Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder"

Transkript

1 Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom Tinglysning af rettigheder over fast ejendom TL 1 Rettigheder over fast ejendom 'Aftaleerhververe' og 'kreditorer' En 'ref over en fast ejendom Tidspunktet for retsvirkningernes indtræden Den tinglysningsmæssige legitimation 'Tingbogshjemmel' ved frivillige dispositioner Tinglysning af offentlige retshandlinger Tinglysningsproceduren Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenterne Afvisning Tinglysning med frist Tinglysning med retsanmærkning Rettigheder, der ikke skal tinglyses TL 2 TL 3 - Brugsrettigheder over fast ejendom TL 4 I øvrigt Særlige retsvirkninger af tinglysning TL 27 Legitimationsvirkningen i TL 29 Aflysning og udslettelse af rettigheder Rettelse af fejl i tingbogen. Erstatning Pantebreve i fast ejendom Ordinære pantebreve Ejerpantebreve og skadesløsbreve Ejerpantebreve Skadesløsbreve Ligheder og forskelle mellem skadesløsbrevet og ejerpantebrevet Panteretten og det personlige gældsansvar Panteret for egen gæld Panteret for trediemands eæld

3 Pantebreve i fast ejendom 4. Pantebrev i fast ejendom som udlægsfundament Den fremtidige handel med værdipapirer 89 5 Forholdet mellem pantsætteren og panthaveren Pantsætterens pligter Betalingspligten Forringelse af den pantsatte ejendom Ejerskifte Pantebrevsformular A pkt Hæftelsen i forhold til panthaveren Når pantegælden forbliver indestående Når pantegælden kan kræves indfriet Retsstillingen ved tvangsauktion Konkurs og øvrige insolvenstilfælde 102 Panterettens ophør Fyldestgørelse Panterettens ophør uden fyldestgørelse Forældelse Præklusion Forholdet mellem flere rettighedshavere i fast ejendom Tinglysningslovens 40 Ledige pladser i prioritetsordenen Tinglysningslovens teoretiske udgangspunkt - 40, stk. 1 Den praktiske ordning - TL 40, stk. 3 Forhåndsaftale om oprykning Etterfølgende aftale om oprykning Oprykningsrettens beskyttelse Særlige synspunkter ved 'indbrudspant' Øvrige begrænsninger af hensyn til sideordnede og efterstående prioriteter Henstand med rente TL 40, stk. 5 TL 40, stk. 6 Rykningsklausuler TL 41 TL 41, stk. 1 TL 41, stk. 2 TL 41, stk

4 Pantebreve i fast ejendom 1.4 Virkningen af undladt indhentelse af samtykke Rykningsklausuler i øvrigt Forinden der gøres brug af rykningsklausulen Efter ophør af det forud prioriterede pantebrev Individuel klausull34 2 Abstrakt klausul Fortolkningen af rykningsklausuler TL 15a Kreditorforfølgning Udlæg Arrest Universalforfølgning (konkurs m.v.) Tinglysningslovens 37 og TL Hvilke ejendomme er omfattet af TL 38? Hvilke genstande er omfattet af TL 38? 'Indlagt' i bygningen '...på ejerens bekostning...' 155 TL Indledning Hvilke ejendomme er omfattet af 37? Hvilke rettighedshavere er omfattet af 37? Hvilke genstande er dækket af 37? Særligt om landejendomme Udskillelse ifølge regelmæssig drift Retsvirkninger Tilbehøret afviger fra det normale Hvem kan kræve tilbehørspantet opretholdt? Afkald på panteret i tilbehør Udlæg i tilbehør m.v Løsøre som kreditsikringsobjekt Løsørebegrebet 170 Rettigheder over motorkøretøjer Bilbogen Hvilke køretøjer er omfattet af ordningen? Hvilke rettigheder skal tinglyses? Retsvirkningeme af manglende tinglysning Fremgangsmåden ved tinglysning af rettigheder i bilbogen Grundlaget for tinglysning 177

5 Pantebreve i fast ejendom 5.2 Individualiseringskrav Tinglysningsmåden Hvornår er et dokument tinglyst? Udslettelse af tinglyste rettigheder Betalinger Ikrafttrædelses- og overgangsregler Tinglysning i personbogen Indledning Formulartvang m.v Tinglysningen Retsvirkninger Særligt om individualiseringskravet Adkomsten til det pantsatte Sekundær udnyttelse Særligt om TL 47b. stk Panterettens ophør \ Pantsætterens opfyldelse af pantekravet Tvangsmæssig gennemførelse af pantekravet Panterettens ophør uden fyldestgørelse Håndpantsætning af løsøre Indledning Stiftelse af håndpanteret Sikringsakten Retlige dispositioner over det pantsatte Panterettens ophør Alternativ til håndpantsætning Ejendomsforbehold Kreditaftaleloven Ejendomsforbeholdets gyldighed Almindelige betingelser for alle køb med ejendomsforbehold Særligt om forbrugerkøb Tilbagetagelse af salgsgenstanden Særligt om konsignation Tilbageholdsret Genstanden for tilbageholdsret Tilbageholdsrettens omfang Kravet mod skyldneren Besiddelsen Konneksitetskrav Tilbageholdsrettens prioritetsstilling Tilbageholdsrettens ophør Leasing af erhvervsløsøre Leasingaftalen Det retlige tilhørsforhold 219

6 Pantebreve i fast ejendom Leasingaftalens parter Leasingaftalens øvrige indhold Sale and lease back Refinansiering Håndpantsætning af de leasede genstande Underpantsætning af de leasede genstande Supplerende transport på leasingydelserne Særligt om retsstillingen i forbindelse med konkurs Panteret i fordringer Forskellige former for fordringer Omsætningsgældsbreve Simple fordringer 240 Regler, der er fælles for negotiable og simple fordringer Retsforholdet mellem skyldneren og fordringshaveren Gældsbrevslovens 9 og Individualiseringskrav Panterettens omfang I forhold til sekundære rettigheder Hvilke tilgodehavender er pantesikret? Overdragelse til eje eller til sikkerhed Tinglysningslovens 47, stk Panteforholdets forløb Pantsætterens (overdragerens) dispositioner Panthaverens (erhververens) dispositioner Panteret i negotiable fordringer og fondsaktiver Ihændehavelsen 251 Særligt om sikring af sekundære rettigheder Panteret i fondsaktiver Værdipapirhandelsloven Baggrund og hovedprincipper Betydningen for VP-systemet 'Værdipapirer' 'Fondsaktiver' Registreringssystemet Omsætning, herunder pantsætning af fondsaktiver Indsigelser m.v Legitimation 265

7 Pantebreve i fast ejendom Panteret i simple fordringer Gbl Identifikation af den overdragne fordring Afgivelse af denunciationen Denunciationens indhold Adressaten Underretning til skyldneren Denunciation ved meddelelse til andre end skyldneren Særregler Gbl. 31, stk Gbl. 31, stk Særlige sikkerhedsarrangementer Factoring Koncerndannelse i kreditøjemed Forsikring af panthaverinteresser Tingsforsikring Livsforsikring Kaution l Kautionsforpligtelsens gyldighed Kautionistens forudsætninger Fortolkning og udfyldning af kautionistens løfte Kautionsforpligtelsens indhold Omfanget af kautionistens hæftelse Personskifte Forskellige former for kaution Ydelsestiden Simpel kaution Selvskyldnerkaution Ubegrænset eller begrænset kaution Tabskaution Efterkaution Kontrakaution Samkaution Særligt om entreprisegarantier Retsforholdet mellem fordringshaveren og kautionisten Indledning Kautionsansvarets afhængighed af hovedforholdet Hovedfordringens ophør

8 Pantebreve i fast ejendom Ændringer i hovedforholdet Henstand Hovedmandens misligholdelse Bortfald af supplerende sikkerhed Skyldnerskifte i hovedforholdet Kautionsforpligtelsens selvstendige ophør Kautionistens opfyldelse af kautionsforpligtelsen Kautionsforpligtelsens tidsmæssige udstrækning Forældelse, præklusion og akkord Retsforholdet mellem kautionisten og hovedmanden Regres og subrogation Indledning Forinden kautionen er blevet aktuel Kautionsløftet Kautionistens opsigelsesret - Danske Lov Kautionistens regresret Kautionistens indtræden i sikkerheder Regreskravets bortfald Flere kautionister og tredjemandspantsættere Anmeldelsesretten i konkurs Indledning Anmeldelsesretten i hovedmandens konkursbo Anmeldelsesretten i kautionistens konkursbo 333 Bilag 1: Justitsministeriets pantebrevsformular A 335 Bilag 2: Justitsministeriets pantebrevsformular. Skadesløsbrev fast ejendom 338 Bilag 3: Justitsministeriets pantebrevsformular B 341 Bilag 4: Justitsministeriets indekspantebrevsblanket 344 Bilag 5: Justitsministeriets pantebrevsformular løsøre 348 Bilag 6: Justitsministeriets pantebrevsformular. Skadesløsbrev løsøre 351 Bilag 7: Justitsministeriets pantebrevsformular Bil 354 Bilag 8: Justitsministeriets pantebrevsformular. Skadesløsbrev Bil 357 Bilag 9 Anmeldelse om ejendomsforbehold Bil 360 Bogfortegnelse 363 Domsregister 365 Stikordsregister 371

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 Panterettigheder I Panteretten 2 1. Panteretten og andre sikkerhedsformer 2 2. Forholdet til fordringsretten 2 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 1. Stiftelsen 3 2. Hvornår foreligger der

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER ANDEN UDGAVE

KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER ANDEN UDGAVE W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER af ANDEN UDGAVE / hat DANMARKS JURISTFORBUND Indholdsfortegnelse Afsnit I. Almindelig del 7 1. Panteretsbegrebet

Læs mere

FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret

FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Bent Iversen Torsten Iversen Lars Hedegaard Kristensen Hans Helge Beck Thomsen FINANS JURA Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9054-6

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

W. E. von EYBEN FORM UERETTIGHEDER. Indhold. Beskyttelse Overdragelse. U dgivet af KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER

W. E. von EYBEN FORM UERETTIGHEDER. Indhold. Beskyttelse Overdragelse. U dgivet af KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER W. E. von EYBEN FORM UERETTIGHEDER Indhold. Beskyttelse Overdragelse U dgivet af KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER I kom m ission hos G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMLVIII

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Skjult gæld i biler. afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190 København 1990 Skjult gæld i biler afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Betænkning nr. 1190

Læs mere

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb... 13 1. Introduktion... 13 2. Kreditaftalelovens anvendelsesområde... 13 2.1. Forbrugerkreditaftaler... 14 2.2. Erhvervskreditaftaler... 14 2.3.

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mogens Johannsen Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder Mogens Johannsen Tvangsauktion over

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 199 - Bilag 3 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-7010-0045 Dok.: KJO40215 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED KORT OM OS TYGE RASMUSSEN,

Læs mere

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 1.1 Faget ejendomsret 2 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder 2 1.3 Ejendomsrettens overgang 2 1.4 Historik 2 2. Forholdet

Læs mere

Virksomhedspant! Effekten!af!ændringslov!nr.!519!af!28/05/2013! 14.maj!2014,!Aalborg!Universitet! Vejleder: Michael Møller Pedersen

Virksomhedspant! Effekten!af!ændringslov!nr.!519!af!28/05/2013! 14.maj!2014,!Aalborg!Universitet! Vejleder: Michael Møller Pedersen ! Virksomhedspant! Effekten!af!ændringslov!nr.!519!af!28/05/2013!! Mathias Nysom Petersen Rune Engberg Christensen Studienummer: 20113982 Studienummer: 20114006 Vejleder: Michael Møller Pedersen 6. Semester,

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JENS PAULSEN, HANS ENGBERG & ALLAN DAM SØRENSEN Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Lighedspunkterne mellem kaution og bankgarantier

Lighedspunkterne mellem kaution og bankgarantier Lighedspunkterne mellem kaution og bankgarantier Lavet af: Lone Andersen vejleder: prof. dr. jur. Erik Werlauff Cand.Merc.Auc studiet Aalborg universitet 2. juni 2005 Engelsk titel: Similarites between

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). (Lovforslag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere