NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring"

Transkript

1 NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring Baggrund Randers Kommune har bedt Midttrafik undersøge potentialerne ved en mere grundlæggende ændring af principperne for bybusnettet i Randers. Midttrafik har på den baggrund udarbejdet en større analyse af systemet, hvor der bl.a. er gennemført en stor borgerundersøgelse primo december Undersøgelsen er lavet som spørgeskema og udsendt via E-boks. Hovedresultateterne fra undersøgelsen kan ses i linket på Midttrafiks hjemmeside under høringen. Derudover er der fortaget interview blandt 800 togkunder på stationen i Randers. Udover de to undersøgelser bygger analysen også på passagertællinger, demografiske data og udviklingsplaner fra kommunen, som kan få betydning for den kommende betjening. Arbejdet med det nye bybusnet er forankret i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Nobina Danmarks A/S, Fårup Rute- & Turistbusser, Randers kommune og Midttrafik, hvor første del af arbejdet er resulteret i nye grundprincipper. De nye grundprincipper blev godkendt i Randers Byråd den 5. september Med godkendelsen blev samtidig igangsat en kortlægning af byens delområder med henblik på fastlæggelse af nye linjeføringer og frekvenser. Denne kortlægning er nu færdiggjort og er resulteret i forslag til linjeføringer i det kommende bybusnet og forslag til antal afgange på de enkelte linjer på hverdage i dagtimerne. Forslag til antal afgange aften og weekend vil blive fremlagt sammen med det endelige forslag til nyt bybusnet. Udgangspunktet for forslag til linjeføringer og frekvenser er de nye grundprincipper, som er bygget op af tre dele: 1) Fem hovedtiltag, som analysen pegede på kunne forbedre bybusnettet: 1 Der oprettes højfrekvente direkte buslinjer for at imødekomme ønsker om kortere køretid. 2 Der skal fortsat være områdedækkende linjeføringer for at sikre betjeningen af områder, der ikke betjenes af højfrekvente busser. 3 Kørsel mellem områder med størst passagergrundlag prioriteres. 4 Stoppesteder med lav benyttelse nedlægges eller sammenlægges med andre stoppesteder. 5 Korrespondancer på Busterminalen revurderes. 2) Fastsatte servicemål: Områdedækkende buslinjer Afstand til kollektiv trafik i beboelsesområder med etagebyggeri op til 400 meter og i andre boligområder op til 800 meter. Direkte og hurtigere buslinjer Afstand til kollektiv trafik i beboelsesområder med etagebyggeri og andre boligområder op til 800 meter. Afstandene for begge typer buslinjer er alene vejledende, da der eksempelvis kan være fysiske forhold eller andet, som ikke gør det muligt at opfylde servicemålet. 3) Bybusnettets opbygning (nedenfor nævnt i korte træk): 1

2 1 Nettet opbygges af bybusser, som i udgangspunktet vil køre indenfor det sammenhængende byområde i Randers by. Bybusserne sikrer sammenhæng mellem bydelene og understøtter de største passagerstrømme. 2 Lokalruterne supplerer bybusnettet og sikrer blandt andet transport af skoleelever og pendlere fra oplandet til og fra Randers by. 3 Teletaxa benyttes som supplerende kørselstilbud til både bybus, lokalbus og regional bus i områder med lavt passagergrundlag. Teletaxa kan også benyttes som selvstændigt kørselstilbud, hvor det vurderes som den bedste løsning eller hvor det ikke er muligt at betjene området med en rutebunden bus. 4 Regionale ruter, der betjener strækninger mellem Randers og omkringliggende større byer kan udnyttes til at betjene områder tæt på Randers by. 5 I alle områder suppleres den rutebundne kollektive trafik med den mere behovstilpassede Flextur. Forslaget i store træk Køreplaner Forslaget er i store træk bygget op omkring en ny linje mellem Nordbyen og Paderup. På strækningen Århusvej/Bøsbrovej via busterminalen til Glarbjergvej/Hadsundvej kører busserne hvert 10. minut og hhv. syd og nord for disse punkter hvert 20. minut. Dette betyder at korrespondancer på busterminalen bliver mindre vigtige, da busserne kører hvert 10. minut. På busterminalen mødes de øvrige linjer i minuttal.10 og.40. Lokalruterne, der hidtil har været en del af bybusnettet, vil fortsat køre efter skoleelevernes behov, men ikke blive vist i bybusnettets køreplan, på samme måde som de regionale buslinjer ikke vises. Busserne kan fortsat benyttes, men ønsket har været at give et forenklet og overskueligt bybusnet, der skal være let tilgængeligt, hvorfor køreplanerne ikke fremgår i den nye plan. Områder med flest kunder og indbyggere er prioriteret i den nye plan og områder med få kunder betjenes på anden måde end med bybus. Kundestrømmen mellem nord og syd er derfor prioriteret som beskrevet ovenfor. Det betyder at Ålum, Tånum, Tebbestrup og Haslund fremover ikke får bybusbetjening, men betjenes med kollektiv trafik på anden måde. Det fremgår i efterfølgende afsnit for de enkelte områder, hvorledes den fremtidige betjening af områderne foreslås. Der er lagt vægt på at det nye bybusnet er let overskueligt. Dette ses primært i Nordbyen og Vorup, der fremover betjenes af færre linjer. Glarbjergvej betjenes fremover af en linje, med 10 minutters drift og Vorup betjenes af to linjer, hvoraf den ene er primær linje med tre busser i timen. Stoppesteder/vejforhold Forslaget til ændrede linjeføringer medfører ikke store ændringer i stoppestedsmønstret, men kan få betydning de steder, hvor der fremover ikke vil køre en bybus. Når linjeføringerne er aftalte, gennemgås alle stoppesteder på linjerne, og en oversigt over stoppesteder, der berøres af forslaget, vil fremgå i det endelige forslag til nyt bybusnet. Forslaget til linjeføringer indebærer behov for fysiske ændringer på tre lokaliteter: etablering af vendeplads for bybussen i Dronningborg ved Tjærbyvangsvej, bedre fremkommelighed for bussen i krydset Rådmands Boulevard/Nyvangsvej 2

3 ændring af bump på Marienborgvej ifht passage med busser. Fordele ved forslag til nyt bybussystem Øget frekvens i Nordbyen, Kristrup og Paderup, hvor der er mange passagerer. Højere frekvens betyder mindre behov for at kende afgangstiden fra stoppestedet. Direkte forbindelse mellem Nordbyen og Randers Storcenter hvert 10. min. Et mere enkelt system med færre linjer, så borgerne har lettere ved at forstå systemet. Betjening af nye udstykningsområder. Korrespondancer ved busterminalen bliver mindre vigtige med den højere frekvens, hvilket gør systemet mindre sårbart overfor forsinkelser på de enkelte ruter. Mere direkte betjening fra Vorup, Dronningborg og Platanvej til midtbyen. Gode muligheder for at systemet kan udbygges ved udvidelse af byområdet. Konsekvenser ved forslag til nyt bybussystem Bybussen til Tånum, Ålum og Tebbestrup erstattes af lokalrute, suppleret med teletaxi. Bybussen til Haslund erstattes af regionalrute 223. Enkelte kunder vil opleve længere afstande til et stoppested, men ikke længere, end de vedtagne maksimale 800 meter. 3

4 DET NYE RUTENET Kort 1 Alle nye linjer i det nye bybusnet 4

5 FREKVENSER Kort 2 Forslag til antal afgange i timen på de enkelte strækninger på hverdage. 5

6 DE NYE LINJER Linje 1A Linje 1B Linje 1E Linje 2 Linje 3 Linje 4 Linje 5 Linje 6 Linje 7 Linje 8 Platanvej Busterminalen Vorup Paderup Flyvervej Busterminalen Kristrup Paderup Rådmands Boulevard Busterminalen Paderup Nordskellet Randers Station Busterminalen Romalt Busterminalen Kærparken Vorup Busterminalen Jomfruløkken Busterminalen Sygehuset Dronningborg Boulevard Busterminalen Agerskellet/Mariagervej Busterminalen Randers Station Hornbæk Busterminalen Dronningborg 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 ÆNDRINGER OG KONSEKVENSER FOR DE ENKELTE BYOMRÅDER 16

17 DRONNINGBORG Nuværende busbetjening: Området betjenes af linje 6, som har 15 minutters grundfrekvens i dagtimerne. De fleste kunder er i området omkring sygehuset, hvorimod antallet af kunder længere mod øst er lavt. Området betjenes også af rute 14, som kun har få afgange pr dag og mest er benyttet til skolekørsel. Der er desuden betjening af regional bus 238 i området. Forskel til nuværende betjening: Linje 6 deles og bliver til to linjer (5 og 8). Det giver mulighed for en mere direkte kørsel til centrum og en bedre udnyttelse af kapaciteten, så frekvensen bliver højest de steder, hvor der er flest rejsende. Samtidig kan det nybyggede område i øst betjenes med bybus. Konsekvenser: Den nye linje 8 vil give en mere direkte linjeføring og kortere rejsetid fra den østlige del af Dronningborg til Busterminalen og giver området ved Tjærbyvangvej bybusbetjening. Antallet af afgange i området syd for Udbyhøjvej falder fra 4 til 2 gange i timen. Området ved Rismøllevej og Sygehuset betjenes af ny linje 5 og har fortsat afgang 4 gange i timen. Kunder fra Sygehuset skal fortsat via P. Knudsensvej, da køretiden er næsten den samme som via Østervangsvej. Dronningborg hallen mister bybusbetjening, men betjenes i stedet af en lokalrute. Ændring i linjeføring: Linje 6 deles i to linjer (5 og 8) med ændret linjeføring gennem Dronningborg. Ændring i frekvens, hverdage i dagtimerne: Fortsat fire busser i timen (hver 15. minut) på ny linje 5 og to busser i timen (hver ½ time) på ny linje 8. HELSTED Nuværende busbetjening: Helsted betjenes af bybuslinje 2, der kører med halv times drift i dagtimerne. Brugen af denne linje er lav igennem Helsted, hvorimod linjen er godt benyttet i den mere centrale del af Randers. Herudover er der også betjening med to skolebusruter, 12 og 13, samt flere regionale linjer på Hobrovej. Forskel til nuværende betjening: Linje 2 ændres, så den ikke længere betjener Helstedvej, men kører samme vej i begge retninger. Linjen forlænges til det nye område ved Nordskellet der fremover får bybusbetjening. Konsekvenser: Et stoppested på Rønnebjergvej vil ikke længere være betjent med bus. Frekvensen øges igennem det nordlige Helsted, hvor bussen ikke længere deles i to. Det nye område Nordskellet vil på denne måde få betjening med bybus. Det er ikke muligt at køre med bus ned i området, men der er gangstier og veje til Nordskellet indenfor 800 m. Ændring i linjeføring: På linje 2 i det nordlige Helsted. Ændring i frekvens, hverdage i dagtimerne: Uændret; to busser i timen (hver ½ time). 17

18 HORNBÆK Nuværende busbetjening: Hornbæk betjenes med linje 10 og 11, begge linjer kører med timesdrift i dagtimerne. I weekenderne og aften er der kun et begrænset omfang af betjening i bydelen. Antallet af kunder på begge linjer er lav imellem Hornbæk og Tånum/Ålum. Ved skolen i Hornbæk stiger antallet af kunder ind mod centrum, men overstiger dog aldrig 40 kunder i bussen, der er derfor ingen kapacitetsmæssige problemer på linjen. De regionale linjer 73 og 213 betjener også den sydlige del af området. Forskel til nuværende betjening: Linje 11 nedlægges og linje 10 deles i to ved skolen. Den ene gren fortsætter som i dag mod syd til Fladbro og den anden gren kører mod vest og vender i rundkørslen ved Komponistkvarteret på Gl. Viborgvej. Konsekvenser: Der vil ikke være betjening med bybus vest for Komponistkvarteret ved Hornbæk. På Himmelbovej vil tre stoppesteder ikke længere blive betjent, hvilket vil berøre 1 kunde pr. dag, der kan henvises til stop ved Komponistkvarteret. Frekvensen fra Busterminalen til Hornbæk skole øges til to busser i timen (halvtimes drift) og de to grene får en bus i timen (timesdrift). De områder, der mister bybusbetjening henvises til lokalruter, andet stop, teletaxa eller Flextur. Det er valgt at afkorte bybussen ved rundkørslen fordi der er et nyt boligområde under opførelse her. På den måde sikres det nye område betjening. Ændring i linjeføring: Strækningen mellem Hornbæk og Ålum samt Himmelbovej betjenes ikke af bybus. Ændring i frekvens, hverdage i dagtimerne: Fra busterminalen til Hornbæk to busser i timen (hver ½ time). De to forløb til henholdsvis Fladbro og Komponistkvarteret en bus i timen (timesdrift). KRISTRUP Nuværende busbetjening: Hovedlinjen i området er linje 4, som i dag kører med 2 afgange i timen. Antallet af kunder på linjen er kunder, højest om eftermiddagen fra Paderup imod centrum. Linjen dubleres med linje 4E, som dog ikke betjener Kristrup. Linje 5 og 15 har også linjeføring igennem Kristrup. Også de regionale linjer 115, 211, 212, 213 og 214 betjener Kristrup, dog kun en mindre del af området. Forskel til nuværende betjening: Der vil ikke være de store forandringer for Kristrup ud over flere afgange i timen på hovedlinjen, som desuden bindes sammen direkte til den nordlige del af byen. Konsekvenser: Kristrup får flere afgange og dermed en bedre service end i dag. Ændring i frekvens, hverdage i dagtimerne: Fra to busser i timen (½ times drift) til tre busser i timen (20 min. drift). 18

19 MIDTBYEN Nuværende busbetjening: Alle bybuslinjerne mødes på busterminalen, hvor de har en 3 minutters pause og korrespondance med de øvrige linjer. Derfor har Midtbyen betjening med samtlige linjer, også de regionale. Kun et par enkelt lokal/skolebuslinjer kommer ikke til centrum. Forskel til nuværende betjening: Der vil kun være mindre ændringer i linjeføringen og frekvensen i Midtbyen. Korrespondanceprincippet fjernes delvist, men alle busser vil fortsat betjene midtbyen. Konsekvenser: Midtbyen vil ikke være et område, hvor der kan mærkes de store konsekvenser af den nye plan. Dette skyldes at området er dækket ind med samtlige busser. NORDBYEN Nuværende busbetjening: Området betjenes af mange forskellige linjer, der krydser frem og tilbage imellem hinanden. Flere områder har 15. minutters eller 10 minutters drift, fordi de betjenes af flere forskellige linjer. Forskel til nuværende betjening: For at gøre systemet mere overskuelig, nedlægges flere af linjerne, og der vil i stedet blive oprettet én ny linje 1, som kører med 10 minutters drift i de mest tæt befolkede områder. Linjen deler sig ved Glarbjergvej/Hadsundvej, så den også kan betjene de mere tyndt befolkede områder. Der oprettes en linje 4, som giver fortsat adgang til industriområdet. Denne linje vil desuden også give betjening ved det tæt bebyggede område ved Glarbjergvej fra Hadsundvej. Konsekvenser: Stoppestedet ved Borupvænget, der betjenes én gang i timen i dag nedlægges, og kunderne henvises til stoppestedet på Lucernevej. De øvrige stoppesteder betjenes fortsat. Nogle steder vil der opleves en ændret frekvens. Dette er bl.a. på dele af Mariagervej, hvor kun regionale busser vil betjene dele af vejen. Der vil heller ikke længere være forbindelse fra det store boligområde ved Glarbjergvej til føtex, men kundetællingerne tyder på, at denne forbindelse kun benyttes af meget få. Flere linjer nedlægges eller slås sammen og det giver få kunder længere gangafstande, men samtidig et mere ensartet system og bedre overskuelighed. Ændring i linjeføring: Linje 1 omlægges, linje 3 og 4 indarbejdes i den ny linje 1, linje 6 ændres en smule, linje 5 nedlægges. Ændring i frekvens, hverdage i dagtimerne: Linje 1: seks busser i timen (10 minutters drift) Linje 1: tre busser i timen i de yderste grene (20 minutters drift) Linje 4: to busser i timen (½ times drift) Linje 6: uændret fire busser i timen ( 15 minutters drift) 19

20 PADERUP Nuværende busbetjening: Der er busbetjening med linje 3, 4 og 4E til Paderup. Herudover betjenes området med de regionale busser 118 og 918X, som også giver forbindelse til Aarhus. Forskel til nuværende betjening: Linje 3 og 4 bliver slået sammen til en linje 1 i den nordlige del af Randers. Linjen deles i syd, hvor forløbet igennem Kristrup 1B, bibeholdes som i dag, men forløbet igennem Vorup 1A ændres og bliver mere direkte. Linje 4E ændres ikke, men omdøbes til 1E. Konsekvenser: Den nye linje til Paderup vil give en højere og ensartet frekvens til området og en mere ensartet frekvens. Det nye byområde forventes i første omgang at kunne betjenes med linje 118 fra Aarhus, men på længere sigt mulighed for forlængelse af den ene gren på nye høj frekvente linje. Ændring i frekvens, hverdage i dagtimerne: Seks busser i timen (10 minutters drift) fra Storcentret mod nord og tre busser i timen (20 minutters drift) mod nord via henholdsvis Kristrup og Vorup. ROMALT Nuværende busbetjening: Området betjenes af linje 5, som kører med ½ times drift. Forskel til nuværende betjening: Der vil ikke være nogen ændringer i forhold til den nuværende betjening. Konsekvenser: Ingen ændringer Ændring i frekvens, hverdage i dagtimerne: Ingen, fortsat to busser i timen (½ times drift). TEBBESTRUP/HASLUND Nuværende busbetjening: Tebbestrup betjenes af linje 7, som kører med ca. timesdrift. Herudover er der også betjening med linje 17, som mest fungerer som skolebus til skolen i Vorup. Haslund betjenes i dag med linje 1, som kører ½ times drift. Herudover er der også betjening med linje 16, som er en lokalbus og den regionale bus linje 223. Den regionale bus kører kun i yderkanten i byen. Forskel til nuværende betjening: Linje 7 ændres så den ikke længere betjener Tebbestrup. Linjen vil, som linje 3 i stedet betjene Vorup, hvor kundegrundlaget er højere. Her vil den også erstatte dele af linje 1, som nedlægges. Haslund vil blive betjent af den regionale bus 223, med 13 daglige afgange i begge retninger, der fremover kører igennem byen. Linje 16 og 17 vil fortsat betjene de to områder. 20

21 Konsekvenser: Tebbestrup vil opleve en ændret service idet der fremover foreslås betjening med lokalbussen og Teletaxa. Haslund vil også opleve en nedsat frekvens fra ½ times drift til ca. times drift. Ændring i linjeføring: Linje 7 ændres og linje 1 nedlægges. Rute 223 kører via Haslund. Ændring i frekvens, hverdage i dagtimerne: Betjeningen af Tebbestrup opretholdes med rute 17 og tilbud om Teletaxa med timesdrift. Betjeningen af Haslund opretholdes af rute 223, evt. suppleret med ekstra ture på linje 16. TÅNUM OG ÅLUM Nuværende busbetjening: Linje 11 betjener Tånum og Ålum med timesdrift. Forskel til nuværende betjening: Linje 11 nedlægges, men erstattes af lokalrutekørsel og der foreslås oprettet tilbud om Teletaxa og henvisning til Flextur. Konsekvenser: Ændret betjeningstilbud fra bybus til lokalbus og Teletaxa suppleret med Flextur. Ændring i frekvens, hverdage i dagtimerne: Betjening tilpasset skoleelever suppleret med Teletaxa, der samlet giver samme frekvens som i dag. VORUP Nuværende busbetjening: Linje 1, 3 og 7 betjener Vorup i dag. De to første kører med ½ times drift og den sidste med timesdrift. Herudover er der også betjening med flere lokalbusser og regionalbusser på Århusvej. Der er stor fladedækning af området, hvilket giver uhensigtmæssigt lange rejsetider. Forskel til nuværende betjening: Linje 1 nedlægges og erstattes af den nye linje 1A, der giver et mere direkte linjeforløb gennem området. Linje 7 vil ikke længere betjene Tebbestrup, men omdannes til linje 3, der skal sikre en god områdedækning af Vorup. Konsekvenser: Der vil blive længere gangafstande for nogle i dette område og desuden vil det opleves at der kører færre linjer, selvom den samlede betjening øges. Det betyder samtidig et mere overskueligt system, en mere direkte adgang til storcenter og centrum, samt kortere rejsetider og bedre sammenbinding med nordbyen. Ændring i linjeføring: Hele området får nye linjeføringer. Ændring i frekvens, hverdage i dagtimerne: Linje 1A: tre busser i timen (20 minutters drift) Linje 3: to busser i timen (½ times drift). 21

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 LOGO1TH_LS_POSrød Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 1 2 Busserne starter tidligere om morgenen og slutter senere om aftenen Derfor nye bybusruter Se de vigtigste forbedringer og nye tiltag Det nuværende

Læs mere

BILAG til trafikplan for Randers Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Randers Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 008 Indholdsfortegnelse: Side : Kort : Overblik Side : Kort : Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel og : Ruteoversigt for X bus

Læs mere

Kollektiv trafikplan for Randers Kommune Bilag

Kollektiv trafikplan for Randers Kommune Bilag Bilag Juni 2009 Kollektiv trafikplan for Randers Kommune Bilag Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse Figur 1: Det samlede busnet i Randers Kommune Bybusser...4 Figur 2: Det samlede busnet i Randers Kommune.

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Kollektiv trafikplan - Mål og strategi for busserne i Randers Kommune

Kollektiv trafikplan - Mål og strategi for busserne i Randers Kommune Kollektiv trafikplan - Mål og strategi for busserne i Randers Kommune 2009 1 Forord I Randers Kommune bruger mere end 8.000 personer hver dag den kollektive transport, heraf bruger de fleste bus. Mange

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

Forslag til busdriften fra 2015 i høring

Forslag til busdriften fra 2015 i høring Forslag til busdriften fra 2015 i høring Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede på deres møde den 16. januar 2014 at sende nedenstående forslag i høring, inden Udvalget træffer endelig beslutning på

Læs mere

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Horsens Kommune ato agsbehandler e-mail Telefon 20. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Midttrafik har i samarbejde med Horsens kommune,

Læs mere

Høringsblad Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring

Høringsblad Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring Havndal Skole Ringetid kl. 7.40. Opsamling i Havndal skoles distrikt henholdsvis øst og vest. Skoledistriktet er udvidet til

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 200 Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup-(Hammel) Høringsforslag Både rute 109 og rute 200 har fået justeret køretider pga. forsinkelser. For at stabilisere køreplanen yderligere,

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016

Forslag til Trafikbestilling 2016 HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

Forslag til ændringer på Holstebro Bybusser den 8. januar 2018

Forslag til ændringer på Holstebro Bybusser den 8. januar 2018 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 2. juni 2017 1-30-75-1-216-2-12 Karin Sørensen ks@midttrafik.dk 87 40 83 26 Forslag til ændringer på Holstebro Bybusser den 8. januar 2018 Resume Holstebro Kommune

Læs mere

Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 Høringsbehandling - Bilag 1

Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 Høringsbehandling - Bilag 1 Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 Høringsbehandling - Bilag 1 Horsens Kommune har i forbindelse med høringen af Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 modtaget i alt 45 høringssvar, herunder fra Horsens Business,

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016 FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN 2017 02. November 2016 Trafikplanen i lov om trafikselskaber Indhold af trafikplanen efter lovændring i 2015 9.Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i den statslige trafikplan

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 100 Odder-Aarhus-Hornslet Høringsforslag Afledt af Trafikplan Aarhus 2017, hvor Letbanen blandt andet vil betjene flere af de større byer langs rute 100 mellem Odder-Aarhus og

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.12 31.3.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 GENEREL INFO: Hvorfor skifter bybusserne køreplaner? Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune besluttet, at Aarhus bybusser skifter køreplaner

Læs mere

Høringsblad. 2) Ønske om afg. hhv. kl. 10 og kl. 11 fra Østbirk til Horsens. (1)

Høringsblad. 2) Ønske om afg. hhv. kl. 10 og kl. 11 fra Østbirk til Horsens. (1) 112 Horsens - Østbirk - Voerladegård Afg. kl. 13.50 fra Horsens på hverdage ændres til 13.57, for at opnå forbindelse fra bybuslinje 5. Afg. kl. 10.00 fra Vestbirk på lørdage ændres til kl. 9.55. Der er

Læs mere

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Notat/ Busnettet i Frederikssund Kommune Følgende notat er en gennemgang af de enkelte buslinjers funktion i kommunens samlede busnet. For hver buslinje er beskrevet:

Læs mere

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 8. februar 2013 Edith Blynning Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 Rute ændring, beskrivelse, gennemgang og behandling af høringssvar for Herning Bybusser Linje 1A Gullestrup Ændring af ruteføring:

Læs mere

Giv os din mening om de kommende køreplaner

Giv os din mening om de kommende køreplaner 11. januar 2012 Pressemeddelelse Giv os din mening om de kommende køreplaner Midttrafik vil gerne høre kundernes mening om forslagene til nye køreplaner og ruteføringer for busruter og bybuslinjer, som

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE Skanderborg Kommune Visioner og servicemål for Skanderborg Kommune Togtrafikken Byrådet vil arbejde for, at den dobbeltsporede jernbanestrækning mellem Skanderborg og

Læs mere

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges:

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Besparelsespotentiale for tynde ture på de regionale ruter i region Midtjylland. Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 105 Juelsminde-Horsens kl. 21.55 (3) Horsens-Juelsminde kl. 22.53

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Randers Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 90.439.458 89.135.000 90.795.000 89.679.000-1.116.000

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Forord - Kollektiv trafik

Forord - Kollektiv trafik 2012 Forord - Kollektiv trafik Byrådet i Viborg Kommune vedtog 29. februar 2012 Trafikplan for Viborg midtby. Dette notat danner baggrund for trafikplanens afsnit vedrørende kollektiv trafik i Viborg midtby

Læs mere

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18.

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. august 2016 Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet

Læs mere

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 11. november 2015 Midttrafik har udarbejdet et forslag til samlet kollektiv trafikplan for busser og letbane

Læs mere

Kollektiv trafik - VT 7. semester Kursusgang 3 og 4 Planlægning af busnet

Kollektiv trafik - VT 7. semester Kursusgang 3 og 4 Planlægning af busnet Kollektiv trafik - VT 7. semester - Kursusgang 3 og 4 Planlægning af busnet Kursusgang 3 og 4 Grundlag for planlægning Mål og udfordringer Overordnet byplanlægning Stationsnærhed Data Typer af kollektiv

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.7.12 30.9.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017

Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017 Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017 Dette er en høring vedrørende indførelsen af en ny kollektiv buslinje fra Veksø Station til Måløv Station over Søagerskolen samt en justering af

Læs mere

BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2

BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2 CARSTENHALSNÆS KOMMUNE BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Princip for ændret

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Trafikbestillingsgrundlag 2015

Trafikbestillingsgrundlag 2015 Trafikbestillingsgrundlag 2015 Følgende notat er en gennemgang af buslinjernes driftsøkonomi og funktion i kommunens busnet. Tallene i notatet er baseret på Movias Trafikbestillingsgrundlag for 2015, der

Læs mere

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er:

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er: Notat Til: Københavns kommune Kopi til: Hvidovre kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. juni 2013 Busbetjeningen

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Behandling af høringssvar. høring nr. 2, 5. november til 19. november 2014

Behandling af høringssvar. høring nr. 2, 5. november til 19. november 2014 Behandling af høringssvar høring nr. 2, 5. november til 19. november 2014 Indholdsfortegnelse Takster... 2 Betjeningstidsrum, korrespondancer, afgangstider og frekvens... 2 Bredgade og Låsbygade... 3 Sdr.

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik.

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-15 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 22.2.2016 Indstillingsnotat Kollektiv trafik køreplanperiode K2016-17 Udvalget skal tage stilling til foreslåede ændringer i Midttrafiks

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Nedenfor vil de tre linjeforslag blive vist på et kort og der vil blive knyttet nogle forklarende ord til.

Nedenfor vil de tre linjeforslag blive vist på et kort og der vil blive knyttet nogle forklarende ord til. Forslag til nye buslinjer - kort De tre nye buslinjer har fået en ruteføring, der i størst muligt omfang kan erstatte de nuværende skolebusruter til Hundested og Frederiksværk skoler. Samtidig har ruterne

Læs mere

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Notat Til: Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Sagsnummer Sagsbehandler KBN Direkte 36 13 17 83 Fax KBN@moviatrafik.dk CVR

Læs mere

Arbejdsnotat: Analyser i forbindelse med Trafikplan for den kollektive busbetjening i Horsens kommune

Arbejdsnotat: Analyser i forbindelse med Trafikplan for den kollektive busbetjening i Horsens kommune Arbejdsnotat: Analyser i forbindelse med Trafikplan for den kollektive busbetjening i Horsens kommune 1 Indhold Indledning... 4 Kundeundersøgelse e-boks... 6 8700 Horsens by... 8 Lund/Hansted... 8 Egebjerg

Læs mere

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune...

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune... Notat Til: Rudersdal Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. maj 2015 Mulighedskatalog - besparelser

Læs mere

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet.

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Direktion lho@fynbus.dk Telefon direkte: 6311 2201 Den 29. august 2008 Høringssvar vedr. forslag til principper for bustrafik FynBus har i brev af 18. juni 2008

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Ny kollektiv trafikplan i Aalborg

Ny kollektiv trafikplan i Aalborg Ny kollektiv trafikplan i Aalborg Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI og afsnitsleder Jan Øhlenschlæger, Aalborg Kommune. Indledning Den kollektive trafik i Aalborg afvikles efter principper, der

Læs mere

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager Horsens Kommune Dato Sagsbehandler e-mail Telefon 19. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Ændringer på bybusnettet i Horsens grundet ændringer i forløb og trafikale forhold Siden omlægningen

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Eksisterende buslinjer. Buslinje 324 Frederiksværk Hillerød Nedlægges pr. december 2015

Eksisterende buslinjer. Buslinje 324 Frederiksværk Hillerød Nedlægges pr. december 2015 Eksisterende buslinjer Buslinje 324 Frederiksværk Hillerød Nedlægges pr. december 2015 Linje 324 kører fra Frederiksværk gennem Kregme mod Hillerød. Linjen nedlægges i december 2015 i forbindelse med indførelsen

Læs mere

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012)

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012) Spørgsmål & Svar ny trafikplan Vi arbejder stadig på de nye køreplaner, og der kan fortsat ske ændringer bl.a. som følge af politiske beslutninger. Informationerne opdateres på sydtrafik.dk i takt med,

Læs mere

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7 HILLERØD KOMMUNE, MOVIA FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDKAST INDHOLD 1 Baggrund 3 2 Resumé

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ny lokalrute Billund-Skjoldbjerg-Vorbasse 2. Resumé De regionale ruter blev i 2015 optimeret

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Randers Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 90.693.066 90.511.000

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

Indførelses af Pendlernettet i Movias område

Indførelses af Pendlernettet i Movias område Notat Indførelses af Pendlernettet i Movias område Thomas Damkjær Petersen Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Den kollektive trafik i Slagelse Kommune

Den kollektive trafik i Slagelse Kommune Slagelse Kommune/Movia Den kollektive trafik i Slagelse Kommune Slutrapport Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse Kommune/Movia

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler JBN Direkte +45 36 13 16 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Til: Ballerup Kommune Kopi til: Egedal Kommune; TOR; SRM; MKL Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. marts 2016 Trafikbestilling

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Befolkning fordelt på geografiske områder Bilag 2

Befolkning fordelt på geografiske områder Bilag 2 Randers C 1001 - Centrum vest - Kirketorvet 1.118 1.168 1.170 1.192 1.264 1.297 1.344 1.361 1.393 1.418 1.445 1.462 1.481 1.486 1.489 1.485 1.480 1.476 1002 - Centrum øst 1.577 1.660 1.710 1.763 1.810

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

STATUS Vigtige store rejsemål udenfor kommunen Betjening af større byområder uden for Horsens by Flextur Øvrige lokalruter og skolebuskørsel

STATUS Vigtige store rejsemål udenfor kommunen Betjening af større byområder uden for Horsens by Flextur Øvrige lokalruter og skolebuskørsel STATUS Vigtige store rejsemål udenfor kommunen Betjening af større byområder uden for Horsens by Flextur Øvrige lokalruter og skolebuskørsel (rabatruter) Tilfredsheden med den kollektive betjening af større

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Nordjyllands Trafikselskab 27. august 2007/OS Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Aftalen indgås mellem Brønderslev Kommune og NT og omfatter analyse

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.10 31.3.10 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Busalternativer til Vestbanen

Busalternativer til Vestbanen 12. november 2009 Busalternativer til Vestbanen I den netop vedtagne trafikplan for Sydtrafik er det forudsat, at der i planperioden (2009-2012) er fortsat togdrift på Vestbanen, og at togkørslen i 2011

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Indstilling og indsigelse fra Ejby vedrørende ændring af bus 245

Indstilling og indsigelse fra Ejby vedrørende ændring af bus 245 Indstilling og indsigelse fra Ejby vedrørende ændring af bus 245 Vi fra Ejby Borgerforening, medlemmer af Kollektiv Trafik borgergruppen for Ejby og bestyrelsesmedlem i SF kommer med følgende indstilling

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Systemet har gennemgået

Læs mere

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Region H. Sagsnummer Sagsbehandler PBM Direkte +45 36 13 17 28 Fax - pbm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN

Læs mere

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 10. marts 2016 FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 15. Marts 2016 2 EMNER E boks undersøgelser Transportvane databasen Korrespondance muligheder Passagerpulsen Egne undersøgelser Realtid Tællebusser 3 E BOKS

Læs mere