TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365"

Transkript

1 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort i TfS 2007, 365 analyseres udvalgte problemstillinger i relation til vurderingen af, hvornår et selskabs virksomhed i overvejende grad består af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign., jf. pengetankreglen i aktieavancebeskatningslovens 34, stk. 6. Afslutningsvis diskuteres, hvordan selskaber, der står over for et generationsskifte, kan forberede en familieoverdragelse med succession. 1. Indledning Reglerne om familieoverdragelse af aktier og anparter i levende live med skattemæssig succession findes i aktieavancebeskatningslovens 34. Ved succession forstås, at overdrageren undgår beskatning af en eventuel gevinst, mod at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling mht. aktiernes anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt og anskaffelseshensigt. I bestemmelsens stk. 1 oplistes fem betingelser, der alle skal være opfyldt, for at der kan ske succession, og særligt betingelse nr. 4 har i praksis givet anledning til problemer, idet det her anføres, at succession kun kan ske, hvis der er tale om aktier i et selskab, hvis virksomhed ikke i overvejende grad består af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign. [1] Hjælp til forståelse af denne betingelse kan findes i aktieavancebeskatningslovens 34, stk. 6, hvoraf det fremgår, at overdragelse med succession er udelukket, hvis: mindst 75 pct. af selskabets indtægter, opgjort som gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår, stammer fra udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende, eller [2] handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende, enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår, udgør mindst 75 pct. af selskabets samlede aktiver. Allerede i forbindelse med pengetankreglens vedtagelse blev den udsat for kritik, da det hurtigt stod klart, at regelsættet frembød en række uklarheder og indskrænkede mulighederne for at overdrage aktier med succession betydeligt. [3] Dette skal ses i sammenhæng med, at reglerne oprindeligt statuerede, at der var tale om et pengetankselskab, hvis blot 25 pct. af selskabets aktiver bestod i finansielle aktiver og udlejningsejendomme, eller hvis blot 25 pct. af selskabets indkomst bestod i indtægter fra sådanne aktiver. Procentgrænserne er siden blevet ændret til 50 pct. og ved lov nr af 20/ til de nuværende 75 pct. Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 1

2 2. Skatterådets afgørelse i TfS 2007, 365 Anmodningen om bindende svar i TfS 2007, 365 vedrørte en gaveoverdragelse af aktier, der skulle gennemføres den , dvs. på et tidspunkt, hvor procentgrænsen stadig var 50 pct. Konkret angik situationen en fader, som med succession ønskede at overdrage 19,5 pct. af aktierne i selskabet A A/S til sin datter, der forud for overdragelsen allerede ejede 30,2 pct. af aktierne i A A/S, mens faderen ejede resten. A A/S var stiftet den ved en skattefri aktieombytning og fungerede på overdragelsestidspunktet som holdingselskab for K-koncernen. Spørgsmålet vedrørte alene, om betingelserne i aktieavancebeskatningslovens 34, stk. 1 og 6, for at overdrage med succession, var opfyldt, herunder primært om selskabets virksomhed i overvejende grad skulle anses for at bestå af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign. [4] SKAT, Hovedcentret indstillede, at betingelserne for overdragelse med succession skulle anses for opfyldt og anførte, at de i anmodningen anvendte opgørelsesprincipper og perioder kunne tiltrædes. Skatterådet tiltrådte SKAT, Hovedcentrets indstilling uden yderligere bemærkninger. I det følgende gennemgås de momenter i afgørelsen, der må anses for at bidrage til yderligere afklaring og forståelse af pengetanksreglens indhold. [5] 2.1 Perioder der skal indgå i opgørelsen På tidspunktet for gaveoverdragelsen havde A A/S kun eksisteret i ca. 1 år og 9 måneder, hvorfor det ikke var muligt at foretage en gennemsnitsberegning på baggrund af de seneste tre regnskabsår for selskabet, som påkrævet i aktieavancebeskatningslovens 34, stk. 6. Gennemsnitsberegningen blev derfor alene foretaget på baggrund af de to årsrapporter, som selskabet havde aflagt siden stiftelsen. I loven angives ikke, hvordan der skal forholdes i en sådan situation, men i afgørelsen blev det bekræftet, at gennemsnitsberegningen alene skulle foretages på baggrund af de to årsrapporter, selskabet havde aflagt forud for overdragelsen. At gennemsnitsberegningen alene skal baseres på selskabets egne aflagte regnskaber, og at der, selv hvor selskabet er stiftet med skattemæssig succession, ikke kan/skal inddrages regnskabsår fra andre selskaber, stemmer overens med et svar fra skatteministeren og med en afgørelse fra Skatterådet offentliggjort i TfS 2006, 1018 SR. [6] Afgørelsen angik en situation, hvor en fader ønskede at overdrage et selskab til hver af sine fire sønner. Selskaberne var stiftet i forbindelse med en skattefri spaltning af faderens holdingselskab, og gaveoverdragelsen skulle finde sted umiddelbart efter spaltningens gennemførelse. SKAT indstillede, at aktierne i de fire selskaber godt kunne overdrages med succession, idet der bl.a. blev lagt vægt på, at koncernens virksomhed forud for spaltningen ikke havde været af finansiel karakter. Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling, men bemærkede dog, at det var uden betydning, om koncernen før spaltningen kunne anses som en finansiel virksomhed. Da der på gaveoverdragelsestidspunktet endnu ikke var aflagt nogle årsrapporter, måtte vurderingen af, om der forelå finansiel virksomhed, ske på baggrund af selskabernes åbningsbalancer. På baggrund af de to afgørelser fra Skatterådet samt skatteministerens svar må det herefter ligge fast, at såfremt et selskab har eksisteret i mindre end tre år, skal gennemsnitsberegningen alene Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 2

3 foretages på baggrund af de årsrapporter, selskabet selv har aflagt, i den periode, det har eksisteret. Dette gælder, uanset om selskabet er stiftet med skattemæssig succession. [7] 2.2 Indtægterne Det fremgår eksplicit af aktieavancebeskatningslovens 34, stk. 6, at afkastet og værdien af aktier i datterselskaber, hvori selskabet direkte eller indirekte ejer mindst 25 pct. af selskabskapitalen, ikke medregnes ved opgørelsen af selskabets forskellige indtægtskilder, eller ved bedømmelsen af selskabets aktivsammensætning. I stedet medregnes en til ejerforholdet svarende andel af datterselskabets indtægter og aktiver, hvilket med andre ord vil sige, at der skal ske konsolidering. I anmodningen om bindende svar opgjorde spørger de finansielle indtægter til gennemsnitligt at udgøre 1,64 pct. af de samlede indtægter, dvs. en procentdel langt under den dagældende grænse på 50 pct. Da det for spørger har stået klart, at der næppe kunne opstå tvivl om, hvorvidt de finansielle indtægter udgjorde mindre end 50 pct. af selskabets indtægter, valgte spørger blot at udarbejde en simpel overordnet beregning. Ved opgørelsen af de finansielle indtægter havde spørger således ikke foretaget koncernelimineringer. Endvidere var der ved opgørelsen ikke taget højde for, at A A/S først blev stiftet , idet man havde medtaget datterselskabernes indtægter for hele regnskabsåret 2004, da det ikke var muligt at henføre datterselskabernes indtægter i 2004 til perioden henholdsvis før og efter stiftelsen af A A/S. SKAT og Skatterådet havde ingen indvendinger til den forsimplede opgørelsesmetode. Dette er ikke overraskende og må tages til udtryk for, at det accepteres, at der foretages skønsmæssige forsimplede opgørelser og formentlig også, at opgørelser helt udelades, når det er åbenbart, at betingelsen er opfyldt. [8] 2.3 Aktiverne værdiansættelse og kvalifikation Modsat vurderingen af de finansielle indtægter, var det ikke åbenlyst, om A A/S finansielle aktiver og udlejningsejendomme udgjorde mindre end 50 pct. af selskabets aktiver. I anmodningen var andelen af de finansielle aktiver opgjort til 44,37 pct. på overdragelsestidspunktet og til gennemsnitligt 46,84 pct. baseret på regnskabsårene 2004 og Ved vurderingen af andelen af de finansielle aktiver var der i anmodningen udarbejdet en specificeret opgørelse, og der var foretaget koncernelimineringer. Ved værdiansættelsen af aktiverne var der taget udgangspunkt i de bogførte værdier jf. årsrapporterne. Det følger direkte af lovbestemmelsen, at aktiverne ved opgørelsen skal medregnes til handelsværdien, hvorfor de bogførte værdier kun kan lægges til grund, såfremt de må antages at svare til handelsværdien. SKAT og Skatterådet havde ingen indvendinger mod, at de bogførte værdier konkret var blevet anvendt, og generelt må det antages, at bogførte værdier ofte kan og vil blive lagt til grund ved opgørelsen af aktiverne. [9] Ejendomme Et af datterselskaberne i koncernen, E A/S, ejede en udlejningsejendom, mens et andet datterselskab, KK A/S, ejede et sommerhus. Ved værdiansættelsen til brug for Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 3

4 pengetank-opgørelsen var udlejningsejendommen medtaget til en værdi svarende til den offentlige ejendomsvurdering. At medtage ejendomme til den offentlige ejendomsvurdering er i overensstemmelse med TSS-cirkulære om værdiansættelse ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter. Såfremt der foreligger et mere retvisende udtryk for ejendommens værdi, f.eks. fordi den netop har været handlet mellem uafhængige parter, eller fordi der foreligger en uafhængig mæglervurdering, vil denne mere retvisende værdi dog skulle lægges til grund ved pengetankopgørelsen frem for den offentliggjorte ejendomsvurdering. [10] Konkret forelå der dog ikke uafhængige mæglervurderinger, og ejendommene havde ikke for nylig været handlet, hvorfor de offentlige ejendomsvurderinger blev lagt til grund. Ejendommen ejet af E A/S blev anvendt til udlejning til en uafhængig part uden for koncernen, og ejendommen skulle ved pengetankopgørelsen derfor medregnes til de finansielle aktiver. Særreglen i bestemmelsens stk. 6, sidste pkt., om at fast ejendom, der udlejes mellem koncernselskaberne, ikke skal anses for en udlejningsejendom, hvis lejer anvender ejendommen i driften, fandt således ikke anvendelse. Sommerhuset ejet af KK A/S havde været stillet rådighed for koncernselskabernes medarbejdere, og i anmodningen var sommerhuset henregnet til de ikke-finansielle aktiver. Hverken SKAT, Hovedcentret eller Skatterådet har specifikt kommenteret kvalifikationen af sommerhuset som et ikke-finansielt aktiv. Imidlertid må det kunne lægges til grund, at SKAT, Hovedcentret/Skatterådet er enige med spørger i, at et sommerhus, som stilles til rådighed for koncernens ansatte, ikke skal anses for udlejet til tredjemand, hvorfor sommerhuset kan betragtes som et ikke-finansielt aktiv Fordringer Det fremgår hverken af loven eller lovbemærkningerne, om koncerninterne fordringer skal elimineres, og i litteraturen er der ikke enighed herom. Michael Serup anfører således på side 332 i Generationsskifte Omstrukturering, 2. udgave, at der ikke ses at være hjemmel til at foretage eliminering af koncerninterne fordringer, mens Hulgaard og Hulgaard i TfS 2001, 945 er af den opfattelse, at spørgsmålet er uafklaret. Zimmermann og Boesen anfører i TfS 2001, 318, at det vil give et skævt billede af en koncerns bruttoaktiver, såfremt koncerninterne fordringer ikke elimineres, og de argumenterer for, at det i et cirkulære bør afklares, om koncerninterne fordringer skal eller i hvert fald kan elimineres. I forbindelse med opgørelsen af de finansielle og ikke-finansielle aktiver i K-koncernen var koncerninterne fordringer valgt elimineret. I indstillingen til Skatterådet erklærede SKAT, Hovedcentret sig enig i, at koncerninterne fordringer kunne elimineres, idet SKAT, Hovedcentret specifikt anførte, at rådgivers opgørelse, for så vidt angik koncerninterne mellemværender, kunne tiltrædes. Med denne indstilling og afgørelse er det vores opfattelse, at der nu er foretaget en præcisering i praksis, som bekræfter, at der i forbindelse med konsolideringen kan ske elimineringer, som kendt fra regnskabslovgivningen. Denne præcisering af praksis, mener vi ligeledes, er i overensstemmelse med det angivne transparensprincip i aktieavancebeskatningslovens 34, stk. 6, som finder anvendelse, når et selskab ejer mindst 25 pct. af aktierne i et datterselskab. Ud over spørgsmålet om behandlingen af koncerninterne fordringer, blev der i afgørelsen også taget stilling til, hvorvidt de koncerneksterne fordringer i et af K-koncernens datterselskaber Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 4

5 skulle kvalificeres som finansielle eller ikke-finansielle aktiver. Konkret drejede det sig om LL A/S, der havde andre tilgodehavender på 82,9 mio. kr. og 77,0 mio. kr. Det blev oplyst, at tilgodehavenderne udsprang af en skattesag, der angik LL A/S salg af mobiltelefoner til et norsk selskab, Y Invest A/S. LL A/S havde fået forhøjet selskabets udgående afgift, som følge af at Y Invest ikke var momsregistreret i et andet EU-land på tidspunktet for handlerne. På tidspunktet for anmodningen om bindende svar var det ved at blive undersøgt, om sagen kunne løses ved, at der udstedtes nye fakturaer inkl. moms til Y Invest A/S, således at Y Invest herefter kunne tilbagesøge momsen fra SKAT. I indstillingen til Skatterådet lagde SKAT, Hovedcentret vægt på, at tilgodehavenderne vedrørte tilgodehavende moms opstået ved salg af mobiltelefoner, og at der derved var en klar sammenhæng med den egentlige drift af virksomheden. Idet fordringerne således var omfattet af selskabets driftsside, blev det godkendt, at tilgodehavenderne blev kvalificeret som ikke-finansielle aktiver. At tilgodehavenderne skulle henføres til de ikke-finansielle aktiver er ikke overraskende og bekræfter blot, at der, for så vidt angår fordringer, skal foretages en konkret vurdering af, om fordringen vedrører selskabets driftsside eller passive pengeanbringelse Udskudt skat Udskudte skatteaktiver i K-koncernen blev i anmodningen medregnet til de ikke-finansielle aktiver, idet skatteaktiverne ifølge det oplyste kunne henføres til driftsaktiviteterne. SKAT/skatterådet havde ingen indvendinger hertil, og selv om der i litteraturen har været tvivl om behandlingen af udskudte skatteaktiver, må det være korrekt at lade et udskudt skatteaktiv indgå i beregningen som et ikke-finansielt aktiv, når skatteaktivet relaterer sig til koncernens driftsaktiver. [11] Det er vores opfattelse, at skatteaktivet bør medtages til den værdi, som det er indregnet til i årsrapporten. En usikkerhed omkring medregningen af skatteaktiver kan endvidere opstå, hvis skatteaktivet alene er baseret på et skattemæssigt underskud til fremførsel i stedet for forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. I den situation må det vurderes, om det skattemæssige underskud hidrører fra den finansielle eller den ikke-finansielle del af indkomsten. Udgør selskabets finansielle indtægter under 75 pct. af de samlede indtægter, må et skatteaktiv, der hidrører fra skattemæssige underskud til fremførsel, efter vores opfattelse medregnes som et ikke-finansielt aktiv. 3. Afslutning forberedelse til generationsskifte Lempelsen af pengetanksreglen, som beskrevet indledningsvist i denne artikel, forventes at kunne lette en række generationsskifter efter 1. januar Der vil dog stadig være en række tilfælde, hvor overdragelsen af aktier med succession bør tilrettelægges. Vi vil i det følgende kort skitsere enkelte af de overvejelser til strukturændringer, der bør foretages i relation til at forbedre mulighederne for at kunne succedere. Selskabets driftsmæssige forhold inden statusdagen bør naturligvis også vurderes. Disse forhold har vi dog valgt ikke at komme ind på i denne artikel. [12] Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 5

6 3.1 Fast ejendom ejet personligt Det ses i en række tilfælde, at en hovedaktionær ejer aktier i et holdingselskab, som videre ejer aktier i et driftsselskab. Hovedaktionæren ejer derudover en ejendom, som udlejes til driftsselskabet. I mange situationer har denne struktur været tilrettelagt af hensyn til at opnå skattemæssige afskrivninger hos hovedaktionæren personligt. Denne ejerstruktur forhindrer succession vedrørende ejendommen, idet den ikke anvendes i hovedaktionærens erhvervsvirksomhed, jf. kildeskattelovens 33 C, men i hovedaktionærens indirekte ejede driftsselskab. I en sådan situation må det overvejes at omdanne udlejningsejendommen til selskab efter eksempelvis lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Herefter kan de nyudstedte aktier ombyttes med nyudstedte aktier i holdingselskabet efter reglerne om skattefri aktieombytning jf. aktieavancebeskatningslovens 36 eller 36 A. Efter aktieombytningen vil ejendommen overgå til at være et ikke-finansielt aktiv i den konsoliderede opgørelse over aktiver ved overdragelse af aktierne i holdingselskabet med succession jf. aktieavancebeskatningslovens 34, stk. 6, sidste punktum. Uden at aktiviteterne reelt ændres i koncernen, vil en sådan strukturtilpasning åbne op for fuld succession i forbindelse med overdragelse af virksomheden til næste generation Etablering af nyt holdingselskab Som tidligere nævnt skal vurderingen af, om der er tale om en finansiel virksomhed, foretages over en treårig periode samt på overdragelsestidspunktet. Er et selskab af finansiel karakter, kan der ikke ske overdragelse af aktier i selskabet med succession. Eksempelvis kunne der være tale om et holdingselskab, som efter salg af et driftsselskab har opsamlet en mindre pengetank. Anskaffer holdingselskabet mindst 25 pct. af aktierne i et nyt driftsselskab, skal der foretages en konsolideret vurdering af, om der er tale om finansiel virksomhed. Derved kan der opstå en situation, hvor aktiverne i holdingselskabet på selve overdragelsestidspunktet vil blive vurderet som overvejende ikke-finansielle. Imidlertid vil dette som udgangspunkt ikke løse situationen i relation til opfyldelse af successionsbetingelserne, da vurderingen som sagt skal ske over en treårig periode. En løsning bør efter vores opfattelse findes ved, at der først foretages en skattefri aktieombytning af hovedaktionærens aktier i holdingselskabet med nyudstedte aktier i et nystiftet holdingselskab. Ombytningen kan eventuelt gennemføres efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens 36 A om skattefri aktieombytninger uden tilladelse. Det nystiftede holdingselskab kan herefter foretage investeringen i det driftsaktive selskab. Herved opnås en situation, hvor hovedaktionæren ejer et nystiftet holdingselskab, som videre ejer aktierne i det oprindelige holdingselskab samt en ejerandel i det nye driftsselskab. På baggrund af Skatterådets afgørelse (TfS 2007, 365), som analyseret i denne artikel, vil der alene skulle ses på perioden, hvor det nystiftede holdingselskab har eksisteret. Ombyttes aktierne og foretages investeringen umiddelbart før en statusdag f.eks , og ønskes aktierne i holdingselskabet overdraget med succession f.eks. den , skal vurderingen af, om der Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 6

7 foreligger finansiel virksomhed, alene ske på baggrund af årsrapporten for 2007 samt en opgørelse på overdragelsestidspunktet den Vi skal gøre opmærksom på, at der naturligvis også skal foretages en vurdering af selskabernes indtægter som nævnt indledningsvist. Muligheden for at gennemføre en række skattefri omstruktureringer uden tilladelse fra SKAT, herunder aktieombytninger og spaltninger, vil efter vores opfattelse kunne bruges aktivt i overvejelserne omkring, hvorvidt der skal foretages strukturtilpasninger, som kan sikre, at der kan ske overdragelse af aktier med succession. Noter [1] For en generel gennemgang af betingelserne for aktieoverdragelse med succession se K. Bille, Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død, side [2] Indtægter defineres i bestemmelsen som den regnskabsmæssige nettoomsætning tillagt summen af øvrige regnskabsførte indtægter. [3] Jf. Hulgaard og Hulgaard i TfS 2001, 945 samt Zimmermann og Boesen i TfS 2001, 318. Pengetankreglen blev indført ved lov nr af 20/ [4] Artiklens forfattere var blandt spørgerens rådgivere i relation til generationsskiftet. [5] For en bredere gennemgang af problemstillinger i relation til pengetankreglen se f.eks. Gianelli, Karsten i SR-Skat 2007, side [6] Se skatteministerens svar på spørgsmål 15 til L 194/2002. Skatterådets afgørelse i TfS 2006, 1018 omtales af Christiansen, Tommy V., Juridisk Ugebrev Skat 2006, 48. [7] Ved opgørelsen af, om aktier i et selskab, der har deltaget i en fusion som modtagende selskab, kan overdrages med succession, indgår regnskabsår for det modtagende selskab forud for fusionen i gennemsnitsberegningen for de seneste tre års indtægter og aktiver. Der er ikke hjemmel til at medregne regnskabsår, og dermed indtægter og aktiver, for det indskydende selskab. Se skatteministerens svar på spørgsmål 15 til L 194/2002. [8] For nærmere om foretagelse af beregningen i praksis se Gianelli, Karsten i SR-Skat 2007, side [9] Af svar fra skatteministeren af på Advokatrådets henvendelse til Folketingets skatteudvalg fremgår, at det som udgangspunkt hverken er de regnskabsmæssige eller skattemæssige værdier, der skal anvendes ved opgørelsen. Dog anerkender skatteministeren, at værdiansættelsen kan være forbundet med store vanskeligheder, hvorfor det anføres, at de vejledende beregningsregler for værdiansættelse af goodwill og aktier i mangel af bedre kan lægges til grund. [10] Modsat Zimmermann og Boesen i TfS 2001, 318, der anfører, at den offentlige ejendomsvurdering skal lægges til grund, selv hvor der foreligger en uafhængig mæglervurdering. Henset til den senere praksis vedrørende TSS-Cirkulære , er vi af den opfattelse, at den offentlige ejendomsvurdering kan fraviges, når der foreligger en uafhængig vurdering. [11] Hulgaard og Hulgaard anfører i TfS 2001, 945, at aktiveret udskudt skat antagelig medregnes som et ikke-finansielt aktiv ud fra en konkret vurdering til en værdi under pari. [12] Hulgaard og Hulgaard nævner i TfS 2001, 945 blandt andet muligheden for at indfri gæld og opbygge tilgodehavender fra varesalg samt overvejelserne om at eje frem for leje. Magnus Informatik A/S Udskriftsdato: Side 7

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaveoverdragelse - unoterede anparter - værdiansættelse - vurdering efter pengetankreglen og anvendelse af 1982- værdiansættelsescirkulæret - SKM2015.57.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er December 2014 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 76 om ejendomsvurderinger i 2015 og 2016 er Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

Side 1 af 8 Generationsskifte med succession trods alt? TfS 2001, 318 Af skattekonsulent Bent Zimmermann og skattekonsulent Jesper Boesen, Deloitte & Touche Skat I TfS 2001, 119 har Skatteministeriet,

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 NYT Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Verserende lovforslag L 23 om ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. verserer fortsat. Der er stillet en række

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008.

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008. NYT Nr. 4 årgang 5 APRIL 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Side 1 af 5 Skattefri aktieombytning TfS 2001, 394 en kommentar Af skattekonsulent Bent Zimmermann, Deloitte & Touche Skat I en artikel i TfS 2001, 182 har Anette Fenger og Gitte Filthuth, Told- og Skattestyrelsen,

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING FEBRUAR 2011 INDHOLD Lovforslag L 84 verserer fortsat betænkning på vej 2. fase af selskabsloven træder i kraft den 1. marts 2011 Aktietab koncernintern kapitalforhøjelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax 1762 Artikler 358 Vedtægtsændringer allokeret udbytte Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax Artiklen behandler muligheden for uden skattemæssige

Læs mere

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Økonomikonferencen Den 4. oktober 2013 Dorthe Laursen Advokat (L) Risikofonden Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Erstatningsbetingelser Konkret gennemgang

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT SKAT FOR ADVOKATER Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. maj 2012 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014 www.pwc.dk Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Seminar d. 30. januar 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Bestyrelsens

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Overdragelse af selskab mellem far og søn

GENERATIONSSKIFTE. Overdragelse af selskab mellem far og søn GENERATIONSSKIFTE Overdragelse af selskab mellem far og søn HD(R) afgangsprojekt Maj 2014 CSB - Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Peter Leth Keller Vejleder: Pernille Pless Afleveringsdato:

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

R s. Kapitalafkastordning ved investering i anparter/aktier i et driftsaktivt selskab

R s. Kapitalafkastordning ved investering i anparter/aktier i et driftsaktivt selskab R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere