Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem ændringer som følge af L 185

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem ændringer som følge af L 185"

Transkript

1 Til jobcentre og kommuner m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks København K Tlf Fax CVR nr Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem ændringer som følge af L juni 2009 Folketinget har den 29. maj 2009 vedtaget L 185 Forslag til lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love, samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) lov nr. 483 af 12. juni Loven som vedtaget ved 3. behandlingen kan ses på Folketingets hjemmeside hvor lovforslaget med bemærkninger også kan ses. Det skal bemærkes, at der både i forbindelse med 2. og 3. behandlingen er fremsat ændringsforslag, som er vedtaget med det samlede lovforslag. Loven træder i kraft den 1. august Visse bestemmelser træder dog i kraft på et senere tidspunkt. Dette er i så fald angivet i forbindelse med beskrivelsen af bestemmelsen. I det følgende beskrives de indholdsmæssige lovændringer. Selve teksten i lovændringerne er indsat i en kasse og bemærkninger følger nedenfor. Nummereringen svarer til det fremsatte lovforslag. Ud over de nedenfor beskrevne indholdsmæssige ændringer er der foretaget en række konsekvensændringer, tekniske præciseringer m.v., som ikke er medtaget i denne orienteringsskrivelse. L 185 skal ses i sammenhæng med L 184, Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Sammenlægning af Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, finansiering af arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløshedskassernes vejledningspligt og kommunalt tilsyn m.v.), der blev vedtaget samtidig. Ændringerne i L 184 beskrives i en rundskrivelse fra Arbejdsdirektoratet. L 185 indeholder følgende indholdsmæssige elementer:

2 1. Overførsel af statslige opgaver i jobcenteret til kommunen 2. Borgmesteren som formand for det lokale beskæftigelsesråd 3. Overførsel af ansatte mellem stat og kommune 4. Udvidelse af beskæftigelsesregionens opgaver a. Etablering af en rådgivningsfunktion b. Inddragelse af beskæftigelsesregionerne i udarbejdelsen af beskæftigelsesplaner og resultatrevision c. Beskæftigelsesregionerne får mulighed for at varetage andre opgaver 5. Statslige rammeudbud 6. Harmonisering af løntilskudskvoter 7. Udveksling af oplysninger/data m.v. 8. Jobcentrenes bistand med at finde arbejde og arbejdskraft 9. Jobcenterets informations- og vejledningsindsats 10. Angivelse af beskæftigelsesmål i cv 11. Pligt til at søge mindst to job i forbindelse med cv-samtaler 12. Tilmelding som arbejdssøgende 13. Harmonisering af løntilskud 14. Præciseringer af tidspunkter for ret og pligt til tilbud for dagpengemodtagere 15. Underretninger 16. Udbetalinger og refusion 17. Overgangsregler vedrørende andre aktører 18. Andre ændringer i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 19. Ændringer i lov om kompensation til handicappede i erhverv 20. Ændringer i lov om seniorjob 21. Ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse 22. Konsekvensændringer i anden lovgivning som følge af etableringen af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem 1. Overførsel af statslige opgaver i jobcenteret til kommunen I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 1. I 2, stk. 1, udgår:»staten og« affattes således:» 17. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med KL (Kommunernes Landsforening) fastsætte regler om anvendelse af fælles logo, grafisk design m.v. i kommunikationen med borgere, virksomheder og andre samarbejdsparter.«med indførelsen af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem over- 2

3 går alle statslige opgaver og målgrupper i jobcenteret til kommunen, som dermed får ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret. Kravet om et bestemt tjenestested (et jobcenter) fastholdes. Staten i jobcenteret har hidtil været en selvstændig forvaltningsmyndighed i forhold til kommunen, og kommunen i jobcenteret har været en del af den kommunale enhedsorganisation. Med de nye regler sker der ingen ændring i jobcenterets status som en del af den kommunale enhedsforvaltning, selv om jobcenteret efter loven er tillagt en række myndighedsopgaver. Jobcenteret er fortsat et tjenestested og ikke en selvstændig forvaltningsmyndighed. Kravet om fælles logo og grafisk design efter aftale mellem staten og KL fastsættes i loven. Således vil jobcentrene også fremover skulle følge den designmanual, som Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder i samarbejde med KL, og som offentliggøres på styrelsens hjemmeside. 2. Borgmesteren som formand for det lokale beskæftigelsesråd I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats , stk. 1, nr. 1, ophæves. Nr. 2-9 bliver herefter nr , stk. 4, affattes således:»stk. 4. Borgmesteren er formand for rådet. Varetages beskæftigelsesindsatsen i kommunen af et stående udvalg, jf. 14, stk. 3, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet. Formandens suppleant er henholdsvis viceborgmesteren og næstformanden i det stående udvalg. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.«i lov om forpligtende kommunale samarbejder 1. I 12, stk. 2, nr. 1, udgår»1 medlem af den bemyndigede kommunalbestyrelse samt«og»øvrige«ændres til:»delegerende«. 2. I 12 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Borgmesteren i den kommune i gruppen af kommuner, der efter 2, stk. 1, på vegne af alle kommunalbestyrelserne i gruppen, er bemyndiget til at varetage opgaverne efter 1, stk. 2, nr. 1, er formand for rådet. Varetages beskæftigelsesindsatsen i en bemyndiget kommune af et stående udvalg, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet. Formandens suppleant er henholdsvis viceborgmesteren og næstformanden i det stående udvalg. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.«stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5. For at styrke det politiske fokus på beskæftigelsesindsatsen i kommunen skal borgmesteren som øverste ansvarlige for forvaltningen af kommunen være 3

4 født medlem af og formand for det lokale beskæftigelsesråd. I kommuner, hvor beskæftigelsesindsatsen varetages af et stående udvalg, fx et beskæftigelsesudvalg eller et erhvervsudvalg, kan borgmesteren overlade medlemsog formandskabet til formanden for det stående udvalg. Rådsformandens suppleant er ligeledes født suppleant, og henholdsvis viceborgmesteren og næstformanden for det stående udvalg, er suppleant. Formandens og suppleantens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, Reglen træder i kraft 1. august 2009 og får virkning fra den førstkommende kommunale valgperiode, som starter 1. januar Den tilsvarende bestemmelse indføres for et forpligtende kommunalt samarbejde, således at det er borgmesteren i den bemyndigede kommune eller formanden for et eventuelt stående udvalg, hvis borgmesteren peger på denne, der er født formand for og medlem af det lokale beskæftigelsesråd. 3. Overførsel af ansatte mellem stat og kommune I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 6. 7, stk. 2, ophæves ophæves. I lovens overgangsbestemmelser 22 Stk. 1. Kommunen overtager fra den 1. august 2009 statsligt ansatte, der udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der efter denne lov overføres til kommunen. Stk. 2. Kommunen overtager herudover en del af de statsligt ansatte, der ikke er omfattet af stk. 1, og som ikke udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der efter denne lov overføres til kommunen. Stk. 3. De pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, finder tilsvarende anvendelse for ansatte, der er ansat i henhold til kollektiv overenskomst eller individuel aftale, og som i forbindelse med overførslen efter stk. 1 og 2 ikke er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Stk. 4. Statslige tjenestemænd, der overføres efter stk. 1 og 2, overgår til ansættelse i kommunen på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår. Ved pensionering fra denne ansættelse udbetales den samlede tjenestemandspension af kommunen. Stk. 5. Finansministeren fastsætter efter forhandling med velfærdsministeren og KL (Kommunernes Landsforening) regler om beregning og fordeling af pensionsforpligtelsen for tjenestemænd, der overføres efter stk. 1 og 2. Finansministeren kan endvidere efter forhandling med velfærdsministeren og KL fastsætte regler om beregning, administration, refusion, revision m.v. af 4

5 pensionerne. Stk. 6. Finansministeren træffer afgørelse om tvivlsspørgsmål efter stk. 5. I forbindelse med at kommunerne fremover overtager alle statslige opgaver i jobcentrene, vil driftsregionerne blive nedlagt. Reglen om etablering af driftsregioner ophæves som følge heraf. Det er ikke kun statsligt ansatte, der udelukkende eller overvejende er beskæftiget med varetagelsen af de opgaver, der efter dette lovforslag overføres til kommunerne. Der overføres herudover en del af de statsligt ansatte, der er beskæftiget med varetagelsen af generelle funktioner. Herved sikres, at også statsligt ansatte, der er beskæftiget med administrative funktioner (økonomi, regnskab og personale), overgår til ansættelse i kommunerne. Principperne for fordeling af medarbejdere - beskæftiget med varetagelsen af generelle funktioner - henholdsvis den konkrete fordeling af disse medarbejdere på kommuner/jobcentre aftales mellem Beskæftigelsesministeriet og KL. Den endelige aftale om medarbejdernes placering i kommunerne indgås mellem staten (Beskæftigelsesministeriet) og den enkelte kommune. Bevillings- og ressourcefordelingen forhandles mellem staten og KL efter sædvanlig praksis. Beskæftigelsesministeriet indgår aftale med Bornholms Regionskommune om at varetage Jobnetsupport af borgere og virksomheder for en nærmere fastsat periode. Beskæftigelsesministeriet tilvejebringer og meddeler de oplysninger, udleverer de dokumenter og yder den bistand i øvrigt, der er nødvendig for gennemførelsen af denne personaleoverførsel. Pilotjobcentrene Som følge af etableringen af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem, hvor alle kommuner overtager statens opgaver i jobcentrene, er muligheden for uddelegering af statens opgaver til kommunen i jobcenteret (pilotjobcentre) overflødig, og bestemmelserne herom er derfor ophævet. I praksis vil uddelegeringen blive trukket tilbage og erstattet af en almindelig kompetencebestemmelse, og de ansatte, der er udlånt eller overgået til kommunen i jobcenteret i forbindelse med udelegeringen, vil forblive i kommunalt regi. De statsligt ansatte, der i forbindelse med kommunalreformen 1. januar 2007 blev virksomhedsoverdraget til kommunal ansættelse i forbindelse med, at beskæftigelsesministeren bemyndigede 14 kommunalbestyrelser til at varetage udøvelsen af statens beskæftigelsesindsats i et jobcenter (pilotjobcentre), forbliver kommunalt ansatte, idet muligheden for at trække bemyndigelsen til kommunerne tilbage ophæves med denne lov. De statslige tjenestemænd, der i forbindelse med etableringen af pilotjobcentrene blev udlånt til kommunen, overgår til ansættelse i kommunen efter samme regler som øvrige statslige tjenestemænd. 5

6 Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002, finder ikke anvendelse på overførsel af administrative funktioner mellem offentlige administrative myndigheder, jf. virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 2. Det indebærer bl.a., at virksomhedsoverdragelsesloven ikke finder anvendelse for ansatte, der er beskæftiget med administrative funktioner. Med henblik på at sikre et ensartet retsgrundlag for samtlige overenskomstansatte og ansatte efter individuel aftale, der som nævnt i stk. 1 og 2 overføres fra statslig ansættelse til ansættelse i kommunerne, er det fastsat, at lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse skal finde tilsvarende anvendelse for ansatte, som ikke er direkte omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Herved sikres alle overenskomstansatte og ansatte med individuel aftale, som overgår fra statslig ansættelse til ansættelse i en kommune, ensartede rettigheder i forbindelse med overførslen, herunder bl.a. at de pågældendes ansættelsesvilkår videreføres uændret med den nye ansættelsesmyndighed som ny part, ligesom de pågældende bliver omfattet af lovens særlige bevisbyrderegler, der beskytter de ansatte mod usaglige afskedigelser som følge af etableringen af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. De overenskomstansatte m.v. er som udgangspunkt forpligtet til efter overførslen den 1. august 2009 at opfylde arbejdsaftalen ved ansættelsen i kommunerne, og personalet har som udgangspunkt pligt til at tåle et arbejdsgiverskifte og kan således ikke betragte arbejdsgiverskiftet som en opsigelse, forudsat at der ikke i forbindelse med overførslen sker andre væsentlige ændringer i ansættelsesvilkårene for de enkelte ansatte. Virksomhedsoverdragelsesloven indebærer samtidig, at personalet som udgangspunkt har ret til fortsat ansættelse på de hidtidige vilkår. Efter en samlet afvejning af de rettigheder og pligter, som følger af virksomhedsoverdragelsesloven, vurderes loven at medføre en forbedret retsstilling for de overenskomstansatte og ansatte med individuel aftale, som efter de gældende regler ikke er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Tjenestemænd De statslige tjenestemænd, der overføres, overgår til ansættelse i kommunen på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår. Bestemmelsen omfatter statstjenestemænd og tjenestemænd i det statslige beskæftigelsessystem, jf. tekstanmærkning nr. 106 til finanslovens 17 og personale- og lønningsreglement nr. 358 af 19. august 1948 for de offentlige arbejdsanvisningskontorer. Reglerne omfatter også de statslige tjenestemænd, der i forbindelse med kommunalreformen 1. januar 2007 blev udlånt til en kommune i forbindelse 6

7 med at beskæftigelsesministeren bemyndigede 14 kommunalbestyrelser til at varetage udøvelsen af statens beskæftigelsesindsats i et jobcenter, jf. 21 i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. De pågældende ansættes som kommunale tjenestemænd i henhold til de kommunale tjenestemandsregulativer og -vedtægter og de kollektive aftaler, der er indgået i henhold hertil. Den mulighed for at vælge mellem ventepenge og rådighedsløn ved afsked på grund af stillingsnedlæggelse, der efter Arbejdsmarkedsstyrelsens praksis tilkommer tjenestemænd, der er ansat i henhold til 1948-reglementet før 1. januar 1998, forudsættes dog opretholdt. Det forudsættes, at der ikke sker forringelser i løn- og andre ansættelsesvilkår som følge af overgangen frem til den 31. marts 2011, svarende til den 3- årige aftaleperiode på det statslige område. Det forudsættes endvidere, at tjenestemændene herefter fuldt ud omfattes af de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for allerede ansatte tjenestemænd hos den nye kommunale ansættelsesmyndighed. Sikringen mod forringelser ophører, hvis tjenestemanden på eget initiativ bliver ansat i en anden stilling. Endvidere forudsættes det, at det ved den pensionsmæssige indplacering hos kommunen vil blive sikret, at der ikke sker forringelser af den pensionsret, der er optjent efter statslige regler, der svarer dertil, frem til udgangen af den 3-årige aftaleperiode eller ved tjenestemandens fratræden inden dette tidspunkt. Reglerne indebærer, at ansættelsesmyndigheden er vedkommende kommune, og at ansættelsesområdet er det samme som for andre tjenestemænd, der ansættes i kommunen. Overgangen til ansættelse i kommunen vil ikke i sig selv være en forflyttelse. De pågældende tjenestemænd vil således ikke kunne kræve sig afskediget med rådighedsløn/ventepenge eller pension som følge af selve overgangen til ansættelse i kommunen. Endvidere indebærer reglerne, at de pågældende tjenestemænd fremover vil kunne være forpligtede til at overtage en anden passende stilling inden for det nye ansættelsesområde, som ikke ændrer tjenestens karakter. Ved vurderingen af, om en anden stilling kan anses for passende, vil det ud over en vurdering af stillingens karakter og sammenhæng med den hidtidige stilling skulle indgå, om tjenestemanden efter en bedømmelse på grundlag af momenter som uddannelse, alder, helbredstilstand, den sædvanlige opfattelse af status m.v., kan siges af have fået anvist en passende stilling. Ved vurderingen vil det endvidere blandt andet skulle indgå, at ændringen af ansættelsesområdet sker som led i en reform af beskæftigelsesområdet, der er afledt af kommunalreformen. Det betyder, at de pågældende tjenestemænd vil kunne være forpligtede til at overtage en anden passende stilling inden for 7

8 det nye ansættelsesområde, som de ikke ville have været forpligtet til at overtage inden for rammerne af deres hidtidige ansættelsesområde. Det gælder dog ikke, hvis forpligtelsen til inden for rammerne af det nye ansættelsesområde at overtage en anden stilling måtte være af særlig indgribende karakter over for den enkelte. Tjenestemandspension Det er kommunen, der i forhold til tjenestemanden er forpligtet til at udbetale tjenestemandspensionen. Finansministeren bemyndiges til efter forhandling med velfærdsministeren (nu indenrigs- og socialministeren) og KL at fastsætte regler om beregning og fordeling af pensionsforpligtelsen for tjenestemænd, der overføres efter loven. En del af tjenestemændenes pensionsrettigheder vil være optjent under statslig ansættelse, mens en del af pensionsrettighederne optjenes under ansættelse i kommunen. Tjenestemanden vil få pensionen udbetalt af kommunen, der fremsætter refusionskrav mod staten for så vidt angår de år, der er optjent i statsligt regi. Bemyndigelse til finansministeren Efter bestemmelsen bemyndiges finansministeren derfor til efter forhandling med velfærdsministeren (nu indenrigs- og socialministeren) og KL at fastsætte regler om beregning og fordeling af pensionsforpligtelsen for tjenestemænd, der overføres efter loven, så der sker en fordeling af pensionsforpligtelsen mellem staten og kommunen. Finansministeren bemyndiges endvidere til efter forhandling velfærdsministeren (nu indenrigs- og socialministeren) og KL at fastsætte regler vedrørende beregning, administration, refusion, revision m.v. for de pensioner, der skal udbetales til de overførte tjenestemænd. Finansministeren bemyndiges desuden til at træffe afgørelse om tvivlsspørgsmål efter stk Udvidelse af beskæftigelsesregionernes opgaver I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 9. I 8 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:»stk. 3. Arbejdsmarkedsstyrelsen kan pålægge beskæftigelsesregionen at varetage andre opgaver, herunder administrative opgaver, der vedrører beskæftigelsesindsatsen. Stk. 4. Beskæftigelsesregionen etablerer en rådgivningsfunktion, der kan bistå de enkelte jobcentre med at analysere og vurdere resultater af indsatsen, tilrettelægge arbejdsgange og håndtere indsatsen for særlige målgrupper m.v. 8

9 Beskæftigelsesregionen orienterer løbende det regionale beskæftigelsesråd om rådgivningsfunktionens arbejde og resultater.«stk. 3 bliver herefter stk , stk. 1 og 2, affattes således:»hvis regionsdirektøren konstaterer, jf. 8, stk. 2, at resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i et jobcenter afviger væsentligt fra resultater i sammenlignelige jobcentre, kan regionsdirektøren indgå en skriftlig aftale med kommunen om at forbedre indsatsen. Stk. 2. Hvis der ikke kan opnås enighed om en aftale, eller beskæftigelsesindsatsen ikke forbedres som aftalt, kan beskæftigelsesministeren efter indstilling fra regionsdirektøren pålægge kommunen at benytte andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og rådgivningsfunktionen, efter 8, stk. 4.«13. I 11 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Pålæg om at benytte andre aktører i beskæftigelsesindsatsen over for udlændinge omfattet af integrationsloven gives efter aftale med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.«stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og , stk. 4, som bliver stk. 5, affattes således:»stk. 5. Kommunen har pligt til at efterkomme et pålæg efter stk. 2 og afholder samtlige udgifter forbundet med et pålæg om at benytte andre aktører.«24. 23, stk. 1, affattes således:»kommunen skal under inddragelse af det lokale beskæftigelsesråd udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen skal drøftes med beskæftigelsesregionen forud for planens forelæggelse for kommunalbestyrelsen. Forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år behandler kommunalbestyrelsen beskæftigelsesplanen med det lokale beskæftigelsesråds og beskæftigelsesregionens bemærkninger i et møde.«25. 24, stk. 1, affattes således:»kommunen skal årligt udarbejde en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Resultatrevisionen skal drøftes med beskæftigelsesregionen forud for forelæggelsen for kommunalbestyrelsen. Forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år behandler kommunalbestyrelsen resultatrevisionen med det lokale beskæftigelsesråds og beskæftigelsesregionens bemærkninger i et møde.«26. 24, stk. 2, 2. pkt., ophæves. Beskæftigelsesregionerne andre opgaver 9

10 Beskæftigelsesregionernes hovedopgave er fortsat at overvåge og følge beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene med henblik på at sikre resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i alle landets kommuner. For at sikre den fornødne fleksibilitet i opgavevaretagelsen kan Arbejdsmarkedsstyrelsen pålægge beskæftigelsesregionerne at varetage andre opgaver, fx af mere administrativ karakter, vedrørende beskæftigelsesindsatsen, hvis det skønnes nødvendigt. Dette skal bl.a. ses i lyset af nedlæggelsen af driftsregionerne. Som eksempel på andre opgaver kan nævnes Workindenmarkcentrene, som fremover vil blive forankret i beskæftigelsesregionerne. Et andet eksempel er opfølgningen på bevillingsoverholdelsen på voksenlærligeordningen for beskæftigede, hvilket betyder, at kommunerne i overgangsperioden frem til 1. januar 2010 skal ansøge beskæftigelsesregionen, og ikke længere driftsregionen, om muligheden for inden for den afsatte ramme at yde tilskud til en virksomhed, der har ansøgt. Efter de nye regler skal regionerne etablere en rådgivningsfunktion, som bistår jobcentrene med at opnå gode resultater og hjælpe med implementeringen af gode metoder. Dette kan fx udmøntes i en task force bestående af et antal medarbejdere fra regionen, der fungerer som et internt konsulentkorps. Konsulentkorpset skal systematisk understøtte de individuelle dialogmøder om resultater med jobcentrene. Rådgivningsfunktionen Rådgivningsfunktionen skal bidrage til udrulning af de gode erfaringer fra centrale metodeudviklingsforsøg m.v. Rådgivningsfunktionen har fokus på sammenhængen mellem indsats og resultater. Som eksempler på opgaver, som rådgivningsfunktionen kan understøtte jobcentrene med, kan nævnes konkrete analyser af indsatsen, tilrettelæggelse af arbejdsgange, processtøtte i tværgående internt samarbejde m.v. Rådgivningsfunktionen kan efter behov arbejde på fuld tid i jobcentret i en aftalt periode eller en fast dag om ugen over en fastlagt periode. Der er også mulighed for, at rådgivningsfunktionen kan afholde mindre konferencer og seminarer for et antal jobcentre ad gangen. Regionen kan anvende eksterne konsulenter til særlige opgaver knyttet til rådgivningsfunktionen. Det kan fx være i forbindelse med optimering af arbejdsgange, optimering af processer ved indførelse af nye sagsbehandlingssystemer eller andet. Rådgivningsfunktionen kan endvidere understøtte jobcenteret i forbindelse med problemer i forhold til registrering og indberetning af indsatsen. Jobcentrene kan rette henvendelse til regionen om bistand fra rådgivningsfunktionen, men det er regionen som prioriterer og dimensionerer rådgivningsfunktionen. Beskæftigelsesregionerne tager kontakt til den enkelte kommune med henblik på at etablere dialog og evt. samarbejde mellem jobcenteret og rådgivningsfunktionen. Hvis kommunen ikke ønsker at samarbejde med rådgivningsfunktionen, kan beskæftigelsesministeren pålægge kommunen at med- 10

11 virke. Muligheden for at pålægge kommunerne et samarbejde med rådgivningsfunktionen vil lette rådgivningsfunktionens arbejde samt sikre en dialog med kommuner med store administrative problemer, fx med opfyldelsen af minimumsrettighederne til kontakt og aktivering. I den udstrækning regionen vurderer, at der er behov for eksterne konsulenter hertil, kan regionen endvidere inddrage disse. Regionen afholder udgiften hertil. For at understøtte det politiske fokus på beskæftigelsesindsatsen skal beskæftigelsesregionen løbende orienterer det regionale beskæftigelsesråd om rådgivningsfunktionens arbejde og resultaterne af bistanden. Efter de hidtidige regler kan regionsdirektøren gribe ind, hvis et jobcenter ikke opfylder lovgivningens krav til beskæftigelsesindsatsen, eller at resultater af indsatsen afviger væsentligt fra resultater i sammenlignelige jobcentre. Hvis der ikke kan opnås enighed om en aftale, eller beskæftigelsesindsatsen ikke forbedres som aftalt, kan beskæftigelsesministeren efter indstilling fra regionsdirektøren pålægge de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret at benytte andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. Pålæg om at benytte andre aktører i beskæftigelsesindsatsen over for udlændinge omfattet af integrationsloven gives efter aftale med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. De hidtidige regler har haft til formål at sikre, at regionsdirektøren kan gribe ind, hvis det fx via regionens overvågning af beskæftigelsesindsatsen viser sig, at et jobcenter ikke lever op til de resultater, der er fastsat for indsatsen, eller klarer sig væsentligt dårligere end andre lignende jobcentre. Det har derimod ikke været hensigten, at regionsdirektøren skulle have et legalitetstilsyn med de enkelte jobcentre. Kompetencen til at føre tilsyn med kommunernes overholdelse af gældende lovgivning har været forudsat overladt til det kommunale tilsyn (statsforvaltningerne). Den hidtidige formulering har imidlertid givet anledning til tvivl om rækkevidden af regionsdirektørens forpligtelser, og det er derfor præciseret, at regionsdirektøren udelukkende overvåger, at resultaterne af indsatsen er tilfredsstillende. Det er endvidere fastsat, at beskæftigelsesministeren - under samme betingelser som hidtil ved pålæg om at benytte andre aktører - efter indstilling fra regionsdirektøren kan pålægge kommunen at benytte rådgivningsfunktionen. Det er kun ved pålæg om at benytte andre aktører, at kommunen skal afholde udgifterne. Ved pålæg om at benytte rådgivningsfunktionen er det regionen, som afholder udgifterne hertil. Beskæftigelsesplan og resultatrevision I det nye enstrengede kommunale beskæftigelsessystem er det alene kommunen, der er ansvarlig for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Det vil derfor alene være kommunen, der skal udarbejde en beskæftigelsesplan og en resultatrevision. For at sikre samspillet mellem den nationale og kommu- 11

12 nale beskæftigelsesindsats er det fastsat, at kommunerne skal drøfte beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen på møder med beskæftigelsesregionen forud for den endelige vedtagelse af henholdsvis resultatrevisionen og beskæftigelsesplanen i kommunalbestyrelsen. For yderligere at styrke det politiske fokus på beskæftigelsesindsatsen, når kommunerne får det fulde ansvar for beskæftigelsesindsatsen, er det fastsat, at både beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen med det lokale beskæftigelsesråds og beskæftigelsesregionens bemærkninger i den fulde ordlyd i et bilag bliver behandlet i et møde i selve kommunalbestyrelsen. Ministeren kan som hidtil fastsætte regler om, hvilke oplysninger beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen skal indeholde og om form og frister for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen. Ifølge den hidtil gældende lovgivning skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene, dvs. staten og kommunen i jobcentrene, i foråret 2009 påbegynde arbejdet med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for Da beskæftigelsesindsatsen for 2010 med denne lovændring udelukkende vil være et kommunalt anliggende, får kommunen ansvaret for udarbejdelsen af planen for 2010, der skal være godkendt inden den 15. oktober Resultatrevisionen for 2009, hvor beskæftigelsesindsatsen indtil 1. august 2009 har været delt mellem staten og kommunen i jobcenteret, skal være godkendt senest den 30. juni Da staten i jobcenteret med denne lovændring ikke længere varetager beskæftigelsesindsatsen i 2010, får kommunen ansvaret for udarbejdelsen og godkendelsen af resultatrevisionen for Statslige rammeudbud I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 16. Efter 12 indsættes før overskriften:»statslige rammeudbud 12 a. Beskæftigelsesministeren kan beslutte, at regionsdirektøren efter høring af det regionale beskæftigelsesråd gennemfører statslige rammeudbud på områder, hvor jobcentre har betydelige udfordringer. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan efter aftale med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration beslutte, at der gennemføres rammeudbud, jf. stk. 1, der vedrører beskæftigelsesindsatsen over for udlændinge omfattet af integrationsloven. Stk. 3. Kommunen har pligt til at anvende de andre aktører, der er omfattet af et statsligt rammeudbud, der er gennemført efter stk. 1 eller 2, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Regionsdirektøren kan efter ansøgning fra jobcenteret og efter en konkret vurdering af jobcenterets indsats og resultater over for en målgruppe, der er omfattet af et rammeudbud efter stk. 1 eller 2, fritage jobcenteret 12

13 for pligten til at anvende andre aktører efter stk. 3. Regionsdirektøren hører i denne forbindelse det regionale beskæftigelsesråd.«31. I 41 ændres»over for særlige målgrupper, jf. 9«til:», jf. 12 a«. 55. I 69 og 70, stk. 1, nr. 1, ændres» 5-12«til:» 5-12 a«. Det er fastsat, at andre aktører fremover skal kunne inddrages i beskæftigelsesindsatsen ved hjælp af statslige rammeudbud på områder, hvor jobcentrene har betydelige udfordringer. Betydelige udfordringer kan eksempelvis være, når: - jobcentrene har vanskeligt ved at levere den lovpligtige indsats over for en eller flere af målgrupperne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fx hvis ledige ikke får samtaler eller tilbud på det tidspunkt, hvor de efter lovgivningen har ret og pligt til det, - jobcentrene har problemer med at løfte resultaterne af beskæftigelsesindsatsen over for en eller flere af målgrupperne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fx ved en relativt dårlig udvikling i arbejdskraftreserven, antallet af unge på offentlig forsørgelse etc., - indsatsen vedrører målgrupper, som har særlige problemer på arbejdsmarkedet, og som er spredt på tværs af jobcentre og kræver en specialiseret indsats. Landsdækkende statslige rammeudbud vil som hidtil blive gennemført i et aftalt samarbejde mellem de fire regionsdirektører, og udbuddene vil blive gennemført i et tæt samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen, bl.a. med henblik på at understøtte de landsdækkende hensyn til den beskæftigelsesindsats, der er omfattet af udbuddet. I forbindelse med gennemførelsen af landsdækkende rammeudbud vil alle fire regionale beskæftigelsesråd blive hørt. Der er indsat en ny 12 a, der erstatter den hidtidige 9. Bestemmelsen er til dels en videreførelse af de hidtil gældende regler om statslige rammeudbud, men er indsat under et selvstændigt afsnit i loven, da det forventes, at statslige rammeudbud primært vil være landsdækkende. Det er fastsat, at beskæftigelsesministeren kan beslutte, at der gennemføres statslige rammeudbud. Som efter hidtil gældende regler er det regionsdirektørerne, der gennemfører de statslige rammeudbud. Det regionale beskæftigelsesråd skal høres, inden beskæftigelsesministeren træffer endelig beslutning om, at der skal gennemføres et statsligt rammeudbud. Det er endvidere fastsat, at adgangen til at gennemføre statslige rammeudbud udvides, så det vil kunne rette sig mod indsatsen på områder, hvor jobcentrene har betydelige udfordringer. 13

14 Der gennemføres et statsligt rammeudbud målrettet indsatsen for akademikere i forbindelse med, at det nuværende statslige rammeudbud udløber. Da erfaringer fra forsøget»hurtigt i gang«har vist, at en tidlig indsats har en særlig positiv effekt for akademikere, taler dette for, at ledige akademikere får en tidlig indsats hos anden aktør. Et statsligt rammeudbud ændrer ikke på, at det er kommunen, der har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen over for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. Når der er tale om rammeudbud, der vedrører integrationsindsatsen, træffer beskæftigelsesministeren beslutning efter aftale med integrationsministeren. Dette er en videreførelse af de hidtil gældende regler. Kommunen har pligt til at anvende de aktører, der er omfattet af et statsligt rammeudbud, som beskæftigelsesministeren har besluttet skal gennemføres. Efter hidtil gældende regler kan regionsdirektøren efter ansøgning fritage jobcenteret for pligten til at anvende de aktører, der er omfattet af et statsligt rammeudbud. Denne videreføres uændret. 6. Harmonisering af løntilskudskvoter I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 37. I 56, stk. 1 og 2 udgår»til ledige dagpengemodtagere« a, stk. 1, affattes således:»jobcenteret kan inden for kvoten anmode kommuner, regioner eller statslige myndigheder om at stille en konkret løntilskudsplads, jf. 56, til rådighed for personer omfattet af 2, nr. 1-4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller udlændinge, der modtager introduktionsydelse efter integrationsloven. Jobcenteret kan fastsætte tidspunktet for påbegyndelse af løntilskudspladsen til et bestemt tidspunkt efter udløbet af fristen i stk. 4.«I lovens ikrafttrædelsesbestemmelse - 21 Stk. 2. 1, nr. 38, træder i kraft den 1. januar I forbindelse med overgangen til et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem, hvor kommunen overtager statens opgaver, søges det så vidt muligt at harmonisere reglerne for forsikrede og ikke-forsikrede. Det er derfor fastsat, at kommuner, regioner og staten inden for den årlige løntilskudskvote ud over forsikrede ledige også skal stille løntilskudspladser til rådighed for modtagere af kontant- og starthjælp og introduktionsydelse, samt personer under (for)revalidering. 14

15 For at understøtte en sammenhængende national beskæftigelsesindsats og sikre en optimal udnyttelse af mulighederne for løntilskudspladser er kravet om, at anmodning om en løntilskudsplads i en kommune skal vedrøre en person, der er bosat i kommunen, ophævet. Reglerne skal ses i sammenhæng med harmoniseringen af løntilskudssatserne for forsikrede og ikke-forsikrede, jf. pkt. 13. Ændringen træder i kraft den 1. januar Udveksling af oplysninger/data m.v. I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 28. I 32, stk. 1, ændres»staten og kommunen overlader«til:»kommunen kan i henhold til en indgået databehandleraftale, jf. 42 i lov om behandling af personoplysninger, overlade«. 29. I 32 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om at overlade oplysninger til anden aktør.«40. 57, stk. 2 og 3, ophæves , stk. 2, affattes således:»stk. 2. Oplysninger i det fælles datagrundlag kan bruges til fastlæggelse af borgernes rettigheder og pligter efter lovgivningen, jobsøgning, matchkategorisering, tilrettelæggelse og opgørelse af indsatsen over for de forskellige målgrupper, understøttelse af sagsbehandling, herunder af arbejdsevnevurderinger, visitation, tilsyn, statistik samt anden forvaltning af lovgivningen, jf. stk. 1. Oplysningerne kan endvidere bruges til kontrol.«42. I 58 indsættes som stk. 3-7:»Stk. 3. Som en del af det fælles it-baserede datagrundlag efter stk. 1 etablerer beskæftigelsesministeren et register for medlemskab af anerkendte arbejdsløshedskasser. Stk. 4. For at sikre en koordineret indsats i forhold til borgeren på tværs af kommuner og arbejdsløshedskasser etablerer beskæftigelsesministeren som en del af det fælles it-baserede datagrundlag et landsdækkende register omfattende tilmeldinger i jobcentrene, match-kategoriseringer og andre tværgående grupperinger i den arbejdsmarkedsrettede lovgivning. Stk. 5. Offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser, der indberetter data til det fælles it-baserede datagrundlag, er hver især dataansvarlige for indberetningen, brug af data lokalt samt herudover ansvarlige for at orientere de registrerede om registreringer i det fælles it-baserede datagrundlag. Stk. 6. Arbejdsmarkedsstyrelsen er dataansvarlig for centrale behandlingsak- 15

16 tiviteter. Stk. 7. De enkelte kommuner er hver for sig dataansvarlige i relation til andre aktører som databehandlere, jf. 32.«43. I 59 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Datagrundlaget for Jobindsats.dk samles i Arbejdsmarkedsstyrelsens statistiske datavarehus sammen med andre data af betydning for arbejdsmarkedsovervågning samt styring og opfølgning på beskæftigelsesindsatsen på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.« affattes således:» 60. Beskæftigelsesministeren etablerer og driver Jobnet som et landsdækkende system for registrering af jobannoncer fra arbejdsgivere og de jobsøgendes cv'er. Stk. 2. De enkelte jobcentre er forpligtede til at indlægge stillingsopslag, der modtages fra arbejdsgiverne, i Jobnet. Stk. 3. Cv-oplysninger og oplysninger om de lediges brug af Jobnet kan bruges til opfølgning på de lediges opfyldelse af rådighedsforpligtelsen, herunder til kontrol i medfør af bestemmelserne i 68 og 68 b. Stk. 4. Kommunerne er forpligtet til at udarbejde jobcenterets hjemmeside som en del af Jobnet og skal bruge de retningslinjer for design og logo, som er fælles for alle jobcentre. Stk. 5. Med Jobnet som fælles indgang for borgere og virksomheder etablerer og driver beskæftigelsesministeren selvbetjeningsløsninger fælles for alle jobcentre. Stk. 6. Data, som er registreret i selvbetjeningsløsninger, herunder tilmelding, tilmeldtes cv-oplysninger, fraværsperioder, bekræftelse af jobsøgning og andre oplysninger til brug for sagsbehandling i jobcentrene, indgår i det fælles datagrundlag. Stk. 7. Data om enkeltpersoner, herunder data registret i selvbetjeningsløsninger, vises ved opslag på den pågældende side på Jobnet (Min side) eller ved opslag i anden landsdækkende portal. Stk. 8. De kommunale systemer skal indrettes på en sådan måde, at systemerne og Jobnet med tilhørende faciliteter til selvbetjening og opslag på Min side, jf. stk. 7, kan udveksle data og funktionaliteter ved brug af fællesoffentlige standarder.« affattes således:» 61. Beskæftigelsesministeren kan etablere og drive andre it-systemer, herunder landsdækkende it-systemer på områder af særlig betydning for effektiviteten og dækningen af it-understøtningen af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene.« affattes således:» 62. Offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører, der medvirker i forvaltningen af arbejdsmarkedsrettede ordninger, har pligt til at 16

17 indberette data om arbejdsmarkedsforhold, om virksomheders og borgeres deltagelse i arbejdsmarkedsrettede ordninger, beskæftigelsesindsatsen over for borgere, data om ydelsesforløb og andre data til forvaltning af lovgivningen og opfølgning på indsatsen til Beskæftigelsesministeriets it-systemer, herunder det statistiske datavarehus og det fælles it-baserede datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Stk. 2. Der kan ikke kræves betaling for tilvejebringelse og indsendelse af de oplysninger, der er nævnt i stk. 1.«47. I 63, stk. 1, ændres»ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, Socialministeriet«til:»Velfærdsministeriet«. 48. I 65 indsættes efter»fælles it-servicer«:»samt at bruge de landsdækkende systemer, som nævnt i 58-61«. 49. I 65 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. For at sikre en jobrettet og aktiv indsats på tværs af jobcentre og arbejdsløshedskasser kan beskæftigelsesministeren fastlægge landsdækkende krav til ibrugtagning, opbygning, indretning og brug af de it-værktøjer, som offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører anvender i varetagelsen af beskæftigelsesindsatsen.« affattes således:» 66. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om omfanget og brugen af de systemer, der er nævnt i 58-61, herunder regler om dataansvar, registrering af cv'er og jobannoncer i Jobnet. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om den i nævnte indberetning og udveksling af data, den i 65 nævnte anvendelse af fælles standarder og it-servicer og den i 67 a nævnte datagenopretning, herunder om, hvordan offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører skal levere oplysninger til Beskæftigelsesministeriets itsystemer om virksomheder og personer, som er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og den øvrige arbejdsmarkedsrettede lovgivning.«51. Efter 67 indsættes:» 67 a. Hvis en kommune ikke overholder de regler, der er fastsat om indberetning af data m.v. efter 66, kan de statslige beskæftigelsesmyndigheder iværksætte foranstaltninger til genopretning af data. Stk. 2. De statslige beskæftigelsesmyndigheder kan stille krav om, at jobcenteret inden for en nærmere fastsat frist udarbejder en konkret handlingsplan for genopretning af data. Stk. 3. De statslige beskæftigelsesmyndigheder kan pålægge kommunen at medvirke til, at handlingsplanen udbygges ved inddragelse af ekstern bistand, kommunens revision eller anden bistand. De statslige beskæftigelsesmyndigheder træffer herefter efter forudgående høring af kommunen beslut- 17

18 ning om indhold og frister i handlingsplanen for datagenopretningen. De statslige beskæftigelsesmyndigheder kan herunder pålægge kommunen at anvende et it-system, der opfylder de statslige myndigheders krav til kvalitet, form, indhold og hyppighed af indberetning af data m.v.«52. I 68 indsættes efter»ydelser«:», herunder manglende opfyldelse af rådighedsforpligtelsen«. 53. I 68 a, stk. 2, ændres»de myndigheder, der har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen«til:»statslige og kommunale myndigheder med ansvar for beskæftigelsesindsatsen«. 54. I 68 a indsættes efter stk. 3 som nye stykker:»stk. 4. Data på individ- og virksomhedsniveau fra indkomstregistret anvendes i Arbejdsmarkedsstyrelsens statistiske datavarehus til løsning af de statistiske opgaver på beskæftigelsesområdet. Stk. 5. Data på individ- og virksomhedsniveau fra indkomstregistret anvendes i det fælles datagrundlag til opgørelse af beskæftigelseskravet, indplacering i og forbrug af dagpengeperiode m.v., opgørelse af beskæftigelseseffekten af indsatsen m.v.«stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7. I lovens overgangsbestemmelse - 22 Stk. 13. I den overgangsperiode, hvor Arbejdsmarkedsstyrelsens fagsystemer udfases, indgår data i disse systemer i det i 58, stk. 1, i den gældende lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats nævnte fælles it-baserede datagrundlag. Videregivelse af oplysninger til anden aktør Det er tydeliggjort, at kommunen alene kan overlade oplysninger til anden aktør i medfør af en indgået databehandleraftale, og i selve bestemmelsen henvises til den relevante bestemmelse i persondataloven om databehandlerrollen. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunens overladelse af persondata til anden aktør. De nærmere regler vil blive fastsat med udgangspunkt i de retningslinjer, som i dag er fastlagt for de statslige jobcentres overladelse af personoplysninger til anden aktør. Det drejer sig fx om indretning af adgangssystemet i de kommunale systemer, således at andre aktører kun kan overlades oplysninger om borgere, som kommunen har henvist til anden aktør. Herudover kan reguleringen vedrøre fastlæggelse af obligatoriske elementer i de databehandlingsaftaler, som kommunen skal indgå som en forudsætning for at overlade personoplysninger til anden aktør, samt kommunens tilsynsforpligtelse over for anden aktørs overholdelse af persondatalovgivningen og de af kommunens fastlagte instrukser til anden aktør. 18

19 Som en del af udførelsen af tilsynsforpligtelsen er det i de hidtidige statslige databehandlingsaftaler med andre aktører bestemt, at anden aktør en gang om året skal aflevere en revisorerklæring til den dataansvarlige myndighed om it-sikkerhed m.v. Samkøring i kontroløjemed Den hidtidige hjemmel til samkøring af data i Beskæftigelsesministeriets systemer i kontroløjemed er præciseret, så det fremgår, at oplysninger i det fælles datagrundlag kan anvendes til kontrol. Registeret for medlemskab af arbejdsløshedskasser, som er en del af CRAM (det centrale register for ledighed), er under modernisering og er et nøglesystem i beskæftigelsesindsatsen. For at opretholde formidling på tværs af jobcentre skal de enkelte statslige myndigheder, kommuner og arbejdsløshedskasser have adgang til som hidtil at identificere og verificere, i hvilken arbejdsløshedskasse en person er medlem. Som udgangspunkt begrænses adgangen til data i registret ud fra organisatoriske kriterier, således at en konkret arbejdsløshedskasse fx kun har adgang til data om egne medlemmer. Der er dog situationer, fx ved førstegangstilmelding, hvor der kan være behov for en videregående adgang for det enkelte jobcenter, fx ved tilmelding, rettelse af et forkert tilhørsforhold til en arbejdsløshedskasse m.v. På nuværende tidspunkt, hvor registret er i en indledende opbygningsfase, er det ikke muligt yderligere at præcisere den endelige praktiske løsning for håndtering af adgangen til registrene. Der vil ikke blive givet adgang til registrene, før den endelige løsning er på plads. Landsdækkende register til identifikation af målgrupper For at sikre koordineret indsats og sagsbehandling på tværs af kommuner og arbejdsløshedskasser etablerer beskæftigelsesministeren som en del af det fælles it-baserede datagrundlag et landsdækkende register til identifikation af personer omfattet af de målgrupper, som er fastlagt i 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt grupperinger i integrationsloven. I det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem vil adgangen i det fælles datagrundlag i udgangspunktet blive begrænset til personer, som har bopæl i den enkelte jobcentermyndighed. Der skal på begrænsede områder dog gives mulighed for at udsøge ledige på tværs af jobcentre, fx udsøge ledige med en bestemt stillingskategori til en konkret formidling til en virksomhed med mangel på arbejdskraft. På nuværende tidspunkt, hvor registreringen er i en indledende opbygningsfase, er det ikke muligt yderligere at præcisere den endelige praktiske løsning for håndtering af adgangen til registrene. Der vil ikke blive givet adgang til registrene, før den endelige løsning er på plads. Dataansvarlige Det er præciseret, at kommuner og arbejdsløshedskasser har ansvaret for at orientere de registrerede om foretagne registreringer i det fælles datagrundlag. Offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser, der indberetter data til det fælles it-baserede datagrundlag, er hver især dataansvarlige for brugerautorisation, registrering, indberetning, opdatering og berigtigelse af data samt 19

20 brugen af data fra det fælles it-baserede datagrundlag. Offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser er herudover ansvarlige for at orientere de registrerede om registreringer i det fælles it-baserede datagrundlag. Arbejdsmarkedsstyrelsen er dataansvarlig for centrale behandlingsaktiviteter, herunder for adgangssystem, selvbetjeningsløsninger, regelbaserede opgørelser på grundlag af indberettede data, registerindssigtssager, sletning af data m.v. De enkelte kommuner er hver for sig dataansvarlige i relation til andre aktører som databehandler. Dette ansvar omfatter ud over en tilsynsforpligtelse i forhold til anden aktør også ansvar for at data fra anden aktør indberettes, som om opgaven var udført af kommunen. Jobindsats.dk Efter hidtil gældende regler etablerer Beskæftigelsesministeriet et landsdækkende it-baseret målesystem, Jobindsats.dk, til måling af resultater og effekter, samt til opgørelsen af opfyldelsen af lovgivningens krav til beskæftigelsesindsatsen. Der sker ingen ændringer heri. Reglen om Arbejdsmarkedsstyrelsens statistiske datavarehus udspringer dels af behovet for at tydeliggøre alle større landsdækkende resultat- og ledelsesinformationssystemer i styringsloven i relation til kommunernes indberetning af data m.v., dels af det stigende behov for data - efter etableringen af det enstrengede beskæftigelsessystem - til understøtning af styringsredskaber, der sikrer gennemsigtighed og fokus på resultater i jobcentre. Jobnet Bestemmelsen om Jobnet præciseres og udbygges i konsekvens af kommunernes overtagelse af ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats og i lyset af, at Jobnet fremover bliver det centrale system for selvbetjeningsløsninger. Disse forhold medfører et behov for en præcisering af systemets opgaver i forhold til kommuner, de kommunale systemer og brugerne af Jobnet. Jobnet understøtter beskæftigelseslovgivningen på både Beskæftigelsesministeriets område og på andre ministerområder. Der er fastsat hjemmel til at anvende data om den lediges brug af Jobnet - herunder til kontrol med opfyldelse af den lediges rådighedsforpligtelse. Formålet er at overvåge, at den ledige ikke anvender Jobnet til udarbejdelse af proforma-cv eller til udsendelse af proforma-ansøgninger til arbejdsgiverne fx ved brug af automatiske jobsøgningsprogrammer. Data om lediges brug af Jobnet er dels de spor, som brugeren efterlader som følge af brug af internetapplikationen - i Jobnet fx IP-adresse - og dels i form af data, der fremkommer ved logning af brugerens brug af Jobnet applikationen. I det omfang hjemlen benyttes, kan det kun ske på begrænsede områder og med forudgående og klar information til brugere af Jobnet. Ikke-lediges brug af Jobnet er ikke omfattet af bestemmelsen. 20

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Afsnit I Kapitel 1 Afsnit II Kapitel 2 Afsnit III Kapitel 3 Afsnit IV Kapitel 4 Afsnit V Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Afsnit VI Kapitel

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, 50, stk. 1 og 2, 52 i lov nr. 1482 af 23. december

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne NOTAT De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne 1. august 2009 overtager kommunerne de opgaver, der nu ligger i den statslige del af jobcenteret. De fleste af de opgaver, staten i jobcenteret

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering NOTAT Den 17. oktober 2014 KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering Dette bilag indeholder nærmere bemærkninger til bestemmelserne om itunderstøttelsen i de to lovudkast, som

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen I medfør af 61, 65 og 66 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 14. oktober 2011. Nr. 992. Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Ældresagen Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Ældresagen Finanssektorens Arbejdsgiverforening Socialudvalget 2012-13 L 159 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet 25. februar 2012 Høringsnotat om Forslag til Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere