11.1 Opsamling 11. KONKLUSION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11.1 Opsamling 11. KONKLUSION"

Transkript

1 11. KONKLUSION 11. KONKLUSION Formålet med denne konklusion er at redegøre for projektets resultater og samarbejde samt give kritik på anvendte metoder og kilder. Dette gøres indledningsvis ved at samle op på projektarbejdets resultater iht. den initierende problemstilling. Derefter redegøres specifikt for projektarbejdets resultater, samarbejde, metodekritik og kildekritik 11.1 Opsamling Opsamlingen foretages iht. den initierende problemstilling: Med udgangspunkt i den manglende produktivitet i dansk byggeri stilles der spørgsmålstegn ved tidligere og igangværende udviklingstiltag Hvordan kan produktionsindustriens løsninger til produktivitetsforbedringer anvendes til at afhjælpe denne manglende produktivitet, idet der fokuseres på procesudviklingstiltag fremfor produktudviklingstiltag? Udgangspunktet er således den manglende produktivitet i dansk byggeri. Dette er indledningsvis underbygget i forbindelse med beskrivelsen af byggebranchen i denne hovedrapport, samt nærmere uddybet i Paper 1. Hvor en af hovedaspekterne er, at produktiviteten i byggebranchen har været nogenlunde konstant siden montagebyggeriets gennembrud i 1960'erne. Mens andre erhverv har øget produktiviteten med en faktor 2-3. Industrialiseringen i 1950'erne og 1960'erne havde fokus på og succes med industrialiseringen af byggekomponenterne, hvormed der kunne udbydes til den daværende efterspørgsel. Ændring i efterspørgsel og konjunkturer medførte fokus på en anden side af produktivitetsproblemet, knyttet til manglende fokus på arbejdsprocessen på byggepladsen. En problemstilling som branchen endnu ikke har løst. I et samfundsøkonomisk perspektiv har den lave produktivitet i byggebranchen stor betydning. En australsk undersøgelse har påvist at produktivitetsforbedringer indenfor boligbyggeriet på 10% kan medføre en BNP-tilvækst på 1,5%. Overført til danske forhold kan dette medføre en besparelse i BNP på ca. 15 mia. kr. Mediernes fokus er ligeledes præget af disse produktivitetsproblemer, hvilket har medvirket til at skabe en nødvendig opmærksomhed og debat omkring byggebranchens fremtid. Denne underbyggende beskrivelse af den initierende problemstilling var grundlaget for en nærmere beskrivelse af byggebranchen og byggeprocessen ud fra teorierne: Porters Five Forces og Portes Value Chain. Konkluderende på beskrivelsen af byggebranchen kan det siges, at byggebranchen er meget kompleks. Der er tale om hyppigt skiftende arbejdspladser, hyppigt skiftende samarbejdsparter, svingende konjunkturer og omfattende rammebetingelser især vedrørende licitation mv. Hvilket SIDE 103

2 er aspekter, der gør det svært at få overblik over byggebranchen. Dette bevirker endvidere, at aktørerne i branchen ofte har svært ved at styre de enkelte byggeprojekter, hvilket bl.a. giver sig til udtryk på bundlinien hos hovedparten af aktørerne på markedet. Byggebranchens kompleksitet gør det ligeledes problematisk at udvikle og effektivisere byggeprocessen. Alt i alt er der tale om en kompleks byggebranche med problemer, som kræver opmærksomhed fra alle byggebranchens parter for at ændre udviklingen i en positiv retning. Branchens kompleksitet og effektivitetsproblemer har da også været i fokus gennem flere udviklingstiltag siden starten af 90'erne hvor tiltaget "Byggelogistik" blev iværksat. Et tiltag som specifikt fokuserede på at få styr på logistikken på byggepladsen. Siden hen er der endvidere blevet fokuseret på bl.a. anvendelse af multisjak i udførelsen, udarbejdelse af nye industrialisere/elementbaserede byggesystemer, større grad af integration af aktører tidligt i byggeprocessen, IT-anvendelse mv. Disse udviklingstiltag er alle beskrevet og analyseret iht. den initierende problemstilling, hvor der stilles spørgsmålstegn ved tidligere og igangværende udviklingstiltag. Det er blevet bearbejdet, vha. en gabanalyse, hvorvidt disse udviklingstiltag lever op til målsætningerne opstillet for disse. Den initierende problemstilling stiller endvidere spørgsmålet: Hvordan kan produktionsindustriens løsninger på produktivitetsforbedringer anvendes til at afhjælpe denne manglende produktivitet i den danske byggebranche. Dette aspekt er ligeledes behandlet i analysearbejdet idet udviklingstiltagene er analyseret vha. en gabanalyse iht. nøgleelementer i udvalgte produktionsfilosofier. Disse beskrivelser og analyser ligger til grund for problemidentifikationen, hvor 15 identificerede problemstillinger ligger til grund for udvælgelse af problemet Manglende erfaringsopsamling og formidling, der har ført frem til indsatsområdet Benchmarking i byggebranchen. I forbindelse med indsatsområdet er der endvidere afgrænset til udarbejdelse af et benchmarkingkoncept, som inspiration til arbejdet i forbindelse med By- og Boligministeriets udviklingstiltag, Projekt Hus, herunder Temagruppe 10 - Kvalitetsstyring af udviklingsprojekter. Benchmarkingkonceptet er udviklet med udgangspunktet i industriens anvendelse af Benchmarking, samt teorier vedrørende lærings- og forandringsprocesser. Løsningen er endvidere inspireret af et foreliggende arbejde vedrørende kvalitetsstyring i byggeriet (Achieving quality management in construction, Erik Bejder mfl.), produktivitetsindikatorer i udførelsen (Niras) samt især arbejdet med Benchmarking i UK indenfor byggebranchen. Projektgruppen opstillede følgende definition for Benchmarking i Projekt Hus. Benchmarking i Projekt Hus er en systematisk proces for måling af projekt-performance og proces-performance i temagruppernes forsøgsprojekter sammenholdt med foregående forsøgsprojekter indenfor eller temagrupperne imellem. Formålet er at skabe grundlag for: 1. Overordnet evaluering af PROJEKT HUS. 2. Tværgående evaluering af aktiviteter under PROJEKT HUS. 3. At stille klare mål for udviklingen. 4. At styre udviklingsarbejdet. 5. At følge op på udviklingsarbejdet. 6. At dokumentere effekten af de opnåede resultater. 7. Faglig evaluering af temagruppernes produkter og senere af udviklingsprojekter under PROJEKT HUS. SIDE 104

3 11. KONKLUSION 8. At sikre øget kvalitet af udviklingsarbejdet, erfaringsudvekslingen og videnspredningen i dansk byggeri. 9. Opfølgning på PROJEKT HUS' udviklingstemaer i gennemførelsesfasen 10. Måling af resultaternes udbredelse i gennemførelsesfasen. 11. Synliggørelse af højere standarder, af produktivitetsudviklingen og af de udførendes evne til at gennemføre byggesager på en tilfredsstillende måde. Projektgruppen vurderer at et benchmarkingkoncept, som det opstillede, vil skabe grundlag for alle de opstille punkter med undtagelse af de dele af punkterne 7, 10 og 11, som vedrører gennemførelsesfasen specifikt. Det er dog muligt at definere benchmarks, der direkte vedrører de udførelsesmæssige processer, hvormed der skabes grundlag for at følge op på de nævnte punkter. Generelt for projektarbejdet kan nævnes, at dette er udført på baggrund af tilgængeligt materiale vedrørende de behandlede aspekter samt viden opnået gennem workshops og miniseminarer med projektets samarbejdsparter. Mere fyldestgørende empiriske undersøgelser af eksempelvis udviklingstiltagene kan bevirke, at beskrivelserne af udviklingstiltagene i dette projekt ikke vil være tilstrækkelige. Dette vurderes ikke problematisk for det udarbejdede benchmarkingkoncept, da det tværtimod underbygger problemstillingen: Manglende erfaringsopsamling og formidling, i forbindelse med udviklingstiltagene. Specifikke resultater i projektarbejdet er beskrevet efterfølgende Projektets resultater Projektgruppens resultater kan opdeles i hhv. primære og sekundære resultater. De primære resultater knytter sig direkte til den initierende problemstilling, hvorimod de sekundære resultater er at betragte som øvrige resultater. Resultaterne kan sammenfattes til følgende: Primære resultater Sekundære resultater Branchebeskrivelse Litteraturoversigt Analyse af danske udviklingstiltag WEB-side Benchmarkingkoncept til Projekt Hus De enkelte resultater fremføres efterfølgende Primære resultater Resultater der knytter sig direkte til den initierende problemstilling. Branchebeskrivelse Et delresultat i forbindelse med projektarbejdet foreligger i form af beskrivelserne i Papers. De enkelte papers kan læses selvstændige, idet følgende emner er behandlet uafhængig af hinanden: Paper 1: Trends i udviklingen af dansk byggeri. Paper 2: Den danske byggebranche. Paper 3: Danske udviklingstiltag i byggebranchen. Paper 4: Udenlandske udviklingstiltag i byggebranchen. SIDE 105

4 Samlet set udgør de udarbejdede papers endvidere en samlet beskrivelse af byggebranchen, hvor der således er redegjort for den historiske udvikling, mediernes fokus, branchens opbygning, byggeprocessen og udviklingstiltag i DK og udvalgte tiltag i udlandet. De pågældende papers kan således individuelt eller samlet virke som inspiration for interessenter i byggebranchen Analyse af danske udviklingstiltag Beskrivelsen af de danske udviklingstiltag, sammenfattet her i hovedrapporten samt nærmere beskrevet i Paper 3, ligger til grund for en nærmere analyse af udviklingstiltagene, iht. den initierende problemstilling. Analysen foreligger i hovedrapporten i form af to gabanalyser: Gabanalyse af hvorvidt udvalgte produktionsfilosofier er anvendt i udviklingsarbejdet, bevidst/ubevidst. Gabanalyse af målopfyldelse i forbindelse med udviklingstiltag. Denne analyse kan ligeledes selvstændig virke som inspiration for interessenter i byggebranchen. Benchmarkingkoncept til Projekt Hus Projektgruppen mener at have udarbejdet et koncept, der kan give værdifuld inspiration til Projekt Hus' arbejde med Benchmarking af de enkelte byggeprojekter i udviklingsarbejdet. Konceptet er opstillet, således at de enkelte aspekter i konceptet overordnet er beskrevet, og der er hermed givet inspiration til det videre arbejde, i Projekt Hus. Der er på denne måde lagt op til at Temagruppe 10 i Projekt Hus kan lade sig inspirere og således vælge at anvende hele eller enkelte dele af konceptet. Konceptet er udarbejdet med udgangspunkt i industriens anvendelse af Benchmarking i forbindelse med projektledelse. På denne måde imødekommes det, at anvendelsen af Benchmarking i byggebranchen forløber uden de problemer, som industrien har erfaret gennem flere års anvendelse af Benchmarking. Konceptet er endvidere udarbejdet i henhold til teorier vedrørende læring og forandring, som er teorier, der har vundet indpas og endvidere givet store gevinster i produktionsindustrien Sekundære resultater Resultater i projektarbejdet som ikke direkte knytter sig til den initierende problemstilling, men som i stedet kan betragtes som sekundære resultater af projektarbejdet. Dette beskrives efterfølgende. Litteraturoversigt Et sekundært resultat af projektarbejdet er litteraturoversigten (samlet set for Hovedrapport, Appendiks, Bilag og Papers), idet denne giver et repræsentativt overblik over relevant litteratur vedrørende byggebranchen og specielt udviklingstiltagene i branchen. Denne samlede litteraturoversigt fremgår på projektets WEB-side: Projektgruppen vurderer litteraturoversigten som repræsentativ, set ud fra det synspunkt, at projektgruppen har rekvireret og tilegnet sig litteratur i samarbejde med nogle af de personer, som i SIDE 106

5 11. KONKLUSION branchen betegnes som nogle af "foregangsfolkene" indenfor byggebranchens "udviklingsverden". WEB-side Projektgruppen har gennem projektarbejdet valgt at udarbejde et "Projekt-WEB", med det primære formål at publicere projektarbejdet løbende, og derved gøre projektresultater tilgængelige for projektets samarbejdsparter, og specielt projektgruppens vejleder. Et andet formål er at formidle litteraturoversigten, således samarbejdsparterne og andre interesserede har mulighed for at få overblik over tilgængeligt litteratur indenfor emneområdet. WEB-siden, som er offentligt tilgængeligt, giver endvidere mulighed for at formidle projektarbejdets budskaber/resultater til alle interesserede. Dette er muligt, da der ikke i projektmaterialet foreligger fortroligt materiale af nogen art. Projektgruppen vurderer endvidere, at der er perspektiver i WEB-siden, idet denne forsøges videreført i forbindelse med studielinien, Byggeledelse (BL), på AAU. Hensigten i den forbindelse er, at relevant projektarbejde kan formidles på siden og litteraturoversigten kan løbende udbygges og suppleres med korte beskrivelser at de enkelte litteraturers sigte og relevans Samarbejde Projektet blev initieret ved, at projektgruppen foretog henvendelse til vejleder Erik Bejder. Efterfølgende resulterede dette i kontakt til udviklingschef Sven Bertelsen, Niras. Sven Bertelsen tog efterfølgende initiativ til at etablere en vidensgruppe, der skulle udveksle erfaringer i forbindelse med byggeriets udvikling. Gruppen bestod ved første møde af følgende deltagere: Divisionsdirektør Peter Henningsen, Højgaard & Schultz. Projektleder, Erik Villads Hansen, Højgaard & Schultz. HD-O studerende Jonas Jeppesen, Højgaard & Schultz. Tenna Tychsen, Byfornyelsesselskabet Danmark (tidligere København). Udviklingschef Sven Bertelsen,NIRAS. Projektleder Vagn Aagaard, NIRAS. Annette Moseholm, NIRAS. Projektleder Anders Mortensen, NIRAS. Lektor Erik Bejder, Aalborg Universitet. Studerende Jeppe Drachmann Christensen, Aalborg Universitet. Studerende Claus Nielsen, Aalborg Universitet. Der blev gennemført i alt fire workshops, hvor deltagerne skulle fremlægge de udviklingsaktiviteter, der blev arbejdet med i de respektive virksomheder. Projektgruppen fremlagde løbende projektarbejdets resultater og vejleder Erik Bejder fremlagde de faglige problemstillinger i forsøgsbyggeriet Limfjordskollegiet. Foruden deltagerne på den første workshop deltog også direktør Carl F. Møller, Højgaard & Schultz, HD-O studerende Lars Bojsen Jensen, Højgaard & Schultz, Adm. Direktør Jesper Hoffmann, Scandi Camp og derudover flere deltagere fra både Niras og Højgaard & Schultz. Projektgruppen havde stor nytte af dette samarbejde, da projektgruppen blev opdateret med informationer om udviklingstiltag i branchen, idet vidensgruppen SIDE 107

6 bestod af flere af "foregangsfolkene" indenfor udviklingsbyggeri i dansk erhvervsliv. Projektgruppen havde desuden stor glæde af, at fremlægge projektets resultater, da der blev givet konstruktiv kritik fra de andre deltagere. Desuden var der gode diskussioner omkring udviklingselementer inspireret af industrien og om tiltag i udenlandske byggebrancher Metodekritik De metoder, der er anvendt i rapporten, er: Porters Five Forces Porters Value Chain Kotter's ottetrins model Læring Kvalitetssystem-koncept (Achieving quality management in construction, Erik Bejder mfl.) Læringsteorien er ikke kommenteret efterfølgende, da denne kun er anvendt som begreb. I det følgende gives en kritik af de resterende metoder. Porters Five Forces Projektgruppen gør brug af Porter's "Five Forces", til at beskrive den danske byggebranche. Five Forces-modellen, der er udviklet til anvendelse i forbindelse med en virksomhed og der ud fra beskrive konkurrencen, er her anvendt som inspiration til at beskrive forhold og konkurrence i byggebranchen. Five Forces modellen tager som udgangspunkt et defensivt udgangspunkt i forhold til samarbejdsparterne, hvilket også afspejler sig i beskrivelsen af byggebranchen, der vurderer parternes indbyrder konkurrence frem for samarbejde. Dette må også betragtes som branchens generelle situation i dag, der ikke er præget af længerevarende samarbejder. Porters Værdikædemodel Projektgruppen har også anvendt Porter's værdikædemodel. Modellen er udelukkende anvendt som inspiration til at beskrive byggeprocessen. Porter værdikædemodel er oprindeligt udviklet til at få overblik over samt analysere en virksomheds strategiske aktiviteter ved at betragte virksomhedens primære aktiviteter og supportaktiviteter. Projektgruppens anvendelse begrænser sig til at beskrive byggeprocessens faser, i stedet for primære aktiviteter. Herefter er der defineret supportaktiviteter, hvor der i Hovedrapporten er fokuseret på organisation. I Paper 2 er værdikædens supportaktiviteter uddybet. I Porter's værdikædemodel anbefales det, at fokusere på en produktionsenhed i virksomheden for at komme frem til konkurrencemæssige fordele. Dette har ikke været hensigten i beskrivelsen af byggebranchen, men derimod har formålet været af få forståelse for samspillet mellem aktiviteter i byggeprocessen. Kotter's ottetrinsmodel Metoden er fortrinsvis til indførelse af omfattende systemer, da den er udviklet på baggrund af erfaringer fra forandring i store virksomheder. Det er dog projektgruppens vurdering, at modellen kan anvendes som inspiration til implementeringen af løsningen, især i forbindelse med at få temagrupperne 1-9 til at anvende benchmarkingkonceptet, men også i forbindelse med den praktiske anvendelse af benchmarkingmodellen i de enkelte byggerier. Ottetrinsmodellen vurderes endvidere anvendelig ved implementering af større forbedringer, som følge af benchmarkingen. Kendetegnene for forandring i større virksomheder er, at visionen skal kommunikeres ud til SIDE 108

7 11. KONKLUSION de personer, der påvirkes af forandringen. Situationen kan sammenlignes med Temagruppe 10's problemstilling med at få de andre temagrupper til at anvende benchmarkingmodellen, da der også her er tale om mange deltagere. Den konservative kultur i byggebranchen, kræver desuden megen påvirkning, da den normale fremgangsmåde i byggeprojekterne forandres. En stor grad af fokus på forandring er også nødvendig i anvendelsen af benchmarkingmodellen i de enkelte byggerier, hvilket begrunder anvendelsen af udvalgte trin i Kotter's ottetrinsmodel. Kvalitetssystem-koncept Med udgangspunkt i kvalitetssystem-konceptet er der udarbejdet et benchmarkingkoncept. Konceptet er blevet introduceret af vejleder Erik Bejder og skal oprindeligt anvendes til løbende forbedringer af et generelt kvalitetsstyringssystem ved feed back fra byggeprojekter, der løbende anvender og videreudvikler værktøjet. Projektgruppen har valgt at bruge den samme betragtning, dog til et andet formål. Modellen er blevet anvendt som udvikling/justering af benchmarkingmodellen med løbende feedback fra deltagerne i de forskellige temagrupper i Projekt Hus. En ændring i forhold til den oprindelige model er, at den enkelte temagruppe ikke tilpasser modellen til eget brug, men derimod bruger nøjagtigt den samme model som de øvrige temagrupper. Benchmarkingkonceptet sondrer således ikke mellem en generel og en projektspecifik benchmarkingmodel. En simplificering der er vurderet nødvendig mht. accepten af benchmarkingkonceptet, der skal anvendes af mange nye brugere i hvert byggeri Kildekritik I projektarbejdet er følgende typer af kilder anvendt: Miniseminar Workshops WWW Bibliotek Gæsteforelæsning Rekvirering Limfjordskollegiet I det følgende gives en kritik af kilderne, med undtagelse af gæsteforelæsning, rekvirering og Limfjordskollegiet, da disse kilder ikke har givet anledning til kritik. Miniseminar Projektgruppen har medvirket ved i alt fire miniseminarer iht. ovenstående. Her har projektgruppen modtaget materiale og oplysninger, hvor Niras som rådgiver og Højgaard & Schultz som entreprenør har givet hinanden konstruktivt kritik på de to virksomheders deltagelse i udviklingsbyggerier under PPB (hhv. Habitat og PPU). Materialet fra disse seminarer har desuden drejet sig om inspirationsmateriale og udgivelser, primært udleveret og udgivet af udviklingschef Sven Bertelsen. Sven Bertelsen, betragtes i branchen som meget kritisk omkring byggeriets manglende udvikling og desuden også til ingeniørens rolle i fremtidigt byggeri. Det vurderes derfor, at det udleverede materiale er tilnærmelsesvis objektiv, dog har projektgruppen været kritisk overfor indholdet. SIDE 109

8 Workshops Projektgruppen har deltaget i to workshops hhv. om "Byggeriets produktivitet og kvalitet" hos SBI i Hørsholm d , og om "Bygherrerollen og byggesektoren" hos Erhvervsfremmestyrelsen i Odense d I forbindelse med disse workshops, der er arrangeret af Erhvervsfremmestyrelsen, er der løbende blevet udsendt materiale udgivet af Erhvervsministeriet. Materialet er blevet anvendt til at vurdere de danske forsøgsbyggerier under udviklingstiltaget PPB. Indholdet er ofte beskrevet ud fra interviews af medvirkende parter i forsøgsbyggerierne og kan dermed være baseret på udtalelser frem for fakta i de enkelte byggerier. Projektgruppen har dog forholdt sig kritisk til disse oplysninger ved bl.a. i analysen at stille spørgsmålstegn ved målopfyldelsen i de enkelte projekter. Resultaterne fra de enkelte forsøgsprojekter kan dog ikke defineres som helt objektive. WWW Der er i projektet hentet megen inspirationsmateriale på internettet. Der er dels hentet materiale fra byggerelaterede links, som Projekt Hus (www.projekt-hus.dk), Byggecentrum (www.byggecentrum.dk), By- og Boligministeriet (www.bm.dk), Byggetorvet (www.byggetorvet.dk). Materialet bærer præg af opdaterede oplysninger omkring udviklingstiltag og oplysninger omkring byggebranchens opbygning. Projektgruppen har været opmærksomme på, at der ved indhentning af oplysninger fra internettet kan stilles spørgsmålstegn ved objektiviteten. Der er desuden hentet megen inspiration fra mange udenlandske byggerelaterede links, bl.a. de i rapporten nævnte links til International Group for Lean Construction (http://cic.vtt.fi/lean) og de engelske hjemmesider, hvor især Construction Best Practice Programme (CBPP) (www.cbpp.org.uk) har megen inspirerende materiale. Projektgruppen har brugt materialet til især at skrive Paper 4, der omhandler udenlandske udviklingstiltag. Her blev der især fokuseret på papers fra IGLC, hvorfra der i paper 4 er vurderet 20 udvalgte papers. Udvælgelsen har ikke været helt ukritisk idet projektgruppen har fået bistand af Sven Bertelsen, der har medvirket på de to konferencer, hvortil paperne er udgivet. Desuden er Benchmarkingmodellen til Projekt Hus inspireret af materialet fra CBPP, der anvendes i den engelske byggebranche. Indholdet i modellen har været inspirationsmateriale, men udbredelsen og resultaterne ved anvendelsen af modellen i England har projektgruppen ingen pålidelige kilder til at underbygge. Bibliotek Sekundær litteratur i form af avisartikler er anvendt i beskrivelsen, og projektgruppen er klar over, at disse ikke nødvendigvis er upartiske/objektive. Kilderne er dog ikke anvendt enkeltvis, som dokumentation for en enkelt problemstilling, men nærmere anvendt til at udtrykke en generel nødvendighed for effektivisering af branchen. På biblioteket er der desuden hentet statistisk materiale fra Danmarks statistik, som betragtes som objektiv. Materialet har dog ikke altid været fyldestgørende, hvilket også er nævnt i projektet, hvor det har været tilfældet Afslutning Projektmæssigt kan det konkluderes, at rapporten giver Projekt Hus et godt grundlag for at arbejde med Benchmarking med udgangspunkt i et systematisk benchmarkingkoncept. Projektgruppen har lagt væk, at der både er en grundmodel til udvikling og en grundmodel til praktisk anvendelse af modellen. Dette vurderes vigtigt, da Temagruppe 10 står foran en kompleks opgave i at opsamle og formidle erfaringer og styre udviklingen i Projekt Hus. Projektgruppen vur- SIDE 110

9 11. KONKLUSION derer endvidere at der er flere gode perspektiver i anvendelsen af Benchmarking i byggebranchen generelt. Aalborg Universitet, den 31. maj, 2000 SIDE 111

10 SIDE 112

Løn 2008 Nyt lønsystem til byggebranchen Tema: Synopsis

Løn 2008 Nyt lønsystem til byggebranchen Tema: Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION BYGGELEDELSE, 10. SEMESTER B-SEKTOREN Titel: Løn 2008 Nyt lønsystem til byggebranchen Tema: Samarbejdet i byggeprocessen Projektperiode: 2. feb. 2004 2. juni.

Læs mere

Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION B-SEKTOREN

Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION B-SEKTOREN AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION B-SEKTOREN Titel: Partnering og Trimmet Byggeri - en kombination er vejen frem! Tema: Afgangsprojekt i byggeledelse Projektperiode: 10. semester, 1. februar

Læs mere

PAPER 2: Anvendelse af produktionskoncepter. forsøgsprojekter. Aalborg Universitet

PAPER 2: Anvendelse af produktionskoncepter. forsøgsprojekter. Aalborg Universitet Aalborg Universitet PAPER 2: Anvendelse af produktionskoncepter i danske forsøgsprojekter Det undersøges, i hvor stor grad principper fra moderne produktionsfilosofier er inddraget i de danske forsøgsbyggerier.

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

http://studieweb.production.aau.dk

http://studieweb.production.aau.dk 4. semester - Byggeledelse Fibigerstræde 16 9220 Aalborg Ø Telefon: 9940 8957 http://studieweb.production.aau.dk Titel: Tillid som konkurrenceparameter Tema: Afgangsprojekt Projektperiode: 1. februar -

Læs mere

Hindringer for byggebranchens udvikling

Hindringer for byggebranchens udvikling Hindringer for byggebranchens udvikling spørgeskemaundersøgelse af byggebranchen Birgitte Festersen, Henrik Jensen og Joe Jensen Aalborg Universitet 4. semester Byggeledelse 30 03 2010 Forord Denne rapport

Læs mere

Håndbog i Trimmet Byggeri

Håndbog i Trimmet Byggeri Håndbog i Trimmet Byggeri Lean Construction på dansk Version 2.1 januar 2012 Foreningen Lean Construction DK Kolofon UDARBEJDELSE Hovedforfatter: Sven Bertelsen. Opdateringer 2009: Rolf Simonsen. Redaktion:

Læs mere

Synopsis: Titel: Kommunikation mellem byggeriets parter i udførelsesfasen

Synopsis: Titel: Kommunikation mellem byggeriets parter i udførelsesfasen Institut for Mekanik og Produktion Fibigerstræde 16 DK - 9220 Aalborg Telefon 96 35 80 80 Titel: Kommunikation mellem byggeriets parter i udførelsesfasen Tema: Kandidatspeciale Projektperiode: BL4, forårssemester

Læs mere

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

9 IMPLEMENTERING. 9.1 Barriereanalyse med Leavitts. systemmodel

9 IMPLEMENTERING. 9.1 Barriereanalyse med Leavitts. systemmodel 9 IMPLEMENTERING Dette kapitel beskriver faser og problemstillinger i forbindelse med en implementering af en handelsportal i den danske byggebranche, som er en del af projektgruppens løsningskoncept.

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Synergi mellem arbejdsprocesser i Trimmet Byggeri og BIM

Synergi mellem arbejdsprocesser i Trimmet Byggeri og BIM AALBORG UNIVERSITET Synergi mellem arbejdsprocesser i Trimmet Byggeri og BIM - et systemudviklingsprojekt med fokus på synergi mellem teknologiske fremskridt og nye arbejdsmetoder i byggeriet Kandidatspeciale

Læs mere

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. Redaktion: Niels Haldor Bertelsen

Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. Redaktion: Niels Haldor Bertelsen Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling Redaktion: Niels Haldor Bertelsen By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2002 Titel Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet,

Læs mere

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Udarbejdet

Læs mere

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Læring og forandringsprocesser 18 December 2013 Aalborg Universitet København Side 1 af 118 Titelblad Kasper Moritz Nielsen, 20132190 Lindita Ljoki, 20131652 Mads

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

HD Organisation & Ledelse HRM, Speciale af Betina Hübertz & Carsten Wissing INDHOLDSFORTEGNELSE

HD Organisation & Ledelse HRM, Speciale af Betina Hübertz & Carsten Wissing INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 5 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆNSNING... 6 METODE... 6 Rationel analyse... 7 Relationel analyse... 8 EMPIRI... 10 Undersøgelse i HR afdelingen...

Læs mere

HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN

HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN Titelblad Titel HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! Emne Lean Construction (Trimmet byggeri) Uddannelse Bygningskonstruktør Undervisningssted

Læs mere

Corporate Branding - Millioner eller illusioner?

Corporate Branding - Millioner eller illusioner? Corporate Branding - Millioner eller illusioner? Udarbejdet af: Britt Kastbjerg Jensen Cecilie A. Mérie Muus Jonas Kjær Mikkel Toft-Olsen Rikke Juul Hansen Vejleder: John Storm Pedersen Virksomhedsstudier,

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Værdiledelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Værdiledelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Værdiledelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Værdiledelse Af Anders Kirk Christoffersen, NIRAS August 2003 ISBN: 87-91363-09-8 INTRODUKTION

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586 Udbud som proces Afgangsprojekt Af: Anders Kudsk s974493 Martin Rasmussen s991586 BYG DTU - februar 2005 1 Forord Nærværende rapport er udarbejdet som et afgangsprojekt på civilingeniørstudiet ved BYG

Læs mere

Implementering af drift i byggeri

Implementering af drift i byggeri Implementering af drift i byggeri Torben Damgaard Pia Bruun Erichsen 2009 Syddansk Universitet Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse Et projekt med støtte fra CENTER FOR FACILITIES MANAGEMENT

Læs mere

Implementering af drift i byggeri

Implementering af drift i byggeri Implementering af drift i byggeri Torben Damgaard Pia Bruun Erichsen 2009 Syddansk Universitet Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse Et projekt med støtte fra CENTER FOR FACILITIES MANAGEMENT

Læs mere