Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune"

Transkript

1 KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge 1

2 BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING KOLDING KOMMUNE 2014 Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge FORORD Formålet med beredskabet er: At afklare definitioner og begreber. At formidle viden om tegn og signaler på, at et barn - en ung kan være udsat for vold eller seksuelle overgreb. At øge kendskabet til handlemuligheder og handlepligt i forbindelse med viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb. At tilstræbe en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager, der vedrørervold eller seksuelle overgreb. At sikre, at alle ansatte på børn- og ungeområdet i Kolding kommune kender og anvender Kolding Kommunes beredskab ved mistanke om vold og seksuelle overgreb imod børn og unge. At skabe et grundlag for at fortsætte arbejdet med forebyggelse af af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb: For at kunne observere og reagere på viden eller mistanke om vold og seksuelle krænkelser er det nødvendigt at definere, hvad der forstås ved vold og seksuelle overgreb, og at uddybe de begreber, som knytter sig hertil. I dette beredskab har vi taget afsæt i de definitioner, som henholdsvis SISO og Socialstyrelsen anvender for dels seksuelle overgreb og dels overgreb omhandlende fysisk og psykisk vold. Beredskabet tager udgangspunkt i Barnets Reform, Overgrebspakken samt Kolding Kommunes Sammenhængende Børnepolitik. Indholdet og handlevejledningerne tager bl.a. afsæt i Viden Center SISO s inspirationskatalog, i Kolding kommunens nuværende beredskab for området, egne erfaringer og i andre kommuners beredskaber. Beredskabet, relaterede oplysninger og links findes på: 2 3

3 Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval. (Serviceloven 19, stk. 5.). Målgruppe: Beredskabet henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere, ansatte i dagpleje, dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, hele fritidsområdet, sundhedsplejen, myndighedsrådgivere, pædagogisk psykologisk rådgivning, behandlingstilbud til børn og unge og deres familier, den kommunale tandpleje, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, plejefamilier og andre, der i kraft af deres arbejde er i kontakt med børn under 18 år. Forældreansvarsloven: Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende handling. ( 2,stk.2). Definition af vold: Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet er egnet til eller skader en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Forældreansvarsloven præciserer også, at fysisk eller psykisk vold mod børn og unge ikke er tilladt: Fysisk vold kan fx. være: slag, spark brændemærkning skoldning kvælertag anden form for straf, hvor barnet - den unge rammes direkte på kroppen. voldsomme rystelser af mindre børn, som kan føre til hjerneskade Psykisk vold kan fx. være: forskellige former for verbale trusler og afstraffelse indespærring at blive forladt følelsesmæssig afvisning nedgørelse eller nedværdigende behandling overværelse af vold i hjemmet Definition af seksuelle overgreb: Seksuelle overgreb mod børn er karakteriseret ved følgende: Den voksne udnytter barnets tillid. Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet. Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til. Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd. Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral. Tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er vigtigt. Man ved, at jo før man opdager noget og reagerer, jo bedre er chancen for at hjælpe barnet og reducere følgevirkningerne. Det er derfor vigtigt at kende til de tegn og signaler, barnet/den unge kan udvise, når det udsættes for overgreb. Der findes dog ingen entydige signaler på, at et barn eller en ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Det kan være svært selv for erfarne fagfolk at gennemskue baggrunden for barnets/den unges reaktioner og eventuelle mistrivsel. Børn og unge er forskellige og reagerer forskelligt. Nogle er direkte og fortæller om deres oplevelser til en voksen, de har tillid til. Andre fortæller det indirekte og antydningsvist. De fleste børn og unge er dog tilbageholdende med at fortælle om oplevede overgreb. Ændrer et barn/en ung pludselig adfærd fysisk eller psykisk, kan det ofte skyldes, at der er sket noget voldsomt i barnets/den unges liv. Hvis fx et barn/en ung ændrer sig fra at være aktivt, livligt, udadvendt og socialt velfungerende til at blive passiv, angst eller måske aggressiv, trække sig fra vennerne og undgå institutionen, er der ALTID grund til atvære opmærksom og tale med barnet/ den unge om det, man ser. Det kan imidlertid være svært at identificere, hvilke tegn og signaler der er tegn på vold eller seksuelle overgreb, og hvilke tegn der skyldes andre former for mistrivsel. Tegn på vold En række af de symptomer, der nævnes under tegn på seksuelle overgreb kan også være gældende for børn eller unge, der har været udsat for psykisk eller fysisk vold. Derudover er der følgende tegn, du skal være opmærksom på i forhold til, om er barn er udsat for fysisk vold: Mærker efter slag (med hånd eller redskaber), brandmærker, sår på kroppen eller lign. Skader efter rusk, kast og spark Mærker efter kvælningsforsøg Brud på arme, ben, kraveben eller andre knoglebrud En række adfærdsmæssige tegn, jf. ovenfor Tegn på seksuelle overgreb Følgende tegn og signaler kan forekomme i forbindelse med seksuelleovergreb: Påfaldende og ikke alderssvarende seksualiseret adfærd Ikke alderssvarende viden om seksuelle emner Ikke alderssvarende interesse i forhold vedr. egen eller andres seksualitet Svage personlige grænser Seksuelt grænseoverskridende adfærd Pludselig ændret adfærd Påfaldende påklædning eller kropsattitude Fysiske tegn, fx blå mærker Pludselig eller påfaldende modvilje mod at være sammen med en bestemt person Pludselig eller påfaldende modvilje mod at være sammen med personer af et bestemt køn Regredierende adfærd Enten udad-reagerende adfærd med aggressivitet eller indadvendt adfærd med tilbagetrækning Overtilpassethed Opmærksomhedsvanskeligheder Vanskeligheder med affektregulering Ufrivillig vandladning eller afføring Somatiske symptomer Angst, opgivenhed eller depressive symptomer Selvskadende adfærd (fx cutting) Selvmordsadfærd Søvnforstyrrelser Spiseforstyrrelser Generelt er det vigtigt at huske på, at ikke al vold kan ses på et barn/en ung. Fysisk vold efterlader ofte mærker på kroppen, men mærkerne vil i mange tilfælde være skjult under tøjet. Psykisk vold efterlader ikke synlige mærker uden på kroppen, men der sker skade på barnets/den unges psykiske/mentale udvikling og skaden kan være lige så omfattende som ved fysisk vold. Man skal være opmærksom på, at tegn og signaler afhænger af børn og unges alder og modenhed og af konteksten. Det er vigtigt altid at forholde sig undersøgende til de tegn og signaler, et barn/en ung udviser, og vurdere det i et helhedsperspektiv. 4 5

4 BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING BEHOV FOR MERE VIDEN? Du kan læse mere om tegn og signaler og få flere gode råd til,hvordan man handler på dem i SISO s inspirationskatalog Den Professionelle Tvivl. Kataloget er gratis og kan hentes her: born-og-unge/products/den-professionelle-tvivl-tegn-og-reaktioner-paa-seksuelleovergreb-mod-boern-og-unge 6 KOLDING KOMMUNE 2014 Risikofaktorer? Vold og seksuelle overgreb kan forekomme i alle samfundslag og alle familier. Der findes dog viden om, at følgende risikofaktorer øger risikoen for overgreb. Opvækst under ustabile familieforhold og manglende omsorg, herunder: Forældre med misbrugsproblemer og psykisk sygdom Vold i hjemmet M ange skoleskift Belastende oplevelser i familien (sygdom/død) Dårlig kontakt mellem børn og forældre Børn med handicap I sager om seksuelle overgreb er der en overrepræsentation af piger. Børn og unge med handicap? Børn og unge med handicap kan være særligt udsatte for seksuelle overgreb. De kan have et konkret behov for hjælp til personlig pleje og hygiejne, og så kan grænserne for det, som andre vil opleve som intimsfæren, let bliver brudt. Det kan være svært at vurdere, om en berøring sker tilfældigt eller bevidst. Undersøgelser peger på, at børn og unge med handicap har to til tre gange så stor risiko for at blive udsat for et seksuelt overgreb end andre børn og unge. Når du omgås børn og unge med handicap, kan det være vanskeligt at forstå og tolke barnets/den unges reaktioner. Derfor er det vigtigt at vurdere, om der er reaktioner, som ikke kan forklares umiddelbart, ved at lytte til barnet/den unge og være opmærksom på non-verbale reaktioner. Det er særligt vigtigt, at børn og unge med handicap lærer at sige fra og sætte grænser. særligt udsatte for overgreb børn og unge imellem, idet nogle af børnene/de unge tidligere i deres liv har været udsat for grænseoverskridende handlinger, og som følge af dette have problemer med normale grænser for adfærd. Kolding Kommunes døgninstitutioner har derfor udfærdiget en handlevejledning for personalet, kaldet Seksualpolitik og beredskabsplan. Forebyggelse og tidlig opsporing: Tidlig opsporing er afgørende i sager, hvor børn og unge har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Det ved vi fra både forskning og erfaring. Derfor fortsætter arbejdet i Kolding Kommune med at forebygge overgreb og sikre en tidlig opsporing på alle daginstitutioner, skoler, dagplejer, i foreninger, dagbehandlingstilbud, døgnbehandlingstilbud samt i Familierådgivningen. Du kan læse mere om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap her: Til brug for dette arbejder Kolding Kommune med børnelinealen, der skal forsøge at give en fælles forståelse af, hvornår der er grund til bekymring i forhold til et barn, og at graduere denne bekymring. Børn og unge anbragt på døgninstitutioner: Børn og unge anbragt på døgninstitutioner kan være Kolding Kommunes udgave af børnelinealen kan ses dette link: 7

5 Målet er yderligere at øge opmærksomhed og viden om overgreb mod børn og unge, og for at hver enkelt institution og afdeling arbejder på at skabe en kultur og en tilgang til arbejdet, som styrker muligheden for tidlig opsporing og kvalificeret handling. Kolding kommune har ligeledes ansat socialrådgivere på henholdsvis børneområdet og skoleområdet. Disse rådgiveres funktion er at være sparringpartnere for ansatte på området med henblik på afklaring af bekymringsgrad og eventuel underretning. Forebyggelse og tidlig opsporing handler i høj grad om at have fokus på følgende: Mødet med børn og unge integreret i samtale, relation, samvær og undervisning Gode procedurer ved ansættelse af nyt personale Etablering af en fælles forståelsesramme på den enkelte afdeling/institution om begreberne vold og seksuelle overgreb Et godt tværfagligt samarbejde, hvor rolleafklaringen for hver enkelt er italesat En kontinuerlig kompetenceudvikling, som bl.a. sikrer, at medarbejderne er opdateret på ny viden, nye udviklinger og kompetencer på området, fx juridiske faldgruber, samtaleteknikker etc. En klar bevidsthed, både på arbejdspladsen samlet, og hos hver enkelt medarbejder om procedurerne og retningslinjerne i forhold til beredskab, handling og sagsgange, når der opstår mistanke eller konkret kendskab til et overgreb En klar bevidsthed, både på arbejdspladsen samlet, og hos hver enkelt medarbejder om mulighederne for at indhente faglig sparring og rådgivning. Huskeregler og fokuspunkter i arbejdet: Åbenhed forebygger! I et miljø, hvor det er naturligt at lufte sin tvivl og tale om, hvad man tænker - uden at skulle stilles til regnskab for det - stiger chancen for at opfange de alvorlige sager i tide. Alle emner skal kunne drøftes åbent også vold og seksuelle overgreb. Omsorg skaber fortrolighed! I et miljø, hvor børn føler sig trygge, og hvor hemmeligheder tages alvorligt og håndteres rigtigt, bliver det nemmere for børn og unge at betro sig til de voksne ansatte. Selvværd sætter grænser! En fokuseret og fagligt velfunderet pædagogiske indsats styrker barnet/den unges selvværd. Indsatsen skal bl.a. lære barnet/den unge om deres krop, og gøre dem bevidste om deres rettigheder. Dette vil hjælpe barnet/den unge med at sætte grænserne det rigtige sted og sige fra i forhold til grænseoverskridende handlinger. Spilleregler skaber klarhed! På en arbejdsplads, som har klare spilleregler for omgangsformen mellem børn og voksne, bliver det nemmere at reagere på det unormale og sætte en stopper for det uhensigtsmæssige samvær. Viden virker! Når både ledere og medarbejdere er fagligt klædt på til at spotte tegn og signaler og samtidig ved, hvordan de skal reagere på bekymringer, mistanker og konkret viden, skaber det en tryghed, en naturlig opmærksomhed og en rettidig og korrekt håndtering den dag, hvor behovet faktisk opstår. Fokus på afstemning af normer og adfærd på arbejdspladsen. Alle medarbejdere kommer med forskellige normer i rygsækken. Det, der virker indlysende for én medarbejder, er det ikke nødvendigvis for andre. Når man drøfter, hvordan spillereglerne skal være på en institution eller i en afdeling, er det derfor en god idé at starte med at få afstemt normerne og debatteret, hvor grænserne går på denne arbejdsplads. Nedenfor følger en række spørgsmål, som kan være relevante for sådan en debat: Er den nødvendige viden om børn og unges normale seksuelle adfærd tilstede på arbejdspladsen? Hvornår, hvor og hvor længe er det i orden, at voksne er alene med børn/unge? Er det i orden at give børn/unge kram? Knus? Kys? Kan nye medarbejdere sendes alene på tur med Er der klare regler for, hvem der sover sammen med børn/unge, når afdelingen er på tur? Går en medarbejder i bad/klæder om sammen med børn og unge? Hvilket sprog taler de voksne indbyrdes og i forhold til barnet - den unge? Hvordan tales der om seksuelle handlinger, kønsorganer osv? Hvilke ord bruges? Hvad er acceptabel påklædning på stedet? Er der situationer, som kan blive omfattet som kontroversielle, hvor der bør være særlige regler, fx besked til nærmeste leder, notatpligt e.l.? Hvordan introduceres nye medarbejdere til institutionens/adelingens værdier og normer? Hvordan orienteres forældre og andre samarbejdspartnere om institutionens/afdelingens værdier og normer? Hvordan sikres det, at alle på arbejdspladsen kender til de fælles spilleregler? Styrkelse af det tværfaglige samarbejde i Kolding Kommune: Kolding Kommune har generelt fokus på forebyggelse og tidlig indsats, og har også på børn og ungeområdet en række tiltag for at sikre det tværfaglige samarbejde. Arbejdet med børn/unge og deres familier skal bygge på, at indsatsen sker så tidligt som muligt og med udgangspunkt i en tværfaglig indsats. Den, der ser problemet, har et medansvar for at løse det. Omsorgen og ansvaret for det enkelte barn er ikke kun forældrenes og det offentliges. Ansvaret ligger også hos det øvrige samfund, herunder de enkeltpersoner og foreninger, som børnene støder på i deres liv. (Uddrag af Kolding Kommunes sammenhængende børnepolitik). Specifikt har Familierådgivningen har en række samarbejdsaftaler med relevante samarbejdspartnere på børn og familieområdet, bl.a.: Kolding Kommunes Krisecenter, på dette link kan ses Opgavefordeling mellem Kolding Kommunes krisecenter og Kolding kommunes Familierådgivningen. Børneteam: tværfagligt team, forankret i Familierådgivningen. Formål: at sikre en tværfaglig, hurtig og effektiv indsats i sager, hvor der er stor bekymring i forhold til sårbare eller meget unge gravide, og i sager vedr. børn i alderen fra 0 til 13 år, hvor der er kommet alvorlige underretninger i forhold til barnets trivsel. Ungeteam: tværfagligt team, forankret i Familierådgivningen. Formål: bl.a. at sikre mere præcise vurderinger/undersøgelser, sikre sammenhæng og helhed i indsatsen og sikre mindst mulige, men effektive indsats i forhold til sårbare unge i alderen (23) år. LINKS OG GODE RÅD Der er også hjælp og inspiration at hente her: skal slettes

6 Tværfagligt ungesamarbejde: projekt for unge i alderen år, hvor det vurderes, at der er behov for en særlig og koordineret indsats. Formål: at de professionelle i samarbejdet bygger videre på hinandens viden og koordinerer oplysningerne, således at den unge og familien oplever en hurtig, helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den unges, familiens og netværkets ressourcer. Den trygge vej: tværfagligt samarbejde imellem Børn og ungepsykiatrien, pædagogisk psykologisk rådgivning og Familierådgivningen med det formål at sikre en koordineret og sammenhængende indsats fra de 3 områder. Samarbejdsaftale med Børnehus Syd Underretningspligt og handlemuligheder. Alle borgere har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til overgreb mod et barn eller en ung: Den der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrene eller anden opdragers side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. (Serviceloven 154) På kan du læse pjecen: UNDERRETNING et udtryk for omsorg. Den skærpede underretningspligt Derudover gælder en særlig, skærpet underretningspligt efter Servicelovens 153 for personer, der udøver offentlige hverv eller offentlig tjeneste. Den skærpede underretningspligt: Er personlig. Den enkelte fagperson er ansvarlig for at reagere og handle på sin egen bekymring. Gælder også, selv om der allerede er et samarbejde i gang om barnet eller den unge. Gælder bl.a. hvis du er: Er personlig. Den enkelte fagperson er ansvarlig for at reagere og handle på sin egen bekymring. Gælder også, selv om der allerede er et samarbejde i gang om barnet eller den unge. Gælder bl.a. hvis du er: Lærer Pædagog/pædagogmedhjælper Dagplejer Leder af en institution Ansat i en institution Plejefamilie Skoleleder Sundhedsplejerske Praktiserende læge Jordemoder Psykolog Ansat i PPR SSP medarbejder Privatansat der udfører opgaver for det offentlige (Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen). Indholdet i en underretning Når du har besluttet dig for at lave en underretning til Familierådgivningen,skal du gå ind på Kolding Kommunes hjemmeside: På forsiden er der en boks med genveje. Klik på underret om mistrivsel. På denne side findes en elektronisk formular, både til privatpersoner og til fagpersoner, der ønsker at underrette om bekymring i forhold til et barns/en ungs mistrivsel. Du finder ligeledes link til pjecen: underretningspligt for offentlige ansatte. Selve indholdet i en underretning skal være konkret og objektivt. Så vidt muligt bør du: Angive ajourførte data på både børn, unge og forældre Angive konkrete datoer for episoder og beskrive dine observationer konkret: Hvad er observeret hvornår og under hvilke omstændigheder Undlade tolkninger og vurderinger Beskrive barnets - den unges fysiske, psykiske og sociale forhold Beskrive barnets - den unges ressourcer Beskrive barnets - den unges vanskeligheder Anføre om forældrene er orienteret om underretningen (se nedenfor) ER DU I TVIVL? Handleveje for medarbejdere og ledere ansat i Kolding Kommune, samt orientering om arbejdsgange i Familierådgivningen: Handlevejledningen i dette afsnit retter sig mod ledere og medarbejdere ansat i Kolding Kommune. Andre instanser kan have andre retningslinjer. Beskrivelsen af arbejdsgangene i Familierådgivningen er de samme uanset om underretningen kommer fra ansatte i Kolding Kommune eller andre fagpersoner, der arbejder med børn og unge. Sager med vold eller seksuelle overgreb på børn og unge kan inddeles i tre forskellige niveauer: Bekymring, mistanke og konkret viden. Graden af viden har betydning for den videre handling. Ved alle tre niveauer bør man drøfte sagen med sin leder, og eventuelt hente sparring hos Kolding Kommunes Familierådgivning. Bekymring En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er signaler på mistrivsel hos et barn, ung eller i barnets - den unges familie. Symptomer og årsager kan være vanskelige at indkredse. Her er således ikke tale om,at man har konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt person mod barnet/den unge. Her er heller ikke tale om mistanke. Bekymringen bør derfor i første omgang i en kortere periode føre til skærpet observation af barnet/den unge og eventuel sideløbende en samtale med forældrene. Du bør også drøfte bekymringen med din leder. Det er vigtigt, at I sammen aftaler, hvordan I vil følge op på bekymringen, og også hvor længe den skærpede observation må pågå, inden I beslutter jer for eventuel videre handling. BEKENDTGØRELSE OM UNDERRETNINGSPLIGT OVER FOR KOMMUNEN Den skærpede underretningspligt betyder, at man altid skal underrette sin kommune, hvis man under udøvelsen af tjeneste får kendskab eller særlig grund til at antage: At et barn under 18 år kan have behov for særlig støtte At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, eller At et barn under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forhold til en eventuel underretning, eksempelvis om hvornår og hvordan du bør kontakte forældrene, kan du få hjælp og vejledning. Du kan ringe til Kolding Kommune på telefon og spørge efter vagten til børn og unge. Du kan også ringe til SISOs anonyme rådgivningstelefon på tlf

7 Mistanke Mistanke forstås som mere end en bekymring. Det kan f.eks. handle om en mistanke om, at barnet/ den unge er eller har været udsat for en seksuel grænseoverskridende adfærd eller en fysisk eller psykisk voldelig handling fra enten en voksen eller et andet barn/ung. Mistanken kan opstå på baggrund af en nærmere observation af barnet, barnets egne udsagn om hændelser, der har fundet sted, udsagn fra andre, f.eks. andre børn, eller oplysninger, man har fået på anden vis. Mistanke skal altid føre til en underretning. Konkret viden Konkret viden handler om de situationer, hvor et barn/en ung har været udsat for en konkret handling i form af overgreb begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme i form af udsagn fra barnet/den unge selv, udsagn fra vidner, eller tilståelse fra krænkeren. Konkret viden skal altid føre til en underretning! Handlevej i forhold til hvem mistanken retter sig imod: Håndtering af en bekymring, mistanke eller viden er afhængig af hvem mistanken om overgreb retter sig imod: en eller begge forældre/stedforældre andre i barnets netværk eller en ukendt en ansat et andet barn/ung og afhængigt af hvilken arbejdsmæssig funktion man har: Medarbejder, leder eller Familierådgivning. Handleveje uddybes på de følgende sider. Mistanke eller viden i forhold til forældre eller andre i forældres sted: Hvad gør man som medarbejder? Tal ikke med forældrene/stedforældrene om mistanken. Drøft og afklar evt. mistanke med en kollega, der også kender barnet. Orienter nærmeste leder om mistanken. Nedskriv hvilke observationer, tegn og reaktioner og hændelser, der ligger til grund for mistanken undgå at tolke på beskrivelserne. Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke undgå at tolke på beskrivelserne. Vis omsorg for barnet og lyt til barnet/den unge, men spørg ikke ind til detaljer om det mulige overgreb. Tal ikke om mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. Hvad gør man som leder? Tal ikke med forældrene eller stedforældrene om mistanken. Som leder er man ansvarlig for behandling af mistanken, herunder ansvarlig for at sende underretning til Kolding Kommunes Familierådgivning. Vurder oplysningerne fra medarbejderen, herunder om karakteren af oplysningerne umiddelbart giver anledning til at underrette Familierådgivningen. Hvis der er i tvivl kan Familierådgivningens Visitation kontaktes på tlf (vagten for børn og unge). Her kan man få vejledning i forhold til, om der skal foretages en underretning. Medarbejder bør orienteres om, hvorvidt oplysningerne har ført til en underretning. Hvis det ikke er tilfældet, så orienter medarbejderen om, at vedkommende fortsat vil kunne bruge sin personlige underretningspligt. Som underrettende leder og medarbejder kan man blive bedt om at deltage i et møde med Familierådgivningen med henblik på at uddybe underretningen. Støt medarbejderen i at kunne rumme sagen i den tid, der går, mens udredningsprocessen foregår i Familierådgivningen Støt medarbejderen i at kunne rumme sagen i den tid, der går, mens udredningsprocessen foregår i Familierådgivningen Hvad gør Familierådgivningen? Generelt vedrørende underretninger: Familierådgivningen skal inden for 24 timer efter modtagelsen af en underretning, vurdere om barnets/ den unges sundhed eller udvikling er i fare således, at der straks skal iværksættes en akut indsats overfor barnet/den unge. Familierådgivningen i Kolding Kommune har en visitationsenhed, som modtager og vurdere alle underretninger samme dag, som underretningen kommer ind. Uden for kommunens åbningstid overtager Familierådgivningens rådighedsvagt og sikrer, at også underretninger, der kommer ind i weekends eller helligdage bliver vurderet samme dag, som de modtages. Ved underretning om overgreb mod et barn eller en ung, skal en medarbejder fra Familierådgivningen altid afholde en samtale med barnet/den unge. Samtalen med barnet/den unge kan dog undlades i de situationer, hvor det vurderes at barnet eller den unges modenhed eller sagens karakter taler imod samtalens gennemførelse. Hvis Familierådgivningen vurderer, at der ikke er behov for en akut indsats, overgår den pågældende underretning til de øvrige sagsgange for indkomne underretninger. Specifikt vedrørende underretning: Ved underretning om overgreb, hvor mistanken retter sig mod barnets/den unges forældre eller stedforældre skal samtalen finde sted uden (sted) forældrenes samtykke og uden deres tilstedeværelse. I sager, der er så alvorlige, at der foretages politianmeldelse, indledes straks et samarbejde med Børnehuset i Odense

8 Mistanke eller viden i forhold til en voksen i barnets netværk (ikke forældre og ikke ansatte): Hvad gør man som medarbejder? Drøft og afklar eventuelt mistanken med en kollega, der også kender barnet. Orienter nærmeste leder om mistanken. Nedskriv hvilke tegn, reaktioner og hændelser, der ligger til grund for mistanken undgå at tolke på beskrivelserne. Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke undgå at tolke på beskrivelserne. Vis omsorg for barnet og lyt til barnet/den unge, men gå ikke i detaljer om det mulige overgreb. Tal ikke om mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. Hvad gør man som leder? Lederen er ansvarlig for behandling af mistanken, herunder ansvarlig for at sende underretning til Kolding Kommunes Familierådgivningen. Vurder oplysningerne fra medarbejder, herunder om karakteren af oplysningerne umiddelbart giver anledning til at underrette Familierådgivningen. Hvis der er i tvivl kan Familierådgivningen kontaktes på (vagten for børn og unge). Her kan man få vejledning i forhold til, om der skal foretages en underretning. Forældrene skal orienteres, inden der sendes underretning. Orienter medarbejderen om hvorvidt oplysningerne har ført til en underretning. Hvis det ikke er tilfældet, så orienter medarbejderen om, at vedkommende fortsat vil kunne bruge sin personlige underretningspligt. Som underrettende leder kan man, sammen med medarbejderen, blive bedt om at deltage i et møde i Familierådgivningen med henblik på at uddybe underretningen. Støt medarbejderen i at kunne rumme sagen i den tid, der går, mens udredningsprocessen foregår i Familierådgivningen. Tal ikke om mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. Hvad gør Familierådgivningen? Se ovenstående afsnit vedrørende underretninger generelt. I sager, der vurderes alvorlige, indgiver Familierådgivningen, i samråd med Senior og socialdirektør, politianmeldelse. Når der er indgivet politianmeldelse indledes straks et samarbejde med Børnehus Syd i Odense. Mistanke eller viden i forhold til en ansat: Hvad gør man som medarbejder? Noter hændelserne eller oplysninger du modtager fra forældre eller andre. Kontakt omgående din leder og kun din leder hvis du har viden om et seksuelt overgreb eller vold begået af en anden ansat. Din leder har ansvar for at gå videre med sagen. Hvis din viden er rettet mod din leder, skal du kontakte din leders overordnede leder/direktør i Kolding Kommune. Det er herefter denne, der har ansvaret for at gå videre med sa gen. Vis omsorg for barnet og lyt til barnet/den unge, men spørg ikke ind til detaljer om det mulige overgreb. Vær til rådighed. Fasthold en normal hverdag for barnet. Hvad gør man som leder? Vurder tyngden af den skriftlige og mundtlige information, der er indkommet fra medarbejdere, forældre eller andre. Kontakter evt. underretter for yderligere information. Kontakter nærmeste leder/forvaltningsdirektør med henblik på orientering og koordinering af det videre forløb. Ved konkret viden om vold eller seksuelt overgreb begået af en ansat, skal der straks sendes en underretning om barnet til Familierådgivningen. Det pågældende barns forældre skal orienteres om sagen. Vær opmærksom på behovet for støtte og omsorg til de involverede personer: Barnet og dets forældre. Den ansatte, som viden og mistanke er rettet imod. De øvrige ansatte, børn og forældre (bemærk dog her reglerne om tavshedspligt m.v.) Da der er tale om en personalesag, skal sagen i samarbejde med nærmeste leder/forvaltningsdirektør koordineres med personalejuridisk afdeling i forhold til det videre forløb og de vedtagne retningslinjer. I samarbejde med nærmeste leder/forvaltningsdirektør vurderes hvornår, det er relevant at orientere øvrige ansatte, de andre forældre, bestyrelse m.v. Hvad gør Familierådgivningen? Se ovenstående afsnit vedrørende underretninger generelt. I sager, der vurderes alvorlige, indgiver Familierådgivningen i samråd med Senior og Socialdirektøren politianmeldelse. Når der er indgivet politianmeldelse indledes straks et samarbejde med Børnehus Syd i Odense. Mistanke eller viden i forhold til et barn under 15 år: Hvad gør man som medarbejder? Overraskes børnene i situationen, spørg dem da på en neutral måde om, hvad de laver/leger, og hvor det evt. har set eller kender denne leg fra? Lyt til børnene og undgå at afhøre dem. Drøft og afklar eventuelt viden og mistanke med en kollega, som også kender barnet eller børnene. Nedskriv hvilke tegn, reaktioner eller hændelser, der ligger til grund for viden eller mistanke undlad tolkninger. Kommer viden eller mistanke af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse så konkret som muligt og undlad at tolke på disse oplysninger. Tal ikke med mistanken med nogen, der ikke er involveret i sagen

9 Hvad gør man som leder? Vurder medarbejderens oplysninger, herunder om karakteren af oplysningerne tyder mere på en eksperimenterende leg end på en overgrebssituation. Hvis der er i tvivl om ovenstående kan kontakte Familierådgivningen kontaktes for hjælp til en nærmere vurdering af oplysningerne. Der skal ved leg og aktiviteter, der vækker tvivl eller bekymring om et seksuelt overgreb, altid foretages en underretning til Familierådgivningen, både i forhold til det barn, der er blevet udsat for overgreb af et andet barn, og i forhold til det barn, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd. Hvis det er afklaret, at det drejer sig om en voldelig eller seksuel handling, skal du, eventuelt sammen med medarbejderen, allerede samme dag indkalde og/eller orienterer begge børns forældre om hændelsen. Ved samtale med forældrene orienteres om, at der skal indsendes en underretning til Familierådgivningen på hvert af børnene, så de kan få den relevante hjælp og støtte. Hvis der i forløbet opstår mistanke om, at et af børnene har været udsat for seksuelt overgreb fra forældre eller andre voksne i forældrenes sted, underrettes Familierådgivningen med en særskilt underretning uden at forældrene orienteres. Herefter anvendes proceduren vedrørende viden eller mistanke rettet mod forældre eller andre voksne i forældres sted. Som underrettende leder kan man, sammen med medarbejderen, blive bedt om at deltage i et møde med Familierådgivningen med henblik på at uddybe underretningen. Støt medarbejder i at kunne rumme den tid, der går, mens udredningsprocessen foregår i Familierådgivningen. Hvad gør Familierådgivningen? I sager, med viden eller mistanke om, at et barn/en ung under 15 år har udsat et andet barn for seksuelt krænkende adfærd, skal Familierådgivningen sikre, at der udfærdiges socialfaglig undersøgelse ( 50 undersøgelse) på begge børn. Med baggrund i disse undersøgelser iværksættes relevant støtte eller behandling til både det barn, der er krænket, og det barn, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd. Må man tale med barnet? Som fagperson kan man blive i tvivl, når der opstår en bekymring eller mistanke om vold og seksuelle overgreb mod et barn. Hvor meget må man tale med barnet? Kommer man til at ødelægge den politimæssige efterforskning? Man må gerne lytte til og stille forståelses spørgsmål eller afklarende spørgsmål til barnet. Hvis der senere skal udarbejdes en underretning eller foretages en politianmeldelse, vil samtalen med barnet indgå som et af elementerne i den beskrivelse, som fagpersonen videregiver. Til brug for vurderingen af en underretning (efter ,jf.stk.1) kan der finde en samtale sted med barnet eller den unge. Samtalen kan finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse, når hensynet til barnets eller den unges bedste taler herfor. Ved underretning om et overgreb mod et barn eller en ung skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge. Ved underretning om overgreb mod et barn eller en ung fra barnets eller den unges forældres side, skal samtalen finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse. (Servicelovens 155,stk.2). Samtale efter denne bestemmelse kan undlades i det omfang barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter taler imod samtalens gennemførelse. (Servicelovens 155,stk.3). Fokus på barnet og familien Både i opsporing af overgreb og i situationer, hvor det er kommet frem, at et barn har været udsat for overgreb, har man en vigtig rolle som den fagperson, lærer eller pædagog, der har med barnet at gøre i hverdagen. Mange følelser og reaktioner er i spil hos både barnet og familien. Det er vigtigt, at man som fagperson har fokus på barnet og familien. Barnet har behov for, at man fortsat drager omsorg for det og, at hverdagen er så tryg, forudsigelig og genkendelig som muligt midt i den vanskelige situation, der kan opstå, når det kommer frem, at et barn har været udsat for overgreb. Børnehus Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom, skal kommunalbestyrelsen til brug for den børnefaglige undersøgelse efter 50 benytte det børnehus, som kommunen er tilknyttet. (Servicelovens 50b). Under behandling af en sag, hvor et børnehus benyttes, kan personalet i Børnehuset, politiet og anklagemyndigheden og sundhedsmyndighederne, autoriserede sundhedspersoner og kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende barnets eller den unges personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling. (Servicelovens 50c) Når et barn eller ung har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, skal Familierådgivningen, som led i den børnefaglige undersøgelse benytte Børnehuset i Odense. I Børnehuset håndteres som udgangspunkt sager, hvor overgrebet har en sådan karakter, at der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og/eller sundhedsvæsen. Det er Kolding Kommune, der vurderer, hvorvidt der er tale om en sag, der involverer politi og/eller sundhedsvæsen. Kolding Kommune bevarer myndighedsansvaret i forhold til barnet eller den unge under hele forløbet i Børnehuset. Indsatsen i Børnehuset består af en udredning og undersøgelse af barnets eller den unges forhold med henblik på at afdække barnet eller den unges behov for særlig støtte foranlediget af overgrebet. Undersøgelsen foretages som en del af den børnefaglige undersøgelse. I forbindelse med en konkret efterforskning anvender politiet Børnehusets børnevenligt indrettede vidneafhøringslokale til at foretage videoafhøring af barnet eller den unge. Politiet vurderer om der er behov for en retsmedicinsk undersøgelse. Som udgangspunkt kan børn til og med 12 år blive videoafhørt i Børnehuset. I særlige tilfælde kan der dog dispenseres fra denne aldersgrænse begrundet i barnets/den unges udvikling og psykiske tilstand. Det kan fx være tilfældet, hvor en ung over 12 år har en kognitiv funktions-nedsættelse. Politiet bestemmer, hvor børn og unge over 12 år skal afhøres. I tilfælde hvor det er muligt og hensigtsmæssigt kan politiet vælge at afhøre unge over 12 år i Børnehusets lokaler. Unge over 12 år deltager som udgangspunkt i det efterfølgende retsmøde. I Børnehuset inddrages endvidere sundhedsfagligt personale i en vurdering af barnets behov for lægelig undersøgelse og behandling. Sideløbende med politiets og sundhedsvæsenets indsats vurderer Børnehusets personale, om det er relevant at tilbyde barnet eller den unge og de nære relationer krisestøtte. Personalet i Børnehuset yder rådgivning og vejledning til myndighedsrådgiveren i Kolding Kommune i forhold til den børnefaglige undersøgelse og håndteringen af den samlede families situation, herunder barnets og familiens evt. fremadrettede behov for særlig støtte. Det er fortsat Kolding Kommune, der har myndighedsansvaret under hele forløbet i sagen, hvor børnehuset benyttes. Såfremt der er behov for psykologisk behandling under forløbet visiteres sagen sideløbende til forløb i Kolding Kommunes Børnefamiliehus

10 BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING KOLDING KOMMUNE 2014 Samarbejde mellem kommunen og statsforvaltningen: I konfliktfyldte skilsmissesager, hvor forældrenes konfliktniveau overskygger fokus på barnet, fx på grund af sociale problemer i familien eller beskyldninger om vold og overgreb mod barnet, etableres et tæt samarbejde mellem Kolding Kommunes Familierådgivning og Statsforvaltningen for at sikre en målrettet indsats over for barnet og forældrene. Formålet med det tætte samarbejde er: At sikre, at der hurtigere nås frem til en afgørelse. At sikre at konflikten mellem forældrene begrænses. At begrænse den belastning, som sagsbehandling hos flere myndigheder kan udgøre for barnet. At sikre at kommunes oplysninger omkring barnet og familiens sociale forhold indgår i statsforvaltningens grund for den afgørelse, der træffes, herunder i sager om (mistanke) vold og seksuelle overgreb i hjemmet 18 19

11 SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN Rådgivningsområdet Nicolai Plads Kolding Tlf

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Indhold Beredskabsplan ved mistanke eller viden om overgreb mod børn.... 4 Definitioner på overgreb.... 5 Tegn

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Indhold INDLEDNING... 4 Definitioner... 6 Definition af overgreb på børn og unge... 6 Definition - vold... 7 Strafferetslige bestemmelser

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Definitioner af begreber... 4 Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge,... 5 der er udsat

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge Sønderborg Kommune Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge 28-01-2014 Indhold Side Vejledning til beredskabet 3 Kontaktside 4 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb 5 Hvad er

Læs mere

Beredskabsplan -ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan -ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan -ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Beredskabsplan for Langagergård... 2 Forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd... 2 Børn -og unges tegn

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 3 Målgruppen... 3 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 5 Hvad er vold?...

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV signal bekymring ansvar handling 1 Indhold Hvad vi vi med itide? 3 Værdigrundlaget og den professionelle indsats Hvad er itide? 4 Sådan bruger du itide

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende retningslinjer for den faglige indsats i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende faglige retningslinjer for indsatsen i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Udsatte børn og unge i Kolding Kommune 1 Til Fagpersoner ansat på skoler, daginstitutioner, dagplejen og Sundhedsplejen i Kolding Kommune Denne pjece indeholder oplysninger

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen Overgreb Handleplan for Herningsholmskolen Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Familieafdelingen Side 1 af 22 Familie Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf,:

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder Kolofon Titel Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse

Læs mere

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014 Børnehus Midt Møde i KKR. 18. November 2014 Lovgrundlag Med virkning fra 1.oktober 2013 er lov om social service ændret. 50a Kommunerne i de fem regioner I Danmark skal oprette et børnehus til undersøgelse

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere