KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe."

Transkript

1 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsopstilling og derfor skal betale godtgørelse til klager, samt spørgsmålet om, hvorvidt klager har fået udleveret tilstandsrapporten, mens denne var gyldig, og dermed om det kan bebrejdes de indklagede, at klager fik problemer med tegning af ejerskifte- og husforsikring. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. Den 10. maj 2008 underskrev klager en købsaftale om køb af ejendommen. Overtagelsesdagen var aftalt til 1. juni Det fremgik af købsaftalen:

2 2 Punkt 8 i købsaftalen om bl.a. lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. var ikke udfyldt for så vidt angår oplysning om, hvornår tilstandsrapport og ejerskifteforsikringstilbud var udarbejdet. Af den udleverede tilstandsrapporten fremgik, at denne udløb den 6. marts Af det udleverede tilbud på ejerskifteforsikring og husforsikring fra Alm. Brand fremgik, at dette var udstedt den 9. maj 2008 og var gældende i 6 måneder, men at tilbuddet bortfaldt, når klager havde fået rådighed over ejendommen. Af den til købsaftalen hørende salgsopstilling fremgik, at der var offentlig vurdering pr. 1. oktober 2006, og at den offentlige ejendomsværdi var kr ,00. Af salgsopstillingen fremgik videre, at der i ejerudgiften var medregnet ejendomsskat for 2006 med kr ,46 samt medregnet en anslået grundejerforeningsudgift på kr ,00. I salgsopstillingen havde de indklagede anført sælgers seneste årsudgift til vand og vandafledning til kr ,00 og fjernvarme/naturgasudgift til kr ,00. Nævnet har i forbindelse med klagesagen modtaget dokumentation for, at ejendomsværdien i 2007 udgjorde kr ,00. Sælgers udgift til vand i 2007 udgjorde kr ,88, og udgift til vandafledning kr ,50. Udgiften til grundejerforeningen udgjorde i 2007 kr ,00. Sælgers varmeudgift i perioden 1. juni maj 2007 udgjorde kr ,80. Af ejendomsskattebillet 2008 fremgår, at ejendomsskatten udgjorde ,93. Den 13. maj 2008 skrev klagers rådgiver til de indklagede og rykkede for modtagelse af købsaftale og relevante dokumenter samt bad om, at fristen for rådgiverforbeholdet blev

3 3 udsat, således at klagers rådgiver havde reel mulighed for at gennemgå sagens dokumenter. Den 14. maj 2008 skrev de indklagede til klagers rådgiver og meddelte, at klager havde valgt at underskrive købsaftalen uden advokatforbehold men blot med forbehold for bankens godkendelse af lån i klagers ægtefælles ejendom. Den 11. juni 2008 skrev klager til sin rådgiver og meddelte, at hun ikke havde modtaget tilstandsrapporten, før denne var udløbet, idet hun først så rapporten umiddelbart før underskrivelsen af købsaftalen. Den 17. juni 2008 skrev klagers rådgiver til de indklagede bl.a.: Køber oplyser os, at hun aldrig har modtaget kopi af tilstandsrapporten inden udløb. Hun har end ikke set ejendommen inden tilstandsrapporten er udløbet? Kan De ikke oplyse, hvornår og hvordan køber har modtaget tilstandsrapporten? Hun oplyser til gengæld, at Boligmægleren har oplyst hende om ved underskriftsmødet på købsaftalen, at det er meget besværligt og tidskrævende, hvis der skal bestilles en ny tilstandsrapport, og hendes mulighed for at overtage ejendommen så hurtigt forringes, såfremt man skal vente på en ny tilstandsrapport [...] Samme dag svarede de indklagede bl.a.: Køber har erklæret at have modtaget tilstandsrapport inden dennes udløb d. 6/ Vi ved ikke om tilstandsrapporten er rekvireret hos os, på , hos EDC, på deres e- mail eller via post. Vi ved, at køber har modtaget tilstandsrapporten inden dennes udløb d. 6/ idet køber i købsaftalen med sin underskrevet har erklæret dette [...] Klager indgav i september 2008 klage over de indklagede til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, der den 2. december 2008 afsagde kendelse således:

4 4

5 5 Klager har bl.a. anført: De indklagede er erstatningsansvarlige over for klager. Der kræves erstatning på forskellen mellem de forkert angivne ejer- og anvendelsesudgifter og de korrekte beløb ganget med en faktor 10. I salgsopstillingen og købsaftalen har de indklagede anført den offentlige ejendomsvurdering for 2006, selv om der er handlet i Oplysningen om sælgers udgifter til vand/vandafledning og fjernvarme stammer tillige fra 2006, ligesom ejendomsskatten er oplyst for Grundejerforeningsbetaling er medregnet med et anslået beløb. De indklagede har ikke anført klagers ønske om, at der blev indføjet et rådgiverforbehold i købsaftalen. Klager har ikke modtaget tilstandsrapport før dennes udløb. Klager har først fået

6 6 fremvist ejendommen efter tilstandsrapportens udløb. Klager så tilstandsrapporten, da denne blev udleveret til hende kort tid før købsaftalens underskrivelse. De indklagede har ikke i købsaftalen anført, hvornår den udleverede tilstandsrapport og ejerskifteforsikringstilbud var blevet udarbejdet. På grund af at tilstandsrapporten var udløbet, har klager haft gener i forbindelse med tegning af ejerskifte- og husforsikring på ejendommen. De indklagede har bl.a. anført: De indklagede bestrider at skulle betale erstatning til klager. Det er korrekt, at betalingen til grundejerforening er medregnet med et anslået beløb på kr ,00 i salgsopstillingen. Det korrekte beløb var kr ,00. Det er endvidere korrekt, at de indklagede har medregnet ejendomsskat for 2006 i ejerudgifterne i salgsopstillingen, men de indklagede har oplyst den korrekte ejendomsvurdering samt udleveret ejendomsskattebilletten for 2008 til klager. Alle bilag til købsaftalen, herunder ejendomsskattebillet 2008, blev gennemgået med klager før klagers underskrivelse af købsaftalen. Klager har derfor haft alle muligheder for at indse, at ejendomsskatten i 2008 var kr. 900,00 højere end anført i salgsopstillingen. De indklagede har anført en højere udgift til vand/vandafledning og varme end sælgers reelle udgifter. Dette skete for at imødegå en klage over, at de indklagede havde anført en urealistisk lav forbrugsudgift. Sælger havde således ikke beboet ejendommen, hvorfor anvendelsesudgifterne var meget lave. Det bestrides herefter, at klager har lidt noget tab, idet klager alt i alt skal betale mindre end anført i salgsopstillingen. Regnestykket ser således ud:

7 7 Klager har modtaget tilstandsrapport forinden dennes udløb og har da også skriftligt bekræftet dette ved underskrivelse af købsaftalen. Nævnet udtaler: Det er kritisabelt, at de indklagede i salgsopstillingen anførte ejendomsvurderingen til kr ,00, når den korrekte ejendomsvurdering på handelstidspunktet var kr ,00. Nævnet finder det videre kritisabelt, at de indklagede i ejerudgiften i salgsopstillingen har medregnet en ejendomsskat fra 2006 på kr ,46, når den korrekte ejendomsskat på handelstidspunktet var kr ,93. For så vidt angår betaling til grundejerforening burde de indklagede hos grundejerforeningen have undersøgt, hvad den korrekte betaling til grundejerforeningen udgjorde på handelstidspunktet. De indklagede har imidlertid medregnet kr. 100,00 mere i salgsopstillingen end den reelle udgift viste sig at være. Det er i lov om omsætning af fast ejendom 24, stk. 2, bestemt, at såfremt der til skade for en forbruger er foretaget en forkert beregning af provenu ved salg, og forbrugeren er i god tro, har forbrugeren krav på godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og en korrekt beregning. Nævnet finder herefter, at de indklagede skal godtgøre klager differencen mellem den forkerte og den korrekte ejendomsskat og grundejerforeningsudgift på

8 8 handelstidspunktet kapitaliseret med 10, afrundet til i alt kr ,00. Det fremgår af 20, stk. 2, i bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom, at der vedrørende udgifterne til vand og varme skal gives oplysning om sælgers seneste årsforbrug og udgiften hertil. Nævnet finder, at de indklagede herefter i salgsopstillingen burde have anført sælgers udgifter med samtidig oplysning om, at forbruget var lavt, da sælger ikke havde beboet ejendommen. Da de indklagede imidlertid ikke har anført for lave udgifter til vand/vandafledning og varme, kan nævnet ikke pålægge de indklagede at betale erstatning til klager. Nævnet finder, at det faktum, at de indklagede har medregnet højere udgifter til vand og varme, end de indklagede har pligt til, ikke kan medføre, at fejlen vedrørende ejendomsskatten dermed er udlignet. Vand og varme er således ikke ejerudgifter ligesom ejendomsskatten og indgår derfor ikke i beregningen af ejerudgiften. Nævnet finder det ikke godtgjort, at klager har krævet, at der i købsaftalen blev indsat et rådgiverforbehold, hvorfor nævnet ikke finder anledning til kritik af, at købsaftalen alene indeholdt et forbehold for optagelse af lån i klagers ægtefælles ejendom. Det fremgår af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., at køberen skal have modtaget tilstandsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring inden aftalens indgåelse, og at tilstandsrapporten skal være udarbejdet eller fornyet af den byggesagkyndige mindre end 6 måneder før den dag, hvor køberen modtager rapporten. Indledningsvist bemærkes, at nævnet finder det kritisabelt, at de indklagede ikke i købsaftalens punkt 8 anførte oplysning om, hvornår tilstandsrapport og tilbud på ejerskifteforsikring var udarbejdet. Nævnet bemærker videre, at de indklagede ikke har imødegået klagers oplysning om, at hun endnu ikke havde besigtiget ejendommen på det tidspunkt, da tilstandsrapporten udløb, ligesom de indklagede ikke har givet nærmere oplysninger, men blot henholdt sig til, at klager i købsaftalen har erklæret at have modtaget tilstandsrapporten, før denne var udløbet. På denne baggrund lægger nævnet klagers oplysning om, at hun ikke havde fået udleveret tilstandsrapporten før udløb, til grund og udtaler derfor alvorlig kritik af de indklagede. Allerede fordi der foreligger tilbud på såvel ejerskifteforsikring som husforsikring dateret 9. maj 2008, finder nævnet det ikke godtgjort, at det kan bebrejdes de indklagede, at

9 9 klager ikke tegnede forsikringerne på ejendommen. Efter sagens udfald skal de indklagede betale klager det af denne til klagenævnet indbetalte gebyr på kr. 400,00. Konklusion: De indklagede skal herefter inden 30 dage fra kendelsens dato til klager in solidum betale kr ,00 med tillæg af en årlig rente, Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % af kr ,00 fra 30. juni 2008, datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere