Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark marts 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark marts 2013"

Transkript

1 Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark marts 2013 Det Regionale Råd i Videreuddannelsesregion Syd

2 2

3 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Baggrund... 4 Tidsmæssig sammensætning, ansættelsessteder og varighed... 5 Ansættelsesvarighed... 5 Fokuserede ophold... 5 Ansættelse på funktionsbærende enhed... 6 Uddannelse i FAM:... 6 Generel uddannelsesorganisation... 6 Uddannelsesansvarlig overlæge:... 7 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg... 7 Uddannelsesprogram og uddannelsesplan... 7 Vejledning og supervision... 8 Speciallægedækning... 8 Særligt for Intern medicin... 8 Speciallægebemanding:... 9 Patientgrundlag og diagnoser... 9 Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF):... 9 Inspektorordningen og inspektorrapporter: Den Lægelige Videreuddannelse har udarbejdet paradigme for sammensætning af uddannelsesforløb, for at beskrive, hvilke rammer Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark gerne vil sætte for den lægelige videreuddannelse. Paradigmet har været behandlet på to møder i Rådet. Paradigmet har endvidere været i høring hos udvalgsformændene for de 38 specialers uddannelsesudvalg samt hos de postgraduate kliniske lektorer. Kommentarer fra høringen er indarbejdet i paradigmet. En række af de anførte temaer i paradigmet er funderet i den praksis som hidtil har været gældende for sammensætningen af hoveduddannelsesforløb i Region Syddanmark. Det er centralt, at paradigmet er på forkant med udvikling i regelsæt, praksis, sygehusstruktur etc. og paradigmet vil derfor blive revideret jævnligt. 3

4 Indledning Dette paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark tager særligt udgangspunkt i anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens rapport Speciallægeuddannelsen status og perspektivering Sundhedsstyrelsens rapport illustrerer, at hovedparten af speciallægekommissionens anbefalinger fra 2000 er blevet implementeret, og der foreligger en velfungerende organisation til varetagelse af speciallægeuddannelsen; men rapporten viser også, at der er et kommende behov for en indsats og justeringer inden for flere områder særligt på baggrund af nye strukturer og sammenhænge i sundhedsvæsenet. En række af anbefalingerne i rapporten vedrører således opbygning og sammensætning af hoveduddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse. På de enkelte sygehusenheder i Region Syddanmark foregår betydelige organisatoriske ændringer, med sammenlægning af afdelinger på flere matrikler, organisation i centre og klinikker omkring behandlingsforløb, hvilket udfordrer den traditionelle opfattelse af begrebet afdeling og speciale. Etableringen af FAM i regionen har ligeledes krævet, at uddannelsesforløb og uddannelsessøgende lægers tilknytning til afdelinger har skullet revurderes. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark har derfor fundet det formålstjenligt at udarbejde et paradigme for sammensætningen af uddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse for på denne måde at forholde sig til en række grundlæggende principper for tilrettelæggelse af lægelig videreuddannelse. Paradigmet beskriver rammerne for speciallægeuddannelsen i Region Syddanmark samt, hvilke anbefalinger/krav Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse finder, der skal stilles til de enkelte uddannelsesgivende afdelinger/praksis med hensyn til speciallægebemanding, specialerepræsentation, uddannelsesorganisation, kompetenceerhvervelse, vejledning, supervision og feedback, fokuserede ophold m.m. Baggrund Ifølge Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger er speciallægeuddannelsen en formaliseret lægelig videreuddannelse på videnskabeligt grundlag. Uddannelsen giver praktisk og teoretisk kompetence på speciallægeniveau inden for det enkelte lægelige speciale. Uddannelsen i alle lægelige specialer foregår efter målbeskrivelser, som udarbejdes af de enkelte specialeselskaber og efterfølgende godkendes af Sundhedsstyrelsen. Målbeskrivelserne angiver de teoretiske og praktisk-kliniske kompetencer, som kræves for at opnå tilladelse til at betegne sig som speciallæge i det enkelte speciale. Det Regionale Råd for lægers videreuddannelse varetager den praktiske tilrettelæggelse af uddannelsesforløbene. Rådet godkender sammensætning af forløbene hvad angår, hvilke ansættelser, der skal indgå og med hvilken varighed ansættelserne skal indgå med. Herudover godkender rådet principper for uddannelsesprogrammer som beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialernes målbeskrivelser, kan opnås i konkrete uddannelsesforløb. I den lægelige videreuddannelse til speciallæge indgår en teoretisk uddannelse bestående af generelle kurser, specialespecifikke kurser og et forskningstræningsmodul. Den overordnede målbeskrivelse for den teoretiske uddannelse i den lægelige videreuddannelse godkendes af Sundhedsstyrelsen. Det konkrete uddannelsesprogram for de generelle kurser og forskningstræning godkendes af Det Regionale Råd. Ansættelse i hoveduddannelsesforløb sker efter offentligt opslag og hoveduddannelsesforløb opslås som kontinuerlige ansættelser, der dækker den samlede varighed af hoveduddannelsen i specialet. Sammensætningen af hoveduddannelsesforløb skal være godkendt af Det Regionale Råd for lægers videreuddannelse forud for opslag. Selve ansættelsesproceduren varetages af Den Lægelige Videre- 4

5 uddannelse jf. retningslinjer fra bl.a. Danske Regioner de almindelige ansættelsesretlige regler. Dette er med reference til direktionen i Region Syddanmark og således ikke til Rådet. Tidsmæssig sammensætning, ansættelsessteder og varighed Ifølge bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger gælder at hoveduddannelsen i de lægelige specialer har en varighed af 48 til 60 måneder. Den praktisk-kliniske uddannelse skal finde sted under ansættelse på sygehusafdelinger, i speciallægepraksis, hos alment praktiserende læge eller på anden institution med lægeligt eller lægevidenskabeligt arbejdsområde i forud godkendte forløb. I hoveduddannelsen i sygehusspecialer skal som hovedregel indgå ansættelse på såvel afdeling med hovedfunktion som afdeling med specialiseret funktion. I specialer, hvor en væsentlig del af patientvaretagelsen sker i speciallægepraksis, skal ansættelse i speciallægepraksis tillige indgå i hoveduddannelsen. Af bekendtgørelsen fremgår endvidere at hoveduddannelsen skal indeholde ansættelse på mindst to ansættelsessteder inden for specialet, hver af mindst 12 måneders varighed. For enkelte specialer er kun beskrevet specialiseret funktion ex. Neurokirurgi. For disse specialer tilrettelægges forløbene således i samarbejde med de to øvrige videreuddannelsesregioner for at sikre ansættelse på mindst to ansættelsessteder. For andre specialer f.eks. Intern medicin: geriatri er der ikke beskrevet specialiseret funktion for specialet. Her tilrettelægger specialet sammensætning af forløbene så kompetencerne jf målbeskrivelsen kan erhverves. Rådet anbefaler, at hoveduddannelsesforløb, hvori der indgår ansættelse i andet speciale, som udgangspunkt påbegyndes i eget speciale for at sikre forankring i dette. Den tidsmæssige sammensætning af hoveduddannelsesforløb er for flere af de nuværende modeller for sammensætning (2+2+1, etc.) begrundet i rekrutteringshensyn og kunne i nogle tilfælde erstattes af andre modeller for sammensætning, som i nogle specialer ville være mere attraktivt. Uddannelsesudvalgene har vide rammer til at sammesætte hoveduddanelsesforløb ud fra nye modeller. I særdeleshed for sygehuse, hvor specialer/afdelinger er fordelt over flere matrikler, skal der i sammensætningen af forløbene tages højde for dette i arbejdstilrettelæggelsen og uddannelsesplanlægningen. Ansættelsesvarighed Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark anbefaler, at ansættelsesvarigheden på de enkelte uddannelsessteder som udgangspunkt er minimum seks måneder for at sikre tilstrækkelig progression i kompetenceerhvervelsen, men også for at sikre konkret forankring i et speciale/afdeling. Dog er der inden for enkelte specialer mulighed for omlægning af forløb, således at ansættelser af mindre varighed kan inddrages (ex Almen medicin). Det er Det Regionale Råd der fastsætter varighed af ansættelser i hoveduddannelsen i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. De videnskabelige selskaber kan dog i målbeskrivelsen eller på specialets hjemmeside fremsætte anbefalinger om varighed og sammensætning af forløb. Fokuserede ophold Fokuserede ophold oprettes som en aftale mellem modtagende og afgivende afdeling, hvor der til målbeskrivelsen i et speciale er knyttet særlige kompetencer, som skal erhverves på anden afdeling/i andet speciale. Det Regionale Råd anbefaler, at varigheden skal være kort og maksimalt 4 uger. Det skal fremgå af uddannelsesprogrammet, hvornår det fokuserede ophold skal placeres og hvilke kompetencer der skal erhverves under det fokuserede ophold. Det er afgivende afdeling som afholder lønnen for den uddannelsessøgende læge. De konkrete aftaler om fokuserede ophold indgås mellem de uddannelsesansvarlige overlæger på de respektive afdelinger. 5

6 Ansættelse på højtspecialiseret enhed (Odense Universitetshospital) Det er væsentligt, at der er fokus på erhvervelse af de højt specialiserede kompetencer i tiden på den højtspecialiserede enhed. Det skal således sikres, at den hoveduddannelsessøgende har tilstrækkeligt tid til kompetenceerhvervelse i specialafdelingen således at den specialespecifikke højtspecialiserede kompetenceerhvervelse ikke kompromitteres. Ansættelse på funktionsbærende enhed På den funktionsbærende enhed er der fokus på erhvervelse af udvalgte målbeskrevne kompetencer i henhold til uddannelsesprogrammet. De betydelige organisatoriske ændringer, der foregår på de enkelte sygehusenheder betyder, at organisation og struktur omkring de planlagte hoveduddannelsesforløb hele tiden forandres. Dette kræver løbende justeringer af hoveduddannelsesforløbene for at sikre optimal mulighed for kompetenceerhvervelse. Samtidigt er det ved tilpasning af hoveduddannelserne i en ny organisation også nødvendigt at tage driftsmæssige hensyn. Uddannelse i FAM Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har tidligere forholdt sig til uddannelse i Fælles Akutmodtagelser (FAM) og rådets konklusioner kan findes i Rapport om integration af den lægelige videreuddannelse i FAM i Region Syddanmark som findes her: Rapportens hovedkonklusioner er: Rådet anbefaler, at der ansættes en uddannelsesansvarlig overlæge i FAM. Det er således vigtigt, at der er en person eller et team, som har ansvaret for uddannelsen i FAM og som koncentrerer sig om opgaven. Uddannelse skal prioriteres og synliggøres i FAM. Rådet vil anbefale, at der etableres et uddannelsesråd for FAM med deltagelse af den uddannelsesansvarlige overlæge fra FAM, de uddannelsesansvarlige overlæger og uddannelseskoordinerende yngre læger fra stamafdelingerne samt de ledende overlæger. at uddannelsesstillinger ikke kan oprettes i FAM eller indgå i FAM, hvis der ikke indgår uddannelseselementer i stillingen, som fremgår af uddannelsesprogrammet for specialet. at der kun kan oprettes stillinger i FAM eller med funktion i FAM ud fra Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan. Det er Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, der fastsætter fordeling af uddannelsesstillinger. at en forudsætning for, at FAM bliver et godt uddannelsessted er, at der i FAM etableres et uddannelsesmiljø og en arbejdstilrettelæggelse, som tager højde for supervision og vejledning af de uddannelsessøgende læger. at man i FAM følger de almindelige retningslinjer for udpegning af vejledere. Hovedvejlederen skal således altid være mindst ét uddannelsesniveau over den uddannelsessøgende læge. Endvidere skal alle vejledere som minimum have gennemført et vejlederkursus. En hovedvejleder for kliniske basislæger kan være ansat i FAM eller stamafdeling med funktion i FAM. De daglige kliniske vejledere kan ligeledes være ansat i FAM eller i stamafdeling. Hovedvejledere for introduktionslæger og hoveduddannelseslæger skal være inden for samme speciale. De daglige kliniske vejledere i FAM kan være fra flere specialer. I Region Syddanmark har Rådet tidligere besluttet, at kun KBU-læger og læger i hoveduddannelse i Almen medicin kan ansættes i FAM, de øvrige læger under uddannelse er ansat i stamafdeling med funktion i FAM. Generel uddannelsesorganisation Generelt anbefaler Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, at der på en afdeling, som skal varetage uddannelse skal være en veletableret uddannelsesorganisation og et godt læringsmiljø, herunder en uddannelsesansvarlig overlæge, fokus på vejledning, supervision og arbejdstilrettelæggelse. 6

7 Uddannelsesansvarlig overlæge I bekendtgørelsen stilles ikke krav om ansættelse af en uddannelsesansvarlig overlæge i en uddannelsesgivende afdeling. I Sundhedsstyrelsens rapport Speciallægeuddannelsen status og perspektivering, 2012 nævnes dog, at der almindeligvis er ansat en uddannelsesansvarlig overlæge i en uddannelsesgivende afdeling og i Almen medicin er ansat en række praksiskoordinatorer. I rapporten anbefales det, at der udarbejdes en overordnet ramme for den uddannelsesansvarlige overlæges opgaver i relation til den lægelige videreuddannelse. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark har på møde i 2011 godkendt Paradigme for funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger i Region Syddanmark, som kan ses her: Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse anbefaler, at den administrative funktion af speciallægeuddannelsen i sygehusafdelinger varetages af en uddannelsesansvarlig overlæge, som er ansat i afdelingen med et særligt ansvar for videreuddannelsen. I afdelinger, som er fordelt over flere matrikler, skal der være en uddannelsesansvarlig overlæge for hvert speciale på hver matrikel, bortset fra de intern medicinske specialer, hvor den uddannelsesansvarlige kan varetage flere intern medicinske specialer og bortset fra matrikler hvor specialet kun har ambulatoriefunktion. Den uddannelsesansvarlige overlæge refererer til den ledende overlæge vedrørende den lægelige videreuddannelse. Den uddannelsesansvarlige overlæge er sammen med den ledende overlæge ansvarlig for afdelingens videreuddannelse af uddannelsessøgende læger og derigennem for opfyldelsen af den for specialerne godkendte målbeskrivelse. Den uddannelsesansvarlige overlæge skal, udover at være ansat med uddannelsesmæssig funktion i en afdeling, samtidig være ansat som overlæge med klinisk funktion i afdelingen. Udover opgaver internt i afdelingen har den uddannelsesansvarlige overlæge ansvar for at sikre koordination med andre afdelinger, som indgår i uddannelsesforløb sammen med afdelingen. Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg Under Det Regionale Råd er der for hvert speciale nedsat et uddannelsesudvalg, som varetager en række formelle uddannelsesmæssige opgaver i specialet. Der er udarbejdet kommissorium for uddannelsesudvalgenes funktion. Uddannelsesudvalget har indstillingsret over for Det Regionale Råd. Det er således uddannelsesudvalgene, som på vegne af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkender uddannelsesprogrammer for den lægelige videreuddannelse. Herudover udarbejder uddannelsesudvalget lægefaglig indstilling for sammensætning hoveduddannelsesforløb og indstiller afdelinger til at indgå i videreuddannelsen til godkendelse i Rådet. Endelig godkender uddannelsesudvalget lægefaglig indstilling for forskningstræning på vegne af Rådet. Uddannelsesudvalgene varetager desuden en række opgaver såsom opfølgning på uddannelsesforholdene på de uddannelsesgivende afdelinger i specialet, behandling af personsager, meritsager opfølgning på inspektorrapporter m.v. Uddannelsesprogram og uddannelsesplan I bekendtgørelsen er anført, at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse sikrer, at der i alle specialer er udarbejdet uddannelsesprogrammer. I Region Syddanmark forholder Rådet sig til de principielle forhold vedrørende uddannelsesprogrammer, mens de regionale uddannelsesudvalg med reference til Rådet godkender de konkrete uddannelsesprogrammer. Alle uddannelsesprogrammer er tilgængelige på Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside: Der skal således foreligge godkendt uddannelsesprogram forud for alle opslag. Ansættelsesstedet og den uddannelsessøgende læge udarbejder inden for rammerne i uddannelsesprogrammet en individuel uddannelsesplan, der beskriver forventninger til kompetenceudvikling for 7

8 den enkelte læge, og hvorledes denne kompetenceudvikling forventes at finde sted. Denne uddannelsesplan justeres løbende i dialog mellem den uddannelsessøgende læge og ansættelsesstedet. Vejledning og supervision I bekendtgørelsen nævnes, at det påhviler de uddannelsesgivende institutioner at sikre rammerne for kompetenceudviklingen. De uddannelsesgivende institutioner og den uddannelsessøgende læge skal i fællesskab arbejde for den nødvendige progression i kompetenceudviklingen og opnåelse af en stigende selvstændighed for den uddannelsessøgende læge i opgavevaretagelsen. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse anbefaler, at dette bedst sikres gennem allokering af tilstrækkelig tid til og mulighed for supervision og gennemførelse af vejledersamtaler. Dette indebærer, at der er fokus på arbejdstilrettelæggelse, hvor det skal sikres, at der er krydspunkter mellem den uddannelsessøgende læge og speciallæger i afdelingen. Det skal i arbejdstilrettelæggelsen sikres, at der er tilstrækkeligt mange tidspunkter, hvor den uddannelsessøgende læge og vejlederen er på arbejde sammen. Speciallægedækning Der er i bekendtgørelsen ikke beskrevet krav til antallet af speciallæger i specialet ansat på en uddannelsesgivende afdeling. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark har på møde i september 2008 i lighed med de to øvrige Regionale Råd i Nord og Øst besluttet, at der som udgangspunkt skal være minimum to fast- og fuldtidsansatte speciallæger i specialet med dansk autorisation ansat i den uddannelsesgivende afdeling for at en afdeling kan varetage hoveduddannelse i et speciale. Er der mange hoveduddannelsessøgende i afdelingen skal antallet af speciallæger øges tilsvarende. I situationer, hvor dette ikke kan opfyldes, er det specialets uddannelsesudvalg, som på vegne af Det Regionale Råd har den specialefaglige beslutningskompetence i forhold til hvilke foranstaltninger, der kan træffes på baggrund af en eventuel speciallægemangel herunder flytning af igangværende hoveduddannelsesforløb til andre afdelinger, som opfylder kravene til en uddannelsesgivende afdeling. Det er Rådets holdning, at der kun kan afviges fra dette i en kortere periode, hvor der er begrundet forventning om snarlig løsning af speciallægemanglen. Den Lægelige Videreuddannelse inddrages på vegne af Det Regionale Råd. Særligt for Intern medicin Speciallægekommissionen anbefalede i 2000, at de intern medicinske grenspecialer og intern medicin skulle integreres, så samtlige specialister inden for det intern medicinske område har modtaget uddannelse inden for intern medicin i et sådant omfang, at de alle kan varetage den akutte funktion ved en funktionsbærende enhed. Speciallægekommissionens anbefalinger om specialestruktur, afdelingsstruktur og sammensætning af de medicinske uddannelsesforløb er implementeret. Der er udarbejdet og godkendt målbeskrivelser for henholdsvis Den Fælles Introduktionsuddannelse og Den Fælles Grunduddannelse i de intern medicinske specialer. De uddannelsessøgende læger deltager som anbefalet i det akutte vagtberedskab og i dagtjenester i det valgte speciale. I Sundhedsstyrelsens rapport Speciallægeuddannelsen status og perspektivering, 2012 fremgår det, at den nye specialestruktur har medført en opprioritering af de specifikke specialers kompetencer på bekostning af den generelle intern medicin, og at det er vanskeligt at integrere begge elementer i hele uddannelsesforløbet som anbefalet af speciallægekommissionen og som beskrevet i de fælles målbeskrivelser. Således anbefales det i rapporten at uddannelse i generel intern medicin under hoveduddannelsesforløbet bør styrkes ved, at der indgår minimum et års ansættelse/funktion i intern medicinsk område udenfor eget speciale. Den medicinske patient er typisk en ældre person med flere lidelser indenfor flere af de medicinske specialer, som ofte indlægges akut med en bred eller uafklaret klinisk problemstilling. Der er derfor 8

9 stadig behov for bredt uddannede speciallæger, der anvender såvel de grundlæggende som de specielle kompetencer igennem hele karrieren både i akutte situationer og i det elektive arbejde. Der skal derfor gøres en indsats for at sikre en integration af både de brede generelle og de specielle kompetencer i hele speciallægeuddannelsen. Speciallægebemanding Der er i bekendtgørelsen ikke beskrevet retningslinjer for, hvilke specialer der bør være repræsenteret og hvilke speciallæger, der bør være ansat for at en afdeling kan varetage hoveduddannelse indenfor et af de ni intern medicinske specialer. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse anbefaler, at der for afdelinger, som varetager intern medicinsk hoveduddannelse er en bred speciallægerepræsentation indenfor de øvrige medicinske specialer ansat i afdelingen eller på matriklen. Praksis har været, at der er speciallæger inden for firefem af grundspecialerne repræsenteret ved Intern medicin: kardiologi, Intern medicin: lungesygdomme, Intern medicin: endokrinologi, Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi og evt. Intern medicin: nefrologi. Kendskab til specialerne Intern medicin: hæmatologi, Intern medicin: reumatologi, Intern medicin: infektionsmedicin og Intern medicin: geriatri kan opnås gennem vagter i eller ansættelse på anden afdeling/sygehus, hvor specialerne er repræsenteret. Patientgrundlag og diagnoser Bekendtgørelsen stiller ikke krav til størrelsen af patientvolumen eller til patientgruppens diagnosemæssige sammensætning. Det Regionale Råd anbefaler, at for at sikre erhvervelsen af kompetencerne i målbeskrivelsen for Den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer, skal der være et tilstrækkeligt stort patientgrundlag i afdelingen og i de medicinske ambulatorier. For at sikre variation i patientgruppen skal der desuden være et tilstrækkeligt bredt indtag af akutte medicinske patienter for at sikre erhvervelsen af de akutte kompetencer jf. målbeskrivelsen for Den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer. Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) I Videreuddannelsesregion Syd er der til Den Pædagogisk Udviklende Funktion tilknyttet 17 postgraduate kliniske lektorer. Herudover er der tilknyttet et professorat i postgraduat medicinsk pædagogik professoratet er vakant. I udgangspunktet er lektorerne frikøbt af regionen svarende til ca. 40 dage pr. år med reference til sekretariatschefen, hvad angår de planlægningsmæssige opgaver og til dekanatet hvad angår de universitære opgaver. Hovedopgaverne for PUF-lektorerne er: at sikre den pædagogiske udvikling af den postgraduate kliniske videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd at medvirke til formidling og implementering af medicinsk pædagogisk forskningsmetode at sikre uddannelseskultur at rådgive Ret Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, regionerne, sygehuse, afdelinger, uddannelsesansvarlige overlæger, vejledere, uddannelsesudvalg, tutorer, uddannelsessøgende læger m.fl. at udvikle og afholde medicinsk pædagogiske kurser at rådgive i forbindelse med uhensigtsmæssige uddannelsesforløb at formidle nye metoder til vejledning, læring og evaluering at identificere og prioritere pædagogiske udviklingsområder at deltage i medicinsk-pædagogiske forskningsprojekter at følge op på inspektorrapporter Oftest er to lektorer tilknyttet det enkelte speciale, hvilket giver mulighed for specialekendskab samt for at vurdere uddannelsesspørgsmål fra en ekstern pædagogisk vinkel. Ikke alle 38 specialer kan 9

10 tilbydes denne model, men lektorerne tilknyttes de enkelte specialer med bedst mulig specialekendskab. Inspektorordningen og inspektorrapporter Sundhedsstyrelsens inspektorordning skal bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse på uddannelsesafdelingerne på sygehuse m.v. Inspektorordningen giver afdelingerne anledning til at sætte uddannelse på dagsorden og uddannelse bliver forud for inspektorbesøget italesat såvel i ledelsessystemet som blandt de uddannelsessøgende læger og giver således mulighed for at drøfte uddannelsesstatus på afdelingen og drøfte nye initiativer. Inspektorrapporterne behandles i flere fora i Videreuddannelsesregion Syd: Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse forelægges alle inspektorrapporter og for de rapporter, der giver anledning til bemærkninger / indsats forelægges Rådet de initiativer som er iværksat. I Den Lægelige Videreuddannelse gennemgås inspektorrapporten og det sikres, at eventuelle aftaler om indsatsområder efterfølges. Inspektorrapporterne behandles desuden i de specialespecifikke uddannelsesudvalg, hvor afdelingsrepræsentanten fra den besøgte afdeling redegør for inspektorbesøget og eventuelle indsatsområder beskrevet i rapporten. Uddannelsesudvalgene kan på baggrund af uhensigtsmæssige forhold anført i inspektorrapporten, på vegne af Rådet, rette henvendelse til afdelingen/ledelsessystemet med henblik på en redegørelse og tidsplan for, hvorledes afdelingen vil sikre at uddannelsesforholdene er gode. Inspektorrapporter behandles desuden på de lokale uddannelsesråd på de enkelte sygehuse. 10

11 11

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

PUF lektor, dr. med., overlæge Endokrinologisk afd., OUH. På vegne af PUF lektor gruppen Den Lægelige Videreuddannelse Region Syddanmark

PUF lektor, dr. med., overlæge Endokrinologisk afd., OUH. På vegne af PUF lektor gruppen Den Lægelige Videreuddannelse Region Syddanmark PUF lektor, dr. med., overlæge Endokrinologisk afd., OUH På vegne af PUF lektor gruppen Den Lægelige Videreuddannelse Region Syddanmark SUNDHEDSSTYRELSEN: Inspektorbesøgende i sygehusafdelingerne var

Læs mere

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17 Indhold Kapitel 1 Indledning og baggrund for Speciallægekommissionens arbejde.............................................. 9 1.1 Baggrund for Speciallægekommissionens nedsættelse...... 9 1.2 Speciallægekommissionens

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training.

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training. DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK GENETIK Ms. Lucia Slobodova Czech Ministry of Education and Sports Prague Czech Republic Aarhus, May 27 th 2009 Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU:

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord!"#$%&$ $'() () * 18. august 2006 2-15-7-06 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Baggrund og afgrænsning

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. 10.juni 2016 1-30-72-44-15 Lægefaglig

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse

Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse God uddannelse skaber gode læger og høj kvalitet for patienterne Et højt uddannelsesniveau blandt læger i sundhedsvæsenet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Fakta om speciallægeuddannelsen

Fakta om speciallægeuddannelsen Fakta om speciallægeuddannelsen Dette hæfte er et forsøg på at hjælpe dig til at overskue din speciallægeuddannelse fra cand.med. til speciallæge. Lægefaget er om noget et fag, hvor der praktiseres livslang

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 5. november 2006 2-15-7-06

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen. Den generelle del fælles for alle specialer

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen. Den generelle del fælles for alle specialer Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen, august 2014 . Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juni 2005 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 3 2 Mål 5 3 Målbeskrivelser 6 4 Overordnet tidsmæssig ramme 7 5 Individuel

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin (Sendt til amter, H:S, Bornholms Kommune, Færøerne, Grønland, de amtslige videreuddannelsesråd

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Det tager minutter at besvare spørgeskemaet. På forhånd tusind tak for hjælpen!

Det tager minutter at besvare spørgeskemaet. På forhånd tusind tak for hjælpen! Center for Medicinsk Uddannelse på Aarhus Universitet og videreuddannelsesregion Nord vil gerne have din hjælp til at evaluere Den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF), som i det daglige varetages af de

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger

2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger Dette kapitel vil trække nogle hovedlinjer op fra de vurderinger og forslag, som Speciallægekommissionen fremlægger i denne betænkning. Kapitlet indeholder

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus SHF Svendborg Afdeling Medicinsk Dato for besøg 28. maj

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Lægernes behov for videre- og efteruddannelse

Lægernes behov for videre- og efteruddannelse Lægernes behov for videre- og efteruddannelse Mads Skipper, Medlem af Lægeforeningens bestyrelse og Formand for Lægeforeningens uddannelses- og forskningspolitiske udvalg Lægeforeningen Hovedstadens medlemsmøde

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRE DEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Slagelse Afdeling Patologiafdelingen Dato for besøg 26.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002215 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 13-03-2014 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002179 Afdelingsnavn Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 5. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld

Læs mere

Psykiatriområdet: Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen* Overlæge Else B. Knudsen Yngre læge Trine Tandrup

Psykiatriområdet: Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen* Overlæge Else B. Knudsen Yngre læge Trine Tandrup Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Ikke tilstede Bemærkninger Regionen: Direktør Henrik Villadsen *, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Odense Universitetshospital

Læs mere

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Oversigt over indkomne inspektorrapporter Indkommet i perioden 26.11.2009-01.03.2010 Indkommet Vedrørende: 14.12.09 Besøg d. 23. oktober 2009 på Patologisk Institut, Sygehus

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus: Ledende overlæge Morten Lund Christiansen* Erstatter Claus Vinther Uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal

Sydvestjysk Sygehus: Ledende overlæge Morten Lund Christiansen* Erstatter Claus Vinther Uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Ikke tilstede Bemærkninger Regionen: Direktør Henrik Villadsen *, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Odense Universitetshospital

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus: Ledende overlæge Claus Vinther* Uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal

Sydvestjysk Sygehus: Ledende overlæge Claus Vinther* Uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Ikke tilstede Bemærkninger Regionen: Direktør Henrik Villadsen *, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Odense Universitetshospital

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Herlev Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere