8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS"

Transkript

1 8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS 8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS Kapitlet omhandler indsatsområdet, med fokus på at udarbejde et inspirationsmateriale til Projekt Hus - Temagruppe 10. Der redegøres indledningsvis nærmere for projektgruppens indsatsområde med henblik på at opstille en definition for i Projekt Hus. Dette danner grundlaget for opstilling af et benchmarkingkoncept til Projekt Hus, idet der udarbejdes en grundmodel for udvikling af en benchmarkingmodel i Projekt Hus samt en grundmodel for den praktiske anvendelse af denne. Endeligt redegøres for benchmarkingkonceptet, hvori de nævnte grundmodeller indgår. Inspiration til løsningsarbejdet vedrørende i byggebranchen er hentet gennem studie af den almene anvendelse af i produktionsindustrien, iht. Appendiks 4, samt studie af et benchmarkingtiltag i UK, iht. Paper 4, og arbejde med indikatorer i byggebranchen foretaget af Niras, iht. Bilag - Produktivitetsindikatorer. Anvendte metoder i forbindelse med løsningsarbejdet er beskrevet i Appendiks Fokusområde Med udgangspunkt i Projekt Hus, Temagruppe 10 - "Kvalitetsstyring af udviklingsbyggeri", redegøres nærmere for indsatsområdets fokus. Der er nærmere redegjort for Projekt Hus og de underliggende Temagrupper, specielt med fokus på Temagruppe 10, i Bilag - Projekt Hus, som bl.a. er uddrag fra Projekt Hus' WEB-side: Målgruppe Projektgruppens fokus i forbindelse med Projekt Hus - Temagruppe 10 beskrives efterfølgende, idet der indledningsvis redegøres for temagruppens arbejdsopgaver. Temagruppens kommissorium er offentliggjort på WEB-siden: Hvor følgende uddrag beskriver arbejdsopgaverne for temagruppe 10: "Der skal defineres indikatorer () til synliggørelse af højere standarder, af produktivitetsudviklingen og af de udførendes evne til at gennemføre byggesager på en tilfredsstillende måde (aftalesedler, besparelser, spild, indtjening mv.) Et program for kalibrering af nøgletal udarbejdes med henblik på anvendelse i forbindelse med den overordnede evaluering af PROJEKT HUS og som støtte for udviklingskoncepterne, især incitamentsaftaler." "Temagruppens opgave er at tilvejebringe grundlaget for at stille klare mål for en udvikling, for at styre og følge op på udviklingsarbejdet samt for at dokumentere effekten af de opnåede resultater. Temagruppen skal i den sammenhæng skabe hjælpemidler, der kan sikre øget kvalitet af udviklingsarbejdet, erfaringsudvekslingen og videnspredningen i dansk byggeri." SIDE 67

2 "Tværgående evaluering af aktiviteter under PROJEKT HUS. Principper for faglig evaluering af temagruppernes produkter (og senere af udviklingsprojekter under PRO- JEKT HUS) ved milepæle i udviklingsarbejdet. Opfølgning på PROJEKT HUS' udviklingstemaer i gennemførelsesfasen. Videnspredning samt måling af resultaternes udbredelse i gennemførelsesfasen." "Foruden nøgletal til brug for overordnet opfølgning på PROJEKT HUS' mål kan det blive aktuelt også at følge op på særlige indikatorer af hensyn til en tættere og tidligere opfølgning vedrørende de enkelte udviklingskoncepter." Projektgruppens indsatsområde tager udgangspunkt i disse uddrag, således løsningsarbejdet rettes mod Projekt Hus, som et inspirationsmateriale til Temagruppe 10. Projektgruppen vurderer, at et sådan inspirationsmateriale vil være meget anvendelig for temagruppen, idet temagruppen kun er i den indledende fase på nuværende tidspunkt. Projektgruppen søger således at bidrage Projekt Hus med et konceptforslag til en benchmarkingmodel, hvor der er lagt vægt på inspiration til udvikling og systematisk anvendelse af benchmarkingmodellen samt løbende forbedring af hele konceptet niveauet Et væsentligt aspekt i forbindelse med anvendelse af er, at fastlægge hvilket niveau der skal benchmarkes på. Niveauerne der her er tale om, er virksomhedsniveau kontra projektniveau, iht. Figur 8.1. Virksomhedsniveau Virksomhed af virksomhedens performance Projektniveau Byggeprojekt Bygherren Tekniske Rådgivere Entreprenører Underentreprenører Leverandører af aktiviteter på tværs af projektorganisationen Figur 8.1 Illustration af benchmarking-fokus for henholdsvis virksomhedsniveau og projektniveau. Den almene benchmarkingteori er primært udviklet til anvendelse i produktionsvirksomheder, dvs. på virksomhedsniveau. Denne tilgangsvinkel er også anvendelig for de enkelte virksomheder i en projektorganisation. Projektgruppen har dog ikke valgt denne tilgangsvinkel, som udgangspunkt for udvikling af benchmarkingmodellen. Projektgruppen finder det i stedet nødvendigt at fokusere på tværs af alle parter involveret i et byggeprojekt, iht. projektniveauet på figuren. Det er således den samlede projektorganisation der benchmarkes. Dette vurderes vigtig da projektgruppen finder det væsentligt, at fremme procestankegangen og dermed integrationen i SIDE 68

3 8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS projektarbejdet. Et andet grundlag for valg af på projektniveau er endvidere at målsætningerne for Projekt Hus, herunder målsætninger i de enkelte temagrupper, er på projektniveau. en skal altså primært være et værktøj til at fremme effektiviteten mv. på projektniveau type Litteraturstudiet af benchmarkingteorien, iht. Appendiks 4, ligger efterfølgende til grund for præsentation af forskellige benchmarkingtyper, idet der tages udgangspunkt i, hvad der skal sammenlignes/benchmarkes og hvem der skal sammenlignes med, frit oversat fra Andersen og Pettersen (1996). [Side 10, 26] 1. Sammenligne hvad? Performance-benchmarking: Sammenligning af performance-målinger (ofte økonomiske, men også operationelle), med det formål at fastlægge hvor god ens egen virksomhed er i forhold til andre. Proces-benchmarking: Sammenligning af metoder og fremgangsmåder for udførelse af forretningsprocesser, med det formål at lære fra de bedste for at forbedre egne processer. Strategisk : Sammenligning af de strategiske valg og dispositioner foretaget af andre virksomheder, med det formål at forbedre egen strategiske planlægning. 2. Sammenligne med hvem? Intern : Sammenligning mellem afdelinger, enheder, datterselskaber eller andre lande inden for samme virksomhed eller organisation. Konkurrent-benchmarking: Direkte sammenligning af egen performance med de bedste "real" konkurrenter, i form af virksomheder der producerer eller leverer samme produkt eller service. Funktions-benchmarking: Sammenligning af processer eller funktioner med ikke-konkurrerende virksomheder indenfor samme industri eller teknologiske område. Generisk : Sammenligning af egne processer med de bedste processer omkring, uanset industri. Forfatterne opstiller endvidere følgende diagram for at illustrere hvilke kombinationer der anbefales, iht. Figur 8.2. SIDE 69

4 Intern Konkurrent- Funktions- Generisk Performance- Proces- Strategisk- Relevans/værdi: Høj Medium Lav Figur 8.2 Anbefalede kombinationer af benchmarkingtyper. (Andersen og Pettersen 1996) [Side 11,26] Projektgruppen vælger at tage udgangspunkt i disse definitioner for her ud fra at fastlægge en fælles referenceramme for hvilken type, der skal anvendes i forbindelse med Projekt Hus. Definitionerne er primært udviklet/formuleret ud fra et virksomhedssynspunkt, hvorfor disse i stedet skal opfattes, som tilgangsvinkler til projekt-benchmarking frem for virksomheds-benchmarking. Hvilket heller ikke modstrider definitionerne. Traditionelt har der primært været fokus på ren performance-benchmarking (virksomhedsperformance), hvilket også er nødvendigt for at fastlægge performance-gab iht. eksempelvis Best Practice. Den senere anvendelse af har ændret dette fokus, idet det er erfaret at for megen fokus alene på performance-benchmarking giver begrænset information om årsagerne til de pågældende performance-gab. Derfor er det vigtigt også at fokusere på processerne bag det pågældende performance-gab vha. proces-benchmarking. Forfatteren bag litteraturen beskriver endvidere, at der i forbindelse med projektarbejde generelt mangler fokus på processer [26]. Denne problematik vurderer projektgruppen specielt udtalt i forbindelse med byggeprojekter, da der er tale om et projektarbejde mellem flere selvstændige virksomheder. Proces-benchmarking er således en vigtig brik i arbejdet med at integrere forsyningskæden og således give alle involverede parter overblik over hele processen. I forbindelse med Projekt Hus vurderer projektgruppen således, at der skal være tale om både performance- og proces-benchmarking. Disse to typer af benchmarking benævnes efterfølgende som hhv.: Projektbenchmarking Procesbenchmarking typerne i Projekt Hus skal således være som det er fremhævet på Figur 8.3. SIDE 70

5 8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS Intern Konkurrent- Funktions- Generisk Projekt- Proces- Strategisk- Relevans/værdi: Høj Medium Lav Figur 8.3 Udvalgte benchmarkingtyper til anvendelse i Projekt Hus. De udvalgte er markeret med blåt. en i Projekt Hus skal foretages på flere niveauer: Der skal være projekt-benchmarking mellem projekterne internt i de enkelte temagrupper. Der skal være projekt-benchmarking mellem projekterne temagrupperne imellem. Der skal være proces-benchmarking mellem projekterne internt i de enkelte temagrupper. Der skal være proces-benchmarking mellem projekterne temagrupperne imellem. Afhængig af niveau kan der således være tale om intern-, konkurrent- og/eller funktionsbenchmarking. Generisk vurderes indledningsvis ikke anvendelig i Projekt Hus, men vil på sigt være en oplagt mulighed i forbindelse med Projekt. Strategisk vurderes ligeledes ikke relevant i dette benchmarkingkoncept til Projekt Hus. Hos initiativtagerne, By- og Boligministeriet, vil der dog være et formål med at vurdere de strategiske rammer bag udviklingsarbejdet i DK, evt. ved strategisk mod eksempelvis udlandet. I denne indledende fase vurderer projektgruppen således, at fokus for i Projekt Hus bør begrænses til det ovennævnte, iht. Figur Definition af i Projekt Hus Inspireret af Robert C. Camp (1989), forfatteren bag historiens første udgivelse vedrørende, og Andersen and Pettersen, 1996, er der i litteraturen udviklet en definition for med fokus på projektledelse. [26] is a systematic process of measuring one's (project management) processes against comparable processes with recognized leaders, in order to obtain information that will help the organization to identify and implement improvements. [Side 9-10, 26] SIDE 71

6 Denne definition sammenholdt med foregående redegørelse for målgruppe, benchmarkingniveau og benchmarkingtyper i forbindelse med Projekt Hus, danner grundlag for følgende definition af i Projekt Hus: i Projekt Hus er en systematisk fremgangsmåde til måling af projektperformance og proces-performance i temagruppernes forsøgsprojekter sammenholdt med foregående forsøgsprojekter indenfor eller temagrupperne imellem. Formålet er at skabe grundlag for: 1. Overordnet evaluering af PROJEKT HUS. 2. Tværgående evaluering af aktiviteter under PROJEKT HUS. 3. At stille klare mål for udviklingen. 4. At styre udviklingsarbejdet. 5. At følge op på udviklingsarbejdet. 6. At dokumentere effekten af de opnåede resultater. 7. Faglig evaluering af temagruppernes produkter og senere af udviklingsprojekter under PROJEKT HUS. 8. At sikre øget kvalitet af udviklingsarbejdet, erfaringsudvekslingen og videnspredningen i dansk byggeri. 9. Opfølgning på PROJEKT HUS' udviklingstemaer i gennemførelsesfasen. 10. Måling af resultaternes udbredelse i gennemførelsesfasen. 11. Synliggørelse af højere standarder, af produktivitetsudviklingen og af de udførendes evne til at gennemføre byggesager på en tilfredsstillende måde. 8.3 koncept Det udarbejdede benchmarkingkoncept består af to grundmodeller til henholdsvis udvikling/justering af en benchmarkingmodel i Projekt Hus samt til anvendelse af modellen. Disse grundmodeller er integreret i et benchmarkingkoncept for i Projekt Hus. Ved udarbejdelse af grundmodellerne har projektgruppen taget udgangspunkt i industriens anvendelse af, idet der er foretaget et litteraturstudie herom, formidlet i Appendiks 4. Endvidere er der hentet inspiration fra et udviklingstiltag i UK, hvor der er anvendt i byggeprojekter. Dette er beskrevet i Paper 4, som er udarbejdet på baggrund af WEB-siden: Den Rådgivende ingeniørvirksomhed, Niras, arbejder endvidere med udvikling af et sæt indikatorer til brug i forbindelse med styring og planlægning under udførelsen. Materiale vedrørende dette er anført i Bilag - Produktivitetsindikatorer, som ligeledes har inspireret projektgruppen i arbejdet med. Litteraturstudiet af produktionsindustriens anvendelse af er det primære udgangspunkt for de udviklede grundmodeller i konceptet. Der er specifikt taget udgangspunkt i en udgivelse med titlen: Adapting benchmarking to project management, af Kjetil Emhjellen [8]. Forfatteren har arbejdet med andre forfatteres teorier på området, og har på baggrund her af udarbejdet en ottetrinsmodel for indførelse og anvendelse af i forbindelse med projektledelse, iht. Figur 8.4. SIDE 72

7 8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS Implement 11. Prioritize recommandations and establish a process improvement plan. 12. Implement improvement and dmonitor implementation progress. Adapt 9. Decide on strategy for adapting findings and implementing improvements, i.e. participating organizations together or seperately. 10. Adapt findings to improvement recommendations. Improve Analyze 8. Identify gaps in performance and the root causes for the gaps. Collect 7. Understand and document the comparative organizations performance and practice. Find 6. Identifi comparative companies and projects. Plan 3. Define and understand all own project management processes. 4. Prioritize all processes and determine one to benchmark, based on e.g. improvement needs and potential gain of benchmarking. 5. Develop metrics and measures, and measure performance of own process. Organize 1. Decide on organisations to participate. 2. Form a benchmarking task team and allocate resources. Figur 8.4 Model for indførelse og anvendelse af i forbindelse med projektledelse. [26] Denne model ligger til grund for projektgruppens udvikling af grundmodellerne i benchmarkingkonceptet til Projekt Hus. Udviklingen er foretaget i to steps, idet modellen indledningsvis er opdelt i to særskilte modeller for herved at adskille den egentlige udvikling af benchmarkingmodellen i Projekt Hus fra anvendelsen af denne. Dette har medført at punkter vedrørende udvikling er uddraget og tilpasset anvendelsen i Projekt Hus. Punkterne 3, 4, 6, 7 og udviklingsdelen af pkt. 5 er således uddraget. Opdelingen er grundlæggende foretaget ud fra den filosofi at udviklingen skal foregå centralt i Projekt Hus hos Temagruppe 10. Hvorimod anvendelsen, dvs. udførelse af benchmarkingen, foregår decentralt i de enkelte temagrupper. Konceptet bygger således på, at temagruppe 10 skal udvikle og løbende tilrette en fælles benchmarkingmodel med foruddefinerede "målepunkter" til anvendelse i alle temagrupper. Herved lettes arbejdet i de enkelte temagrupper og ligeledes skabes grundlaget for at opbygge et sammenligneligt benchmarkingmateriale. Grundmodellerne for henholdsvis udvikling af benchmarkingmodellen i Projekt Hus - Temagruppe 10 og anvendelsen af benchmarkingmodellen i temagrupperne er anført på Figur 8.5. Fremgangsmåden i udviklingen af grundmodellerne er nærmere beskrevet i Appendiks 1. SIDE 73

8 Grundmodeller Udvikling af benchmarkingmodel i Projekt Hus - Temagruppe 10 Standard for performanceregistrering 5. Opbygning af database til opsamling af performancemålinger. Udvikle Standard for performancebehandling 4. Udarbejdelse af standard for hvorledes performanceresultater bearbejdes og formidles. Grundlag for performancemåling 1. Definere og forstå emner til resultatmåling samt byggeriets processer resulterende i en bruttoliste over potentielle benchmarkingområder. 2. Prioritere benchmarkingområderne ud fra Projekt Hus og temagruppernes målsætninger samt en interessentanalyse resulterende i en nettoliste til fælles brug for temagrupperne. 3. Definere nettolistens benchmarkingområder således disse er målbare. Praktisk anvendelse af model Implementere 7. Prioritere indsatsområder og udarbejde en implementeringsplan. 8. Implementere forbedringer og følge implementeringsfremskridt. Forbedre Bearbejde 5. Vedtage en strategi for hvordan problemområder skal behandles og hvordan ændringer skal implementeres, idet det fastlægges hos hvilke aktører og på hvilket niveau i organisationen der skal effektiviseres. 6. Formulere indsatsområder iht. problemområder. Analysere 4. Identificere performance-gab og årsagerne til disse for at finde frem til problemområder. Opsamle 3. Opsamle data fra egne processer og måle performance for disse. (Projekt- og procesperformance) Organisere 1. Beslutte hvilke dele af organisationen, der skal deltage. 2. Nedsætte et benchmarkingteam og allokere ressourcer. Figur 8.5 Grundmodellerne i konceptet for i Projekt Hus. Der er henholdsvis tale om en grundmodel for udvikling af benchmarkingmodellen i Projekt Hus til brug i Temagruppe 10 og en grundmodel for anvendelse af benchmarkingmodellen i temagrupperne. De enkelte trin i grundmodellerne beskrives efterfølgende og derefter redegøres for det overordnede koncept hvori grundmodellerne skal fungere. Dette overordnede koncept benævnes: konceptet Udvikling af model Udviklingen af en fælles model for hele Projekt Hus tager udgangspunkt i at Temagruppe 10, står for den overordnede koordinerende rolle og dermed har ansvaret for hvad der skal måles og hvordan. Det vurderes nødvendigt, at det er Temagruppe 10, der har ansvaret for dette, da der er mange overvejelser omkring anvendelsen af og da Temagruppe 10 med temaet "Kvalitetsstyring af udviklingsprojekter" får langt større mulighed for at sammenligne resultater vha. en fælles model. Der tages udgangspunkt i grundmodellen, udvikling af model, fra forrige afsnit, se Figur 8.6 SIDE 74

9 8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS Standard for performanceregistrering 5. Opbygning af database til opsamling af performancemålinger. Udvikle Standard for performancebehandling 4. Udarbejdelse af standard for hvorledes performanceresultater bearbejdes og formidles. Grundlag for performancemåling 1. Definere og forstå emner til resultatmåling samt byggeriets processer resulterende i en bruttoliste over potentielle benchmarkingområder. 2. Prioritere benchmarkingområderne ud fra Projekt Hus og temagruppernes målsætninger samt en interessentanalyse resulterende i en nettoliste til fælles brug for temagrupperne. 3. Definere nettolistens benchmarkingområder således disse er målbare. Figur 8.6 Grundmodel til udvikling af model. For at vurdere hvad der er hensigtsmæssigt at benchmarke i Projekt Hus, skal der systematisk skabes et grundlag for performancemåling. Performancemålingerne fra det enkelte byggeri skal vurderes ved sammenligning med andre performancemålinger. Dette kræver, en standard for performancebehandling, dvs. hvordan denne sammenligning skal foregå og hvordan resultaterne skal formidles. I Projekt Hus skal der anvendes en database, der kan opsamle resultaterne fra byggerierne, så oplysningerne skaber et grundlag for en vidensbase. Dette kræver, at der opbygges en database, der på forhånd har defineret hvordan data skal opsamles. Efterfølgende gennemgås indholdet i punkterne i de tre udviklingstrin: Grundlag for performancemåling, Standard for performancebehandling og Standard for performanceregistrering. Grundlag for performancemåling 1. Definere og forstå emner til resultatmåling samt byggeriets processer resulterende i en bruttoliste over potentielle benchmarkingområder. 2. Prioritere benchmarkingområderne ud fra Projekt Hus og temagruppernes målsætninger samt en interessentanalyse resulterende i en nettoliste til fælles brug for temagrupperne. 3. Definere nettolistens benchmarkingområder således disse er målbare. Trinnet tager udgangspunkt i byggeprojekter og hvad der i den forbindelse kan benchmarkes. I punkt 1 defineres indledende hvordan der overordnet kan måles projekt-performance til resultatmåling, og det uddybdes hvordan byggeriet kan betragtes som bestående af processer. Det defineres, at der er to procesbetragtninger til måling af proces-performance og Temagruppe 10 opfordres til at definere hvad der er vigtige processer i byggeri. Der lægges op til, at der udarbejdes en bruttoliste indeholdende vigtige emner til resultatmåling og vigtige processer. I punkt 2 opfordres Temagruppe 10 til at undersøge de overordnede målsætninger i Projekt Hus og målsætningerne i de 9 andre temagrupper og efterfølgende udarbejde et spørgeskema. Spørgeskemaet skal sendes ud til interessenterne i byggeriet for at høre deres vurdering af hvilke områder, der er mest vigtige at benchmarke. Herefter opfordres der til at udvælge processer til en nettoliste med fokus på måling af proces-performance. Desuden udvælges projekt-benchmarks til måling af projekt-performance. I punkt 3 skal nettolistens processer og projekt-benchmarks herefter defineres, således disse er målbare og direkte kan anvendes og sammenlignes i forsøgsbyggerierne. Med udgangspunkt i definitionen af i Projekt Hus skal der, iht. punkt 1, måles på både projekt-performance og på proces-performance. Forskellen mellem de to definitioner er, at måling af projekt-performance er mere overordnet og typisk måles efter en fase eller efter projektets aflevering, Figur 8.7 SIDE 75

10 Programfasen Projekteringsfasen Udførelsesfasen Driftsfasen Måling af projektperformance Måling af projektperformance Måling af projektperformance Måling af projektperformance Figur 8.7 Illustrerer hvor der typisk kan måles projekt-performance i byggeriets faser. Måling af projekt-performance kan karakteriseres som værende interessant til en overordnet vurdering af byggeriet som resultat, dvs. blev det afleveret til tiden?, i hvilken grad er bygherren/brugerne tilfredse med det endelige byggeri?, blev de estimerede omkostninger overholdt i udførelsen? Måling af projekt-performance i Projekt Hus drejer sig altså om at have overblik over byggerierne for at kunne vurdere, hvilke byggerier der skabte gode resultater og hvilke der skabte dårlige resultater. Måling af proces-performance er mere specifik og drejer sig om måling af processerne i et byggeri, f.eks. af fremgangsmåder i planlægningen. Det der umiddelbart giver sig til kende ved måling af proces-performance er, at målingen indikerer om resultatet af denne proces er godt eller dårligt i forhold til sammenlignelige processer. Dette giver mulighed for umiddelbart at sammenligne processer/fremgangsmåder og dermed udveksle erfaringer og derved opnå forbedringer. Definition af en proces: En aktivitet eller logisk sekvens af relaterede aktiviteter der modtager input, skaber værdi og leverer et output til en intern eller ekstern kunde [Side 39, 26]. En aktivitet skal her betragtes som mere end det der normalt findes på en tidsplan i byggeriet, dvs. transport af materialer til byggepladsen er også en aktivitet. Det der er specielt for processer er, at disse kan foregå på tværs af byggeriets faser, hvilket er en ny måde at betragte byggeriet på. Der er som udgangspunkt to typer af processer i byggeriet, projektledelses-processer og produktorienterede processer. Definition af projektledelses-processer: Projektledelses-processer drejer sig om at planlægge, budgettere, organisere og styre projektet. Inspireret af Kjetil Emhjellen [Side 40, 26] Set ud fra bygherrens synsvinkel kan disse processer være nødvendige, men de skaber ikke direkte bygningen. Det kan f.eks. være processen, hvormed aktiviteters varighed estimeres, se Tabel 8.1. Som inspiration til projektledelses-processer kan IS og materiale fra "the Project Management Institute" (PMI) studeres, se Bilag - Projketledelsesprocesser. Definition af produktorienterede processer: Produktorienterede processer fokuserer på at specificere og skabe projektets fysiske produkt.[side 40, 26] SIDE 76

11 8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS Her er derimod tale om processer der koncentrerer sig om at skabe bygningen. Processerne kan være udarbejdelse af tegninger, transport af byggekomponenter til byggepladsen og processer i udførelsen etc., se Tabel 8.1. BRUTTOLISTE OVER PROCESSER I BYGGERIET Proces Type OVERVÅGE Fremgangsmåde til estimering Overholdes aktiviteternes Projektledelses-proces af varigheden af aktiviteter. estimerede varighed. Fremgangsmåde til allokering Estimeres de rette ressourcer. Projektledelses-proces af ressourcer til aktiviteter Fremgangsmåde til valg af leverandøreningsniveau, kvalitet. Leveringssikkerhed, omkost- Produktorienteret proces Leverance af tungere bygningskomponenter. Transportlogistikken til byggepladsen. Produktorienteret proces Tabel 8.1 Eksempler på processer i bruttolisten. Med udgangspunkt i de to typer af processer opfordres Temagruppe 10 til at betragte byggeriet ud fra en procesbetragtning. Andre industrier har været igennem en udvikling, hvor de i første omgang fokuserede på de overordnede Benchmarks. Dette giver en vurdering af det samlede/overordnede resultat, men dette dokumenterer ikke hvorfor det gik dårligt/godt. Derfor har der i industrien i stedet været fokus på processer, da det giver bedre mulighed for at diagnosticere problemet. Procesbetragtningen kan være besværlig, men ved at opdele processer i projektstyrings-processer og produktorienterede processer er der skabt bedre mulighed for at identificere processer i byggeriet. Resultatet, fra denne betragtning, kan være en bruttoliste over processer, der kunne være relevante at benchmarke iht. Dobbelt værdi til halv pris, der er det overordnede tema for Projekt Hus. Efter dokumentationen af vigtige processer opfordres Temagruppe 10 til at betragte de overordnede målsætninger i Projekt Hus og målsætningerne i de andre 9 temagrupper i Projekt Hus. Med udgangspunkt i temagruppernes målsætninger diskuteres relevante benchmarks i Temagruppe 10 både på projekt- og på procesniveau. Resultatet bliver en ny bruttoliste med flere processer og projekt-benchmarks til måling af projekt-performance. af: Perfomance-måling Fokus Anvendelse Byggeprojektet Projekt-performance Projekt-benchmarks Overordnet Projektstyring Proces-performance Styrende processer Diagnosticerede Produktorientering Proces-performance Skabende processer Diagnosticerede Tabel 8.2 Oversigt over i et byggeprojekt ved måling af projekt- og procesperformance. Byggerierne i Projekt Hus er byggerier initieret af bygherrer. Byggerierne er altså almindelige byggerier, der er tilknyttet Projekt Hus og betegnes som forsøgsbyggeri, fordi bygherren har indvilget i, at der afprøves udviklingstiltag i byggeriet. Desuden er byggeriets parter: Rådgivere, entreprenører, underentreprenører og leverandører også med i udviklingsbyggeriet. Flere af virksomhederne bruger også penge på udvikling i byggerierne, da udviklingsprojekter ofte kræver, at der bruges ekstra ressourcer og risikovillig kapital. Det er derfor vigtigt, at høre de parter der er involveret i byggeriet, for at finde frem til hvad der skal benchmarkes. Desuden har samfundet også en interesse i at byggerierne lever op til fremtidens krav. Alle disse aktører betegnes efter- SIDE 77

12 følgende interessenter. Temagruppe 10 opfordres derfor til at udsende et spørgeskema til et repræsentativt antal af interessenter, der: Indeholder relevante spørgsmål til alle interessenter: Bygherrer Rådgivere Entreprenører Underentreprenører Leverandører Samfundet (By- og Boligministeriet) Underbygger bruttolisten af processer og projekt-benchmarks til måling af performance. Indeholder spørgsmål der fører til en vægtning af hovedområder, som f.eks.: Kundeservice Miljøhensyn Fejl og mangler Medarbejdertilfredshed Sundhed og sikkerhed Fortjeneste Indeholder spørgsmål vedrørende dimensioner som f.eks.: Kvalitet Ressourcer Tid Omkostninger Oplysningerne fra spørgeskemaundersøgelsen skal, med udgangspunkt i bruttolisten, anvendes til at udvælge en nettoliste, iht. punkt 2, indeholdende både processer og overordnede projektbenchmarks, der skal benchmarkes. Temagruppe 10 skal ved udvælgelsen vurdere: Om der i spørgeskemaundersøgelsen var interesse for dette projekt-benchmark/denne proces? Det er vigtigt, at undersøgelsens resultater afspejles i nettolisten. Om potentialet i udnyttes ved at måle dette projekt-benchmark/denne proces? I henhold til byggeriet skal det vurderes, hvad resultater fra projektbenchmarket/processen ville medføre? Ville det føre til forbedringer? Om der er projekt-benchmarks/processer indenfor alle hovedområder? Med udgangspunkt i, at det skal være en samlet vurdering af byggeriet, skal alle hovedområder være repræsenteret i nettolisten. Om dette projekt-benchmark/denne proces lever op til "Dobbelt værdi til halv pris"? I henhold til at det er et benchmarkingkoncept til Projekt Hus, bør det overordnede formål afspejle sig i projekt-benchmarket/processen. Om antallet af Benchmarks er for omfangsrigt! I litteraturen anbefales det maksimalt at have 15 projekt-benchmarks eller processer, der skal måles på. Det skal også tages i betragtning, at der skal indsamles datamateriale. Efter at nettolisten er defineret med de udvalgte processer, der skal benchmarkes, skal det vurderes hvordan disse gøres målbare, iht. punkt 3. Med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsens resultater omkring interessenternes ønskede dimensioner (tid, omkostninger, ressourcer og kva- SIDE 78

13 8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS litet) vurderes hver enkelt af de udvalgte projekt-benchmarks og processer. Det er vigtigt, at der anvendes forholdstal, så det er muligt at sammenligne værdierne for de forskellige byggerier. Som eksempel på hvordan dette kunne foregå, illustreres dette efterfølgende. Med udgangspunkt i processen Estimering af varighed af aktiviteter fra Tabel 8.1, besluttes det her, hvordan denne proces kan gøres målbar og sammenlignelig. Formålet med processen er bl.a. at vurdere, hvor god den valgte fremgangsmåde til estimering er. Hvis estimeringen udelukkende bygger på erfaringer hos den enkelte planlægger kan det være en fordel at opbygge en erfaringsdatabase, hvorved der etableres et fælles grundlag for estimering. Ved at benchmarke processen gives der mulighed for at dokumentere processen. Processen gøres målbar ved, at registrere den estimerede varighed for aktiviteten og når aktiviteten er gennemført registreres den reelle varighed. For at gøre denne målbar og sammenlignelig udregnes målepunktet som et %-tal, hvor forskellen i estimeret og reel varighed ses i forhold til estimeret varighed. Resultatet viser, hvor meget der %-vis er estimeret forkert. I denne sammenhæng er det dog også interessant, at se om aktiviteten er gennemført på mindre eller mere tid end planlagt. Dette angives med hhv. - og +. [ Den enkelte aktivitets reelle varighed] [ Den enkelte aktivitets estimerede varighed] [ Den enkelte aktivitets estimerede varighed] 100% - % : Hvis % - tallet er i minus indikerer det, at aktiviteterne generelt blev gennemført på mindre tid end de var estimeret til. 0 % : Hvis % - tallet er 0 indikerer det, at aktiviteterne i gennemsnit er estimeret til den tid de blev udført til i praksis. + % : Hvis %-tallet er i plus indikerer det, at aktiviteterne blev gennemført på mere tid end de var estimeret til. Selv om varigheden afhænger af flere parametre, vil anvendelse af erfaringsdata til estimering kunne gøre estimeringen mere præcis. Dette trin i udviklingen illustrer således, hvordan der både skal arbejdes med projektbenchmarks og processer. Der er gennemført et eksempel på, hvordan der arbejdes frem mod udvælgelse af de vigtigste projekt-benchmarks og processer til performancemåling. Der er arbejdet videre med hvordan projekt-benchmarks og processer kan gøres målbare ved anvendelse af forholdstal for at resultatet kan blive sammenligneligt. Standard for performancebehandling 4. Udarbejdelse af standard for hvorledes performanceresultater bearbejdes og formidles. Iht. til punkt 4 i udviklingsmodellen er problemstillingen i byggebranchen, at der kun i begrænset omfang overføres erfaringer fra de forskellige byggerier. Når et byggeri er afleveret, er det næste byggeri allerede i gang. Det er derfor vigtigt, at der udarbejdes en fælles standard for hvorledes performanceresultater bearbejdes og formidles i Projekt Hus. Dette er nødvendigt, da der hermed skabes et fælles sammenligningsgrundlag, der kan anskueliggøre hvor der bør foretages forbedringer. SIDE 79

14 Måling af projekt-performance foregår efter endte faser i byggeriet og efter afleveringen af byggeriet. Resultaterne fortæller hvor godt det er gået med de forskellige faser. Det kan f.eks. være om projektet blev afleveret til tiden. Dette afhænger af flere faktorer, men indikerer om produktet er afleveret til tiden, som må betragtes som en form for kundeservice. Dette giver et godt billede ud af til, der fortæller at dette projekt opfyldte et succeskriterium, der hedder afleveringstidspunktet. Med udgangspunkt i at Projekt Hus har udarbejdet en nettoliste, hvor der ikke er tvivl om, hvordan der skal måles, er der i hvert byggeri skabt mulighed for at indsamle det samme datagrundlag, der hermed er sammenligneligt. Dette er en grundlæggende forudsætning for. I første omgang er det interessant at se på projekt-performanceværdierne. Med fokus på afleveringstidspunktet, som eksempel, kan dette tidspunkt sammenlignes med det estimerede afleveringstidspunkt for at se, om dette blev overholdt. Når der skal benchmarkes med andre afleveringstidspunkter bliver det nødvendigt med en standard for formidling af resultater. Denne standard skal indeholde: Model til vurdering af benchmarkingscore på baggrund af resultatet for den enkelte projekt-performancemåling. Indsamling af data, der ligger til grund for størrelsen af benchmarkingscoren. Model til illustration af scores fra de enkelte projektperformancemålinger. Med udgangspunkt i afleveringstidspunktet som eksempel vil der, som ved procesledelsesprocessen Estimering af varighed af aktiviteter, også her være en estimering. Her dog af den samlede byggeprojekttid. Procesledelsesprocessen var på procesniveau og skal bruges til at vurdere fremgangsmåden i processen. Her er det til at vurdere den samlede byggeprojekttid, som er afhængig af flere processer. Selv om denne estimering er på et andet niveau, kan forholdsberegningen fra det tidligere eksempel også bruges i dette tilfælde til vurdering af hvordan estimeringen var i forhold til reelt. For at vurdere hvor godt/dårligt estimatet var, skal dette udløse en benchmarkingscore. I følgende Tabel 8.3 er givet et eksempel på hvordan benchmarkingscores kan fordeles i forhold til resultatet. Performanceværdi: Forskellen mellem estimeret og reelt i forhold til estimeret [%] BENCHMAR- KINGSCORE [%] Tabel 8.3 Lineær sammenhæng mellem performanceværdi og benchmarkscore. SIDE 80

15 8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS scoren ligger mellem 0 og 100 afhængigt af resultatet og i dette simple eksempel er der en lineær sammenhæng mellem resultat og benchmarkingscore. Performance (%) Forudsige varighed Benchmarkscore (%) Figur 8.8 Simpelt eksempel på sammenhæng mellem performanceværdi og benchmarkingscore. Negative performanceværdier indikerer, at der afleveres før aftalt. Ved udarbejdelse af en standard for sammenhængen mellem performanceværdi og benchmarkingscore skal der for hver enkelt skala være overvejelser omkring denne sammenhæng. Der kan være tale om følgende problemstillinger: Er der sandsynlighed for at performanceværdierne samler sig omkring et område på skalaen. I eksemplet med afleveringstidspunktet, kan det umiddelbart vurderes at byggerier normalt bliver færdige lidt før eller lidt efter estimeret afleveringstidspunkt. En løsning kunne være at grafen skulle være mere vandret omkring dette punkt, således en forskel i performanceværdi omkring 0 %, gav en forholdsvis større forskel i Benchmarkscore, se Figur 8.9. Skal grafen være synkron omkring et midtpunkt, dvs. skal performance på 10 og +10 give en Benchmarkscore, der er placeret synkront omkring midtpunktet 50%. I dette tilfælde burde det give en forholdsvis lavere score at aflevere for sent i forhold til for tidligt, dvs. en asynkron graf, se Figur 8.9. Performance (%) Forudsige varighed Benchmarkscore (%) Figur 8.9 Eksempel på sammenhæng mellem performanceværdi og benchmarkingscore efter overvejelser. Negative performanceværdier indikerer, at der afleveres før aftalt. SIDE 81

16 I UK illustreres sammenhæng mellem performance og benchmarkscore på samme måde, som her. Grafen i UK fremstilles dog på baggrund af erfaringer fra byggerier. Grafen giver et billede af markedsniveauet og hver projekt/virksomhed har dermed mulighed for at Benchmarke sig mod markedet for, at få en vurdering af projektets/virksomhedens resultater. Grafen bliver derfor ændret hvert år for at afspejle markedet. I Projekt Hus skal en anvendes til at dokumentere en udvikling i branchen. Det anbefales derfor at grafen bliver statisk i Projekt Hus. Dette kræver, at der indsamles et datamateriale for at vurdere et realistisk niveau i dag, og for at der er mulighed for at illustrere Dobbelt værdi til halv pris om 10 år ved Projekt Hus afslutning. På denne måde vil der være mulighed for løbende at vurdere, hvad der kræves for at forbedre til en højere benchmarkingscore. Der er også endnu en parameter, der skal tages i betragtning ved fastlæggelsen af skalaen af benchmarkingscores, og det er niveauet, der skal stemme overens med de andre definerede projekt-benchmarks. Hvis der f.eks. er følgende emner til måling af projekt-performance i Projekt Hus: Forudsigelighed af tid, forudsigelighed af omkostninger, fortjeneste, sikkerhed, produktivitet, kundetilfredshed, fejl og mangler, medarbejdertilfredshed og energiforbrug. Dette betyder, at der skal være en fælles definition af f.eks. benchmarkingscoren 50%, der skal betyde det samme på alle skalaer. Når skalaen for scores er fastlagt, er det vigtigt at have en illustrativ model, der skal give overblik over byggeriernes resultater. Her er edderkoppemodellen en meget brugt model, da den giver mulighed for at have flere resultater på den samme skala, Figur Energiforbrug Medarbejdertilfredshed Forudsigelighed af tid Forudsigelighed af omkostninger Fortjeneste Fejl og mangler Sikkerhed Kundeservice Produktivitet Figur 8.10 Edderkoppemodellen, der illustrerer et eksempel fra et byggeri i Projekt Hus. Edderkoppemodellen ligger til grund for vurderingen af hvor der er kritiske områder, dvs. lave benchmarkingscores i et byggeri. Processernes performance skal ikke formidles til offentligheden løbende, men primært indsamles til en fælles registrering. Selve processen skal dog dokumenteres, så erfaringer og fremgangsmåder kan overføres til andre byggerier. Der skal defor være dokumentation af hver proces i nettolisten på et sådant niveau, at f.eks. processen estimering af varighed af aktiviteter kan overføres til andre byggerier, hvis der er udviklet et brugbart estimeringskoncept. Der skal i byggeriet være kontrol med at data samles ind, og der skal derfor være en standard for performanceregistrering SIDE 82

17 8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS Standard for performanceregistrering 5. Opbygning af database til opsamling af performancemålinger. For at have sikkerhed for at data i forbindelse med målingerne fra den valgte nettoliste opsamles, er det nødvendigt at have en anvendelig standard, for fremgangsmåden af hvordan data skal opsamles. Dette er et af formålene i Projekt Hus, idet der skal opbygges en database, der skal registrere data fra byggerierne en vidensbase. For hver proces, der skal måles, skal der f.eks. være en standard til den ansvarlige for processen, der løbende kan indlæse data i en database koblet op på Internettet. Målinger kan f.eks. ske ugentligt og det giver byggeriets parter mulighed for løbende at se resultaterne for byggeriet. Ved måling af projekt-performance efter faserne, er det også vigtigt at det er udspecificeret hvilke data, der skal anvendes, så der ikke er tvivl om, hvor sådanne data skal indhentes. Koordineringen af en fælles database betyder, at der løbende kan formidles resultater på Internettet fra byggeriernes faser. Kravet til formidling i Projekt Hus er vigtigt at pointere. Det stiller store krav til Temagruppe 10, at udvikle en anvendelig benchmarkingmodel, men i lige så høj grad, at få deltagerne i Projekt Hus til at anvende denne. Derfor ses der i næste afsnit på praktisk anvendelse af modellen i Projekt Hus Praktisk anvendelse af benchmarkingmodellen Den udviklede benchmarkingmodel ligger således til grund for den egentlige i temagruppernes byggerier. Dette foretages ud fra den udviklede grundmodel, iht. Figur Implementere 7. Prioritere indsatsområder og udarbejde en implementeringsplan. 8. Implementere forbedringer og følge implementeringsfremskridt. Forbedre Bearbejde 5. Vedtage en strategi for hvordan problemområder skal behandles og hvordan ændringer skal implementeres, idet det fastlægges hos hvilke aktører og på hvilket niveau i organisationen der skal effektiviseres. 6. Formulere indsatsområder iht. problemområder. Analysere 4. Identificere performance-gab og årsagerne til disse for at finde frem til problemområder. Opsamle 3. Opsamle data fra egne processer og måle performance for disse. (Projekt- og procesperformance) Organisere 1. Beslutte hvilke dele af organisationen, der skal deltage. 2. Nedsætte et benchmarkingteam og allokere ressourcer. Figur Grundmodellen for anvendelse af benchmarkingmodellen i temagrupperne. Punkterne 1-8 beskrives efterfølgende ud fra de pågældende trin. Organisere 1. Beslutte hvilke dele af organisationen, der skal deltage. 2. Nedsætte et benchmarkingteam og allokere ressourcer. Ved påbegyndelse af hvert byggeprojekt skal den pågældende temagruppe og de indgående parter i byggeriet sammen beslutte, hvilke aktører i projektorganisationen der berøres og skal deltage i benchmarkingen. Der skal nedsættes et ansvarligt benchmarkingteam, og der skal allokeres ressourcer til formålet. SIDE 83

18 Dette trin, i form af punkterne 1 og 2, er vigtigt for at sikre, at alle involverede parter er med i processen, hvilket er afgørende for succesen ved benchmarkingen. Trinnet vil især være vigtig ved de første anvendelser af, da det må antages, at ingen af de indgående parter, på dette tidspunkt, har erfaring eller kendskab til og er måske heller ikke indstillet på, eller overbevist om, at et sådan tiltag er fordelagtigt. Ved indførelse af benchmarkingmodellen, vil der således i nogen grad være tale om en forandringsproces, idet der indføres et nyt element i byggeprocessen, medførende nye arbejdsgange og ansvarsområder. I dette trin kan der således drages nytte af Kotter's teorier vedrørende forandringsprocessen beskrevet i Appendiks 5 [28]. Kotter's model er anført på Figur 8.12, hvor de fremhævede elementer specielt vurderes vigtige for dette trin. Etablering af en oplevelse af nødvendighed Oprettelse af den styrende koalition Udvikling af en vision Kommunikation af forandringsvisionen Styrkelse af medarbejdernes kompetence Generering af kortsigtede gevinster Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring Forankring af nye fremgangsmåder i kulturen Figur 8.12 Kotter's trin i en forandringsproces hvor projektgruppen har markeret hvilke elementer, der er vigtige i forbindelse med indførelse af i et byggeprojekt. Modellen kan ikke anvendes direkte men kan give et indtryk af, hvilke elementer der er vigtige i forbindelse med at få organisationen med i processen. I henhold til figuren skal der således indledningsvis skabes en oplevelse af nødvendighed for indførelse af, og der skal oprettes en styrende koalition. Herefter er det vigtigt at kommunikere benchmarkingvisionen ud i projektorganisationen. På det operationelle niveau skal det endvidere sikres, at de berørte parter har den nødvendige kompetence. Endeligt kan det også i forbindelse med dette trin være vigtig, at fokusere på at kunne synliggøre nogle gevinster med benchmarkingen på kort sigt. Disse punkter kan give inspiration til temagruppernes indledende arbejde med organiseringen af benchmarkingarbejdet i de enkelte byggeprojekter. Opsamle 3. Opsamle data fra egne processer og måle performance for disse (Projekt- og procesperformance). På dette trin, iht. punkt 3, skal der opsamles data fra processerne i det pågældende byggeprojekt og proces- og projektperformance skal fastlægges. Dette punkt skal foretages iht. standarden for performancebehandling og performanceregistrering fastlagt i benchmarkingmodellen af Temagruppe 10. Dette er der redegjort for i forbindelse med grundmodellen for udvikling af benchmarkingmodellen. Dette trin giver således et "output" i form af performancemålinger der skal formidles videre til opsamling i den udarbejdede database. SIDE 84

19 8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS Analysere 4. Identificere performance-gab og årsagerne til disse for at finde frem til problemområder. Dette trin, iht. punkt 4, indeholder identificering af performance-gab specielt i forbindelse med projektperformance, vha. datagrundlaget i databasen, i form af benchmarks fra øvrige projekter i Projekt Hus. Efterfølgende skal der findes frem til årsagen og det egentlige problemområde. Processerne der ligger til grund for det pågældende performance-gab skal således analyseres, idet der tages udgangspunkt i de løbende målte proces-performance gennem projektet for evt. at kunne fastlægge, hvor problemet er opstået. Hvis ikke problemet er åbenlyst, kan der eksempelvis anvendes værktøjet, problemmatrix, til at analysere dele af byggeprojektet og således identificere årsager og problemer iht. det pågældende gab. Princippet i problemmatrix er illustreret på Figur 8.13, hvor de horisontalt anførte faser/processer kan tilpasses iht. det pågældende projekt, hvorimod de vertikalt anførte definitioner er faste, iht. følgende definitioner: [27] Interne: En del af den samlede problemstilling kan henføres til problemer eller indre betingelser, som i den aktuelle situation er gældende i den enkelte organisatoriske enhed. Påtrykte: Den enkelte funktion vil være begrænset af virksomhedens "eksterne" eller "interne" forhold, som for den enkelte organisatoriske enhed kan betragtes som påtrykte problemer. Videresendte: For den enkelte organisatoriske enhed vil konsekvensen af "interne" og "påtrykte" ofte påvirke aktiviteterne og især samspillet med den øvrige organisation. Der lægges op til en erkendelse af problemer i dette samspil Definitionerne er udarbejdet til anvendelse i forbindelse med en enkelt produktionsvirksomhed. Formuleringer med virksomhedens skal således i stedet opfattes som projektets, idet der jo her er tale om anvendelse i forbindelse med projektorganisationen i et byggeprojekt. Problemtyper Projektering planlægning Udførelse Indkøb Interne Problemer Manglende planlægningsværktøj Manglende kompetence i udførsel Påtrykte problemer Stort tidspres Ringe planlægningsgrundlag Manglende kendskab til den ønskede detailudførsel Dårlig leveringsevne Videresendte problemer Dårligt tegningsmateriale Figur 8.13 Illustration af princippet i opstilling af en problemmatrix hvor de horisontalt anførte faser/aktiviteter kan bestemmes individuelt for det pågældende projekt. Men de vertikale betegnelser er faste i princippet. De anførte problemer er at opfatte som eksempler. Problemmatricen ligger til grund for opstilling af en årsag-virkningskæde, iht. Figur SIDE 85

20 Problemtyper Projektering planlægning Udførelse Indkøb Interne Problemer Manglende planlægningsværktøj Manglende kompetence i udførsel Påtrykte problemer Stort tidspres Ringe planlægningsgrundlag Manglende materialer Dårlig leveringsevne Videresendte problemer Dårligt tegningsmateriale Dårlig kvalitet Mange restordre Figur 8.14 Illustration af princippet i udarbejdelse af en årsag-virkningskæde med udgangspunkt i den eksemplificerede problemmatrix. Denne kæde giver således et indtryk af hvilke problemområder, der skal arbejdes videre med. "Outputtet" fra dette trin er således en redegørelse for relevante problemområder. Bearbejde 5. Vedtage en strategi for hvordan problemområder skal behandles og hvordan ændringer skal implementeres, idet det fastlægges hos hvilke aktører og på hvilket niveau i organisationen, der skal forbedres/effektiviseres. 6. Formulere indsatsområder iht. problemområder. I henhold til punkt 5 skal der på dette trin opstilles en strategi for den korrigerende handling i forbindelse med hvert defineret problemområde. Den korrigerende handling er den handling, i form af en løsningsstrategi, der vedtages for at imødekomme problemområdet. Alt afhængig af problemområdet kan der være tale om løsningsarbejde på både strategisk, taktisk og operationelt niveau hos alle niveauer i organisationen, hvilket er vigtig at fastlægge og få overblik over. Et udvalg af værktøjer og systemer, der kan indgå i løsningsstrategien, fremgår på Figur SIDE 86

21 8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS! Seks sigma! Kvalitetssystemer! Activity-based management! Ivesteringsbeslutning! Projektstyring! Time-based management! Business Process management! Acticvity-based management! Procesteknologi! "Shop floor"-dataindsamling! 14 % 12 % 12 %! Strategi/Visioner/Mål! Strategisk benchmarking! KANBAN/JIT! Key performance measurements! "Leadtime"-reduktion! Produktionsplanlægning! "Work-flow"-simulering! Materialestyring! Reducere omstillingstider! CAM! QFD! Leveringsevne! logistik! EDI-/IT-systemer 12 %! Garanti/pålidelighed! Kreditstyring! Continuous improvement! Interne kunder/leverandører! Activity-based management! Concurrent engineering Leverandører Management Operationer Kunder! ABC! ISO 9000! Total Quality kvalitet Produkt Mennesker! QFD! Produkt benchmarking 12%! CAD-værktøjer! Prototyping! R&D 12 % 12 %! JIT! 0-fejl! Modtagekontrol 14 %! Materialelagringssystemer! Materialebestillingssystem! FIFO! Certificering! Change Management! Indkøb/Forhandling! EDI! Betalings-/bonussystem! Medarbejderinddragelse! Medarbejderpåskønnelse! Jobspecificering Model for: Manufacturing Excellence Figur 8.15 Et uddrag af værktøjer og teknikker til brug i forbindelse med den korrigerende handling. [29] Trinnet skal, iht. punkt 6, resultere i definerede indsatsområder for hver af problemstillingerne, som kan bygges op efter følgende princip, inspireret af Kotter's teori vedrørende forandringsprocessen. Problemområde: Problemområdet beskrives. Indsatsområde: Indsatsområdet beskrives, idet der redegøres for løsningsstrategien. Mål og visioner: Målbare mål samt visioner fastlægges. Organisatorisk fokus: Det er vigtigt at danne et overblik over hvilke parter og hvilket niveau i organisationen, der berøres eller direkte skal deltage i den korrigerende handling. Kompetencer: Der redegøres for nødvendige kompetencer hos de berørte parter. Ressourcer: Der redegøres for det påkrævede ressourceomfang for at gennemføre en eventuel implementering. Implementere 7. Prioritere indsatsområder og udarbejde en implementeringsplan. 8. Implementere forbedringer og følge implementeringsfremskridt. SIDE 87

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen.

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen. 7. INDSATSOMRÅDER 7. INDSATSOMRÅDER Med udgangspunkt i identifikationen af problemer er formålet i dette kapitel at give bud på hvordan disse problemer kan imødekommes i form af indsatsområder. rne er

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE A4. BENCHMARKING I INDUSTRIEN... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE A4. BENCHMARKING I INDUSTRIEN... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE A4. BENCHMARKING I INDUSTRIEN... 1 4.1 BENCHMARKING IN THE PROCESS INDUSTRI... 1 4.2 BECHMARKING A TOOL FOR CONTINUOUS IMPROVEMENT... 5 4.3 ADAPTING BENCHMARKING TO PROJECT MANAGING...

Læs mere

11.1 Opsamling 11. KONKLUSION

11.1 Opsamling 11. KONKLUSION 11. KONKLUSION 11. KONKLUSION Formålet med denne konklusion er at redegøre for projektets resultater og samarbejde samt give kritik på anvendte metoder og kilder. Dette gøres indledningsvis ved at samle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE A1. METODEBESKRIVELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE A1. METODEBESKRIVELSE... 1 APPENDIKS 1 - METODEBESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE A1. METODEBESKRIVELSE... 1 1.1 PROJEKTSTRUKTUR... 1 1.2 METODE TIL VIDENSINDSAMLING... 4 1.3 METODER I PAPERS... 6 1.4 METODER I HOVEDRAPPORT... 15 1.5

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

6.1 Problemstillinger i byggebranchen generelt

6.1 Problemstillinger i byggebranchen generelt 6. PROBLEMIDENTIFIKATION 6. PROBLEMIDENTIFIKATION Med udgangspunkt i beskrivelserne og den foregående analyse er formålet i dette kapitel at sammenfattet de problemstillinger, som knytter sig til det initierende

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Visuel Ledelse i udviklingsprojekter

Visuel Ledelse i udviklingsprojekter Visuel Ledelse 23. nov. 10 Visuel Ledelse i udviklingsprojekter Visuel planlægning og styring af udviklingsprojekter Visuelle midler Lean i udviklingsafdelingen Lean i mødekulturen Etablering af fælles

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002 Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Byggeprocessen Bygherre Rådgiver Entreprenør Det problemfyldte

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark KOMFORT HUSENE - projektet og designprocesser Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark Vejleder: Per Heiselberg, AAU Bi-vejledere: Mary-Ann Knudstrup, AAU og Søren

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Af Egon Kjær Jensen og Ann Møller Svendsen www.leanakademiet.dk - t: 70277909

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Organisatorisk implementering af informationssystemer

Organisatorisk implementering af informationssystemer Organisatorisk implementering af informationssystemer Hvordan man sikrer informationsteknologiske investeringer i en organisatorisk ramme. 1 Organisatorisk implementering Definitionen på et succesfuldt

Læs mere

Stil skarpt på udgifterne

Stil skarpt på udgifterne Civilingeniør Lise Tarp-Johansen, Københavns Energi Driftschef Arne Svendsen, VandCenter Syd Fem forsyninger har givet deres administrationsudgifter et eftersyn, og ved at arbejde med nøgletal og procesbenchmarking

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

FORANDRINGS- LEDELSE OG PARATHED KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM (KSD)

FORANDRINGS- LEDELSE OG PARATHED KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM (KSD) FORANDRINGS- LEDELSE OG PARATHED KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM (KSD) PARATHEDSANALYSE Kommunespecifikke produkter * Formulér SMARTe mål Udarbejd plan for uddannelse af øvrige brugere Udfør konfigureringsopgaver

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS i:\december-2000\bolig-a-12-00.doc Af Bent Madsen 14. december 2000 RESUMÈ Journal 0203/BM PROJEKT HUS Forberedelsesfasen i Projekt Hus er slut, og der ligge 1650 sider rapporter. Nu skal målet Dobbelt

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk E-Sundhedsobservatoriets årsmøde 12. oktober 2010 Projektet EHR-Implement Nationale politikker for EPJ

Læs mere

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER...

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... 7 A5. LÆRING OG FORANDRING I dette appendiks behandles teorien omkring læring og forandring. Læringsteorien

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS Whitepaper om Digital Aflevering Generelle anbefalinger til bygherren Balslev & Jacobsen ApS Ophavsretten tilhører Balslev & Jacobsen ApS. Kopiering må kun ske med angivelse af kilde. Formål Nærværende

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Page 1 of 5 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv projekt Generel definition: enkeltstående arbejdsopgave, der har et klart mål, kræver planlægning og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Side 1 af 5 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv målgruppe Generel definition: gruppe, hvis medlemmer en indsats er rettet imod Formidlingsversion: En

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER ET GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4

Læs mere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER En drejebog for praktikere Milepæle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Forarbejdsfasen Udviklingsfasen Etableringsfasen INDLEDNING Almene Boligorganisationer

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Mødrehjælpen. Resultatbaseret arbejde i Mødrehjælpen. En frivillig social organisation fra 1983.

Mødrehjælpen. Resultatbaseret arbejde i Mødrehjælpen. En frivillig social organisation fra 1983. Mødrehjælpen En frivillig social organisation fra 1983. Rådgivning af sårbare og udsatte børnefamilier - social, uddannelse og beskæftigelse, økonomi og sundhed. Fortaler for sårbare og udsatte børnefamilier.

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere