Maj Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer i forbindelse med planlægning af forløb i børnegrupperne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2014. Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer i forbindelse med planlægning af forløb i børnegrupperne."

Transkript

1 Maj 2014 Uddannelsesplan for studerende i Børnehusene i Skørping I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, imødekommende og interesseret i dig som studerende. Vi vil gerne være med til at præge vores fag, og vi er interesseret i at dygtiggøre os i det pædagogiske arbejde. Vi er tre institutioner i Skørping; Børnehuset 100 Meter Skoven, Skovbjørnen og Skovtrolden, som samarbejder på kryds og tværs. Dette kan i særdeleshed også gavne den studerende, og give mulighed for, at gøre sig erfaringer i en af de andre institutioner under praktikforløbet. Personalemøderne er ydermere fælles for alle tre huse. I børnehusene har du mulighed for et bredt kendskab til målgruppen børn 0 6 år. Vi forventer, at du inden og under praktikken sætter dig ind i og forholder dig refleksivt i forhold til den målgruppe, som du skal arbejde med. Vi arbejder ud fra et værdisæt, bestående af følgende værdier; nærvær, anerkendelse, samarbejde. Vi er i gang med at færdiggøre værdibeskrivelserne og implementeringen i forhold til vores dagligdag, så du vil ikke på nuværende tidspunkt kunne finde disse på skrift. Vi arbejder i overensstemmelse med og ud fra dagtilbudsloven samt den sammenhængende børnepolitik, begge forefindes på Rebild kommunes hjemmeside 1. Børnehusene er kontraktstyret, og kontrakten og praktikstedsbeskrivelsen for de enkelte huse er at finde på børneintra 2. Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer i forbindelse med planlægning af forløb i børnegrupperne. Ligeledes har vi fokus på sproget. Vi forventer, at du læser og forholder dig til vores sprogstrategi for Børnehusene i Skørping, som du finder på børneintra. Læring; Vi kan som institution bidrage til pædagoguddannelsen med et praksisrelaterende læringsrum. Vi kan give et billede af, hvordan vi rent pædagogisk, fagligt og praktisk arbejder med vores målgruppe. I pædagogisk side 1 af 14

2 arbejde er refleksionen et afgørende element for netop læringen. Derfor er definitionen af refleksion, vigtig at gøre sig klar, og vi har defineret refleksion som følgende 3. Refleksion er en aktivitet, hvor personen tilbagekalder oplevelser og handlinger, tænker over dem, overvejer dem, analyserer dem og evaluerer dem. Refleksion ser vi som omdrejningspunktet for vejledningen under praktikken, i og med at den er en målrettet tankemæssig aktivitet. Den uddybes, udforskes og udvikles under praktikkens forløb. Som redskab til denne, har vi i børnehusene lavet en skabelon; Relationspædagogen 4, der er med til at synliggøre de igangværende processer, som skabes. Vi har som forventning til vores studerende, at der reflekteres løbende og højlydt på vejledningsmøderne. Det vil denne skabelon være medvirkende til. Samtidig vil den være et arbejdsredskab, der vidner om den læring, der skabes igennem praktikkens forløb. Den vil være grobund for mange tanker, og refleksioner; eks. Hvad er en god pædagog?, Hvad vil du nå i din praktik?, Hvilke værdier er vigtige for dig?, Hvilken teori er oplagt at bruge i en given situation?, Hvilken rolle spiller jeg i mine relationer? etc. Du vil blive stillet for opgave, at nedskrive disse, og diskutere dem med din vejleder. De kan være gavnlige videre i din uddannelse og andre praktikker. I børnehusene praksisrelaterer vi ud fra SMTTE-modellen, denne er et vigtigt arbejdsredskab for os i det daglige pædagogiske arbejde. Det er vores klare forventning, at studerende undrer sig, spørger ind til praksis og konkrete pædagogiske handlinger, ikke blot vejleders! Vi bidrager som personalegruppe til læringen, og vi ønsker at være med til at gøre en forskel i uddannelsens forløb. Vi kan bidrage med forskellige typer for læringsrum. For at synliggøre netop læringsrum i vejledningen er domæneteorien oplagt at bruge i den sammenhæng. Domæneteorien Domæneteorien er et værktøj, som bruges i kommunikationen. Domænerne skal ses som kommunikative rum, som parterne via samtalen går ind i og forlader igen. Domænerne eksisterer side om side med 3 S. Poulsen & H. Bendix : Den reflekterende praktikvejleder s. 78, ll Se bilag 1 side 2 af 14

3 samtalen, men som regel vil én af domænerne være fremherskende i samtalen frem for de to andre. Domænerne hedder; det personlige domæne, produktionens domæne og reflektionens domæne. Hvert domæne har sit eget sprog og logik, der hver for sig beskriver bestemte elementer og vinkler på en sag. Det personlige domæne; er kendetegnet ved, at sproget i samtalen bærer præg af deltagernes værdier, moral og etik. Deltagerne tager en personlig stillingstagen til et emne, og taler som privatperson med individuelle holdninger, følelser og meninger. Eks. I forhold til emnet at være/have studerende vil parternes kommunikation være præget af egen forventning til det at være studerende/vejleder være fremherskende. Produktionens domæne; Over for det personlige domæne står produktionsdomænet, som er kendetegnet ved regler, rutiner, retningslinier m.v., der er vedtaget som gældende i bestemte situationer og opgaver i organisationen. Parterne taler om bestemte (rigtige) måder at gøre tingene på. Eks. I forhold til emnet at være studerende/have studerende vil parternes kommunikation være præget af hvad der står i uddannelsesplanen og forventninger til den studerende. Reflektionens domæne; Her betragtes verden subjektivt. I dette rum er vi mere åbne for andres synspunkter, og vores egen oplevelse eller mening står til refleksion. Det er ikke så interessant at nå frem til en konklusion, men at høre andres vinkler på emnet og sammen udvikle en ny forståelse. Eks. I forhold til emnet at være studerende/have studerende vil parternes kommunikation være præget af en hævelse over emnet og drøftelse af emnet fra nye vinkler. Opsamlet er nøgleordene for hvert domæne; Det personlige domæne Hvad føler og oplever jeg? Produktionsdomænet hvad er vores rutiner, procedurer og regler? Reflektionsdomænet hvilke tanker og reflektioner får jeg, når jeg hører andres syn på sagen? Vi ser frem til at følge netop dine observationer, og den læring du gør dig hos os. Vejledning; Der er afsat 1,5 time pr. uge til vejledning inkl. pause. Tidspunktet er skemalagt i mødeplanen. Til vejledningstimerne får den studerende og vejleder mulighed for at drøfte faglige problemstillinger, samt den studerendes personlige udvikling i forhold til læringsmålene, under fire øjne. Vi ønsker at tilbyde en faglig, side 3 af 14

4 kompetent og åben vejledning, med henblik på den pædagogiske praksis. Der er på vejledningsmøderne en forventning om, at den studerende har forberedt en dagsorden, som er vejlederen i hænde senest 2 hverdage før vejledningen. Denne tidsramme, så vejleder har mulighed for at forberede sig tilstrækkeligt. Den studerende skriver ligeledes referat, som kopieres så både den studerende og vejleder får et eksemplar. Vi anvender referat -ark 5, og efter hver vejledning skal referat-bladet underskrives af den studerende og vejleder. Dette skal den studerende gøre som led i at tage ansvar for de beslutninger, der træffes til vejledning, samt en øvelse i at formulere sig skriftligt, hvilket også er en del af det pædagogiske arbejde fremadrettet. Er den studerende eller vejleder syg/fraværende på dagen for vejledning, eller der er omstændigheder i dagligdagen, der gør, at vejledningstimen må aflyses, er det ikke en selvfølge, at der findes en erstatningstime. Det er vejleders ansvar at snakke med daglig leder om, hvorvidt mødeplanen hænger sammen for en erstatningsvejledning. Vi har en stor åbenhed i personalegruppen i forhold til oplevelser og iagttagelser, som den øvrige personalegruppe har af den studerende. Disse vil blive videregivet til vejlederen. Kontraktholder Bente er ansvarlig for den studerendes praktik og vil løbende blive orienteret om og i samarbejde med vejleder diskutere den studerendes praktikforløb, mål og arbejdsområder. Det er den studerendes ansvar at sende læringsmålene til kontaktholder Bente til gennemlæsningen og tilbagemelding herpå inden det endelige eksemplar afsendes til UCN. I henhold til vores åbenhed, forventes der, at personrelaterede sager tages med de involverede personer, og ikke på vejledning. Som en del af praktikken, tilbyder vi at den studerende får et indblik i den administrative del af organisationen. Bente vil indkalder samtlige studerende, der er i børnehusene i perioden, indenfor den første måned af praktikken. Der afholdes således en fælles vejledning. For 2. og 3. praktikperiode, forventer vi en vis forforståelse af Lima 6. Ligeledes forventes det at den studerende har udarbejdet spørgsmål omkring den administrative organisation, som medbringes til mødet. Du skal deltage i et forældrebestyrelsesmøde. Dette aftales med kontraktholder. 5 Se bilag 2 6 C. Lima: Kommunikation, organisation og ledelse side 4 af 14

5 Ligeledes skal du i samarbejde med din vejleder lave et arbejdspapir med de arbejdspunkter, du har i den kommende uge. Det skal hænge på personalestuen sammen med en kalender over hele praktikperioden. På den måde synliggøres dine opgaver, observationer og visioner for praktikkens forløb for hele institutionen. 2/3 dels samtalen for 2. og 3. praktikperiode afholdes i praktikinstitutionen hvor praktikvejleder, studerende og studievejleder deltager. Tidspunktet for mødet udmeldes fra seminariets side, og det er den studerendes ansvar at holde sig orienteret og give praktikstedet besked herom. Praktikvejleder er mødeleder og har ansvar for dagsorden, som sendes til studievejleder senest 3 arbejdsdage før mødet. Det er den studerendes ansvar, at studievejleder ligeledes modtager en selvevaluering fra den studerende samt læringsmålene senest 3 arbejdsdage før 2/3 dels mødet. For 1. praktikperiode afholdes der ikke et møde, men der udfærdiges en skriftlig udtalelse, med en foreløbig vurdering af praktikperioden. Denne udtalelse skrives af praktikstedet, og sendes til uddannelsesinstitutionen (studievejlederen). Vi opfordrer de studerende til at skrive logbog, dette er en god dokumentation gennem praktikken, plus at det holder hukommelsen ved lige. PÆDAGOGISK DAGLIGDAG Din tidligste vagt starter kl og seneste vagt er til kl. 17:00, men i forhold til mødeplanerne forventes en vis fleksibilitet. Se i øvrigt praktikstedsbeskrivelse. Vi forventer at du tager initiativ til at planlægge, igangsætte og udføre aktiviteter og pædagogiske forløb med en gruppe børn Vi forventer at du forsøger dig med synliggørelse og dokumentation af det pædagogiske arbejde Der afholdes et personalemøde månedligt efter arbejdstid Der planlægges en besøgsdag/researchdag 7 hos et af de andre børnehuse 2 måneder inde i praktikken. 7 Det er vores mål, at hver studerende skal på en besøgsdag i et af de tre børnehuse, udover det man er i praktik i. Vi mener, at det kan være med til at udvide horisonten rent fagligt og pædagogisk, samtidig med at man får indblik i hvilken organisation børnehusene i Skørping er. side 5 af 14

6 Krav og forventninger til studerende i 1. praktikperiode; DEN PÆDAGOGISKE RELATION 1. AT VÆRE STUDERENDE At du på vores hjemmeside læser og forholder dig til informationer om huset og øvrig information. Samt at du i dagligdagen respekterer vores pædagogik i institutionen. Vi er på børneintra, og du skal derfor have et login og en kode hertil. Den fås hos superbrugeren, (der findes én i hvert hus). Den studerende er selv ansvarlig for at kontakte superbruger. At du under hele praktikken forholder dig refleksivt til vores værdigrundlag for det pædagogiske arbejde. At du har gjort dig overvejelser over målgruppen, pædagogik og egen rolle inden første researchdag. Inden sidste researchdag forventer vi at modtage et udkast til dine læringsmål. At læringsmålene er underskrevet senest første vejledning efter målmødet. At du holder dig orienteret ved dagligt at læse i vores informationsbøger vedrørende børn og personale, samt i informationsbøgerne sørger for at skrive hvilke aktiviteter, overvejelser og iagttagelser, som du gør dig. At du checker og forholder dig til kalenderen. Det er den studerendes ansvar at sørge for, i kalenderen, at skrive mødedatoer, aktiviteter eller andet som har relevans for den studerendes praktik. At du i løbet af de første 3 4 vejledningstimer får fastlagt hvilke aktiviteter, du vil gennemføre. At du planlægger, gennemfører og evaluerer pædagogisk planlagte forløb, indenfor den aftalte tidsramme. At du skaber kontakt til og forholder dig til alle børn i institutionen. Ligeledes skal du sætte dig ind i særlige forhold omkring børnene (eks. Astma, allergi, støttekrævende børn etc.) At du deltager i møde vedr. den administrative del af organisationen med kontraktholder, som kontraktholder indkalder til. 2. BØRN At du fra første dag præsenterer dig for hvert enkelt barn og på sigt lærer deres navne at kende. At du øver dig i at skabe sociale relationer i samspil med børnene At du drager omsorg, skaber tryghed, viser empati og nærvær i samværet med børnene At du gennem iagttagelse, handling og refleksion bliver bevidstgjort om din rolle i samspillet med børnene, hvilke værdier lægger du vægt på i kontakten og samspillet med andre mennesker? At du gennem iagttagelser og aktiviteter bliver bevidstgjort om dine styrker og udfordringer i samspillet med børnene. En bevidstgørelse du evt. skal arbejdere videre med også i din næste praktik. side 6 af 14

7 At du på baggrund af denne viden udviser forståelse for det enkelte barn, og bl.a. stiller relevante krav og udfordringer til barnet. At du arbejder med konfliktsituationer, og udvikler din evne til løse disse At du øver dig i at have et overblik over en børnegruppe At du øver dig i at iagttage enkelte børn, en gruppe børn, samspillet mellem børn og voksne, og forholder dig objektivt dertil. At du øver dig i at koble dine iagttagelser af børnene til relevant teori om børns udvikling At du forholder dig refleksivt til etik, værdier og menneskesyn og diskuterer dette med vejleder 3. FORÆLDRE At du aktivt skaber kontakt til forældregruppen, dvs. at du præsenterer dig for hver enkelt forældre første dag, samt gennem praktikken udviser imødekommenhed i kontakten med forældrene. Den studerende er forpligtet til at deltage i et bestyrelsesmøde aftales med Kontraktholder. Det første bestyrelsesmøde efter opstart, er udgangspunktet. 4. PERSONALE At du forholder dig til og samarbejder med hele personalegruppen såvel personalet i Børnehuset 100 m. skoven, Børnehuset Skovtrolden og Børnehuset Skovbjørnen. At du stiller spørgsmål til alle i det daglige, både af praktisk, teoretisk og pædagogisk karakter. At du har et ansvar overfor institutionen og dine kollegaer, og derfor selvstændigt tager aktiv del i alle former for arbejde, udviser initiativ, samt deltager i husets arrangementer. At du deltager aktivt i gruppemøder, personalemøder, fællesmøder. Læringsmålene skal gennemgås og jævnligt udvælges et punkt til diskussion på personalemøderne. At du markerer dine synspunkter til personalemøderne og informerer det øvrige personale om, hvad du som studerende laver i øjeblikket Såfremt du ønsker at deltage i yderligere aftenarrangementer såsom forældremøde er det på frivillig basis. Krav og forventninger til studerende i 2 praktikperiode; DEN PÆDAGOGISKE INSTITUTION 1. AT VÆRE STUDERENDE/EN DEL AF PERSONALNORMERINGEN side 7 af 14

8 At du på vores hjemmeside læser og forholder dig til informationer om huset og øvrig information. Samt at du i dagligdagen respekterer vores pædagogik i institutionen. Vi er på børneintra, og du skal derfor have et login og en kode hertil. Den fås hos superbrugeren, (der findes én i hvert hus). Den studerende er selv ansvarlig for at kontakte superbruger. At du under hele praktikken forholder dig refleksivt til vores værdigrundlag for det pædagogiske arbejde. At du har gjort dig overvejelser over målgruppen, pædagogik og egen rolle inden første researchdag. Inden sidste researchdag forventer vi at modtage et udkast til dine læringsmål. At læringsmålene er underskrevet senest første vejledning efter målmødet. At du holder dig orienteret ved dagligt at læse i vores informationsbøger vedrørende børn og personale, samt i informationsbøgerne sørger for at skrive hvilke aktiviteter, overvejelser og iagttagelser, som du gør dig. At du checker og forholder dig til kalenderen. Det er den studerendes ansvar at sørge for, i kalenderen, at skrive mødedatoer, aktiviteter eller andet som har relevans for den studerendes praktik. At du i løbet af de første 3 4 vejledningstimer får fastlagt hvilke aktiviteter, du vil gennemføre. At du planlægger, gennemfører og evaluerer pædagogisk planlagte forløb, indenfor den aftalte tidsramme. At du skaber kontakt til og forholder dig til alle børn i institutionen. Ligeledes skal du sætte dig ind i særlige forhold omkring børnene (eks. Astma, allergi, støttekrævende børn etc.) At du senest i løbet af 3 4 vejledningstime får fastlagt en uges praktik hos Plysbjørnene/Uglerne alt efter hvilken gruppe, du normalt ikke er tilknyttet. Du skal udarbejde en interaktionsanalyse som afslutning på denne uge. (Gælder kun for studerende i Børnehuset 100 meter skoven) Den studerende er forpligtet til at deltage i kontraktholdermøde, som kontraktholder indkalder til. Det forventes at den studerende har udarbejdet spørgsmål omkring den administrative organisation, som medbringes til mødet, samt at den studerende har en vis forforståelse af Lima BØRN At du fra første dag præsenterer dig for hvert enkelt barn og lærer deres navne at kende. At du skaber et kendskab til det enkelte barns udviklingsmæssige og familiemæssige forhold. At du gennem iagttagelse, handling og refleksion bliver bevidstgjort om din rolle i samspillet med børnene, hvilke værdier lægger du vægt på i kontakten og samspillet med andre mennesker? At du arbejder med at bevidstgøre dit menneskesyn 9. 8 C. Lima: Kommunikation, organisation og ledelse side 8 af 14

9 At du gennem iagttagelser og aktiviteter bliver bevidstgjort om dine styrker og mindre styrker i samspillet med børnene. En bevidstgørelse du evt. skal arbejdere videre med også i din næste praktik. At du på baggrund af denne viden udviser forståelse for det enkelte barn, og bl.a. stiller relevante krav og udfordringer til barnet. At du iagttager børnene og på baggrund deraf handler, tolker og videregiver iagttagelser ud fra din nuværende teoretiske viden. Det vil sige, at kunne se en begyndende sammenhæng mellem teori og praksis, og kunne formulere pædagogiske problemstillinger og begrunde handlingsforslag. At du deltager aktivt i aktiviteterne med børnene. At du sidder sammen med børnene og deltager i deres leg/aktivitet. 3. FORÆLDRE At du skaber kontakt til forældregruppen, dvs. at du præsenterer dig for hver enkelt forældre første dag, samt gennem praktikken udviser imødekommenhed i kontakten med forældrene. At du en gang dagligt har en snak med forældre om barnets hverdag, trivsel eller mindre problemstillinger. At du arbejder med din egen rolle i samarbejdet med forældrene. Herunder dine styrker og svagheder i samarbejdet. Den studerende er forpligtet til at deltage i et bestyrelsesmøde. Dette skal ske inden 3 mdr. inde i praktikken. Dog efter mødet med kontraktholder er afholdt. Såfremt vejleder finder det foreneligt med husets praksis, og vurderer at det vil være i overensstemmelse med den studerendes læringsmål, vil den studerende have mulighed for at deltage i en forældresamtale samt forberedelsen af denne. 4. PERSONALE At du forholder dig til og samarbejder med hele personalegruppen såvel personalet i Børnehuset 100 m. skoven, Børnehuset Skovtrolden og Børnehuset Skovbjørnen. At du stiller spørgsmål til alle i det daglige, både af praktisk, teoretisk og pædagogisk karakter. At du har et ansvar overfor institutionen og dine kollegaer, og derfor selvstændigt tager aktiv del i alle former for arbejde, udviser initiativ, samt deltager i husets arrangementer. At du deltager aktivt i alle personalemøder, fællesmøder og forældremøder. Herunder at du på hvert personalemøde bidrager med egne pædagogiske overvejelser. Læringsmålene skal gennemgås og 9 Vi ser menneskesynet som en anledning til overvejelse af egne værdier, normer og holdninger, samt en refleksion af hvordan disse påvirker egne handlinger og påvirkning i sociale sammenhænge. Refleksionen har dermed en enorm betydning i arbejdet med menneskesyn. Vi anbefaler flg. Litteratur; Y. Hammerlin & E. Larsen; Menneskesyn i teorier om Mennesket. side 9 af 14

10 jævnligt udvælges et punkt til diskussion på personalemøderne. At du markerer dine synspunkter til personalemøderne og informerer det øvrige personale om, hvad du som studerende laver p.t. At den studerende deltager som observatør til en børnekonference, hvor den studerende vil få indblik i institutionens eksterne samarbejdspartnere. Krav og forventninger til studerende i 3. praktikperiode; DEN PÆDAGOGISKE OPGAVE I LYSET AF SAMFUNDSMÆSSIGE FORANDRINGSPROCESSER 1. AT VÆRE STUDERENDE/EN DEL AF PERSONALENORMERINGEN At du på vores hjemmeside læser og forholder dig til informationer om huset og øvrig information. Samt at du i dagligdagen respekterer vores pædagogik i institutionen. Vi er på børneintra, og du skal derfor have et login og en kode hertil. Den fås hos superbrugeren, (der findes én i hvert hus). Den studerende er selv ansvarlig for at kontakte superbruger. At du under hele praktikken forholder dig refleksivt til vores værdigrundlag for det pædagogiske arbejde. At du har gjort dig overvejelser over målgruppen, pædagogik og egen rolle inden første researchdag. Inden sidste researchdag forventer vi at modtage et udkast til dine læringsmål. At læringsmålene er underskrevet senest første vejledning efter målmødet. At du holder dig orienteret ved dagligt at læse i vores informationsbøger vedrørende børn og personale, samt i informationsbøgerne sørger for at skrive hvilke aktiviteter, overvejelser og iagttagelser, som du gør dig. At du checker og forholder dig til kalenderen. Det er den studerendes ansvar at sørge for, i kalenderen, at skrive mødedatoer, aktiviteter eller andet som har relevans for den studerendes praktik. At du i løbet af de første 3 4 vejledningstimer får fastlagt hvilke aktiviteter, du vil gennemføre. At du planlægger, gennemfører og evaluerer pædagogisk planlagte forløb, indenfor den aftalte tidsramme. At du skaber kontakt til og forholder dig til alle børn i institutionen. Ligeledes skal du sætte dig ind i særlige forhold omkring børnene (eks. Astma, allergi, støttekrævende børn etc.) At du senest i løbet af 3 4 vejledningstime får fastlagt en uges praktik hos Plysbjørnene/Uglerne alt efter hvilken gruppe, du normalt ikke er tilknyttet. Du skal udarbejde en interaktionsanalyse som afslutning på denne uge. (Gælder kun for studerende i Børnehuset 100 meter skoven) side 10 af 14

11 Den studerende er forpligtet til at deltage i kontraktholdermøde, som kontraktholder indkalder til. Det forventes at den studerende har udarbejdet spørgsmål omkring den administrative organisation, som medbringes til mødet, samt at den studerende har en vis forforståelse af Lima BØRN At du fra første dag præsenterer dig for hvert enkelt barn og lærer deres navne at kende. At du skaber et kendskab til det enkelte barns udviklingsmæssige og familiemæssige forhold. At du gennem iagttagelse, handling og refleksion arbejder med din rolle i samspillet med børnene, hvilke værdier lægger du vægt på i kontakten og samspillet med andre mennesker? Hvordan har dit menneskesyn indflydelse på dine handlinger i relationen? 11 At du gennem iagttagelser og aktiviteter bliver bevidstgjort om dine styrker og mindre styrker i samspillet med børnene. At du på baggrund af denne viden udviser forståelse for det enkelte barn, og bl.a. stiller relevante krav og udfordringer til barnet. At du iagttager børnene og på baggrund deraf handler, tolker og videregiver iagttagelser ud fra din nuværende teoretiske viden. Det vil sige, at du kan se en sammenhæng mellem teori og praksis, og kunne formulere pædagogiske problemstillinger og begrunde handlingsforslag. At du deltager aktivt i aktiviteterne med børnene. At du sidder sammen med børnene og deltager i deres leg/aktivitet, samt selv har overblik over dagligdagen til at igangsætte aktiviteter for/med børnene. At du planlægger, gennemfører, dokumenterer og evaluerer en pædagogisk aktivitet med en gruppe børn, hvor du anvender SMTTE-model. 3. FORÆLDRE At du skaber kontakt til forældregruppen, dvs. at du præsenterer dig for hver enkelt forældre første dag, samt gennem praktikken udviser imødekommenhed i kontakten med forældrene. At du en gang dagligt har en snak med forældre om barnets hverdag, trivsel eller mindre problemstillinger. At du arbejder med din egen rolle i samarbejdet med forældrene. Herunder dine styrker og svagheder i samarbejdet. 10 C. Lima: Kommunikation, organisation og ledelse 11 Vi ser menneskesynet som en anledning til overvejelse af egne værdier, normer og holdninger, samt en refleksion af hvordan disse påvirker egne handlinger og påvirkning i sociale sammenhænge. Refleksionen har dermed en enorm betydning i arbejdet med menneskesyn. Vi anbefaler flg. Litteratur; Y. Hammerlin & E. Larsen; Menneskesyn i teorier om Mennesket. side 11 af 14

12 Den studerende er forpligtet til at deltage i et bestyrelsesmøde. Dette skal ske inden 3 mdr. inde i praktikken. Dog efter mødet med kontraktholder er afholdt. Såfremt vejleder finder det foreneligt med husets praksis, og vurderer at det vil være i overensstemmelse med den studerendes læringsmål, vil den studerende have mulighed for at deltage i en forældresamtale samt forberedelsen af denne. 4. PERSONALE At du har overblik over dagligdagen og samarbejder med hele personalegruppen såvel personalet i Børnehuset 100 m. skoven, Børnehuset Skovtrolden og Børnehuset Skovbjørnen. At du stiller spørgsmål til alle i det daglige, både af praktisk, teoretisk og pædagogisk karakter. At du har et ansvar overfor institutionen og dine kollegaer, og derfor selvstændigt tager aktiv del i alle former for arbejde, udviser initiativ, samt deltager i husets arrangementer. At du deltager aktivt i alle personalemøder, fællesmøder og forældremøder. Herunder at du på hvert personalemøde bidrager med egne pædagogiske overvejelser. Læringsmålene skal gennemgås og jævnligt udvælges et punkt til diskussion på personalemøderne. At du markerer dine synspunkter til personalemøderne og informerer det øvrige personale om, hvad du som studerende laver p.t. At den studerende deltager som observatør til en børnekonference, hvor den studerende vil få indblik i institutionens eksterne samarbejdspartnere. Bilag 1; Relationspædagogen side 12 af 14

13 side 13 af 14

14 Bilag 2; referatark Vejledningsdokumentation Navn: Dato: Studerende Arbejdsstedets stempel: Dagsorden for vejledningstimerne: Følgende problemstillinger blev drøftet, og der blev givet vejledning vedrørende: Evaluering af vejledningstimen: Arbejdspunkter/aftaler af det videre forløb: Underskrift: den studerende Underskrift: praktikvejleder side 14 af 14

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Børn skal ses med hjertet og udfordres med hjernen. Børnehuset BakkeToppen Vestergade 41 8464 Galten Tlf.: 8794 2990 E-Mail: dorte.holst.rafn@skanderborg.dk Hjemmeside:

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode)

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode) PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode) Oktober 2010 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET FOR 2. PRAKTIKPERIODE PRAKTIKSTEDETS

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: E-mailadresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: For hurtigt

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Ungdomspensionen Jens

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Udfyldt af praktikstedet den: Dato: 10. juli 2014 Revideret den: Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere