Beredskab når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskab når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb"

Transkript

1 Beredskab når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb.

2 Indhold Indhold...2 Når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb...3 Kontakt...4 Det forebyggende arbejde...5 Tegn på vold og seksuelle overgreb...5 Tal med barnet...6 Når mistanke eller viden opstår...7 Når du skal lave en underretning...8 Handleveje...9 Hvad sker der, når du som fagperson har sendt en underretning?...13 Hvad står der i loven?...14 Læs mere...16 Kolofon Beredskabet er udarbejdet af Center Familie og Handicap og politisk godkendt februar Beredskabet har senest gennemgået en tværfaglig revidering i juni 2017 af fagpersoner fra Familiehuset, tandplejen, sundhedsplejen, PPR og myndighed. Side 2 af 16

3 Når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb Vi har i kommunen ansvar for at sikre, at børn og unge får de bedst mulige vilkår for god trivsel og udvikling. Vi har et særligt ansvar i forhold til at forebygge vold og seksuelle overgreb og til at håndtere det når skaden er sket. Beredskabet er altså skrevet til ledere og frontpersonale såsom dagplejere, sundhedsplejersker, lærere og pædagoger, PPR, tandplejere; i det hele taget fagpersoner der i det daglige arbejder med børn i alderen 0-18 år i Rebild Kommune. Det er endvidere skrevet til de myndighedspersoner og ledere, der er ansat i Center Familie og Handicap, og som beskæftiger sig med børn og unge med særlige behov i samme aldersgruppe. Som voksne og fagpersoner har vi ansvaret for at beskytte børn og unge og bidrage til, at vi så tidligt som muligt bliver opmærksomme på, og reagerer, hvis børn og unge udsættes for vold eller seksuelle overgreb. Hvordan vi gør det, er beskrevet i dette beredskab. Det skal sikre, at alle ansatte som arbejder med børn og unge, har kendskab til de handleanvisninger og procedurer, vi følger i sådanne situationer. Hvis du ved, hvad du skal være opmærksom på, kan du reagere. De følgende definitioner på vold og seksuelt overgreb er taget fra: Socialstyrelsens hjemmeside> Børn og unge > Overgreb > Kommunalt beredskab Hvad er seksuelt overgreb? I tilfælde hvor en voksen begår seksuelt overgreb på et barn, er der tale om at: Den voksne udnytter barnets tillid Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser. Hvad er vold? "Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet er egnet til, eller skader en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider samfundets love og normer [ ] Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Bemærk at et barns overværelse af andres seksuelle handlinger også kan være et overgreb. Side 3 af 16

4 Kontakt Team Tidlig Indsats Råd og vejledning om vold og overgreb samt modtagelse af underretninger. Åbningstid: mandag-onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Telefon: Udenfor åbningstid kan du kontakte politiet på telefon: 114. Politiet tager ved behov kontakt til den sociale døgnvagt i Rebild Kommune. Mail: Brug den elektroniske underretningsblanket på rebild.dk, når du laver en underretning du finder den under: borger > familie og handicap > underretning Øvrige relevante kontakter: Centerchef, Center Familie og Handicap Niels Sandemann Telefon: Mail: Faglig leder, Handicapteamet Lis Otkjær Termansen Telefon: Mail: Faglig leder, Familieteamet Jesper Jensen Telefon: Mail: Konstitueret leder af PPR Helle Grynderup Telefon: Mail: SISO (Videnscenter for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn) En del af Socialstyrelsen, som blandt andet yder telefonrådgivning for fagfolk, pårørende, børn og unge. Åbningstid: mandag-onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Telefon: Børnehus Nord Åbningstider: mandag onsdag samt fredag kl , torsdag kl Telefon: Mail: Håndtering af pressen Pressen er ofte interesseret i sager om vold og seksuelle overgreb. Alle henvendelser fra pressen videreformidles til og håndteres af centerchefen for Center Familie og Handicap. Side 4 af 16

5 Det forebyggende arbejde Lederen i den enkelte institution er ansvarlig for at få diskuteret, hvordan I kan hjælpe til forebyggelse og tidlig opsporing. Som leder skal du ligeledes sikre, at nye medarbejdere informeres om beredskabet, så de ved, hvordan de skal handle i en konkret sag. 2 gange om året skal beredskabet sættes på dagsordenen blandt medarbejderne, sådan at man altid er opdateret på handlevejene. Når der jævnligt skabes rum for at debattere emnet på jeres arbejdsplads, er der også større chance for at der handles og handles rigtigt når en mulig sag dukker op. I Rebild kommune arbejdes der bl.a. med forebyggelse gennem: - God Familiestart - Team Tidlig Indsats - Det Koordinerende Børneteam - Projekt Fælles Indsats - Fritidspas - Anonym rådgivning - Tandplejen Tegn på vold og seksuelle overgreb Du finder en liste over mulige tegn, signaler og reaktioner ved vold og seksuelle overgreb på Socialstyrelsen.dk/SISO under Seksuelle overgreb> Tegn og reaktioner. Tegn og reaktioner på seksuelt overgreb kan eksempelvis være: Fysiske symptomer Synlige mærker på kroppen Symptomer omkring kønsorganer Mave- og fordøjelsesproblemer Området omkring munden Påfaldende fysisk fremtoning Mulige psykiske tegn og reaktioner Umotiveret gråd angstreaktioner - utryghed Apati opgivenhed meningsløshed depression Manglende selvværdsfølelse hjælpeløshed passivitet Påfaldende aktiv seksuel adfærd Modvilje mod at være sammen med en bestemt person Læs mere på Socialstyrelsen.dk På Socialstyrelsen.dk under Børn og Unge > Overgreb > Kommunalt beredskab findes mange gode og letforståelige beskrivelser og refleksionsspørgsmål. Få konsulentbistand fra SISO SISO (som er en del af Socialstyrelsen) tilbyder gratis konsulentbistand til det forebyggende arbejde i dagtilbud. Det omfatter: Opkvalificering af fagpersoner i forhold til at forebygge og opspore tegn og reaktioner på overgreb Udarbejdelse af politik til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge Styrkelse af fagpersoners kendskab til handlemuligheder og procedurer ved mistanke om overgreb, herunder kendskab til kommunens eget Side 5 af 16

6 Aggressivitet destruktivitet hyperaktivitet Uddybning af ovenstående punkter samt en langt større liste af tegn, signaler og symptomer findes i vejledningsmaterialet Den professionelle tvivl på socialstyrelsens hjemmeside. Tal med barnet Mange gange er det en enkelt sætning eller bemærkning fra barnet, som skaber bekymringen. Og hvad gør man så? En del af de fagpersoner som arbejder med børn, og pludselig bliver betroet en hemmelighed, kan ofte blive usikre på, hvad de må snakke med barnet om, da de har lært, at hvis et barn kommer med udtalelser om mulige overgreb, det har været udsat for, skal det anmeldes til politiet, og så må man ikke snakke med barnet, før barnet er videoafhørt af politiet Det må man godt! Man må bare ikke afhøre barnet, og heller ikke lave sin egen videoafhøring, selvom det er gjort i bedste mening og tro på, at det så kan bruges som bevis i lighed med politiets videoafhøring. Det kan det ikke! Der er særlige regler for, hvordan videoafhøring skal foregå, og dette må kun udføres af specialuddannet politipersonale. Når barnet eksempelvis fortæller, at far /mors kæreste / onkel Peter eller mor har rørt ved min tissemand, er det nødvendigt at spørge barnet. Det sker for at klarlægge, om det er sket på en uskyldig måde (badesituation, toiletbesøg eller lignende), eller om der er grund til bekymring for, at barnet har været udsat for et overgreb. Det kan man gøre ved at bruge åbne spørgsmål med hv-ord. Eksempelvis Hvornår gør han/hun det?, Hvorfor gør han/hun det? Hvor gør han/hun det? Hvad siger du, når han/hun gør det? Hvad siger mor/far?. Se nedenstående troværdighedsskema fra Nordjyllands Politi. Hvis barnet ved de uddybende spørgsmål bekræfter bekymringen, runder man samtalen af med at forsikre barnet om, at man har hørt hvad barnet siger. Derefter fortæller man barnet, at man bliver nødt til at fortælle nogen, om det barnet har fortalt, så barnet kan blive hjulpet til, at det ikke sker igen. Side 6 af 16

7 Når mistanke eller viden opstår Hvis du som fagperson eller leder får mistanke eller konkret viden om, at et barn/ung har været udsat for vold og/eller seksuelle overgreb, har du pligt til at foretage en underretning til kommunen. Du skal være opmærksom på, at du har underretningspligt, selvom der allerede er et samarbejde i gang omkring barnet. Husk: Din underretningspligt går altid forud for din tavshedspligt. Det vil sige, at du i en situation hvor du vurderer, at du efter gældende regler skal foretage en underretning, ALDRIG overtræder din tavshedspligt. Det er vigtigt, at du forholder dig til det følgende, inden du gør noget. Få råd hos Team Tidlig Indsats I Center Familie og Handicap kan Team Tidlig Indsats vejlede og rådgive dig i sager, hvor du har mistanke om vold og eller seksuelle overgreb begået mod børn/unge. Ring: Skal vi orientere forældrene? Hvis mistanken/viden er rettet mod forældre/stedforældre, må du IKKE kontakte eller sige noget til forældrene/stedforældrene om det. Det er myndighedsrådgiver eller politiets opgave at orientere og inddrage forældrene. Det er vigtigt, at du overholder dette af hensyn til sagens efterforskning og barnets beskyttelsesbehov. I sager hvor det er forældrene, der er under mistanke for at foretage sig noget strafbart, eller der i øvrigt er afgørende hensyn til barnet, kan forældrenes ønske om aktindsigt begrænses. Institutionen orienterer i samarbejde med politi/myndighedsrådgiver, hvis mistanke/viden er rettet mod andre end forældre/stedforældre I sager hvor mistanke/viden er rettet mod andre end forældre/stedforældre, orienterer institutionen efter koordinering med myndighedsrådgiver forældrene om underretningen. Myndighedsrådgiver / funktionsleder i myndighed involverer politiet. Som udgangspunkt skal forældre altid orienteres og inddrages i forhold som vedrører deres børns trivsel og udvikling. Dette gælder også i forbindelse med en underretning, hvis viden eller mistanke ikke er rettet mod forældre/stedforældre. Kontakt Team Tidlig Indsats, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til forældrene. Side 7 af 16

8 Når du skal lave en underretning En underretning foretaget af en fagperson må ikke være anonym jævnfør den skærpede underretningspligt (se afsnittet: Hvad står der i loven?). Underretningspligten indtræder straks, når du som fagperson får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller ung under 18 år har været udsat for overgreb eller anden alvorlig omsorgssvigt. Du skal altså også underrette, når du har en begrundet bekymring, og ikke kun når du har konkret viden. Det er vigtigt, at Center Familie og Handicap så hurtigt som muligt får mulighed for at gribe ind. Der er notatpligt på underretninger. Det vil sige, at underretningen skal kunne dokumenteres skriftligt. Du kan underrette via Underretningsblanket på rebild.dk : > borger > familie og handicap > underretning Mail: Telefon: Alle underretninger går til Team Tidlig Indsats Sådan skriver du en underretning Din underretning skal bygge på faktiske, konkrete iagttagelser (hvad man har set, hørt osv.). Den skal indeholde en faglig beskrivelse af barnets situation, hvor både styrker og svagheder indgår. Forhold dig så objektivt som muligt til situationen. Beskriv fakta og undgå at tolke på det du har hørt eller set. Elementer i en underretning: Barnets navn, CPR-nr. samt navn og adresse på forældre Underretters navn, adresse, , og tlf. på arbejdssted Anledning til underretningen Barnets situation, familiens situation, dine observationer eventuelt med eksempler Hvad gør dig bekymret? vær tydelig omkring dette Hvor længe har det stået på? Er der akut fare for barnet? Beskriv hvad I indtil videre har gjort for at udbedre forholdet samt resultatet heraf Beskriv forældrenes holdning til forløbet (men ikke høre dem, hvis der er mistanke om overgreb fra deres side) Husk dato og underskrift Side 8 af 16

9 Handleveje Side 9 af 16

10 Konkret viden Medarbejder Orienter omgående din leder og aftal hvem der gør hvad i forhold til en underretning. Kontakt eventuelt Team Tidlig Indsats eller politiet for råd og vejledning. Der skal sendes en underretning hurtigst muligt. Leder Som leder er du ansvarlig for, at der bliver foretaget en underretning. Hvis du underretter mundtligt eller telefonisk, skal du hurtigst muligt derefter sende en skriftlig underretning. Skriv dine observationer og viden ned ift. de tegn, signaler og hændelser der ligger til grund for din bekymring - husk at skrive dem ind i underretningen. Lyt til barnet. Du må gerne stille forståelsesspørgsmål eller afklarende spørgsmål (se eksempel side 6). Samtalen med barnet vil bl.a. indgå som et af elementerne i den beskrivelse, som fagpersonen skal videregive. Afhør ikke barnet det er politiets opgave. Politiet stiller detaljerede spørgsmål om hændelsen, omfang, tidspunkt for overgrebene osv. i forbindelse med afhøringen af barnet. Side 10 af 16

11 Mistanke Medarbejder Bevar roen og tag din mistanke alvorligt Drøft sagen med en kollega der også er tæt på barnet eller din leder. Skriv dine observationer ned: Tegn, reaktioner, signaler og hændelser der lægger til grund for din bekymring. Lyt til barnet. Du må gerne stille forståelsesspørgsmål eller afklarende spørgsmål (se side 6). Hvis der skal skrives en underretning eller foretages en politianmeldelse, vil samtalen med barnet indgå som et af elementerne i den beskrivelse, som fagpersonen skal videregive. Det handler om at skaffe dokumentation til det videre forløb. Afhør ikke barnet det er politiets opgave. Politiet stiller detaljerede spørgsmål om hændelsen, omfang, tidspunkt for overgrebene osv. i forbindelse med afhøringen af barnet. Leder Som leder er du ansvarlig for, at der bliver foretaget en underretning. Vurder oplysningerne og observationerne fra din medarbejder. Vurder om det giver anledning til en underretning. Drøft eventuelt sagen med en lederkollega eller Team Tidlig Indsats. Husk at dokumentere dine handlinger og observationer. Orientér din medarbejder om hvorvidt oplysningerne har ført til en underretning. Hvis du ikke mener, der skal sendes en underretning, skal du orientere medarbejderen om, at han/hun stadig kan gøre brug af sin personlige underretningspligt. Kontakt din nærmeste leder, Team Tidlig Indsats eller politiet for råd og vejledning om hvordan du skal forholde dig. Hvis det viser sig at din leder er uenig i, at der skal foretages en underretning, skal du huske din personlige underretningspligt kontakt gerne Team Tidlig Indsats for råd og vejledning. Mistanke/konkret viden om en ansat Medarbejder Kontakt din leder og kun din leder hvis du har viden eller mistanke om, at en kollega har begået vold eller seksuelle overgreb mod et barn. Din leder har ansvaret for at gå videre med sagen. Notér hændelser, observationer og viden. Hvis mistanke/viden retter sig mod en leder, skal du kontakte familie- og handicapchef på telefon: Centerchefen har ansvaret for at koordinere det videre forløb, og blandt andet underrette direktøren med særligt ansvar for Center Familie og Handicap. Leder Som leder er du ansvarlig for, at der bliver foretaget en underretning send den skriftligt til Team Tidlig Indsats. Familie- og Handicapchef har ansvaret for at koordinere det videre forløb fx i forhold til politianmeldelse, inddragelse af HR og Udvikling (da der er tale om en personalesag), orientering af øvrige ansatte, andre forældre, bestyrelse mfl. Orientér i samarbejde med politi og myndighed forældrene. Side 11 af 16

12 Mistanke/konkret viden om en leder Medarbejder/leder Hvis din viden er rettet mod din leder/lederkollega, skal du kontakte familie- og handicapchef på telefon: Notér hændelser, observationer og viden. Centerchefen har ansvaret for at koordinere det videre forløb, og blandt andet underrette direktøren med særligt ansvar for Center Familie og Handicap. Medarbejder/Leder Send en skriftligt underretning til Team Tidlig Indsats. Familie- og Handicapchef har ansvaret for at koordinere det videre forløb fx i forhold til politianmeldelse, inddragelse af HR og Udvikling (da der er tale om en personalesag), orientering af øvrige ansatte, andre forældre, bestyrelse mfl. Orientér i samarbejde med politi og myndighed forældrene. Mistanke/konkret viden hvis krænkeren er et barn/børn under 15 år Medarbejder Overrasker du børn i situationen, spørg dem da på en neutral måde om, hvad de laver/leger, og hvor de eventuelt har set eller kender denne leg fra? Lyt til børnene og undgå at afhøre dem. Drøft og afklar eventuel din viden/mistanke med en kollega, som også kender barnet/børnene. Skriv ned hvilke tegn, reaktioner eller hændelser, der ligger til grund for din viden eller mistanke undlad tolkninger. Hvis du har fået din viden eller mistanke af en pårørende eller andre, skriv da vedkommendes beskrivelse så konkret som muligt og undlad at tolke på oplysningerne. Leder Vurdér medarbejderens oplysninger; herunder om karakteren af oplysningerne tyder mere på en eksperimenterende leg end på en overgrebssituation. Drøft eventuelt sagen med en lederkollega eller Team Tidlig Indsats. Der skal ved leg og aktiviteter, der vækker tvivl og bekymring om et seksuelt overgreb, altid foretages en underretning til kommunen både i forhold til det barn, der er blevet udsat for overgreb af et andet barn, og i forhold til det barn der har udsat et andet barn for overgreb. Hvis det er afklaret at det drejer sig om en voldelig eller seksuel handling, skal du eventuelt sammen med medarbejderen - allerede samme dag - indkalde og/eller orientere begge børns forældre om hændelsen. Ved samtalen med forældrene skal du orientere om, at der skal sendes en underretning til kommunen på hvert af børnene, så de kan få den relevante hjælp og støtte. Hvis der i forløbet opstår mistanke om, at et af børnene har været udsat for seksuelt overgreb fra forældre eller andre voksne i forældrenes sted, skal du underrette kommunen med en særskilt underretning, uden at forældrene bliver orienteret. Side 12 af 16

13 Herefter anvendes proceduren vedrørende viden eller mistanke rettet mod forældre eller andre voksne i forældres sted. Hvad sker der når du som fagperson har sendt en underretning? Center Familie og Handicap skal orientere underretter om, hvorvidt underretningen har givet anledning til en undersøgelse eller en foranstaltning. Det gælder dog ikke hvis særlige forhold gør sig gældende, fx særlige hensyn til det pågældende barn/den unge (Serviceloven 155 b, stk. 2). Center Familie og Handicap kan på baggrund af et konkret skøn vælge at orientere underretteren om, hvilken type foranstaltning der er iværksat samt tidshorisonten for den, hvis det vil kunne have væsentlig betydning for den støtte, som underretteren kan yde barnet/den unge. Det gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende, fx særlige hensyn til det pågældende barn/den unge (Serviceloven 155 b, stk. 3). Derfor kan CFH ikke altid give dig som underretter en fuldstændig tilbagemelding på, hvordan vi konkret håndterer situationen omkring et barn på baggrund af en underretning. Selvom det kan virke frustrerende, er det vigtigt at skynde sig langsomt. Vi skal gribe ind hurtigst muligt, men sagsforløbet skal samtidig ske på en fagligt forsvarlig måde. Hvis du oplever, at CFH ikke handler tilstrækkelig på baggrund af din underretning, kan du underrette Ankestyrelsen om din bekymring. Ankestyrelsen kan herefter vælge at tage sagen op og undersøge om kommunes indsats er tilstrækkelig (Serviceloven 65). Sådan behandler vi en underretning Alle underretninger i nye sager om børn og unge som kommunen modtager, går til Team Tidlig Indsats i Center Familie og Handicap. I eksisterende sager er det den myndighedsrådgiver der har sagen, som behandler den pågældende underretning. Myndighedsafdelingen skal forholde sig til underretningen inden for 24 timer. For at sikre at 24 timers fristen overholdes, opfordrer CFH til at alle underretninger sendes til eller via den elektroniske underretningsblanket, som findes på rebild.dk Arbejdsgang i myndighed ved underretninger 1. Administrative medarbejdere i CFH har følgende opgave når der indkommer en underretning: Oprettelse af sag i DUBU samme dag som underretning modtages (ved nye sager) Journalisering af underretning i DUBU Registrering til rette rådgiver i Team tidlig indsats/eksisterende rådgiver Afsendelse af kvitteringsbrev til underretter indenfor 6 dage Ved modtagelse af underretninger i eksisterende sager inddrages anden rådgiver med henblik på vurdering af, hvorvidt de nye oplysninger giver anledning til en justering af indsatsen (second opinion). Side 13 af 16

14 2. Team Tidlig Indsats/myndighedsrådgiver drøfter sagen med funktionsleder inden for 24 timer, når det handler om vold og/eller seksuelle overgreb. Hvis underretningen kommer ind via den sociale døgnvagt, skal myndighedsrådgiver altid kontakte funktionsleder hurtigst muligt. 3. Team Tidlig Indsats/myndighedsrådgiver skal afholde børnesamtale med barnet. Det kan være uden forældrenes tilstedeværelse. Hvis mistanken er rettet mod (én af) forældrene, skal børnesamtalen afholdes uden forældrenes tilstedeværelse. Denne samtale finder oftest sted i barnets skole eller børnehave, og det kan være relevant at fx klasselærer eller kontaktpædagog deltager som støtte for barnet, der har ret til en bisidder. Bisidderen er med for at drage omsorg for barnet, og er ikke aktivt deltagende i samtalen. Team Tidlig Indsats/myndighedsrådgiver konsulterer telefonisk politiet forud for evt. politianmeldelse. Funktionsleder beslutter om der skal indgives politianmeldelse. Indgives der anmeldelse til politiet, visiteres sagen til Børnehus Nord. Der træffes afgørelse om at iværksætte en børnefaglig undersøgelse. Team Tidlig Indsats/myndighedsrådgiver søger efter behov konsultativ sparring hos Børnehus Nord. Børnehuset yder konsultativ bistand til myndighedsrådgiver, krisestøttende samtaler til barnet eller nærmeste pårørende, og de bidrager via klinisk udredning til den børnefaglige undersøgelse. Der afholdes sagssamråd hvor myndighedsrådgiver, politi og sygehus må udveksle oplysninger omkring barnet. Politiet tager stilling til evt. retsmedicinsk undersøgelse og videoafhøring af barnet. Hvis barnet skal videoafhøres foregår det i Børnehuset, og myndighedsrådgiver samt fagperson fra Børnehuset deltager. Team Tidlig Indsats/myndighedsrådgiver afholder underretningsmøde med forældrene. Hvis mistanken ikke er rettet mod forældrene, afholdes underretningsmødet typisk førend der gennemføres børnesamtale. Hvis der er indgivet politianmeldelse mod (én af) forældrene, oplyses der på dette møde om anmeldelsen. Hvad står der i loven? Her følger et udpluk fra lovgivningen Serviceloven (SEL) som har betydning for arbejdet med børn, der har været udsat for seksuelle overgreb og/eller vold. Underretningspligt SEL 154 Den der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. Skærpet underretningspligt SEL 153 Personer der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage: 1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte, 2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, 3) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller 4) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb. Side 14 af 16

15 Stk. 2. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til forhold, eller grund til at antage, at der foreligger forhold som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. Social- og indenrigsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at andre grupper af personer har underretningspligt efter stk. 1, nr. 2 i forbindelse med aktiviteter uafhængigt af deres erhverv. Servicelovens kapitel 11 beskriver forskellige former for særlig støtte, blandt andet: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Aflastningsordning Kontaktperson til barnet/den unge og/eller familien Praktiktilbud Anbringelse uden for hjemmet Mulighed for udveksling af oplysninger i det tidligt forebyggende arbejde SEL 49 a: Skole, skolefritidsordning, sygeplejersker, sundhedsplejersker, læger, tandlæger og tandplejere ansat i den kommunale sundhedstjeneste, dagtilbud, fritidshjem og myndigheder der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, kan indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende et barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge. Udveksling af oplysninger mellem kommune og politiet SEL 49 b. Kommunale myndigheder der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, og politiet og anklagemyndigheden kan indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende et barns eller et ungt menneskes personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i forebyggelsen af overgreb mod børn og unge. Regelgrundlag for børnehus SEL 50 (pligt til at bruge børnehuset i overgrebssager) 50 a. Kommunalbestyrelserne i regionen skal oprette et børnehus i hver region til undersøgelse at et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom. Stk. 2. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om børnehusenes indretning, drift, finansiering og opgaver m.v. 50 b. Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom, skal kommunalbestyrelsen til brug for den børnefaglige undersøgelse efter 50 benytte det børnehus, som kommunen er tilknyttet, jf. 50 a. 50 c. Under behandling af en sag, hvor et børnehus benyttes, jf. 50 a, kan personalet i børnehuset, politiet og anklagemyndigheden og sundhedsmyndigheder, autoriserede sundhedspersonaler og kommunale myndigheder der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende barnets eller den unges personlige og familiemæssige Side 15 af 16

16 omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling. Læs mere Herunder findes relevante hjemmesider og pjecer hvis du ønsker mere viden. Hjemmesider Socialstyrelsen kommunale beredskaber: Muligheder indenfor rådgivning om overgreb Seksualitet og overgreb Januscentret Børnerådet Børns Vilkår Familievold Pjecer Tag signalerne alvorligt Ankestyrelsen. Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Ankestyrelsen. Seksuelle overgreb nej tak; forebygovergreb.dk Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab: Inspiration til beredskabsplan - Socialstyrelsen Hent fagligt vejledningsmateriale: Den profesionelle tvivl - Socialstyrelsen Side 16 af 16

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

HANDLEGUIDE VED OVERGREB

HANDLEGUIDE VED OVERGREB HANDLEGUIDE VED OVERGREB Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Indhold Indledning... 2 Definition på overgreb... 3 Er du i tvivl?... 4 Tavshedspligt... 4 Overgreb begået af forældrene... 5 Overgreb

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Viden eller mistanke om. overgreb mod et barn

Viden eller mistanke om. overgreb mod et barn Viden eller mistanke om overgreb mod et barn Beredskab og handlevejledning til ansatte i Viborg Kommune, der er i direkte kontakt med børn under 18 år Børn & Unge 2018 Indhold Sådan underretter du.........................................................4

Læs mere

HANDLEGUIDE VED OVERGREB

HANDLEGUIDE VED OVERGREB HANDLEGUIDE VED OVERGREB Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Indhold Indledning... 2 Definition på overgreb... 3 Er du i tvivl?... 4 Tavshedspligt... 4 Overgreb begået af forældrene... 5 Overgreb

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning Marts Kort udgave

Beredskabsplan og handlevejledning Marts Kort udgave Beredskabsplan og handlevejledning Til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge Marts 2019 - Kort udgave Kolding Kommune Dette er

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

U N D E R R ET NINGER

U N D E R R ET NINGER U N D E R R ET NINGER Louise Jensen Skolesocialrådgiver Supervisor Lars Jonasson Kriminolog Psykoterapeut Glostrup Kommune HVAD SKAL VI TALE OM I DAG: Præsentation af os og programmet Stoledans Tip en

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Opd. d. 08.05.2017 Beredskabsplan for mistanke eller viden om vold og/eller seksuelle overgreb

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. bekymring mistanke - viden. Indledning... s. 2

Indholdsfortegnelse: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. bekymring mistanke - viden. Indledning... s. 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke eller konkret viden.. s. 3 Baggrundsteamet... s. 4 Handleguide... s. 5 bekymring mistanke - viden Pjecen er udgivet af Skive Kommune Torvegade

Læs mere

PÆDAGOGISK. Værd at vide. Om underretninger

PÆDAGOGISK. Værd at vide. Om underretninger PÆDAGOGISK Værd at vide Om underretninger Indhold Hvorfor denne guide? 3 7 gode råd 4 Du har skærpet underretningspligt 6 Det siger loven 7 Opfølgning på underretningen 8 Direkte underretning til Ankestyrelsen

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger

Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger Revideret november 2018 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse BEREDSKABSPLAN FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE...

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Sagsnummer 15/25331 11111111111515 Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 1 Center for Børn og Voksne 2018 Indholdsfortegnelse: Vigtige oplysninger og kontakter..............3 Indledning.............................3

Læs mere

10/29/2018. NÅR VI BLIVER BEKYMREDE FOR ET BARN redskaber til at handle på bekymringer INDHOLD. Lina Sjögren Kuno Sørensen Heidi Ritto

10/29/2018. NÅR VI BLIVER BEKYMREDE FOR ET BARN redskaber til at handle på bekymringer INDHOLD. Lina Sjögren Kuno Sørensen Heidi Ritto NÅR VI BLIVER BEKYMREDE FOR ET BARN redskaber til at handle på bekymringer Lina Sjögren Kuno Sørensen Heidi Ritto INDHOLD Fysisk og psykisk vold Seksuelle overgreb mod børn Underretninger tavshedspligt

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge HANDLEVEJLEDNING FOR MEDARBEJDERE I BALLERUP KOMMUNE Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb og

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om

Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om seksuelt overgreb 2 Udveksling af oplysninger 3 Hvem er parter

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

UNDERRETNING UNDERRETNING

UNDERRETNING UNDERRETNING UNDERRETNING UNDERRETNING Vejledning til underretning Beskriv bekymringen Nogle tror, at det er et omfattende arbejde at skrive en underretning, men der er ingen krav til længde og ordvalg. Det vigtigste

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Underretningsguide. for institutioner, skoler og andre fagfolk

Underretningsguide. for institutioner, skoler og andre fagfolk Underretningsguide for institutioner, skoler og andre fagfolk Hvad skal du gøre før du underretter Børn og unge kan reagere forskelligt, når de har vanskeligheder. De samme trivsels- eller udviklingsproblemer

Læs mere

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk. Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.dk Hjemmeside: www.boernehuse.dk/hovedstaden Leder Pernille P.

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne Underretningsguide For fagpersoner Center for Børn og Voksne November 2018 1 Denne underretningsguide henvender sig til dig, der arbejder med børn og unge i Hørsholm Kommune. I Underretningsguiden kan

Læs mere

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN FORMÅL MED POLITIKKEN Med denne politik ønsker vi at sende et signal om, at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er en meget vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Vi ønsker

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning Vold og overgreb

Beredskab og Handlevejledning Vold og overgreb Beredskab og Handlevejledning Vold og overgreb Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Pixi-udgave Forord 2 Formålet med beredskabet

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning

Beredskabsplan og handlevejledning Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt KOLDING KOMMUNE 2014 KOV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Underretninger om børn og unge Antal og udvikling

Underretninger om børn og unge Antal og udvikling Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del Bilag 150 Offentligt Sagsnr. 2018-453 Doknr. 540018 Dato 31-01-2018 Underretninger om børn og unge Antal og udvikling Dette notat viser centrale

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING DRAGØR KOMMUNE Juni 2018 1 Indhold Indledning... 3 Læsevejledning... 4 Om overgreb... 4 Forebyggende indsatser... 5 Første skridt Vær opmærksom og ansvarsbevidst...

Læs mere

Underretningsguide. December 2015 (Redaktionelle ændringer november 2018)

Underretningsguide. December 2015 (Redaktionelle ændringer november 2018) Underretningsguide Hvad skal du gøre når du får kendskab til eller grund til at antage at et barn eller en ung udsættes for overgreb eller af andre grunde har behov for særlig støtte December 2015 (Redaktionelle

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Herlev Kommunes beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år

Herlev Kommunes beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år Herlev Kommunes beredskabsplan 2019 2023 ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år April 2019 Indhold Om beredskabsplanen...3 Lovgrundlag...3 Om børnesamtaler...3

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn Børneinstitutionen Sydbyen Maj 2017 BØRNEINSTITUTIONEN SYDBYEN 1 Indledning Alt for mange børn udsættes for vold og seksuelle overgreb og dette

Læs mere

Børne- og Ungeforvaltningen. Køge Rådhus Torvet Køge

Børne- og Ungeforvaltningen. Køge Rådhus Torvet Køge Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for overgreb eller af andre grunde har behov for særlig støtte Oktober 2013 1 Børne-

Læs mere

Beredskabsplan Handleguide om hjælp til børn og unge, der er udsat for overgreb

Beredskabsplan Handleguide om hjælp til børn og unge, der er udsat for overgreb Beredskabsplan Handleguide om hjælp til børn og unge, der er udsat for overgreb 1 Indhold Formål Beredskabsplanen skal sikre forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og

Læs mere

Familier, som er fraflyttet anden kommune (herunder såkaldte nomadefamilier):

Familier, som er fraflyttet anden kommune (herunder såkaldte nomadefamilier): Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Dato 25. marts 2015 Sagsnr. 15/5446 Løbenr. 55154/15 Sagsbehandler René Hansen Direkte telefon 79 79 29 04 E-mail reha@kolding.dk

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge 1 BEREDSKABSPLAN

Læs mere

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Trygge rammer for børn og unge En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Introduktion Tryghed er en forudsætning for den udvikling, der er formålet med spejder. Denne vejledning er derfor

Læs mere

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 BØRNEHUSE I DANMARK EN LANDSDÆKKENDE INDSATS Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 PRÆSENTATION Den danske børnehusmodel Baggrund, lovgivning

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere