DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE"

Transkript

1 Den 4. marts 2014 blev der i sag AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved af 23. december 2013 har AA indbragt BB og ejendomsmæglervirksomheden, EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør, for Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, jf. lov om omsætning af fast ejendom, 29 a, stk. 3. Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har handlet i strid med lov om omsætning af fast ejendom, 9 og 13, stk. 1,1. pkt. og god ejendomsmæglerskik bl.a. ved, at have indføjet en ansvarsfraskrivelsesklausul i købsaftalen samt hvorvidt indklagede har givet vildledende rådgivning om bl.a. udarbejdelse af tilstandsrapport samt tilbud til køber om tegning af ejerskifteforsikring efter reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Indklagede, BB, er ikke registreret ejendomsmægler. Sagens omstændigheder: Klager ønskede at sælge sin ejendom, [adresse], [by], og bad i 2008 indklagede virksomhed om at formidle salget. Parterne indgik en formidlingsaftale den 3. december 2008, og den sidste aftale om forlængelse af formidlingsaftalen blev indgået den 21. april

2 Indklagede underskrev sig med navn og som ejendomsmægler på den sidste aftale om forlængelse af formidlingsaftalen. Indklagede er ikke registreret ejendomsmægler. Ejendommen består af et stuehus til landbrugsejendom bygget 1935 på 237 m 2, der i BBR-registret er anført som beboelse, af en bygning på 604 m 2, som i BBR-registret er anført som erhverv, samt et jordstykke på m 2. Der er ingen oplysninger i BBR om jordstykkets anvendelse. Klager har fået lagt nyt tag på stuehuset i sin ejertid og deltog selv i byggeprocessen. Købsaftalen blev indgået 28. april Det fremfik af denne aftale, pkt. 8, at fortrydelsesretten ikke skulle finde anvendelse. Derudover var der indføjet en ansvarsfraskrivelse i aftalens pkt. 16 om individuelle vilkår: Ejendommen skal overtages som beset: Køber har haft lejlighed til en grundig gennemgang af ejendommen, herunder gennemgang med håndværksmæssig bistand. Ejendommen sælges derfor uden ansvar for mangler af enhver art, såvel retlige som faktiske, bortset fra adkomstmangel. Køber erklærer sig indforstået med ikke at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor sælger i anledning af evt. mangler ved ejendommen, herunder retten til at hæve handlen, fordre afslag i prisen eller kræve erstatning, hverken nu eller senere. Parterne er enige om, at der i købsprisen er taget højde for nærværende ansvarsfraskrivelse, idet prisen er ændret fra kr fil kr Under samme pkt. 16 var det oplyst, at køber var et selskab og en kort beskrivelse af formålet med købet af ejendommen: Selskabets erhvervelse af ejendom Undertegnede CC ApS understiftelse erklærer herved som køber af nærværende ejendom, og med henvisning til lov. Nr. 920 af om sommerhuse og camping, at ejendommen skal anvendes til et formål, som ikke er omfattet af lovens 1, nemlig udlejning og lager. Indklagede, BB, er anført som mægler på indklagede ejendomsmæglervirksomheds faktura af 17. maj 2010 til klager med opgørelse af salær mv. og stod anført som ejendomsmægler på aftale om forlængelse af formidlingsaftale af 21. april Klager blev senere dømt til at betale erstatning for mangelfuldt udført bygningsarbejde på ejendommen ved retten i [by]. Retten fandt dels, at der var tale om et forbrugerkøb, og dels at klager havde været selvbygger, og dermed havde kendt til, at stuehusets tag ikke var bygget efter gældende forskrifter. Parternes bemærkninger: 2

3 Klager: Klager har bl.a. anført, at selve handlen gik stærkt, idet køberen af ejendommen kom ind i billedet i april, og handlen blev afsluttet sidst i april. Køberen ønskede en meget hurtig overtagelse. Grunden til, at klager indvilligede i at fravælge tilstandsrapport, var, at der blev indføjet en ansvarsfraskrivelse. Indklagede forsikrede ham, at fraskrivelsen ikke ville medføre problemer for ham, og dels at det var en del af forhandlingen med køberen. Dvs. klager slog knapt kr. af prisen, mod at køberen accepterede ansvarsfraskrivelsen for at få en hurtig handel igennem. Eftersom klager ikke har forstand på hushandler, var han afhængig af indklagedes rådgivning. Han satte derfor sin lid til, at indklagede rådgav ham bedst muligt, da denne oplyste om ansvarsfraskrivelsesklausulen. Klager har ligeledes anført, at indklagede har ladt ham i stikken, eftersom indklagedes rådgivning har medført, at han gik ca kr. ned i pris, og at klager efter en tabt retssag står med et erstatningskrav på udbedring af mangler på ejendommen til ca kr. Indklagede og klager har aldrig talt om, at klager skulle kontakte en byggesagkyndig, da indklagede havde oplyst, at en tilstandsrapport var unødvendig. Indklagede: Indklagede virksomhed har svaret, at indklagede, BB, ikke er registreret mægler. Han var netop startet som sælger hos indklagede virksomhed, da ejendommen skulle formidles. Indklagede virksomhed har svaret på indklagede, BB s, vegne og har bl.a. anført, at de bestrider, at handlen gik stærkt, da indklagede virksomhed havde haft den i kommission i ca. 1½ år. Køber så første gang ejendommen den 27. januar Indklagede gennemgik en liste over byggesagkyndige med klager. Det var klagers egen beslutning, at der ikke, som først aftalt, skulle udarbejdes en tilstandsrapport. Indklagede indhentede klageres underskrift på Fravalg af tilstandsrapport syv dage før, at indklagede udfærdigede den endelig købsaftale. Ansvarsfraskrivelsen var indsat for at gøre køberen opmærksom på de forhold, som køber og klager havde drøftet løbende under forhandlingerne. Køber var et selskab, derfor er der ikke givet fortrydelsesfrist i købsaftalen. Indklagede virksomhed har fulgt formidlingen løbende, og det var en lang salgsproces og et langt forhandlingsforløb. 3

4 Klager overholdt ikke alle aftaler i medfør af den endelige købsaftale, men handlen lykkedes, og klager gav udtryk for et veludført arbejde. Disciplinærnævnets begrundelse og resultat: Disciplinærnævnet bemærker indledningsvist, at foranstående sagsfremstilling er et resumé af parternes oplysninger til nævnet. Ved nævnets vurdering af sagen, har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Det følger af lov om omsætning af fast ejendom, 29 f, at forældelsesfristen for indbringelse af en sag for disciplinærnævnet er 5 år regnet fra den dag, da den pligtstridige handling eller undladelse er ophørt. Stk. 2. Forældelsesfristen afbrydes ved indgivelse af klage til disciplinærnævnet. Indklagede sendte sin faktura den 17. maj 2010, hvilket udgør ophør af handlinger mv., og klagen er således ikke forældet. Retten i [by] har fundet, at handlen var et forbrugerkøb, og at lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. finder anvendelse for handlen. Nævnet lægger derfor til grund, at der er tale om et forbrugerkøb(salg). Da indklagede, BB, ikke er registreret ejendomsmægler i ejendomsmæglerregistret, kan nævnet ikke behandle klagen over ham personligt, jf. lov om omsætning af fast ejendom, 29 a, stk. 1, jf. stk. 3. Såfremt en virksomhed skal pålægges en sanktion for overtrædelse af bestemmelsen i lovens 29 a, stk. 3, kræver det, at virksomheden har et medansvar eller har et selvstændigt ansvar, fx ved at have svigtet sin ledelses- eller tilsynspligt, jf. lov om omsætning af fast ejendom, 29 a, stk. 4, samt lovbemærkningerne hertil. Indklagede virksomhed har i svarskriftet bemærket: [.] Jeg har som ansvarlig i firmaet fulgt denne sag løbende, og ved der er brugt rigtig mange timer på at få denne sag på plads. [.] Med disse bemærkninger sidestiller nævnet alle BB s handlinger med indklagede virksomhed. Det følger af forbrugerbeskyttelsesloven, 2, stk. 1-4, at sælgeren af en bolig kan blive ansvarsfri fra det 10-årige ansvar i medfør af Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven), hvis køber inden købstilbud præsenteres for bl.a. tilstandsrapport og elinstallationsrapport (huseftersynsordningen). 4

5 Det følger af forbrugerbeskyttelsesloven, 21a, at en sælger ikke kan indføje en generel ansvarsfraskrivelse, hvis sælger kunne have fået samme beskyttelse ved at anvende huseftersynsordningen. Disciplinærnævnet finder, at ansvarsfraskrivelsen i købsaftalen netop er en generel ansvarsfraskrivelse. Huseftersynsordningen er frivillig for en sælger, men eftersom fravalget af ordningen kan have vide økonomiske konsekvenser, er det vigtigt, at sælger bliver grundigt oplyst om betydningen af at fravælge ordningen af formidleren af ejendommen. Forbrugerbeskyttelsesloven indeholder en særlig stærk forbrugerbeskyttelse. Det påhviler den professionelle part at godtgøre, at forbrugeren er vejledt om retsvirkningerne af et fravalg af denne beskyttelse. Der er uoverensstemmelser mellem parterne om indholdet af de indklagedes rådgivning. Sagen indeholder ikke dokumentation for, at en sådan rådgivning er givet. Indklagede har derfor ikke godtgjort, at klager er blevet vejledt. Disciplinærnævnet finder det kritisabelt, at indklagede virksomhed har formuleret og indføjet en generel ansvarsfraskrivelsesklausul i købsaftalen. Indklagede virksomhed burde vide, at klager næppe ville kunne støtte ret på en sådan klausul. Ifølge bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen), 9, stk. 1, 2. pkt., må en ejendomsmægler ikke bringe konkrete bygningssagkyndige i forslag over for en sælger. Nævnet finder det derfor kritisabelt, at indklagede virksomhed har gennemgået en liste af byggesagkyndige og efterfølgende har taget kontakt til denne sagkyndige på vegne af klager. Ifølge lov om omsætning af fast ejendom, 25, må ingen personer, der ikke er optaget i Erhvervs- og Byggestyrelsens (nu Erhvervsstyrelsen) register, benytte betegnelsen ejendomsmægler eller betegnelser, der kan forveksles hermed. Indklagede, BB, stod anført som mægler på flere dokumenter. Da der er tale om dokumenter udstedt af den indklagede ejendomsmæglervirksomhed, har virksomheden også overtrådt bestemmelsen. Nævnet finder, at den indklagede ejendomsmæglervirksomhed har handlet i strid med god ejendomsmæglerskik. Som følge af overtrædelse af formidlingsbekendtgørelsen, 9, stk. 1, 2. pkt., og lov om omsætning af fast ejendom, 25, pålægges indklagede ejendomsmæglervirksomhed, EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør, en bøde på kr. 5

6 Nævnet har ved bødefastsættelsen lagt vægt på, at der er tale om flere overtrædelser af lov om omsætning af fast ejendom, ligesom forholdet om ansvarsfraskrivelsesklausulen tillægges betydelig vægt. Thi bestemmes Indklagede ejendomsmæglervirksomhed, ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør, pålægges en bøde på kr., jf. lov om omsætning af fast ejendom, 29 b. Klagen mod indklagede, BB, afvises. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, 13, stk. 3. Med henvisning til lov om omsætning af fast ejendom 29 c gøres opmærksom på, at afgørelsen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, men nævnets afgørelse kan indbringes for domstolene efter de almindelige regler herfor. Mikael Sjöberg 6

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 268 2014 AA mod Ejendomsmægler Kim Nymark [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. marts 2014 har AA indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 24. september 2014 blev der i sag 214-2014 efter genoptagelse AA og BB mod Ejendomsmægler Peter Christian Simmering afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 24. februar 2013 indbragte AA og BB ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 227-2013 AA mod Ejendomsmægler Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø og home Samsø v/ Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 9. september 2013 blev der i sag 176-2012 Ejendomsmægler Mette Bakkekilde Lykken Vejlesøvej 96A 2840 Holte v/ advokat C. A. Fabritius Tengnagel og Tony Genschow Mortensen Vejlesøvej 96A 2840 Holte

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. januar 2013 blev der i sag 182-2012 KK mod NN og PP ApS afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. maj 2012 har KK indbragt NN samt dennes ejendomsmæglervirksomhed PP ApS for Disciplinærnævnet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. september 2011 blev der i sag 121-2010 KK og MM mod Ejendomsmægler FF afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 12. marts 2010 har KK og MM indbragt ejendomsmægler FF for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere