KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe."

Transkript

1 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har handlet i strid med god ejendomsmæglerskik i forbindelse med, at der var flere interesserede købere til en ejendom, som indklagede havde til salg. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgik af salgsopstilling af 5. maj 2010, at ejendommen på daværende tidspunkt var udbudt til salg til en kontantpris på kr. Det fremgik af ejendommens beskrivelse, at en køber måtte påregne, at ejendommen skulle istandsættes. Det fremgik af salgsopstilling af 18. april 2012, at ejendommens udbudspris nu var nedsat til kr.

2 2 Den 30. april 2012 skrev klagerne til indklagede bl.a.: Undertegnede ønsker hermed at afgive bud på ejendommen [ ]. Med forbehold for advokats endelige godkendelse af købsaftale bydes hermed kr ,- med overtagelse den 1. juni Da vi har omfattende planer for renovering af ejendommen, frasiges vores mulighed for klager gerne efter nærmere aftale, hvis sælger kan spares for udgifter i forbindelse med fornyelse af tilstandsrapport eller andet. Samme dag svarede indklagede klagerne bl.a.: Tak for jeres bud. Jeg har kort drøftet det med [den ene sælger] og han vil tage fat på den anden sælgers advokat for at få deres holdning til buddet. Klagerne har til sagen oplyst, at de samme dag fik oplyst, at 2 andre købere havde budt samme pris for ejendommen. Klagerne besluttede som følge heraf den 1. maj 2012 at byde kr. for ejendommen. Klagerne har videre oplyst, at klagerne den 2. maj 2012 blev ringet op af sælger 1 af ejendommen, som var bosiddende i Danmark, der oplyste, at han havde fået bekræftet af sælger 2 s advokat, at de ønskede at sælge ejendommen til klagerne. Den 3. maj 2012 underskrev sælgerne Tilbud om betaling af halv ejerskifteforsikring. Den 4. maj 2012 kontaktede indklagede klagerne og meddelte, at der var en anden interesseret køber, som havde budt udbudsprisen, som var på kr. Klagerne fik frist indtil den 8. maj 2012 til at overveje, om de ønskede at give et højere bud på ejendommen. Den 7. maj 2012 blev der udarbejdet ny tilstandsrapport på ejendommen. Samme dag bød klagerne kr. for ejendommen. Den 15. maj 2012 blev der udarbejdet elinstallationsrapport på ejendommen. Den 16. maj 2012 underskrev klagerne en købsaftale om køb af ejendommen til en kontantpris på kr. med overtagelse den 1. juni Købsaftalen var betinget af klagernes ejendomsmæglers godkendelse af handlen i sin helhed. Frist herfor var angivet til den 21. maj 2012.

3 3 Klagerne har bl.a. anført: Indklagede har handlet i strid med god ejendomsmæglerskik, og indklagede skal betale erstatning til klagerne. Det var sælger af ejendommen, som fremviste denne til klagerne. Klagerne besigtigede ejendommen flere gange, og efter et åbent hus besluttede klagerne sig for at byde på ejendommen. Da ejendommen var et håndværkertilbud, bød klagerne kr. Buddet blev givet pr. . Da klagerne fik at vide, at der var 2 andre, der havde budt på ejendommen, forhøjede klagerne deres bud til kr. Indklagede videregav dette til sælger. Klagerne blev den 2. maj 2012 kontaktet telefonisk af sælger 1. Sælger 1 bekræftede, at begge sælgerne ønskede at sælge ejendommen til klagerne. Dagen efter kontaktede indklagede klagerne og meddelte, at sælgerne gerne ville sælge til klagerne, selvom der var en anden interesseret køber, som havde budt den samme købspris, som klagerne. Den anden interesserede køber ønskede imidlertid at nedrive ejendommen, og derfor ønskede sælgerne at sælge ejendommen til klagerne. Den 4. maj 2012 blev klagerne ringet op af indklagede, som meddelte klagerne, at klagerne alligevel ikke kunne få ejendommen, idet den anden interesserede køber havde budt udbudsprisen. Indklagede havde således modtaget et nyt bud på en allerede afsluttet handel. Klagerne fik tænkepause til den 8. maj 2012 til at komme med et nyt bud. Dele af den senere indgåede købsaftale viser, at processen omkring erhvervelsen allerede var sat i gang efter klagernes bud på kr., hvilket underbygger klagernes version af forløbet. Således havde begge sælgere den 3. maj 2012 underskrevet Tilbud om betaling af halv ejerskifteforsikring, hvilket var samme dag, som sælgerne accepterede klagernes købstilbud på kr., og dagen før klagerne fik meddelelse om, at der var indkommet et nyt købstilbud på ejendommen. Såvel udgifter til tilstandsrapport som ejerskifteforsikring var spild af penge, idet der var så mange mangler ved ejendommen, at ingen af delene kunne anvendes til noget. Dermed var ejendommens pris og overtagelsesdato reelt de eneste faktorer af betydning. Indklagede har sammenblandet reglerne om at gå i budrunde og gå på auktion. En budrunde skal altid være lukket, og afgivelse af købstilbud på ejendommen er derfor ikke foregået efter gældende regler og praksis. Desuden er mundtlige aftaler også gyldige. Da klagerne ikke kunne overskue en langtrukken og opslidende proces med at indlede

4 4 en retssag om ejendommen, valgte klagerne i stedet at byde kr. Klagernes påstand er herefter, at indklagedes håndtering af sagen har forvoldt klagerne en unødvendig økonomisk meromkostning på ejendommen svarende til forskellen mellem de 2 accepterede købstilbud på henholdsvis kr. og kr. eller en difference på kr., som indklagede skal erstatte klagerne. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at have handlet i strid med god ejendomsmæglerskik. Der var en anden interesseret køber (herefter køber 1) af ejendommen, som havde afgivet flere købstilbud før klagerne. Indklagede meddelte både klagerne og køber 1, at der blev givet flere købstilbud. Den 1. maj 2012 afgav køber 1 et købstilbud, som var betinget af, at han kunne nedrive ejendommen. Indklagede orienterede sælgerne af ejendommen om situationen, og den 2. maj 2012 gav sælgerne accept til, at ejendommen måtte handles til kr. Samme dag afgav klagerne et mundtligt købstilbud på ejendommen - ligeledes på kr. Da tilstandsrapporten var udløbet, og der skulle udarbejdes en ny, og da der ligeledes skulle udarbejdes et el-tjek, blev der ikke umiddelbart udarbejdet en købsaftale. Indklagede oplyste mundtligt til klagerne, at indklagede ikke kunne udarbejde en købsaftale, før de nødvendige rapporter var på plads, og at indklagede derefter ville udarbejde en købsaftale på kr. Den 3. maj 2012 gav køber 1 et nyt købstilbud via på kr., hvilket var ejendommens udbudspris. Indklagede gav dagen efter sælgerne en orientering om, at udbudsprisen nu var budt. Indklagede orienterede samtidig klagerne om, at indklagede ikke ville udarbejde en købsaftale på kr., idet der var kommet et bedre købstilbud. Klagerne meddelte indklagede, at de overvejede at komme med et nyt købstilbud, men da klagerne var bortrejst, ville dette først ske den 8. maj Klagerne kom herefter med det nye købstilbud den 8. maj 2012, og købsaftale blev herefter udarbejdet. Det er sælger, som vælger, om han vil udbyde ejendommen til salg ved en budrunde. Når sælger vælger ikke at benytte sig af den metode, er ejendomsmægleren, for at opfylde sine forpligtelser i forhold til sælger, nødsaget til at forhandle med dem, som måtte være interesserede i ejendommen helt frem til, at der er indgået en endelig aftale om salg af ejendommen. Der har ikke været tale om, at indklagede har arrangeret en auktion eller en budrunde, men om, at indklagede loyalt har oplyst de 2 interesserede købere om, at der var afgivet andre købstilbud. Såfremt indklagede ikke havde gjort dette, ville sælger med rette have

5 5 kunnet klage over indklagedes handlemåde, idet indklagede derved ikke havde ydet det optimale for sælger. Udgangspunktet ved overdragelse af fast ejendom er, at en aftale først er indgået, når begge parter har skrevet under på købsaftalen, fordi der skal være sikkerhed for, at der er enighed om, hvilke vilkår som er gældende, og fordi der er tale om en meget stor investering. Såfremt aftale om overdragelse af fast ejendom skal ske mundtligt, stiller det krav om, at der ikke er tvivl om vilkårene herfor. Der skal være enighed om pris og overtagelsesdag, men også om andre væsentlige vilkår, hvilke må ligge fast forud for det købstilbud, der gives af køber. I nærværende sag, var der således tale om, at sælger ville kunne acceptere en pris på kr., og den af klagerne foreslåede overtagelsesdag, men der var ikke enighed om andre vilkår. Samtidig kræver det, at alle betingelser, herunder at der foreligger en tilstandsrapport, er opfyldt, hvilket ikke var tilfældet i nærværende sag, og hvilket indklagede orienterede klagerne om. Det fremgår endvidere af en købsaftale, at før sælger har skrevet under, er der ingen aftale. Da indklagede kontaktede klagerne, var det med henblik på at orientere dem om, at der ikke kunne indgås en endelig handel, når der ikke forelå en tilstandsrapport, men også med henblik på at oplyse, at sælger var indstillet på at forhandle videre på det foreliggende grundlag. Idet der på daværende tidspunkt på ingen måde var enighed om betingelserne for handlen, kan der ikke siges at være indgået en bindende aftale. Det afvises, at klagerne har dokumenteret at have lidt et tab. Køber 1 bød kr. for ejendommen. Det må således konstateres, at markedsprisen for ejendommen ligger omkring de kr., som klagerne har betalt for ejendommen. Nævnet udtaler: Nævnet kan ikke tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt der uden indklagedes medvirken blev indgået en mundtlig aftale mellem sælger 1 og klagerne den 2. maj 2012 om at handle for kr., idet dette er en tvist mellem disse 2 parter, som nævnet ikke har kompetence til at afgøre. Det fremgår af sagen, at det var sælgers ønske, at der skulle indhentes tilstandsrapport, og indklagede kunne som følge heraf ikke på sælgers vegne udfærdige en endelig købsaftale på kr., før tilstandsrapporten var fremkommet. Indklagede har pligt til at forelægge alle indkomne købstilbud for sælger, hvorfor indklagede handlede korrekt ved at forelægge køber 1 s nye tilbud på udbudsprisen for sælger. Nævnet finder det ikke kritisabelt, at indklagede meddelte klagerne, at der var fremkommet et højere bud, som sælger agtede at acceptere, idet det må lægges til grund, at klagerne ventede på at modtage en købsaftale på kr. til underskrift.

6 6 Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af indklagedes arbejde vedrørende de forskellige købstilbud og finder ikke, at det kan bebrejdes indklagede, at klagerne for at få ejendommen valgte at afgive et nyt købstilbud, der var kr. højere end deres oprindelige købstilbud. Nævnet kan herefter ikke pålægge indklagede at betale erstatning til klagerne. Konklusion: Klagen tages ikke til følge. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere Lars Zola-Honoré, Tina Ortmann, Claus Krogh og Frank Weinreich v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere