Bemærkninger til vilkår for R-deklaration vedrørende Finansiering/Leasing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til vilkår for R-deklaration vedrørende Finansiering/Leasing"

Transkript

1 Panthaverdeklarationer Dato Journalnr Vores ref JPT/nle Bemærkninger til vilkår for R-deklaration vedrørende Finansiering/ Leasing for motorkøretøjer, der er omfattet af en erhvervsløsøreforsikring (selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel) Indholdsfortegnelse Punkt Overskrift Side 1. Indledning 1 2. Hvad er deklaration R Forudsætning for dækning af selvkørende landbrugsmaskiner/entreprenørmateriel Problemer med retsgrundlaget Hvad omfatter dækningen Ændringer der ikke kræver ny deklaration Ændringer der kræver en ny deklaration Hvem er dækket Meddelelser og deres retsvirkning Deklarationens ophør efter 10 år 6 3. Skadetilfælde 6 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser i vilkårene 7 Ad 1 Hvad sikres 7 Ad 2 Yderligere betingelser for selskabets hæftelse 13 Ad 3 Selskabets hæftelse 15 Ad 4 Deklarationens ikrafttræden 17 Ad 5 Deklarationens ophør 17

2 Panthaverdeklarationer Side 1 Bemærkninger til vilkår for R-deklaration vedrørende Finansiering/Leasing for motorkøretøjer, der er omfattet af en erhvervsløsøreforsikring (selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel) 1. Indledning Bemærkningerne vedrører "R-deklaration vedrørende Finansiering/Leasing", som er accepteret af forsikringsselskaberne efter 1. april Bemærkningerne er udarbejdet i et samarbejde mellem Forsikringsselskabernes Udvalg vedrørende Fælles Panthaverdeklarationer, Finans & Leasing og Finansrådet. Det understreges, at deklarationen ved erstatning ikke vedrører forsikringstager, hvis rettigheder og pligter fremgår af forsikringsbetingelserne. Notering af deklarationen medfører i sig selv ingen forringelse af forsikringstagers retsstilling i forhold til forsikringsselskabet. I et samarbejde med de ovenfor nævnte parter vil bemærkningerne løbende blive ajourført med nye principielle eller ofte forekommende sager. I deklaration R anvendes konsekvent betegnelsen "debitor". I tilfælde af tredjemandspant - altså situationer, hvor en anden person end debitor har stillet pant for lånet - menes der med ordet "debitor" den person, der har stillet pantet. 2. Hvad er deklaration R Deklarationen er for det første en meddelelse til et forsikringsselskab fra både kreditor/leasinggiver og debitor/leasingtager om at notere, at en kreditor/leasinggiver har rettigheder over det forsikrede selvkørende landbrugs- og entreprenør materiel og udgør således i sig selv en denunciation i henhold til gældsbrevslovens 31. For det andet sikrer deklarationen kreditor/leasinggiver fyldestgørelse for sit tilgodehavende i de situationer, der fremgår af deklarationsvilkårenes pkt. 1) "Hvad sikres". Efter vilkårene gives der i visse situationer kreditor/leasinggiver bedre rettigheder end efter forsikringsaftaleloven (FAL). (Nærmere om den bedre dækning, der kan følge af deklarationen, se pkt. 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser i vilkårene, ad 1 Hvad sikres, pkt. a og b). For det tredje giver deklarationen kreditor/leasinggiver sikkerhed for, at forsikringen ikke bortfalder, uden at kreditor/leasinggiver har fået meddelelse herom. 2.1 Forudsætning for dækning af selvkørende landbrugsmaskiner/entreprenørmateriel Deklaration R kan kun anvendes til selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel, der er omfattet af en erhvervsløsøreforsikring, uanset om det selvkørende materiel er indregistreret eller ej. Deklaration R finder således også anvendelse på specielle indregistrerede entreprenørmaskiner som f.eks. mobilkraner, der er omfattet af en erhvervsløsøreforsikring.

3 Panthaverdeklarationer Side 2 Der er 6 grundlæggende forudsætninger for, at forsikringsselskaberne kan notere en deklaration: 1. forudsætning: Det er en forudsætning for dækning efter deklarationen, at der er tegnet en erhvervsløsøreforsikring (erhvervs - eller landbrugspolicer) med en af de dækninger, som fremgår af den elektroniske deklaration, hvor der er følgende muligheder: a. Maskinkasko med brand, vand og tyveri b. Kørselskasko med brand, tyveri og vand c. Maskinkasko alene d. Kørselskasko alene e. Brand, tyveri og vandskade. Debitor/leasingtager må være indforstået med, at i og med accept af deklarationen har debitor/leasingtager accepteret, at der skal tegnes relevant kaskodækning/forsikring. Fremsendelse af deklaration er derfor samtidig en begæring om tegning af kaskodækning/forsikring. Forsikringsselskabet er dog frit stillet med hensyn til, om det ønsker at tegne kaskodækning/forsikring. Det kan være, at selskabet ikke tegner kaskoforsikring for de pågældende køretøjer eller ikke ønsker at tegne kaskodækning/forsikring med debitor/leasingtager som forsikringstager/bruger. 2. forudsætning: Hver deklaration må kun omfatte et objekt. Det kan være enten: a. en selvkørende landbrugsmaskine/redskab eller entreprenørmateriel, eller b. ophængt, påbygget eller efterspændt materiel til selvkørende køretøjer eller maskiner, såfremt det ophængte, påbyggede eller efterspændte materiel er omfattet af en erhvervsløsøreforsikring. Der findes følgende objektkoder: 1. Diverse påhængsredskaber 2. Motorredskab/godstransport 3. Kran (hvis hovedvogn er omfattet af en erhvervsløsøreforsikring) 4. Andet påmonteret udstyr (hvis hovedvogn er omfattet af en erhvervsløsøreforsikring) 5. Landbrugsredskab inkl. traktor 6. Entreprenørmateriel 7. Andet 3. forudsætning: Deklarationen skal indeholde en fuldstændig identifikation af objektet i form af: - objektets art - fabrikat/model - årgang - stelnr. Deklarationen skal så vidt muligt angive anskaffelsessummen.

4 Panthaverdeklarationer Side 3 4. forudsætning: Deklarationen skal angive debitors/leasingtagers navn, adresse og CPR/CVR-nr. Såfremt selskabet kan genkende CPR/CVR-nr., må der ikke ske afvisning. Selskabet skal i løbet af de 4 uger, som der er til at acceptere deklarationen i jf. vilkårenes pkt. 5, undersøge hos forsikringstager, hvilken forsikring objektet skal omfattes af. 5. forudsætning: For indregistreret materiel, f.eks. mobilkraner, skal debitor ifølge deklarationen være identisk med forsikringstager og den i Centralregisteret for Motorkøretøjer (CRM) noterede ejer/bruger af køretøjet. Leasingtager skal være identisk med forsikringstager og den i CRM noterede bruger af køretøjet. Hvis selskabet kan genkende CPR-, eller CVR-nr. må der ikke ske afvisning, fordi navnet ikke er korrekt. Forsikringsselskabet skal i løbet af de fire uger finde relevant forsikring, autokasko eller erhvervsløsøre med kaskodækning (maskinkasko eller kørselskasko) og notere deklarationen på den relevante forsikring. Deklarationen må ikke afvises med henvisning til, at den rigtige deklaration er en F- deklaration. Afvisning må kun ske, hvis den relevante forsikring ikke omfatter kaskodækning. 6. forudsætning: For objekter, der monteres på selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel, f.eks. tanke, kraner o. lign. eller anhængere, skal der anvendes den samme type deklaration, som er anvendt på selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel Problemer med retsgrundlaget Det bemærkes, at forsikringsselskabet er forpligtet til at udbetale erstatning i henhold til deklarationsbestemmelserne, hvis der er noteret en deklaration i selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel, selv om dette måtte bero på en fejl fra forsikringsselskabets side. Fejlen kan til eksempel være, at der ikke er tegnet forsikring, eller at den underliggende forsikring slet ikke giver mulighed for notering af en panthaverdeklaration, eller at det efterfølgende viser sig, at materiellet var forsikret med en mindre omfattende dækning, end den forsikringsdækning, der er noteret på deklarationen. (Nærmere om den bedre dækning, der kan følge af deklarationen, se pkt. 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser i vilkårene, ad 1 Hvad sikres, pkt. a og b). Det har ingen betydning for deklarationen, at købekontrakten måtte være ugyldig på grund af debitors umyndighed. 2.2 Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter lån/tilgodehavender, hvor kreditor/leasinggiver har pant/ejendomsret/ ejendomsforbehold i det selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel eller har transport i forsikringssummen. Der er dækning uanset, at der er sket en udvidelse af lånet/ tilgodehavendet. Ligeledes er der dækning, selv om den oprindeligt aftalte løbetid er forlænget. Det er ikke afgørende, om lånet er ydet til brug for andet end køb af det selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel, ligesom det ikke kræves, at kreditor har sikkerhed i materiellet. Det er således

5 Panthaverdeklarationer Side 4 ikke en forudsætning for notering af deklarationen, at der for indregistrerede køretøjer er sket tinglysning af kreditors rettigheder i bilbogen. Når der sker en skade, der alene kan dækkes af deklarationen, men ikke af erhvervsløsøreforsikringen, udbetaler forsikringsselskabet erstatning til den noterede kreditor uanset, hvad der eventuelt er noteret af rettigheder i bilbogen, se nærmere under Ad 3 Selskabets hæftelse, pkt. c, side 15 Forsikringsselskabet kan ikke umiddelbart udbetale erstatning for skader, der er dækningsberettigede i henhold til forsikringen, og hvor der er flere kreditorer. I sådanne tilfælde må selskabet deponere erstatningsbeløbet indtil kreditorerne er enige om, hvordan erstatningsbeløbet skal udbetales. Deklarationen omfatter alle de lån, en kreditor har ydet med sikkerhed i materiellet eller i forsikringssummen. Såfremt lånet tillige er sikret ved kaution, vil kreditor (långiver) selv kunne vælge, om kreditor vil holde sig til forsikringsselskabet eller kautionisten, jf. ASR Ændringer der ikke kræver ny deklaration Ved kreditorskifte skal deklarationen transporteres til den nye kreditor, som skal have skiftet noteret hos forsikringsselskabet. Er der sket ændring af kreditor/leasinggiver i forbindelse med, at den oprindelige kreditor/leasinggiver er fusioneret med en anden virksomhed, er der fortsat dækning efter den oprindelige deklaration. Eksempelvis et pengeinstitut, der fusionerer med et andet pengeinstitut. Der er også dækning efter den oprindelige deklaration ved kreditorskifte, når det oprindelige lån er blevet overtaget af en anden kreditor, långiver eller kautionist, som har indfriet det oprindelige lån. Eksempelvis en forhandler, der har indfriet lånet i forhold til et finansieringsselskab. Hvis det oprindelige lån er afviklet, og der efterfølgende etableres et nyt lån med en anden kreditor, skal der noteres en ny deklaration med nyt gebyr. Endelig er der dækning på samme deklaration, når en leasinggiver sælger leasingaftalen til eksempelvis en forhandler, som har "solgt" materiellet en til leasingtager (forsikringstager), og hvor forhandleren hjemtager materiellet på grund af misligholdelse af leasingaftalen. Der er en forudsætning for gebyrfri overførsel fra den oprindelige leasinggiver til den nye leasinggiver (eks. forhandler), at forsikringsselskabet ikke skal udstede ny police. Endelig skal det bemærkes, at der er dækning, selv om den forsikring, der er grundlag for deklarationen overføres til et andet forsikringsselskab, hvortil deklarationen også overføres. Hvis ikke det nye forsikringsselskab vil notere deklarationen, er kreditor/leasinggiver dækket i 26 uger fra meddelelse om ophør af forsikringen, jf. vilkårenes pkt. 5, b. Gebyrfri overførsel til andet forsikringsselskab kan kun lade sig gøre, hvis der anvendes samme deklaration. Dvs. er der noteret en R-deklaration i et selskab, og den bagvedliggende er-

6 Panthaverdeklarationer Side 5 hvervsløsøreforsikring overføres til andet forsikringsselskab, så kan gebyrfri overførsel kun ske, såfremt det er en R-deklaration, der ønskes noteret i det nye forsikringsselskab. Hvis der i stedet ønskes noteret en D- eller E-deklaration kræves et nyt gebyr. Der kræves ikke ny deklaration i følgende tilfælde: Hvis en ægtefælle/registreret partner efter den anden ægtefælles/registrerede partners død overtager det selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel, der i policen enten er registreret i den afdødes navn eller i begge parters navne. Hvis en ægtefælle/registreret partner i tilfælde af skilsmisse eller separation overtager noget materiel, der i policen har været registreret i begge parters navne. Hvis der skiftes navn på debitor/leasingtager/forsikringstager, men ikke sker reel ændring i det juridiske ejer- eller låneforhold. Ved reelt skift af leasingtager, sker der ændring af debitor i forhold til deklarationen, og dermed er det juridiske forhold ændret. Skift af leasingtager, medfører derfor krav om en ny R-deklaration. 2.4 Ændringer der kræver en ny deklaration Ved debitorskifte, typisk ejerskifte ved salg af det selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel, skal der tegnes en ny deklaration, da den forsikring, der ligger til grund for deklarationen ophører i forhold til det solgte materiel. Såfremt et forhold ændres fra leasing til et låneforhold eller omvendt, uden at der udstedes ny forsikring, kræves en ny deklaration, da der er tale om ejerskifte. Endelig kræves ny deklaration, hvis der ved skift af forsikringsselskab ændres fra en R- deklaration til en D- eller E-deklaration eller omvendt. 2.5 Hvem er dækket Hvis der på samme erhvervsløsøreforsikring er noteret to eller flere R-deklarationer, eller både R-, D- og/eller E-deklarationer, får de indbyrdes prioritet i forhold til noteringsdatoen. Den deklaration, der er noteret først, får 1. prioritet. Ved flere noterede panthavere, skal den panthaver, der først har fået noteret en deklaration hos forsikringsselskabet fyldestgøres først, derefter panthaver 2 osv. i prioritetsordenen. Efterstillede panthavere får i forbindelse med noteringen oplysninger om, hvilken prioritetsstilling de har. I det omfang der er tvivl om de enkelte kreditorers retsstilling, deponeres erstatningsbeløbet som udgangspunkt. Det er herefter op til de enkelte kreditorer at afklare det indbyrdes retsforhold. 2.6 Meddelelser og deres retsvirkning Hvor det elektroniske system giver mulighed for udveksling af elektroniske oplysninger, skal disse muligheder bruges for at have retsvirkning mellem kreditor/leasinggiver og forsikringsselskab.

7 Panthaverdeklarationer Side 6 Det gælder bl.a. følgende oplysninger fra forsikringsselskabet: Accept eller afvisning af deklarationen Skift af forsikringsselskab Bortfald af dækning Præmierestance Forsikringsophør Genetablering af dækning og det gælder bl.a. følgende oplysninger fra kreditor/leasinggiver: Begæring om notering af deklaration Rykker for accept Pantets ophør Gennotering af deklaration Begæring om notering af nyt forsikringsselskab Meddelelse til forsikringsselskabet om ny kreditor/leasinggiver 2.7 Deklarationens ophør efter 10 år Deklarationen løber automatisk i 10 år, med mindre restgælden indfries forinden, og kreditor/leasinggiver meddeler dette til forsikringsselskabet, eller forsikringen opsiges af enten forsikringstager eller forsikringsselskabet. Når der er gået 10 år, og deklarationen ikke er ophørt, sendes en meddelelse om ophør til kreditor umiddelbart før udløb af de 10 år. Så længe kreditor/leasinggiver ikke har fået meddelelse om deklarationens ophør, jf. vilkårenes pkt. 5, er kreditor/leasinggiver dækket efter den noterede deklaration. Dette medfører, at selskaberne hæfter efter deklarationen, hvis de giver meddelelse om forsikringsophør på anden måde end den aftalte elektroniske kommunikation. Hvis selskabet giver oplysning om forsikringsophør ved et brev, behøver kreditor ikke at tage hensyn hertil. Det samme gælder, såfremt kreditor ad anden vej får at vide, at forsikringsdækningen er ophørt, f.eks. ved meddelelse fra kurator i et konkursbo. Det er oplysningerne i det elektroniske system, der gælder. 3. Skadetilfælde Ved skadetilfælde omfattet af deklarationen, eller skader omfattet af erhvervsløsøreforsikringen, men først konstateret af kreditor/leasinggiver efter, at det selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel er taget tilbage/hjemtaget, skal kreditor/leasinggiver skriftligt anmelde skaden til forsikringsselskabet. Anmeldelsen kan ske ved et brev, hvori der så vidt muligt kan gives oplysning om: 1) hvor materiellet befinder sig 2) en beskrivelse af skaden 3) hvornår skaden er indtruffet. Det er som udgangspunkt ikke afgørende, hvornår skaden anmeldes, jf. dog FAL 21. Forsikringsselskabet kræver ikke en egentlig skadeanmeldelsesformular eller anmeldelse fra forsikringstager (debitor/leasingtager), dog forsøger forsikringsselskabet at indhente forsikringstagers (debitors) anmeldelse. Er dette ikke muligt inden for 4 uger fra kreditors/leasinggivers henvendelse, behandles sagen uden forsikringstagers anmeldelse.

8 Panthaverdeklarationer Side 7 Forsikringsselskabet kræver heller ikke, at debitor/leasingtager (forsikringstager) accepterer skadesopgørelsen/erstatningsbeløbets størrelse. Det påhviler kreditor/leasinggiver at sandsynliggøre, at skaden er sket i deklarationens dækningsperiode. Endvidere skal kreditor/leasinggiver sandsynliggøre, at der er indtrådt en forsikringsbegivenhed (dvs. at der er sket en dækningsberettiget skade), jf. FAL 22 om sikredes oplysningspligt over for forsikringsselskabet. Der henvises til følgende kendelser fra Ankenævnet for Forsikring: 58562, 59223, og For så vidt angår bortkomst generelt for deklarationer, der er noteret efter den 1. april 2006 kl. 00:00:01, henvises til pkt. 1. g. 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser i vilkårene Ad 1. Hvad sikres a. Bestemmelsen omfatter situationer, hvor det selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel ikke skal repareres, typisk totalskader. Erstatning for skader, der repareres, vil kunne være omfattet af vilkår pkt. 1, b og c, jf. nedenfor. Efter bestemmelsen ydes der dækning for skader, som er dækningsberettigede efter indholdet af den bagvedliggende forsikring, der fremgår af den elektroniske deklaration. Det betyder, at det grundlæggende dækningsomfang er det samme på deklarationen som på den bagvedliggende forsikring. Kreditor/leasinggiver opnår derfor som udgangspunkt ikke en bedre retsstilling eller bedre dækning end den, debitor/leasingtager (forsikringstager) har ifølge den forsikring, der er grundlag for deklarationen, jf. også FAL 54. Til eksempel vil der således ikke være dækning efter deklarationen for en tyveriskade, hvis der i henhold til den elektroniske deklaration er tegnet en forsikring, som kun omfatter brand. Om situationer hvor kreditor/leasinggiver får dækning efter deklarationen, selvom skaden ikke kan dækkes direkte efter den bagvedliggende forsikringen, se nedenfor under pkt. b, side 8. Indeholder forsikringen en bestemmelse om, at forsikringsselskabet kan vælge at udbetale kontanterstatning, hvis omkostningerne for reparation er større end værdien af det selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel, eller det beløb kreditor/leasinggiver har krav på efter låneaftalen eller leasingaftalen, er selskabet berettiget til at udbetale kontanterstatning til kreditor/leasinggiver. Udbetaling af erstatningssummen til kreditor/leasinggiver sker uden fradrag for forsikringstagers (debitors/leasingtagers) eventuelle selvrisiko, jf. pkt. 3, e og uden fradrag for eventuel præmierestance. Når forsikringsselskabet har udbetalt erstatningssummen tilhører resterne af det selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel forsikringsselskabet, jf. ASR Responsum nr Automobilforsikring. Erstatningens fastsættelse. FAL 57. (26/6-1982) På vegne af automobilforhandler A har en advokat skrevet således til Assurandør-Societetet: Min klient solgte et stk. brugt Oldsmobile til B til en pris af kr ,00. Samtidigt havde min klient forbeholdt sig ejendomsretten til vognen indtil hele købesummen var betalt. Ca. 1½ år efter bliver vognen stjålet og på dette tidspunkt skyldes der stadig kr ,00 på vognen.

9 Panthaverdeklarationer Side 8 Før erstatningen udbetales til den sikrede i vognen, dukker denne op igen stærkt beskadiget. Ikke desto mere udbetaler forsikringsselskabet herefter en erstatning stor kr ,00, idet man gør gældende, at dette beløb svarer til vognens værdi. Beløbet er fastsat uden aftale med min klient, og uden at denne har været hørt i sagen. Forsikringsselskabet har herefter solgt vognen for 4.000,00 kr. Jeg har overfor forsikringsselskabet gjort gældende, at man var uberettiget hertil, idet forsikringsselskabets ret ikke kan fortrænge min klients ejendomsforbehold. Dette standpunkt har forsikringsselskabet afvist, idet man har gjort gældende, at ejendomsforbeholdet kun kan gøres gældende inden for vognens værdi. Dette standpunkt er efter min opfattelse ganske uhjemlet. Jeg skal anmode responsumudvalget meddele, hvilke standpunkter i sagen man finder korrekt. Det siger sig selv, at køberen af vognen nu er under konkurs Det fremgik af korrespondancen, at de kr. blev betalt af selskabet direkte til automobilforhandler A. Komiteen udtalte, at forsikringsselskabet kan forhandle med forsikringstageren om erstatningens størrelse, såfremt sælgeren ikke har været anmeldt til selskabet som berettiget, jf. FAL 57 stk. 2. Afbetalingssælgerens ret i henhold til sit ejendomsforbehold ophører imidlertid ikke ved aftalen med forsikringstageren om erstatningens størrelse, men sælgers ret til resterne kan efter societetets opfattelse muligvis anses som opgivet, når totalerstatning er udbetalt til og modtaget af ham uden forbehold. Afgørelsen af, om et sådant afkald foreligger, er imidlertid et retsspørgsmål, der hører under domstolenes afgørelse. Det er ikke afgørende, om forsikringstageren har anmeldt skaden. I situationer hvor restgælden uden tvivl er større end handelsværdien, og hvor forsikringstager/debitor ikke hæfter for restgælden, forhandles handelsværdien direkte med kreditor. Det kan eksempelvis være tilfældet ved finansiering på forbrugerkøbekontrakt. b. Som nævnt ovenfor er udgangspunktet, at kreditor/leasinggiver efter deklarationen opnår samme dækning som debitor/forsikringstageren har i henhold til den bagvedliggende forsikring. Bestemmelsen i vilkårenes pkt. 1.b omhandler undtagelserne fra dette udgangspunkt. Det vil sige situationer, hvor kreditor/leasinggiver får erstattet en skade, som forsikringsselskabet ikke er forpligtet til at betale i henhold til den bagvedliggende forsikring. Det kan være tilfælde, hvor forsikringsselskabet ikke yder erstatning til debitor/forsikringstager, fordi debitor/forsikringstager ikke overholder betingelserne i (1) subjektive klausuler eller (2) sikkerhedsforskrifter samt situationer, hvor (3) objektive klausuler fritager forsikringsselskabet for ansvar. Dækningen omfatter både reparationsskader og skader, hvor der udbetales kontanterstatning, typisk totalskader. Subjektive klausuler Bestemmelsen omfatter tilfælde, hvor kreditor opnår dækning for skader, som ikke ville blive dækket over for debitor/leasingtager (forsikringstager) på grund af subjektive forhold hos forsikringstager. Typisk vil der være tale om skader opstået som følge af kørsel i spirituspåvirket tilstand, uden førerbevis eller lignende samt manglende præmiebetaling, og skader forvoldt ved grov uagtsomhed eller forsæt. Forsikringstagers forsætlige ødelæggelse af køretøjet ved adskillelse og bortsalg i form af reservedele anses som omfattet af bestemmelsen, jf. U H.

10 Panthaverdeklarationer Side 9 Sikkerhedsforskrifter (FAL 51) Skader som følge af manglende aktivering af startspærre, GPS eller tilsvarende tyveriforebyggende installationer, som er krævet i henhold til forsikringskontrakten, vil ligeledes være dækket i forhold til kreditor, uanset om det konkrete forhold vil være dækket af forsikringen. Objektive klausuler Hvis kreditor/leasinggiver på finansieringstidspunktet/leasingtidspunktet ikke var vidende om forholdet, giver deklarationen endvidere kreditor/leasinggiver dækning for følgende objektive undtagelser: Skader, der i henhold til forsikringsselskabernes forsikringsbetingelser, er undtaget som følge af motorløb, kap- og væddekørsel, udlejningsskader og manglende installation af startspærre og lignende (f.eks. GPS og andre elektroniske sikringssystemer). Forsikringsselskabet har bevisbyrden for kreditors/leasinggivers viden om forholdet. Skader, der er undtaget som følge af en geografisk begrænsning, vil altid være dækket, uanset kreditors/leasinggivers viden om forholdet. De øvrige objektive undtagelsesregler: Mekaniske skader, bearbejdningsskader, slitage, vejrligsskader og force majeure-skader, er ikke dækket hverken i forhold til debitor eller kreditor. Påkørselsskader og kørselsuheld forårsaget af forhold, der er omfattet af objektive undtagelsesregler, vil dog være dækket over for kreditor i henhold til deklarationen. Dette gælder f.eks.: 1) Påkørselsskader, hvor årsagen kan tilbageføres til bearbejdning af køretøjet f.eks. kørselsuheld som følge af forkert monterede bremser eller styretøj. 2) Kørselsuheld som følge af manglende vedligeholdelse af bremser, styretøj og nedslidte dæk. Skader alene på de bearbejdede dele er derimod ikke omfattet af dækningen, hverken over for kreditor/leasinggiver eller debitor/leasingtager. Udbetaling af erstatningssummen til kreditor/leasinggiver sker uden fradrag for forsikringstagers (debitors/leasingtagers) eventuelle selvrisiko, jf. pkt. 3, e og uden fradrag for eventuel præmierestance. c. Som under pkt. 1, a ovenfor ydes der dækning for skader, som er dækningsberettigede efter indholdet af den tegnede forsikring, som fremgår af den elektroniske deklaration, når erstatningsbeløbet anvendes til reparation af køretøjet. Erstatningsbeløbet for de reparerede skader udbetales inklusive moms i det omfang kreditor/leasinggiver ikke kan afløfte moms og uden fradrag af eventuel selvrisiko samt præmierestance. Med "Kreditors/Leasinggivers overtagelse af køretøjet" menes, at kreditor/leasinggiver skal have sat sig fysisk/faktisk i besiddelse af køretøjet. Kreditor/leasinggiver anses for at være i fysisk/faktisk i besiddelse af køretøjet, når debitor/leasingtager ikke har mulighed for at råde over køretøjet, f.eks. når køretøjet opbevares hos tredjemand efter opdrag fra kreditor/leasinggiver.

11 Panthaverdeklarationer Side 10 I de tilfælde, hvor kreditor ved fogedrettens hjælp har taget køretøjet tilbage, skal kreditor under fogedsagen tage forbehold for kreditaftalelovens 41. Baggrunden herfor er, at kreditor skal have mulighed for at søge eventuel restfordring betalt på grund af manglende anmeldte skader, såfremt der ikke er forsikringsdækning herfor. Dækning for skader opstået efter, at kreditor juridisk set er blevet ejer af køretøjet, eller at leasinggiver har hjemtaget køretøjet, omfattes af pkt. d, jf. nedenfor. Der er dækning uafhængig af, om der er tale om skader, der er anmeldt af debitor/leasingtager, men som ikke er udbedret på det tidspunkt, hvor køretøjet overgives til kreditor/leasinggiver, eller om der er tale om skader, der først anmeldes af kreditor. Dækningen er uafhængig af, om der er tale om en skade omfattet af den tegnede forsikring, eller om der er tale om en skade omfattet af deklarationens øvrige dækningsvilkår. (Nærmere om den bedre dækning, der kan følge af deklarationen, se pkt. 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser i vilkårene, ad 1 Hvad sikres, pkt. a og b) Illustration af forholdene ved salg af et køretøj med eller uden skader: Kreditors restfordring: kr. Skader: kr. Handelsværdi med skader: kr. Handelsværdi uden skader: kr., hvilket er vurderet af taksator, som tager forbehold. Hvis kreditor sælger køretøjet med skader, er kravet mod selskabet kr. ( ). Forbehold for reparation fastholdes derfor af selskabet, som hjælper kreditor med salg af køretøjet. Hvis reparation er begyndt ved en fejl fra forsikringsselskabets side, betaler selskabet reparatøren, og beder taksator hjælpe kreditor med at sælge køretøjet. Kreditor får kr. af salgssummen på kr. og selskabet får de overskydende kr., da udbetaling af erstatning ikke må føre til vinding for kreditor ud over kreditors tilgodehavende. d. Bestemmelsen giver kreditor/leasinggiver dækning for skader opstået efter, at kreditor er blevet juridisk ejer af det selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel henholdsvis, at leasinggiver har hjemtaget materiellet i lighed med den dækning, der gælder ved ejerskifte i øvrigt, jf. FAL 54. Det er en forudsætning, at skaderne ville have været dækningsberettigede i henhold til den af debitor/leasingtager tegnede forsikring, jf. den elektroniske deklaration. Uden bestemmelsen ville kreditor/leasinggiver stå uden dækning efter at være blevet ejer af det selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel, henholdsvis have hjemtaget materiellet. Formålet med bestemmelsen er at give kreditor/leasinggiver mulighed for tegning af ny forsikring efter at være blevet ejer af det selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel, henholdsvis efter at have hjemtaget materiellet, eller at få solgt materiellet til anden side inden for

12 Panthaverdeklarationer Side 11 fristen på 3 uger, og fortsat have den dækning, der var i henhold til den af debitor/leasingtager oprindeligt tegnede forsikring, jf. den elektroniske deklaration. Der er endelig dækning i 3 uger på deklarationen jf. pkt. 1, d i tilfælde, hvor debitor har udarbejdet en salgsfuldmagt til kreditor, som har henstillet materiellet i salgskommission hos en forhandler. I situationer, hvor kreditor af fogedretten er indsat som ejer af det selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel, men ikke fysisk/faktisk er kommet i besiddelse af materiellet, løber fristen på 3 uger først fra det tidspunkt, hvor kreditor kommer fysisk/faktisk i besiddelse af materiellet. Dog skal disse 3 uger ligge indenfor de i pkt. 5, b nævnte 26 uger. I perioden fra tidspunktet for fogedrettens kendelse om, at kreditor er indsat som ejer af materiellet, og indtil kreditor er kommet fysisk/faktisk i besiddelse af materiellet, er kreditor dækket efter deklarationen i op til 26 uger efter forsikringens ophør. Udbetaling af erstatningssummen til kreditor/leasinggiver sker uden fradrag for forsikringstagers (debitors/leasingtagers) eventuelle selvrisiko, jf. pkt. 3, e. For så vidt angår vilkårene for leasing bemærkes det, at der oftest vil være sammenfald i dækningen efter denne bestemmelse og dækningen efter pkt. c ovenfor. Også i relation til leasing, hvor der ikke sker noget ejerskifte, skal leasinggiver være i fysisk/faktisk besiddelse af materiellet. Kreditor/leasinggiver kan ikke opretholde den af debitor oprindeligt tegnede forsikring ved indbetaling af præmie på denne forsikring, medmindre der foreligger en forudgående aftale med debitor herom. Nogle af kreditorerne er uenige heri. Der findes ingen domme om problemstillingen. e. Ved beslaglæggelse forstås situationer, hvor det selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel er beslaglagt af offentlige myndigheder som følge af en strafbar handling begået af forsikringstager. Der kan være tale om beslaglæggelse af såvel danske som udenlandske myndigheder. Værdien af materiellet opgøres, når de omtalte 6 måneder er gået efter bestemmelserne i pkt. 3, a og b. Ved frigivelse af materiellet tilhører dette forsikringsselskabet. Konfiskation forudsætter en retslig kendelse om konfiskation. Værdien opgøres efter bestemmelserne i pkt. 3, a og b, jf. bemærkninger til disse punkter. Det er en forudsætning, at der er tegnet enten en maskinkaskoforsikring med brand eller en kørselskaskoforsikring med brand, jf. den elektroniske deklaration. En forsikring, der kun omfatter brand, vil ikke give dækning efter denne bestemmelse. Der gælder en selvrisiko pr. skadebegivenhed på 20 % af erstatningsbeløbet, dog mindst kr., jf. pkt. 3, f. Ved erstatningsbeløbet forstås det beløb, der fremkommer efter pkt. 3, c i vilkårene. f. Kreditor/leasinggiver må antages at have sandsynliggjort, at det selvkørende landbrugsog entreprenør materiel ikke befinder sig i Danmark, når debitor/leasingtager ikke længere overholder sin betalingsforpligtelse, og det f.eks. fremgår af folkeregisteret, at vedkommende

13 Panthaverdeklarationer Side 12 er flyttet til udlandet, eller det på anden måde er sandsynliggjort, at materiellet er bortkommet i/til udlandet. Der er ikke krav om anmeldelse til politiet. Det generelle krav om, at kreditor/leasinggiver skal indgive politianmeldelse er frafaldet. Hvis der foreligger formodning eller mistanke om kreditbedrageri, skal kreditor/leasinggiver indgive anmeldelse herom til politiet. Der er ikke tale om bortkomst, hvis kreditor/leasinggiver kender debitors/leasingtagers adresse i udlandet og har mulighed for at inddrive gælden hos debitor/leasingtager. Der ydes dækning for tilfælde, hvor det selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriels placering er kendt, men kreditor/leasinggiver må antages reelt at være forhindret i at tage køretøjet tilbage, jf. ASR 2865, eller hvis udgifterne forbundet med en tilbagetagelse vil blive uforholdsmæssigt store. Responsum nr Som svar på en forespørgsel fra en advokat udtalte Assurandør-Societetet, at ordet bortkomst i panthaverdeklarationens pkt. 1 d næppe kan fortolkes strengt bogstaveligt. Tilfælde, hvor det solgte køretøjs opholdssted vel er kendt, men hvor en afbetalingssælger eller lignende må antages reelt at være forhindret i at tilbagetage køretøjet, idet det trods rimelige efterforskningsskridt ikke er lykkedes at finde frem til bilen, kan således efter omstændighederne betragtes som bortkomst i panthaverdeklarationens forstand. Om køretøjet i den forelagte sag måtte betragtes som bortkommet, beror på en bevisbedømmelse, som societetet ikke kunne påtage sig. Responsum 2810 En advokat skrev således til societetet: Som advokat for A beder jeg venligst Assurandør-Societetet oplyse, om vedlagte panthaverdeklaration, punkt 1 d, omfattet følgende forhold: En forsikringstager har købt et automobil i februar 1987 for ca ,00. Dette beløb finansieres af min klient, der får et ejerpantebrev i bilen, og som får noteret en panthaverdeklaration i kaskoforsikringsselskabet C. I sommeren 1987 kører forsikringstageren til Tyrkiet, hvor det ved indkørslen i landet stemples i hans pas, at han medtager en bil. Den 19. juli 1987 sker et færdselsuheld, hvorved automobilet bliver så stærkt beskadiget, at det ikke umiddelbart kan køre videre. Forsikringstageren nødsages til at rette henvendelse til det lokale toldvæsen, idet han i modsat fald ikke kan rejse ud af landet, idet der som nævnt er stemplet i passet, at han indførte et automobil i landet. Tilsyneladende uden at forsikringstageren gennemlæser dokumenterne lader toldvæsenet ham underskrive på en erklæring om, at bilen overlades til toldvæsenet. Dette sker tilsyneladende med en formulering, der indebærer, at bilen endeligt overlades til toldvæsenet, altså uden nogen frist for at genindløse bilen. Ifølge Den danske Ambassade i Ankara kunne bilen også have været overladt toldvæsenet med en tre måneders frist, hvilket altså desværre tilsyneladende ikke er sket. Da forsikringstageren kommer til Danmark, sker der anmeldelse til kaskoforsikringsselskabet, der efter nogle måneder konstaterer, at bilen er videresolgt af toldvæsenet på auktion. Forsikringsselskabet dækker en skønnet reparationsregning i anledning af den skade, der skete, men har nægtet at betale selve bilens værdi, og jeg beder venligst societetet meddele mig, om forsikringsselskabet efter societetets opfattelse er berettiget hertil. Jeg bemærker, at ambassaden i Ankara oplyser, at det passerede tilsyneladende er i overensstemmelse med tyrkisk lov, og at der ikke er mulighed for at få bilen udleveret af Tyrkiet. Societetet udtalte, at der i det foreliggende tilfælde ikke er tale om bortkomst af køretøjet i udlandet, jf. panthaverdeklarationens pkt. 1 d. Selskabet har i overensstemmelse med deklarationens pkt. 1 a betalt erstatning for den skete skade på grundlag af de oplysninger, der kunne fremskaffes. Det er en forudsætning, at der er tegnet enten en maskinkaskoforsikring med brand eller en kørselskasko med brand, jf. den elektroniske deklaration. En forsikring, der kun omfatter brand, vil ikke give dækning efter denne bestemmelse. (Nærmere om den bedre dækning, der

14 Panthaverdeklarationer Side 13 kan følge af deklarationen, se pkt. 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser i vilkårene, ad 1 Hvad sikres, pkt. a og b). Der gælder en selvrisiko pr. skadebegivenhed på 20 % af erstatningsbeløbet, dog mindst kr., jf. pkt. 3, f. Ved erstatningsbeløbet forstås det beløb, der fremkommer efter pkt. 3, c i vilkårene. Når forsikringsselskabet har udbetalt erstatning til kreditor tilhører det genfundne materiel eller resterne af materiellet forsikringsselskabet, jf. ASR g. I deklarationer udstedt efter den 31. marts 2006 anses køretøjet endvidere for bortkommet til udlandet, når køretøjet af dets ejer eller kreditor henholdsvis bruger eller leasinggiver er meldt stjålet til politiet og ikke genfundet efter 6 måneder efter politianmeldelsen. Såfremt politiet ikke vil acceptere anmeldelse om, at køretøjet er stjålet, skal kreditor/leasinggiver indgive politianmeldelse om overtrædelse af straffeloven og samtidig anmode om, at der sker efterlysning i CRM. Ved enhver mistanke om bortkomst skal kreditor/leasinggiver give meddelelse til forsikringsselskabet samtidig med, at der sker anmeldelse til politiet af enten ejer/bruger eller kreditor/leasinggiver. Hvis køretøjet findes inden for de 6 måneder, skal kreditor/leasinggiver give forsikringsselskabet underretning herom, for at der ikke skal ske udbetaling efter 6 måneder. Dækningen kan f.eks. omfatte følgende situationer: Debitor/leasingtager har bortgivet køretøjet. Køretøjet er forsvundet med eller uden debitors/leasingtagers viden, uanset at dette forinden har været meldt stjålet. Køretøjet er forsvundet, og det har ikke været muligt for kreditor/leasingtager at sandsynliggøre, at køretøjet er bortkommet i udlandet, jf. oven for under pkt. f. Hvor startspærre eller gps burde være installeret eller aktiveret i køretøjet. Hvor startspærre er installeret og aktiveret. Der gælder en selvrisiko pr. skadebegivenhed på 20 % af erstatningsbeløbet, dog mindst kr., jf. pkt. 3, f. Ved erstatningsbeløbet forstås det beløb, der fremkommer efter pkt. 3, c i vilkårene. Forrentning kan kræves fra det tidspunkt, hvor kravet er forfaldet, dvs. 6 måneder efter indgivelse af politianmeldelse. Når forsikringsselskabet har udbetalt erstatning til kreditor, tilhører det genfundne køretøj, eller resterne af køretøjet, forsikringsselskabet uanset værdien heraf, jf. ASR 2482 og U H. Ad 2. Yderligere betingelser for selskabets hæftelse a. Kravet om, at kreditor/leasinggiver søger sit tilgodehavende inddrevet hos debitor/leasingtager, før der ydes dækning efter bestemmelserne i pkt. 1, b- c og e- f, såfremt selskabet anmoder herom, skal ses i sammenhæng med bestemmelsen i pkt. 3, d. Det er forsikringsselskabet, der skal afholde omkostningerne forbundet med inddrivelse, derfor skal kreditor/leasinggiver tage kontakt til forsikringsselskabet for at lave en aftale, om hvilke skridt der

15 Panthaverdeklarationer Side 14 skal tages i den konkrete sag, jf. ASR 2990, inden kreditor/leasinggiver tager skridt til retslig inkasso. Det bemærkes, at når forsikringsselskabet beder kreditor om at forsøge at inddrive tilgodehavendet hos forsikringstager/debitor/leasingtager, og denne inddrivelse måtte vise sig forgæves, forrenter selskabet erstatningssummen i den tid, det tager at gennemføre fogedsagen. Har forsikringsselskabet accepteret gennemførelse af en inkassosag, omfatter kreditors krav også inkassoomkostninger m.v., som kreditor med rette kan afkræve forsikringstager/debitor/ leasingtager. Responsum 2990 En bank bad Assurandør-Societetet om en besvarelse af nedenstående spørgsmål i forbindelse med en fortolkning af et vilkår, punkt 2 c i forsikringsselskabernes fælles panthaverdeklaration. Spørgsmål 1: Kan forsikringsselskabet undlade at udbetale forsikringssummen til banken under henvisning til, at forsikringstageren afvikler billånet som aftalt med banken? Spørgsmål 2: Kan forsikringsselskabet undlade at udbetale forsikringssummen til banken under henvisning til, at billånet er sikret ved kaution, og kautionisten evner at betale? Spørgsmål 3: Såfremt forsikringsselskabet fremsætter en anmodning, som nævnt i deklarationstteksten, hvor længe kan betalingen fra forsikringsselskabet da udsættes?`til forsikringstager afgiver insolvenserklæring, til en af fogedretten fastsat afdragsordning misligholdes eller hvor længe? Societetet svarede som følger: Ad 1: Såfremt lånet afvikles i overensstemmelse med aftalen med banken, får banken først et krav mod forsikringsselskabet, hvis banken, hvad den må antages at være berettiget til, opsiger lånet, fordi pantet er gået til grunde. Ad 2: En bank, der har tegnet en panthaverdeklaration, kan efter societetets opfattelse vælge, om den vil søge forfaldne beløb betalt hos en kautionist eller hos forsikringsselskabet. Societetet har ikke hermed taget stilling til retsforholdet mellem forsikringsselskabet og kautionisten. Ad 3: Efter panthaverdeklarationens punkt 2 c er banken pligtig til først at søge sit tilgodehavende inddrevet hos pantsætteren. Selskabets betalingspligt indtræder først, når der foreligger insolvenserklæring eller lignende klar konstatering af debitors manglende betalingsevne. Hvilke retsskridt, der i det enkelte tilfælde er nødvendige, må afgøres konkret for hvert tilfælde for sig. Med ordene "hvor det er juridisk muligt" tænkes på, at det i tilfælde af salg med ejendomsforbehold (forbrugerkøb) ofte ikke vil være juridisk muligt for kreditor at søge sit tilgodehavende inddrevet hos debitor, jf. kreditaftalelovens 41. I salg med ejendomsforbehold må såvel kreditor som forsikringsselskabet som udgangspunkt stille sig tilfreds med, at afbetalingskøber afleverer det købte køretøj. Hvis forsikringsselskabet vil søge at få en restfordring tilkendt og inddrevet, sker dette for selskabets egen regning og risiko, såvel omkostningsmæssigt som processuelt. Kravet om, at kreditor/leasinggiver skal søge sit tilgodehavende inddrevet hos debitor/leasingtager viser, at dækningen efter deklarationen er subsidiær i forhold til debitors/leasingtagers egen hæftelse.

16 Panthaverdeklarationer Side 15 b. Bestemmelsen har alene til formål at ramme misbrugssituationer, hvor der bevidst afgives urigtige oplysninger om det reelle ejer/brugerforhold med henblik på at spare præmie. Typisk de såkaldte far/søn situationer, hvor faderen står som registreret ejer/bruger af det selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel, mens den reelle ejer/bruger er sønnen. Bestemmelsen rammer ikke leasing eller udlejning i øvrigt. Bestemmelsen har ikke til hensigt at ramme forholdet mellem ægtefæller. Ved en ægtefælles død overgår forsikring og deklaration uændret til den efterlevende ægtefælle. Ved skilsmisse, hvor der sker ejerskifte af det selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel, udstedes der en ny forsikring og derfor også en ny deklaration. Bestemmelsen, skal læses i sammenhæng med pkt. 3, e, hvorefter kreditor/leasinggiver får dækning for eventuel selvrisiko i henhold til den forsikring, der er tegnet som grundlag for deklarationen. Forsikringsselskabet har bevisbyrden for, at kreditor/leasinggiver er i ond tro. Den onde tro skal være til stede på finansieringstidspunktet/leasingtidspunktet. I trepartsforhold har forhandlerens eventuelle onde tro ingen indvirkning på senere kreditors rettigheder. Ad 3. Selskabets hæftelse a. og b. Forsikringsselskabet opgør erstatningen efter de regler, der er fastsat herom i den forsikring, der er tegnet som grundlag for deklarationen. Indeholder forsikringen en bestemmelse om, at forsikringsselskabet kan vælge at udbetale kontanterstatning, hvis omkostningerne for reparation er større end værdien af det selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel, eller det beløb kreditor/leasinggiver har krav på efter låneaftalen eller leasingaftalen, er selskabet berettiget til at udbetale kontanterstatning til kreditor/leasinggiver. Der kan dog ikke foretages modregning for eventuelle præmierestancer og selvrisiko, jf. dog pkt. f nedenfor. Forfaldne ikke betalte ydelser, renter, eventuelle tillæg samt inkassoomkostninger skal medregnes i kreditors opgørelse efter pkt. 3, b. Hvis kreditor er bekendt med forsikringsbegivenhedens indtræden, skal der træffes aftale med forsikringsselskabet vedrørende inkassoomkostninger, jf. pkt. 3, d, førend disse må afholdes. Forfaldstidspunktet, og dermed fastsættelse af, hvornår rente skal beregnes fra, og med hvilken sats, fremgår af FAL 24. Forfaldstidspunktet er herefter det tidspunkt, hvor selskabet har alle de oplysninger, der er relevante for at afgøre erstatningens berettigelse og opgøre erstatningens størrelse. Selskabet har herefter 14 dage til at udbetale erstatning. Fra 15. dagen tillægges rente af erstatningsbeløbet med en rente, der svarer til den officielle diskonto med et tillæg på 7 %. Selskabet skal, inden 6 uger efter kravet er modtaget skriftligt, orientere kreditor/leasinggiver om sagens udvikling, herunder hvad der mangler for at kunne opgøre erstatningen. Det bemærkes, at fristen på 14 dage ikke regnes fra den dag, forsikringsbegivenheden er indtrådt, men fra den dag, selskabet har fået de oplysninger, der er nødvendige for, at det på forsvarlig vis kan tage endelig stilling til, om det vil anerkende sin erstatningspligt. Når forfaldstiden ikke indtræder straks, men først 14 dage efter, at selskabet har fået de fornødne op-

17 Panthaverdeklarationer Side 16 lysninger, skyldes det, at selskabet må have rimelig tid til at foretage en undersøgelse, herunder til at indhente eventuel anmeldelse fra forsikringstager, oplysninger fra politiet m.v. og foretage en skadesopgørelse. Forsikringsselskabets hæftelse, eksklusive morarenter og eventuelle inddrivelsesomkostninger, kan dog aldrig udgøre mere end motorkøretøjets nyværdi/handelsværdi i henhold til den tegnede forsikring og aldrig mere end kreditors restfordring, se dog nedenfor om leasing. Ved totalskadesituationer vedrørende leaset selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel, opgøres erstatningen for operationelt leasede objekter til objekternes handelsværdi. Ved finansiel leasing opgøres erstatningen til det beløb, leasinggiver efter leasingaftalen er berettiget til. Er der i leasingaftalen f.eks. en bestemmelse om, at leasingtager efter en periode kan købe det/de leasede objekt/objekter til et bestemt beløb, og skaden er sket efter, at leasingtager efter leasingaftalen er berettiget til at udnytte denne købsoption, vil leasinggivers tilgodehavende, jf. pkt. 3, b skulle opgøres til det beløb, som leasingtager kan købe objektet/objekterne til. Leasingselskabet er i forbindelse med anmeldelse af krav mod et forsikringsselskab, forpligtet til at give selskabet alle tilgængelige oplysninger, leasinggiver har om forhold, som kan være af betydning for bedømmelsen af forsikringsbegivenheden, for fastsættelsen af det beløb, selskabet skal yde, jf. forsikringsaftalelovens 22. Dvs. at leasinggiver ved anmeldelse af krav efter deklaration R skal vedlægge leasingkontrakten samt en opgørelse af sit krav. c. Forsikringsselskaberne oplyser ofte kreditor om eventuelle andre rettighedshavere. Der er dog ikke noget krav herom, og notering af panthaverdeklaration giver ikke kreditor sikkerhed for, at det selvkørende landbrugs- og entreprenørmateriel ikke er yderligere behæftet med f.eks. udlæg, jf. ASR 2745: Responsum 2745 Som svar på en forespørgsel fra en advokat udtalte Assurandør-Societetet, at kreditor ved notering af en panthaverdeklaration opnår ret til erstatning i visse tilfælde, hvor forsikringstageren ikke har en sådan ret, jf. vilkårenes pkt. 1 a-d. Kreditor stilles således bedre ved forsikringstagerens misligholdelse eller tilsidesættelse af forsikringsbetingelserne. Dette er bl.a. tilfældet ved spirituskørsel, manglende førerbevis, grov uagtsomhed og præmierestance. Selskabet kan i øvrigt ikke fradrage selvrisikoen i erstatningen til kreditor, ligesom selskabet hæfter over for kreditor i en periode, efter at forsikringen er ophørt. Notering af panthaverdeklaration giver dog ikke kreditor sikkerhed for, at bilen ikke er yderligere behæftet med f.eks. udlæg. Det beror på kreditors egen afgørelse, om han vil foretage undersøgelser af, om der foreligger rettigheder, han ikke er bekendt med. Når der sker en skade, der alene kan dækkes af deklarationen, men ikke af erhvervsløsøreforsikringen, udbetaler forsikringsselskabet erstatning til den noterede kreditor uanset, hvad der eventuelt er noteret af rettigheder i bilbogen. Det skal bemærkes, at der fortsat ikke består en generel pligt til at foretage undersøgelser af, om der, før udbetaling kan ske, findes andre rettighedshavere end de, der har afgivet korrekt denunciation til forsikringsselskabet, med mindre rettighedsforholdet på anden vis er kommet forsikringsselskabet til kundskab, jf. UfR V.

18 Panthaverdeklarationer Side 17 UfR V Efter begæring af K foretoges der den 27. november 1981 udlæg hos D i en varevogn, købt på købekontrakt hos S, overfor hvem K anmeldte udlægget. Varevognen blev stjålet den 11. november 1982, og kaskoforsikreren F - overfor hvem S havde oplyst, at der var foretaget udlæg i varevognen, men ikke af hvem - udbetalte den 7. januar kr. af forsikringssummen til S til dækning af S's resttilgodehavende og resten af forsikringssummen kr. - til D. - Ved tyveriet af varevognen fik K i kraft af udlægget, der ikke på dette tidspunkt var forældet efter rpl. 526, stk. 4, krav på andel i forsikringssummen, jfr. forsikringsaftalelovens 57, stk. 1, smh. m. 54, stk. 1. Dette krav måtte antages at bestå uafhængigt af, om udlægget senere bortfaldt efter rpl. 526, stk. 4, og det kunne ikke antages, at K for at bevare kravet skulle begære tvangsauktion afholdt. F, der ikke havde gjort noget forsøg på at fremskaffe nærmere oplysninger om de foretagne udlæg, fandtes ikke frigjort overfor K ved betalingen til D, og F dømtes derfor til at betale K udlægsbeløbet ,60 kr. Med hensyn til kontanterstatning for totalskade på køretøjer, der er registreringspligtige, vil forsikringsselskabet kontrollere, hvem der er rette ejer af køretøjet ved opslag i CRM eller ved at forlange registreringsattesten udleveret af forsikringstager. Dette gælder ikke udenlandsk registrerede køretøjer. d. Der henvises til bemærkningerne under pkt. 2, a. Ad 4. Deklarationens ikrafttræden a. Deklarationen træder i kraft, når den er elektronisk ekspederet fra kreditor. Dette tidspunkt fremgår af forsikringsselskabets IT-system. Deklarationen anses for modtaget i selskabets hovedkontor på samme tidspunkt, hvorfor tidspunktet er start for den frist på 4 uger, forsikringsselskabet har for at afvise deklarationen, jf. vilkårenes pkt. 5, c. b. Pkt. 1. g. og selvrisikobeløbene på 20%, dog mindst kr. nævnt i pkt. 3. f. gælder for deklarationer noteret efter den 1. april 2006 kl. 00:00:01. For deklarationer noteret før dette tidspunkt er der intet pkt. 1. g. og selvrisikobeløbene i pkt. 3. f. udgør 20 % dog mindst kr. Ad 5. Deklarationens ophør b. Ved skift af forsikringsselskab kan det afgivende forsikringsselskab tidligst bringe deklarationen til ophør, når forsikringen i øvrigt ophører, med mindre deklarationen er bragt til ophør af andre årsager, som f.eks. præmierestance. Såfremt det selskab, der overtager forsikring af køretøjet, ikke vil notere deklarationen, fordi selskabet f.eks. alene vil tegne ansvarsforsikring, er kreditor/leasinggiver dækket under deklarationen hos det afgivende forsikringsselskab i 26 uger fra det tidspunkt, hvor kreditor/leasinggiver har modtaget meddelelse om kaskoforsikringens ophør. Hvis meddelelsen om forsikringens ophør sendes før ophørsdatoen, regnes de 26 uger fra forsikringsophørsdato. Fristen på 26 uger begynder først fra det tidspunkt, hvor der er sket korrekt elektronisk meddelelse, jf. pkt. 2.6 Meddelelser og deres retsvirkning. Såfremt forsikringsselskabets meddelelse om forsikringens ophør modtages af kreditor/leasinggiver, før forsikringsaftalen er endeligt ophørt (3 måneder efter sket påkrav til for-

19 Panthaverdeklarationer Side 18 sikringstageren, jf. FAL 15) kan forsikringstageren - eventuelt via kreditor/leasinggiver - betale den skyldige præmie og dermed bringe forsikringsdækningen i kraft på ny med den følge, at deklarationen ikke ophører efter 26 uger, men fortsætter, jf. FAL 14, stk. 4. Såfremt forsikringsaftalen er endeligt ophørt, kan hverken forsikringstageren eller kreditor/leasinggiver genoprette den ophørte forsikring ved at indbetale den skyldige præmie, jf. FAL 14, stk. 4 modsætningsvis. Deklarationen vil i så fald ophøre 26 uger efter selskabets meddelelse om ophør, dog aldrig før forsikringens ophør. c. Forsikringsselskabet har ikke tegningspligt og har derfor mulighed for at afvise tegning af den forsikring, der skal danne grundlag for deklarationen. Selskabet har 4 uger til at meddele kreditor/leasinggiver, at det ikke ønsker at tegne forsikringen. Overskrides disse 4 uger finder pkt. 5, b anvendelse, og selskabet er i dækning i 26 uger efter, at det har meddelt kreditor/leasinggiver, at forsikringen ikke vil blive antaget. Forsikringsselskaberne skal, inden de afviser en deklaration, undersøge, om deklarationen vedrører en forsikring, hvor der endnu ikke er blevet udstedt en erhvervsløsørepolice, eller om deklarationen vedrører en anden forsikring, f.eks. autokasko. Forsikringsselskaberne skal ved afvisningen anvende den relevante afvisningskode, så kreditor er i stand til at rette i begæringen om noteringen. Kreditorerne skal undersøge forholdet og berigtige det, så der kan ske notering af deklarationen. d. En måned før 10-års periodens udløb sender forsikringsselskabet varsel til kreditor/leasinggiver om deklarationens ophør med oplysning om mulighed for eventuel nytegning af deklarationen. e. Kreditor/leasinggiver kan gentegne en deklaration uden nyt gebyr, hvis deklarationen er slettet ved en fejl. Denne gentegning skal ske inden 60 dage efter, at deklarationen fejlagtigt er blevet slettet. Jens Peter Tranberg

Bemærkninger til vilkår for F-deklaration vedrørende Finansiering/ Leasing for indregistrerede køretøjer

Bemærkninger til vilkår for F-deklaration vedrørende Finansiering/ Leasing for indregistrerede køretøjer Panthaverdeklarationer Dato 31.03.2006 Journalnr. 1.6.9.4-006 Vores ref JPT/nle Bemærkninger til vilkår for F-deklaration vedrørende Finansiering/ Leasing for indregistrerede køretøjer Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr Leasingaftale Navn Adresse By Cpr Mellem ovennævnte bruger og Typhoon Blokhus Aps, Nyborgvej 14, 9400 Nørresundby, SE 27975763 indgås en leasingaftale om overladelse af brugsretten til nedennævnte køretøj.

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Panthaverdeklarationer

Panthaverdeklarationer NFT 1/1993 Panthaverdeklarationer og forholdet mellem panthavere og forsikringsselskaber af advokat (L) HD (F) Philip Graff, Dragsted Advokater, Danmark I de senere år har der været ført adskillige sager

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem

Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem Betingelser nr. 701101 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kriminalitetsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kriminalitetsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Finansiering af behandling

Finansiering af behandling Finansiering af behandling Har du et ønske om at gå i behandling, men ikke synes du har den fornødne plads i din økonomi til at betale på én gang, har du mulighed for at finansiere dit behandlingsforløb

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse - 1 06.13.2017-44 (20171104) Fælles lån mellem ægtefæller og samlevende Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når ægtefæller eller

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Trailer Forsikringsbetingelser 1. Sikrede Trailer 1.1 Sikrede trailer er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede trailer skal være indregistreret i Danmark, anvendes

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere