Testis cancer kort behandlingsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Testis cancer kort behandlingsvejledning"

Transkript

1 Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer som retroperitoneum, mediastinum eller corpus pineale. Behandling af ekstragonadale tumorer følger samme retningslinier som behandlingen af cancer testis. Mere end 90 % af patienterne med germinalcelletumorer bliver kureret for deres sygdom. Behandlingen har ændret sig betydeligt indenfor de sidste 20 år, væsentligst på baggrund af muligheden for anvendelse af cisplatin-holdig kombinationskemoterapi. I de europæiske lande er mortaliteten for avancerede stadier således faldet fra 81 % i slutningen af 70 erne til 7 % i slutningen af 90 erne. Testiscancer er den hyppigste maligne sygdom hos mænd i aldersgruppen fra 15 til 35 år. Der er aktuelt 300 nye tilfælde om året svarende til en incidens på ca. 10 per mænd. Incidensen er næsten 3-doblet i de sidste 50 år. Danmark har en af de højeste incidensrater af testis cancer i verden. Årsagen til dette er ukendt. Der vil i det danske behandlingsystem være mellem 1500 og 1800 patienter i behandling eller kontrol under denne diagnose. Årsagen til germinalcelletumorer er ukendt. Formodentlig udvikles alle tilfælde af cancer testis fra præmaligne forandringer i form af carcinoma in situ (CIS). De første anlæg til CIS menes at opstå allerede i fostertilstanden og er formentlig betinget af udefra kommende påvirkninger af den gravide kvinde i form af hormonforstyrrende stoffer med enten østrogen eller anti-androgen effekt. Flere videnskabelige arbejder støtter denne hypotese. Der ses ophobning i enkelte familier. Kryptorkisme disponerer til udvikling af germinalcelletumorer. Patienter født med kryptorkisme har en 4-5 gange øget risiko for testiscancer i forhold til individer med testes i skrotum og formodentlig en endnu større risiko ved bilateral kryptorkisme. Der er ligeledes en højere livstidsrisiko for cancer testis hos patienter med HIV-infektion. En mulig sammenhæng mellem cancer testis og nedsat sædkvalitet er foreslået, idet man hos 25 % af patienter med unilateral cancer testis finder svære abnormiteter i den histologisk bedømte spermatogenese i den kontralaterale testisbiopsi. Sammenhængen mellem infertilitet og cancer testis understøttes af et større studie fra den danske population. Dette studie har set på danske mænd født mellem 1945 og 1980 og deres biologiske børn. Mænd, som blev identificeret via Cancerregisteret pga. udvikling af cancer testis, havde en lavere standardiseret fertilitetsratio (0,93), og en lavere andel af biologiske sønner (48,9 versus 51,3%) end almenbefolkningen. I en anden undersøgelse så man på kohorten af mænd, som havde fået undersøgt deres sæd pga. infertilitet. Mænd med mindre end 20 x 10 6 sædceller pr. ml sæd havde en 2,3 x standardiseret incidens ratio for cancer testis.

2 Ny-henviste patienter til pakkeforløb: Det aktuelle pakkeforløb omfatter alle mænd med begrundet mistanke om testiscancer. De fleste patienter vil primært blive set af praktiserende læge. Begrundet mistanke symptomer Diffus forstørrelse af testiklen En knudret tumor i testiklen Inden patienten forlader praksis har han fået oplyst tidspunkt for vurdering i urologisk ambulatorium. Egen læge får telefonisk opgivet sted og tid for undersøgelsen og sender herefter en elektronisk henvisning til den urologiske afdeling. Henvisningen bør indeholde oplysninger Symptomerne og deres varighed Telefonnummer på patienten Henvisningerne visiteres alle hverdage på den urologiske afdeling. Er der uklare forhold eller kan det sædvanlige udredningsforløb ikke følges, kontaktes patienten så vidt muligt med henblik på afklaring eller ændring af udredningsforløb. Information af patienten: Hos den praktiserende læge skal patienten have information At han henvises mhp. undersøgelse for testikelkræft Hvor og hvornår undersøgelse vil ske At næste trin i undersøgelsen er en klinisk vurdering samt formentlig ultralydsskanning af testiklerne Ansvarlig: Egen læge er ansvarlig for, at patienter der skal udredes for testikelkræft, bliver henvist efter de aftalte retningslinjer. Der bør regionalt etableres simple henvisningsrutiner og udarbejdes internetbaseret beslutningsstøtte til praksissektoren for at facilitere korrekt henvisningsprocedure. Fagligt begrundet forløbstid: Første besøg på urologisk afdeling bør ske inden for 6 arbejdsdage. Udredning: Udredningsfasen har til formål at sikre diagnosen og kortlægge sygdommens udbredning, så der kan tages kvalificeret stilling til behandling. Udredning og operation bør varetages af et specialistteam med særlig interesse for og viden om testiscancer Centralt ved udredning og diagnose er: Klinisk undersøgelse evt suppleret med ultralydsundersøgelse af testikelerne Ingen tegn på tumor i testikel afsluttes Tegn til tumor i testikel fortsætter udredningsprogram Samtykke til orkhiektomi Henvisning til sæddeponering Måling af tumormarkører

3 Hos patienter mistænkt for cancer testis foretages der klinisk undersøgelse eventuelt suppleret med ultralydsskanning af scrotum (hvis man intet abnormt kan palpere), måling af tumormarkører i serum (alfa-fetoprotein (AFP), human choriogonadotropin- (HCG) og LDH). Hvis diagnosen afkræftes afsluttes patientens forløb. Hvis mistanken om testiscancer opretholdes, aftales tid til orkiektomi. Patienten tilbydes henvisning til sæddeponering. Information af patienten: Hos den urologiske læge skal patienten have information At han henvises mhp. operation for testikelkræft Hvor og hvornår operationen vil ske Mulige komplikationer til indgrebet At der inden orkiektomi skal foretages måling af tumormarkører i blodet At der inden orkiektomi tilbydes sæddeponering Ansvarlig: Urologen er ansvarlig for, at patienter der skal opereres for testikelkræft medgives tid til dette. Fagligt begrundet forløbstid: Operation bør ske inden for 7 arbejdsdage (tid til 2 sæddeponeringer med minimum 3 dages mellemrum) Operation: Patienter mistænkt for testiscancer får foretaget orkiektomi med inguinal adgang. I Danmark tages hos alle patienter kontralateral biopsi mhp påvisning af carcinoma in situ (CIS) i samme seance som orkiektomien. Som led i den efterfølgende stadieinddeling foretages CT-scanning af abdomen og pelvis samt rtg. af thorax; desuden måles AFP, HCG og LDH. Orkiektomi + biopsi fra kontralateral testikel Henvisning til CT scanning af abdomen,pelvis og rtg. af thorax (indenfor 5 dage). Ved forhøjede tumormarkører måles disse ugentligt postoperativt til evt. normalisering Germinalcelletumorer deles op i seminomer og non-seminomer. De rene seminomer udgør ca. halvdelen af alle testikulære germinalcelletumorer. De fleste nonseminomatøse tumorer er blandingstumorer med indhold af flere forskellige celletyper, hvoraf seminom kan være en af komponenterne. Hvis der findes både seminom og non-seminom i samme tumor behandles den pågældende patient som havende et non-seminom, idet denne tumorform er den mest aggressive. Ved stadium I sygdom er canceren lokaliseret svarende til en eller begge testikler. Patienter med dissemineret sygdom kategoriseres baseret på histologi, metastaselokalisation og markører i en god prognostisk gruppe (5 års overlevelse ca. 90 %), en intermediær prognostisk gruppe (5 års overlevelse ca. 75 %) og en dårlig prognostisk gruppe (5 års overlevelse ca. 50 %).

4 Information af patienten: Hos den urologiske læge skal patienten have information Fund ved operationen Om der er påvist komplikationer efter operationen Hvor og hvornår henvisning til onkologisk afdeling vil ske Opfølgende måling af tumormarkører i blodet, hvis disse var forhøjet inden operation Henvisning til CT scanning af abdomen, pelvis og rtg. af thorax Information om hvem der skal foretage suturfjernelse (urologisk afdeling eller praksis) Ansvarlig: Urologen er ansvarlig for at patienter viderehenvises til onkologisk afdeling Fagligt begrundet forløbstid: Patienten skal ses inden for 9 arbejdsdage på onkologisk afdeling, på dette tidspunkt bør patienten være kommet sig ovenpå operationen. Hvis der præoperativt er påvist forhøjede tumormarkører skal disse kontrolleres ugentligt postoperativt. Ved markørforhøjelse svarende til den dårlige prognostiske gruppe skal patienten viderehenvises akut til onkologisk afdeling. Henvisning til onkologisk afdeling: Henvisningen skal indeholde følgende: Kopi af journal Kopi af operationsbeskrivelse Kopi af patologisvar, alternativt sikring af at kopi af beskrivelsen fremsendes til onkologisk afdeling Kopi af blodprøver Kopi af CT scanning og rtg. af thorax, alternativt sikring at kopi tilstiles den onkologiske afdeling Telefonnummer på patienten Behandling Patienter der ud fra henvisningspapirerne har stadium I sygdom ses første gang i ambulatoriet, patienter med tegn til dissemineret sygdom visiteres umiddelbart til indlæggelse. Information af patienten: På den onkologiske afdeling informeres patienten Fund af tumortype, incl. svar fra kontralateral biopsi Fund ved CT scanning og rtg. af thorax Tumormarkører Endelige stadie Det videre kontrol/behandlingsforløb Stadium I: Alle patienter med stadium I sygdom følges med kontrol, hyppigt det første år (hver 1-2 mdr.), herefter med længere interval og en samlet varighed af kontrolforløbet på 5 år. Undersøgelsesplan ses af bilag 4 og 5.

5 Hos patienter med stadium I seminom er tumorstørrelsen i testiklen en uafhængig prognostisk variabel. Den 4-års recidivfrie overlevelse er hhv. 94 %, 82 %, og 64 % for tumorer < 3 cm, 3-6 og 6 cm. Patienter med en tumor større end 6 cm kan tilbydes forebyggende strålebehandling, men kan også følges nøje. Den samlede recidivrisiko hos patienter med stadium I seminom er 20 %, således er 80 % helbredt ved orkiektomi alene. For patienter med stadium I non-seminom er specielt invasion i lymfe- eller blodkar i tumoren en risikofaktor med en recidivhyppighed på 50%. For gruppen som helhed er der ca. 30% risiko for recidiv (se referenceprogram). Dissemineret sygd For patienter i den gode prognostiske gruppe er standardbehandlingen 3 serier kemoterapi med cisplatin, etoposid og bleomycin (PEB), hver serie givet med 3 ugers mellemrum. For den intermediære og dårlige prognostiske gruppe er standardbehandlingen 4 serier PEB. For de to sidstnævnte grupper er der etableret eksperimentelle protokoller med henblik på yderligere forbedring af behandlingsresultaterne. Enkelte patienter med dissemineret seminom kan nøjes med strålebehandlling (se referenceprogram).

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 C Lungekræft Overlæge Hans Pilegaard, Skejby Sygehus Hovedanbefalinger Alle operationer for lungecancer bør udføres af eller superviseres af en klassisk thoraxkirurg. Alle

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft Opfølgningsprogram for brystkræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT

VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT (udkast udarbejdet af Hoved-Hals arbejdsgruppen og DAHANCA 4-11-2007)

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling Behandling af tarmkræft i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling August 2004 Indholdsfortegnelse 1 Faktiske forhold i Danmark 10 1.1 Baggrund 10 1.2 Patientforløb 10 1.2.1 Henvisning 11 1.2.2 Endoskopi

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft

februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft Opfølgningsprogram for hoved- og halskræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP)

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) April 2012 Gastroenheden - Polyposeregistret Hvidovre Hospital Hvidovre Hospital Polyposeregistret/Danish Colorectal Cancer Group Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) Vejledende retningslinier for diagnose,

Læs mere

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d.

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Cancer Mammae Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Af: Niels Kroman, dr. med. Claus Kamby, dr. med. Gosia Tuxen, ph.d. Henrik L. Flyger, ph.d.

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT 2012 Pakkeforløb for hoved- og halskræft Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005.

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Rapporten er diskuteret på DLCG s styregruppemøde tirsdag d. 16. maj 2006 og DLCG

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP)

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) Vejledende retningslinier for diagnose, behandling og kontrol Polyposeregistret Hvidovre Hospital & Danish Colorectal Cancer Group Indhold Sygdommen... 3 Spigelman klassifikation...

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk Afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling,

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 18-03-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Flemming Pless Susanne Due Kristensen Pia Illum Mette Abildgaard Niels

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. hjernetumorer

Børnecancerfonden informerer. hjernetumorer i hjernetumorer hjernetumorer 3 Hjernetumorer udgår fra centralnervesystemets forskellige celletyper, oftest nerveceller, støttevæv eller hinder. Den oprindelige celletype er i de fleste tilfælde en del

Læs mere

NATIONALE RETNINGSLINJER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF SPYTKIRTELKRÆFT I DANMARK

NATIONALE RETNINGSLINJER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF SPYTKIRTELKRÆFT I DANMARK DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group NATIONALE RETNINGSLINJER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF SPYTKIRTELKRÆFT I DANMARK Dansk Selskab for Hoved- og Hals Onkologi (DSHHO) og Den Danske Hoved-Hals

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvordan behandles lokaliseret

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvordan behandles lokaliseret Kræft i prostata Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvordan behandles lokaliseret prostatakræft? 14 Strålebehandling

Læs mere

Effekt af adgang til hurtig CT scanning som led i tidlig diagnostik af lungecancer i almen praksis. Klinisk, randomiseret studie.

Effekt af adgang til hurtig CT scanning som led i tidlig diagnostik af lungecancer i almen praksis. Klinisk, randomiseret studie. Projektbeskrivelse for cand.med. Louise Mahncke. Effekt af adgang til hurtig CT scanning som led i tidlig diagnostik af lungecancer i almen praksis. Klinisk, randomiseret studie. Institution: Forskningsenheden

Læs mere

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT 2010 Anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft Sundhedsstyrelsen, 2010, Enhed for Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

Behandling af sarkomer og aggressive benigne tumorer

Behandling af sarkomer og aggressive benigne tumorer Behandling af sarkomer og aggressive benigne tumorer August 2007 Udarbejdet af Dansk Sarkom Gruppe v/anders Krarup-Hansen. Overlæge. phd., Formand for Dansk Sarkom Gruppe, Onkologisk afdeling. Herlev Hospital

Læs mere

[WIKI OM BRYSTKRÆFT]

[WIKI OM BRYSTKRÆFT] [2013] Region Hovedstaden Herlev Hospital Susanne Bokmand Overlæge Brystkirurgisk afdeling F [WIKI OM BRYSTKRÆFT] [Ønsket med denne Wiki er at skabe et opslagsværk til anvendes i det daglige brug eller

Læs mere