REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 14. august 2003, Tune Menighedscenter TUNE KABELNET Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 3. Fastlæggelse af revideret budget 4. Eventuellt 1. Valg af dirigent Frede Kruse Kristiansen blev valgt til dirigent, og han indledte sit hverv med at konstatere generalforsamlingens lovlighed. Punkt 3 på dagsorden er mere af teknisk karakter; det er ikke meningen at revidere budgettet på forsamlingen, men vi er nødt til at konstatere, hvad vi måtte vedtage under punkt 2. Stemmesedler: Dan Bjerring og Jørgen Arlgade blev godtaget som stemmetællere. Der var 124 stemmeberettigede tilstede. Dirigenten forklarede: Når der skal stemmes om lovændringer, kræves det jvf. vedtægterne, at der er mindst 2/3 flertal for blandt de afgivne stemmer. Afgivne stemmer i denne forbindelse er alle indkomne stemmesedler, herunder stemmer for forslaget, stemmer imod forslaget, ugyldige stemmesedler og blanke stemmesedler. De almindelige forslag, som ikke har noget med loven at gøre, kræver derimod almindeligt stemmeflertal. Hvis der under behandlingen af lovforslagene, bliver stillet ændringsforslag til de stillede forslag, så vil proceduren være den, at afhængig af hvor mange ændringsforslag der er, så vil dirigenten foranledige, at der bliver stemt således, at man kun har ét ændringsforslag tilbage, som man så sætter op imod det stillede forslag, og den beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal. Det må være passende, uanset hvordan det er trykt i materialet, at vedtægtsændringer behandles først. Referat_ekstraord_genfor_august2003_endelig.doc Page 1 of 1

2 2. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer FRA MEDLEMMER: Ændring af paragraf 2 i vedtægterne, Kenneth Steen Hansen Nuværende inhold: Foreningens formål er at eje og drive kabelnet til modtagelse af radiofoni- og fjernsynsprogrammer samt eventuelle andre elektroniske tjenester samt varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed. Foreningen drives efter de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af de offentlige myndigheder for sådanne anlæg. Paragraffen ønkses ændret til: Foreningens formål er at eje og drive kabelnet til modtagelse af radiofoni- og fjernsynsprogrammer samt varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed. Foreningen drives efter de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af de offentlige myndigheder for sådanne anlæg. Foreslået tilføjelse: Foreningen kan endvidere drive andre elektroniske tjenester på foreningens net såfremt dette sker fuldt økonomisk adskilt fra foreningens primære aktiviteter og samhandel sker på almindelige forretningsmæssige vilkår. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår ikke at ændre vedtægterne, eftersom man ikke kan adskille radio og TV fra de øvrige elektroniske tjenester 100%. Det kræver et net på grundniveau og holde dette kørende, inden man overhovedet kan køre nogen tjenester i det hele taget. Det, at vi har dette net, gør det muligt, at køre fremtidige tjenester såsom internet, data, telefoni og video-on-demand. Desuden fører vi allerede et separat regnskab for vores elektroniske tjenester i det omfang det er fysisk muligt. Kenneth Steen Hansen sagde, at det er en god idé, at tilbyde internet til en konkurrencedygtig pris, men omkostningerne skal splittes op. Han gik i sit indlæg på 25 minutter tilbage til regnskabene fra 1999, 2000, 2001 og 2002, og brokkede sig over, at der på en ekstraordinær generalforsamling var meddelt, at der ikke ville blive pillet ved formuen, men at det alligevel blev gjort, da de skulle bruges til internet. Han foreslog, at alle omkostningerne skulle deles op mellem TV og Internet. Formanden/bestyrelsen svarede, at internettet blev etableret under den forudsætning, at det kunne skabe overskud i løbet af 3-5 år. Det mål har vi opfyldt, allerede sidste år, fordi vi skabte et overskud. Det er korrekt, at der er blevet brugt penge på at forbedre vores net. Det net, vi har kørende i Tune er unikt i forhold til store dele af de net der er i privatejede foreninger. Det er det i kraft af, at vi har internet kørende, som giver os kraftig overvågning af nettet, som vi ikke ville have haft, hvis vi ikke havde internet kørende. Internettet giver os mulighed for at se, om der er noget der skal skiftes og hvor. Det betyder, at vi kan nedbringe i vores service-omkostninger. Formanden gav Kenneth ret i, at det har kostet penge at etablere internettet, men at tilskrive den andel alene til internettet er fejlagtigt. Det kommer alle til gode, at vores net er funktionsdygtigt, eftersom det giver fordele, da det giver os den mulighed at skifte komponenter i nettet ud, inden det bryder ned. Og de, der skaber overskuddet er kun internetabonnenterne. Dan Bjerring talte for internet. Vi er på forkant med udviklingen, vi har forberedt vores net til fremtidige udviklinger. TV, radio og Internet smelter sammen. Pengene fra formuen er brugt fornuftigt på en investering i fremtiden, og tingene kan ikke adskilles. Dette forslag hviler på en forkert forudsætning. Han gav ros til bestyrelsen, for at være visionær, og opfordrede alle til at stemme Nej til Kenneth s forslag. Jørgen Turking påpegede, at beløbene altid er blevet vedtaget på diverse generalforsamlinger. Hvis man ikke var enig den dag, skulle man have sagt det dengang. Det er muligt, at 80% ikke ønsker pt. at have internet, men det er nogenlunde det samme som med en forsikring. Vi håber alle, ikke at skulle få brug for forsikringen, men der er mange der er med til at betale til de få der får skader. Jørgen støttede Dan Bjerring, og anbefalede alle at stemme Nej til Kenneth s forslag. Referat_ekstraord_genfor_august2003_endelig.doc Page 2 of 2

3 Kenneth Steen Hansen udtrykte mistro overfor bestyrelsen, og spurgte hvem, der skulle betale den investering på 1 million DKK for to-vejskommunikation, som ikke er kommet TV-brugere til gavn. Bestyrelsen svarede, at vi bruger to-vejskommunikationen til overvågning af nettet, som betyder, at vi kan nedbringe vores service-omkostninger. Kenneth var enig med Dan Bjerring i, at bestyrelsen har været visionær, og at det er smart at bruge internettet, men det ændrer ikke hans udgangspunkt m.h.t. hvem der skal betale for det og hvorfor det skal adskilles. Et medlem fra Nordgårdsvej sagde, at vi ikke er en opsparingsforening, og at vore penge skal bruges til noget, til fornyelse og modernisering, som vi har gjort nu. At adskille regnskabet ville koste os for mange penge, eftersom man skal ansætte en person 8 timer pr. dag til at lave det regnskab, som heller ikke er vores budget til gavn. Tage Lauritsen sagde, at vort net er to-vejskommunikationsdueligt. Han sammenlignede Tune KabelInternet med ADSL priser, og opfordrede medlemmerne til at forhindre at vores net bliver overdraget til kommercielle udbydere. Bo Nyhuus fra Skelstien takkede bestyrelsen for deres indsats, men bakkede op om Kenneth s forslag pga. valgfriheden. Det syntes han ikke vi har nu. Dan Bjerring sagde, at han kun er medlem af Tune Kabelnet på grund af internetmuligheden. Ellers havde han investeret i en parabol, og så havde han kunnet tage mange flere programmer ned til en langt lavere pris. Derfor kan man ikke adskille de to ting. Vi får glæde af internettet alle sammen. Jan Bolvig fra Almuevej sagde, at internet er en meget god idé, men stillede spørgsmålstegn ved priserne. Han sagde, at vi mangler radiokanaler, at tv-kanalerne koster mange penge, og vi piller kanaler af hele tiden, men hvordan kan vi så have råd til internet? Han påpegede, at vi er en radio & tv-forening, og at dem der ikke vil have internet via Tune KabelInternet, at de gerne vil se tv og høre radio. Debatten omkring ændring af paragraf 2 blev herefter afsluttet. Der var 124 stemmeberettigede i alt. Der blev afleveret 123 stemmeseddler, hvoraf 93 stemmer var imod forslaget, 23 stemmer var for; der blev afleveret 3 blanke og 4 ugyldige stemmeseddler. Forslaget var dermed faldet. Ændring af paragraf 7 i vedtægterne, Kenneth Steen Hansen Nuværende indhold:... Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden 30 dage med mindst 30 dages varsel til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Paragraffen ønskes ændret til:... Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden 30 dage med mindst 30 dages og maks. 60 dages varsel til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Baggrundsinformation fra Kenneth Steen Hansen: Baggrunden for denne ændring er generalforsamling i 2001, hvor det af dirigenten blev oplyst, at bestyrelse kunne vente 1 år eller med at indkalde til en ekstraordinær forsamling da der blev fremsat et forslag bestyrelsen var uenig i, hvorefter forslagsstiller trak sit forslag. Dette har næppe været intentionen med paragraffen. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår, at paragraffen forbliver uændret, alternativt at skrive maks. 120 dages eller 150 dages i stedet for maks. 60 dages varsel. 60 Dages varsel ville betyde, at den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes midt i sommerferien. Eksempel: Ordinær generalforsamling afholdes 4. marts + 60 dage = ca. 4. maj skal der indkaldes + afholdelse senest udgangen af følgende måned = afholdelse senest 30. juni = midt i ferieperioden. Referat_ekstraord_genfor_august2003_endelig.doc Page 3 of 3

4 Hvis vi skriver 120 dages varsel ville eksemplet være: 4. marts dage = ca. 4. juli + senest udgangen af følgende måned = afholdelse senest 31. august. Hvis vi skriver 150 dages varsel, ville eksemplet være: 4. marts dage = ca. 4. august + senest udgangen af følgende måned = afholdelse senest 30. september. Kenneth Steen Hansen fremlagde sit forslag. Han forstod ikke modforslaget fra bestyrelsen. Man behøver ikke at vente mindst 30 dage, før man starter med indkaldelsen. Bestyrelsen fremlagde en forklaring på modforslaget. Det har aldrig været bestyrelsens intention, at der skulle gå et år. Der er en masse praktiske ting forbundet med en generalforsamling / ekstraordinær generalforsamling. Vi er en flok frivillige arbejdskræfter! Vi skal sikre os, at forsamlingen ikke ligger midt i en ferieperiode så flest mulige medlemmer kan være med. Derfor foreslog bestyrelsen 150 dage. Thorkild fra Elkærparken bakkede op om Kenneth s forslag, ved at sige at det var bevidst vildledning fra bestyrelsens side. Generalforsamlingen blev afholdt 4. marts, plus 30 dages varsel, d.v.s. at ekstraordinær generalforsamling skal afholdes i april måned, og hvis man tager Kenneth s 60 dage med, så bliver det starten af juni, langt før sommerferien. Han anbefalede derfor forsamlingen at stemme for Kenneths forslag. Peter Thornemann sagde, at det ikke er sådan, at alle ekstraordinære generalforsamlinger vil blive udskrevet på en almindelig generalforsamling. Men der kan også indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvis betyrelsen eller en trediedel af medlemmerne finder det nødvendigt. Hvis der bliver foreslået en ekstraordinær generalforsamling i maj måned, så ryger vi ind i ferieperioden. Debatten blev afsluttet. Det oprindelige forslag fra Kenneth sagde 60 dage, ændringsforslaget fra bestyrelsen sagde 150 dage. Skal vi beholde tallet 60 fra Kenneth, eller skal der indsættes tallet 150? Når det er afgjort, så kommer den tekst i paragraffen. Det der skal stemmes om, er om der skal stå 150 dage i stedet for 60 dage. Der var 122 afleverede stemmeseddler, hvoraf 64 var for forslaget (150 dage), 49 var imod forslaget, der var 4 blanke og 5 ugyldige stemmeseddler. Ordlyden i ændringsforslaget blev derfor, at paragraffen ændres til mindst 30 dages varsel og maks. 150 dage. Herefter var der afstemning, om hvor vidt vedtægternes paragraf 7 skulle forblive uændret eller om der skulle stå 150 dage. Der blev afleveret 117 stemmeseddler, hvoraf 56 var for forslaget, 52 var imod, og der var 9 blanke stemmesedler. Forslaget var dermed faldet, eftersom der ikke var 2/3 for forslaget. Så vedtægterne forblev uændrede. FRA BESTYRELSEN: Pakketering Pakketering blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 4. marts Bestyrelsen foreslog afstemning om, hvad grundpakken skal indeholde. Der er følgende valgmuligheder: a) Grundpakke som kun indeholder de 3 must-carry kanaler, plus Tune Lokal TV, pris: kr 650,00 DR1 DR2 TV2 Tune Lokal TV b) Grundpakke som indeholder de 3 must-carry kanaler, Tune Lokal TV plus de kanaler, som der kun er ophavsretsafgift, men ikke programafgift på *), pris: kr 750,00 DR1 Sverige 4 *) DR2 Kanal København *) TV2 TV Danmark 2 *) Tune Lokal TV RTL *) Sverige 1*) ZDF *) Referat_ekstraord_genfor_august2003_endelig.doc Page 4 of 4

5 Sverige 2*) TV5 France *) *) Hvis en af disse stationer indfører programafgift, vil den blive flyttet til udvidet pakke. Bestyrelsen havde ikke nogen præferencer for pakke a eller b. Bestyrelsens holdning var, at der mindst skal være 50 tilmeldinger ved skæringsdato 25. november 2003 før vi implementerer pakketteringen, eftersom denne omlægning vil påføre foreningen en udgift mellem kr kr. Det stod ikke nogen steder i indbydelsen, men det er den frihed bestyrelsen tager sig. Jan Bolvig fra Almuevej var stadig glad for internettet, men fattede ikke, at man kan stemme om disse TV og radio kanaler, eftersom det efter hans mening er grundlaget for at starte en forening. Han syntes at der skal være åbenhed omkring, hvad man bruger af penge for internettet. Han blev sur, når han ikke kunne se de tv-kanaler og høre de radiokanaler, uden at selv skulle sætte privat-antenner op. Uwe Nielsen, Tinghaven 69 havde et konkret spørgsmål til bestyrelsen: Hvad koster det at blive frakoblet den store pakke og blive tilsluttet den lille pakke? Tage Lauritsen takkede Jan Bolvig fra Almuevej for at stille op og sige de ting. Tune Kabelnet er medlem af FDA, og vi gør ganske store bestræbelser for at sikre at antenneanlæggene får så mange, så billige og så gode programmer som muligt. M.h.t. radioprogrammer som Jan er ked af er forsvundet, kunne Tage oplyse, at vi lavede en forespørgsel omkring hvad for nogle af de 5 kommercielle kanaler der skulle med i vores net, og de fleste medlemmer ville ikke betale for de ekstra radioprogrammer (ca. 120 kr/årligt pr. husstand). Så det er ikke, fordi Tune Kabelnets bestyrelse har forsøgt at holde noget ude, tværtimod, og det samme gælder tv-programmerne. M.h.t. pakkettering som det drejede sig om her, sagde nogen at nu er det ved at tage overhånd med hvor dyrt de programmer bliver, smertegrænsen er nået, har vi ikke en mulighed for at gøre det noget billigere for dem der måtte ønske det. Loven giver mulighed for opdeling af programmer i to eller flere pakker. Så har vi en grundpakke, model a eller model b, eller man kan tage den fulde pakke som den er nu. Grundpakke model a og b har forskellige priser, pga. ophavsretafgifter. Den fulde pakke er dyrere pga. det der hedder egentlige programafgifterne. At skifte fra den fulde pakke til grundpakke vil teknisk koste mellem kr. Man kan ikke skifte pakke når som helst, det bliver kun én gang om året, i slutningen af november til udførsel 1. januar ifm. vores regnskab. Jan Bolvig stillede op igen, og sagde, at han gerne ville se TV! Tinggårdshegnet 45 syntes, at man kun må stemme omkring tv-kanaler, når man har udvidet pakke. Debatten blev afsluttet. Afstemningen foregik ved simpel håndsoprækning, hvor et flertal stemte for grundpakke B. Grundpakke B blev dermed vedtaget. TV3 tages ud af nettet Bestyrelsen foreslog at TV3 skulle tages ud af nettet. Årsag: TV3 stiger med 56% til 242 kr/året pr. husstand. Bestyrelsen er ikke smagsdommer, vi ønsker ene og alene at gøre vores medlemmer opmærksom på, at det er en kraftig prisstigning der er tale om, og derfor vil vi godt have vores medlemmer s tilkendegivelse på dette punkt. Hvis vi beslutter at beholde TV3, medfører dette en stigning i programafgiften på ca. kr for Tune Kabelnet for resten af Dette ekstra beløb (ca. kr 30,00 pr. husstand) vil blive opkrævet sammen med næste års kontingent, foruden at programafgiften vil stige med 86 kr/årligt fra Referat_ekstraord_genfor_august2003_endelig.doc Page 5 of 5

6 Turking spurgte, om vi kan undgå prisstigningerne ved at lægge pres på Viasat, eftersom han syntes, det var lidt uartigt af Viasat, når de nu er blevet en populær kanal, at komme med så voldsomme prisstigninger når de nu i forvejen får så mange reklamepenge ind. Det må have en vis vægt, hvis alle antenneforeninger lige pludselig sagde, at nu vil vi ikke se TV3 mere. Bestyrelsen svarede, at kontrakten med TV3 var opsagt. En del andre antenneforeninger har opsagt deres kontrakt med TV3. Tunehøj 8 sagde, at TV3 viser en del fodbold og golf, og syntes, at TV3 skulle forblive på nettet. Dan Bjerring sagde, at vi skal passe på. Går prisstigningen for TV3, så går den nok også for andre kanaler. Han spurgte bestyrelsen, om det er muligt at få kontrakterne til at udløbe efter generalforsamlingen. Debatten var afsluttet. Afstemningen foregik ved simpel håndoprækning, hvor et flertal stemte for, at TV3 skal forblive på nettet. Dermed var det vedtaget, at TV3 forbliver på nettet. Fastlæggelse af revideret budget Det budget som var udsendt i indbydelsen blev gennemgået og vedtaget. Eventuelt Der var ikke nogen punkter under eventuelt, og den ekstraordinære generalforsamling afsluttedes. Referat_ekstraord_genfor_august2003_endelig.doc Page 6 of 6

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32)

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Navn Adresse Postnr. Posthus

Navn Adresse Postnr. Posthus Navn Adresse Postnr. Posthus Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere