DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE"

Transkript

1 Den 29. januar 2014 I sag KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden AA for Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere. Klagen drejer sig bl.a. om, hvorvidt indklagede har handlet i strid med lov om omsætning af fast ejendom 9 og god ejendomsmæglerskik, ved at give vildledende rådgivning vedrørende fordele og ulemper ved tilstandsrapporter og eltjek, og ved at udøve ubehørigt pres på klager. Sagens omstændigheder: Klager indgik den 18. juni 2012 en formidlingsaftale med indklagede om salg af klagers ejendom. Samme dag underskrev klager blanketten Tilbud om betaling af halv ejerskifteforsikringspræmie. Det fremgik af denne blanket, at klager ønskede at bruge reglerne om tilstandsrapport m.v. I salgsbudgettet var der endvidere medtaget udgifter til tilstandsrapport, energimærke og el-rapport. Ejendommen blev udbudt til kr ,- Klager modtog et bud på ejendommen på kr ,- og indklagede kontaktede efter aftale med klager, realkreditinstituttet, hvor klager havde lån i ejendommen. Den 18. juli 2012, fremsendte realkreditinstituttet et brev til indklagede, hvori det bl.a. fremgik: [ ] godkender, at ejendommen udbydes til salg på følgende betingelser i henhold til salgsbudget af 10. juli Ejendommen sælges til en kontantpris på kr. 1

2 [ ] 9. Det er en betingelse, at sælger underskriver gældsbrev om underskuddets anerkendelse og afvikling. Når ejendommen er solgt, og [ ] har accepteret købsaftalens vilkår, vil vi fremsende gældsbrev, som du bedes indhente sælgers underskrift på. Klager indgik den 3. september 2012 en købsaftale om salg af ejendommen til en pris på kr ,- med overtagelse 1. oktober Det fremgik endvidere af købsaftalen, at der ikke var udarbejdet tilstandsrapport. Det fremgik bl.a. af købsaftalens pkt. 16: Ansvarsfraskrivelse. Ejendommen sælges uden ansvar for mangler af enhver art, såvel retlige som faktiske, bortset fra adkomstmangel. Køber har nøje gennemgået ejendommen med håndværkskyndig rådgiver, og køber erklærer sig indforstået med ikke at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor sælger i anledning af evt. mangler ved ejendommen, herunder retten til at hæve handlen, fordre afslag i prisen eller kræve erstatning, hverken nu eller senere. Parterne er enige om, at der i købsaftalen er taget højde for nærværende ansvarsfraskrivelse. Af salgsprovenuet, som hører til købsaftalen, fremgår det, at klager ved salget til kr. ville få et underskud på ,31 kr. I opgørelse fra realkreditinstituttet er underskuddet opgjort til ,27 kr. I gældsbrev fra realkreditinstituttet om bl.a. rente- og afdragsfrihed frem til 1. februar 2013 er restgælden opgjort til kr. I oktober 2012 tog klager kontakt til en advokat, da han ikke mente, han havde fået korrekt rådgivning i forbindelse med salget af ejendommen. Den 13. november overførte indklagede kr. til klagers advokats klientkonto. Den 20. december 2012 skrev klagers advokat, at pengene fra salg af indbo og checken til klager var på vej til denne. Der er i sagen fremlagt et brev fra realkreditinstituttet af den 18. juli 2012 til indklagede. Det er omtvistet, om klager har fået dette brev forevist, før den dag da klager underskrev. 2

3 Parternes bemærkninger: Klager: Klager har via sin søn og datter bl.a. anført, at klager blev oplyst, at denne ville blive gældfri ved handlen. Klager har oplyst, at der ved salget af ejendommen, ville blive et underskud, hvorfor klager aftalte med indklagede, at indklagede ville kontakte realkreditinstituttet. Indklagede vendte herefter tilbage og oplyste, at realkreditinstituttet havde accepteret salgsprisen og den gæld, der måtte blive. Klager har endvidere anført, at indklagede oplyste, at det var bedre at sælge, selvom der ville komme et underskud end at ophøre med betalingerne, hvilket ville betyde, at ejendommen ville blive solgt på tvangsauktion. Indklagede oplyste, at klager, som ikke ejede noget, og som var pensionist, ikke ville komme til at afdrage på nogen gæld. Det var klagers opfattelse, at klager kun ville komme til at betale, hvis han pludselig fik penge eller ved klagers død. Da ejendommen var solgt, modtog klager et brev fra realkreditinstituttet om, at klager skulle betale kr om måneden i 12 år for at afdrage gælden. Klager har endvidere anført, at indklagede har haft en dobbeltrolle ved salget, da indklagede såvel formidlede salget for klager, og havde en samarbejdsaftale med realkreditinstituttet Klager har endvidere oplyst, at indklagede har udnyttet klagers alder og svagelighed til at presse et salg igennem til en pris, der gav så stort et tab, at det ville have været en bedre forretning, hvis klager var blevet boende i huset. Klager har endvidere anført, at indklagede og køber var kammerater, og at indklagede ikke loyalt har levet op til sine pligter som formidler for klager. Klager har endvidere oplyst, at hvis brevet om gældsanerkendelse var blevet præsenteret for klageres børn, var salgsprisen ikke blevet accepteret. Indklagede vidste, at klager helst ville rådføre sig med sine børn, men valgte at møde op med købsaftalen om formiddagen, hvor børnene ikke kunne være til stede. Klager har endvidere anført, at indklagede har givet vildledende oplysninger om reglerne vedrørende tilstandsrapport. Indklagede rådede klager til ikke at lade udarbejde tilstandsrapport under henvisning til, at købers mand og øvrige familie var håndværkere. Indklagede anbefalede en ansvarsfraskrivelse i købsaftalen, og sagde, at klager jo alligevel ikke havde nogen penge, hvis køber efterfølgende skulle rejse krav. Klager har endvidere anført, at betaling i medfør af aftale med køber om salg af indbo ikke er sket. Klager har endvidere anført, at indklagede betalte tilgodehavender i medfør af refusionsopgørelsen og aftale om salærrabat direkte til realkreditinstituttet i stedet for direkte til klager. 3

4 Klager har til sidst oplyst, at indklagede har tilbudt penge under bordet i form af en 25 % rabat uden om refusionsopgørelsen til realkreditinstituttet og at den salærrabat, som klager var blevet lovet, ikke blev udbetalt direkte til klager. Indklagede: Indklagede har bl.a. anført, at klager og dennes datter allerede ved indgåelsen af formidlingsaftalen var gjort opmærksom på, at ejendommen var overbelånt. Indklagedes aftale med realkreditinstituttet var begrænset til henvisning af låntagere. Indklagede har derfor på intet tidspunkt givet udtryk for, at klager ville blive gældfri med købsaftalen. Indklagede afviser at skulle have haft en dobbeltrolle og afviser at have givet løfte om at kunne forhandle sig til, at klager kunne blive gældfri, eller forhandle hvordan gælden skulle afvikles. Indklagede har derimod oplyst om sine erfaringer med kreditforeninger, herunder at det var betalingsevnen, der afgjorde størrelsen af betaling per måned. Desuden tog indklagede to gange kontakt til realkreditinstituttet med henblik på at opnå en betalingsordning, der kunne accepteres af begge parter. Indklagede har desuden anført, at indklagede ikke rådede klager fra at få udarbejdet tilstandsrapport, eltjek og ejerskifteforsikring, tværtimod oplyste indklagede, at klager ikke ville være så godt stillet, især da køber, som var håndværker, gennemgik ejendommen grundigt. Indklagede har i øvrigt oplyst, at denne slags udgifter ville blive medtaget i den samlede opgørelse til realkreditinstituttet. Indklagede har derudover oplyst, at klager var til stede, da køberne så på ejendommen, og at klager selv fortalte om sin situation. Desuden var køberne naboer til klager, og de kendte allerede til klagers forhold. Indklagede har endvidere anført, at indklagede har gået i skole med køber i 1964 og 1965, men har ikke haft kontakt med køber siden. Derfor betragtede indklagede det ikke som et problem. Indklagede har dernæst oplyst, at klager selv havde forlangt kr , som skulle være udenfor købsaftalen, hvilken indklagede havde afvist at være med til. I stedet havde indklagede forslået et eventuelt salg af indbo. Indklagede har herudover anført, at indklagede ikke pressede, men oplyste, at der kun var få købere på markedet, og at køberne også så på et andet hus. Indklagede har til sidst oplyst, at klager blev enig med køberne om en pris for indbo på kr ,00, som blev betalt til indklagede. Beløbet er overført til klagers advokat den 13. november

5 Disciplinærnævnets begrundelse og resultat: Disciplinærnævnet bemærker indledningsvist, at foranstående sagsfremstilling er et resumé af parternes oplysninger til nævnet. Ved nævnets vurdering af sagen, har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Det følger af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. (forbrugerbeskyttelsesloven) 2 stk. 1-4, at sælgeren af en bolig kan blive ansvarsfri fra det 10-årige ansvar i medfør af Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven), inden købstilbud præsenteres for bl.a. tilstandsrapport og elinstallationsrapport. Det følger af forbrugerbeskyttelsesloven 21a, at en sælger ikke kan indføje en generel ansvarsfraskrivelse, hvis sælger kunne have fået samme beskyttelse ved at anvende huseftersynsordningen. Disciplinærnævnet finder, at ansvarsfraskrivelsen i købsaftalen netop er en generel ansvarsfraskrivelse. Huseftersynsordningen er frivillig for en sælger, men da klager efter det oplyste er pensionist med begrænsede midler og indtægt, er det særligt vigtigt, at han er blevet oplyst om betydningen af at fravælge ordningen. Der er uoverensstemmelser mellem parterne om udstrækningen af indklagedes rådgivning. Disciplinærnævnet finder det alligevel kritisabelt, at indklagede har formuleret og indføjet en ansvarsfraskrivelsesklausul i købsaftalen. Det må have stået klart for indklagede, at klager næppe ville kunne støtte ret på en sådan klausul. Disciplinærnævnet finder det ikke godtgjort, at indklagede skulle have haft andet end de almindelige aftaler om henvisning af låntagere med realkreditinstituttet. Disciplinærnævnet finder derfor ikke anledning til kritik på dette punkt. Disciplinærnævnet finder det heller ikke godtgjort, at indklagede skulle have misbrugt information om klager, eller at oplysningen om klagers hustrus sygdom har ført til en lavere salgspris. Disciplinærnævnet finder det endvidere ikke godtgjort, at et eventuelt kendskab til køberne skulle have haft indflydelse på salgspris eller indklagedes handlinger. Disciplinærnævnet kan ikke behandle klager om salær, og derfor kan Disciplinærnævnet ikke tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skulle have tilbudt rabat under bordet, eller om indklagede har tilbagebetalt 25 % af salæret. Disciplinærnævnet finder det ikke godtgjort, at indklagedes fremgangsmåde i forbindelse med refusionsopgørelsen skulle have været anderledes. Der er uoverensstemmelser mellem, hvad parterne mener, at der er blevet sagt og lovet inden salget af klagers ejendom og i forbindelse med underskrivelse af købskontrakten. 5

6 Der foreligger en lydfil samt en udskrift af samme, som dog ikke til fulde dokumenterer, at indklagede skulle have lovet klager, at denne ville være gældfri efter salget. Det er dog ubestridt, at klager har været meget afhængig af sine børns holdning og mening vedrørende diverse forhold og oplysninger i salgsprocessen. Indklagede valgte at bede klager om at underskrive på et tidspunkt, hvor klagers børn havde svært ved at være til stede. Disciplinærnævnet finder anledning til at udtale kritisere dette. Efter en samlet vurdering finder nævnet imidlertid ikke, at den indklagede ejendomsmæglervirksomhed, AA, har overtrådt reglerne om god ejendomsmæglerskik i et sådant omfang, at virksomheden kan ifalde et ansvar efter lov om omsætning af fast ejendom. Thi bestemmes Indklagede ejendomsmægler PP, og ejendomsmæglervirksomheden AA, frifindes. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 13, stk. 3. Mikael Sjöberg 6

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere