NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008"

Transkript

1 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev fremsat nogle præciserende ændringsforslag. Forslaget forventes vedtaget inden Folketingets sommerferie. AFGØRELSER Tinglysningsafgift ved tilførsel af aktiver etablering af mellemregning udløser fuld afgift SKM BR: Et selskab nystiftede et helejet datterselskab, der i henhold til stiftelsesdokumentet skulle overtage stifterens virksomhed med virkning pr. 1. oktober Virksomheden bestod i fem ejendomme, der blev overdraget ved betinget skøde 1. september 2005 og endeligt skøde 26. oktober Værdien af ejendommene, kr , blev berigtiget ved udstedelse af aktier nom. kr , overtagelse af gæld kr samt etablering af mellemregning (stiftertilgodehavende) kr Byretten fandt, ligesom afgiftsmyndigheden og Landsskatteretten, at overdragelsen mellem selskaberne måtte anses som et almindeligt ejerskifte omfattet af tinglysningsafgiftsloven (TAL) 4 (kr ,6% af afgiftsgrundlaget). Retten lagde herved til grund, at adgangen til at berigtige tinglysningsafgift efter TAL 7 (kr ) ved tilførsel af aktiver forudsætter, at der udelukkende ydes vederlag i form af aktier i det modtagende selskab. Da det modtagende selskab i det konkrete tilfælde ikke udelukkende modtog vederlag i form af aktier, men tillige fik godskrevet et mellemregningstilgodehavende, var betingelsen for afgiftslempelse ikke opfyldt, og selskabet måtte berigtige den almindelige tinglysningsafgift. Michael Serup

2 Kommentar Afgørelsen må anses for rigtig. Det fremgår udtrykkeligt af forarbejderne til TAL 7, at transaktionen tilførsel af aktiver skal forstås i overensstemmelse med dagældende aktieafgiftslov 4, stk. 6, hvis definition svarede til definitionen i FUSL 15 c, stk. 2. Eftersom det ligger fast, at FUSL 15 c, stk. 2, med kravet om udelukkende aktievederlag indeholder et egentligt forbud mod kontantvederlag, herunder i form af mellemregning, må det nødvendigvis lægges til grund, at etablering af mellemregning som delvist vederlag for apportindskud af fast ejendom bringer transaktionen uden for TAL 7. TAL s indirekte henvisning til begrebsapparatet i FUSL indebærer endvidere, at forudgående eller efterfølgende dispositioner kan tillægges betydning i relation til beregning af tinglysningsafgift i samme omfang, som sådanne dispositioner kan tillægges betydning ved afgørelsen af, om en transaktion opfylder de definitoriske betingelser i FUSL 15 c, stk. 2. Forudgående lånoptagelse med adskillelse af låneprovenu og gældsforpligtelse kan således bringe transaktionen uden for TAL 7, jf. Fusionsskatteloven (2008) s. 525 ff. Omvendt må transaktionen som udgangspunkt behandles efter TAL 7, hvis kravet om udelukkende aktievederlag er opfyldt ved transaktionen, selvom der efterfølgende sker kapitalnedsættelse med henblik på udlodning til det indskydende selskab, jf. retsstillingen efter Hans Markus Kofoed-dommen, omtalt i Fusionsskatteloven s. 545 ff. Muligheden for efterfølgende kapitalnedsættelse kan formentlig i visse tilfælde træde i stedet for en oprindelig etablering af mellemregning. Berigtigelse af tinglysningsafgift efter TAL 7 forudsætter imidlertid ikke, at der er tale om en skattefri transaktion omfattet af FUSL 15 c, stk. 2. Det afgørende er blot, at transaktionen opfylder de definitoriske betingelser for at kunne behandles efter FUSL. Selvom et apportindskud af fast ejendom ikke ønskes behandlet efter FUSL, er det altså nødvendigt at iagttage FUSL s definitoriske betingelser, herunder området for omkvalifikation som følge af forudgående eller efterfølgende dispositioner. Det er således også nødvendigt at påse, at grenkravet er opfyldt: Hvis ejendommen ikke er overført med alle tilhørende aktiver og passiver, er der ikke tale om tilførsel af aktiver efter TAL 7, og forholdet må i stedet behandles efter TAL 4. Det kan i den forbindelse i det konkrete tilfælde overvejes, om den tinglysningsmæssige behandling bør søges sikret ved at behandle apportindskud af fast ejendom som en særskilt transaktion i forhold til et samtidigt apportindskud af en anden virksomhedsgren. I relation til virksomhedsomdannelse samt fusion og spaltning gælder det særlige, at de definitoriske betingelser for disse transaktioner er ændret ved lovgivning efter vedtagelsen af TAL. Der er efter forarbejderne til TAL 7 ingen tvivl om, at det var forudsat, at den lempelige afgiftsbehandling hvilede på de dagældende definitioner af transaktionerne. For virksomhedsomdannelse var der på daværende tidspunkt mulighed for berigtigelse ved stiftertilgodehavende på op til 25%, mens omvendt fusion og spaltning var betinget af en maksimal kontant udligningssum på 10% samt for spaltning af den særlige prorata-regel. I dag er disse regler som bekendt ændret, så der ved virksomhedsomdannelse ikke består mulighed for et stiftertilgodehavende, mens der for fusion og spaltning ikke gælder nogen grænse for udbetaling af en kontant udligningssum, ligesom prorata-reglen er ophævet. Der er ikke ved de efterfølgende ændringer konkret støtte for, at ændringerne skulle have virkning i relation til TAL. Derfor taler en strikte lovfortolkning for, at afgiftslempelsen i TAL 2 Michael Serup

3 7 alene gælder transaktioner, der opfylder de tidligere definitoriske betingelser i fusionsskatteloven. Byrettens dom i SKM og Skatteministeriets procedure ifølge det offentligg jorte referat må imidlertid forstås sådan, at TAL 7 hviler på det til enhver tid værende indhold af transaktionsbegreber, som disse er defineret i VOL og FUSL. Dette er givetvis også den mest praktiske fortolkning. SKATs Tinglysningsafgiftsvejledning , C giver imidlertid ikke noget klar svar på indholdet af administrativ praksis på området. Derfor bør man have opmærksomhed på problemstillingen, når der skal berigtiges tinglysningsafgift ved omstrukturering. Spaltning af nystiftet holdingselskab aktionærinteresser og manglende konkretisering afslag SKM LSR: Personaktionærerne B (aktiv) og C (passiv) ejede hver 50% af aktierne i D og henholdsvis 70% og 30% af anparterne i E. D var moderselskab for selskaberne H (handel med kontormaskiner) og I (ejendomsselskab). Egenkapitalen i D var pr. 31. maj 2005 kr E (leasingvirksomhed med kontorudstyr) var stiftet ved skattefri virksomhedsomdannelse den 18. juni 2004 med en skattemæssige anskaffelsessum for anparterne for B på kr og for C på kr Man ønskede skattefri ombytning af kapitalen i D og E til et nystiftet holdingselskab, der efterfølgende skulle spaltes. Spaltningsanmodningen var begrundet i, at parterne ikke forventede at kunne opnå enighed om fremtidige aktiviteter og udbyttepolitik i et fælles holdingselskab. SKAT meddelte tilladelse til skattefri aktieombytning af kapitalen i D og E, men gav afslag på ønsket om efterfølgende skattefri spaltning. Afslaget blev begrundet med, at hensynet til risikobegrænsning var opfyldt ved aktieombytningen, og at anmodningen om tilladelse til skattefri spaltning ikke var konkretiseret og sandsynligg jort tilstrækkeligt til, at det kunne anses for godtg jort, at spaltningen var begrundet i forretningsmæssige forhold. Spaltningen antoges derfor i højere grad [at] gavne aktionærernes individuelle interesser end virksomhedens driftsmæssige interesser. Landsskatteretten lagde til grund, at den ønskede spaltning primært skyldtes risikoafgrænsning og uenighed mellem ejerne om fremtidig udbyttepolitik og ønsker til investeringer, idet C ønskede aktive investeringer og B passive investeringer. Landsskatteretten fandt under disse omstændigheder ikke, at spaltningen kunne anses for foretaget ud fra forsvarlige økonomiske betragtninger. I den forbindelse lagde man vægt på, at de manglende konkrete, aktuelle planer for forretningsmæssige dispositioner sammenholdt med de negative anskaffelsessummen for anparterne i E førte til, at hovedformålet, eller et af hovedformålene, med spaltningen måtte være skatteundgåelse eller udskydelse af udbyttebeskatning/aktieavancebeskatning med deraf følgende skattebesparelse. Kommentar Afgørelsen er en bekræftelse på de retssikkerhedsmæssige problemstillinger, der er omtalt i Nyhedsbrev Det er kritisabelt, at hverken SKAT Hovedcentret eller Landsskatteretten finder det relevant at præcisere den væsentlige ændring af bedømmelsesgrundlaget, som følger af autolakerer-sagen og Skattedepartementets kommentar dertil, jf. omtalen i Nyhedsbrev og Skattedepartementets kommentar i SKM Som tidligere nævnt er det naturligvis ikke givet, at dette ændrede retsgrundlag automatisk fører til et 3 Michael Serup

4 ændret materielt resultat, men det er ud fra enhver retssikkerhedsmæssig målestok afgørende, at Landsskatteretten foretager en korrekt beskrivelse af retsgrundlaget, inden man bedømmer den konkrete sags forhold. Den kendsgerning, at tilladelse kun kan nægtes, hvis skatteundgåelse reelt er det væsentligste formål, ændrer ikke på, at formålet med en transaktion skal være konkretiseret i et sådant omfang, at det derved sandsynliggøres, at hovedformålet ikke er skatteundgåelse. Men betingelsen om, at skatteundgåelse skal være det væsentligste formål, kan ikke undgå at have indirekte betydning for selve kravet til konkretisering og sandsynliggørelse. Derfor burde SKAT Hovedcentret og Landsskatteretten have inddraget disse overvejelser ved bedømmelsen af klagesagen, selvom administrativ praksis var anderledes og mere restriktiv, da man i den konkrete sag gav det oprindelige afslag. Da Landsskatterettens kendelse således synes at være truffet ganske uden hensyntagen til den seneste retsudvikling, er den juridiske præjudikatsværdi af afgørelsen beskeden. Man kan dog hæfte sig ved, at SKAT Hovedcentret i sagen forfægter det synspunkt, at aktionærinteresser ikke anerkendes som gyldige forretningsmæssige årsager, og at Landsskatteretten tilsyneladende betragter ønsket om skattefrit udbytte til aktionærernes respektive holdingselskaber som udtryk for skatteundgåelse. Selvom disse synspunkter savner et fast juridisk fundament, jf. beskrivelsen i Fusionsskatteloven s. 57 ff., må man rådgivningsmæssigt tage til efterretning, at synspunkterne fortsat popper op i administrativ praksis, og derfor bør de konkrete dispositioner naturligvis planlægges og beskrives i dette lys. Aktieombytning uden tilladelse vederlæggelse til handelsværdi SKM SR: Person X var eneanpartshaver i selskab A og selskab B og ønskede at overdrage anparterne i selskab B til selskab A efter reglerne om skattefri aktieombytning uden tilladelse, jf. ABL 36A. Selskab A var sambeskattet med datterselskabet C. Den regnskabsmæssige egenkapital i A var pr. 31. december 2006 negativ med kr primært som følge af driften i C, mens selskab B havde en regnskabsmæssig egenkapital på kr Af driftsmæssige årsager ønskede X at gennemføre ombytningen blot ved udstedelse af nom. kr vederlagsanparter i A, uafhængigt af det faktiske bytteforhold mellem A og B. Skatterådet fastslog efter indstilling fra SKAT, at aktieombytningen ikke ville være omfattet af ABL 36A, medmindre værdien af vederlagsaktierne (med tillæg af en eventuel kontant udligningssum) svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier, jf. ABL 36A, stk. 3. Selvom der i den konkrete situation ikke var risiko for formueforrykkelse, lagde man vægt på, at ABL 36A, stk. 3, efter ordlyd og forarbejder ikke giver mulighed for varierende fortolkninger alt efter den konkrete situation. Kommentar Afgørelsen må anses for juridisk korrekt. Når det i ABL 36A, stk. 3, kræves, at vederlagsaktierne værdimæssigt skal svare til de ombyttede aktier, er dette et objektivt lovkrav, som skal opfyldes. Dette er netop meningen med de objektive regler. 4 Michael Serup

5 Imidlertid er det indlysende, at den fortolkningsmæssige linje, Skatterådet (efter indstilling fra SKAT) vælger i denne sag, er helt uforenelig med den pragmatiske linje, man har valgt i relation til de objektive spaltningsregler. Som omtalt i Nyhedsbrev og Fusionsskatteloven s. 442 ff., har Skatterådet valgt en liberal formålsfortolkning af prorata-kravet vedrørende aktiver/gæld i nogle fastlagte typesituationer (som i øvrigt kan være vanskeligt at afgrænse), selvom denne fortolkning strider imod lovens ordlyd og derfor netop er udtryk for, at den pågældende lovregel fortolkes forskelligt i forskellige situationer. I relation til aktieombytning er formålet med kravet om vederlæggelse til handelsværdi utvivlsomt (udelukkende) at modvirke formueforrykkelse mellem flere aktionærer i de deltagende selskaber. En formålsfortolkning a la fortolkningsprincippet i spaltningsreglerne fører derfor til, at vederlæggelseskravet ikke bør håndhæves strikt, når der ikke er risiko for formueforrykkelse. En strikt håndhævelse risikerer at presse aktionærer til at søge tilladelse med heraf følgende unødvendig belastning af dette system. I øvrigt bør man være opmærksom på, at hvis en aktieombytning er gennemført ved anvendelse af et ukorrekt bytteforhold, kan dette i almindelighed repareres ved skatteretlig omgørelse eller på grundlag af et konkret skatteforbehold, jf. skatteforvaltningslovens regler herom. Se også Fusionsskatteloven s. 180 ff. Kontakt Michael Serup T E Nikolaj Bjørnholm T E Arne Riis Advokat T E Carsten Pals T E Søren Tonnesen T E Jan Østergaard Advokat T E Christian Bachmann T E Anders Oreby Hansen T E 5 Michael Serup

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008.

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008. NYT Nr. 4 årgang 5 APRIL 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering

Generationsskifte Omstrukturering Marts 2015 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 167 om international omgåelsesklausul mv. Fusion underskudsfremførsel enhedsprincippet udkast til styresignal

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt.

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt. Organisation Høringssvar Kommentar Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard Skattefri omstrukturering Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING AALBORG UNIVERSITET CAND.MERC.AUD. KANDIDATAFHANDLING SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING Forfatter Christian Kattenhøj Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato 17. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 Sag 110/2012 (2. afdeling) A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) og mod R og S7 (advokat

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 2 Offentligt J.nr. 13-0172525 Den 17. januar 2014 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er December 2014 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 76 om ejendomsvurderinger i 2015 og 2016 er Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier

Læs mere

Passivering af udskudt skat ved skifte

Passivering af udskudt skat ved skifte Artikel Maj 2013 Michael Serup Partner, advokat (H) Passivering af udskudt skat ved skifte Reglerne for passivering af udskudt skat er forskellige for de enkelte skiftesituationer. Formålet med denne artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *»Direktiv 90/434/EØF fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier national afgørelse, hvorved en ombytning

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

Side 1 af 5 Skattefri aktieombytning TfS 2001, 394 en kommentar Af skattekonsulent Bent Zimmermann, Deloitte & Touche Skat I en artikel i TfS 2001, 182 har Anette Fenger og Gitte Filthuth, Told- og Skattestyrelsen,

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb JURIDISK NyhedsbreV Nr. 02/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Medarbejderrepræsentation

Læs mere

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber valget mellem de subjektive og objektive skatteregler samt opfyldelse af formålet med det objektive regelsæt Spaltning Aktieombytning Værdiansættelse

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse Hans Henrik Bonde Eriksen, partner cand. jur. Thomas Keller, Tax Partner, cand. jur. TAX Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. juni 2014 (J.nr. 2013-0036082) Ulovlig selvfinansiering

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere