11.1 Opsamling 11. KONKLUSION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11.1 Opsamling 11. KONKLUSION"

Transkript

1 11. KONKLUSION 11. KONKLUSION Formålet med denne konklusion er at redegøre for projektets resultater og samarbejde samt give kritik på anvendte metoder og kilder. Dette gøres indledningsvis ved at samle op på projektarbejdets resultater iht. den initierende problemstilling. Derefter redegøres specifikt for projektarbejdets resultater, samarbejde, metodekritik og kildekritik 11.1 Opsamling Opsamlingen foretages iht. den initierende problemstilling: Med udgangspunkt i den manglende produktivitet i dansk byggeri stilles der spørgsmålstegn ved tidligere og igangværende udviklingstiltag Hvordan kan produktionsindustriens løsninger til produktivitetsforbedringer anvendes til at afhjælpe denne manglende produktivitet, idet der fokuseres på procesudviklingstiltag fremfor produktudviklingstiltag? Udgangspunktet er således den manglende produktivitet i dansk byggeri. Dette er indledningsvis underbygget i forbindelse med beskrivelsen af byggebranchen i denne hovedrapport, samt nærmere uddybet i Paper 1. Hvor en af hovedaspekterne er, at produktiviteten i byggebranchen har været nogenlunde konstant siden montagebyggeriets gennembrud i 1960'erne. Mens andre erhverv har øget produktiviteten med en faktor 2-3. Industrialiseringen i 1950'erne og 1960'erne havde fokus på og succes med industrialiseringen af byggekomponenterne, hvormed der kunne udbydes til den daværende efterspørgsel. Ændring i efterspørgsel og konjunkturer medførte fokus på en anden side af produktivitetsproblemet, knyttet til manglende fokus på arbejdsprocessen på byggepladsen. En problemstilling som branchen endnu ikke har løst. I et samfundsøkonomisk perspektiv har den lave produktivitet i byggebranchen stor betydning. En australsk undersøgelse har påvist at produktivitetsforbedringer indenfor boligbyggeriet på 10% kan medføre en BNP-tilvækst på 1,5%. Overført til danske forhold kan dette medføre en besparelse i BNP på ca. 15 mia. kr. Mediernes fokus er ligeledes præget af disse produktivitetsproblemer, hvilket har medvirket til at skabe en nødvendig opmærksomhed og debat omkring byggebranchens fremtid. Denne underbyggende beskrivelse af den initierende problemstilling var grundlaget for en nærmere beskrivelse af byggebranchen og byggeprocessen ud fra teorierne: Porters Five Forces og Portes Value Chain. Konkluderende på beskrivelsen af byggebranchen kan det siges, at byggebranchen er meget kompleks. Der er tale om hyppigt skiftende arbejdspladser, hyppigt skiftende samarbejdsparter, svingende konjunkturer og omfattende rammebetingelser især vedrørende licitation mv. Hvilket SIDE 103

2 er aspekter, der gør det svært at få overblik over byggebranchen. Dette bevirker endvidere, at aktørerne i branchen ofte har svært ved at styre de enkelte byggeprojekter, hvilket bl.a. giver sig til udtryk på bundlinien hos hovedparten af aktørerne på markedet. Byggebranchens kompleksitet gør det ligeledes problematisk at udvikle og effektivisere byggeprocessen. Alt i alt er der tale om en kompleks byggebranche med problemer, som kræver opmærksomhed fra alle byggebranchens parter for at ændre udviklingen i en positiv retning. Branchens kompleksitet og effektivitetsproblemer har da også været i fokus gennem flere udviklingstiltag siden starten af 90'erne hvor tiltaget "Byggelogistik" blev iværksat. Et tiltag som specifikt fokuserede på at få styr på logistikken på byggepladsen. Siden hen er der endvidere blevet fokuseret på bl.a. anvendelse af multisjak i udførelsen, udarbejdelse af nye industrialisere/elementbaserede byggesystemer, større grad af integration af aktører tidligt i byggeprocessen, IT-anvendelse mv. Disse udviklingstiltag er alle beskrevet og analyseret iht. den initierende problemstilling, hvor der stilles spørgsmålstegn ved tidligere og igangværende udviklingstiltag. Det er blevet bearbejdet, vha. en gabanalyse, hvorvidt disse udviklingstiltag lever op til målsætningerne opstillet for disse. Den initierende problemstilling stiller endvidere spørgsmålet: Hvordan kan produktionsindustriens løsninger på produktivitetsforbedringer anvendes til at afhjælpe denne manglende produktivitet i den danske byggebranche. Dette aspekt er ligeledes behandlet i analysearbejdet idet udviklingstiltagene er analyseret vha. en gabanalyse iht. nøgleelementer i udvalgte produktionsfilosofier. Disse beskrivelser og analyser ligger til grund for problemidentifikationen, hvor 15 identificerede problemstillinger ligger til grund for udvælgelse af problemet Manglende erfaringsopsamling og formidling, der har ført frem til indsatsområdet Benchmarking i byggebranchen. I forbindelse med indsatsområdet er der endvidere afgrænset til udarbejdelse af et benchmarkingkoncept, som inspiration til arbejdet i forbindelse med By- og Boligministeriets udviklingstiltag, Projekt Hus, herunder Temagruppe 10 - Kvalitetsstyring af udviklingsprojekter. Benchmarkingkonceptet er udviklet med udgangspunktet i industriens anvendelse af Benchmarking, samt teorier vedrørende lærings- og forandringsprocesser. Løsningen er endvidere inspireret af et foreliggende arbejde vedrørende kvalitetsstyring i byggeriet (Achieving quality management in construction, Erik Bejder mfl.), produktivitetsindikatorer i udførelsen (Niras) samt især arbejdet med Benchmarking i UK indenfor byggebranchen. Projektgruppen opstillede følgende definition for Benchmarking i Projekt Hus. Benchmarking i Projekt Hus er en systematisk proces for måling af projekt-performance og proces-performance i temagruppernes forsøgsprojekter sammenholdt med foregående forsøgsprojekter indenfor eller temagrupperne imellem. Formålet er at skabe grundlag for: 1. Overordnet evaluering af PROJEKT HUS. 2. Tværgående evaluering af aktiviteter under PROJEKT HUS. 3. At stille klare mål for udviklingen. 4. At styre udviklingsarbejdet. 5. At følge op på udviklingsarbejdet. 6. At dokumentere effekten af de opnåede resultater. 7. Faglig evaluering af temagruppernes produkter og senere af udviklingsprojekter under PROJEKT HUS. SIDE 104

3 11. KONKLUSION 8. At sikre øget kvalitet af udviklingsarbejdet, erfaringsudvekslingen og videnspredningen i dansk byggeri. 9. Opfølgning på PROJEKT HUS' udviklingstemaer i gennemførelsesfasen 10. Måling af resultaternes udbredelse i gennemførelsesfasen. 11. Synliggørelse af højere standarder, af produktivitetsudviklingen og af de udførendes evne til at gennemføre byggesager på en tilfredsstillende måde. Projektgruppen vurderer at et benchmarkingkoncept, som det opstillede, vil skabe grundlag for alle de opstille punkter med undtagelse af de dele af punkterne 7, 10 og 11, som vedrører gennemførelsesfasen specifikt. Det er dog muligt at definere benchmarks, der direkte vedrører de udførelsesmæssige processer, hvormed der skabes grundlag for at følge op på de nævnte punkter. Generelt for projektarbejdet kan nævnes, at dette er udført på baggrund af tilgængeligt materiale vedrørende de behandlede aspekter samt viden opnået gennem workshops og miniseminarer med projektets samarbejdsparter. Mere fyldestgørende empiriske undersøgelser af eksempelvis udviklingstiltagene kan bevirke, at beskrivelserne af udviklingstiltagene i dette projekt ikke vil være tilstrækkelige. Dette vurderes ikke problematisk for det udarbejdede benchmarkingkoncept, da det tværtimod underbygger problemstillingen: Manglende erfaringsopsamling og formidling, i forbindelse med udviklingstiltagene. Specifikke resultater i projektarbejdet er beskrevet efterfølgende Projektets resultater Projektgruppens resultater kan opdeles i hhv. primære og sekundære resultater. De primære resultater knytter sig direkte til den initierende problemstilling, hvorimod de sekundære resultater er at betragte som øvrige resultater. Resultaterne kan sammenfattes til følgende: Primære resultater Sekundære resultater Branchebeskrivelse Litteraturoversigt Analyse af danske udviklingstiltag WEB-side Benchmarkingkoncept til Projekt Hus De enkelte resultater fremføres efterfølgende Primære resultater Resultater der knytter sig direkte til den initierende problemstilling. Branchebeskrivelse Et delresultat i forbindelse med projektarbejdet foreligger i form af beskrivelserne i Papers. De enkelte papers kan læses selvstændige, idet følgende emner er behandlet uafhængig af hinanden: Paper 1: Trends i udviklingen af dansk byggeri. Paper 2: Den danske byggebranche. Paper 3: Danske udviklingstiltag i byggebranchen. Paper 4: Udenlandske udviklingstiltag i byggebranchen. SIDE 105

4 Samlet set udgør de udarbejdede papers endvidere en samlet beskrivelse af byggebranchen, hvor der således er redegjort for den historiske udvikling, mediernes fokus, branchens opbygning, byggeprocessen og udviklingstiltag i DK og udvalgte tiltag i udlandet. De pågældende papers kan således individuelt eller samlet virke som inspiration for interessenter i byggebranchen Analyse af danske udviklingstiltag Beskrivelsen af de danske udviklingstiltag, sammenfattet her i hovedrapporten samt nærmere beskrevet i Paper 3, ligger til grund for en nærmere analyse af udviklingstiltagene, iht. den initierende problemstilling. Analysen foreligger i hovedrapporten i form af to gabanalyser: Gabanalyse af hvorvidt udvalgte produktionsfilosofier er anvendt i udviklingsarbejdet, bevidst/ubevidst. Gabanalyse af målopfyldelse i forbindelse med udviklingstiltag. Denne analyse kan ligeledes selvstændig virke som inspiration for interessenter i byggebranchen. Benchmarkingkoncept til Projekt Hus Projektgruppen mener at have udarbejdet et koncept, der kan give værdifuld inspiration til Projekt Hus' arbejde med Benchmarking af de enkelte byggeprojekter i udviklingsarbejdet. Konceptet er opstillet, således at de enkelte aspekter i konceptet overordnet er beskrevet, og der er hermed givet inspiration til det videre arbejde, i Projekt Hus. Der er på denne måde lagt op til at Temagruppe 10 i Projekt Hus kan lade sig inspirere og således vælge at anvende hele eller enkelte dele af konceptet. Konceptet er udarbejdet med udgangspunkt i industriens anvendelse af Benchmarking i forbindelse med projektledelse. På denne måde imødekommes det, at anvendelsen af Benchmarking i byggebranchen forløber uden de problemer, som industrien har erfaret gennem flere års anvendelse af Benchmarking. Konceptet er endvidere udarbejdet i henhold til teorier vedrørende læring og forandring, som er teorier, der har vundet indpas og endvidere givet store gevinster i produktionsindustrien Sekundære resultater Resultater i projektarbejdet som ikke direkte knytter sig til den initierende problemstilling, men som i stedet kan betragtes som sekundære resultater af projektarbejdet. Dette beskrives efterfølgende. Litteraturoversigt Et sekundært resultat af projektarbejdet er litteraturoversigten (samlet set for Hovedrapport, Appendiks, Bilag og Papers), idet denne giver et repræsentativt overblik over relevant litteratur vedrørende byggebranchen og specielt udviklingstiltagene i branchen. Denne samlede litteraturoversigt fremgår på projektets WEB-side: Projektgruppen vurderer litteraturoversigten som repræsentativ, set ud fra det synspunkt, at projektgruppen har rekvireret og tilegnet sig litteratur i samarbejde med nogle af de personer, som i SIDE 106

5 11. KONKLUSION branchen betegnes som nogle af "foregangsfolkene" indenfor byggebranchens "udviklingsverden". WEB-side Projektgruppen har gennem projektarbejdet valgt at udarbejde et "Projekt-WEB", med det primære formål at publicere projektarbejdet løbende, og derved gøre projektresultater tilgængelige for projektets samarbejdsparter, og specielt projektgruppens vejleder. Et andet formål er at formidle litteraturoversigten, således samarbejdsparterne og andre interesserede har mulighed for at få overblik over tilgængeligt litteratur indenfor emneområdet. WEB-siden, som er offentligt tilgængeligt, giver endvidere mulighed for at formidle projektarbejdets budskaber/resultater til alle interesserede. Dette er muligt, da der ikke i projektmaterialet foreligger fortroligt materiale af nogen art. Projektgruppen vurderer endvidere, at der er perspektiver i WEB-siden, idet denne forsøges videreført i forbindelse med studielinien, Byggeledelse (BL), på AAU. Hensigten i den forbindelse er, at relevant projektarbejde kan formidles på siden og litteraturoversigten kan løbende udbygges og suppleres med korte beskrivelser at de enkelte litteraturers sigte og relevans Samarbejde Projektet blev initieret ved, at projektgruppen foretog henvendelse til vejleder Erik Bejder. Efterfølgende resulterede dette i kontakt til udviklingschef Sven Bertelsen, Niras. Sven Bertelsen tog efterfølgende initiativ til at etablere en vidensgruppe, der skulle udveksle erfaringer i forbindelse med byggeriets udvikling. Gruppen bestod ved første møde af følgende deltagere: Divisionsdirektør Peter Henningsen, Højgaard & Schultz. Projektleder, Erik Villads Hansen, Højgaard & Schultz. HD-O studerende Jonas Jeppesen, Højgaard & Schultz. Tenna Tychsen, Byfornyelsesselskabet Danmark (tidligere København). Udviklingschef Sven Bertelsen,NIRAS. Projektleder Vagn Aagaard, NIRAS. Annette Moseholm, NIRAS. Projektleder Anders Mortensen, NIRAS. Lektor Erik Bejder, Aalborg Universitet. Studerende Jeppe Drachmann Christensen, Aalborg Universitet. Studerende Claus Nielsen, Aalborg Universitet. Der blev gennemført i alt fire workshops, hvor deltagerne skulle fremlægge de udviklingsaktiviteter, der blev arbejdet med i de respektive virksomheder. Projektgruppen fremlagde løbende projektarbejdets resultater og vejleder Erik Bejder fremlagde de faglige problemstillinger i forsøgsbyggeriet Limfjordskollegiet. Foruden deltagerne på den første workshop deltog også direktør Carl F. Møller, Højgaard & Schultz, HD-O studerende Lars Bojsen Jensen, Højgaard & Schultz, Adm. Direktør Jesper Hoffmann, Scandi Camp og derudover flere deltagere fra både Niras og Højgaard & Schultz. Projektgruppen havde stor nytte af dette samarbejde, da projektgruppen blev opdateret med informationer om udviklingstiltag i branchen, idet vidensgruppen SIDE 107

6 bestod af flere af "foregangsfolkene" indenfor udviklingsbyggeri i dansk erhvervsliv. Projektgruppen havde desuden stor glæde af, at fremlægge projektets resultater, da der blev givet konstruktiv kritik fra de andre deltagere. Desuden var der gode diskussioner omkring udviklingselementer inspireret af industrien og om tiltag i udenlandske byggebrancher Metodekritik De metoder, der er anvendt i rapporten, er: Porters Five Forces Porters Value Chain Kotter's ottetrins model Læring Kvalitetssystem-koncept (Achieving quality management in construction, Erik Bejder mfl.) Læringsteorien er ikke kommenteret efterfølgende, da denne kun er anvendt som begreb. I det følgende gives en kritik af de resterende metoder. Porters Five Forces Projektgruppen gør brug af Porter's "Five Forces", til at beskrive den danske byggebranche. Five Forces-modellen, der er udviklet til anvendelse i forbindelse med en virksomhed og der ud fra beskrive konkurrencen, er her anvendt som inspiration til at beskrive forhold og konkurrence i byggebranchen. Five Forces modellen tager som udgangspunkt et defensivt udgangspunkt i forhold til samarbejdsparterne, hvilket også afspejler sig i beskrivelsen af byggebranchen, der vurderer parternes indbyrder konkurrence frem for samarbejde. Dette må også betragtes som branchens generelle situation i dag, der ikke er præget af længerevarende samarbejder. Porters Værdikædemodel Projektgruppen har også anvendt Porter's værdikædemodel. Modellen er udelukkende anvendt som inspiration til at beskrive byggeprocessen. Porter værdikædemodel er oprindeligt udviklet til at få overblik over samt analysere en virksomheds strategiske aktiviteter ved at betragte virksomhedens primære aktiviteter og supportaktiviteter. Projektgruppens anvendelse begrænser sig til at beskrive byggeprocessens faser, i stedet for primære aktiviteter. Herefter er der defineret supportaktiviteter, hvor der i Hovedrapporten er fokuseret på organisation. I Paper 2 er værdikædens supportaktiviteter uddybet. I Porter's værdikædemodel anbefales det, at fokusere på en produktionsenhed i virksomheden for at komme frem til konkurrencemæssige fordele. Dette har ikke været hensigten i beskrivelsen af byggebranchen, men derimod har formålet været af få forståelse for samspillet mellem aktiviteter i byggeprocessen. Kotter's ottetrinsmodel Metoden er fortrinsvis til indførelse af omfattende systemer, da den er udviklet på baggrund af erfaringer fra forandring i store virksomheder. Det er dog projektgruppens vurdering, at modellen kan anvendes som inspiration til implementeringen af løsningen, især i forbindelse med at få temagrupperne 1-9 til at anvende benchmarkingkonceptet, men også i forbindelse med den praktiske anvendelse af benchmarkingmodellen i de enkelte byggerier. Ottetrinsmodellen vurderes endvidere anvendelig ved implementering af større forbedringer, som følge af benchmarkingen. Kendetegnene for forandring i større virksomheder er, at visionen skal kommunikeres ud til SIDE 108

7 11. KONKLUSION de personer, der påvirkes af forandringen. Situationen kan sammenlignes med Temagruppe 10's problemstilling med at få de andre temagrupper til at anvende benchmarkingmodellen, da der også her er tale om mange deltagere. Den konservative kultur i byggebranchen, kræver desuden megen påvirkning, da den normale fremgangsmåde i byggeprojekterne forandres. En stor grad af fokus på forandring er også nødvendig i anvendelsen af benchmarkingmodellen i de enkelte byggerier, hvilket begrunder anvendelsen af udvalgte trin i Kotter's ottetrinsmodel. Kvalitetssystem-koncept Med udgangspunkt i kvalitetssystem-konceptet er der udarbejdet et benchmarkingkoncept. Konceptet er blevet introduceret af vejleder Erik Bejder og skal oprindeligt anvendes til løbende forbedringer af et generelt kvalitetsstyringssystem ved feed back fra byggeprojekter, der løbende anvender og videreudvikler værktøjet. Projektgruppen har valgt at bruge den samme betragtning, dog til et andet formål. Modellen er blevet anvendt som udvikling/justering af benchmarkingmodellen med løbende feedback fra deltagerne i de forskellige temagrupper i Projekt Hus. En ændring i forhold til den oprindelige model er, at den enkelte temagruppe ikke tilpasser modellen til eget brug, men derimod bruger nøjagtigt den samme model som de øvrige temagrupper. Benchmarkingkonceptet sondrer således ikke mellem en generel og en projektspecifik benchmarkingmodel. En simplificering der er vurderet nødvendig mht. accepten af benchmarkingkonceptet, der skal anvendes af mange nye brugere i hvert byggeri Kildekritik I projektarbejdet er følgende typer af kilder anvendt: Miniseminar Workshops WWW Bibliotek Gæsteforelæsning Rekvirering Limfjordskollegiet I det følgende gives en kritik af kilderne, med undtagelse af gæsteforelæsning, rekvirering og Limfjordskollegiet, da disse kilder ikke har givet anledning til kritik. Miniseminar Projektgruppen har medvirket ved i alt fire miniseminarer iht. ovenstående. Her har projektgruppen modtaget materiale og oplysninger, hvor Niras som rådgiver og Højgaard & Schultz som entreprenør har givet hinanden konstruktivt kritik på de to virksomheders deltagelse i udviklingsbyggerier under PPB (hhv. Habitat og PPU). Materialet fra disse seminarer har desuden drejet sig om inspirationsmateriale og udgivelser, primært udleveret og udgivet af udviklingschef Sven Bertelsen. Sven Bertelsen, betragtes i branchen som meget kritisk omkring byggeriets manglende udvikling og desuden også til ingeniørens rolle i fremtidigt byggeri. Det vurderes derfor, at det udleverede materiale er tilnærmelsesvis objektiv, dog har projektgruppen været kritisk overfor indholdet. SIDE 109

8 Workshops Projektgruppen har deltaget i to workshops hhv. om "Byggeriets produktivitet og kvalitet" hos SBI i Hørsholm d , og om "Bygherrerollen og byggesektoren" hos Erhvervsfremmestyrelsen i Odense d I forbindelse med disse workshops, der er arrangeret af Erhvervsfremmestyrelsen, er der løbende blevet udsendt materiale udgivet af Erhvervsministeriet. Materialet er blevet anvendt til at vurdere de danske forsøgsbyggerier under udviklingstiltaget PPB. Indholdet er ofte beskrevet ud fra interviews af medvirkende parter i forsøgsbyggerierne og kan dermed være baseret på udtalelser frem for fakta i de enkelte byggerier. Projektgruppen har dog forholdt sig kritisk til disse oplysninger ved bl.a. i analysen at stille spørgsmålstegn ved målopfyldelsen i de enkelte projekter. Resultaterne fra de enkelte forsøgsprojekter kan dog ikke defineres som helt objektive. WWW Der er i projektet hentet megen inspirationsmateriale på internettet. Der er dels hentet materiale fra byggerelaterede links, som Projekt Hus (www.projekt-hus.dk), Byggecentrum (www.byggecentrum.dk), By- og Boligministeriet (www.bm.dk), Byggetorvet (www.byggetorvet.dk). Materialet bærer præg af opdaterede oplysninger omkring udviklingstiltag og oplysninger omkring byggebranchens opbygning. Projektgruppen har været opmærksomme på, at der ved indhentning af oplysninger fra internettet kan stilles spørgsmålstegn ved objektiviteten. Der er desuden hentet megen inspiration fra mange udenlandske byggerelaterede links, bl.a. de i rapporten nævnte links til International Group for Lean Construction (http://cic.vtt.fi/lean) og de engelske hjemmesider, hvor især Construction Best Practice Programme (CBPP) (www.cbpp.org.uk) har megen inspirerende materiale. Projektgruppen har brugt materialet til især at skrive Paper 4, der omhandler udenlandske udviklingstiltag. Her blev der især fokuseret på papers fra IGLC, hvorfra der i paper 4 er vurderet 20 udvalgte papers. Udvælgelsen har ikke været helt ukritisk idet projektgruppen har fået bistand af Sven Bertelsen, der har medvirket på de to konferencer, hvortil paperne er udgivet. Desuden er Benchmarkingmodellen til Projekt Hus inspireret af materialet fra CBPP, der anvendes i den engelske byggebranche. Indholdet i modellen har været inspirationsmateriale, men udbredelsen og resultaterne ved anvendelsen af modellen i England har projektgruppen ingen pålidelige kilder til at underbygge. Bibliotek Sekundær litteratur i form af avisartikler er anvendt i beskrivelsen, og projektgruppen er klar over, at disse ikke nødvendigvis er upartiske/objektive. Kilderne er dog ikke anvendt enkeltvis, som dokumentation for en enkelt problemstilling, men nærmere anvendt til at udtrykke en generel nødvendighed for effektivisering af branchen. På biblioteket er der desuden hentet statistisk materiale fra Danmarks statistik, som betragtes som objektiv. Materialet har dog ikke altid været fyldestgørende, hvilket også er nævnt i projektet, hvor det har været tilfældet Afslutning Projektmæssigt kan det konkluderes, at rapporten giver Projekt Hus et godt grundlag for at arbejde med Benchmarking med udgangspunkt i et systematisk benchmarkingkoncept. Projektgruppen har lagt væk, at der både er en grundmodel til udvikling og en grundmodel til praktisk anvendelse af modellen. Dette vurderes vigtigt, da Temagruppe 10 står foran en kompleks opgave i at opsamle og formidle erfaringer og styre udviklingen i Projekt Hus. Projektgruppen vur- SIDE 110

9 11. KONKLUSION derer endvidere at der er flere gode perspektiver i anvendelsen af Benchmarking i byggebranchen generelt. Aalborg Universitet, den 31. maj, 2000 SIDE 111

10 SIDE 112

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen.

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen. 7. INDSATSOMRÅDER 7. INDSATSOMRÅDER Med udgangspunkt i identifikationen af problemer er formålet i dette kapitel at give bud på hvordan disse problemer kan imødekommes i form af indsatsområder. rne er

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE A1. METODEBESKRIVELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE A1. METODEBESKRIVELSE... 1 APPENDIKS 1 - METODEBESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE A1. METODEBESKRIVELSE... 1 1.1 PROJEKTSTRUKTUR... 1 1.2 METODE TIL VIDENSINDSAMLING... 4 1.3 METODER I PAPERS... 6 1.4 METODER I HOVEDRAPPORT... 15 1.5

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

6.1 Problemstillinger i byggebranchen generelt

6.1 Problemstillinger i byggebranchen generelt 6. PROBLEMIDENTIFIKATION 6. PROBLEMIDENTIFIKATION Med udgangspunkt i beskrivelserne og den foregående analyse er formålet i dette kapitel at sammenfattet de problemstillinger, som knytter sig til det initierende

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS

8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS 8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS 8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS Kapitlet omhandler indsatsområdet, med fokus på at udarbejde et inspirationsmateriale til Projekt Hus - Temagruppe 10. Der

Læs mere

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1!

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1! BoostCamp Evalueringafencoachingworkshopforudskolingselever 1 Denne evaluering har til formål at give et billede af deltagernes oplevelse og udbytte af en Boost Camp 2 forto9.klasser, der fandt sted d.

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Foreslået af regeringen i task force redegørelsen december 2000 Stiftet af F.R.I., PAR, Danske Entreprenører, BYG, BAT-kartellet kartellet, Byggematerialeindustrien, Fonden

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS i:\december-2000\bolig-a-12-00.doc Af Bent Madsen 14. december 2000 RESUMÈ Journal 0203/BM PROJEKT HUS Forberedelsesfasen i Projekt Hus er slut, og der ligge 1650 sider rapporter. Nu skal målet Dobbelt

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

SAVE. - Løbende opfølgning på byggeprocessen. Randi Muff Ebbesen & Kim Staunstrup Thomsen

SAVE. - Løbende opfølgning på byggeprocessen. Randi Muff Ebbesen & Kim Staunstrup Thomsen SAVE - Løbende opfølgning på byggeprocessen Randi Muff Ebbesen & Kim Staunstrup Thomsen Aalborg Universitet - juni 2003 Afgangsprojekt Specialet til civilingeniør i byggeledelse Institut for Produktion

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

5.1 Produktionsfilosofier i forsøgsprojekter

5.1 Produktionsfilosofier i forsøgsprojekter 5. PROBLEMANALYSE AF UDVIKLINGSTILTAG 5. PROBLEMANALYSE AF UDVIKLINGSTILTAG Formålet med problemanalysen er, at redegøre for hvorvidt udvalgte produktionsfilosofier er brugt i udviklingsarbejdet, bevidst/ubevidst.

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser 2011 BRFkredit Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Oprindeligt kaldt Erhvervsadoption og senere Projekt sociale klausuler

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming

If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE (FBE) FBE GEOGRAFI Hvor effektiv er byggeprocesserne? 1.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Sport & Event Management. Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse

Sport & Event Management. Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse Sport & Event Management Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse Valgfrit uddannelseselement - Specialer: Sport og Event Management Indhold De valgfri uddannelseselementer

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

4.1 Danske udviklingstiltag. 4.1.1 Byggelogistik 4. UDVIKLINGSTILTAG

4.1 Danske udviklingstiltag. 4.1.1 Byggelogistik 4. UDVIKLINGSTILTAG 4. UDVIKLINGSTILTAG 4. UDVIKLINGSTILTAG Formålet med kapitlet er at redegøre for udviklingstiltag i byggebranchen i henholdsvis Danmark og udlandet. Der er afgrænset til at se på procesorienterede udviklingstiltag

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Organisatorisk implementering af informationssystemer

Organisatorisk implementering af informationssystemer Organisatorisk implementering af informationssystemer Hvordan man sikrer informationsteknologiske investeringer i en organisatorisk ramme. 1 Organisatorisk implementering Definitionen på et succesfuldt

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation SBi-anvisning 223 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation 1. udgave, 2009 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Værdiskabelse og Trimmet Projektering Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Medlemsmøde Lean Construction-DK 25.-26. november 2008 Rolf Simonsen rs@vaerdibyg.dk Projektet Slidesne er fra et konsulentforløb

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen VALGFAGSKATALOG Erhvervsakademi Dania Viborg Autoteknologuddannelsen 2016 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Valgfagsbeskrivelser... 3 1.1 Studieteknik... 3 1.2 Markedsføring... 4 1.3 Entreprenørskab... 5 1.4

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Nye Teknologier i Byggeriet Projektideer

Nye Teknologier i Byggeriet Projektideer Nye Teknologier i Byggeriet Projektideer Nye Teknologier i Byggeriet Projektideer Den globale byggebranche står overfor en teknologisk transformation, og i Danmark har vi et stort potentiale for øget vækst,

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

HVORDAN BEDØMMES OG KVALITETSSIKRES ET PROBLEMBASERET PROJEKTARBEJDE et eksempel fra Aalborg Universitet

HVORDAN BEDØMMES OG KVALITETSSIKRES ET PROBLEMBASERET PROJEKTARBEJDE et eksempel fra Aalborg Universitet HVORDAN BEDØMMES OG KVALITETSSIKRES ET PROBLEMBASERET PROJEKTARBEJDE et eksempel fra Aalborg Universitet Jette Egelund Holgaard Aalborg Universitet, Danmark Hvad nu? Aalborg modellen Anvendelsen af læringsmål

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

360 Graders Evaluering

360 Graders Evaluering 360 Graders Evaluering 20.04.06 Metoden giver et helhedsorienteret statusbillede af organisationens præstationer, sådan som de opfattes af interne og eksterne kunder og af de enkelte medarbejdere og ledere.

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER...

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... 7 A5. LÆRING OG FORANDRING I dette appendiks behandles teorien omkring læring og forandring. Læringsteorien

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling.

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling. Notat bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr. dk 2710 9489 Dato Rev./Ver. Udarbejdet af Projekt-id 2016-03-02 0 CL 9-151 Fra bestyrelsen: Forslag om sammenlægning

Læs mere

Værdibaseret samarbejde Processtyring skaber højere produktværdier for alle!

Værdibaseret samarbejde Processtyring skaber højere produktværdier for alle! Værdibaseret samarbejde Processtyring skaber højere produktværdier for alle! Kandidatafhandling til civilingeniør i byggeledelse af Søren Wandahl Institut for Produktion Aalborg Universitet Juni 2002 1

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

E V A L U E R I N G S R A P P O R T N R. 3 F E B R U A R 2 0 1 2 C U N E C O O P F Ø L G N I N G

E V A L U E R I N G S R A P P O R T N R. 3 F E B R U A R 2 0 1 2 C U N E C O O P F Ø L G N I N G E V A L U E R I N G S R A P P O R T N R. 3 F E B R U A R 2 0 1 2 C U N E C O O P F Ø L G N I N G en del af bips Dato 1. marts 2012 Projektnr. Sign. TK Evaluering og opfølgning Som led gennemførelsen af

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4 Sammenhæng til

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

Generelt Internationalisering

Generelt Internationalisering Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Side 1 af 7 Generelt Digital Konvergens samarbejdet, har i sit hidtidige arbejde fokuseret på at implementere vindende, digitale standarder, der

Læs mere

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk E-Sundhedsobservatoriets årsmøde 12. oktober 2010 Projektet EHR-Implement Nationale politikker for EPJ

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean - formålet Formålet med Tillidsbaseret Lean er at skabe effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig. Tillidsbaseret Lean

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Visuel Ledelse i udviklingsprojekter

Visuel Ledelse i udviklingsprojekter Visuel Ledelse 23. nov. 10 Visuel Ledelse i udviklingsprojekter Visuel planlægning og styring af udviklingsprojekter Visuelle midler Lean i udviklingsafdelingen Lean i mødekulturen Etablering af fælles

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

MED MED-uddannelsen PARTERNES UDDANNELSESFÆLLESSKAB

MED MED-uddannelsen PARTERNES UDDANNELSESFÆLLESSKAB MED MED-uddannelsen PUF PARTERNES UDDANNELSESFÆLLESSKAB Hvad er MED? MED står for medindflydelse og medbestemmelse. KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Koordineringsrådets opgaveliste ajourført for hver KR-møde

Koordineringsrådets opgaveliste ajourført for hver KR-møde Koordineringsrådets opgaveliste ajourført for hver KR-møde Opgavelisten er udarbejdet i tilknytning til beslutninger i Koordineringsrådet (KR), og den opdateres løbende og viser de enkelte opgavers stade.

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

4. april 2002. Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17

4. april 2002. Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 4. april 2002 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Resumé: OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR - KAMP ELLER SAMARBEJDE Med VK-regeringens nye lovforslag om privat udfordringsret synes regeringen nærmest

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere