velordnede og pæne. Her er mange grønne planter og pyntegenstande på fællesarealerne. Her gøres tydeligvis en indsats for at skabe et hjemligt miljø Det er vores indtryk, at beboerne modtager den hjælp og støtte de har behov for. Desuden er her et internt aktivitetstilbud, som beboerne benytter og sætter pris på. Beboerne giver udtryk for stor tilfredshed med såvel den praktiske og pleje-omsorgsmæssige del som aktivitetsdelen. Det er vores vurdering, at medarbejderne er fagligt kompetente til at varetage opgaven. Medarbejdernes viden opdateres efter behov, ligesom her er fokus på udvikling. Her arbejdes fortsat på at implementere Marte Meo metoden, hvilket specielt anvendes i tilgangen til beboere med demens. Det er ligeledes vores vurdering, at personale ressourcerne er fordelt hensigtsmæssigt over døgnet. Her er generelt tilfredshed blandt medarbejderne, og indstillingen til arbejdet er positiv. Her er et godt samarbejde kollegaerne imellem, og samarbejdet med ledelsen beskrives ligeledes positivt Her forelægges opdaterede døgnrytme- og plejeplaner. Det er vores vurdering, at dokumentationen er tilstrækkelig, og danner grundlag for indsatsen. Det er også vores vurdering, at man med fordel kan arbejde på at udvikle kvaliteten. Her arbejdes på at systematisere og ensrette samarbejdsbøgerne Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi 30

31 Ingen. Administrationen indstiller - at Ældrerådet tager høringen til efterretning - at Sundhedsudvalget godkender tilsynsrapporten samt sender rapporten til udtalelse hos Bruger- og pørørenderådet 31

32 Beslutning i Ældrerådet den Taget til efterretning. Lis Svendsen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 32

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Indholdsfortegnelse 011. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2010 25 012.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 033. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 78 034. Budgetscreening

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Indholdsfortegnelse 066. Orientering fra Ældrerådets formand 110 067. Orientering fra Knud Bech Jensen,

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 041. Orientering fra Ældrerådets formand 89 042. Budgetopfølgning 30.april

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 006. Statusrapport over Vesthimmerlands Kommune plejecentre kaldeanlæg

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune Onsdag den 13. juli 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bakkegården. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 30. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 30. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 30. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 8. Lovpligtig tilsyn i h.t. Servicelovens 151 på kommunens Ældrecentre i 2007

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:45 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 16. november 2010 kl. 10:00 i mødelokale "Søen", Aalestrup, Aagade 25, Aalestrup

Åbent møde for Handicapråds møde den 16. november 2010 kl. 10:00 i mødelokale Søen, Aalestrup, Aagade 25, Aalestrup Åbent møde for Handicapråds møde den 16. november 2010 kl. 10:00 i mødelokale "Søen", Aalestrup, Aagade 25, Aalestrup Indholdsfortegnelse 034. Orienteringspunkt 79 035. Meddelelser - Handicaprådets møde

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune. Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune. Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kragelund Plejecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 10. december 2008 kl. 13:00 i Års Rådhus, mødelokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 10. december 2008 kl. 13:00 i Års Rådhus, mødelokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 10. december 2008 kl. 13:00 i Års Rådhus, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse 035. Meddelelser til Handicaprådets møde den 10. december 2008 79 036. Børnehaven Sneglehuset

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sagsnr.: 563-2008-45894 Doknr.: 563-2014-34723 Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune mandag den 30. september 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 023. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 22. april 2010 43 024. Orientering

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume Indstilling Til Aarhus byråd via Magistraten Den 1. juni 2011 Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Engparken, Rebild Kommune. Lørdag den 24. maj 2014 fra kl. 08.30 og Dialogmøde mandag den 16. juni kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Engparken, Rebild Kommune. Lørdag den 24. maj 2014 fra kl. 08.30 og Dialogmøde mandag den 16. juni kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Engparken, Rebild Kommune Lørdag den 24. maj 2014 fra kl. 08.30 og Dialogmøde mandag den 16. juni kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 025. Nybyggeri ved Plejecenter Højgården - status 61 026. Meddelelser fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl. 15.30 og dialogmøde tirsdag den 21. oktober 2014 13.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 02. december 2010 kl. 09:30 i Plejecenter Bøgely, Løgstør, Dagcenter

Åbent møde for Ældrerådets møde den 02. december 2010 kl. 09:30 i Plejecenter Bøgely, Løgstør, Dagcenter Åbent møde for Ældrerådets møde den 02. december 2010 kl. 09:30 i Plejecenter Bøgely, Løgstør, Dagcenter Indholdsfortegnelse 063. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 2. december 2010 123

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Funder Plejecenter.

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Juni 2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 17. marts 2011 kl. 08:30 i Lokale 60b, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars

Åbent møde for Handicapråds møde den 17. marts 2011 kl. 08:30 i Lokale 60b, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars Åbent møde for Handicapråds møde den 17. marts 2011 kl. 08:30 i Lokale 60b, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 001. Orienteringspunkt 3 002. Meddelelser - Handicaprådets møde den

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 561. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 15. september 2011

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 093. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. oktober 2012 235 094.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere