Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ramsødalen. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07921.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07921.00. Fredningen vedrører: Ramsødalen. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 30-08-2004"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ramsødalen Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 NATURKLAGENÆVNET>

3 Naturklagenævnets afgørelse af 30. august 2004 om fredning af R~sødalen i R~sø og Lejre Kommuner, Roskilde Amt. (sag nr / ). Fredningsnævnet for Roskilde Amt har den 27. december 2001 truffet afgørelse om fredning af Ramsødalen i Ramsø og Lejre Kommuner, Roskilde Amt. ~ Fredningsnævnet har samtidig truffet afgørelse om erstatningen for fredningen. Fredningen omfatter helt eller delvis 47 ejere (lb.nr.). Fredningssagen blev rejst den 31. oktober 1995 af Roskilde Amt og Danmarks Naturfredningsforening. Under fredningsnævnets offentlige møde ~ støttede Skov- og Naturstyrelsen fredningen. Ramsø Kommune har ligeledes J støttet fredningen, hvorimod Lejre Kommune ikke finder behov for frednin- ;1 gen. Fredningsnævnets afgørelse er forelagt Naturklagenævnet til efterprøvelse i medfør af naturbeskyttelseslovens 42. Afgørelsen er tillige påklaget til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening, Skov- og Naturstyrelsen og 13 lodsejere.

4 2 Fredningsområdet Fredningen omfatter et areal på ca. 300 ha. Formålet med fredningen er at Ir; - bevare og forbedre Ramsødalen som levested for et naturligt, rigt og varieret dyre- og planteliv, bevare og forbedre de landskabelige værdier, herunder det frie udsyn over og i tunneldalen, åbne mulighed for naturpleje og naturgenopretning, herunder genskabelse af Ramsødalen, sikre offentligheden adgang til Ramsødalen i et omfang, der er forene ligt med fredningens formål. Mellem Lejre i vest og Køge Bugt i øst strækker sig en tunneldal, i hvis bund der ligger moser, enge, søer og åer afvekslende med intensivt dyrkede landbrugsarealer. Mellem Gadstrup og hovedvejen Roskilde - Ringsted er tunneldalen særlig markant i landskabet, og her findes et mere sammenhængende strøg af naturområder. Dette område betegnes Ramsødalen.. Dele af Ramsødalen er åbne eng- og moseområder med vidt udsyn til dalbund og dalsider. Her kan man tydeligt se det landskab, der er et resultat af de geologiske processer i istiden. Andre dele er enten tilgroet med selvsåede træer og buske eller tilplantet med især nåletræer. Der knytter sig betydelige naturhistoriske interesser til Ramsødalen. Flere fåtallige fuglearter yngler her. Det drejer sig om lappedykker, rørhøg og forskellige svømmeænder som skeand og krikand. Sortterne har tidligere ynglet i området, men er ikke observeret ynglende de sidste år. Sortternen er opført på rødlisten over truede dyrearter i kategorien akut truet, hvilket betyder, at arten er i fare for at forsvinde fra Danmark i nær fremtid, medmindre forholdene for arten forbedres. I Ramsødalens søer og moser findes store bestande af padder. Det drejer sig om skrubtudse, butsnudet frø og spidssnudet frø. Disse frøer er ganske vidst stadig almindelige, men er alligevel i stærk tilbagegang de fleste steder. I Ramsødalen synes dette dog ikke at være tilfældet. Tværtimod tyder de seneste undersøgelser på en fremgang inden for de sele Sø og en vis udvidelse af de ekstensivt drevne områder. Da ekspande-

5 3 rende paddebestande er sjældne, må Ramsødalens paddebestand betragtes som meget bevaringsværdig. Der findes endnu små områder, hvor der vokser kødfarvet gøgeurt, blåtop, hjertegræs; tormentil og andre planter, der er karakteristiske for den sjældne vegetationstype ekstremrigkær. Det er afgørende for bevarelsen af de sjældne planter, at området holdes lysåbent med en lavtvoksende urteflora uden skygge fra buske og træer. Ramsødalen indeholder en oplevelsesrig natur og et seværdigt landskab, men området er kun vanskeligt tilgængeligt. Naturbeskyttelsesloven giver offentligheden adgang til anlagte veje og stier i det åbne land. De eksisterende veje og stier giver imidlertid ikke mulighed for egentlige rund- ~ ture i området, men ved en mindre indsats vil Ramsødalen kunne blive et rekreativt område af stor betydning. Fredningsområdets planmæssige status Naturbeskyttelsesloven En del af området er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 (beskyttede naturtyper), 16 (sø- og åbeskyttelseslinien) og 18 (fortidsmindebeskyttelseslinien). Regionplanen Fredningsområdet bortset fra den østligste del ligger i landzone. I Regionplan 1997 for Roskilde Amt er området udpeget som særligt værdifuldt landskab. I bemærkningerne er det anført, at særligt værdifulde landskaber er de områder, der har allerstørst betydning for oplevelsen af det åbne land i Roskilde Amt og den egn, området ligger i. Disse landskaber fremtræder stort set upåvirkede af større tekniske anlæg, råstofgravning og byudvikling. I retningslinierne er det bl.a. fastsat, at de egns karakteristiske landskabstræk skal søges bevaret og i nødvendigt omfang plejes, og at særlige landskabselementer af naturmæssig og kulturhistorisk art bør bevares, og værdifulde udsigtsmuligheder holdes åbne. Området er endvidere i regionplanen udpeget som kerneområde for dyre- og plantelivet og som en del af en spredningskorridor. Kerneområder er i regionplanen beskrevet som større, sammenhængende naturområder, der indeholder områder af særlig betydning for plante- og dyrelivet. De rummer

6 4 " Spredningskorrldorer er økologiske forbindelser mellem kerneområder og mellem kerneområder og kysten. Spredningskorridorer giver mulighed for, at dyr kan leve i og spredes gennem det åbne land. I retningslinierne for disse områder er det bl.a. fastsat, at de eksisterende naturområder skal bevares således, at et alsidigt dyre- og planteliv tilgodeses. Rekreativ anvendelse og færdsel skal reguleres, hvis sårbart plante- og dyreliv i området er truet heraf. Den del af Langvad Å, der løber gennem Ramsødalen, er i regionplanen udpeget som vandløb med skærpet målsætning. I retningslinierne er det bl.a. fastsat, at vedligeholdelsen i disse vandløb skal indskrænkes til et minimum, og at rørlagte strækninger bør åbnes. EF-Fuglebeskyttelsesområde Den største del af området er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde 104 Ramsø Mose. Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er: Sortterne og mosehornugle. I fuglebeskyttelsesområder må der ikke udlægge s nye arealer til byzone eller til sommerhusområde, planlægges nye større vejanlæg og lign., eller planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lign. Endvidere må myndigheder ikke meddele tilladelser, dispensationer og godkendelser m.v. efter bl.a. naturbeskyttelsesloven, råstofloven og skovloven, såfremt dette kan indebære forringelse af områdets naturtyper og levesteder for arterne, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for. o) Fredningsbestemmelsernes hovedindhold For den centrale del af fredningsområdet gælder, at området skal henligge som naturområde og skal søges plejet ved græsning eller høslet. Arealerne må ikke sprøjtes, gødskes, omlægges eller nydrænes. Der kan dog efter forudgående tilladelse fra fredningsnævnet sprøjtes mod brændenælder, tidsler og kæmpebjørneklo m.v.. Eksisterende dræn må vedligeholdes. I fredningsområdet uden for naturområdet må dyrkede arealer i omdrift an-

7 5 For hele fredningsområdet gælder bl.a.: Der må ikke foretages terrænændringer, og der må ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden. Jordvolde, stendiger og levende hegn må ikke nedlægges. Vandstanden i sø- og moseområder må ikke ændres i forhold til det naturlige. Vandløb må ikke rørlægges, men oprensning af vandløb kan dog foretages. Yderligere tilledning af urenset spildevand er ikke tilladt. Sejlads på søerne i fuglenes yngletid er ikke tilladt. Udsætning, opdræt og fodring af andefugle er tilladt, såfremt udsætning og fodring sker efter særlige regler. Fredningen indeholder bestemmelser om forbud mod tilplantninger, undtagelser herfra for visse arealer samt bestemmelser om, at visse beplantninger skal opretholdes henholdsvis ikke må forynge s eller genplantes. Permanente hegn, herunder læplantninger, kan etableres efter tilladelse fra fredningsnævnet. Trådhegn, der etableres i forbindelse med afgræsning, kan dog etableres uden tilladelse. Fredningen indeholder de for fredninger sædvanlige forbudsbestemmelser om bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter, samt nærmere angivne undtagelser fra forbudet. Der er også forbud mod etablering af faste konstruktioner og anlæg. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der langs og i umiddelbar tilknytning til det eksisterende jernbanetrace etableres et trace til højhastlghedstog eller et ekstra dobbeltspor. Stier og markveje skal opretholdes. Bortset fra markveje uden for naturområdet må der ikke anlægges nye veje. Offentligheden har ret til færdsel og ophold efter naturbeskyttelseslovens almindelige regler, men med den begrænsning, at offentligheden kun må færdes til fods og kun på stierne og markvejene. Klager over fredningens indhold Fredningsnævnets afgørelse er påklaget til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforenlng, Skov- og Naturstyrelsen og 13 lodsejere.

8 6 Klager over selve fredningen og fredningsområdets afgrænsning. Lb.nr. 8. Per og Hanne Bundgaard Jensen og lb.nr. 9. Morten Høier Jensen v/nordsjællands Landboforening har anført, at fredningen bør ophæves. BesteMuelserne i naturbeskyttelseslovens 16 og bestemmelserne i regionplanen tilgodeser i tilstrækkeligt omfang områdets beskyttelsesinteresser. Subsidiært finder klagerne, at fredningsområdet bør begrænses til naturområdet. Lb.nr. 19. Peer Nørrekær Mortensen v/nordsjællands Landboforening ønsker fredningsområdet begrænset til naturområdet. Hvis dette ikke imødekommes, bør fredningsgrænsen flyttes. Den forløber 40 meter fra ejendommens bygninger, og af hensyn til fremtidig udvidelse af bygningerne ønskes fredningsgrænsen flyttet 100 meter fra bygningerne. Hertil har Roskilde Amt anført, at fredningsgrænsen efter amtets vurdering er indtegnet forkert på fredningskortet, hvilket også understreges af fredningsnævnets sagsfremstilling. Intentionen er, at ejeren skal have mulighed for udvide driftsbygningerne øst for de eksisterende bygninger. Lb.nr. 29. Fini Olsen v/advokat Hanne Holmgaard Nielsen, Lb.nr. 30. Kirsten og Erik Tångberg Rasmussen og Lb.nr. 36. Birgitte og Ole Carsten Kjærgaard v/landbocentrum, Borup mener, at fredningen er unødvendig og bør ophæves. De landskabelige værdier kan beskyttes uden fredning. Lb.nr. 30 påstår subsidiært fredningen begrænset til vådområderne alene. Lb.nr. 17 b. Stella og Flemming Alsted (klagen er modtaget efter klagefristens udløb). Ejendommen ligger midt i fredningen, og ejerne er ikke interesseret i offentlig adgang så tæt ved ejendommen. Klager over offentlighedens adgang Skov- og Naturstyrelsen har anført, at der bør være adgang til det fredede område efter naturbeskyttelseslovens almindelige regler. Særligt for så vidt angår styreisens eget areal - lb.nr. 17 c, der omfatter ca. 12 ha - finder styrelsen ingen grund til at begrænse offentlighedens adgang. Danmarks Naturfredningsforening finder, at der bør være adgang efter na- 4It LurbeskytLelseslovens almlndellge regler, dog bør der l fuglenes ynglelld kun være adgang på veje og stier.

9 7 Klager over veje og stier Lb.nr. 40 Inger og Knud Beske og lb.nr. 43 Bjarne B. Vestergaard har anført, at der bør tages stilling til spørgsmålet om vedligeholdelse af stier. Lb.nr. 40 har endvidere spurgt, om der bliver anlagt en bro, hvor stien fører over åen mellem matr.nr. 18 Kirke Syv By, Syv og matr.nr. 39 Gøderup By, Glim. Klager over bestemmelsen om udsætning og fodring af ænder Danmarks Naturfredningsforening finder, at bestemmelsen om udsætning og fodring af ænder ikke er i overensstemmelse med fredningens formål og ~ derfor bør udgå. Foreningen ønsker endvidere et forbud mod jagt på de offentligt ejede arealer. Af hensyn til publikums adgang til fugletårnet på matr.nr. 26 r, Ramsømagle By, Gadstrup ønsker foreningen endvidere, at der indsættes en bestemmelse om forbud mod jagt mellem Ramsøen og Gadstrup Mose. Lb.nr. 21 Jens Strøm Fabricius, lb.nr. 22 Hans Verner Jørgensen og lb.nr. 26 Knud Søndergaard Jensen v/landbrugets Rådgivningscenter og Lb.nr. 41 Carl Lauridsen v/ advokat J.J. Skou ønsker, at bestemmelsen om udsætning af ænder bibeholdes. Lb.nr. 41 ønsker heller ingen begrænsninger i jagten.. Klager over bestemmelsen om sprøjtning mod uønsket opvækst ~ Danmarks Naturfredningsforening finder ikke, at der er grund til at tillade sprøjtning mod brændenælder og tidsler. Lb. nr. 21, 22, 26 og 41 ønsker bestemmelsen om sprøjtning mod brændenælder m.v. bibeholdt. Klage over dræn, læhegn, private markveje m.v. Lb.nr. 21, 22 og 26 mener, at bestemmelsen om dræn bør ændres således, at vedligeholdelse af dræn altid kan finde sted uden tilladelse. Hvis det kræver gravearbejde, skal arealet retableres. Bestemmelsen om bevoksning ber ændres således, at læplantning altid er ~ Lllladt uden for naturomradel, når ået er nødvendlgt ud fra el landdrugsmæssigt synspunkt.

10 8 Bestemmelsen om veje og stier bør ændres således, at private markveje kan omlægges og sløjfes, når der ud fra et landbrugsmæssigt synspunkt er behov for det. Hvis foranstaltninger som led l amtets ret til at foretage naturpleje og naturgenopretning f.eks. vandstandsregulerlng medfører, at nogle arealer bliver forringet, skal konsekvenserne heraf tages op til vurdering igen. Eventuelle tab skal erstattes. Bestemmelsen om, at amtet kan bekæmpe bjørneklo m.v., bør ændres til, at amtet har pligt til at gennemføre en sådan bekæmpelse. Naturklagenævnets afgørelse I sagens behandling herunder besigtigelse og det offentligt tilgængelige møde den 5. november 2002 har deltaget 8 af Naturklagenævnets medlemmer: Bent Jacobsen (formand), Ole Pilgaard Andersen, Peter Christensen, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Jens Steffensen, Poul Søgaard og Jens Vibjerg. Naturklagenævnet har ved anden afgørelse af dags dato truffet afgørelse om erstatningen for fredningen. Det tiltrædes, at der gennemføres fredning efter naturbeskyttelseslovens 4It kapitel 6 til sikring af de landskabelige og naturmæssige værdier, herunder navnlig af hensyn til sikring og forbedring af områdets fugleliv, paddebestand og sjældne planter. Fredningsområdets afgrænsning Den afgrænsning af fredningen, som fredningsnævnet har fastlagt, tiltrædes med følgende ændringer: Vedr. Matr.nr. 3a Gadstrup By, Gadstrup: Fredningsgrænsen nord for gården flyttes max. 100 meter mod nord. Vedr. Matr.nr. 12a Ramsømagle By, Gadstrup: Fredningsgrænsen øst for gården flyttes 100 meter mød øst. Såfremt området bebygges, skal der etable- ~:j s2-122:c::-de Dep~an~lung om}:2:l:'-jg bedygge~scn c:;:i:.e:c :::'2:ecr.':-'Jgs::-,æ\Tlci:.S godkendelse. e 2:~S

11 9 Vedr. matr.nr. Bf Øm By, Glim: Fredningsgrænsen flyttes til grænsen for Naturområde. r praksis betyder det, at hele matr.nr. Bf Øm By, Glim udgår af fredningen. Vedr. Matr.nr. 3q Kirke Syv By, Syv: Med 7 stemmer mod 1 bestemmes, at arealet skal bibeholdes som Naturområde. Mindretallet (Ole Pilgaard Andersen) stemmer for at lade arealet udgå af naturområdet. Fredningsbestemmelserne Der foretages følgende tilføjelser til eller ændringer af fredningsbestemmelserne: 2. Sprøjtning ved akutte insektangreb på husdyr skal være tilladt. Eksisterende dræn skal kunne vedligeholdes uden forudgående tilladelse fra fredningsnævnet. 4. En eksisterende grusgrav på matr.nr. 3a (nu matr.nr. 3d) Brordrup By, Gadstrup, må fortsat benyttes til ejendommens eget brug. Grusgravens beliggenhed bliver fastlagt og vist på fredningskortet. 5. Udsætning, opdræt og fodring af andefugle samt jagt skal ikke være tilladt på arealer i offentlig eje. 7. Lærkebevoksningen på matr.nr. la Kirke Syv By, Syv, (nu matr.nr. 1d) øst for jernbanen må bibeholdes og genplantes. 10. Eksisterende markveje skal kunne omlægges med fredningsnævnets godkendelse. 11. Offentligheden skal have ret til færdsel efter naturbeskyttelseslovens almindelige regler også uden for stier og markveje, dvs. på udyrkede, uindhegnede arealer. Fredningsnævnet kan dog begrænse offentlighedens færdsel til stier og veje i fuglenes yngletid. 13. Det skal ikke være tilladt at foretage vandstandsreguleringer som led i naturpleje og naturgenopretning, uden at der foreligger tilladelse hertil efter vandløbsloven. Øvrige fredningsbestemmelser stadfæstes i realiteten. rdet fredningsnævnets afgørelse af 27. december 2001 ophæves, fastsættes følgende frednlngsbestemmelser for fredningsområdet, der er afgrænset som 4It VlS~ pa det ired~lngskort, oer hører ~ll Na~urklagenævnets afgørelse.

12 10 Fredningen omfatter helt eller delvist de på vedhæftede matrikelfortegnelse anførte ejendomme. 1. Fredningens formål Fredningens formål er at bevare og forbedre Ramsødalen som levested for et naturligt, rigt og varieret dyre- og planteliv, bevare og forbedre de landskabelige værdier, herunder det frie udsyn over og i tunneldalen, sikre offentligheden adgang til Ramsødalen i et omfang, der er foreneligt med fredningens øvrige formål. 2. Specielle regler for kerneområdet/naturområdet De arealer, der på fredningskortet er angivet som beliggende i kerneområdet/naturområdet, skal henligge som naturområder og skal søges plejet ved græsning eller høslet eller eventuelt anden naturpleje, jf. 13. Arealerne må ikke sprøjtes, gødskes, omlægges eller nydrænes. Der kan dog efter forudgående tilladelse fra fredningsnævnet sprøjtes mod brændenælder, tidsler og kæmpebjørneklo m.v. Sprøjtning ved akutte insektangreb på husdyr er umiddelbart tilladt. Eksisterende dræn, herunder dræn som fra højereliggende arealer fører gennem arealerne, må vedligeholdes. Såfremt vedligeholdelsen kræver gravearbejder, skal arealerne efter arbejdets afslutning bringes tilbage til samme stand som før arbejdernes iværksættelse. 3. Arealerne uden om kerneområdet/naturområdet De dyrkede arealer i omdrift kan anvendes som hidtil. De følgende bestemmelser gælder for hele det fredede område, såvel kerneområdet/naturområdet som arealerne udenom. 4. Terrænændringer Dsr må lkke foretages tsrrænændringer. Der må således lkke ske udny~telse af forekomster l jorden eller foretages opfyldnlng, planerlng eller afgravning. Den eksisterende grusgrav på matr.nr. 3d Brordrup By, Gadstrup

13 11 som vist på fredningskortet må fortsat benyttes til ejendommens eget brug. Jordvolde, stendiger og levende hegn må ikke nedlægges. 5. Vandløb, søer og vådområder i øvrigt Vandstanden i sø- og moseområderne må ikke ændres i forhold til det naturlige. Vandløb må ikke rørlægges. Regulativmæssig oprensning af vandløb kan foretages. Oprenset materiale skal spredes. Yderligere tilledning af urenset spildevand er ikke tilladt. Sejlads på søerne i det fredede område er ikke tilladt i fuglenes yngletid (l.april juli). På privatejede arealer er udsætning, opdræt og fodring af andefugle tilladt, hvis fodring sker fra foderautomat anbragt på land mindst S meter fra vandkanten, og såfremt der ikke udsættes mere end 1 ælling pr. SO m 2 eller 1 voksen and pr. 300 m 2 åben ubevokset vandflade, og såfremt fuglene udsættes i tiden, fra den pågældende arts jagttid ophører, til 1 måned før artens jagttid begynder. på arealer i offentlig eje må udsætning, opdræt og fodring af andefugle samt jagt ikke finde sted. Udsætning af fisk er ikke tilladt. Fredningsnævnet kan dog tillade udsætning af naturligt hjemmehørende fiskearter. ~ 6. Vandindvinding Fredningen er ikke til hinder for vandindvinding i overensstemmelse med gældende tilladelser. Placeringen af erstatningsboringer skal godkendes af fredningsnævnet, såfremt de medfører terrænændringer. 7. Bevoksninger m.v. Tilplantning med juletræer, pyntegrønt, frugttræer, frugtbuske og andre træagtige eller flerårige afgrøder må ikke finde sted. På den del af matr.nr. 7d Brordrup By, Gadstrup, som ligger nord for ejendommens bygninger, kan der dog plantes nåletræer med henblik på juletræsproduktion. Træerne må ikke blive højere end 3 meter. Området er markeret på fredningskortet. ~ På den del af matr.nr. 14a Ramsømagle By, Gadstrup, som llgger syd for Sverregårdsvej, og som mod øst afgrænses af BrordrupVE], mod syd af græn-

14 12 sen til naturområdet og mod vest af en linie i forlængelse af naturområdets nord/sydgående afgrænsning, må der plantes egnstypiske løvtræer. Området, hvor beplantning er tilladt, er markeret på fredningskortet. En del af det pågældende område er beliggende indenfor åbeskyttelseslinien i henhold til naturbeskyttelseslovens 16 i forhold til Langvad Å. Det bestemmes i medfør af naturbeskyttelseslovens 38, stk. 5, at forbudet i lovens 16 ikke skal gælde for denne del af det pågældende område for så vidt angår den tilladte beplantning. Langs baneterrænet på matr.nr. 3f og 2c Kirke Syv By, Syv, må der plantes løvtræer til erstatning for den nuværende nåletræsbeplantning, der i medfør af fredningsbestemmelsernes 7, stk. 9, ikke må genplantes eller forynges efter rydning og fældning. Området er markeret på fredningskortet. Lærkebevoksningen på matr.nr. 1d Kirke Syv By, Syv, må bibeholdes og genplantes. Desuden er det tilladt at foretage løvtræsbeplantninger, der foretages i overensstemmelse med plejeplan udarbejdet af Roskilde Amt, og beplantninger i haver. Permanente hegn, herunder læplantninger, kan etableres efter tilladelse fra fredningsnævnet, såfremt etableringen ikke er i strid med fredningens formål. Trådhegn, der udføres i forbindelse med afgræsning, kan dog etableres uden tilladelse. Følgende beplantninger må ikke forynges eller genplantes efter rydning og fældning: De nåletræer, der umiddelbart før fredningssagens rejsning er plantet på matr.nr. 2h og på matr.nr. 5b Brordrup By, Gadstrup. Nåletræer på den vestligste del af matr.nr. 7h Brordrup By, Gadstrup. Nåletræer strup. på matr.nr. 26z, 261, l1d og 13h Ramsømagle By, Gad- Nåletræer i skellet mellem matr.nr. 7a og det tidligere matr.nr. 7d Ramsømagle By, Gadstrup, samt det tidligere matr.nr. 7h øster Syv By, Syv. (Matr.nr. 7d og 7h er arealoverført tll matr.nr. 7a og er derefter udgået af matriklen). Nåletræer på matr.nr. 18a og 18b Kirke Syv By, Syv. Nåletræer på matr.nr. 2c og 3f Kirke Syv By, Syv. Nale~ræer pa matr.nr. Lq Vlbygard hovedgård, Syv.

15 13 Nåletræer på matr.nr. 3h, 3s og 3t Gøderup By, Glim. Nåletræer ved åen på matr.nr. 2a Gøderup By, Glim. Egebeplantningen på matr.nr. 18b Kirke Syv By, Syv, skal bibeholdes. Udtynding er tilladt. på baneskrænterne kan opretholdes en blandet løvtræsbevoksning. B. Bebyggelse Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter og tilbygning til eksisterende bebyggelse. Ombygning af eksisterende bebyggelse, hvorved bygningernes ydre fremtræden ændres, må kun ske med fredningsnævnets forudgående godkendelse. Eksisterende lovligt opførte bygninger kan genopføres efter brand efter fredningsnævnets nærmere godkendelse. Fredningen er ikke til hinder for, at der i tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen matr.nr. 7d Brordrup By, Gadstrup, kan opføres de for landbrugsdriften nødvendige bygninger. Bygningernes placering og udseende, herunder farvevalg, skal godkendes af fredningsnævnet, forinden opførelsen påbegyndes. Fredningsnævnet kan stille krav om afskærmende beplantning med egnstypiske løvtræer. Fredningen er ikke til hinder for en udbygning af det eksisterende renseanlæg i Gadstrup enten mod syd eller mod vest, også ud over hvad der under sagens behandling er givet tilladelse til ved fredningsnævnets skri- ~ velse af 13. august Detailprojekt vedr. anlæggets placering og udseende, herunder farvevalg, skal godkendes af fredningsnævnet, forinden arbejdet påbegyndes. Det er en forudsætning, at sø- og moseområdet berøres i mindst muligt omfang. Fredningsnævnet kan stille krav om afskærmende beplantning med egnstypiske løvtræer. Fredningen er ikke til hinder for, at Københavns Energi (Vandforsyningen) midlertidigt opstiller skurvogne i forbindelse med reparationsarbejder 0.1. Fredningen er ikke til hinder for anbringelse af læskure for husdyr, når beliggenheden og udformningen, herunder farvevalg, på forhånd er godkendt af fredningsnævnet.

16 14 9. Andre konstruktioner og anlæg Der må ikke etableres faste konstruktioner og anlæg. Eksempelvis må der ikke anlægges campingpladser, sportsanlæg, bilophugningspladser, flyvepladser, lossepladser, motorbaner, oplagspladser, skydebaner eller lignende. Fredningen er ikke til hinder for, at der langs og i umiddelbar tilknytning til det eksisterende jernbanetrace etableres et trace til høj hastighedstog eller et ekstra dobbeltspor. Der må ikke anbringes tårne, vindmøller, master, tankanlæg, transformatorstationer og lignende konstruktioner. Nye luftledninger må ikke føres over området bortset fra køreledninger m.m. i forbindelse med eventuelt anlæg af et yderligere jernbanetrace. 10. Veje og stier De stier og markveje, der er vist på fredningskortet, skal opretholdes. Bortset fra markveje uden for kerneområdet/naturområdet, må der ikke anlægges nye veje. Eksisterende markveje kan dog omlægges med fredningsnævnets godkendelse. Stier, der agtes anlagt indenfor kerneområdet/naturområdet, etableres som ubefæstede naturstier med enkel markering. Den sti, som etableres over Københavns Energi's arealer, skal med fredningsnævnets godkendelse kunne forlægge s fra det eksisterende gå- og kørespor nord for ejendommen matr.nr. 21 og Ss øster Syv, Syv, til en nordligere placering på Københavns Energi's areal (syd for Langvad Å). Fredningen er ikke til hinder for, at der efter aftale med de berørte lodsejere og efter tilladelse fra fredningsnævnet kan etableres yderligere stier indenfor det fredede område. 11. Adgansgbestemmelser Offentligheden har ret til færdsel og ophold i hele det fredede område efter de almindellge regler l naturbes~yttelseslovers ~2pitel 4.

17 15 Fredningsnævnet kan begrænse offentlighedens færdsel til stier og veje i fuglenes yngletid og af hensyn til dyre- og plantelivet i øvrigt fastsætte nærmere regler for færdslen inden for fredningsområdet. Meddelelse om sådanne regler kan ske ved skiltning og afmærkning. Københavns Energi er berettiget til at begrænse offentlighedens adgang til sine arealer i kortere perioder, når det er nødvendigt af hensyn til vedligeholdelse af indvindingsbrøndene og kørearealet. 12. Øvrige ordensbestemmelser Henkastning og deponering af affald eller lignende er ikke tilladt. Campingvogne må ikke opstilles. Skiltning er ikke tilladt. Skiltning med adgangs- og ordensbestemmelser samt skiltning vedrørende fredningens indhold og formål kan tillades af fredningsnævnet. 13. Naturpleje og naturgenopretning Roskilde Amt har i medfør af de til enhver tid gældende bestemmelser, jf. for tiden Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 837 af 4. september 2000 om pleje af fredede arealer m.v., ret til at lade naturpleje og naturgenopretning foretage til opfyldelse af fredningens formål. Der kan eksempelvis være tale om sørestaurering, terrænarbejder i og omkring den genskabte Ramsø med henblik på sikring og forbedring af forholdene i og omkring søen, vandløbsrestaurering, fjernelse af opvækst og bevoksninger, bekæmpelse af kæmpebjørneklo, tidsler og brændenælder samt etablering af græsning og høslet m.v. I det omfang foranstaltningerne indebærer vandstandsregulering, må arbejderne ikke iværksættes uden at der foreligger tilladelse hertil efter vandløbsloven. Det er en forudsætning, at naturpleje udføres uden udgift for ejeren af arealet og enten er tiltrådt af denne eller - hvis enighed ikke opnås - er godkendt af fredningsnævnet.

18 Hi 14. Dispensation Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens 50, stk. l. På Naturklagenævnets vegne Viceformand Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskynelseslovens 82. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder. jf. lovens 88, stk. 1.

19 17 Fortegnelse Over de matrikelnumre, der helt eller delvist er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 30. august 2004 Gadstrup By, Gadstrup: ~ 3a, 3ab, 3dk, 3ø, 4dc, 4i, 4m, 5ae, 5b, 5cø, 5da, 5i, 5m, 5n, 6ba, 6bq, 6br, 6ea, 6eb, 6kf, 6kq, 7ac, 7ad, 7ak og 7ao. Brordrup By, Gadstrup: 1d, le, lf, 2b, 2h, 3d, 3e, 3f, 4t, 4u, 4v, 5b, 5r, 5t, 6d, 6g, 7b, 7d, 7h, 8g, 9f og lle og 17. Ramsømag1e By, Gadstrup: 3i, 4m, 6a, 6h, 6i, 6k, 61, 6m, lla, Ild, 12a, 13a, 13b, 13f, 13h, 14a, 26a, 26aa, 26e, 26d, 26e, 26g, 26h, 26i, 26k, 261, 26m, 26n, 260, 26p, 26q, 26r, 26s, 26t, 26u, 26v, 26x, 26y, 26z, 26ø, 27a og 27b. øster Syv By, Syv: 21, 5b, 5q, 5s, 5u, 6a, 7a, 11a, 12b, 13a og 19. Gøderup By, G1im: 2a, 2c, 2i, 3aa, 3f, 3h, 3s, 3t, 39a, 39b og 41. Kirke Syv By, Syv: la, Id, 2a, 2e, 3f, 3q, 3r, 18a, 19b og 20a. Vibygård Hgd. Syv:, I 2ag, 2d, 2i, 2q, 2y og 5. Øm By, G1im: 6i, 6m, 60, 6v, 7bv og ISe.

20 791/00 Naturklagenævnets afgørelse af 30. august 2004 om erstatning i anledning af fredning af Ramsødalen i Ramsø og Lejre Kommuner, Roskilde Amt (sag nr / ). Fredningsnævnet for Roskilde Amt har den 27. december 2001 truffet afgørelse om erstatning i anledning af fredning af Ramsødalen i Ramsø og Lejre Kommuner, Roskilde Amt. Erstatning er tilkendt 41 lodsej~re med et beløb på i alt kr. Fredningsnævnets erstatningsafgørelse er i henhold til naturbeskyttelseslavens 42 forelagt Naturklagenævnet og er samtidig påklaget til Naturklagenævnet af 17 lodsejere... Fredningsnævnets afgørelse Fredningsnævnet har anvendt følgende takster ved beregningen af erstatningen: 1. grundtakst kr. pr. ha 2. gødsknings- og sprøjteforbud kr. pr. ha 3. tilplantningsforbud kr. pr. ha. 4. stiadgang ad eksisterende stier 15 kr. pr. meter

21 h stiadgang ad stier, der etableres som led i fredningen 20 kr. pr. meter Der er ikke ydet grundtakst for områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, me~~indre der er tale om arealer, der var i omdrift ved naturbeskyttelseslovens ikrafttræden den l. juli For områder, der er omfattet af beskyttelseslinierne i naturbeskyttelseslovens 16 ~øer og åer) og ls (fortidsminder), er der ydet halv grundtakst. Der er ikke givet generel erstatning for et tilplantningsforbud, men kun i tilfælde, hvor der forud for bekendtgørelsen om fredningssagens rejsning forelå konkrete planer om beplantning på et givet område. Taksten for forbud mod genplantning og foryngelse af eksisterende beplantning er.. som udgangspunkt sat til kr. pr. ha. For så vidt angår beplantninger i dårlig stand dog kr. pr. ha. I enkelte tilfælde er erstatningen skønsmæssigt fastsat. Erstatningen er herefter beregnet således:.. Klager l. udgangspunktet er bruttoarealet, hvorfra der er trukket 3-arealer og 16- og l8-arealer. Erstatningen er beregnet med grundtakst for det reducerede areal. 2. Der er tillagt halv grundtakst for de 16- og ls-arealer, der ikke tillige er omfattet af 3. Hertil er givet tillæg for gødsknings- og sprøjteforbud og tilplantningsforbud samt erstatning for stier. over erstatningen Lb.nr. 21, 22 og 26 v/landbrugets Rådgivningscenter. Der kræves følgende erstatninger: l. landbrugsarealer uden for naturområdet, Pr. ha som fortsat kan dyrkes landbrugsmæssigt 2. landbrugsarealer inden for naturområdet, som tidligere var med i omdriften 3. landbrugsarealer inden for naturområdet, som ikke var med i omdriften, men blev brugt til afgræsning kr kr kr.

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07841.00 e Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-01-1993 Kendelser

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

07893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00. Fredningen vedrører: Ugleenge. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 01-10-1997

07893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00. Fredningen vedrører: Ugleenge. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 01-10-1997 07893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00 Fredningen vedrører: Ugleenge Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet 01-10-1997 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-07-1996 Kendelser. Deklarationer

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29.

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger Rasmus Thougaard Svendsen Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. oktober 2014 1 Natur- og Miljøklagenævnet Klagemyndighed for afgørelser truffet på

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Fredningsområdet er ejet af Herning Kommune og 22 private lodsejere. Fredningsnævnet har tilkendt fredningserstatninger på i alt 1.016.341 kr.

Fredningsområdet er ejet af Herning Kommune og 22 private lodsejere. Fredningsnævnet har tilkendt fredningserstatninger på i alt 1.016.341 kr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 17. februar 2014 om erstatning i anledning af fredning af Gødstrup Sø med omgivelser

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. februar 2004 J.nr.: 03-31/700-0059 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24.

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2011 J.nr.: NMK-512-00004 (tidl. NKN-133-00127) Ref.: ltp Afgørelse i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af to 11,5 m høje kornsiloer indenfor beskyttelseszonen omkring Alsted Kirke i Sorø Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af to 11,5 m høje kornsiloer indenfor beskyttelseszonen omkring Alsted Kirke i Sorø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. februar 2003 J.nr.: 97-132/300-0057 bol Afgørelse i sagen

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44.

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. oktober 2015 J.nr.: NMK-520-00044 Ref.: AUP AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2013 J.nr.: NMK-503-00059 Ref.: bemad AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 11. april 2005 J.nr.: 03-31/800-0121 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen.

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen. 07694.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00 Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1986 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet 07951.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07951.00 Fredningen vedrører: Birkemosen Domme Taksationskom missionen Natu rklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet 25-11-1999, 12-11-1999 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej.

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. maj 2006 J.nr.: 03-132/150-0024 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07507.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07507.00 Fredningen vedrører: Splitsgård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune.

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. august 2003 J.nr.: 03-132/300-0009 bol Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2004 J.nr.: 03-31/700-0111 03-132/700-0035 KPA Afgørelse

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning og indretning af bolig i en tidligere driftsbygning på en ejendom i Trehøje Kommune

Afgørelse i sagen om udstykning og indretning af bolig i en tidligere driftsbygning på en ejendom i Trehøje Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 26. april 2004 J.nr.: 03-31/650-0050 TGA Afgørelse i sagen om

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Indledning Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening den 1. december 2011.

Indledning Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening den 1. december 2011. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 26. september 2013 i sagen om fredning af alléen mellem Vester Tostrup og Møldrup

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter. FREDERICIA KOMMUNE Att. Carsten Pedersen Gothersgade 20 A 7000 Fredericia Tilladelse til etablering af vandhul 03-09-2015 Sags id.: 15/8065 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Fredericia Kommune

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 03-132/700-0009 kpa Afgørelse i sagen om dispensation

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. november 2008 NKN-121-00130 jav Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. november 2009 J.nr. NKN-131-00343 NKN-1322-00095 AUP Afgørelse i sagen om opfyldning

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. april 2003 J.nr.: 03-121/800-0002 AGS Afgørelse i sagen

Læs mere

Vilkår Landzonetilladelsen kan først udnyttes, når der er indhentet tilladelse efter Skovloven, og når klagefristen er udløbet uden klager.

Vilkår Landzonetilladelsen kan først udnyttes, når der er indhentet tilladelse efter Skovloven, og når klagefristen er udløbet uden klager. Plan og Kultur Naturnær.dk Østerbro 4 5690 Tommerup 19. december 2017 Sags id: 2017-0857 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø som ansøgt på ejendommen matr.

Læs mere

(j.nr. NMK-520-00018)

(j.nr. NMK-520-00018) Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 25. september 2014 i sagen om erstatning i anledning af fredning af Kathrinebjerg

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> . REG.Nl FRS 39/03 Råmosen Den 21. oktober

Læs mere

AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af vandhul i Lolland Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 1 65 stk. 3.

AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af vandhul i Lolland Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 1 65 stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-510-00625 Ref.: GRYBE-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af vandhul i Lolland Kommune Afgørelsen

Læs mere

, I 07971.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07971.00. Fredningen vedrører: Soderup Maglemose. Domme. Taksationskommissionen.

, I 07971.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07971.00. Fredningen vedrører: Soderup Maglemose. Domme. Taksationskommissionen. , ( 07971.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07971.00 Fredningen vedrører: Soderup Maglemose Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-2003 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng.

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng. Anders Holm Lilliensborgvej 40 Gylling 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Henrik Søgaard Larsen Mail: hsl@niras.dk Landzonetilladelse til etablering af jordvold matr. nr. 36, Gylling By, Gylling

Læs mere

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del. Afgørelse af 19. januar 2016. om erstatning som følge af. fredning af

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del. Afgørelse af 19. januar 2016. om erstatning som følge af. fredning af Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del Afgørelse af 19. januar 2016 om erstatning som følge af fredning af sammenhængende natur og landskab syd for Harlev i Skanderborg og Aarhus Kommuner FN-MJØ 2012.55

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde.

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 14. april 2008 NKN-261-00029 trmas Afgørelse i sagen om miljøvurdering

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2011 J.nr.: NMK-520-00011 (tidl. NKN-111-00064) og NMK-522-00033 Ref.: RTS DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen

Læs mere

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster har den 24. oktober 2012 truffet afgørelse

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster har den 24. oktober 2012 truffet afgørelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. oktober 2013 i sagen om supplerende fredning af areal ved Hundevængsgård på

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte.

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte. Gitte Elgaard Mejlby Engevej 1 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-2394 E-mail std@esbjergkommune.dk Tilladelse

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til regulering af Vardegårdsløbet Udbygning af Køge Bugt motorvejen (M10), etape 1052

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af en markvej i Varde Kommune

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af en markvej i Varde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 16. december 2009 NKN-133-00096 RTS Afgørelse i sagen om nedlæggelse

Læs mere

Budgetoverslag for fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune

Budgetoverslag for fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune Bilag 2 Dato: 15. november 2016 Sagsbehandler: Kate Skjærbæk Bjerrum Budgetoverslag for fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune Danmarks Naturfredningsforening (DN) rejser om kort tid fredningssag

Læs mere

SVANA Sydjylland Skovridervej Gram

SVANA Sydjylland Skovridervej Gram SVANA Sydjylland Skovridervej 3 6510 Gram Delvis accept af anmeldelse om skovrejsning Dato: 25-10-2016 Billund Kommune har den 28. september 2016 modtaget en anmodning fra SVANA Sydjylland om at vurdere

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af fritliggende gyllebeholder i Hvalsø Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af fritliggende gyllebeholder i Hvalsø Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. maj 2005 J.nr.: 03-31/250-0021 KBP/MIF Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde.

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-31/150-0018 SKR Afgørelse i sagen

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Bjarne Mølby Lundvej 183 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 Christina Thormann CHSC@varde.dk Direkte tlf.: 7994 7480 Sag.nr.: 17/2552 Dok.nr.: 82584/17 Dispensation

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse af hal på 360 m² i Hundested.

Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse af hal på 360 m² i Hundested. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 8. oktober 2012 J.nr.: NMK-31-00617 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse

Læs mere

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. oktober 2014 J.nr.: NMK-522-00182 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen

Læs mere

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur BEK nr 637 af 10/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 09-0115-000006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

08036.00. Afgørelser - Reg. nr.: 08036.00. Fredningen vedrører: Borrebakken, Troldehøj, Bredebakker. Domme. Taksati ons kom miss ionen

08036.00. Afgørelser - Reg. nr.: 08036.00. Fredningen vedrører: Borrebakken, Troldehøj, Bredebakker. Domme. Taksati ons kom miss ionen 08036.00 Afgørelser - Reg. nr.: 08036.00 Fredningen vedrører: Borrebakken, Troldehøj, Bredebakker Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-08-2003 Kendelser

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 18 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 18 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Aabenraa Kommune Drift og Vedligehold Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att: Mikkel Bigum Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 27. juli 2017 Sagsnr.: 17/19516 Ejendomsnr.: 19151 Kontakt: Lis Bækkelund

Læs mere

Fredningen vedrører: Bøgeskovvej 30 i Fredericia

Fredningen vedrører: Bøgeskovvej 30 i Fredericia Afgørelser Reg. nr.: 08143.00 Fredningen vedrører: Bøgeskovvej 30 i Fredericia Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Fredningsnævnet 14-03-2011 Forslag 21-04-2010 Dispensationer: sidst i filen

Læs mere

Billund Kommune varslede ved skrivelse af 19. november 2015 påbud om en fysisk lovliggørelse.

Billund Kommune varslede ved skrivelse af 19. november 2015 påbud om en fysisk lovliggørelse. Afslag på ansøgning om lovliggørende dispensation til bibeholdelse af juletræer indenfor åbeskyttelseslinjen samt påbud om fjernelse af juletræer indenfor åbeskyttelseslinjen Billund Kommune har den 15.

Læs mere

8/ / Robert Beck Bygaden Augustenborg. Landzonetilladelse til at grave en sø på matr.nr. 284 Mjels, Oksbøl. Sønderborg Kommune

8/ / Robert Beck Bygaden Augustenborg. Landzonetilladelse til at grave en sø på matr.nr. 284 Mjels, Oksbøl. Sønderborg Kommune Robert Beck Bygaden 42 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at grave en sø på matr.nr. 284 Mjels, Oksbøl Danmarks Naturfredningsforening, Sønderborg har på vegne af Robert Beck søgt om at grave en

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Nr. Hostrup og Omegns Beboerforening Øbeningvej 15 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 27. september 2016 Sagsnr.: 16/31408 Ejendomsnr.: 9165 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche

Læs mere

KFUM-Spejderne i Hadsten Kløvermarksvej 12 8370 Hadsten Att.: Leif Sønderskov Jørgensen. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af areal.

KFUM-Spejderne i Hadsten Kløvermarksvej 12 8370 Hadsten Att.: Leif Sønderskov Jørgensen. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af areal. KFUM-Spejderne i Hadsten Kløvermarksvej 12 8370 Hadsten Att.: Leif Sønderskov Jørgensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet.

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 99 68 48 00 Telefax: 99 68 48 99 Den 1.D"SEP. 2013 FRS nr. 22/2013 Dok 22-2013A Rudersdal Kommune Byplan Plan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02988.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02988.00 Fredningen vedrører: Dunkehus Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 22-04-1963 DEKLARATIONER>

Læs mere

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad 13-12-2010 10/43032 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen samt landzonetilladelse til etablering af 4 vandhuller samt ændring i terrænet

Læs mere

07937.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07937.00. Fredningen vedrører: Langåsen, Nellesødalen. Domme. Taksatio ns komm iss io nen

07937.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07937.00. Fredningen vedrører: Langåsen, Nellesødalen. Domme. Taksatio ns komm iss io nen 07937.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07937.00 Fredningen vedrører: Langåsen, Nellesødalen Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet 06-03-2003, 31-10-2000 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-07

Læs mere

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015 JUUL EJENDOMME ÅRHUS ApS v/ Michael Juul (mail: michael@juulejendomme.dk) Adelgade 87 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt stuehus og udhus Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune.

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 28. september 2004 J.nr.: 03-33/700-0159 THA Afgørelse i

Læs mere

Vi har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø på din ejendom.

Vi har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø på din ejendom. Johnny Axel Larsen Ørnholmvej 15A 3070 Snekkersten Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 10.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Fredningsnævnet har besluttet at frede Dalene ved Resenbro i Silkeborg Kommune.

Fredningsnævnet har besluttet at frede Dalene ved Resenbro i Silkeborg Kommune. Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels afgørelse af 16. maj 2017 om erstatning ved fredningen af Dalene ved Resenbro i Silkeborg Kommune (FN-MJØ-139-2013) Fredningsnævnet har besluttet at frede Dalene

Læs mere

Landzonetilladelse til at bibeholde to søer og en sø med en anden placering end tidligere tilladt i den Grønne Vestkile.

Landzonetilladelse til at bibeholde to søer og en sø med en anden placering end tidligere tilladt i den Grønne Vestkile. Center for By Land og Vand Center for By, Land og Vand Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 12/11815 Sagsbeh. Andreas Jarløv Busch

Læs mere