Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park"

Transkript

1 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Referat fra 37. ordinære generalforsamling, tirsdag d. 30. maj 2006, kl på Teglmoseskolen. Dagsorden efter vedtægterne: 1.Valg af dirigent, sekretær og stemmeoptællere 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af regnskab for foreningsåret Indkomne forslag 5.Budget, herunder fastsættelse af kontingent for Valg af bestyrelse og suppleanter 7.Valg af revisor og revisorsuppleant 8.Eventuelt. Ad. 1 Valg af dirigent, sekretær og stemmeoptællere Peter Pagh Rasmussen, D70, blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Svend Tanke Nielsen, H6, valgt som sekretær. Følgende huse meldte sig som stemmetællere: D69, D76, H22, H82, H100 og P5 Ad 2 Supplerende til Beretningen Formand Ole Henningsen aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen var udsendt til medlemmerne og der henvises dertil. Formanden havde bl.a. følgende supplerende bemærkninger: Bestyrelsen har kig på en ny sort kirsebærtræer til vores p-pladser, Kan ses ved P51 Snerydning; har været et dyrt år og vi har desværre haft en faldulykke på den glatte asfalt. Lunden; henviste til særligt forslag fra bestyrelsen ComX bredbånd; ComX er lydhøre og fleksible. Der er lavet om i pakkefordelingen pga. forhold omkring ViaSat/ComX Tak til Motionisterne, Redaktøren, dem der administrerer de fælles værktøjer og til bestyrelsens medlemmer. Ole sluttede med at fortælle, at han kom ind i bestyrelsen fordi man søgte en med antenneforstand, så efter 25 år har han besluttet at træde tilbage fra bestyrelsen ved at følge introduktionen af den ny generation af antenneanlæg til slutning. Den sidste periode som konsulent for den ny bestyrelse. Dirigenten åbnede for spørgsmål/bemærkninger, herunder: De ændringer til ComX s tilbudte TV-pakker fra oprindeligt 5 til nu 3 pakker. Det er en konsekvens af uoverensstemmelserne mellem ComX og ViaSat (Canal Digital følger ViaSat) Bekymring for rettidig opsætning af Callistobokse. ComX er forsinket, men har sat ekstra mandskab på for at indhente det, der er tabt pga. den hårde og lange vinter. Vedrørende det gamle anlæg Der er afsat penge til drift og nedlæggelse (oktober) Ved brand i garagen viste det sig den ikke længere var forsikret er den det nu? C:\DATA\RVP-DATA\General\Referat\2006-referat.doc Side 1 af 6

2 Ikke endnu, det bliver en af de første opgaver for den ny bestyrelse (efterskrift: er nu forsikret) Beretningen godkendt uden skriftlig afstemning. Ad. 3 Regnskab Dirigenten overgav ordet til kassereren Lona Skjørbæk vedr. årets regnskab, der var udsendt til medlemmerne og hvortil der henvises. Kassereren havde følgende bemærkninger til regnskabet: Annoncer i bladet har givet en merindtægt på ca. DKK Nærlegepladser og Lunden, vi beder om at restbeløbene hensættes til næste år. Oprettet forsikring der dækker vores bladbude/snerydderer/løsarbejde. Opstillet½ Legende Børn skilt på Degnehusene stamvej Ekstraudgifter til ekstraordinær generalforsamling. Der er modtaget kontant indbetaling til ComX kontrakten fra 64 huse. Der er endnu ikke optaget lån for det resterende beløb. Der er udestående regninger fra ComX, men bankgaranti endnu ikke modtaget. Årets resultat på DKK foreslås hensat som beskrevet. Enkelte kommentarer til regnskab Oversigt over hvad er opsparet/brugt/tilbage af hensættelserne til asfalt. Asfaltopgaven var på regnskab for sidste år. For overskuddet i år henvises til regnskabet. Har bestyrelsen et langtidsbudget fx for 5 rullende år bl.a. for langsigtede investeringer? Nej, men det vil blive en opgave for den ny bestyrelse for at sikre at tilstrækkeligt bliver hensat. Regnskabet godkendt uden skriftlig afstemning. Ad. 4 Indkomne forslag Der var 4 af hinanden uafhængige forslag. Forslag 1 og 2 fra bestyrelsen og forslag 3 og 4 fra ét medlem: 1.Kanaler i Fri modul TV pakken. 2.Plan for renovering af Lunden. 3.Ændring af vedtægternes Udsendelse af vedtægter og deklaration til samtlige husstande. jvnf. beretningen for uddybning. Forslag 1 blev fremlagt af bestyrelsesformanden. Canal Digital havde åbnet for Disney kanal som joker i de på forhånd opstillede kanalmuligheder i fri modul. Bestyrelsen foreslår, at forslag A og B ligger fast og vi så først tager stilling til om Disney skal erstatte en kanal i forslag C for fri modul. Bagefter skal vi stemme om hvilket af forslag A, B eller C der skal udgøre pakken Fri modul. Dirigenten åbnede for diskussion og spørgsmål inden afstemning om indhold af forslag C. C:\DATA\RVP-DATA\General\Referat\2006-referat.doc Side 2 af 6

3 Fra debatten kan uddrages følgende mere generelle holdninger De der kun ønsker forslag A bør afholde sig fra at stemme med om indhold af forslag C. Disney ind Sport 1ud Sport 1 ind Disney ud Man kan ikke stemme en ViaSat kanal ud til fordel for en fra Canal digital. Stem ViaSat ud pga deres uanstændige opførsel. Det er ikke forståeligt at Konkurrencestyrelsen kan tilsidesætte en højesteretsdom mod ViaSat, så TV3, TV3+ mm. ud. Behøver der at være 3 sportskanaler i forslag B. Nej, men der er en pakkerabat Forskellen på Kanal 5 og DK4 efterlyst. Filmkanal og det gamle TVDanmark. Dirigent undersøgte ved håndsoprækning om det var nødvendigt med skriftlig afstemning om C og det var der. Dirigenten udformede afstemningen således at hver stemmeberettiget kunne stemme på 3 af følgende 4 kanaler: 1.Disney 2.DK4 3.Kanal 5 4.Sport 1 ved at skrive de 3 ønskede kanaler på stemmeseddel 4. Resultatet af afstemningen om forslag C blev: Disney 212 stemmer DK4 165 stemmer Kanal stemmer Sport stemmer Der blev afgivet 13 ugyldige stemmer. Af disse kunne 7 være til fordel for DK4 og 6 for Sport 1. Det kan ikke anfægte at DK4 stemmes ud af forslag C Forslag C indeholder herefter: TV3, TV3+, Sport 1, Disney og Kanal 5 Dirigent besluttede så følgende afstemningsprocedure for forslagene A, B eller C: Først stemmes om C som det mest omfattende. Falder C så stemmes om B som mere omfattende end A Falder B er A automatisk vedtaget. Dirigenten åbnede for diskussion og spørgsmål inden afstemning om de 3 forslag A, B eller C. Fra debatten kan uddrages følgende mere generelle holdninger Har ikke lyst til at betale for 5 betalingskanaler for at få den udvidede ComX pakkede der vil have betalingskanaler kan bare opsætte parabol. Vi har investeret DKK i udstyr, så vi ønsker ikke at blive pålagt yderligere udgifter til udstyr. ViaSat/Canal Digitals uanstændige opførsel med at forlange pladsen over grundpakken bør få os til at stemme på forslag A. Vi har valgt ComX for at få billigt bredbånd. Forbavselse over at det er de unge der er rebelske, men det er ikke realistisk. Når vi stemmer skal vi huske på vi bor i et fællesskab C:\DATA\RVP-DATA\General\Referat\2006-referat.doc Side 3 af 6

4 Der blev herefter først stemt skriftligt om forslag C og resultatet blev: I alt blev afgivet 302 stemmer: For forslag C stemte 216 Mod forslag C stemte 81 Blankt stemte 5 Forslag C blev hermed vedtaget Det betyder, at afstemning om forslag B eller A er overflødig. Dirigent gik herefter over til forslag 2 Forslag 2 om renovering af Lunden blev begrundet af Jesper fra bestyrelsen: Kuben og Pergolaen er rådne og er fjernet/skal fjernes aht. sikkerhed. Flere børnefamilier flytter ind Lunden som et fyrtårn i RVP og et samlingspunkt for de ikke små børn. Lunden vil virke otillokkende på eventuelle tilflyttere oplads for rollespil otillokkende for børnebørn når de besøger RVP Dirigenten åbnede for spørgsmål og diskussion. Fra debatten kan uddrages følgende mere generelle holdninger Skateboardbane, her bør vi inddrage nogle fra målgruppen. Godt forslag, Hvis vi siger ja har vi så besluttet os for DKK de næste 5 år. Nej, vi kan ikke binde næste generalforsamling. Der er ingen der bruger Lunden, kun institutionerne. Betaler de til Lunden? Vi har fået et møde med kommunen, men de havde ikke tænkt sig at bidrage. Institutionerne må ikke bruge Lunden uden voksenopsyn, derfor ønsker de ikke at bidrage. Lunden bruges meget, bruger den selv med børnebørn Der bør søges 115 midler til dette. Rigtig positivt, det tager vare på del af vores fællesareal Forslag 2 blev vedtaget med meget stor majoritet for 1. års budget. Dirigenten gik herefter over til forslag 3. Forslag 3 blev begrundet af forslagsstilleren Eli Morsel, P51: Fra begrundelse og debat kan uddrages følgende mere generelle holdninger ComX kontrakten har pålagt pensionister hvad der svarer til 1½ måneds løn. Kunne lyde som beskyttelse, men anbefaler at stemme imod, da alt kan gå i stå og dermed efterfølgende værdiforringelse for den enkelte. Vi er ikke nok stemmeberettigede til en vedtægtsændring Forslaget også ment som en provokation. Hvad mener bestyrelsen+ Ole svarede: Helt ude i hampen, det bør forkastes. Forslag 3 blev forkastet (1 for resten imod). C:\DATA\RVP-DATA\General\Referat\2006-referat.doc Side 4 af 6

5 Dirigenten gik herefter over til forslag 4. Forslag 4 blev begrundet af forslagsstilleren Eli Morsel, P51: Fra begrundelse og debat kan uddrages følgende mere generelle holdninger Bestyrelsen kan sende vedtægterne ud, men deklarationen kan vi ikke påtage os at udsende. Det ville være rart at få dette udsendt støtter forslaget. Medlemmer har åbenbart 3 4 forskellige udgaver Vedtægterne er i papirform i hvilken form foreligger deklarationen? Deklarationen fylder 4 sider og ligger på foreningens hjemmeside. Forslag 4 blev vedtaget tilstrækkelig markant med 57 for 36 imod. Ad 5 Budget/Kontingent Kassereren forelagde bestyrelsens budgetforslag som også var udsendt til medlemmerne. Der blev gjort opmærksom på en fejl på side 1 i det overordnede budgetforslag hvor kontingentet fejlagtigt står som DKK , men rettelig skal være DKK Summen af budgetkolonnen er korrekt vist med DKK Der henvises til budgettet i beretningen. Dirigenten åbnede for spørgsmål og diskussion. Fra debatten kan uddrages følgende mere generelle holdninger Udgifter til den gamle fællesantenne forsvinder med udgang af Brandforsikring af garagen bliver taget op af den ny bestyrelse. Var tidligere forsikret under Oles private forsikring, men forsvandt med indgåelse af aftale med Alm. Brand. Der efterlyses planer for udskiftning af fliser. Fliser er udskiftet efter formåen og medlemmers indgivne ønsker. Der er ikke lavet væsentligt i år pga. ComX aftalen. ComX skifter alle dårlige fliser de optager. Vi har haft fjernvarmen til at grave og har bedt om en oversigt over hvor de har gravet. Der er afsat penge til fliser som efterfølger af asfalthensættelserne. Planlægning af fliserenovering bliver en opgave for den ny bestyrelse. Når ComX anlægget overgår til foreningen bliver det forsikret også huset. Det er et punkt under fællesantenne. Budgetforslaget blev vedtaget med stor majoritet - kun 2 imod. På vegne af foreningen og bestyrelsen holdt Lona en lille afskedstale for Ole, hvor hun takkede ham for den kolossale indsats og det store engagement han har udvist gennem de 25 år han har været medlem af bestyrelsen. Udtrykte også glæde over han ville følge ComX projektet til dørs som konsulent for den ny bestyrelse. Ole fik herefter overrakt en gave i form af et træ m.m. Der var stående applaus fra generalforsamlingen. Ad 6 Valg af bestyrelse og suppleanter Følgende fra bestyrelsen, Helle Bennedsen P81, Lona Skjørbæk P79, Jens Grøn P120, Jesper Simonsen D26 og Svend Tanke Nielsen H6 stillede op til genvalg. Ole Henningsen P67 og Birgit Birkbak P47 ønskede ikke genvalg. C:\DATA\RVP-DATA\General\Referat\2006-referat.doc Side 5 af 6

6 Birgit skal have mange tak for sin indsats i bestyrelsen og for at have stillet sin faglige viden til rådighed til fordel for vores fællesarealer. Bestyrelsen foreslog Steen Thystrup H2 og Christian Halkjær H82 som nye kandidater til bestyrelsen. De genopstillende og foreslåede kandidater til bestyrelsen blev valgt med stor tilslutning ved håndsoprækning. Suppleanterne, Jesper Krogh D18, Jens Villadsen P127, Rikke Leland P40 og Ole Lassen D40, blev genvalgt/valgt med stor tilslutning ved håndsoprækning. Ad 7 Valg af revisor og kritisk revisor Bestyrelsen pegede på foreningens nuværende revisor Preben Kellerstrøm. Til kritisk revisor blev valgt Keld Christensen D31 med Ole Henningsen P67 som revisorsuppleant. Begge valgt med stort flertal ved håndsoprækning. Ad 8 Eventuelt Jesper fra bestyrelsen havde kigget vor kontrakt med ComX og mener ikke der kan være tale om kontraktbrud ifbm. pakkeændringerne. Jesper Krogh D18, Kan der gøres noget ved den ulovlige parkering på Degnehusene stamvej? Det kan der ved, at bestyrelsen anmelder det til politiet. Ole Römer D10, pegede på flisearealerne som et oplagt område for den ny bestyrelse. Gerne en plan for udskiftning. Omtalte også problemer opstået efter spuling af kloak, men vi har kun fået spulet regnvandsledning. Dirigenten takkede til slut for en god generalforsamling. Dato: Dato: Sekretær: Svend Tanke Nielsen Dirigent: Peter Pagh Rasmussen C:\DATA\RVP-DATA\General\Referat\2006-referat.doc Side 6 af 6

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK REFERAT AF GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 4. APRIL 2006 PÅ ØLSTYKKE BIBLIOTEK 1 Grundejerforeningen Langekær Ordinær generalforsamling Tirsdag den 4. april 2006 kl.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Ca. 50 deltagere. 1. Valg af dirigent - Christian Lauridsen - Venøvej 14 - blev valgt. 2. Beretningen fra formanden -Sven Erik bød velkommen og aflagde derefter

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 1. juni 2005 Generalforsamlingsreferat År 2005, den 18. maj kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET FRUGT-

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Beboerforeningen Sædding Strandvej

Beboerforeningen Sædding Strandvej Beboerforeningen Sædding Strandvej Referat fra forenineens ordinære generalforsamling afholdt i Andelsboligforeningen Sædding Strandvei's fælleshus 22. marts 2010: Formand Lone Nielsen bød velkommen, og

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere