Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ramsødalen. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07921.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07921.00. Fredningen vedrører: Ramsødalen. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 30-08-2004"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ramsødalen Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 NATURKLAGENÆVNET>

3 Naturklagenævnets afgørelse af 30. august 2004 om fredning af R~sødalen i R~sø og Lejre Kommuner, Roskilde Amt. (sag nr / ). Fredningsnævnet for Roskilde Amt har den 27. december 2001 truffet afgørelse om fredning af Ramsødalen i Ramsø og Lejre Kommuner, Roskilde Amt. ~ Fredningsnævnet har samtidig truffet afgørelse om erstatningen for fredningen. Fredningen omfatter helt eller delvis 47 ejere (lb.nr.). Fredningssagen blev rejst den 31. oktober 1995 af Roskilde Amt og Danmarks Naturfredningsforening. Under fredningsnævnets offentlige møde ~ støttede Skov- og Naturstyrelsen fredningen. Ramsø Kommune har ligeledes J støttet fredningen, hvorimod Lejre Kommune ikke finder behov for frednin- ;1 gen. Fredningsnævnets afgørelse er forelagt Naturklagenævnet til efterprøvelse i medfør af naturbeskyttelseslovens 42. Afgørelsen er tillige påklaget til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening, Skov- og Naturstyrelsen og 13 lodsejere.

4 2 Fredningsområdet Fredningen omfatter et areal på ca. 300 ha. Formålet med fredningen er at Ir; - bevare og forbedre Ramsødalen som levested for et naturligt, rigt og varieret dyre- og planteliv, bevare og forbedre de landskabelige værdier, herunder det frie udsyn over og i tunneldalen, åbne mulighed for naturpleje og naturgenopretning, herunder genskabelse af Ramsødalen, sikre offentligheden adgang til Ramsødalen i et omfang, der er forene ligt med fredningens formål. Mellem Lejre i vest og Køge Bugt i øst strækker sig en tunneldal, i hvis bund der ligger moser, enge, søer og åer afvekslende med intensivt dyrkede landbrugsarealer. Mellem Gadstrup og hovedvejen Roskilde - Ringsted er tunneldalen særlig markant i landskabet, og her findes et mere sammenhængende strøg af naturområder. Dette område betegnes Ramsødalen.. Dele af Ramsødalen er åbne eng- og moseområder med vidt udsyn til dalbund og dalsider. Her kan man tydeligt se det landskab, der er et resultat af de geologiske processer i istiden. Andre dele er enten tilgroet med selvsåede træer og buske eller tilplantet med især nåletræer. Der knytter sig betydelige naturhistoriske interesser til Ramsødalen. Flere fåtallige fuglearter yngler her. Det drejer sig om lappedykker, rørhøg og forskellige svømmeænder som skeand og krikand. Sortterne har tidligere ynglet i området, men er ikke observeret ynglende de sidste år. Sortternen er opført på rødlisten over truede dyrearter i kategorien akut truet, hvilket betyder, at arten er i fare for at forsvinde fra Danmark i nær fremtid, medmindre forholdene for arten forbedres. I Ramsødalens søer og moser findes store bestande af padder. Det drejer sig om skrubtudse, butsnudet frø og spidssnudet frø. Disse frøer er ganske vidst stadig almindelige, men er alligevel i stærk tilbagegang de fleste steder. I Ramsødalen synes dette dog ikke at være tilfældet. Tværtimod tyder de seneste undersøgelser på en fremgang inden for de sele Sø og en vis udvidelse af de ekstensivt drevne områder. Da ekspande-

5 3 rende paddebestande er sjældne, må Ramsødalens paddebestand betragtes som meget bevaringsværdig. Der findes endnu små områder, hvor der vokser kødfarvet gøgeurt, blåtop, hjertegræs; tormentil og andre planter, der er karakteristiske for den sjældne vegetationstype ekstremrigkær. Det er afgørende for bevarelsen af de sjældne planter, at området holdes lysåbent med en lavtvoksende urteflora uden skygge fra buske og træer. Ramsødalen indeholder en oplevelsesrig natur og et seværdigt landskab, men området er kun vanskeligt tilgængeligt. Naturbeskyttelsesloven giver offentligheden adgang til anlagte veje og stier i det åbne land. De eksisterende veje og stier giver imidlertid ikke mulighed for egentlige rund- ~ ture i området, men ved en mindre indsats vil Ramsødalen kunne blive et rekreativt område af stor betydning. Fredningsområdets planmæssige status Naturbeskyttelsesloven En del af området er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 (beskyttede naturtyper), 16 (sø- og åbeskyttelseslinien) og 18 (fortidsmindebeskyttelseslinien). Regionplanen Fredningsområdet bortset fra den østligste del ligger i landzone. I Regionplan 1997 for Roskilde Amt er området udpeget som særligt værdifuldt landskab. I bemærkningerne er det anført, at særligt værdifulde landskaber er de områder, der har allerstørst betydning for oplevelsen af det åbne land i Roskilde Amt og den egn, området ligger i. Disse landskaber fremtræder stort set upåvirkede af større tekniske anlæg, råstofgravning og byudvikling. I retningslinierne er det bl.a. fastsat, at de egns karakteristiske landskabstræk skal søges bevaret og i nødvendigt omfang plejes, og at særlige landskabselementer af naturmæssig og kulturhistorisk art bør bevares, og værdifulde udsigtsmuligheder holdes åbne. Området er endvidere i regionplanen udpeget som kerneområde for dyre- og plantelivet og som en del af en spredningskorridor. Kerneområder er i regionplanen beskrevet som større, sammenhængende naturområder, der indeholder områder af særlig betydning for plante- og dyrelivet. De rummer

6 4 " Spredningskorrldorer er økologiske forbindelser mellem kerneområder og mellem kerneområder og kysten. Spredningskorridorer giver mulighed for, at dyr kan leve i og spredes gennem det åbne land. I retningslinierne for disse områder er det bl.a. fastsat, at de eksisterende naturområder skal bevares således, at et alsidigt dyre- og planteliv tilgodeses. Rekreativ anvendelse og færdsel skal reguleres, hvis sårbart plante- og dyreliv i området er truet heraf. Den del af Langvad Å, der løber gennem Ramsødalen, er i regionplanen udpeget som vandløb med skærpet målsætning. I retningslinierne er det bl.a. fastsat, at vedligeholdelsen i disse vandløb skal indskrænkes til et minimum, og at rørlagte strækninger bør åbnes. EF-Fuglebeskyttelsesområde Den største del af området er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde 104 Ramsø Mose. Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er: Sortterne og mosehornugle. I fuglebeskyttelsesområder må der ikke udlægge s nye arealer til byzone eller til sommerhusområde, planlægges nye større vejanlæg og lign., eller planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lign. Endvidere må myndigheder ikke meddele tilladelser, dispensationer og godkendelser m.v. efter bl.a. naturbeskyttelsesloven, råstofloven og skovloven, såfremt dette kan indebære forringelse af områdets naturtyper og levesteder for arterne, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for. o) Fredningsbestemmelsernes hovedindhold For den centrale del af fredningsområdet gælder, at området skal henligge som naturområde og skal søges plejet ved græsning eller høslet. Arealerne må ikke sprøjtes, gødskes, omlægges eller nydrænes. Der kan dog efter forudgående tilladelse fra fredningsnævnet sprøjtes mod brændenælder, tidsler og kæmpebjørneklo m.v.. Eksisterende dræn må vedligeholdes. I fredningsområdet uden for naturområdet må dyrkede arealer i omdrift an-

7 5 For hele fredningsområdet gælder bl.a.: Der må ikke foretages terrænændringer, og der må ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden. Jordvolde, stendiger og levende hegn må ikke nedlægges. Vandstanden i sø- og moseområder må ikke ændres i forhold til det naturlige. Vandløb må ikke rørlægges, men oprensning af vandløb kan dog foretages. Yderligere tilledning af urenset spildevand er ikke tilladt. Sejlads på søerne i fuglenes yngletid er ikke tilladt. Udsætning, opdræt og fodring af andefugle er tilladt, såfremt udsætning og fodring sker efter særlige regler. Fredningen indeholder bestemmelser om forbud mod tilplantninger, undtagelser herfra for visse arealer samt bestemmelser om, at visse beplantninger skal opretholdes henholdsvis ikke må forynge s eller genplantes. Permanente hegn, herunder læplantninger, kan etableres efter tilladelse fra fredningsnævnet. Trådhegn, der etableres i forbindelse med afgræsning, kan dog etableres uden tilladelse. Fredningen indeholder de for fredninger sædvanlige forbudsbestemmelser om bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter, samt nærmere angivne undtagelser fra forbudet. Der er også forbud mod etablering af faste konstruktioner og anlæg. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der langs og i umiddelbar tilknytning til det eksisterende jernbanetrace etableres et trace til højhastlghedstog eller et ekstra dobbeltspor. Stier og markveje skal opretholdes. Bortset fra markveje uden for naturområdet må der ikke anlægges nye veje. Offentligheden har ret til færdsel og ophold efter naturbeskyttelseslovens almindelige regler, men med den begrænsning, at offentligheden kun må færdes til fods og kun på stierne og markvejene. Klager over fredningens indhold Fredningsnævnets afgørelse er påklaget til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforenlng, Skov- og Naturstyrelsen og 13 lodsejere.

8 6 Klager over selve fredningen og fredningsområdets afgrænsning. Lb.nr. 8. Per og Hanne Bundgaard Jensen og lb.nr. 9. Morten Høier Jensen v/nordsjællands Landboforening har anført, at fredningen bør ophæves. BesteMuelserne i naturbeskyttelseslovens 16 og bestemmelserne i regionplanen tilgodeser i tilstrækkeligt omfang områdets beskyttelsesinteresser. Subsidiært finder klagerne, at fredningsområdet bør begrænses til naturområdet. Lb.nr. 19. Peer Nørrekær Mortensen v/nordsjællands Landboforening ønsker fredningsområdet begrænset til naturområdet. Hvis dette ikke imødekommes, bør fredningsgrænsen flyttes. Den forløber 40 meter fra ejendommens bygninger, og af hensyn til fremtidig udvidelse af bygningerne ønskes fredningsgrænsen flyttet 100 meter fra bygningerne. Hertil har Roskilde Amt anført, at fredningsgrænsen efter amtets vurdering er indtegnet forkert på fredningskortet, hvilket også understreges af fredningsnævnets sagsfremstilling. Intentionen er, at ejeren skal have mulighed for udvide driftsbygningerne øst for de eksisterende bygninger. Lb.nr. 29. Fini Olsen v/advokat Hanne Holmgaard Nielsen, Lb.nr. 30. Kirsten og Erik Tångberg Rasmussen og Lb.nr. 36. Birgitte og Ole Carsten Kjærgaard v/landbocentrum, Borup mener, at fredningen er unødvendig og bør ophæves. De landskabelige værdier kan beskyttes uden fredning. Lb.nr. 30 påstår subsidiært fredningen begrænset til vådområderne alene. Lb.nr. 17 b. Stella og Flemming Alsted (klagen er modtaget efter klagefristens udløb). Ejendommen ligger midt i fredningen, og ejerne er ikke interesseret i offentlig adgang så tæt ved ejendommen. Klager over offentlighedens adgang Skov- og Naturstyrelsen har anført, at der bør være adgang til det fredede område efter naturbeskyttelseslovens almindelige regler. Særligt for så vidt angår styreisens eget areal - lb.nr. 17 c, der omfatter ca. 12 ha - finder styrelsen ingen grund til at begrænse offentlighedens adgang. Danmarks Naturfredningsforening finder, at der bør være adgang efter na- 4It LurbeskytLelseslovens almlndellge regler, dog bør der l fuglenes ynglelld kun være adgang på veje og stier.

9 7 Klager over veje og stier Lb.nr. 40 Inger og Knud Beske og lb.nr. 43 Bjarne B. Vestergaard har anført, at der bør tages stilling til spørgsmålet om vedligeholdelse af stier. Lb.nr. 40 har endvidere spurgt, om der bliver anlagt en bro, hvor stien fører over åen mellem matr.nr. 18 Kirke Syv By, Syv og matr.nr. 39 Gøderup By, Glim. Klager over bestemmelsen om udsætning og fodring af ænder Danmarks Naturfredningsforening finder, at bestemmelsen om udsætning og fodring af ænder ikke er i overensstemmelse med fredningens formål og ~ derfor bør udgå. Foreningen ønsker endvidere et forbud mod jagt på de offentligt ejede arealer. Af hensyn til publikums adgang til fugletårnet på matr.nr. 26 r, Ramsømagle By, Gadstrup ønsker foreningen endvidere, at der indsættes en bestemmelse om forbud mod jagt mellem Ramsøen og Gadstrup Mose. Lb.nr. 21 Jens Strøm Fabricius, lb.nr. 22 Hans Verner Jørgensen og lb.nr. 26 Knud Søndergaard Jensen v/landbrugets Rådgivningscenter og Lb.nr. 41 Carl Lauridsen v/ advokat J.J. Skou ønsker, at bestemmelsen om udsætning af ænder bibeholdes. Lb.nr. 41 ønsker heller ingen begrænsninger i jagten.. Klager over bestemmelsen om sprøjtning mod uønsket opvækst ~ Danmarks Naturfredningsforening finder ikke, at der er grund til at tillade sprøjtning mod brændenælder og tidsler. Lb. nr. 21, 22, 26 og 41 ønsker bestemmelsen om sprøjtning mod brændenælder m.v. bibeholdt. Klage over dræn, læhegn, private markveje m.v. Lb.nr. 21, 22 og 26 mener, at bestemmelsen om dræn bør ændres således, at vedligeholdelse af dræn altid kan finde sted uden tilladelse. Hvis det kræver gravearbejde, skal arealet retableres. Bestemmelsen om bevoksning ber ændres således, at læplantning altid er ~ Lllladt uden for naturomradel, når ået er nødvendlgt ud fra el landdrugsmæssigt synspunkt.

10 8 Bestemmelsen om veje og stier bør ændres således, at private markveje kan omlægges og sløjfes, når der ud fra et landbrugsmæssigt synspunkt er behov for det. Hvis foranstaltninger som led l amtets ret til at foretage naturpleje og naturgenopretning f.eks. vandstandsregulerlng medfører, at nogle arealer bliver forringet, skal konsekvenserne heraf tages op til vurdering igen. Eventuelle tab skal erstattes. Bestemmelsen om, at amtet kan bekæmpe bjørneklo m.v., bør ændres til, at amtet har pligt til at gennemføre en sådan bekæmpelse. Naturklagenævnets afgørelse I sagens behandling herunder besigtigelse og det offentligt tilgængelige møde den 5. november 2002 har deltaget 8 af Naturklagenævnets medlemmer: Bent Jacobsen (formand), Ole Pilgaard Andersen, Peter Christensen, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Jens Steffensen, Poul Søgaard og Jens Vibjerg. Naturklagenævnet har ved anden afgørelse af dags dato truffet afgørelse om erstatningen for fredningen. Det tiltrædes, at der gennemføres fredning efter naturbeskyttelseslovens 4It kapitel 6 til sikring af de landskabelige og naturmæssige værdier, herunder navnlig af hensyn til sikring og forbedring af områdets fugleliv, paddebestand og sjældne planter. Fredningsområdets afgrænsning Den afgrænsning af fredningen, som fredningsnævnet har fastlagt, tiltrædes med følgende ændringer: Vedr. Matr.nr. 3a Gadstrup By, Gadstrup: Fredningsgrænsen nord for gården flyttes max. 100 meter mod nord. Vedr. Matr.nr. 12a Ramsømagle By, Gadstrup: Fredningsgrænsen øst for gården flyttes 100 meter mød øst. Såfremt området bebygges, skal der etable- ~:j s2-122:c::-de Dep~an~lung om}:2:l:'-jg bedygge~scn c:;:i:.e:c :::'2:ecr.':-'Jgs::-,æ\Tlci:.S godkendelse. e 2:~S

11 9 Vedr. matr.nr. Bf Øm By, Glim: Fredningsgrænsen flyttes til grænsen for Naturområde. r praksis betyder det, at hele matr.nr. Bf Øm By, Glim udgår af fredningen. Vedr. Matr.nr. 3q Kirke Syv By, Syv: Med 7 stemmer mod 1 bestemmes, at arealet skal bibeholdes som Naturområde. Mindretallet (Ole Pilgaard Andersen) stemmer for at lade arealet udgå af naturområdet. Fredningsbestemmelserne Der foretages følgende tilføjelser til eller ændringer af fredningsbestemmelserne: 2. Sprøjtning ved akutte insektangreb på husdyr skal være tilladt. Eksisterende dræn skal kunne vedligeholdes uden forudgående tilladelse fra fredningsnævnet. 4. En eksisterende grusgrav på matr.nr. 3a (nu matr.nr. 3d) Brordrup By, Gadstrup, må fortsat benyttes til ejendommens eget brug. Grusgravens beliggenhed bliver fastlagt og vist på fredningskortet. 5. Udsætning, opdræt og fodring af andefugle samt jagt skal ikke være tilladt på arealer i offentlig eje. 7. Lærkebevoksningen på matr.nr. la Kirke Syv By, Syv, (nu matr.nr. 1d) øst for jernbanen må bibeholdes og genplantes. 10. Eksisterende markveje skal kunne omlægges med fredningsnævnets godkendelse. 11. Offentligheden skal have ret til færdsel efter naturbeskyttelseslovens almindelige regler også uden for stier og markveje, dvs. på udyrkede, uindhegnede arealer. Fredningsnævnet kan dog begrænse offentlighedens færdsel til stier og veje i fuglenes yngletid. 13. Det skal ikke være tilladt at foretage vandstandsreguleringer som led i naturpleje og naturgenopretning, uden at der foreligger tilladelse hertil efter vandløbsloven. Øvrige fredningsbestemmelser stadfæstes i realiteten. rdet fredningsnævnets afgørelse af 27. december 2001 ophæves, fastsættes følgende frednlngsbestemmelser for fredningsområdet, der er afgrænset som 4It VlS~ pa det ired~lngskort, oer hører ~ll Na~urklagenævnets afgørelse.

12 10 Fredningen omfatter helt eller delvist de på vedhæftede matrikelfortegnelse anførte ejendomme. 1. Fredningens formål Fredningens formål er at bevare og forbedre Ramsødalen som levested for et naturligt, rigt og varieret dyre- og planteliv, bevare og forbedre de landskabelige værdier, herunder det frie udsyn over og i tunneldalen, sikre offentligheden adgang til Ramsødalen i et omfang, der er foreneligt med fredningens øvrige formål. 2. Specielle regler for kerneområdet/naturområdet De arealer, der på fredningskortet er angivet som beliggende i kerneområdet/naturområdet, skal henligge som naturområder og skal søges plejet ved græsning eller høslet eller eventuelt anden naturpleje, jf. 13. Arealerne må ikke sprøjtes, gødskes, omlægges eller nydrænes. Der kan dog efter forudgående tilladelse fra fredningsnævnet sprøjtes mod brændenælder, tidsler og kæmpebjørneklo m.v. Sprøjtning ved akutte insektangreb på husdyr er umiddelbart tilladt. Eksisterende dræn, herunder dræn som fra højereliggende arealer fører gennem arealerne, må vedligeholdes. Såfremt vedligeholdelsen kræver gravearbejder, skal arealerne efter arbejdets afslutning bringes tilbage til samme stand som før arbejdernes iværksættelse. 3. Arealerne uden om kerneområdet/naturområdet De dyrkede arealer i omdrift kan anvendes som hidtil. De følgende bestemmelser gælder for hele det fredede område, såvel kerneområdet/naturområdet som arealerne udenom. 4. Terrænændringer Dsr må lkke foretages tsrrænændringer. Der må således lkke ske udny~telse af forekomster l jorden eller foretages opfyldnlng, planerlng eller afgravning. Den eksisterende grusgrav på matr.nr. 3d Brordrup By, Gadstrup

13 11 som vist på fredningskortet må fortsat benyttes til ejendommens eget brug. Jordvolde, stendiger og levende hegn må ikke nedlægges. 5. Vandløb, søer og vådområder i øvrigt Vandstanden i sø- og moseområderne må ikke ændres i forhold til det naturlige. Vandløb må ikke rørlægges. Regulativmæssig oprensning af vandløb kan foretages. Oprenset materiale skal spredes. Yderligere tilledning af urenset spildevand er ikke tilladt. Sejlads på søerne i det fredede område er ikke tilladt i fuglenes yngletid (l.april juli). På privatejede arealer er udsætning, opdræt og fodring af andefugle tilladt, hvis fodring sker fra foderautomat anbragt på land mindst S meter fra vandkanten, og såfremt der ikke udsættes mere end 1 ælling pr. SO m 2 eller 1 voksen and pr. 300 m 2 åben ubevokset vandflade, og såfremt fuglene udsættes i tiden, fra den pågældende arts jagttid ophører, til 1 måned før artens jagttid begynder. på arealer i offentlig eje må udsætning, opdræt og fodring af andefugle samt jagt ikke finde sted. Udsætning af fisk er ikke tilladt. Fredningsnævnet kan dog tillade udsætning af naturligt hjemmehørende fiskearter. ~ 6. Vandindvinding Fredningen er ikke til hinder for vandindvinding i overensstemmelse med gældende tilladelser. Placeringen af erstatningsboringer skal godkendes af fredningsnævnet, såfremt de medfører terrænændringer. 7. Bevoksninger m.v. Tilplantning med juletræer, pyntegrønt, frugttræer, frugtbuske og andre træagtige eller flerårige afgrøder må ikke finde sted. På den del af matr.nr. 7d Brordrup By, Gadstrup, som ligger nord for ejendommens bygninger, kan der dog plantes nåletræer med henblik på juletræsproduktion. Træerne må ikke blive højere end 3 meter. Området er markeret på fredningskortet. ~ På den del af matr.nr. 14a Ramsømagle By, Gadstrup, som llgger syd for Sverregårdsvej, og som mod øst afgrænses af BrordrupVE], mod syd af græn-

14 12 sen til naturområdet og mod vest af en linie i forlængelse af naturområdets nord/sydgående afgrænsning, må der plantes egnstypiske løvtræer. Området, hvor beplantning er tilladt, er markeret på fredningskortet. En del af det pågældende område er beliggende indenfor åbeskyttelseslinien i henhold til naturbeskyttelseslovens 16 i forhold til Langvad Å. Det bestemmes i medfør af naturbeskyttelseslovens 38, stk. 5, at forbudet i lovens 16 ikke skal gælde for denne del af det pågældende område for så vidt angår den tilladte beplantning. Langs baneterrænet på matr.nr. 3f og 2c Kirke Syv By, Syv, må der plantes løvtræer til erstatning for den nuværende nåletræsbeplantning, der i medfør af fredningsbestemmelsernes 7, stk. 9, ikke må genplantes eller forynges efter rydning og fældning. Området er markeret på fredningskortet. Lærkebevoksningen på matr.nr. 1d Kirke Syv By, Syv, må bibeholdes og genplantes. Desuden er det tilladt at foretage løvtræsbeplantninger, der foretages i overensstemmelse med plejeplan udarbejdet af Roskilde Amt, og beplantninger i haver. Permanente hegn, herunder læplantninger, kan etableres efter tilladelse fra fredningsnævnet, såfremt etableringen ikke er i strid med fredningens formål. Trådhegn, der udføres i forbindelse med afgræsning, kan dog etableres uden tilladelse. Følgende beplantninger må ikke forynges eller genplantes efter rydning og fældning: De nåletræer, der umiddelbart før fredningssagens rejsning er plantet på matr.nr. 2h og på matr.nr. 5b Brordrup By, Gadstrup. Nåletræer på den vestligste del af matr.nr. 7h Brordrup By, Gadstrup. Nåletræer strup. på matr.nr. 26z, 261, l1d og 13h Ramsømagle By, Gad- Nåletræer i skellet mellem matr.nr. 7a og det tidligere matr.nr. 7d Ramsømagle By, Gadstrup, samt det tidligere matr.nr. 7h øster Syv By, Syv. (Matr.nr. 7d og 7h er arealoverført tll matr.nr. 7a og er derefter udgået af matriklen). Nåletræer på matr.nr. 18a og 18b Kirke Syv By, Syv. Nåletræer på matr.nr. 2c og 3f Kirke Syv By, Syv. Nale~ræer pa matr.nr. Lq Vlbygard hovedgård, Syv.

15 13 Nåletræer på matr.nr. 3h, 3s og 3t Gøderup By, Glim. Nåletræer ved åen på matr.nr. 2a Gøderup By, Glim. Egebeplantningen på matr.nr. 18b Kirke Syv By, Syv, skal bibeholdes. Udtynding er tilladt. på baneskrænterne kan opretholdes en blandet løvtræsbevoksning. B. Bebyggelse Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter og tilbygning til eksisterende bebyggelse. Ombygning af eksisterende bebyggelse, hvorved bygningernes ydre fremtræden ændres, må kun ske med fredningsnævnets forudgående godkendelse. Eksisterende lovligt opførte bygninger kan genopføres efter brand efter fredningsnævnets nærmere godkendelse. Fredningen er ikke til hinder for, at der i tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen matr.nr. 7d Brordrup By, Gadstrup, kan opføres de for landbrugsdriften nødvendige bygninger. Bygningernes placering og udseende, herunder farvevalg, skal godkendes af fredningsnævnet, forinden opførelsen påbegyndes. Fredningsnævnet kan stille krav om afskærmende beplantning med egnstypiske løvtræer. Fredningen er ikke til hinder for en udbygning af det eksisterende renseanlæg i Gadstrup enten mod syd eller mod vest, også ud over hvad der under sagens behandling er givet tilladelse til ved fredningsnævnets skri- ~ velse af 13. august Detailprojekt vedr. anlæggets placering og udseende, herunder farvevalg, skal godkendes af fredningsnævnet, forinden arbejdet påbegyndes. Det er en forudsætning, at sø- og moseområdet berøres i mindst muligt omfang. Fredningsnævnet kan stille krav om afskærmende beplantning med egnstypiske løvtræer. Fredningen er ikke til hinder for, at Københavns Energi (Vandforsyningen) midlertidigt opstiller skurvogne i forbindelse med reparationsarbejder 0.1. Fredningen er ikke til hinder for anbringelse af læskure for husdyr, når beliggenheden og udformningen, herunder farvevalg, på forhånd er godkendt af fredningsnævnet.

16 14 9. Andre konstruktioner og anlæg Der må ikke etableres faste konstruktioner og anlæg. Eksempelvis må der ikke anlægges campingpladser, sportsanlæg, bilophugningspladser, flyvepladser, lossepladser, motorbaner, oplagspladser, skydebaner eller lignende. Fredningen er ikke til hinder for, at der langs og i umiddelbar tilknytning til det eksisterende jernbanetrace etableres et trace til høj hastighedstog eller et ekstra dobbeltspor. Der må ikke anbringes tårne, vindmøller, master, tankanlæg, transformatorstationer og lignende konstruktioner. Nye luftledninger må ikke føres over området bortset fra køreledninger m.m. i forbindelse med eventuelt anlæg af et yderligere jernbanetrace. 10. Veje og stier De stier og markveje, der er vist på fredningskortet, skal opretholdes. Bortset fra markveje uden for kerneområdet/naturområdet, må der ikke anlægges nye veje. Eksisterende markveje kan dog omlægges med fredningsnævnets godkendelse. Stier, der agtes anlagt indenfor kerneområdet/naturområdet, etableres som ubefæstede naturstier med enkel markering. Den sti, som etableres over Københavns Energi's arealer, skal med fredningsnævnets godkendelse kunne forlægge s fra det eksisterende gå- og kørespor nord for ejendommen matr.nr. 21 og Ss øster Syv, Syv, til en nordligere placering på Københavns Energi's areal (syd for Langvad Å). Fredningen er ikke til hinder for, at der efter aftale med de berørte lodsejere og efter tilladelse fra fredningsnævnet kan etableres yderligere stier indenfor det fredede område. 11. Adgansgbestemmelser Offentligheden har ret til færdsel og ophold i hele det fredede område efter de almindellge regler l naturbes~yttelseslovers ~2pitel 4.

17 15 Fredningsnævnet kan begrænse offentlighedens færdsel til stier og veje i fuglenes yngletid og af hensyn til dyre- og plantelivet i øvrigt fastsætte nærmere regler for færdslen inden for fredningsområdet. Meddelelse om sådanne regler kan ske ved skiltning og afmærkning. Københavns Energi er berettiget til at begrænse offentlighedens adgang til sine arealer i kortere perioder, når det er nødvendigt af hensyn til vedligeholdelse af indvindingsbrøndene og kørearealet. 12. Øvrige ordensbestemmelser Henkastning og deponering af affald eller lignende er ikke tilladt. Campingvogne må ikke opstilles. Skiltning er ikke tilladt. Skiltning med adgangs- og ordensbestemmelser samt skiltning vedrørende fredningens indhold og formål kan tillades af fredningsnævnet. 13. Naturpleje og naturgenopretning Roskilde Amt har i medfør af de til enhver tid gældende bestemmelser, jf. for tiden Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 837 af 4. september 2000 om pleje af fredede arealer m.v., ret til at lade naturpleje og naturgenopretning foretage til opfyldelse af fredningens formål. Der kan eksempelvis være tale om sørestaurering, terrænarbejder i og omkring den genskabte Ramsø med henblik på sikring og forbedring af forholdene i og omkring søen, vandløbsrestaurering, fjernelse af opvækst og bevoksninger, bekæmpelse af kæmpebjørneklo, tidsler og brændenælder samt etablering af græsning og høslet m.v. I det omfang foranstaltningerne indebærer vandstandsregulering, må arbejderne ikke iværksættes uden at der foreligger tilladelse hertil efter vandløbsloven. Det er en forudsætning, at naturpleje udføres uden udgift for ejeren af arealet og enten er tiltrådt af denne eller - hvis enighed ikke opnås - er godkendt af fredningsnævnet.

18 Hi 14. Dispensation Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens 50, stk. l. På Naturklagenævnets vegne Viceformand Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskynelseslovens 82. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder. jf. lovens 88, stk. 1.

19 17 Fortegnelse Over de matrikelnumre, der helt eller delvist er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 30. august 2004 Gadstrup By, Gadstrup: ~ 3a, 3ab, 3dk, 3ø, 4dc, 4i, 4m, 5ae, 5b, 5cø, 5da, 5i, 5m, 5n, 6ba, 6bq, 6br, 6ea, 6eb, 6kf, 6kq, 7ac, 7ad, 7ak og 7ao. Brordrup By, Gadstrup: 1d, le, lf, 2b, 2h, 3d, 3e, 3f, 4t, 4u, 4v, 5b, 5r, 5t, 6d, 6g, 7b, 7d, 7h, 8g, 9f og lle og 17. Ramsømag1e By, Gadstrup: 3i, 4m, 6a, 6h, 6i, 6k, 61, 6m, lla, Ild, 12a, 13a, 13b, 13f, 13h, 14a, 26a, 26aa, 26e, 26d, 26e, 26g, 26h, 26i, 26k, 261, 26m, 26n, 260, 26p, 26q, 26r, 26s, 26t, 26u, 26v, 26x, 26y, 26z, 26ø, 27a og 27b. øster Syv By, Syv: 21, 5b, 5q, 5s, 5u, 6a, 7a, 11a, 12b, 13a og 19. Gøderup By, G1im: 2a, 2c, 2i, 3aa, 3f, 3h, 3s, 3t, 39a, 39b og 41. Kirke Syv By, Syv: la, Id, 2a, 2e, 3f, 3q, 3r, 18a, 19b og 20a. Vibygård Hgd. Syv:, I 2ag, 2d, 2i, 2q, 2y og 5. Øm By, G1im: 6i, 6m, 60, 6v, 7bv og ISe.

20 791/00 Naturklagenævnets afgørelse af 30. august 2004 om erstatning i anledning af fredning af Ramsødalen i Ramsø og Lejre Kommuner, Roskilde Amt (sag nr / ). Fredningsnævnet for Roskilde Amt har den 27. december 2001 truffet afgørelse om erstatning i anledning af fredning af Ramsødalen i Ramsø og Lejre Kommuner, Roskilde Amt. Erstatning er tilkendt 41 lodsej~re med et beløb på i alt kr. Fredningsnævnets erstatningsafgørelse er i henhold til naturbeskyttelseslavens 42 forelagt Naturklagenævnet og er samtidig påklaget til Naturklagenævnet af 17 lodsejere... Fredningsnævnets afgørelse Fredningsnævnet har anvendt følgende takster ved beregningen af erstatningen: 1. grundtakst kr. pr. ha 2. gødsknings- og sprøjteforbud kr. pr. ha 3. tilplantningsforbud kr. pr. ha. 4. stiadgang ad eksisterende stier 15 kr. pr. meter

21 h stiadgang ad stier, der etableres som led i fredningen 20 kr. pr. meter Der er ikke ydet grundtakst for områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, me~~indre der er tale om arealer, der var i omdrift ved naturbeskyttelseslovens ikrafttræden den l. juli For områder, der er omfattet af beskyttelseslinierne i naturbeskyttelseslovens 16 ~øer og åer) og ls (fortidsminder), er der ydet halv grundtakst. Der er ikke givet generel erstatning for et tilplantningsforbud, men kun i tilfælde, hvor der forud for bekendtgørelsen om fredningssagens rejsning forelå konkrete planer om beplantning på et givet område. Taksten for forbud mod genplantning og foryngelse af eksisterende beplantning er.. som udgangspunkt sat til kr. pr. ha. For så vidt angår beplantninger i dårlig stand dog kr. pr. ha. I enkelte tilfælde er erstatningen skønsmæssigt fastsat. Erstatningen er herefter beregnet således:.. Klager l. udgangspunktet er bruttoarealet, hvorfra der er trukket 3-arealer og 16- og l8-arealer. Erstatningen er beregnet med grundtakst for det reducerede areal. 2. Der er tillagt halv grundtakst for de 16- og ls-arealer, der ikke tillige er omfattet af 3. Hertil er givet tillæg for gødsknings- og sprøjteforbud og tilplantningsforbud samt erstatning for stier. over erstatningen Lb.nr. 21, 22 og 26 v/landbrugets Rådgivningscenter. Der kræves følgende erstatninger: l. landbrugsarealer uden for naturområdet, Pr. ha som fortsat kan dyrkes landbrugsmæssigt 2. landbrugsarealer inden for naturområdet, som tidligere var med i omdriften 3. landbrugsarealer inden for naturområdet, som ikke var med i omdriften, men blev brugt til afgræsning kr kr kr.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> . REG.Nl FRS 39/03 Råmosen Den 21. oktober

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune

Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune (Sag nr. NKN-111-00022) Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 44, stk. 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 44, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. maj 2013 J.nr.: NMK-520-00023 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om fredning af Saltbæk Vig i Kalundborg Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold Naturklagenævnets afgørelse af 21. december 2007 om fredning af Langsødalen og Kedelsødalen med omgivelser i Allerød og Frederikssund Kommuner (sag nr. NKN-111-00024) Fredningsnævnet for Frederiksborg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due 19b-lovgivningen 19b: Aktiviteter nævnt på bilag 2 i NBL i Natura 2000 skal anmeldes Kommunen

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Teksten er udarbejdet af det nordsjællandske, kommunale miljøsamarbejde Milsam

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Oplæg til drøftelse af fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt", forud for offentligt møde på Anholt den????? 2008. J.nr. 08/6551 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer NATURKLAGENÆVNET> tecint Naturklagenævnets

Læs mere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Udgiver: Miljøsamarbejdet Milsam, marts 2009. En fælleskommunal folder, udarbejdet

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

07925.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07925.00. Fredningen vedrører: Rørtang, Kystkilen. Domme. Taksationskommissionen 24-10-2001

07925.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07925.00. Fredningen vedrører: Rørtang, Kystkilen. Domme. Taksationskommissionen 24-10-2001 07925.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07925.00 Fredningen vedrører: Rørtang, Kystkilen Domme Taksationskommissionen 24-10-2001 Naturklagenævnet 24-11-2000,26-10-2000 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-07-1998

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: 07954.01. Fredningen vedrører: Odense Adal etape I. Domme. Taksationskommissionen 19-06-2007. Naturklagenævnet 29-05-2006

Afgørelser - Reg. nr.: 07954.01. Fredningen vedrører: Odense Adal etape I. Domme. Taksationskommissionen 19-06-2007. Naturklagenævnet 29-05-2006 07954.01 Afgørelser - Reg. nr.: 07954.01 Fredningen vedrører: Odense Adal etape I Domme Taksationskommissionen 19-06-2007 Naturklagenævnet 29-05-2006 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-2004 Kendelser

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Side 1 af 31 NATURKLAGENÆVNET SØG Frederiksborggade 15 DK - 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 Kontortid: mandag-torsdag. 9:00-16:00 fredag 9:00-15:00 E-mail: nkn@nkn.dk Bekendtgørelse af

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

I N T R O D U K T I O N

I N T R O D U K T I O N I N T R O D U K T I O N Det er amtsrådets ansvar at skabe sikre og hensigtsmæssige vej- og trafikforhold til gavn for den nordjyske befolkning. Til dette formål kan amtsrådet blandt andet ved ekspropriation

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Hermed bekendtgøres lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 4. februar 2002 med de ændringer, der følger

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

07851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07851.00. Fredningen vedrører: GI. Lejre. Domme. la ksatio nskom miss ione n. Naturklagenævnet 12-07-1995

07851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07851.00. Fredningen vedrører: GI. Lejre. Domme. la ksatio nskom miss ione n. Naturklagenævnet 12-07-1995 07851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07851.00 Fredningen vedrører: GI. Lejre Domme la ksatio nskom miss ione n Naturklagenævnet 12-07-1995 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-06-1993 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 25. maj 2015 Journalnr.: 205828 Advokat: Mads Kobberø Sekretær: Lene Fjord Hocksdahl/MKO lfh@codexlaw.dk Direkte: +45

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere