TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365"

Transkript

1 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort i TfS 2007, 365 analyseres udvalgte problemstillinger i relation til vurderingen af, hvornår et selskabs virksomhed i overvejende grad består af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign., jf. pengetankreglen i aktieavancebeskatningslovens 34, stk. 6. Afslutningsvis diskuteres, hvordan selskaber, der står over for et generationsskifte, kan forberede en familieoverdragelse med succession. 1. Indledning Reglerne om familieoverdragelse af aktier og anparter i levende live med skattemæssig succession findes i aktieavancebeskatningslovens 34. Ved succession forstås, at overdrageren undgår beskatning af en eventuel gevinst, mod at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling mht. aktiernes anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt og anskaffelseshensigt. I bestemmelsens stk. 1 oplistes fem betingelser, der alle skal være opfyldt, for at der kan ske succession, og særligt betingelse nr. 4 har i praksis givet anledning til problemer, idet det her anføres, at succession kun kan ske, hvis der er tale om aktier i et selskab, hvis virksomhed ikke i overvejende grad består af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign. [1] Hjælp til forståelse af denne betingelse kan findes i aktieavancebeskatningslovens 34, stk. 6, hvoraf det fremgår, at overdragelse med succession er udelukket, hvis: mindst 75 pct. af selskabets indtægter, opgjort som gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår, stammer fra udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende, eller [2] handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende, enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår, udgør mindst 75 pct. af selskabets samlede aktiver. Allerede i forbindelse med pengetankreglens vedtagelse blev den udsat for kritik, da det hurtigt stod klart, at regelsættet frembød en række uklarheder og indskrænkede mulighederne for at overdrage aktier med succession betydeligt. [3] Dette skal ses i sammenhæng med, at reglerne oprindeligt statuerede, at der var tale om et pengetankselskab, hvis blot 25 pct. af selskabets aktiver bestod i finansielle aktiver og udlejningsejendomme, eller hvis blot 25 pct. af selskabets indkomst bestod i indtægter fra sådanne aktiver. Procentgrænserne er siden blevet ændret til 50 pct. og ved lov nr af 20/ til de nuværende 75 pct. Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 1

2 2. Skatterådets afgørelse i TfS 2007, 365 Anmodningen om bindende svar i TfS 2007, 365 vedrørte en gaveoverdragelse af aktier, der skulle gennemføres den , dvs. på et tidspunkt, hvor procentgrænsen stadig var 50 pct. Konkret angik situationen en fader, som med succession ønskede at overdrage 19,5 pct. af aktierne i selskabet A A/S til sin datter, der forud for overdragelsen allerede ejede 30,2 pct. af aktierne i A A/S, mens faderen ejede resten. A A/S var stiftet den ved en skattefri aktieombytning og fungerede på overdragelsestidspunktet som holdingselskab for K-koncernen. Spørgsmålet vedrørte alene, om betingelserne i aktieavancebeskatningslovens 34, stk. 1 og 6, for at overdrage med succession, var opfyldt, herunder primært om selskabets virksomhed i overvejende grad skulle anses for at bestå af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign. [4] SKAT, Hovedcentret indstillede, at betingelserne for overdragelse med succession skulle anses for opfyldt og anførte, at de i anmodningen anvendte opgørelsesprincipper og perioder kunne tiltrædes. Skatterådet tiltrådte SKAT, Hovedcentrets indstilling uden yderligere bemærkninger. I det følgende gennemgås de momenter i afgørelsen, der må anses for at bidrage til yderligere afklaring og forståelse af pengetanksreglens indhold. [5] 2.1 Perioder der skal indgå i opgørelsen På tidspunktet for gaveoverdragelsen havde A A/S kun eksisteret i ca. 1 år og 9 måneder, hvorfor det ikke var muligt at foretage en gennemsnitsberegning på baggrund af de seneste tre regnskabsår for selskabet, som påkrævet i aktieavancebeskatningslovens 34, stk. 6. Gennemsnitsberegningen blev derfor alene foretaget på baggrund af de to årsrapporter, som selskabet havde aflagt siden stiftelsen. I loven angives ikke, hvordan der skal forholdes i en sådan situation, men i afgørelsen blev det bekræftet, at gennemsnitsberegningen alene skulle foretages på baggrund af de to årsrapporter, selskabet havde aflagt forud for overdragelsen. At gennemsnitsberegningen alene skal baseres på selskabets egne aflagte regnskaber, og at der, selv hvor selskabet er stiftet med skattemæssig succession, ikke kan/skal inddrages regnskabsår fra andre selskaber, stemmer overens med et svar fra skatteministeren og med en afgørelse fra Skatterådet offentliggjort i TfS 2006, 1018 SR. [6] Afgørelsen angik en situation, hvor en fader ønskede at overdrage et selskab til hver af sine fire sønner. Selskaberne var stiftet i forbindelse med en skattefri spaltning af faderens holdingselskab, og gaveoverdragelsen skulle finde sted umiddelbart efter spaltningens gennemførelse. SKAT indstillede, at aktierne i de fire selskaber godt kunne overdrages med succession, idet der bl.a. blev lagt vægt på, at koncernens virksomhed forud for spaltningen ikke havde været af finansiel karakter. Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling, men bemærkede dog, at det var uden betydning, om koncernen før spaltningen kunne anses som en finansiel virksomhed. Da der på gaveoverdragelsestidspunktet endnu ikke var aflagt nogle årsrapporter, måtte vurderingen af, om der forelå finansiel virksomhed, ske på baggrund af selskabernes åbningsbalancer. På baggrund af de to afgørelser fra Skatterådet samt skatteministerens svar må det herefter ligge fast, at såfremt et selskab har eksisteret i mindre end tre år, skal gennemsnitsberegningen alene Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 2

3 foretages på baggrund af de årsrapporter, selskabet selv har aflagt, i den periode, det har eksisteret. Dette gælder, uanset om selskabet er stiftet med skattemæssig succession. [7] 2.2 Indtægterne Det fremgår eksplicit af aktieavancebeskatningslovens 34, stk. 6, at afkastet og værdien af aktier i datterselskaber, hvori selskabet direkte eller indirekte ejer mindst 25 pct. af selskabskapitalen, ikke medregnes ved opgørelsen af selskabets forskellige indtægtskilder, eller ved bedømmelsen af selskabets aktivsammensætning. I stedet medregnes en til ejerforholdet svarende andel af datterselskabets indtægter og aktiver, hvilket med andre ord vil sige, at der skal ske konsolidering. I anmodningen om bindende svar opgjorde spørger de finansielle indtægter til gennemsnitligt at udgøre 1,64 pct. af de samlede indtægter, dvs. en procentdel langt under den dagældende grænse på 50 pct. Da det for spørger har stået klart, at der næppe kunne opstå tvivl om, hvorvidt de finansielle indtægter udgjorde mindre end 50 pct. af selskabets indtægter, valgte spørger blot at udarbejde en simpel overordnet beregning. Ved opgørelsen af de finansielle indtægter havde spørger således ikke foretaget koncernelimineringer. Endvidere var der ved opgørelsen ikke taget højde for, at A A/S først blev stiftet , idet man havde medtaget datterselskabernes indtægter for hele regnskabsåret 2004, da det ikke var muligt at henføre datterselskabernes indtægter i 2004 til perioden henholdsvis før og efter stiftelsen af A A/S. SKAT og Skatterådet havde ingen indvendinger til den forsimplede opgørelsesmetode. Dette er ikke overraskende og må tages til udtryk for, at det accepteres, at der foretages skønsmæssige forsimplede opgørelser og formentlig også, at opgørelser helt udelades, når det er åbenbart, at betingelsen er opfyldt. [8] 2.3 Aktiverne værdiansættelse og kvalifikation Modsat vurderingen af de finansielle indtægter, var det ikke åbenlyst, om A A/S finansielle aktiver og udlejningsejendomme udgjorde mindre end 50 pct. af selskabets aktiver. I anmodningen var andelen af de finansielle aktiver opgjort til 44,37 pct. på overdragelsestidspunktet og til gennemsnitligt 46,84 pct. baseret på regnskabsårene 2004 og Ved vurderingen af andelen af de finansielle aktiver var der i anmodningen udarbejdet en specificeret opgørelse, og der var foretaget koncernelimineringer. Ved værdiansættelsen af aktiverne var der taget udgangspunkt i de bogførte værdier jf. årsrapporterne. Det følger direkte af lovbestemmelsen, at aktiverne ved opgørelsen skal medregnes til handelsværdien, hvorfor de bogførte værdier kun kan lægges til grund, såfremt de må antages at svare til handelsværdien. SKAT og Skatterådet havde ingen indvendinger mod, at de bogførte værdier konkret var blevet anvendt, og generelt må det antages, at bogførte værdier ofte kan og vil blive lagt til grund ved opgørelsen af aktiverne. [9] Ejendomme Et af datterselskaberne i koncernen, E A/S, ejede en udlejningsejendom, mens et andet datterselskab, KK A/S, ejede et sommerhus. Ved værdiansættelsen til brug for Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 3

4 pengetank-opgørelsen var udlejningsejendommen medtaget til en værdi svarende til den offentlige ejendomsvurdering. At medtage ejendomme til den offentlige ejendomsvurdering er i overensstemmelse med TSS-cirkulære om værdiansættelse ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter. Såfremt der foreligger et mere retvisende udtryk for ejendommens værdi, f.eks. fordi den netop har været handlet mellem uafhængige parter, eller fordi der foreligger en uafhængig mæglervurdering, vil denne mere retvisende værdi dog skulle lægges til grund ved pengetankopgørelsen frem for den offentliggjorte ejendomsvurdering. [10] Konkret forelå der dog ikke uafhængige mæglervurderinger, og ejendommene havde ikke for nylig været handlet, hvorfor de offentlige ejendomsvurderinger blev lagt til grund. Ejendommen ejet af E A/S blev anvendt til udlejning til en uafhængig part uden for koncernen, og ejendommen skulle ved pengetankopgørelsen derfor medregnes til de finansielle aktiver. Særreglen i bestemmelsens stk. 6, sidste pkt., om at fast ejendom, der udlejes mellem koncernselskaberne, ikke skal anses for en udlejningsejendom, hvis lejer anvender ejendommen i driften, fandt således ikke anvendelse. Sommerhuset ejet af KK A/S havde været stillet rådighed for koncernselskabernes medarbejdere, og i anmodningen var sommerhuset henregnet til de ikke-finansielle aktiver. Hverken SKAT, Hovedcentret eller Skatterådet har specifikt kommenteret kvalifikationen af sommerhuset som et ikke-finansielt aktiv. Imidlertid må det kunne lægges til grund, at SKAT, Hovedcentret/Skatterådet er enige med spørger i, at et sommerhus, som stilles til rådighed for koncernens ansatte, ikke skal anses for udlejet til tredjemand, hvorfor sommerhuset kan betragtes som et ikke-finansielt aktiv Fordringer Det fremgår hverken af loven eller lovbemærkningerne, om koncerninterne fordringer skal elimineres, og i litteraturen er der ikke enighed herom. Michael Serup anfører således på side 332 i Generationsskifte Omstrukturering, 2. udgave, at der ikke ses at være hjemmel til at foretage eliminering af koncerninterne fordringer, mens Hulgaard og Hulgaard i TfS 2001, 945 er af den opfattelse, at spørgsmålet er uafklaret. Zimmermann og Boesen anfører i TfS 2001, 318, at det vil give et skævt billede af en koncerns bruttoaktiver, såfremt koncerninterne fordringer ikke elimineres, og de argumenterer for, at det i et cirkulære bør afklares, om koncerninterne fordringer skal eller i hvert fald kan elimineres. I forbindelse med opgørelsen af de finansielle og ikke-finansielle aktiver i K-koncernen var koncerninterne fordringer valgt elimineret. I indstillingen til Skatterådet erklærede SKAT, Hovedcentret sig enig i, at koncerninterne fordringer kunne elimineres, idet SKAT, Hovedcentret specifikt anførte, at rådgivers opgørelse, for så vidt angik koncerninterne mellemværender, kunne tiltrædes. Med denne indstilling og afgørelse er det vores opfattelse, at der nu er foretaget en præcisering i praksis, som bekræfter, at der i forbindelse med konsolideringen kan ske elimineringer, som kendt fra regnskabslovgivningen. Denne præcisering af praksis, mener vi ligeledes, er i overensstemmelse med det angivne transparensprincip i aktieavancebeskatningslovens 34, stk. 6, som finder anvendelse, når et selskab ejer mindst 25 pct. af aktierne i et datterselskab. Ud over spørgsmålet om behandlingen af koncerninterne fordringer, blev der i afgørelsen også taget stilling til, hvorvidt de koncerneksterne fordringer i et af K-koncernens datterselskaber Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 4

5 skulle kvalificeres som finansielle eller ikke-finansielle aktiver. Konkret drejede det sig om LL A/S, der havde andre tilgodehavender på 82,9 mio. kr. og 77,0 mio. kr. Det blev oplyst, at tilgodehavenderne udsprang af en skattesag, der angik LL A/S salg af mobiltelefoner til et norsk selskab, Y Invest A/S. LL A/S havde fået forhøjet selskabets udgående afgift, som følge af at Y Invest ikke var momsregistreret i et andet EU-land på tidspunktet for handlerne. På tidspunktet for anmodningen om bindende svar var det ved at blive undersøgt, om sagen kunne løses ved, at der udstedtes nye fakturaer inkl. moms til Y Invest A/S, således at Y Invest herefter kunne tilbagesøge momsen fra SKAT. I indstillingen til Skatterådet lagde SKAT, Hovedcentret vægt på, at tilgodehavenderne vedrørte tilgodehavende moms opstået ved salg af mobiltelefoner, og at der derved var en klar sammenhæng med den egentlige drift af virksomheden. Idet fordringerne således var omfattet af selskabets driftsside, blev det godkendt, at tilgodehavenderne blev kvalificeret som ikke-finansielle aktiver. At tilgodehavenderne skulle henføres til de ikke-finansielle aktiver er ikke overraskende og bekræfter blot, at der, for så vidt angår fordringer, skal foretages en konkret vurdering af, om fordringen vedrører selskabets driftsside eller passive pengeanbringelse Udskudt skat Udskudte skatteaktiver i K-koncernen blev i anmodningen medregnet til de ikke-finansielle aktiver, idet skatteaktiverne ifølge det oplyste kunne henføres til driftsaktiviteterne. SKAT/skatterådet havde ingen indvendinger hertil, og selv om der i litteraturen har været tvivl om behandlingen af udskudte skatteaktiver, må det være korrekt at lade et udskudt skatteaktiv indgå i beregningen som et ikke-finansielt aktiv, når skatteaktivet relaterer sig til koncernens driftsaktiver. [11] Det er vores opfattelse, at skatteaktivet bør medtages til den værdi, som det er indregnet til i årsrapporten. En usikkerhed omkring medregningen af skatteaktiver kan endvidere opstå, hvis skatteaktivet alene er baseret på et skattemæssigt underskud til fremførsel i stedet for forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. I den situation må det vurderes, om det skattemæssige underskud hidrører fra den finansielle eller den ikke-finansielle del af indkomsten. Udgør selskabets finansielle indtægter under 75 pct. af de samlede indtægter, må et skatteaktiv, der hidrører fra skattemæssige underskud til fremførsel, efter vores opfattelse medregnes som et ikke-finansielt aktiv. 3. Afslutning forberedelse til generationsskifte Lempelsen af pengetanksreglen, som beskrevet indledningsvist i denne artikel, forventes at kunne lette en række generationsskifter efter 1. januar Der vil dog stadig være en række tilfælde, hvor overdragelsen af aktier med succession bør tilrettelægges. Vi vil i det følgende kort skitsere enkelte af de overvejelser til strukturændringer, der bør foretages i relation til at forbedre mulighederne for at kunne succedere. Selskabets driftsmæssige forhold inden statusdagen bør naturligvis også vurderes. Disse forhold har vi dog valgt ikke at komme ind på i denne artikel. [12] Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 5

6 3.1 Fast ejendom ejet personligt Det ses i en række tilfælde, at en hovedaktionær ejer aktier i et holdingselskab, som videre ejer aktier i et driftsselskab. Hovedaktionæren ejer derudover en ejendom, som udlejes til driftsselskabet. I mange situationer har denne struktur været tilrettelagt af hensyn til at opnå skattemæssige afskrivninger hos hovedaktionæren personligt. Denne ejerstruktur forhindrer succession vedrørende ejendommen, idet den ikke anvendes i hovedaktionærens erhvervsvirksomhed, jf. kildeskattelovens 33 C, men i hovedaktionærens indirekte ejede driftsselskab. I en sådan situation må det overvejes at omdanne udlejningsejendommen til selskab efter eksempelvis lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Herefter kan de nyudstedte aktier ombyttes med nyudstedte aktier i holdingselskabet efter reglerne om skattefri aktieombytning jf. aktieavancebeskatningslovens 36 eller 36 A. Efter aktieombytningen vil ejendommen overgå til at være et ikke-finansielt aktiv i den konsoliderede opgørelse over aktiver ved overdragelse af aktierne i holdingselskabet med succession jf. aktieavancebeskatningslovens 34, stk. 6, sidste punktum. Uden at aktiviteterne reelt ændres i koncernen, vil en sådan strukturtilpasning åbne op for fuld succession i forbindelse med overdragelse af virksomheden til næste generation Etablering af nyt holdingselskab Som tidligere nævnt skal vurderingen af, om der er tale om en finansiel virksomhed, foretages over en treårig periode samt på overdragelsestidspunktet. Er et selskab af finansiel karakter, kan der ikke ske overdragelse af aktier i selskabet med succession. Eksempelvis kunne der være tale om et holdingselskab, som efter salg af et driftsselskab har opsamlet en mindre pengetank. Anskaffer holdingselskabet mindst 25 pct. af aktierne i et nyt driftsselskab, skal der foretages en konsolideret vurdering af, om der er tale om finansiel virksomhed. Derved kan der opstå en situation, hvor aktiverne i holdingselskabet på selve overdragelsestidspunktet vil blive vurderet som overvejende ikke-finansielle. Imidlertid vil dette som udgangspunkt ikke løse situationen i relation til opfyldelse af successionsbetingelserne, da vurderingen som sagt skal ske over en treårig periode. En løsning bør efter vores opfattelse findes ved, at der først foretages en skattefri aktieombytning af hovedaktionærens aktier i holdingselskabet med nyudstedte aktier i et nystiftet holdingselskab. Ombytningen kan eventuelt gennemføres efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens 36 A om skattefri aktieombytninger uden tilladelse. Det nystiftede holdingselskab kan herefter foretage investeringen i det driftsaktive selskab. Herved opnås en situation, hvor hovedaktionæren ejer et nystiftet holdingselskab, som videre ejer aktierne i det oprindelige holdingselskab samt en ejerandel i det nye driftsselskab. På baggrund af Skatterådets afgørelse (TfS 2007, 365), som analyseret i denne artikel, vil der alene skulle ses på perioden, hvor det nystiftede holdingselskab har eksisteret. Ombyttes aktierne og foretages investeringen umiddelbart før en statusdag f.eks , og ønskes aktierne i holdingselskabet overdraget med succession f.eks. den , skal vurderingen af, om der Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 6

7 foreligger finansiel virksomhed, alene ske på baggrund af årsrapporten for 2007 samt en opgørelse på overdragelsestidspunktet den Vi skal gøre opmærksom på, at der naturligvis også skal foretages en vurdering af selskabernes indtægter som nævnt indledningsvist. Muligheden for at gennemføre en række skattefri omstruktureringer uden tilladelse fra SKAT, herunder aktieombytninger og spaltninger, vil efter vores opfattelse kunne bruges aktivt i overvejelserne omkring, hvorvidt der skal foretages strukturtilpasninger, som kan sikre, at der kan ske overdragelse af aktier med succession. Noter [1] For en generel gennemgang af betingelserne for aktieoverdragelse med succession se K. Bille, Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, side [2] Indtægter defineres i bestemmelsen som den regnskabsmæssige nettoomsætning tillagt summen af øvrige regnskabsførte indtægter. [3] Jf. Hulgaard og Hulgaard i TfS 2001, 945 samt Zimmermann og Boesen i TfS 2001, 318. Pengetankreglen blev indført ved lov nr af 20/ [4] Artiklens forfattere var blandt spørgerens rådgivere i relation til generationsskiftet. [5] For en bredere gennemgang af problemstillinger i relation til pengetankreglen se f.eks. Gianelli, Karsten i SR-Skat 2007, side [6] Se skatteministerens svar på spørgsmål 15 til L 194/2002. Skatterådets afgørelse i TfS 2006, 1018 omtales af Christiansen, Tommy V., Juridisk Ugebrev Skat 2006, 48. [7] Ved opgørelsen af, om aktier i et selskab, der har deltaget i en fusion som modtagende selskab, kan overdrages med succession, indgår regnskabsår for det modtagende selskab forud for fusionen i gennemsnitsberegningen for de seneste tre års indtægter og aktiver. Der er ikke hjemmel til at medregne regnskabsår, og dermed indtægter og aktiver, for det indskydende selskab. Se skatteministerens svar på spørgsmål 15 til L 194/2002. [8] For nærmere om foretagelse af beregningen i praksis se Gianelli, Karsten i SR-Skat 2007, side [9] Af svar fra skatteministeren af på Advokatrådets henvendelse til Folketingets skatteudvalg fremgår, at det som udgangspunkt hverken er de regnskabsmæssige eller skattemæssige værdier, der skal anvendes ved opgørelsen. Dog anerkender skatteministeren, at værdiansættelsen kan være forbundet med store vanskeligheder, hvorfor det anføres, at de vejledende beregningsregler for værdiansættelse af goodwill og aktier i mangel af bedre kan lægges til grund. [10] Modsat Zimmermann og Boesen i TfS 2001, 318, der anfører, at den offentlige ejendomsvurdering skal lægges til grund, selv hvor der foreligger en uafhængig mæglervurdering. Henset til den senere praksis vedrørende TSS-Cirkulære , er vi af den opfattelse, at den offentlige ejendomsvurdering kan fraviges, når der foreligger en uafhængig vurdering. [11] Hulgaard og Hulgaard anfører i TfS 2001, 945, at aktiveret udskudt skat antagelig medregnes som et ikke-finansielt aktiv ud fra en konkret vurdering til en værdi under pari. [12] Hulgaard og Hulgaard nævner i TfS 2001, 945 blandt andet muligheden for at indfri gæld og opbygge tilgodehavender fra varesalg samt overvejelserne om at eje frem for leje. Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 7

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaveoverdragelse - unoterede anparter - værdiansættelse - vurdering efter pengetankreglen og anvendelse af 1982- værdiansættelsescirkulæret - SKM2015.57.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Værdiansættelse af unoterede anparter skattekursen kunne ikke anvendes - SKM

Værdiansættelse af unoterede anparter skattekursen kunne ikke anvendes - SKM 1 Værdiansættelse af unoterede anparter skattekursen kunne ikke anvendes - SKM2008.596 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 17/6 2008 tiltrådte Landsskatteretten, at en post

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften i erhvervsbetingede generationsskifter

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften i erhvervsbetingede generationsskifter Udkast til forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder) Sendt i høring den 16. december 2016

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Af advokat Nicolai Thorsted

Af advokat Nicolai Thorsted Af advokat Nicolai Thorsted Kontakt info Andersen Partners Telefon: 76 22 22 22 Fax: 76 22 22 01 www.andersen partners.dk Advokat, Partner Nicolai Thorsted nth@andersen partners.dk Dir. tlf. 76 22 22 60

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. - SKATs nye retningslinjer

Grovboller og Generationsskifte. - SKATs nye retningslinjer Grovboller og Generationsskifte Værdiansættelse ved generationsskifte - SKATs nye retningslinjer 11. december 2009 Jan Østergaard Dir. tlf. 38404229ogmobil42134229 42 29 42 42 29 joe@hulgaardadvokater.dk

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er December 2014 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 76 om ejendomsvurderinger i 2015 og 2016 er Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning - 1 Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har som SKM2016.633.LSR valgt at offentliggøre

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Side 1 af 8 Generationsskifte med succession trods alt? TfS 2001, 318 Af skattekonsulent Bent Zimmermann og skattekonsulent Jesper Boesen, Deloitte & Touche Skat I TfS 2001, 119 har Skatteministeriet,

Læs mere

Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder

Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder - 1 Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen har den 19. december 2016 offentliggjort et udkast til et lovforslag om nedsættelse

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Ligningslovens 2 værdiansættelse af lejlighed ved overdragelse fra selskab til aktionær - Landsskatterettens kendelse af 20/4 2015, jr. nr.

Ligningslovens 2 værdiansættelse af lejlighed ved overdragelse fra selskab til aktionær - Landsskatterettens kendelse af 20/4 2015, jr. nr. - 1 Ligningslovens 2 værdiansættelse af lejlighed ved overdragelse fra selskab til aktionær - Landsskatterettens kendelse af 20/4 2015, jr. nr. 14-2343356 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden - 1 Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Faldende boligpriser i et trængt ejendomsmarked har pirket til interessen for forældrekøb. Skattemæssigt

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem selskab og aktionær Landsskatterettens kendelse af den 19. november 2012, Landsskatterettens jr. nr. 11-0297504 Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København 14. maj 2009 Supplerende bemærkninger til lovforslag L 202 Nedenfor anføres enkelte kommentarer til 5

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 10. april 2015 Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM 2006.75 LSR og SKM 2011.588 LSR, H064-15 SKAT har d. 13. marts 2015 fremsendt

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Generationsskifte og skattemæssig succession

Generationsskifte og skattemæssig succession - 1 Generationsskifte og skattemæssig succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Generationsskifte af virksomheder har væsentlig politisk interesse. Der gælder meget lempelige skattemæssige

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Revisoreksamen 2015 Modul C

Revisoreksamen 2015 Modul C Revisoreksamen 2015 Modul C Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cdrommer, egne usbstik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 78 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 22. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S Copenhagen Business School Afgangsprojekt på HD, Regnskab og Økonomistyring Maj 2012 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S - Overdragelse fra Senior til Junior - BILAG Opgaveskrivere

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR.

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. -1 - Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en byretsdom af 11/6 2010

Læs mere

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 NYT Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Verserende lovforslag L 23 om ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. verserer fortsat. Der er stillet en række

Læs mere

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Cand.merc.aud.-studiet Juridisk Institut Handelshøjskolen i København Kandidatafhandling 2009 Generationsskifte de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Afleveret den Udarbejdet

Læs mere

Værdiansættelse af unoterede aktier ved generationsskifte TfS 42163

Værdiansættelse af unoterede aktier ved generationsskifte TfS 42163 -1 - Værdiansættelse af unoterede aktier ved generationsskifte TfS 42163 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet fik ved Vestre Landsret medhold i, at en familie ikke kunne gøre

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev

Læs mere

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FONDE REGNSKAB OG REVISION FONDE REGNSKAB OG REVISION Erhvervsdrivende fonde Ny årsregnskabslov Udfordringer Ikke-erhvervsdrivende fonde God regnskabsskik Tilsynsforpligtelse Kommunale overvejelser Blandet

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010 NYT Nr. 9 årgang 7 september 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse

Læs mere

Mellemholdingreglen Selskabets primære funktion Indskud af udlejningsejendom

Mellemholdingreglen Selskabets primære funktion Indskud af udlejningsejendom NYT Nr. 7 årgang 7 JULI 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Mellemholdingreglen Selskabets primære funktion Indskud af udlejningsejendom Mellemholdingreglen Reel økonomisk

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Kapitel 1. Indledning

Læs mere

NYT. Nr. 6 årgang 5 JUNI 2008

NYT. Nr. 6 årgang 5 JUNI 2008 NYT Nr. 6 årgang 5 JUNI 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempede regler om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 er nu med enkelte ændringer vedtaget som Lov 2008.532 med

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM - 1 Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM2013.841.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193.

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193. - 1 06.11.2014-23 (20140603) Rådighed sommerbolig 20140603 TC/BD Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr.

Læs mere

Lempelse af generationsskiftebeskatningen

Lempelse af generationsskiftebeskatningen Aarhus 9. juli 2015 Michael Serup Partner T +45 72 27 33 02 mcs@bechbruun.com Sagsnr. 025639-0035 mcs/mcs/aca Lempelse af generationsskiftebeskatningen Skitseforslag fra Vækst i Generationer Netværket

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

Fordeling af anskaffelsessum fast ejendom TfS 2004, 828 (TfS 16604) samt Landsskatterettens kendelse af 24/9 2004, jr. nr.

Fordeling af anskaffelsessum fast ejendom TfS 2004, 828 (TfS 16604) samt Landsskatterettens kendelse af 24/9 2004, jr. nr. 1 Fordeling af anskaffelsessum fast ejendom TfS 2004, 828 (TfS 16604) samt Landsskatterettens kendelse af 24/9 2004, jr. nr. 2-4-1847-1042 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008.

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008. NYT Nr. 4 årgang 5 APRIL 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - 1 Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - SKM2011.406.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har den 15/6 2011 offentliggjort et styresignal,

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generationsskiftemodeller

Generationsskiftemodeller Generationsskiftemodeller v/advokat Hans Henrik Banke Mandag POWERPOINT d. 2.11.2015 (v2) TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Generationsskifte et vidt begreb! Virksomheden Formuen Familien Generationsskiftemodeller

Læs mere

Generationsskifte af landbrugsejendom - kursansættelse af eventualskat - SKM LSR

Generationsskifte af landbrugsejendom - kursansættelse af eventualskat - SKM LSR - 1 Generationsskifte af landbrugsejendom - kursansættelse af eventualskat - SKM2015.131.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2015.131.LSR anerkendte

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere