:JTI DSSKR! FT ÅRGANG 37. A S Phønix Vejen. A1S Fyns. Vejmaterialefabrik Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ":JTI DSSKR! FT ÅRGANG 37. A S Phønix Vejen. A1S Fyns. Vejmaterialefabrik Odense"

Transkript

1 1960 :JTI DSSKR! FT A1S Fyns A S Phønix Vejen Vejmaterialefabrik Odense ÅRGANG 37

2 SIKKERHED REFLEKS 1 FÆRDSELSSTRIBEMALINB BIAS PERLER TIL REFLEKTERENDE LINIER MODERNE STRIBEMASKINER OPMÆRKNING OG AFSTRIBN ING I.H.T. VEJREGLERNE r SCAN REFLEX Is KORSØR Ronneaflé23 TLF. 1067

3 TYPE I ATV 2-VALSET VI BRATIONSTROMLE Udfører komprimeringsarbejdet dels ved tromling, dels ved vibration. Arbejder som almindelig tandemtromle, når vibratoren er standset. Vandingsanordning på begge valser. Vægt Ca kg. Valsernes diameter 700 mm, bredde 800 mm. Træk og vibrator på bagvalsen. Kørehastigheder i begge retninger 1,5 og 3 km/time. 7 hk luftkølet benzinmotor. FORLANG TILBUD OG PROSPEKT PEO[NSHAAB HASHINFABHIIP/ 5 BRØNDERSLEV * TELEFON 450 * KALDENR Aalborg Nyhavnagade 26. Telefon (081) Aarhus Park Allé 15. Telefon (061) København Sønderlundvej 218, Herlev. Telefon At

4 LUXOVIT Vejen til større trafiksikkerhed CvEJMATERIAI) LUXOL KEMISKE FABRIKKER A/S A/S RANDERS ASFALT- OG TJÆREFABRIK R.T. A.VEJMATERIALER A2

5 DANSK VEJTI DSSKRI FT UDGIVET AF AMTSVEJINSPEKT0RFORENINGEN I DANMARK REDAKTION Professor, civiling. H. H. RAVN Øster Voldgade 10, Kbh. K Telefon PAlæ 6670 Redaktior,el medarbejder Kontorchef F. I. BOAS Vejd irekcoratet Holmens Kanel 7, Kbh.K Telefon C EKSPEDITION Teknisk Forlag V. Farimagsgade 31, Kbh.V Telefon BYen 9288 MARTS ÅRGANG Indhoidsfortegnelse: Side Indtryk fra den XI. internationale vejkongres i Rio de Janeiro, Af amtsvejinspektør P. Holm 48 Konklusioner vedtaget af den XI. internationale vejkon gres i Rio de Janeiro, september Amtsvejassistent Otto Nielsen 71 Dansk Amtsvejassistentforening 71 Fra ministeriet 72 Statens Vejlaboratorium Øster Voldgade 10, Opgang H. København K. Telefon *Palæ Palæ 4636 Undersøgelser afvejmaterialer og vejbelægninger samt af disses ruhed og jævnhed. Jordbundsundersøgelser ved vejanlæg, herunder dimensionering af vejbelægninger. Besvarelse af forespørgsler af vejteknisk art. ÅKI VEJMATElALE AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI AKTIRSELSKAIET DANSK DAMMANN ASFALT. le r. A3

6 114 Fabrik Sydhavnen København Produktion: tons i timen AKTI ES ELSKAB ET DANSK DAMMANN ASFALT A4

7 forud Vi herunder udvider Indtryk fra den XI Internationale Vej kongres i Rio de Janeiro, 1959 Foredrag under amtsvejinspektørforeningens af amtsvejinspektør P. Holm vintermøde i 1959, Som ved tidligere kongresser var ar bejdet delt mellem to afdelinger, der arbejdede på samme tid, hver i sin sal på Copacabana hotel. Forhandlingerne blev oversat ved si multanoversættelse til engelsk, fransk og portugisisk. Viggo Rasmussen og jeg fulgte for handlingerne i afdeling 1. Det er som sædvanligt spørgsmålene om projekte ring, udbygning og vedligeholdelse, der behandles af denne afdeling. Afdeling II, som vej direktøren fulgte, behand lede som sædvanligt spørgsmålene tra fik, administration, finansiering og oko nomi. Der var 4 hovedspørgsmål opstillet under afdeling I og 2 hovedspørgsmål under afdeling II. Hvert af disse 6 spørgsmål var som skikken er for kongressen behandlet i en trykt generalrapport af fattet af en generalrapportør fra værts landet. Generalrapporterne indeholder hver, foruden et sammendrag af det der er rapporteret fra de enkelte lande om de enkelte spørgsmål, et forslag til kon klusioner. Det, man får ud af at deltage i en sådan kongres, er vel mest, at man bli ver klar over hvilke emner der stærkest optager kollegerne i andre lande. Det, jeg synes vi herhjemme bør lægge mærke til, vil jeg prøve kort at fremdrage, der kan selvfølgelig ikke gås i dybden: Gummihjulstromler og vibrations tromler var stærkt på tale, og kongres sen drog den konklusion, at mekanise ringen navnlig komprime ringen rækken af brugbare vejmaterialer, og dette gør en hyppig revision af udbudsbetingelser og nor mer ønskelig. Man drøftede belægningernes bæreevne og fastslog, at C.B.R.-metoden og pladebelastningsforsøget bliver ved med at være dominerende alle steder i ver den, men man var stærkt inde på, at metoder beroende på beregning af spændinger og deformationer byder bedre muligheder end den empiriske C.B.R.-metode. I det hele taget svirrede ordene,,rheologi og studier af,,mate rialernes rheologiske forhold hele ti den i luften. Det er noget, vi ikke taler meget om herhjemme, så vidt jeg kan se. burde ved lejlighed her i for eningen høre, hvor meget der skjuler sig under begrebet,,rheologi i forbin delse med belægningsmaterialer. Kongressen kritiserer tendensen til at lave nye instrumenter og metoder til bæreevnebestemmelse, medmindre man stadigt afkontrollerer dem ved sammen ligninger med de anerkendte metoder (C.B.R.- og pladetryksforsøget). Kongressen anbefaler bæreevne-stu dier på veje i drift og på særlige for sogsveje. Men man vender hele tiden tilbage til, at der må lægges stor vægt på studiet af deformationerne ( de Dansk J/ejtidsskrif.t

8 ikke så i også blandet rheologiske forhold), og der bør drages sammenligninger med C.B.R. og plade tryksforsøgene. Man fremkommer i konklusionerne med en kraftig spådom om, at der kan forventes betydelige fremskridt på den kemiske stabiliserings område. Det er vel hovedsageligt de franske arbej der i Sahara, der virker ind på kon gressen. Man stiller store forventninger til de,,overfladeaktive stoffer r. Disse stoffer tales der vidt jeg kan skønne meget om herhjem me. Overfladeaktive stoffer er de, der i meget små mængder (i %o % ef ter vægt) giver tydelige ændringer i kornenes overfladeegenskaber. De inddeles i: a) kohæsionsfremmende stoffer og b) vandafvisende stoffer. De kohæsionsfremmende stoffer gi ver varige kohæsionsegenskaber til jor den (man siger, at der er tale om dis persion af leret i jorden). De vandafvisende stoffer kan være så virksomme, at de komplet forhin drer, at jorden absorberer vand. Det lyder så overdrevet. Det er dyre stoffer for tiden men til gengæld er de nødvendige mængder ganske små. Det svirrer med navne som,,furfu ral,,,anilin,,,naften sæbe og,,ter rabind. Man ville på kongressen gerne have, at der udvikledes hurtige kontrolmeto der til kontrolbestemmelse i marken af vandindhold og komprimeringstilstand. Til brug ved dimensionering af be lægninger mener kongressen, at det måske er bedre at regne med timefærd sel i stedet for dognfærdsel. I England er man nu begyndt at op varme betonbelægninger elektrisk for at undgå isglathed, og kongressen anbe faler, at der foretages studier af dette. Man ønsker to yderligere permanente komiteer nedsat nu: a) Een til koordinering af forsknings resultater vedrørende dimensione ring af belægninger, og b) Een til studie af tropiske jordarter (de fleste deltagere var jo trope folk), og de problemer af vejmæs sig art, som dise jordarter med fører. Med henyn til bindemidler (de bitu minose) taler man om at forbedre nor merne her er der tale om et nærmere studie af bindemidlernes,,rhe ologiske forholdr og,,vejrfastheden (det er vel forsprødningen). Englænderne fremdrog under for handlingerne kraftigt spørgsmålet om nogle forsøg vedrørende blandinger af bilumen og tjære, der giver stabile blandinger inden for visse temperaturområder. Nogle lande rapporterer om cutback med tjære i forhold i :1. Det lyder helt nyt for os vi vover jo ikke at blande mere end godt 10 i asfalten, så koagulerer den. Rapporterne til kongressen afslørede, at der stadigt er stor interesse rundt om i landene for spørgsmålet om bitumens klæbeevne og for brugen af additiver. Kongressen fastslår imidlertid meget kategorisk at:,,additiver ødelægges, når det behand lede bindemiddel holdes på høje tem peraturer, og de mister fuldstændigt deres virkning. Nogle ødelægges ved lavere temperaturer end andre. Under søgelser angående additiver bør fort- 50 Dansk Vejtidsskrift

9 ANKA ASFALTSTEN IPAN.-BETON ASFALTPULVER EMULSION Kastrupfabriken Nordhavnsfabriken Farumfabriken Silkeborgfabriken RY 6227 Lynge 183 Funder 121 Hovedkontor: HANS NISSENSVEJ KASTRUP A5

10 DELMAG 100 KG JORDSTAMPER * kg Frø * kg Dieselrambuk A. P. HJORTSØ CIVILINGENIØR GOTHERSGADE 158, K C ASFALTPULV[R ASFALTEMULSION JEi1U W -.-- H 0 L B Æ IC TELEFON *1213 ROSKILDE TELEFON 2523 GAMMELRAND TLF.VISKINGE A6

11 sættes med det formål at forbedre ver mebestandigheden af behandlede hin demidler. Der sporedes stor fremgang i brugen af gummitilsætning til bitumen. Det fremhæves, at ved proportione ringsforsøg til fastlæggelsen af de rette blandingsforhold for pulverasfalt må man anse dynamiske provemetoder for at være af stor betydning. Mon det ikke er en cadeau til professorens tromlefor søg for pulverasfalter? Om cementbetonbelægninger blev der udtalt en del almindeligheder, som at ved støbning ved lave temperaturer bør varmeisoleringsmetoderne tages i an vendelse, og at der er en tendens til at gøre fugeafstanden så stor som mu lig, samt at forspænding er i et stadie af ny udvikling inden for betonbelæg ningsteknikken, men at flere forsøg på dette felt anbefales. Noget vægtigere indhold er der i en konklusion, der siger: at man bør forbedre bæreevnen af un dergrunden under betonbelægninger hellere end at forøge tykkelsen af betonpladen. Det har måske interesse for os at vide, at kongressen anbefaler at opvar me betonen, medens den er under udførelse, ved at lade elektrisk strøm besorge opvarmningen. Det gælder selvfølgelig kun under blanding ved lave temperaturer, da bør man tillige bruge additiver som kaiciumklorid, og der står endda natriumklorid i konklu sionen. Det udtales også, at man bør søge fastsat en mindste-friktions-koefficient, der skal søges opnået ved belægnings arbejderne. Det har vi gjort herhjemme Dansk Vejtidsskrifr foråvidt angår de bituminøse belæg finger. Det er sten materialets modstandsdyg tighed mod polering ved færdselens indvirkning, der er afgørende for ruheden, siges der i forbindelse med be tonbelægninger. Under behandlingen af de bymæssige vejes belægninger udtaler kongressen en del om bl.a. granitbrolægningers ud førelse, samt underlaget men det har jo ikke særlig interesse i denne kreds. Under temaet,,low cost roadf drøf tedes indgående, hvorvidt man ;burde tage dette emne af dagsordenen for fremtidige kongresser. Det er jo ikke lykkedes at nå til en definition af denne vejkategori (man kan vel knap nok oversætte navnet uden misforståelser). Heller ikke denne definition:,,at en,,lav-kost-vej er en vej, der bygges ned til en pris snarere end op til en norm passer rigtigt. I områder, der er under stærk udvikling, må disse veje udlæg ges med en absolut iste klasses tracé selv om den øjeblikkelige færdsel ikke kræver en iste klasses belægning. Det er altså kun på belægningen, man mid lertidigt kan spare. Man skal altså planlægge belægnin gen under hensyn til at den skal opbyg ges trinvis til en iste klasses belægning. Dette på kongressen så stærkt fremhævede princip, at belægnin gerne skal opføres trinvis, kunne vist overføres ret generelt til vore alminde lige veje; de skal vel også kunne for stærkes og forbedres trinvis i takt med færdselens udvikling. Men så skal vi nu ikke bruge cementbeton, den eg- 51

12 smalle rabatter, trin der skal holdes af men Det kørebanen og eventuelle cyklestier eller Forslaget om helt at tage navnet: produkter, gangstier, fordi der bliver tale om trinvis at hæve kørebanen betydeligt.,,lav-kost-vej e af dagsordenen blev rende stoffer: Lad at lertidige begrænsninger af akseltrykket gerne både i tropiske lande med svære regnperioder og i lande, hvor fænome nerne frost og to forekommer. Da det kun er i forbindelse med em Sådanne 52 Dansk J7ejtidsskrift Under spørgsmålet om den trinvise Under temaet,,lav-kost-veje be Forslagene til navneforandring var:,,sekundære veje. opbygning af belægninger peges der i resolutionen på det princip, materialer, som man senere kan for mødt md modstand, fordi begrebets ek,,lidet benyttede landeveje, og Det kan være grantilære eller dog finde anvendelse som allersidste sistens giver håb for millioner af men nesker om engang at opnå nogenlunde vej forbidelser.,,veje i underudviklede lande, der som man midlertidigt (i det første trin af belægningen) anvender materialer at ringere stabilitet, bør man anvende bedre ved tilførsel af stabilitetskorrige kohæsive eller kemiske fabriks som er lette at få fat på. vel et princip, der kun i modificeret vil jo gerne ret hurtigt nå frem til et er form kan tages i brug her i landet, vi dige restriktioner med hensyn til tilladt trin med bituminøst dæklag, og så kan underlaget jo ikke være ustabilt. handlede kongressen også de midlerti klorid med den pulveriserede jord for lille procentdel hydratkalk og kalcium inden man tilsætter cement. I selve kon Jeg synes, at der her endeligt afslo pillaritetsbrydende (den sidste passus sens). Den kemiske stabilisering i øvrigt spiller også en stor rolle i diskussionen relation til veje i ørkenområder. på hederne og i marsken. Overført til danske forhold vil det vel re noget om, hvordan man eventuelt s tilrådes i konklusionen at blande en ner sig ikke til det trinvise, den kan hvornår når man dette trin? Og vi skal heller ikke have for akseltryk, altså dem vi også her i lan det indfører ved tøbrudstider på stør stedelen af vejnettet. mid net,,lav-kost-veje. Dersom den jord, der skal stabilise res med cement, er: a) ler eller b) humusholdig eller c) stærkt ekspansiv, klusionen er angivet, hvordan man be stemmer blandingsforholdene. kan behandle de lerede vej kasser med cement som første trin i opbygningen af belægningerne. os få cemen ten helt derned i bunden af vejkassen, der jo så bliver stabil og vel også ka er mine konklusioner og ikke kongres om,,lav-kost-veje, og her pegedes stærkt på de overfladeaktive stoffe; som blev præsenteret under spørgsmål 2. I rapporten har disse stoffer mest sige veje i klitterne på vores vestkyst, stand ved brede rabatter bl.a. mellem anser kongressen for effektive midler til at reducere udbygningsomkostnin

13 som behandlede,,o Hvis man her i landet skal anlægge pladser, kan de kemiske stoffer måske også bruges, fordi pladsen anlægges på et så begrænset areal, at bundforhol dene eventuelt er homogene. Sådan en plads kan vel passende opbygges trinvis med en kemisk jordstabilisering som første trin. Jeg har nu omtalt afdeling I om ud bygning og vedligeholdelse. Det er den afdeling af forhandlingerne, som Viggo Rasmussen og jeg fulgte. Afdeling II vi kun lejlighedsvis hørte på,,traffic-engineering og,,finansiering samt,.beregning af den økonomiske berettigelse af anlæg gene. På dette felt må jeg støtte mig helt til kongressens konklusioner og det skriftlige materiale, der i øvrigt er ud leveret. I kongressens afdeling II har man forst drøftet spørgsmålet om at finde frem til en formel, hvorefter man kan beregne færdselen, når man kender be folkningstal og afstande o.s.v. men man har ikke kunnet drage nogen ge nerel konklusion m.h.t. dette problem på denne kongres. Der består dog en sammenhæng mel lem brutto national produktet og færdselen, og denne sammenhæng kan man bruge til forudsigelser om væksten i motorfærdselen. Dog kun i lande, hvor brutto national produktet kan forudsi ges med pålidelighed, tilføjes der. Der slås i konklusionerne til lyd for fastsættelse af en international metode til færdselstællinger og herunder en ensartet klassificering af de køretøjer, der tælles (kongressen anbefaler E.C. F. s klassificerings- og tællingsmetoder, som er anbefalet af E.C.E. til brug på Europas trafikårer). Kongressen anbefaler vel dermed faktisk den trafiktællingsmetode, som vor forening ikke i begyndelsen var så tilfreds med. Det er altså metoden: Mekaniske tælleapparater i faste sta tioner i forbindelse med lejlighedsvise manuelle tællinger og derudover spred te prøvetællinger i en masse stationer. Kongressen siger, at ved færdsels tæl/inger pi nationalt plan opnås gode resultater ved et sådant udstrakt sy stem af bevægelige prøvetællingsappa rater, og et mindre antal faste tælleste der, hvor tællinger foretages hele året rundt. Konklusionerne fra afdeling II taler også om trafikanalyser, hvis formål det er at udfinde koefficienter, der er re præsentative for de daglige, ugentlige og sæsonmæssige svingninger i færd selsmængden, således at man kan knytte disse koefficienter til de mekaniske tæl leapparaters resultater. Generalrapporten omtaler endvidere d store analyser af den slags, som vejdirektoratet nu gennemfører & D analyser (oprindelse og destina tion). Det siges i konklusionerne, at de bør tilrettelægges med henblik på at bruge elektronregnemas kiner til analy sen. Om ulykkesstatistik siges der noget i kongressens konklusioner, nemlig i) at ulykker, der skyldes træer, der står tæt ved kørebanen, stiger stejlt, når den frie afstand er mindre end i meter, samt Dansk Vejtidsskrift

14 2) at ulykker, der skyldes private overkørsler, stiger betydeligt, når overkørslerne forekommer tættere end 5 a 6 stk. pr. kilo meter. Også i trafikkapacitetens interesse må private adgange indskrænkes. Kongressen udta ler, at passende lovgivning bør gennemføres, der forbyder pri vate adgange direkte til nye veje og begrænser adgangen til be stående veje. Her er Danmark altså på højde med situationen nu. Kongressen forudsætter åbenbart, at det er vejmyndighederne, der,,planlæg ger tankstationer, restauranter og lig nende vejtilbehør langs landevejene, og udtaler herom:,,ved planlægning af tankstationer, restauranter og busstoppesteder må tra fiksikkerheden først og fremmest tages i betragtning. Accelerations- og dece lerationsbaner anbefaler kongressen i forbindelse med disse anlæg. Jeg vil mene, at kun på motorveje kan man gennemføre den slags foranstaltninger ved adgangene til vejen, men ikke på det almindelige ladevejsnet (herunder de 4-sporede landeveje). Telefoneringsmuligheder bør tilvej e bringes, hvorsomhelst færdselen eller VEJENS BELIGGENHED og betyd ning tilsiger det (til tilkaldelse af hjælp til reparationer eller lægehjælp). Det er vi vist endnu ikke begyndt på herhjemme? Een af konklusionerne siger, at det bør være forbudt på eller nær ved lan devej at opsætte reklame, som i kraft af sin natur eller placering måtte svække effektiviteten af trafiksignaler eller tra fiklys, eller aflede en chaufførs op mærksomhed. Der bør også rådes over beføjelser til at fjerne bestående rekla mer, som disse vilkår passer på. Vi har vist herhjemme kun naturfredningsmyndighederne at falde tilbage på i disse spørgsmål. Til trods for den mo derne lovgivning vi har, er der vist ikke rigtige midler mod reklame ved vejene, der generer færdselen (bortset fra po litivedtægternes bestemmelser). Kongressens anden afdeling beskæf tigede sig også en del med vejknude punkter. Man anbefaler stadigt kanali serings heller og afstribninger på køre banen. Det anbefales, at gå meget om hyggeligt frem ved fastlæggelsen af øer og heller, idet man først bør opstille flyttelige attrapper i knudepunktet, og iagttage virkningen og eventuelt fore tage justeringer. Den venstredrejende færdsels for hold når den skal dreje bort fra ho vedvejen drøftes i to konklusioner. a) Den ene siger, at der er noget, der tyder på, at man ikke skal dreje til venstre under en ret vinkel, men snarere skråt (under landlige for hold) og således bør knudepunk tets udformning lægges til rette måske. b) Den anden konklusion siger, at hvor det er muligt, bør der anlæg ges en ekstra bane i midten af ve jen for at hjælpe de venstredrej ende køretøjer i det tidsrum, de venter på en lejlighed til at krydse de an dre færdselsbaner. Den sidste konklusion forstår jeg men den førstnævnte (der er udtrykt i meget hypotetisk form) synes jeg er vanskelig at forstå. 54 Dansk Vejtidsskrift

15 iiiii»icomac til vinterlap< VI NTERLAPPEMATERI ALE ICOMAC er en koldt udlæggelig pulver.. asfalt, som er letbearbeidelig, selv i frostvejr. I COMAC kan udlægges på renfejet un derlag uden klæbning. I COMAC kan logres i ugevis uden at an vendeligheden forringes. ICOMAC leveres fra vore fabriker i Tammerup på Amager Ringsted Randers Dortheasminde pr. Uldum Sølsted ved Tønder AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER ISLANDS BRYGGE 41. KØBENHAVN S. ASTA 2800 A7

16 DER ER 4 MULIGHEDER BA RB E R - G R E E N E 873 vejbaneudiæger arbejder på larvebånd transporteres på luftgummi arbejdsbredde fra 183 cm til 366 cm BARB ER-GREEN E 879- B vejbaneudlægger på larvebånd arbejds bred de fra 243 cm til 567 cm BARBER-GREENE SA-60 vej baneudlægger på luftgummi arbejdsbredde fra 243 cm til 567 cm BARBER-GREEN E SB-60 vejbaneudlæger på larvebånd arbejdsbredde fra 243 cm til 567 cm LANGREUTERS GL. KONGEVEJ 3 * KØBENHAVN V * TELF. *HILDA 1090 A8

17 er Kongressen anbefaler probaganda med alle kendte midler for: a) Forbedring af de vejfarendes men talitet. b) Forbedring af korefærdighed og c),,spordisciplin (jfr.,,rådet for større færdseissikkerhed ). De specielle bymæssige problemer i forbindelse med,,traffic-engineering indtager en stor plads i konklusionerne; det drejer sig om: i) at tilskynde bilister til at efterlade deres vogne i udkanten af by erne og fortsætte rejsen til bycentret med kollektive transport midler. Dette kræver garager og park eringspla1ser ude ved ende punkterne for de kollektive transportmidlers ruter, 2) at træffe foranstaltninger til be grænsning af parkeringstiden i den centrale kærne, f.eks.,,park metre, samt 3) at lettelse af trafiksituationen i city kan ske ved: a) udbredt anvendelse af eks presomnibusruter, eller ved b) forskydning i arbejdstiden i virksomhederne (dette kan mindske myldretidens strøm) eller ved c) anlæg af bymæssige,,eks presveje eller ved d) anlæg af,,bymæssige mo torveje. I denne forbindelse udtaler kongres sen, at,,bymæssige motorveje ikke be hover at dimensioneres for høje hastig heder. De skal sikre en hof trafikkapa ci! et, og den nås ved hastigheder af færdselsstrømmene på kun omtrent 6o km i timen, eller måske lavere hastiglieder. Der findes en del konkhisioner om forbindelserne ud fra bymæssige,,eks presveje og,.bymæssige motorveje til byområderne, der nok har interesse, men vil føre for vidt i denne redegø relse. Hvor stærk tidevandsagtig trafik fin des, anbefales midlet at vende trafikretningen på nogle af korebanesporene. Konklusionerne vedrørende det sjette og sidste hovedsporgsmål, der angår fi nansieringen og arbejdernes økonomi ske berettigelse, kan nok have interesse for foreningens medlemmer, og dette ikke mindst fordi de i væsentlig højere grad end de øvrige sæt af kon klusioner udformet således, at de er nogenlunde brugbare som håndbog, når man skal opstille økonomiske be regninger vedrørende et større arbejdes berettigelse. Der er i konklusionerne angivet de elementer, der må tages med i de økono miske beregninger (en god luskeliste), og der fremfores de anerkendte kriterier for bedømmelse af alternative projekter efter deres økonomiske interesse. Som sådanne kriterier er nævnt: a) forholdet: totale byggeomkostninger værdi (kapitaliseret eller ikke) af fordele eller alternativt forholdet: årlige gennemsnitsfordele årlige amortisationsomkostninger tilsammen kaldet:,,fordel om kostning s forholdet (,,Benefit Cost ratio ), samt b) Differencen: fordele omkostnin ger, begge kapitaliserede (,.capital ized profit ) D.visk Vejiidssifi

18 Cost idet Søgningen efter et maksimum for den ovennævnte,,capitalied profit fører ind på ideen om et:,,optimum cir for iværksættelse af et arbejde (jfr. at man for,,storebæltsbroen har ud regnet, at dettes optimum år er 1985 mærkeligt). Man kan altså regne efter enten me toden,,benefit ratio eller ef ter metoden,,capitalized profit, når man vil bedømme alternative projekter. Den ene metode er anvendelig ved langtidsplanlægning, medens den an den sikrer den bedste brug af pengemidler i en begrænset periode. Kongressen er også inde på spørgs målet om indflydelsen af køretøj ers akseltrj k på levetid, vedligeholdelse og drift, og antager, at der eventuelt måtte bestå et ôptimalt akseltryk for enhver kombination af belægning, undergrund, klima og færdsel. Men det var for svært et problem til løsning ved denne kon gres. Under økonomispørgsmålene hører også metoder til beregning af bespa relser hidro rende fra nedgang i færd selsulykker. Kongressen inddeler ulykkerne i 3 kategorier: a) rent materielle ulykker, b) kvæstelses-ulykker og c) dødsulykker. Det fremføres, at de udgifter, ulyk kerne medfører, kan udledes af forsik ringsselskabernes statistik, navnlig med hensyn til materielle ulykker og kvæ stelsesulykker, men med henyn til døds ulykker er der nu en tendens til at beregne det nettotab i produktion, der er resultatet af dodsfald. Den skade, der sker ved de tre kate gorier, er meget forskellig. Kongressen regner, at forholdet er i : 10 : 100 ta bene ved de tre ulykkeskategorier (ma terielle-, kvæstelses- og dods-). Jeg synes nok, at disse forholdstal maner til eftertanke. Dersom der på en meget dårlig vej kun forekommer ma terielle ulykker, fordi hastigheden er lav, og man så til afløsning bygger en ny vej til stor hastighed, og der på denne nye vej kun forekommer nogle få dodsulykker, der dog hver er Ca. ico gange så kostbare som de materielle ulykker på den gamle vej, så skal man altså helt ned på een % i ulykkestal på den nye vej i forhold til den gamle, forinden der kan begynde at være tale om besparelse hid rørende fra nedgang i ulykkestallet. Efter dette tror jeg ikke på besparelse ved nedgang i ulykkestal de få ulykker, der sker på lur tigvej ene, koncentrerer sig om døds ulykker, der er ioo gange så dyre som de rent materielle ulykker på gamle vejstrækninger. Der tales om at få nedsat en ny ko mite til at indsamle materiale fra med lemslandene om vej finansieringen, her under også om budget, beskatning, lån og afgifter. Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at det i konklusio nen er anført, at komiteen skal have sin opmærksomhed særligt henvendt på lande, hvor vejmyndighederne nyder en udstrakt grad af administrativ og finan iel autonomi. Om finansiering af parkeringspladser og garager konkluderer kongressen, at privat finansiering af sådanne anlæg i de fleste tilfælde ikke er mulig uden tilskud (for tiden). 56 Dajisk J7ejtidsskrifI

19 Konklusioner vedtaget af den XI Internationale Vejkongres i September I 959 Oversat af amtsvejinspektor P. Holm Rio de Janeiro AFDELING I PROJEKTERING, UDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE Spørgsmål I Spørgsmålet omfatter: A. Bærelag og undergrund samt B. Almindelige spørgsmål, og det behandledes af professor Anto nio José da Costa Nunes som general rapportør. De vedtagne konklusioner er: i. Kendskab til jordbunden og de underliggende aflej ringer bør ud vikles på grundlag af kombinerede geologiske og pedologiske studier af området særligt hvor jord bunds forholdene varierer i høj grad som i tilfælde af jordarter af glacial oprindelse og af jordarter, der er dannet på stedet ved nedbrydning af klippe. 2. Den høje grad af mekanisering af vejbygningen og anvendelsen af moderne komprimeringsmateriel, og vibrationstromler, muliggør ud videlse af rækken af brugbare ma terialer samt at byggemetoderne forbedres og gør det derfor nød vendigt, at man hyppigt reviderer normerne. 3. C.B.R.-metoden og det traditio nelle pladebelastningsforsøg bliver ved at være de fremherskende me toder alle steder i verden. Mere rationelle metoder beroende på be regning af spændinger og defor mationer byder bedre mulighed for fremskridt. I denne forbindelse noterer man sig med interesse de russiske, franske og portugisiske metoder. 4. Tendensen til at udforme nye in strumenter og nye metoder til be stemmelse af jordarters bæreevne bør dæmpes ned, med mindre re sultaterne til stadighed kontrolle res ved sammenligning med en af de anerkendte metoder. 5. Forsøgsmæssige studier på veje i stadigt brug og på forsøgsveje bør tilskyndes, i særdeleshed når de er ledsaget af målinger af statiske eller dynamiske deformationer og når de indvundne resultater sam menlignes med resultaterne ved C.B.R.-metoden og pladebelast ningsprøverne. 6. Fremskridt kan forventes på den kemiske stabiliserings område og i særdeleshed ved brugen af de,,overflade-aktive stoffer, idet der bør opmuntres til nærmere studi um af disse stoffer. 7. Der bør tilskyndes vedrørende metoder af belægningerne. til forskning til drænering 8. Det anbefales. at forskningsresul tater vedrørende den statistiske be Dansk Vejiidsskrift

20 at herskelse af jordarternes egenska ber bliver formuleret med det for mål at muliggøre udarbejdelsen af normer baseret på statistiske kri terier. 9. Det anbefales, at forskningsinsti tutioner tilskyndes til at studere materialernes rheologiske forhold i forbindelse med anvendelsen på veje. io. Opmærksomheden henledes på øn skeligheden af at udvikle hurtige metoder til at kontrollere kvalite ten af jordarter og materialer, at kontrollere vandindholdet samt at kontrollere komprimeringstilstan den. ii. Det anbefales, at man undersøger muligheden for ved forskning angående dimensionering af be lægninger regne med time færdselen i stedet for dognfærd selen. 12. Køretøjer bor ikke standse på kø rebanen. Hvis dette ikke kan over holdes, er det hensigtsmæssigt, for at undgå færdselsulykker, at an bringe advarselssignaler i en vis afstand fra køretøjer, der er stand set på kørebanen, således som det allerede gøres i adskillige lande. 13. Det anbefales, at der foretages stu dier vedrørende effektiviteten af elektrisk opvarmning af betonbe lægninger til undgåelse af glatis. De gode resultater, der er opnået i Storbritannien ved elektrisk op varmning, er bemærket. 14. Det henstilles til den permanente internationale forening for vej kon gresser at overveje forslaget om at danne en permanent teknisk ko mite, der har ansvaret for koordi nering af de eksperimentelle re sultater, der registreres i de enkelte lande med hensyn til dimensio nering af belægninger, og for stu diet af de dimensioneringsmetoder for belægninger, der fastsættes el ler foreslås af disse lande. 15. Det henstilles til den permanente internationale forening for vejkon gresser at overveje forslaget om at danne en permanent teknisk ko mite til at studere tropiske jordar ter og de vejproblemer, som de skaber. i6. Det anbefales, at første spørgsmål på næste vejkongres bliver delt i to dele og behandlet af forskel lige rapportører. Den første del skulle alene omfatte jordarts mekanik vedrørende veje, medens den anden del skulle omfatte de almindelige spørgsmål og i særde leshed de visuelle krav. Spørgsmål 2 Spørgsmålet omfatter: A. Overfladelagene på veje og rullebaner af bøjelig konstruktion, samt B. Betonplader (veje og rullebaner af stiv konstruktion), og det behandles af direktør for,,di vision of Research, D.N.E.R., Galileo Antenor de Araujo som generalrappor tør. De vedtagne konklusioner er: i. NORMER FOR BINDEMIDLER. Det er nødvendigt at forbedre nor merne for bindemidler og i denne forbindelse er det nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser 58 Dansk Ve)titlsskrift

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Martin Korsgaard Civilingeniør Colas Danmark A/S mko@colas.dk Indledning I en tid hvor der i høj grad er fokus på menneskeskabte klimaforandringer,

Læs mere

Bitumenstabiliserede bærelag

Bitumenstabiliserede bærelag Bitumenstabiliserede bærelag Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der findes i dag flere alternative anvendelser for genbrugsasfalt. Bitumenbundet genbrugsasfalt kan produceres efter flere

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Varmblandet asfalt Introduktion Sammensætning Varmblandet asfalt er sammensat af stenmateriale, filler og bitumen. Sammensætningen varierer i forhold til de funktionskrav,

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder.

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Asfaltreparationer Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Maj 2003 Belægningsreparation - asfalt Teknisk Forvaltning har i de forløbne år set stærkt varierende lappeløsninger

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål:

Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål: Dato 9. juli 2014 Dokument 14/07910 Side Vejforhold ved V vej og A vej Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål: 1. Giver

Læs mere

LOKALPLAN Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978

LOKALPLAN Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978 LOKALPLAN 16.01 Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Vejforum 2005, program nr. 34

Vejforum 2005, program nr. 34 Drænasfalt - vejbelægninger i CT-skanner Af Civilingeniør, ph.d. Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, can@vd.dk Vejteknisk Institut kan nu se ind i vejbelægninger uden at bruge

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

CCS Informationsniveauer

CCS Informationsniveauer CCS Informationsniveauer R0, december 2014 Kolofon 2014-12- 11 < Forrige side CCS Informationsniveauer Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Safety Rider. Safety Rider fartdæmper 40 km/t. 2 www.daluiso.dk. - trafiksikkerhed for livet

Safety Rider. Safety Rider fartdæmper 40 km/t. 2 www.daluiso.dk. - trafiksikkerhed for livet Fartdæmpere m.m. 1 - trafiksikkerhed for livet Safety Rider Safety Rider er en typegodkendt fartdæmper, beregnet til nedsænkning af hastigheden til max 40 km/t. De flade kanter forhindrer et kraftigt stød,

Læs mere

Fakta. Problemstilling. Forsøg. Undersøgelse af lagtykkelsens betydning 15. juni 2015 for sporkøringsmodstanden på forskellige asfaltmaterialer

Fakta. Problemstilling. Forsøg. Undersøgelse af lagtykkelsens betydning 15. juni 2015 for sporkøringsmodstanden på forskellige asfaltmaterialer Fakta De danske vejregler består af en almindelig arbejdsbeskrivelse og en vejledning. I Vejledningen findes anvisninger for valg af lagtykkelser på. For pulverasfalt, som er et slidlagsmateriale med en

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Anvendelse af forskellige reparationsmetoder på vejnettet

Anvendelse af forskellige reparationsmetoder på vejnettet Ole Olsen Fagkoordinator Vejdirektoratet, Driftsafd. Syddanmark oo@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk www.ncc.dk Anvendelse af forskellige reparationsmetoder

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Artikel om "Kalkstabilisering til vejanlæg"

Artikel om Kalkstabilisering til vejanlæg Artikel om "Kalkstabilisering til vejanlæg" Forfatter: Specialkonsulent Tony Kobberø Andersen, Vejdirektoratet tka@vd.dk Projektchef Arne Blaabjerg Jensen, COWI A/S anj@cowi.dk Resumé Ved stabilisering

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren 1900 Sidst i 1800-tallet debatteredes børnearbejde og dets konsekvenser åbent. Dette førte til en 5 række love, der skulle regulere børnearbejdet.

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7.

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7. Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/03405 Side Påbud om fjernelse af træ ud for B 7 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 4. marts 2014, hvor du klager over Kommunens påbud af 27. februar 2014 om fjernelse

Læs mere

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Af Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Civilingeniør Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, Planlægningsafdelingen Can. tech. soc.

Læs mere

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Civilingeniør Jacob Storm Jørgensen jasj@ramboll.dk En støjreducerende vejbelægning har ikke den samme støjreducerende effekt i hele belægningens levetid.

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Seniorforsker Hans Bendtsen Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Guldalderen 12, P.O. Box 235, 2640 Hedehusene, Denmark Telefon: 4630 7000, www.vd.dk, E-mail:

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Hornbæk Skole og SFO er

Hornbæk Skole og SFO er Trafikpolitik for Hornbæk Skole og SFO er Det er smart at være sikker 1 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene i Hornbæk ved: At så mange

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

9 Patent- og Varemærkestyrelsen

9 Patent- og Varemærkestyrelsen (19) DANMARK m 9 Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (10) (51) lnt.ci. : B 28 B 5100 (2006.01) E 01 C 19100 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2013 00014 (22) Indleveringsdato: 2013-01-10

Læs mere

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Kk/november 2011 Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Forslag til basistværprofil for 6-sporet motorvej Mindste tværprofilelementer: Kørespor: I forhold til 4 sporet motorvej er grundlaget for

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8 Afsnit 8 1. Lidt om akkordaftalens forhandling a. Forhandlingsteknik b. Forhandlingsreferat Forhandlingsteknik Indledningsvis tror jeg ikke på, at der findes nogen nem metode til at få sin vilje sat igennem

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

VIP SYSTEMET + + + Renderne leveres med 110 mm eller 160 mm afløb + Udløbsstuds skal bestilles særskilt

VIP SYSTEMET + + + Renderne leveres med 110 mm eller 160 mm afløb + Udløbsstuds skal bestilles særskilt VIP SYSTEMET Anvendes til 3 belastningsklasser i henhold til EN1433 VIP300 rende med en længde på 1, m og en dimension på 300 Fremstillet i robust HD-PE materiale Risten beskyttes af karmen, som sikrer

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejregel for udformning af veje og stier i åbent land Grundlag

Læs mere

Anvendelsesområder for asfalt

Anvendelsesområder for asfalt Afsnit 1.3 Side 1 af 8 1. oktober 2002 Anvendelsesområder for asfalt Asfalt anvendes overvejende til anlæg og vedligeholdelse af færdselsarealer på veje, pladser, stier, broer m.v. Desuden anvendes asfalt

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 10-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Christian Harlang vedrørende ejendommen matr.nr. 2 ap Hellebækgård, Hellebæk, beliggende Nordre Strandvej 92, kommunens

Læs mere

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34 Vejadgang via Åsen til del af udstykningen 2015 Fotos er fra Google, Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården, Lejre.dk eller taget af MOE A/S. Udarbejdet af:

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2011-3 Erhvervsområde ved Vestergade i Ringe Sag nr.01.02.05-p16-7-11 Høringsperiode: 7. marts 2012 8. maj 2012 Dato 9.

Læs mere

Brændstofbesparende vejbelægninger. Indledning. Vejdirektoratets initiativer

Brændstofbesparende vejbelægninger. Indledning. Vejdirektoratets initiativer Brændstofbesparende vejbelægninger Indledning Transportsektoren bidrager på verdensplan med ca. 20 % af den samlede udledning af drivhusgasser. Implementering af brændstofbesparende vejbelægninger vil

Læs mere