11.1 Opsamling 11. KONKLUSION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11.1 Opsamling 11. KONKLUSION"

Transkript

1 11. KONKLUSION 11. KONKLUSION Formålet med denne konklusion er at redegøre for projektets resultater og samarbejde samt give kritik på anvendte metoder og kilder. Dette gøres indledningsvis ved at samle op på projektarbejdets resultater iht. den initierende problemstilling. Derefter redegøres specifikt for projektarbejdets resultater, samarbejde, metodekritik og kildekritik 11.1 Opsamling Opsamlingen foretages iht. den initierende problemstilling: Med udgangspunkt i den manglende produktivitet i dansk byggeri stilles der spørgsmålstegn ved tidligere og igangværende udviklingstiltag Hvordan kan produktionsindustriens løsninger til produktivitetsforbedringer anvendes til at afhjælpe denne manglende produktivitet, idet der fokuseres på procesudviklingstiltag fremfor produktudviklingstiltag? Udgangspunktet er således den manglende produktivitet i dansk byggeri. Dette er indledningsvis underbygget i forbindelse med beskrivelsen af byggebranchen i denne hovedrapport, samt nærmere uddybet i Paper 1. Hvor en af hovedaspekterne er, at produktiviteten i byggebranchen har været nogenlunde konstant siden montagebyggeriets gennembrud i 1960'erne. Mens andre erhverv har øget produktiviteten med en faktor 2-3. Industrialiseringen i 1950'erne og 1960'erne havde fokus på og succes med industrialiseringen af byggekomponenterne, hvormed der kunne udbydes til den daværende efterspørgsel. Ændring i efterspørgsel og konjunkturer medførte fokus på en anden side af produktivitetsproblemet, knyttet til manglende fokus på arbejdsprocessen på byggepladsen. En problemstilling som branchen endnu ikke har løst. I et samfundsøkonomisk perspektiv har den lave produktivitet i byggebranchen stor betydning. En australsk undersøgelse har påvist at produktivitetsforbedringer indenfor boligbyggeriet på 10% kan medføre en BNP-tilvækst på 1,5%. Overført til danske forhold kan dette medføre en besparelse i BNP på ca. 15 mia. kr. Mediernes fokus er ligeledes præget af disse produktivitetsproblemer, hvilket har medvirket til at skabe en nødvendig opmærksomhed og debat omkring byggebranchens fremtid. Denne underbyggende beskrivelse af den initierende problemstilling var grundlaget for en nærmere beskrivelse af byggebranchen og byggeprocessen ud fra teorierne: Porters Five Forces og Portes Value Chain. Konkluderende på beskrivelsen af byggebranchen kan det siges, at byggebranchen er meget kompleks. Der er tale om hyppigt skiftende arbejdspladser, hyppigt skiftende samarbejdsparter, svingende konjunkturer og omfattende rammebetingelser især vedrørende licitation mv. Hvilket SIDE 103

2 er aspekter, der gør det svært at få overblik over byggebranchen. Dette bevirker endvidere, at aktørerne i branchen ofte har svært ved at styre de enkelte byggeprojekter, hvilket bl.a. giver sig til udtryk på bundlinien hos hovedparten af aktørerne på markedet. Byggebranchens kompleksitet gør det ligeledes problematisk at udvikle og effektivisere byggeprocessen. Alt i alt er der tale om en kompleks byggebranche med problemer, som kræver opmærksomhed fra alle byggebranchens parter for at ændre udviklingen i en positiv retning. Branchens kompleksitet og effektivitetsproblemer har da også været i fokus gennem flere udviklingstiltag siden starten af 90'erne hvor tiltaget "Byggelogistik" blev iværksat. Et tiltag som specifikt fokuserede på at få styr på logistikken på byggepladsen. Siden hen er der endvidere blevet fokuseret på bl.a. anvendelse af multisjak i udførelsen, udarbejdelse af nye industrialisere/elementbaserede byggesystemer, større grad af integration af aktører tidligt i byggeprocessen, IT-anvendelse mv. Disse udviklingstiltag er alle beskrevet og analyseret iht. den initierende problemstilling, hvor der stilles spørgsmålstegn ved tidligere og igangværende udviklingstiltag. Det er blevet bearbejdet, vha. en gabanalyse, hvorvidt disse udviklingstiltag lever op til målsætningerne opstillet for disse. Den initierende problemstilling stiller endvidere spørgsmålet: Hvordan kan produktionsindustriens løsninger på produktivitetsforbedringer anvendes til at afhjælpe denne manglende produktivitet i den danske byggebranche. Dette aspekt er ligeledes behandlet i analysearbejdet idet udviklingstiltagene er analyseret vha. en gabanalyse iht. nøgleelementer i udvalgte produktionsfilosofier. Disse beskrivelser og analyser ligger til grund for problemidentifikationen, hvor 15 identificerede problemstillinger ligger til grund for udvælgelse af problemet Manglende erfaringsopsamling og formidling, der har ført frem til indsatsområdet Benchmarking i byggebranchen. I forbindelse med indsatsområdet er der endvidere afgrænset til udarbejdelse af et benchmarkingkoncept, som inspiration til arbejdet i forbindelse med By- og Boligministeriets udviklingstiltag, Projekt Hus, herunder Temagruppe 10 - Kvalitetsstyring af udviklingsprojekter. Benchmarkingkonceptet er udviklet med udgangspunktet i industriens anvendelse af Benchmarking, samt teorier vedrørende lærings- og forandringsprocesser. Løsningen er endvidere inspireret af et foreliggende arbejde vedrørende kvalitetsstyring i byggeriet (Achieving quality management in construction, Erik Bejder mfl.), produktivitetsindikatorer i udførelsen (Niras) samt især arbejdet med Benchmarking i UK indenfor byggebranchen. Projektgruppen opstillede følgende definition for Benchmarking i Projekt Hus. Benchmarking i Projekt Hus er en systematisk proces for måling af projekt-performance og proces-performance i temagruppernes forsøgsprojekter sammenholdt med foregående forsøgsprojekter indenfor eller temagrupperne imellem. Formålet er at skabe grundlag for: 1. Overordnet evaluering af PROJEKT HUS. 2. Tværgående evaluering af aktiviteter under PROJEKT HUS. 3. At stille klare mål for udviklingen. 4. At styre udviklingsarbejdet. 5. At følge op på udviklingsarbejdet. 6. At dokumentere effekten af de opnåede resultater. 7. Faglig evaluering af temagruppernes produkter og senere af udviklingsprojekter under PROJEKT HUS. SIDE 104

3 11. KONKLUSION 8. At sikre øget kvalitet af udviklingsarbejdet, erfaringsudvekslingen og videnspredningen i dansk byggeri. 9. Opfølgning på PROJEKT HUS' udviklingstemaer i gennemførelsesfasen 10. Måling af resultaternes udbredelse i gennemførelsesfasen. 11. Synliggørelse af højere standarder, af produktivitetsudviklingen og af de udførendes evne til at gennemføre byggesager på en tilfredsstillende måde. Projektgruppen vurderer at et benchmarkingkoncept, som det opstillede, vil skabe grundlag for alle de opstille punkter med undtagelse af de dele af punkterne 7, 10 og 11, som vedrører gennemførelsesfasen specifikt. Det er dog muligt at definere benchmarks, der direkte vedrører de udførelsesmæssige processer, hvormed der skabes grundlag for at følge op på de nævnte punkter. Generelt for projektarbejdet kan nævnes, at dette er udført på baggrund af tilgængeligt materiale vedrørende de behandlede aspekter samt viden opnået gennem workshops og miniseminarer med projektets samarbejdsparter. Mere fyldestgørende empiriske undersøgelser af eksempelvis udviklingstiltagene kan bevirke, at beskrivelserne af udviklingstiltagene i dette projekt ikke vil være tilstrækkelige. Dette vurderes ikke problematisk for det udarbejdede benchmarkingkoncept, da det tværtimod underbygger problemstillingen: Manglende erfaringsopsamling og formidling, i forbindelse med udviklingstiltagene. Specifikke resultater i projektarbejdet er beskrevet efterfølgende Projektets resultater Projektgruppens resultater kan opdeles i hhv. primære og sekundære resultater. De primære resultater knytter sig direkte til den initierende problemstilling, hvorimod de sekundære resultater er at betragte som øvrige resultater. Resultaterne kan sammenfattes til følgende: Primære resultater Sekundære resultater Branchebeskrivelse Litteraturoversigt Analyse af danske udviklingstiltag WEB-side Benchmarkingkoncept til Projekt Hus De enkelte resultater fremføres efterfølgende Primære resultater Resultater der knytter sig direkte til den initierende problemstilling. Branchebeskrivelse Et delresultat i forbindelse med projektarbejdet foreligger i form af beskrivelserne i Papers. De enkelte papers kan læses selvstændige, idet følgende emner er behandlet uafhængig af hinanden: Paper 1: Trends i udviklingen af dansk byggeri. Paper 2: Den danske byggebranche. Paper 3: Danske udviklingstiltag i byggebranchen. Paper 4: Udenlandske udviklingstiltag i byggebranchen. SIDE 105

4 Samlet set udgør de udarbejdede papers endvidere en samlet beskrivelse af byggebranchen, hvor der således er redegjort for den historiske udvikling, mediernes fokus, branchens opbygning, byggeprocessen og udviklingstiltag i DK og udvalgte tiltag i udlandet. De pågældende papers kan således individuelt eller samlet virke som inspiration for interessenter i byggebranchen Analyse af danske udviklingstiltag Beskrivelsen af de danske udviklingstiltag, sammenfattet her i hovedrapporten samt nærmere beskrevet i Paper 3, ligger til grund for en nærmere analyse af udviklingstiltagene, iht. den initierende problemstilling. Analysen foreligger i hovedrapporten i form af to gabanalyser: Gabanalyse af hvorvidt udvalgte produktionsfilosofier er anvendt i udviklingsarbejdet, bevidst/ubevidst. Gabanalyse af målopfyldelse i forbindelse med udviklingstiltag. Denne analyse kan ligeledes selvstændig virke som inspiration for interessenter i byggebranchen. Benchmarkingkoncept til Projekt Hus Projektgruppen mener at have udarbejdet et koncept, der kan give værdifuld inspiration til Projekt Hus' arbejde med Benchmarking af de enkelte byggeprojekter i udviklingsarbejdet. Konceptet er opstillet, således at de enkelte aspekter i konceptet overordnet er beskrevet, og der er hermed givet inspiration til det videre arbejde, i Projekt Hus. Der er på denne måde lagt op til at Temagruppe 10 i Projekt Hus kan lade sig inspirere og således vælge at anvende hele eller enkelte dele af konceptet. Konceptet er udarbejdet med udgangspunkt i industriens anvendelse af Benchmarking i forbindelse med projektledelse. På denne måde imødekommes det, at anvendelsen af Benchmarking i byggebranchen forløber uden de problemer, som industrien har erfaret gennem flere års anvendelse af Benchmarking. Konceptet er endvidere udarbejdet i henhold til teorier vedrørende læring og forandring, som er teorier, der har vundet indpas og endvidere givet store gevinster i produktionsindustrien Sekundære resultater Resultater i projektarbejdet som ikke direkte knytter sig til den initierende problemstilling, men som i stedet kan betragtes som sekundære resultater af projektarbejdet. Dette beskrives efterfølgende. Litteraturoversigt Et sekundært resultat af projektarbejdet er litteraturoversigten (samlet set for Hovedrapport, Appendiks, Bilag og Papers), idet denne giver et repræsentativt overblik over relevant litteratur vedrørende byggebranchen og specielt udviklingstiltagene i branchen. Denne samlede litteraturoversigt fremgår på projektets WEB-side: Projektgruppen vurderer litteraturoversigten som repræsentativ, set ud fra det synspunkt, at projektgruppen har rekvireret og tilegnet sig litteratur i samarbejde med nogle af de personer, som i SIDE 106

5 11. KONKLUSION branchen betegnes som nogle af "foregangsfolkene" indenfor byggebranchens "udviklingsverden". WEB-side Projektgruppen har gennem projektarbejdet valgt at udarbejde et "Projekt-WEB", med det primære formål at publicere projektarbejdet løbende, og derved gøre projektresultater tilgængelige for projektets samarbejdsparter, og specielt projektgruppens vejleder. Et andet formål er at formidle litteraturoversigten, således samarbejdsparterne og andre interesserede har mulighed for at få overblik over tilgængeligt litteratur indenfor emneområdet. WEB-siden, som er offentligt tilgængeligt, giver endvidere mulighed for at formidle projektarbejdets budskaber/resultater til alle interesserede. Dette er muligt, da der ikke i projektmaterialet foreligger fortroligt materiale af nogen art. Projektgruppen vurderer endvidere, at der er perspektiver i WEB-siden, idet denne forsøges videreført i forbindelse med studielinien, Byggeledelse (BL), på AAU. Hensigten i den forbindelse er, at relevant projektarbejde kan formidles på siden og litteraturoversigten kan løbende udbygges og suppleres med korte beskrivelser at de enkelte litteraturers sigte og relevans Samarbejde Projektet blev initieret ved, at projektgruppen foretog henvendelse til vejleder Erik Bejder. Efterfølgende resulterede dette i kontakt til udviklingschef Sven Bertelsen, Niras. Sven Bertelsen tog efterfølgende initiativ til at etablere en vidensgruppe, der skulle udveksle erfaringer i forbindelse med byggeriets udvikling. Gruppen bestod ved første møde af følgende deltagere: Divisionsdirektør Peter Henningsen, Højgaard & Schultz. Projektleder, Erik Villads Hansen, Højgaard & Schultz. HD-O studerende Jonas Jeppesen, Højgaard & Schultz. Tenna Tychsen, Byfornyelsesselskabet Danmark (tidligere København). Udviklingschef Sven Bertelsen,NIRAS. Projektleder Vagn Aagaard, NIRAS. Annette Moseholm, NIRAS. Projektleder Anders Mortensen, NIRAS. Lektor Erik Bejder, Aalborg Universitet. Studerende Jeppe Drachmann Christensen, Aalborg Universitet. Studerende Claus Nielsen, Aalborg Universitet. Der blev gennemført i alt fire workshops, hvor deltagerne skulle fremlægge de udviklingsaktiviteter, der blev arbejdet med i de respektive virksomheder. Projektgruppen fremlagde løbende projektarbejdets resultater og vejleder Erik Bejder fremlagde de faglige problemstillinger i forsøgsbyggeriet Limfjordskollegiet. Foruden deltagerne på den første workshop deltog også direktør Carl F. Møller, Højgaard & Schultz, HD-O studerende Lars Bojsen Jensen, Højgaard & Schultz, Adm. Direktør Jesper Hoffmann, Scandi Camp og derudover flere deltagere fra både Niras og Højgaard & Schultz. Projektgruppen havde stor nytte af dette samarbejde, da projektgruppen blev opdateret med informationer om udviklingstiltag i branchen, idet vidensgruppen SIDE 107

6 bestod af flere af "foregangsfolkene" indenfor udviklingsbyggeri i dansk erhvervsliv. Projektgruppen havde desuden stor glæde af, at fremlægge projektets resultater, da der blev givet konstruktiv kritik fra de andre deltagere. Desuden var der gode diskussioner omkring udviklingselementer inspireret af industrien og om tiltag i udenlandske byggebrancher Metodekritik De metoder, der er anvendt i rapporten, er: Porters Five Forces Porters Value Chain Kotter's ottetrins model Læring Kvalitetssystem-koncept (Achieving quality management in construction, Erik Bejder mfl.) Læringsteorien er ikke kommenteret efterfølgende, da denne kun er anvendt som begreb. I det følgende gives en kritik af de resterende metoder. Porters Five Forces Projektgruppen gør brug af Porter's "Five Forces", til at beskrive den danske byggebranche. Five Forces-modellen, der er udviklet til anvendelse i forbindelse med en virksomhed og der ud fra beskrive konkurrencen, er her anvendt som inspiration til at beskrive forhold og konkurrence i byggebranchen. Five Forces modellen tager som udgangspunkt et defensivt udgangspunkt i forhold til samarbejdsparterne, hvilket også afspejler sig i beskrivelsen af byggebranchen, der vurderer parternes indbyrder konkurrence frem for samarbejde. Dette må også betragtes som branchens generelle situation i dag, der ikke er præget af længerevarende samarbejder. Porters Værdikædemodel Projektgruppen har også anvendt Porter's værdikædemodel. Modellen er udelukkende anvendt som inspiration til at beskrive byggeprocessen. Porter værdikædemodel er oprindeligt udviklet til at få overblik over samt analysere en virksomheds strategiske aktiviteter ved at betragte virksomhedens primære aktiviteter og supportaktiviteter. Projektgruppens anvendelse begrænser sig til at beskrive byggeprocessens faser, i stedet for primære aktiviteter. Herefter er der defineret supportaktiviteter, hvor der i Hovedrapporten er fokuseret på organisation. I Paper 2 er værdikædens supportaktiviteter uddybet. I Porter's værdikædemodel anbefales det, at fokusere på en produktionsenhed i virksomheden for at komme frem til konkurrencemæssige fordele. Dette har ikke været hensigten i beskrivelsen af byggebranchen, men derimod har formålet været af få forståelse for samspillet mellem aktiviteter i byggeprocessen. Kotter's ottetrinsmodel Metoden er fortrinsvis til indførelse af omfattende systemer, da den er udviklet på baggrund af erfaringer fra forandring i store virksomheder. Det er dog projektgruppens vurdering, at modellen kan anvendes som inspiration til implementeringen af løsningen, især i forbindelse med at få temagrupperne 1-9 til at anvende benchmarkingkonceptet, men også i forbindelse med den praktiske anvendelse af benchmarkingmodellen i de enkelte byggerier. Ottetrinsmodellen vurderes endvidere anvendelig ved implementering af større forbedringer, som følge af benchmarkingen. Kendetegnene for forandring i større virksomheder er, at visionen skal kommunikeres ud til SIDE 108

7 11. KONKLUSION de personer, der påvirkes af forandringen. Situationen kan sammenlignes med Temagruppe 10's problemstilling med at få de andre temagrupper til at anvende benchmarkingmodellen, da der også her er tale om mange deltagere. Den konservative kultur i byggebranchen, kræver desuden megen påvirkning, da den normale fremgangsmåde i byggeprojekterne forandres. En stor grad af fokus på forandring er også nødvendig i anvendelsen af benchmarkingmodellen i de enkelte byggerier, hvilket begrunder anvendelsen af udvalgte trin i Kotter's ottetrinsmodel. Kvalitetssystem-koncept Med udgangspunkt i kvalitetssystem-konceptet er der udarbejdet et benchmarkingkoncept. Konceptet er blevet introduceret af vejleder Erik Bejder og skal oprindeligt anvendes til løbende forbedringer af et generelt kvalitetsstyringssystem ved feed back fra byggeprojekter, der løbende anvender og videreudvikler værktøjet. Projektgruppen har valgt at bruge den samme betragtning, dog til et andet formål. Modellen er blevet anvendt som udvikling/justering af benchmarkingmodellen med løbende feedback fra deltagerne i de forskellige temagrupper i Projekt Hus. En ændring i forhold til den oprindelige model er, at den enkelte temagruppe ikke tilpasser modellen til eget brug, men derimod bruger nøjagtigt den samme model som de øvrige temagrupper. Benchmarkingkonceptet sondrer således ikke mellem en generel og en projektspecifik benchmarkingmodel. En simplificering der er vurderet nødvendig mht. accepten af benchmarkingkonceptet, der skal anvendes af mange nye brugere i hvert byggeri Kildekritik I projektarbejdet er følgende typer af kilder anvendt: Miniseminar Workshops WWW Bibliotek Gæsteforelæsning Rekvirering Limfjordskollegiet I det følgende gives en kritik af kilderne, med undtagelse af gæsteforelæsning, rekvirering og Limfjordskollegiet, da disse kilder ikke har givet anledning til kritik. Miniseminar Projektgruppen har medvirket ved i alt fire miniseminarer iht. ovenstående. Her har projektgruppen modtaget materiale og oplysninger, hvor Niras som rådgiver og Højgaard & Schultz som entreprenør har givet hinanden konstruktivt kritik på de to virksomheders deltagelse i udviklingsbyggerier under PPB (hhv. Habitat og PPU). Materialet fra disse seminarer har desuden drejet sig om inspirationsmateriale og udgivelser, primært udleveret og udgivet af udviklingschef Sven Bertelsen. Sven Bertelsen, betragtes i branchen som meget kritisk omkring byggeriets manglende udvikling og desuden også til ingeniørens rolle i fremtidigt byggeri. Det vurderes derfor, at det udleverede materiale er tilnærmelsesvis objektiv, dog har projektgruppen været kritisk overfor indholdet. SIDE 109

8 Workshops Projektgruppen har deltaget i to workshops hhv. om "Byggeriets produktivitet og kvalitet" hos SBI i Hørsholm d , og om "Bygherrerollen og byggesektoren" hos Erhvervsfremmestyrelsen i Odense d I forbindelse med disse workshops, der er arrangeret af Erhvervsfremmestyrelsen, er der løbende blevet udsendt materiale udgivet af Erhvervsministeriet. Materialet er blevet anvendt til at vurdere de danske forsøgsbyggerier under udviklingstiltaget PPB. Indholdet er ofte beskrevet ud fra interviews af medvirkende parter i forsøgsbyggerierne og kan dermed være baseret på udtalelser frem for fakta i de enkelte byggerier. Projektgruppen har dog forholdt sig kritisk til disse oplysninger ved bl.a. i analysen at stille spørgsmålstegn ved målopfyldelsen i de enkelte projekter. Resultaterne fra de enkelte forsøgsprojekter kan dog ikke defineres som helt objektive. WWW Der er i projektet hentet megen inspirationsmateriale på internettet. Der er dels hentet materiale fra byggerelaterede links, som Projekt Hus (www.projekt-hus.dk), Byggecentrum (www.byggecentrum.dk), By- og Boligministeriet (www.bm.dk), Byggetorvet (www.byggetorvet.dk). Materialet bærer præg af opdaterede oplysninger omkring udviklingstiltag og oplysninger omkring byggebranchens opbygning. Projektgruppen har været opmærksomme på, at der ved indhentning af oplysninger fra internettet kan stilles spørgsmålstegn ved objektiviteten. Der er desuden hentet megen inspiration fra mange udenlandske byggerelaterede links, bl.a. de i rapporten nævnte links til International Group for Lean Construction (http://cic.vtt.fi/lean) og de engelske hjemmesider, hvor især Construction Best Practice Programme (CBPP) (www.cbpp.org.uk) har megen inspirerende materiale. Projektgruppen har brugt materialet til især at skrive Paper 4, der omhandler udenlandske udviklingstiltag. Her blev der især fokuseret på papers fra IGLC, hvorfra der i paper 4 er vurderet 20 udvalgte papers. Udvælgelsen har ikke været helt ukritisk idet projektgruppen har fået bistand af Sven Bertelsen, der har medvirket på de to konferencer, hvortil paperne er udgivet. Desuden er Benchmarkingmodellen til Projekt Hus inspireret af materialet fra CBPP, der anvendes i den engelske byggebranche. Indholdet i modellen har været inspirationsmateriale, men udbredelsen og resultaterne ved anvendelsen af modellen i England har projektgruppen ingen pålidelige kilder til at underbygge. Bibliotek Sekundær litteratur i form af avisartikler er anvendt i beskrivelsen, og projektgruppen er klar over, at disse ikke nødvendigvis er upartiske/objektive. Kilderne er dog ikke anvendt enkeltvis, som dokumentation for en enkelt problemstilling, men nærmere anvendt til at udtrykke en generel nødvendighed for effektivisering af branchen. På biblioteket er der desuden hentet statistisk materiale fra Danmarks statistik, som betragtes som objektiv. Materialet har dog ikke altid været fyldestgørende, hvilket også er nævnt i projektet, hvor det har været tilfældet Afslutning Projektmæssigt kan det konkluderes, at rapporten giver Projekt Hus et godt grundlag for at arbejde med Benchmarking med udgangspunkt i et systematisk benchmarkingkoncept. Projektgruppen har lagt væk, at der både er en grundmodel til udvikling og en grundmodel til praktisk anvendelse af modellen. Dette vurderes vigtigt, da Temagruppe 10 står foran en kompleks opgave i at opsamle og formidle erfaringer og styre udviklingen i Projekt Hus. Projektgruppen vur- SIDE 110

9 11. KONKLUSION derer endvidere at der er flere gode perspektiver i anvendelsen af Benchmarking i byggebranchen generelt. Aalborg Universitet, den 31. maj, 2000 SIDE 111

10 SIDE 112

8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS

8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS 8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS 8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS Kapitlet omhandler indsatsområdet, med fokus på at udarbejde et inspirationsmateriale til Projekt Hus - Temagruppe 10. Der

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS i:\december-2000\bolig-a-12-00.doc Af Bent Madsen 14. december 2000 RESUMÈ Journal 0203/BM PROJEKT HUS Forberedelsesfasen i Projekt Hus er slut, og der ligge 1650 sider rapporter. Nu skal målet Dobbelt

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER...

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... 7 A5. LÆRING OG FORANDRING I dette appendiks behandles teorien omkring læring og forandring. Læringsteorien

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Løn 2008 Nyt lønsystem til byggebranchen Tema: Synopsis

Løn 2008 Nyt lønsystem til byggebranchen Tema: Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION BYGGELEDELSE, 10. SEMESTER B-SEKTOREN Titel: Løn 2008 Nyt lønsystem til byggebranchen Tema: Samarbejdet i byggeprocessen Projektperiode: 2. feb. 2004 2. juni.

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 6 December 2007

Nyhedsbrev Nr. 6 December 2007 Nyhedsbrev Nr. 6 Indhold: Leder 2 Handlingsplan 2007-2009 3 Arbejdsgrupper gentænkes 4 Håndbog i Trimmet Byggeri 5 Procesprisen 2005 6 Procesprisen 2006 til Arkitema 7 Empire State Building 8 Kalender

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør Hvad kan CLS tilbyde? Omsætte den nyeste viden fra forskningsområdet og implementere det i virksomheder Samle virksomheder om fælles projekter

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet.

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. Analysemodeller I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. H.1 Leavitt s diamantmodel...2 Omgivelser...2 Opgaven...2 Struktur...2 Teknologi...2 Aktør...3 H.1.1 Sammenkobling

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Hvordan kan du som leder skabe de rigtige rammer for forankringen af udviklingsprojekter?

Hvordan kan du som leder skabe de rigtige rammer for forankringen af udviklingsprojekter? Hvordan kan du som leder skabe de rigtige rammer for forankringen af udviklingsprojekter? Om passende ledelsesmæssig opbakning Preventing Dropout 19. juni 2012 Temaer og form 1. Udvikling versus drift

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed Hvordan håndteres forandringer i små og mellemstore virksomheder, således at virksomhedens langsigtede strategier

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Introduktion til Ny Afleveringsproces

Introduktion til Ny Afleveringsproces Introduktion til Ny Afleveringsproces Udarbejdet af Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg Version af 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ny Afleveringsproces... 3 Kort om initiativet...

Læs mere

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Navn Firma Initialer Status Lars Jøker TI LJ Til stede Arne Grønkjær TI AG Til stede - gæst Lars

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Bygherre og projekterende. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik. Byggesjak. Byggeledelse. Materiel Byggevarer Affald

Bygherre og projekterende. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik. Byggesjak. Byggeledelse. Materiel Byggevarer Affald Læseretning Program Granskning Aflevering Effektiv byggelogistik i praksis Indholdsstruktur for projektweb, rapportering og anvisninger Rapporteringen af erfaringer fra projektet er opbygget som en sammenhængende

Læs mere

Case: At målrette bibliotekets tilbud til børn og deres familier

Case: At målrette bibliotekets tilbud til børn og deres familier Case: At målrette bibliotekets tilbud til børn og deres familier Af Christine Bruun Programleder og udviklingskonsulent Udviklingssektionen, Roskilde Bibliotekerne Disposition: Hvordan arbejder Roskilde

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere