Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)"

Transkript

1 Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 60 af 21. februar 2012 om bemyndigelse til Finansministeriet vedrørende en række dispositioner i Aarhus Lokalbank A/ S og Vestjysk Bank A/S tilbage fra Finansudvalget Folketinget opfordrer finansministeren til at trække aktstykke 60 af 21. februar 2012 tilbage fra Finansudvalget. Aktstykket bemyndiger Finansministeriet til på statens vegne at foretage en række dispositioner i Aarhus Lokalbank A/ S og Vestjysk Bank A/S, som bl.a. indebærer, at staten bliver hovedaktionær i den fortsættende Vestjysk Bank A/S. I modsætning til det foreliggende aktstykke bør det være et krav, at staten opstiller nogle klare retningslinjer for, hvordan banken drives, når staten er hovedaktionær. AX013818

2 2 Bemærkninger til forslaget Det er forslagsstillernes hensigt, at de banker, som staten er hovedaktionær i, skal ledes ud fra samfundsnyttige og ansvarlige principper. Staten skal udpege flertallet i bestyrelsen, nyudlån må kun ske til virksomheder, der drives efter CSR- og bæredygtighedsprincipper, banker skal afstå fra finansiering af virksomheder, der står for våbenproduktion eller anden etisk uforsvarlig produktion, og bankerne skal have et særligt program for at udvikle bæredygtige virksomheder og tage hensyn til lokalsamfundet, hvor banken har sin aktivitet, herunder prioritere udlån, der kan gavne beskæftigelsen. Bankerne skal tilbyde lønmodtagere og mindre erhvervsdrivende en billig og sikker bankforbindelse og opfylde de normale krav til en bankforbindelse og tilstræbe at eliminere et eventuelt udlånsunderskud. Til det er sket, søges underskuddet finansieret i Nationalbanken ikke på de internationale finansielle markeder. Bankerne skal desuden have en udlånspolitik, der ligger i underkanten af markedets rentemarginal, for på den måde at presse rentemarginalen. Ledelsen i disse banker må ikke have været ansvarlig for spekulation, der har drevet banken eller dens kunder ud i den finansielle krise. Ledelsen skal aflønnes med en fastlagt rimelig løn i forhold til andre ansatte i banken og den offentlige sektor og må ikke aflønnes med bonus- og optionsaftaler. Eventuelle andre aktionærer skal som betingelse for statens støtte anerkende disse principper og kan ikke påkalde sig bestemmelser i aktielovgivningen eller anden lovgivning om, at ledelsen for banken skal tilstræbe det størst mulige overskud, og der skal være stop for udbyttebetaling og tilbagekøbsprogrammer, så længe banken har brug for statsstøtte. Nødlidende banker, der overtages af staten, kan kun overtages, hvis indskydere med store indlån accepterer et haircut, og skal drives videre som en hel bank efter ovenstående principper. Dog kan spekulative dele af banken udskilles.

3 3 Skriftlig fremsættelse Frank Aaen (EL): Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte: Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 60 af 21. februar 2012 om bemyndigelse til Finansministeriet vedrørende en række dispositioner i Aarhus Lokalbank A/S og Vestjysk Bank A/S tilbage fra Finansudvalget. (Beslutningsforslag nr. B 45) Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

4 4 Aktstykke 60 Aktstykke 60 Finansministeriet. København, den 21. februar Bilag 1 a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet bemyndiges til at kunne: stemme for forslag på generalforsamlingerne i Aarhus Lokalbank A/S og Vestjysk Bank A/S om en fusion mellem bankerne samt foretage de dispositioner i forhold til statens aktieposter, der er nødvendige for fusionens gennemførelse, stemme for forslag på generalforsamlingen i den fortsættende bank, Vestjysk Bank A/S, om en kapitalforhøjelse i den fusionerede bank med et bruttoprovenu på op til 320 mio. kr. samt deltage pro rata i kapitalforhøjelse og dermed tegne aktier i den fusionerede bank for op til 166,7 mio. kr., sælge tegningsretter i den fusionerede bank til en pris, der afspejler markedsværdien, sælge statens aktier løbende til markedskurs, og afholde udgifter på anslået 1,0 mio. kr. til finansiel og juridisk rådgivning i tilknytning til fusionen g kapitaludvidelsen. b. Baggrund Som led i Kreditpakken indgik Aarhus Lokalbank A/S og Vestjysk Bank A/S i 2009 aftaler med staten om statslige kapitalindskud af hybrid kernekapital med konverteringsret på henholdsvis 177,8 mio. kr. og 1.438,0 mio. kr. Aarhus Lokalbank A/S besluttede i foråret 2011 i medfør af de indgåede aftaler at konvertere 142,2 mio. kr. af det statslige kapitalindskud til aktier. Konverteringen blev gennemført den 25. februar 2011 med det resultat, at staten opnåede en ejerandel på 65,8 pct. af Aarhus Lokalbank A/S. Ejerandelen er senere blevet reduceret til 45,2 pct. som følge af en efterfølgende konvertering af privat hybrid kernekapital til aktier. Staten har endvidere gennem Finansiel Stabilitet A/S en indirekte ejerandel på ca. 1,1 pct. Tilsvarende har Vestjysk Bank A/S netop gennemført konvertering af 296,3 mio. kr. af det statslige kapitalindskud inklusiv vedhængende renter til aktier. Derved har staten opnået en ejerandel på 53,1 pct. af aktierne i Vestjysk Bank A/S. Staten har endvidere gennem Finansiel Stabilitet A/S en indirekte ejerandel på ca. 2,2 pct. efter konverteringen. Staten er således storaktionær i begge banker. Fusion af Vestjysk Bank A/S og Aarhus Lokalbank A/S Samtidig med annonceringen af konverteringen i Vestjysk Bank A/S annoncerede Aarhus Lokalbank A/S og Vestjysk Bank A/S, at bestyrelserne har besluttet at søge generalforsamlingernes tilslutning til en fusion af de to banker. Fusionsplanen er betinget af, at den fortsættende bank efterfølgende gennemfører en kapitalplan, som styrker kapitalgrundlaget i den fusionerede bank. Den planlagte fusion med nedenstående kapitalplan udspringer ifølge bankernes selskabsmeddelelse den 25. januar 2012 af et ønske om at udbygge forretningsgrundlaget i Østjylland og gennem driftsmæssige synergier at skabe en endnu stærkere jysk regionalbank. Fusionen har endvidere til formål at imødegå Vestjysk Bank A/S fundingudfordring og danne grundlag for en afvikling af bankernes indlånsunderskud frem mod Om fusionen er det mellem de to bestyrelser aftalt, at Vestjysk Bank A/S er den fortsættende bank. Bestyrelserne lægger endvidere op til, at ombytningsforholdet ved fusionen vil være, at 4 aktier i Aarhus Lokalbank A/S konverteres til 1 ny aktie i Vestjysk Bank A/S. Ombytningsforholdet er forhandlet mellem bestyrelserne i de to banker på baggrund af bankernes seneste delårsrapporter og udmeldte resultatforventninger samt øvrige forhold, der normalt indgår i en sådan vurdering.

5 5 Det aftalte bytteforhold betyder, at statens direkte ejerandel i den fusionerede bank vil blive 52,1 pct. Eftersom staten er storaktionær i begge banker, har bytteforholdet begrænset betydning for statens direkte ejerandel. Statens indirekte ejerandel gennem Finansiel Stabilitet A/S vil blive 2,1 pct. Endelig fusionsplan forventes offentliggjort efter færdiggørelsen af bankernes årsrapporter for 2011 i februar Fusionen vil under forudsætning af generalforsamlingernes godkendelse og Finanstilsynets og konkurrencemyndighedernes godkendelse blive gennemført med virkning fra vedtagelsen på bankernes generalforsamlinger i slutning af marts. Med henblik på at styrke kapitalgrundlaget for den fortsættende bank, Vestjysk Bank A/S, forventer banken at gennemføre en kapitalplan. Foruden konverteringen af statslig hybrid kernekapital til aktier, har kapitalplanen følgende hovedelementer: Gennemførelse af en kapitaludvidelse med nettoprovenu på mellem 250 og 300 mio. kr. Kapitaludvidelsen gennemføres som en aktieemission med fortegningsret for aktionærerne i den fusionerede bank. Kapitaludvidelsen vil ifølge planen blive iværksat efter fusionens gennemførelse med afslutning i maj Optagelse af ny ansvarlig lånekapital på 200 mio. kr. Lånekapitalen optages efter gennemførelsen af ovennævnte kapitaludvidelse. Vestjysk Bank A/S har opnået betinget tilsagn om tegning af lånebeløbet fra en kreds af banker bestående af Arbejdernes Landsbank, Danske Bank, FIH Erhvervsbank, Jyske Bank, Nordea Bank Danmark, Nykredit Bank, Spar Nord Bank og Sydbank samt en række lokale pengeinstitutter. Tilsagnene er betinget af gennemførelse af fusionen og kapitalplanens øvrige elementer. Salg af sektoraktier for et beløb på op til 175 mio. kr. Vestjysk Bank A/S har opnået betinget tilsagn fra Danmarks Nationalbank om køb af aktierne. Tilsagnet er betinget af gennemførelse af fusionen og kapitalplanens øvrige elementer. Salget vil fremadrettet medføre en mindre kapitalbinding for Vestjysk Bank A/S og vil dermed have en positiv effekt på bankens solvens. Forlængelse af individuelle statsgarantier. Vestjysk Bank A/S har i henhold til den justerede ordning for individuelle statsgarantier i Bankpakke 4 opnået betinget tilsagn fra Finansiel Stabilitet A/S om nye individuelle statsgarantier for lån på i alt 8,6 mia. kr. med udløb i Fusionsbanken vil således som led i kapitalplanens gennemførelse i 2012 skulle nedbringe den samlede garantiramme fra 9,6 mia. kr. til 8,6 mia. kr. Fusionen og kapitalplanens gennemførelse vil i sin helhed bidrage til at forbedre kapitalstrukturen i Vestjysk Bank A/S. Bankerne forventer på baggrund af foreløbige budgetter og med en forudsætning om nedskrivninger på 1,5 pct. af udlån, at den samlede kapitalplan øger solvensen i den fusionerede bank ultimo 2012 med 2 pct. point til 14,5 pct. Det skal sammenholdes med, at det samlede vægtede solvensbehov pr. 31. december 2011 ud fra de foreløbige og ureviderede regnskabstal for 2011 ligger i niveauet 10½-11 pct. for de to banker. Gennemførelsen af den samlede plan vil desuden være betinget af, at planen opnår de nødvendige godkendelser fra Finanstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og EU. Det er Finansministeriets vurdering, at fusionen og kapitalplanen vil gøre den fusionerede bank mere robust end de to banker hver for sig, hvilket vil mindske risikoen i forhold til statens aktieposter i de to banker og de resterende indskud af hybrid kernekapital på i alt 1.186,0 mio. kr. for de to banker. Banken vil dog fortsat være blandt gruppen af sårbare pengeinstitutter, hvorfor statens deltagelse i kapitaludvidelsen, vil være forbundet med en risiko. Finansministeriet lægger samtidig vægt på, at Vestjysk Bank A/S og Aarhus Lokalbank A/S har opnået betingede tilsagn fra Nationalbanken, Finansiel Stabilitet A/S, en kreds af banker om opbakning til aktørernes respektive bidrag til planen. Endelig forudsætter fusionens gennemførelse, at Finanstilsynet i henhold til 204 i lov om finansiel virksomhed vurderer, at fusionen er forsvarligt overfor indskydere, obli-

6 6 gationsindehavere og investorer. Det indgår heri, at der i det fortsættende selskab, Vestjysk Bank A/S, vurderes at være et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og en tilstrækkelig god organisation til, at det er forsvarligt at overtage Aarhus Lokalbank A/S. På den baggrund anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Finansministeriet kan stemme for fusionen på de kommende generalforsamlinger i Vestjysk Bank A/S og Aarhus Lokalbank A/S, der afholdes den 29. henholdsvis 28. marts 2012, og foretage de dispositioner i forhold til statens aktiepost, der er nødvendige for fusionens gennemførelse. Kapitalforhøjelse og statens tegning af aktier Kapitalforhøjelsen skal vedtages på generalforsamlingen i den fortsættende bank, Vestjysk Bank A/S. I henhold til planen skal kapitaludvidelsen gennemføres i april-maj efter konverteringen og fusionens gennemførelse og indbringe et nettoprovenu på 300 mio. kr. efter afholdelse af udgifter ved udstedelsen på skønsmæssigt op til 20 mio. kr., hvorfor det lægges til grund at kapitaludvidelsen skal indbringe et bruttoprovenu på 320 mio. kr. Kapitaludvidelsen gennemføres som en fortegningsemission, hvilket indebærer, at alle aktionærer for hver aktie, de ejer, modtager et antal tegningsretter, der hver giver ret til at tegne en ny aktie til en på forhånd fastlagt kurs. I perioden fra tildelingstidspunktet for tegningsretterne til tegningen af de nye aktier vil tegningsretterne frit kunne handles. Det er hensigten, at staten deltager pro rata i kapitaludvidelsen svarende til statens direkte ejerandel på 52,1 pct. Det betyder, at staten som udgangspunkt skal kunne udnytte alle de tildelte tegningsretter og tegne nye aktier for op til 166,7 mio. kr. Det resterende beløb forventes tegnet af nuværende eller nye private aktionærer. Som grundlag for aktionærernes, herunder statens, beslutning om at tegne nye aktier, vil Vestjysk Bank A/S offentliggøre et prospekt. Den endelige beslutning om at tegne nye aktier vil derfor være betinget af, at prospektet vurderes at udgøre et betryggende grundlag for statens tegning af aktier. Det indebærer bl.a., at staten inden deltagelse i kapitalforhøjelsen er tilstrækkelig betrygget i forhold til optagelsen af ansvarlig lånekapital og udstedelse af nye individuelle statsgarantier, som først forventes gennemført efter kapitaludvidelsen. På den baggrund anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Finansministeriet kan stemme for kapitalforhøjelsen med et bruttoprovenu på op til 320 mio. kr. på generalforsamlingen i Vestjysk Bank A/S og deltage pro rata i kapitalforhøjelsen og dermed tegne aktier i den fusionerede bank for op til 166,7 mio. kr. Statens salg af tegningsretter under aktieemissionen Det er ikke hensigten, at staten på længere sigt skal være aktionær i danske kreditinstitutter. På den baggrund anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Finansministeriet kan sælge tegningsretter i fusionsbanken under aktieemission. Idet det er afgørende for kapitalplanens gennemførelse, at banken opnår det forventede provenu ved fortegningsretsemissionen, vil statens salg af tegningsretter være betinget af, at der er opnået betydelig sikkerhed for, at aktieemissionen vil blive fuldtegnet. Endvidere vil det være en forudsætning, at staten kan opnå en kurs for fortegningsretterne, der afspejler bankens forventede markedsværdi efter emissionen.

7 7 Statens salg af aktier I forlængelse heraf anmodes ligeledes om Finansudvalgets tilslutning til, at staten i en eller flere omgange kan sælge aktierne i den fortsættende bank, Vestjysk Bank A/S til den til enhver tid gældende markedskurs. Hvis børskursen skal fungere som markedskurs, er det en betingelse, at markedet har fuld information om fusionsbankens økonomi, og at der ikke er begrundet mistanke om, at børskursen fx som følge af spekulation afviger væsentligt fra, hvad der med rimelighed burde forventes. For at minimere den løbende påvirkning af kursdannelsen vil det endvidere være en betingelse, at et salg af statens aktier omfatter et antal aktier med en samlet værdi på mindst 1 mio. kr., samt at der i en periode på fem dage, efter at der er gennemført et delvist salg af statens aktier, ikke kan foretages et nyt salg. Rådgiverudgifter i forbindelse med fusionen Ud over indhentelse af bistand fra en finansiel rådgiver i forbindelse med statens deltagelse i kapitaludvidelsen, har Kammeradvokaten bistået Finansministeriet angående visse spørgsmål i forhold til fusionen. De samlede rådgiverudgifter skønnes at ville udgøre ca. 1,0 mio. kr. Der anmodes derfor om tilslutning til, at der afsættes 1,0 mio. kr., idet beløbet fastsættes endeligt på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 på grundlag af Finansministeriets faktiske udgifter til finansiel og juridisk rådgivning. Dispositionerne kan, idet de faktiske udgifter som omtalt ovenfor kan afvige fra de anførte beløb, specificeres således på under- og standardkonti: Aktiedispositioner 50. Fusion mellem Vestjysk Bank A/S og Aarhus Lokalbank A/S og kapitaludvidelse i Vestjysk Bank A/S. Udgift 22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 mio.kr. 58. Værdipapirer, tilgange 166,7 mio. kr. Indtægter som følge af salg af aktier og tegningsretter optages på lov om tillægsbevilling i det givne år. c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, så Finansministeriet kan stemme for fusionen på bankernes ordinære generalforsamlinger den 28. og 29. marts 2012 og kapitalforhøjelsen på generalforsamlingen i Vestjysk Bank A/S den 29. marts d. e. Med henvisning til ovenstående anmodes Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet bemyndiges til at kunne: stemme for forslag på generalforsamlingerne i Aarhus Lokalbank A/S og Vestjysk Bank A/S om en fusion mellem bankerne samt foretage de dispositioner i forhold til statens aktieposter, der er nødvendige for fusionens gennemførelse, stemme for forslag på generalforsamlingen i den fortsættende bank, Vestjysk Bank A/S, om en kapitalforhøjelse i den fusionerede bank med et bruttoprovenu på op til 320 mio. kr. samt deltage pro rata i kapitalforhøjelse og dermed tegne aktier i den fusionerede bank for op til 166,7 mio. kr., sælge tegningsretter i den fusionerede bank til en pris, der afspejler markedsværdien,

8 8 sælge statens aktier løbende til markedskurs, og afholde udgifter på anslået 1,0 mio. kr. til finansiel og juridisk rådgivning i tilknytning til fusionen og kapitaludvidelsen. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 optages, idet beløbene vil blive tilpasset de faktisk afholdte udgifter, følgende: Udgifter Aktiedispositioner 167,7 mio. kr. Indtægter som følge af salg af aktier og tegningsretter optages på lov om tillægsbevilling i det givne år. København, den 21. februar 2012 BJARNE CORYDON / Peter Brixen Til Finansudvalget.

vestjyskbank Årsrapport

vestjyskbank Årsrapport 2011 vestjyskbank Årsrapport Det handler om mennesker Indhold Ledelsesberetning 3 Forord 3 Hoved- og nøgletal 4 Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 6 Regnskabsberetning 8 Investor Relations 20 Ledelse

Læs mere

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 37 Folketinget 2013-14 Afgjort den 30. januar 2014 37 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder, med henblik på at der kan gennemføres en kapitaludvidelse

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10 Delårsrapport pr. 30. juni 2011 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 5 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Beretning 10 Økonomiske forhold 10 Væsentligste risici 14 Forventninger til

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2010 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 24. august 2011 Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed 1. Sammenfatning... 5 1.1. Årsagerne til bankens

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Finanstilsynet 133 sider i alt Spar Nord Bank A/S og Sparbank A/S indgår fusionsplan

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Året 2014 i overskrifter Side 4 Bankens hovedaktiviteter Side 5 Regnskabet 2014 Side 5 Kapitalgrundlag Side 7 Kapitalstyring,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B085203M - SK UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 7. december 2010 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Jens Kruse Mikkelsen og Katja Høegh). 16. afd. nr. B-852-08:

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S.

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S. REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S. 1. INDLEDNING Sydbank A/S (CVR nr. 12626509) ("Tilbudsgiver" eller "Sydbank") har den 21. november 2013 fremsat

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere